Nr. 30 Efterår Der bor en bager på Nørregade Side 9 Vinderups bagerforretning er omkring 110 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 30 Efterår 2009. Der bor en bager på Nørregade Side 9 Vinderups bagerforretning er omkring 110 år."

Transkript

1 Nr. 30 Efterår 2009 Ginding Herredsting og Sevel Birk Side 4 Hvor blev Ginding Herredsting holdt? En skoleprotest Side 7 Sognenrådene havde ry for at være påholdende, men det kunne borgerne altså også være. Der bor en bager på Nørregade Side 9 Vinderups bagerforretning er omkring 110 år. Skolestart i 1964 Side 12 Det er ikke kun børn, der er spændt på skolestarten efter ferien, også de nye lærere kan have sommerfugle i maven. Ny sti ved helligkilden ved Blakskjær Side 16 De lokale kræfter har fået fuldendt stien rundt om Flyndersø. Brevkort fra den spanske syges tid Side 18 Under første verdenskrig blev sikringsstyrken indkaldt og de første år blev soldaterne indkvarteret privat. Så kunne de hygge sig med værtsfolkene som vist på dette billede. Men for andre var det ikke så idyllisk, mange fik den spanske syge, der medførte mange tusinde dødsfald i Danmark. Møder og arrangementer Side 20 Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup. Tlf: Hjemmeside: Arkiv Nyt Nr. 30 Åben: Mandag Onsdag Fredag Efterår

2 Bestyrelsen Formand Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4, 7830 Vinderup Tlf og Næstformand Ninna Weis, Birkevej 1, 7830 Vinderup Tlf Kasserer Gustav Lind, Nørregade 37, 7830 Vinderup Tlf Sekretær Boye Bruhn, Skrænten 29, Sevel, 7830 Vinderup Tlf Johannes O. Hansen, Åglimt 33, Mogenstrup, 7800 Skive Tlf Børge Poulsen, Hjerlhedevej 13, Sevel, 7830 Vinderup Tlf Harry Klith, Østparken 1, Ejsing, 7830 Vinderup Tlf Suppleanter: Svend Nielsen, Vinderupvej 19, Ejsing, 7830 Vinderup Tlf Jens Kr. Lund Jensen, Solskrænten 5, 7540 Haderup Tlf Revisorer: Johannes Mikkelsen, Klostervej 16, Sevel, 7830 Vinderup Tlf H. P. Christensen, Østparken 10, Ejsing, 7830 Vinderup Tlf Faste udvalg Mødeudvalg Fmd. Gustav Lind, Nørregade 37, 7830 Vinderup Tlf Børge Poulsen, Hjerlhedevej 13, Sevel, 7830 Vinderup Tlf Harry Klith, Østparken 1, Ejsing, 7830 Vinderup Tlf Boye Bruhn, Skrænten 29, Sevel, 7830 Vinderup Tlf Johannes O. Hansen, Åglimt 33, Mogenstrup, 7800 Skive Tlf Daglig leder af Vinderup Egnshistoriske Arkiv Bodil Møller, Pilevang 1, Sevel Tlf Udgives af Vinderup Egnshistoriske Forening,Vinjes Torv 1, Tlf Redaktør: Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4 Tlf Alle bidrag til bladet sendes til ovennævnte. Oplag: 300 stk. ISSN: Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

3 Til medlemmerne Generalforsamlingen 2009 Dette års generalforsamling blev afholdt 18. marts på arkivet. Ved afstemningerne blev der genvalg såvel til bestyrelsen som suppleanter og revisorer. Heller ikke kontingentet blev ændret, det er fortsat 75 kr/person om året. Ved den efterfølgende konstituering skete der heller ingen ændringer, på modstående side kan bestyrelsens sammensætning ses. Formandens beretning for 2008 kan ses på hjemmesiden under Foreningen - Årsberetninger Næste års udstilling Midt i august er bestyrelsen og andre interesserede starte med at lave næste års udstilling. Titlen på denne udstilling bliver: Handelslivet i landsbyerne. Ved en lov omkring 1840 blev købstædernes monopol på handel og håndværk brudt, og det blev muligt at nedsætte sig som håndværker og handlende i landsbyerne. Før den tid var det kun smede, tømrere og enkelte andre erhverv, som måtte virke uden for købstæderne. Vi har valgt at vise det brogede handelsliv, der efter dette monopols ophævelse blomstrede op i landsbyerne, og vil lægge hovedvægten på tiden fra ca til ca Er der nogen, der har lyst til at deltage i opbygningen, er de velkommen til at henvende sig til Bodil, der vil kunne fortælle hvornår vi mødes. Generalforsamling 2010 Næste generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening afholdes d. 24.marts 2010 kl på Arkivet. Efter tur er Gustav Lind, Ninna Weiss, Boye Bruhn og Kurt Guldbæk på valg. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden senest 10 hverdage inden generalforsamlingen. Kurt Guldbæk Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

4 Ginding Herredsting og Sevel Birk Om herredsting Ordet herred er meget gammelt - sikkert fra før år 1000 og betyder egentlig skare-følge. Altså folk der fulgtes ad i en skare. Oprindelig var herredstinget den forsamling, som herredets beboere udgjorde, når de mødte op for at træffe beslutninger om fælles anliggender og for at afsige dom i retssager. Tingstedet bestemtes af kongen med herredsmændenes samtykke, således som det udtrykkeligt ses foreskrevet i Eriks Sjællandske Lov. I løbet af middelalderen blev herredstinget først og fremmest domstol, især efter at herredsfogeden som kongens repræsentant omkring 1400 blev tingets leder og senere i 1500-tallet enedommer. Befolkningens deltagelse i retsplejen blev derefter indskrænket til, at otte af herredets beboere som tinghørere, tingmænd eller stokkemænd skulle overvære retsmøderne for at kunne bevidne, hvad der var foregået på tinge. Ordet stokkemænd havde forbindelse med tingstedets indretning, idet der over nogle store sten, der var placeret i firkant, blev lagt planker eller bjælker, de såkaldte fire stokke. Her sad bl.a. herredsfogeden, herredsskriveren og stokkemændene. I ældre tid blev herredsting ligesom de øvrige ting afholdt under åben himmel, ofte på eller ved høje, da det skulle være muligt for den forsamlede skare at følge med i retshandlingerne. Dette blev upraktisk da der kom krav om at føre tingbog, og i løbet af 1600-tallet rykkede tinget indendørs. Da det siden slutningen af 1600-tallet blev almindeligt at lægge byfogedembeder sammen med herredsfogedembeder, blev herredstingene afholdt i de samme lokaliteter som bytingene. Det blev nødvendigt at rykke inden døre, da der skulle føres tingbøger. Før den tid måtte man forlade sig på, hvad stokkemændene kunne huske. Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

5 Betegnelsen herredsting ophævedes ved Retsplejelovens ikrafttræden i 1919, og tingene blev herefter benævnt by- og herredsretter eller underretter, fra 1972 byretter. Ginding Herredsting Ginding herred, som vi tilhører, bestod af følgende 9 sogne: Ejsing, Sale, Ryde, Sevel, Estvad, Rønbjerg, Haderup, Hodsager og Bording. Hvad navnet Ginding kommer af, er ikke klart, men det eneste navn i herredet, der har lighed med Ginding, er Gindeskov syd for Haderup. I en indberetning fra 1638 står der: Vester fra Vastlund er en bol, hedder Gindeskov ved en bæk og en liden egekrat derhos, og menes Giding herred heraf at have sin navn. Oluf Nielsen mener, at navnet kan stamme fra det gamle ord for ged, nemlig get. Hvornår der blev holdt ting i Gindeskov, vides ikke, men det må være langt tilbage i tiden. Hvor herredstinget til forskellige tider har været holdt, er det svært at blive klar over; der findes mange høje med navnet Tinghøj i Ginding Herred. En af kilderne om Ginding Herred er Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder fra 1895 af Oluf Nielsen. Læser man hans udlægning af kilderne, kommer man frem til følgende placering af herredstinget: Oldtiden: Gindeskov Krat syd for Haderup Før 1550: Tinghøj nord for Trandum i Sevel sogn Efter 1550: Tinghøj østen for Staulund i Haderup sogn Efter 1560: Tinghøjene ved Stendis i Ryde sogn Efter 1617: Ved Skank i Sevel Sogn Efter 1685: Mejrup sogn Imod dette taler Oluf Nielsens egen tilføjelse på side 573 i samme bog. Her skriver han: Hr. lærer Kristensen i Mundbjerg har gjort mig opmærksom på, at flytningen af Ginding herredsting 1549 har stået i forbindelse med, at Iver Juel 1548 har lagt Højrup og Bjørnkjær under Sevel Birk, og da nu Tinghøj og Tingdal ved Skank ligger imellem disse steder, må tinget til den tid have været her og da være flyttet til et andet sted, og det er således ubekendt, hvor der sidst har været holdt ting, førend herredet forenedes med Hjerm herred. Tinget i Mogenstrup må tilhøre en ældre tid end det i Skank. P.K. Hofmansen har i sit lille skrift om Skank s historie også behandlet herredstinget og særligt Sevel Birketing. Da han samtidig kommer med en bredere beskrivelse af tingene, vil jeg her gengive dele af artiklen. Ginding herredsting blev holdt under åben himmel hver torsdag, og på sådan en tingdag stævnede herredets beboere til tingstedet, når tingsvidner skulle aflægges, overdragelser finde sted, eller fred var brudt. Med hensyn til den brudte fred var tendensen i de afsagte domme, at det mere drejede sig om at oprette freden end at finde, hvor retten lå. Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

6 Første gang, Ginding Herred nævnes, er i kong Valdemars jordebog fra 1231, i hvilken det betegnes som ''Getinghæreth''. Herredets tingsted blev flyttet gentagne gange, og det er uklart, hvornår det er blevet flyttet fra det ene sted til det andet, men oprindelig har det uden tvivl været ved Gindeskovhøje inde i Gindeskovs Egekrat i Haderup sogn, hvad såvel stedets beliggenhed midt i herredet - idet jo Bording sogn indtil 1832 også hørte til Ginding herred - som det ældst kendte herredsvåben fra en træstub, hvorfra der fremvokser 3 agern - synes at bekræfte. Senere - men uvist når - er tingstedet så flyttet til Skank. En stor del af de sager, som blev behandlet på tinget, var lovhævd på jordegods, men selvfølgelig fremkom der også mere pikante ting som "Jomfrukrænkeri", tyveri og drab. "Jomfrukrænkeri" kunne man sone med en bøde på 15 mark, men med hensyn til tyveri var det meget værre. allerede Frodeloven bestemte jo, at ikke blot tyven, men også hvem, "der så giennem fingre med ham, skulde "række Hals'', d.v.s. hænges, og efter Kong Valdemar Sejrs "Jyske Lov" af 1241 skulde tingmændene for tyveri til en hel Marks værdi dømme tyven til samme straf. Drejede det sig om mindre værdier, kunne man dømme synderen til at blive "strøget til Kagen", d.v.s, blive bundet til en pæl - "Kagen" - og gennempisket. Mord takseredes almindeligvis til den barbariske straf, hjul og stejle. Med hensyn til retsmaskineriet for Sevel Sogn skete der imidlertid dette, at ribebispen Peder Nielsen (biskop i Ribe ) i sine bestræbelser for at befæste bispestolens magt og uafhængighed i 1468 af Kong Kristian I. fik birkeret over sine større samlede besiddelser, og ved samme lejlighed også fik Sevel (Syuell) Birk oprettet - en institution, som bestod i 220 år - fra 1468 til Et birk var jo et særligt retsområde, hvis betegnelse kommer af det frisiske ord "Berek", der netop betød et sådant. Ribe bispestol havde ganske vist ikke nogen besiddelser her i Sevel sogn, men når Sevel Birk i 1468 alligevel blev oprettet på ribebispens foranledning og sandsynligvis bestod af det gods, der hørte under Stubberkloster i Sevel sogn, skyldes det sikkert, at klostret stod under hans patronat. Sevel Birk var således oprindelig et gejstligt birk. Efter at Iver Juel i 1547 for daler havde købt Stubberkloster med underliggende gods af Kong Kristian III og derved også var kommet i besiddelse af birkeretten, som kongen selv havde haft i de 11 år, der var gået siden reformationen, fik herremanden året efter lov til at lægge Herrypgård, Bjørnkjærgård, Søndermølle, Røjbækgård, Trandum-Skovbygård og Hjelm Hede, til Sevel Birk. Disse lokaliteter må således indtil 1548 have hørt under Ginding Herreds ting. Da nu Skank lå indenfor det i Sevel Birk inkorporerede område, måtte man flytte herredstinget, og som det synes, blev det henlagt til de 3 tinghøje vest for Salshøj ved grænsen mellem Sevel og Ryde sogne. Senere blev der bygget tinghus ved Tinghøjen nordøst for Mejrup Kirke, og da dette forfaldt ca. 1696, flyttedes tinget til Sønderlund i Måbjerg Sogn, hvor det var til Dette år blev retten indlogeret i Holstebro, indtil det nye råd- og tinghus der blev færdigbygget i Fortsættes side 8 Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

7 En skoleprotest I disse sparetider kan det være sjovt at læse et brev fra beboerne i Sevel sogn sendt til Sevel sogneråd. Brevet er modtaget den 9. juni 1889 af sognefoged Anders Christensen, som med sin underskrift attesterer, at brevets underskrifter stemmer overens med de originale lister. Brevet er et andragende sålydende: Da vi undertegnede beboere af Sevel sogn har erfaret, at det ærede sogneråd har indhentet ministeriets approbation på oprettelse af et lærerinde embede i Sevel by med en eksamineret lærerinde som forstanderske, så tillader vi os forinden videre foretages i denne sag på det indstændigste at henlede det ærede sogneråds opmærksomhed på det uhensigtsmæssige deri. Først tillader vi os at anføre det uheldige ved i en så udstrakt kommune, som Sevel sogn er, at bygge to skoler lige ved siden af hinanden, da der til den påtænkte lærerinde ikke vil kunne henvises børn fra de andre skoledistrikter. For det andet er det jo det ærede sogneråd bekendt, at der påtænkes at bygge en ny kirke i Trandum, så der da nok vil blive et lærerog kirkesangerembede ved Trandum skole, som jo nu er forenet med Mundbjærg skole. Når nu Mundbjærg og Trandum skoler adskilles, så er der vist ingen tvivl om, at en omfordeling af Sevel, Nørstoft og Mundbjærg skoledistrikter vil kunne undervise Sevel vestre del og søndersognets børn med 3 lærere. Det anses derfor af os at være meget heldigere, at det påtænkte lærerinde-embede ikke oprettes, og vi mene at ved en omordning af sognets skoledistrikter, vil lærerinden være unødvendig. Vi skønne derfor ikke rettere end at sognerådet gjorde bedst i foreløbig at stille lærerinde sagen i bero og så også se lidt på kommunens økonomiske vilkår, førend rådet foranstalter omtrent unødvendige ting. Vi bede om, at sognerådet hurtigst muligt vil tage denne vor henstilling under grundig overvejelse, og i håb herom tegner vi os ærbødigst. - og så følger 156 underskrifter fra hele sognet (Bjørnkjær, Søndermølle, Herrup, Skank, Mundbjærg, Kokborg, Gunderup, Blaxkjær, Nautrup, Svens Hede, Djeld, Hedegård, Bederholm, Sevelskov by, Dueholm, Husted, Sevel by, Laumark, Nørstoft, Lindholdt, Brunholdt, Holmbjerg, Hølmbjerg, Skovhuse, Sjøgåd, Jaderup, Raae, Hailkjær, Mogenstrup, Karstoft, Kirkegård, Sebstrup Trandum). Den største modstand viste sig i sognets vestlige del, hvor ikke mindre end 21 i Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

8 Huset på Djeldvej 14, hvor Pogeskolen blev oprettet! Djeld, 13 i Sevelskovby og 11 i Husted havde skrevet under. Har det mon noget med Nørstoft skole at gøre? Fra selve Sevel by har kun 6 skrevet under. Her har man altså været interesseret i embedet. Brevet må have gjort sin virkning, for Forskolen (i dag et hus på Djeldvej) blev først oprettet ved slutningen af første verdenskrig. Leif Novrup Fortsat fra side 6 Fra 1548 var Sevel Birk således et adeligt birk, hvis tingsted - i alle tilfælde et stykke tid - formodentlig har ligget ret nord for Trandum Kirke, hvor Tinghøj nævnes Den sidste birkefoged i Sevel Birk var Niels Nielsen i Nødstoft, der havde en gyselig håndskrift, og om hvem det da også i ekstraskattelisten for hedder, at han var "en fattig bonde", der hverken vandt "løn eller frihed for bestillingen" som birkefoged. Han blev begravet på Sevel kirkegård den 7. september 1690, 67 år gammel, men da havde han allerede i et par år været befriet for sit hverv, idet et kgl. reskript af (13/3) 1688 bestemte, at Ginding Herred og Sevel Birk skulde søge Hjerm Herreds tingsted, der jo da lå ved Mejrup Kirke. Denne sammenlægning af de 3 retskredse var et resultat af kong Kristian V. s "Danske Lov" af 1683, der søgte at centralisere landets retssystem og derved bevirkede, at en mængde små birker rundt om blev nedlagt. KG Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

9 Der bor en bager på Nørregade.. Dette børnerim kender vi alle fra vores barndom, og det passede indtil for få år siden også for Vinderup, hvor bager Lykke som den sidste havde forretning i Nørregade 15. Bageren i Nørregade var godt nok den første i Vinderup, men han blev efter nogle år efterfulgt af en bager i Søndergade. Det hele begyndte for snart 110 år siden. Allerede i marts 1880 blev en række grunde på østsiden af Søndergade, nemlig 5-19, solgt og udstykket. De blev købt af Mourits Andersen, Bjert, men der skulle gå mange år, inden der blev bygget på dem. I 1890 blev grundene samlet solgt til købmand Ludvig Kjær. De næste ti år solgte han dem enkeltvis, og der blev bygget på dem. Den 8. maj 1899 tinglæses skøde på Søndergade 19, det er møller Johannes Villadsen, der er køber. Han ejer i forvejen Vinderup Mølle i Nørregade, som han havde bygget i 1885, efter at hans mølle i Aahl var brændt. På dette tidspunkt er der en bager på østsiden af Nørregade, men ikke i forbindelsen med møllen. Johannes Villadsen dør ca. en måned efter, nemlig d. 14. juli Det ser ud til, at byggeriet af et bageri i Søndergade var planlagt, nok også påbegyndt. Det ses nemlig at Johannes Villadsens enke Cathrine Villadsen i købekontrakt/skøde underskrevet 29. marts 1900 sælger til Marinus Borup Pedersen, Harboør. I dette står bl.a.: med derpå værende bygninger disses mur og sømfaste tilbehør af enhver art, kakkelovn, komfur og indmurede kedler, inventariet i butikken, samt inventariet i bageriet, bageriredskaber og maskiner af alle slags. Ejendommens besætning, en hest, to vogne, seletøj, hakkelsesmaskine og alle andre på ejendommen værende landbrugsmaskiner, overtagelsen finder sted 1. maj Købesum kr. Ud fra dette skøde må man antage, at bageriet er bygget i 1899, da det er usandsynlig, at man byggede om vinteren. Af forskellige dokumenter viser det sig, at det har været svært at starte en rentabel forretning op. I et forlig 6. januar 1901 skylder Borup et beløb på 50,35 kr. til Kjøbenhavns Drobs og Konservesfabrik. Ved Forligs Fuldmagt står der bl.a.: forpligter mig til at betale min gæld til K. D. K. kr. 62,56 med renter 5% fra dags dato efter regning til hr. J. P. Aggerholm på hans kontor med 10 kr. den 15. feb og fremdeles 10 kr. den 15. i hver mdr. i hver følgende mdr. indtil gælden er betalt. Senere på året er han kommet i klemme i et konkursbo, hvor han skal udrede 183,54 kr. Dette beløb kan han ikke betale, og der bliver lavet en rekvisitationsliste over bohave, endvidere registreredes den tilhørende ejendom, der vurderes til kr. Der begæres tinglyst hæftelse på ejendommen. 25. juni sælger Borup igen, nok af økonomiske årsager, salget sker nemlig til købmand Simon Knudsen, der er indehaver af et skadesløsbrev. Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

10 Simon Knudsen er købmand i Nørregade 11, han ejer også nabobygningen Nørregade 13. I skødet står, at værdien af det overtagne er kr., hvoraf løsøre er kr.. M. Borup Pedersen var født i Ferring, han blev gift med Nielsine Christine Christensen fra Bjert i Sahl kirke 18. feb Efter salget af bageriet rejste de fra byen, men kom senere tilbage, de købte huset på Havevej 13, her boede de, til de døde 1949 og De ligger begge begravet på Vinderup kirkegård. I den tid købmand Knudsen ejede forretningen har der nok været forpagter på. Knudsen solgte i 1913 med overtagelse 10. okt. til bager Victor Anthonius Andersen, Ulfborg, for kr. I dette skøde er nævnt en deklaration fra 1904 ang. fællesbrønd med Søndergade 17. Victor Anthonius Andersen dør 30. okt Af skifteprotokollen 12. sep ses, at enken Sofie Kathrine Andersen forbliver hensiddende i uskiftet bo. Der tinglæses adkomst på 49a Landting Hovedgård 1skp. 3 fdk. 1cu, 1ct og 1af Vinderupgård for hende. Efter 5 års enkestand bliver Sofie Cathrine 8. juni 1923 gift med Karl Vilhelm Andersen, Hurup. Samme år sælger de forretningen til bager Niels Kristen Nielsen, Sjørring, her står den mig tilhørende bagerejendom med påstående bygninger, medfølger bl.a. en brødvogn og en kane. Købesum kr. Samtidig sælger de den grund, hvor senere Priess s bygning blev opført. Den blev købt af en A. M. Søgård, som ville bygge på grunden, men tidernes ugunst forhindrede det. Gennem adskillige år var der på denne grund en udgravning, som man havde sat et stakit omkring. Bager Andersens må være flyttet til Vejle, idet man kan se, at bager Andersens hustru i Vejle, Sofie Kathrine Andersen, dør 47 år gl. og begraves på Vinderup kirkegård. Den næste ejer af bagerforretningen er J. H. Karlsmose. Hvornår han købte er uklart, men han er ejer i I vurderingsprotokollen 1927 står der: N. K. Nielsen, nu J. Højland Karlsmose, bageri, butik og beboelse, 533 m2, gode bygninger. Annonce fra Skattebog for Sahl Sogn Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

11 I 1934 købte Solveig og Laurits Dybdahl bageriet efter Karlsmose. De åbnede forretningen søndag den 15. marts, første åbningsdag bagte de for 100 kr. og solgte for 4 kr. I næsten 40 år stod fru Dybdahl i forretningen og Dybdahl forestod bageriet, hvor han hver morgen begyndte kl. halv tre om natten. Til tider var der 5-6 ansatte. Det var fru Dybdahl, der også var bydreng. Der kunne for år tilbage være 300 poser brød, der skulle leveres ud tidligt om morgenen, her hjalp børnene. Engang var der en repræsentant fra en institution i København, der smagte Dybdahls kransekager under et besøg i Vinderup, og da han netop stod og skulle have kongeligt besøg, fik han kransekageringe sendt fra Vinderup. De oprindelige bygninger havde kun 1 etage, og der var indkørsel til gården både fra Søndergade og Sevelvej, men Dybdahls byggede først i halvtredserne en etage på og udvidede bygningen ved at bebygge indkørslen til Søndergade. Her flyttes forretningen hen. De solgte i 1973 forretningen til Bente og Gustav Færk. Fra 24. november 1980 lukker Bente og Gustav Færk bageriet, de føler ikke det giver til familiens brød. Efter 20 år i bagerfaget bliver Gustav Færk industribager ved Struer brødfabrik. Det unge bagerpar Gustav og Bente Færk kort efter overtagelsen i Forretningen var nu lukket nogle måneder, men 27. maj 1981, efter en stor modernisering, åbnede Bodil og Villy Holm forretningen på Søndergade. Nu er Holms bageri det eneste i Vinderup. Vi håber, at det med sine ca. 110 år på bagen må bestå i mange år endnu. Der har tidligere været et bageri mere i Søndergade samt et på Sevelvej og, som før nævnt, et i Nørregade. NW Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

12 Min tid som lærer i Herrup Skole i Det efterfølgende er hentet fra familien Hagens hjemmeside og bragt med deres tilladelse.. Du kan se mere om familien Hagen på KG Vi flyttede til Jylland i midten af juli måned Jeg havde fået job på Herrup Skole, der ligger i Vinderup Kommune, tæt på hovedvejen mellem Holstebro og Viborg. Egnen, landsbyen og vor bolig Det er et meget smukt og kuperet område. Der er blevet udvundet kalk og grus i hele området, så landskabet har taget form efter udgravningerne. Der er store slugter og mange bakker, og området skråner fra landsbyen ned mod et eng- og moseområde. Ikke langt fra byen ligger Stubbegårdsø. Her har vi tilbragt mange timer med at fiske, bade og sejle i kano. I landsbyen var der i 1964 et velfungerende mejeri, hvor jeg hver dag hentede mælk i en lille mælkespand. Her kunne man også købe friskkærnet smør, som endnu ikke var pakket. Man fik en lille klat på et stykke madpapir. Der var også en slagter og en rigtig gammeldags købmand, som havde stort set alt, hvis man kiggede godt efter. Hans varer stod ikke kun på hylderne, men hang også ned fra loftet over alt. Det var en hel opdagelsesrejse at handle der. Købmanden vidste præcist, hvor alt var og det han ikke havde, kunne han skaffe. Her var en af mine første handler at bestille et køleskab på afbetaling. Penge havde vi ikke nogen af, så jeg betalte af på køleskabet i et halvt år. Købmanden og hans kone blev nogle af vore gode venner. Vi spillede whist sammen med dem. Vi kunne starte med aftensmad en lørdag aften og så hygge os og spille kort hele natten, alt mens vi diskuterede verdenssituationen. Vi ejede ikke meget jordisk gods, to sovebrikse, et lille sofabord, et lille ovalt spisebord, to stole og et par reoler. Et karlekammerskab som vi havde fundet i garagen hos Pouls forældre, det havde vi malet i almuefarver, og det fungerede fint som dækketøjsskab. Og så havde vi fået foræret overdelen til en buffet af Pouls morfar og mormor. Jeg havde i begyndelsen af sommerferien arbejdet i et firma i Køge, som solgte sengetøj og møbler. Min løn blev brugt til at købe to senge, to springmadrasser og sengetøj. Med disse ejendele + lidt fælles kogegrej holdt vi vores indtog i tjenestemandsboligen, der lå i en bygning ved siden af skolen. Bygningen indeholdt to boliger i to etager. I den anden bolig boede førstelæreren. Det var ham, der havde fået tildelt hele haven, men vi havde den jo lige uden for vinduerne. Vores have lå et lille stykke fra skolen ved sportspladsen. Her dyrkede vi stort set kun grøntsager og kartofler. Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

13 Dette foto viser skolen set fra vejen i ændringer siden 60-erne er blot, at der er isat plastvinduer. Skolen På skolen var der en forskolelærerinde, førstelæreren og to mandlige lærere og mig. Det var en syvklasset skole. Jeg blev klasselærer for en 6. klasse, hvor der var 36 elever. De boede på 1. sal i skolen, hvor man havde inddraget loftsrummet i den ene ende af skolen. Her havde man lavet et klasseværelse, der var enormt langt, men smalt. Det var det eneste rum, der kunne huse så mange elever. Lyset kom ind fra to små vinduer i gavlen + et par tagvinduer. Den første dag Den første dag oprandt. Jeg var spændt og havde sommerfugle i maven. Jeg vidste, at det var en problemklasse, jeg skulle overtage. Min forgænger var blevet indlagt med nervesammenbrud. Hun kom vist aldrig i arbejde igen. Vi skulle starte dagen med morgensang, og her opstod min første prøvelse. Aldrig så snart var vi begyndt at synge, eller rettere sagt var jeg begyndt at synge, før nogle af drengene uden videre gik ned og kiggede ud af vinduerne. Jeg stoppede og bad dem gå på plads, hvortil en af dem svarede, at de plejede aldrig at synge morgensang, og det gad de ikke, så det kunne jeg lige så godt finde mig i. Jeg bad ham komme op til mig. Han var et ordentlig brød, højere end mig, men jeg stod på forhøjningen og havde dermed øjenkontakt med ham. Jeg kiggede ham lige ind i øjnene og sagde igen: "Gå ned på din plads og find din salmebog frem." Han kiggede indædt tilbage og svarede: "Gu vil jeg ej". Jeg tænkte Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

14 lynhurtigt, hvad nu, skal han ødelægge alt for dig, eller skal du prøve at overtage magten her og nu, eller vil du også ende med et nervesammenbrud. Jeg besluttede, at det ville jeg ikke, koste hvad der skulle til. Så før knægten nåede noget som helst ud over at kigge hoverende ned på sine kammersjukkere, svang jeg armen, og jeg ramte ham præcist lige på kinden ( jeg gør lige opmærksom på, at det var tilladt dengang ). Han kiggede på mig, drejede om på hælen, gik ned på sin plads, alt mens han hvislede ud mellem tænderne: "Hun slår sat me hårdt". Han fandt sin salmebog frem, de øvrige fór tilbage på deres pladser, jeg startede med at synge, som om intet var hændt. Siden den dag havde vi det bare fantastisk sammen, for det var nemlig en rigtig dygtig og kvik klasse med en masse herlige unger. Det blev min første og eneste lussing i mere end 36 år. Om eftermiddagen ringende det på min dør. Uden for stod knægten fra før. Han stod genert foran mig. Pludselig sagde han: "Jeg vil gerne sige undskyld for min opførsel, det skal ikke ske igen, og så sælger jeg forresten dueunger. Jeg har tre med til dig, som du skal have, fordi du ikke sladrede til min far og mor, men for eftertiden koster de 10 kroner, men så er de også renset og plukket." Jeg sagde: "Tak skal du have, men jeg vil da gerne betale for duerne, og så ved jeg jo godt, at du bare skulle afprøve mig, det har du nu gjort, og jeg håber, du har fundet ud af, at jeg ikke finder mig i hvad som helst." Jeg rakte hånden frem og spurgte ham. "Skal vi være venner?" Han stak næven frem og kiggede mig lige ind i øjnene og sagde: "Du er sgú god nok". Jeg følte, at jeg i ham havde fået den bedste forbundsfælle, man kunne tænke sig. Det kom til at holde stik, hvis nogen af de andre elever bare prøvede at spille smarte, fik de et hvast blik fra min forbundsfælle, og straks rettede de ind. Herligt at have en sådan "ven" som nyudklækket lærer. Jeg følte mig meget lettet og forstod, at mine prøvelser nok var overstået, og det kom som ovenfor nævnt til at holde stik. Mit rygte løb i forvejen, så der var ikke problemer overhovedet med de øvrige klasser. Jeg fik hurtigt kontakt med folk i byen og befandt mig som blommen i et æg. Nogle havde fundet ud af, at jeg var spejder, så kort tid efter blev jeg opfordret til at være med i Herrup Gruppen. Her kom jeg i kontakt med mange unge mennesker. Vi boede lige op ad sportspladsen, så her mødte jeg også rigtig mange. Poul var startet som soldat i Karup, så jeg tilbragte mange aftener med at se håndbold og fodbold og møde andre mennesker. Hundepasser Jeg havde lovet min søster Martha, at jeg ville passe hendes hund, mens de ferierede på Bornholm. Det var en eller anden afart af en terrier. Jeg blev virkelig sat på en prøve. Den stak af, bare døren blev åbnet, og man kunne råbe sig hæs, uden at den reagerede. En aften havde jeg lukket den inde i cykelskuret, som var ret stort. Jeg havde anbragt dens kurv og mad der tillige. Jeg skulle til spejdermø- Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

15 de et par timer på skolen. Jeg blev imidlertid hentet af nogle fodboldspillere. Hunden havde gravet sig ud under skuret. Uden for skuret lå der en askedynge. Udgravningen var foregået lige durk gennem denne dynge. Derefter var den løbet op på sportsbanen. Her havde den standset hele fodboldkampen. Den havde erobret bolden, og den havde ikke i sinde at give den fra sig igen, så når de prøvede at tage bolden fra den, knurrede den af dem. Jeg kunne dårligt kende hunden. Den plejede at være nærmest hvid, men nu var den orangefarvet af asken. Jeg fik fat i den, og fik bolden vristet fra den, og så stod det ellers på bad, hvilket ikke passede den særligt meget. Den nåede at bide alle 4 hjørner af vores gulvtæppe plus gnave knapperne af sofasæderne i de 14 dage, jeg skulle passe den. En dag skulle jeg besøge min ældste søster og svoger, som holdt ferie ved Vesterhavet. Jeg var nødt til at tage hunden med. Den startede besøget med at springe op på sofaen og dernæst op på det dækkede bord, hvor den lynhurtigt gjorde kål på både de lune frikadeller og leverpostejen. Min søster lukkede den ud på badeværelset, mens vi spiste resterne. Da hun senere ville lukke den ud, havde den flænset to badehåndklæder derude. Jeg var ikke videre stolt over situationen, men glædede mig over, at det ikke var min hund. På vejen hjem i bilen havde jeg nær mistet den. Jeg havde lukket vinduet i passagersiden ca. 15 cm. ned. Hunden havde ligget på bagsædet, men i et sving hørte jeg pludselig en mærkelig lyd. Jeg kiggede til siden, og der hang hunden med det meste af kroppen ud af vinduet. Jeg havde nær aldrig fået den hevet ind igen. Mens vi passede hunden skulle vi til Haderup for at mødes i kæmnerboligen med repræsentanter for kommunen. Selv her lykkedes det den at lave ulykker. Der var en stor murstensbygget blomsterkumme i stuen. Pludselig for det rundt i stuen med jord og sten. Hunden var hoppet op i kummen og stod nu med bagenden ud mod stuen, alt mens den gravede i kummen. Jeg var meget glad og lettet den dag, den blev afhentet. Alting får en ende Jeg har tit tænkt på, hvad der ville have været sket, hvis jeg havde tabt magtkampen i 6. klasse. Var jeg så hoppet fra lærergerningen, ville min glæde ved arbejdet have været spoleret... men jeg kan sige med sikkerhed, at episoden lærte mig, at det er vigtigt, at man med det samme tør vise, hvem man er, og tør vise hvem der i sidste ende bestemmer. Tiden i Herrup var en lærerig og dejlig tid, men alt får en ende. Der var ingen ledig stilling til Poul, da han blev færdig med soldatertjenesten. Vi gik derfor på udkig efter et arbejdssted, hvor der var plads til os begge. Birgit Hagen Billede af forfatteren fra hjemmesiden Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

16 Den nye sti forbi helligkilden ved Stubbergård Sø For over hundrede år siden fortalte den gamle degn ved Mundbjerg Skole til den omvandrende folkemindesamler Evald Tang Kristensen: Der er en hellig kilde på Blakskjær mark i Sevel sogn. Den ligger sydøst for Blakskjærgårdene og altså lidt nord for skolen i Mundbjerg. Den har været besøgt Skt. Hans aften, og både hyrderne og andre folk har fundet penge ved den, således en kone i en gård her tæt ved. Lærer Jensen i Mogenstrup siger, at han som barn har været badet i kilden. Den tabte sin lægedomskraft, da en mand vaskede sin blinde hest i den. Hesten blev seende, men kilden mistede sin kraft. Den har blot navnet den hellige kilde. Set i lyset af, at der i Danmark er registreret over 600 hellige kilder (J.Exner), er oplysningen om den endnu sprudlende kilde i Blakskjær vel ikke nogen sensation. Og dog den springer endnu vælder stadig op af jordens blåsorte svælg, som den har gjort i umindelige tider ja vel i årtusinder. (Hofmansen) Langt de Informationstavle Holstebro Kommune har opstillet en informationstavle ved kilden. Ud over at vise dette billede fortæller det også om helligkilder. Vi citerer lidt fra tavlen: I forbindelse med kildebesøgene havde man ofte særlige skikke. F. eks. måtte der ved nogle kilder ikke tales ved afhentning af vandet, eller vandet måtte ikke komme under tag på hjemturen, da det så mistede sin kraft. Som offer satte man ved kilden en ny potte med en lille mønt i. ejeren havde efter egnens beboeres mening en god indtægt af kilden. De syges søvn på St. Helenes grav ved Tisvilde St. Hans nat af Jørgen Sonne. Der er ikke noget, der tyder på, at kilden har tilhørt Stubberkloster, der lå ved søen umiddelbart nord for kilden. Udnyttelse af kildevandet Ned mod engen ses et mindre anlæg, der har forbindelse med kilden. Via et snedigt system med hævertvirkning har man benyttet kraften fra noget af vandet til at føre en mindre del af vandet op til ejendommen. På denne måde har husets beboere altid haft frisk kildevand i huset. I 1975 var der tanker om at udnytte kildens vand til eksport af kildevand på flasker, og ejeren havde en årrække tilladelse til dette. Tilladelsen er dog udløbet nu, og som en del af fredningen får kilden nu lov til at løbe frit. Uanset hvor tør en periode vi har haft i Danmark, synes vandmængden ikke at aftage. Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

17 fleste af Danmarks hellige kilder er for længst tørret ud. Vil man opsøge en af de nærmeste, så er den for længst glemt, men altså ikke kilden i Blakskjær. I årenes løb er der flere gange gjort forsøg på at gøre kildeområdet i Blakskjær offentlig tilgængelig. Omkring 1980 blev Stubbergård Sø og dele af dens omgivelser fredet. Ved den lejlighed blev etableret en natursti langs søens østside, og det var et Manger benyttede lejligheden til at smage på helligkildens kølige vand. Foto: Jens Nymose almindeligt ønske, at der langs vestsiden kunne etableres en lignende sti, hvorved der ville være en reel mulighed for en vandretur hele vejen rundt om Stubbergård Sø. Stien langs søens vestside blev imidlertid dengang opgivet, idet der fra lodsejerne side var markant modstand, men nu efter et kvart århundredes forløb er stemningen vendt, og et samarbejde mellem Holstebro Kommune og lodsejerne langs søens vestbred, formidlet af Herrup Bjergby Fællesforening, har nu båret frugt i form af det nye sti-afsnit. 28. juni 2009 var af Herrup Bjergby Fællesforening arrangeret en lille højtidelighed ved sydøst enden af Stubbergård Sø. Foreningens medlemmer var mødt talstærk op, og sammen med indbudte lodsejere, repræsentanter for Holstebro Kommune, medlemmer af Naturfredningsforeningen m. fl. blev det nye stiafsnit åbnet. Stien blev straks taget i brug, og de mange fremmødte styrede målbevist mod vest, hvor første stop var Blakskjær Helligkilde. Herfra fortsatte enkelte modige den km. lange tur omkring Stubbergård Sø. Efter besøget ved Helligkilden søgte hovedparten af forsamlingen dog tilbage til udgangspunktet: teltet ved søens sydøstende, hvor der var fælles spisning og samvær resten af dagen. Arrangementet var begunstiget af usædvanlig godt sommervejr. En deltager Deltagerne i åbningshøjtideligheden er på vej til helligkilden. Foto: Jens Nymose Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

18 Postkort fra den spanske syges tid Forleden fik vi på Arkivet indleveret et postkort, som Ejner Hølmkjær i 1918 sendte hjem til sine forældre. Han var i 1918 indkaldt til sikringsstyrkerne, hvor det var primært gjalt om at beskytte København. På kortet står der: Grevelejren d Kære Forældre. I Dag er jeg saa rask, at jeg kan skrive lidt. Vi ligger nu her i Lejren mellem Syge af den Spanske Syge. Jeg var på Vagt fra Lørdag til Søndag og Søndag Morgen blev jeg overfaldet af den forbandede Sygdom men jeg vilde alligevel have min Vagt saa da vi skulde gaa fra [Karlslund?] til Lejren var jeg meget daarlig og af de 14 Mand var kun 3 raske da vi kom hjem det var den værste stykke Vej jeg har gaaet nogen sinde. Jeg laa saa hele Tiden fra Søndag til Tirsdag Aften uden at faa det mindste Søvn og havde en forskrækkelig Hovedpine det fleste af de andre havde det meget godt jeg tror nok at det skyldes min Cykleuheld at jeg havde saa ondt i hovedet for da fik jeg en væmmelig Rystelse ellers er Sårene i Ansigtet omtrent lægte. I 3 Dage har jeg haft 38,7 Feber i dag kun 36,6 altsaa norml, men er alligevel saa svimmel at jeg ikke kan være oppe. Jeg er saa heldig at ligge i min egen Seng i den samme Stue er?? i??? for Spaniolerne nu ligger 60 Syge i denne Stue. Jeg vil inderlig ønske at i skal slippe for den derovre den er jo heller ikke slem mod alle. Med mange Hilsener Arne Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

19 Grevelejren I begyndelsen af 1. verdenskrig blev man klar over, at Københavns befæstning ikke var tidssvarende (at forsvare København var at forsvare Danmark i den tids opfattelse). Derfor blev det besluttet at bygge fremskudt befæstningsanlæg fra Køge Bugt til Roskilde, kaldet Tunestillingen. Det var et befæstningsanlæg med skyttegrave og pigtråd samt betonstillinger med rekylgeværer og kanoner. I 1918 bestod Tunestillingen af 40 km skyttegrave og 5000 underjordiske rum. Grevelejren var en del af Tunestillingen. Den var blevet oprettet for at civilbefolkningen kunne slippe for indkvarteringen af soldaterne. Hvor tilfredse befolkningen var med dette, vides ikke, men de gik glip af en velkommen indkomst fra indkvarteringen. Københavns befæstning under 1. verdenskrig. Udsigt over Grevelejren. Den spanske syge Den spanske syge var en influenzaepidemi, der i 1918 og 1919 på verdensplan forårsagede måske op til 50 millioner menneskers død. Det traditionelle tal ligger mellem 20 og 40 millioner døde, men efterhånden som forskere har fået øjnene op for tabstallene i fx Indien og Kina, er der en klar tendens til opjustering af tallet. Sygdommen observeredes først i det amerikanske midtvesten i staterne Kansas og Indiana. Når sygdommen fik sit spanske navn, skyldtes det den omfattende pressecensur, der gjaldt under Første Verdenskrig. Spanien var ikke direkte involveret i krigen, og nyheden om epidemien kom derfor først i medierne her. Antageligvis var der tale om en type fugleinfluenza (H1N1), der sprang fra fugle til svin og derfra videre til mennesker. Der menes at være en sammenhæng mellem H1N1 og den i dag nok så kendte H5N1, som (i hvert fald ikke endnu) kan spredes luftbåret fra et menneske til et andet. De omfattende troppetransporter over Atlanterhavet medførte, at sygdommen spredte sig med en voldsom hast. På få måneder spredte sygdommen sig til alle verdensdele, og tabstallene var rystende i en verden, der ikke havde oplevet noget Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

20 Møder, arrangementer, ture m.m. Hvor intet andet er nævnt, er mødestedet Arkivet, Vinjes Torv 1, Vinderup. Ret til ændringer forbeholdes. Fredag d. 28. aug. Kl Onsdag d. 30. sep. Kl Onsdag d. 14. okt. Kl Onsdag d. 11. nov. Kl Onsdag d. 9. dec. Kl Onsdag d. 3. feb kl Onsdag d.. mar kl Byvandring på Nørgårdsvej. Helge Weiss fortæller om nogle af husene og deres ejere. Medbring kaffe Originaler fra det jyske. Freddy Boysen, Ikast, fortæller om originaler fra det jyske område. Medbring kaffe Tørvene triller. Forfatteren Jan Svendsen vil fortælle tørvegravningens historie. Medbring kaffe Brunkulsgravning ved Sdr. Resen. Ib Svenningsen fra Rødding beretter om brunkulsgravning, som han husker det fra sin barndom. Medbring kaffe Julemøde. Ritta Nørgaard, Sevel, vil underholde. Medbring kaffe Fra Chr. IV s tid. Helge Stavnsbjerg, Skive fortæller med særlig vægt på de mange heksebrændinger. Medbring kaffe Generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening. Dagsorden ifølge lovene. Efter generalforsamlingen vil Bodil underholde med Et liv på en gård. Medbring kaffe tilsvarende siden de store koleraepidemier i 1800-tallet. Ydermere ramte sygdommen (som den nuværende svine influenza) hårdest blandt unge mennesker i alderen år, mens børn og gamle ikke blev ramt så hårdt. Dette skyldtes formodentlig det paradoks, at de yngre menneskers immunforsvarsreaktion var så voldsom, at den ofte blev dræbende. I Danmark døde i 1918 og 1919 et sted mellem og mennesker af den spanske syge dette i forhold til en samlet befolkning på ca (ca. 0,5 %). Dette var typisk for de vesteuropæiske, industrialiserede lande, men det var billigt sluppet sammenlignet med lande i den tredje verden, hvor dødeligheden var slem nogle steder over 10 % af den samlede befolkning. Der fandtes ingen medicin eller vaccination mod den spanske syge, så overlevelse handlede hovedsageligt om at pleje de syge. Derfor var sygeplejersker og andet plejepersonale i sammenhængen faktisk betydeligt vigtigere end læger. KG Arkiv Nyt Nr Efterår 2009

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere