Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park"

Transkript

1 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG D. 27. MAJ 2014 KL. 19:30 1. VALG AF DIRIGENT, SEKRÆTÆR OG STEMMETÆLLERE 2. BESTYRELSENS BERETNING 3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR FORENINGSÅRET INDKOMNE FORSLAG 5. BUDGET HERUNDER FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 6. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER 7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT 8. EVENTUELT Indholdsfortegnelse: Bestyrelsens beretning side 2 Forslag fra bestyrelse og medlemmer side 11 Om fuldmagter, med formular side 16 Foreningens regnskab med budgetforslag for side 17 Side 1 af 16

2 BESTYRELSENS BERETNING FORENINGSÅRET Indledning Foreningsåret har for bestyrelsen været præget af arbejdet med en eventuel overtagelse af kommunens institution Klub Albert som fælleshus for vores forening. Bygningen er gennemgået i samarbejde med Martin Madsen, D30, der har stillet sin erfaring til rådighed for bestyrelsen. Det har betydet, at bestyrelsen fortsat mener at overtagelse af Klub Albert er en enestående mulighed for at etablere et fælleshus for Røde Vejmølle Parkens medlemmer. Forarbejdet til en overtagelse ligger hos kommunen, hvor der skulle udarbejdes beslutningsforslag til kommunalbestyrelsen om salget af Klub Albert efterfulgt af udarbejdelse af udbudsmateriale med efterfølgende udbud. Parallelt med udbudsmaterialet skulle der udarbejdes en lokalplan for Klub Albert og tilhørende grund, der herefter skulle i høring hos de høringsberettigede. Det var en proces bestyrelsen var med til at beslutte ved et møde hos kommunen i oktober Desværre indtraf der et personaleskift i forvaltningen i perioden efter, hvorved den aftalte proces desværre blev tabt på gulvet. I februar undrede bestyrelsen sig over at der ikke var nogen kommunikation vedrørende sagen og fandt i marts ud af at kommunen ventede på et tilsagn fra grundejerforeningen om reelle intentioner om køb af Klub Albert før de ville gå videre med sagen til kommunalbestyrelsen. De reelle intentioner mente bestyrelse klart var givet i oktober 2013 med mandat fra generalforsamlingen i maj Vi er nu kommet på sporet igen og en proces er aftalt hvorefter salg af Klub Albert nu forventes at komme for kommunalbestyrelsen på dennes møde i september Udbud og efterfølgende salg til grundejerforeningen skulle så kunne udarbejdes og ske inden udgangen af Grundejerforeningens køb vil være betinget af at den endelige lokalplan for Klub Albert med tilhørende grund er acceptabel for grundejerforeningen. Kommunens forvaltning og grundejerforeningens bestyrelse ser dog ingen problemer med at lokalplanen ikke skulle være acceptabel, da begge parter har positive intentioner med overtagelsen. Grundejerforeningen forventer derfor at kunne bruge Klub Albert efter indgåelse af det betingede køb hvilket vil sige inden udgangen af 2014 Vores vinterberedskab har igen fungeret tilfredsstillende. Vinteren var mild og der faldt ikke meget sne, der skulle fejes/skrabes væk, men der har alligevel været gang i den præventive saltning. Desværre skete der alligevel et falduheld med en glat P-plads i en periode hvor luft- og vej temperaturer var posi- Side 2 af 16

3 tive. Vores leverandør arbejder under vores aftale efter samme betingelser for saltning som anvendes af kommunen. Bestyrelsen valgte at forlænge vores kontrakt med ComX i tre år hvorved vi opnåede at internetbrugere fik fordoblet deres up-/download hastighed (ikke de hurtigste) og at foreningen ville få udskiftet switches i vores krydsfelt med mere moderne, der kun skulle have en tredjedel af det eksisterende strømforbrug dvs. en markant besparelse, når de alle er installeret. Kort efter forlængelsen af vores kontrakt blev vores leverandør ComX opkøbt af Dansk Kabel TV, der igen er ejet af TDC, men det skulle ikke umiddelbart betyde noget for den daglige drift. Der vil sandsynligvis ske noget på pakkesiden, men det er forhåbentlig til den gode side. Stormen Bodil nedlagde nogle store træer på vores fællesarealer, men det håndterede vores gartner efterfølgende. Det gik også udover et par medlemmer, hvis tage lettede og blev vredet rundt. Ellers slap foreningen nådigt gennem stormen. Vi har igen gjort en stor indsats for vores fællesarealer i det forgangne år, hvor bl.a. arbejdet med beplantningen på Lunden fortsatte. Bestyrelsen har sendt alle medlemmer en opfordring til at danne nabohjælpsgrupper. Det skyldes, at vi de sidste år har oplevet en stigning i indbrud og forsøg på indbrud i vores bebyggelse. Albertslund kommune er desværre topscorer hvad angår indbrud og forsøg på indbrud, og vores område er det mest hjemsøgte i Albertslund triste oplysninger - så derfor syntes vi, I skal tage vel imod opfordringen til at danne nabohjælpsgrupper og melde ind til Helle Bennedsen, når I har gjort det. 2 Bredbåndsnettet Det er bestyrelsens opfattelse, at vi generelt har en meget høj stabilitet i driften af både TV, internet og telefoni. Vi mener ligeledes, at vi fortsat har en økonomisk attraktiv ordning, så alt i alt er bestyrelsen fortsat tilfreds med ComX (Dansk Kabel TVs) ydelser. De to organisationer er endnu ikke fuldt integreret, så i resten af beretningen bliver det bare ComX. To alvorlige nedbrud dels i starten af februar og af april med efterfølgende hik kunne ComX, efter bestyrelsens opfattelse, have håndteret efter en mere kundevenlig procedure. Når alt er nede, må leverandøren gøre sit yderste for at formidle alvorligheden til sine kunder. ComX har efterfølgende indført en nye procedurer, der træder i kraft afhængigt af alvorligheden af nedbruddet. Det betyder bl.a. at der ved opkald til ComX supporttelefoner ved nedbrud orienteres om dette med en dedikeret meddelelse. Vores beslutning om selvforsikring vedr. hardware er fortsat en god beslutning. Der har været udgifter til 15 ny/renoverede Callistobokse. Callistoboksen er den boks, hvor I tilslutter TV, telefon og internet. Foreningen har indkøbt et Side 3 af 16

4 antal strømforsyninger til Callistoboksene, der kan rekvireres hos Ole Henningsen, P67, hvis jeres egen strømforsyning skulle bryde ned. Det har vi fundet nødvendigt, da en nedbrudt strømforsyning gør at man er uden TV, IPtelefoni og internet dvs. fuldstændigt omskåret fra afverden. 2.1 Krydsfelthuset Der har ikke været problemer med driften af krydsfeltet. Airconditioneringsanlægget tilses årligt via en servicekontrakt. Krydsfelthuset er blevet malet af lokal arbejdskraft på bestyrelsens foranledning. Det går desværre lidt langsomt for det opsatte espalier at nå et sådant omfang, så det skjuler og beskytter huset og dæmper AC-lyden lidt, men det kommer til at ske. Huset er desværre ikke det kønneste at se på. 3 Fællesarealer Anlægsgartner A. Walther Jensen (AWJ) varetager den almindelige pasning af vores fællesarealer på en 2-årskontrakt. Kontrakten blev fornyet og løber frem til april Bestyrelsen er meget tilfreds med AWJs arbejde, og for det samarbejde vi har vedrørende de årlige fældninger, nyplantninger og fliserenovering. Glostrup Maskinservice varetager snerydning og saltning af P-pladser på en sæsonkontrakt. Vi har desuden et ungt menneske til at rydde særlige gennemgangsstykker af stisystemet, som medlemmerne ikke selv er forpligtigede til at skulle rydde. 3.1 De grønne områder og stier AWJs kontrakt omfatter det rutinemæssig vedligehold af vores grønne arealer dvs. græsslåning, pasning af foreningens beplantninger og fejning af P- pladser. AWJ giver også to gange om året fortove ved stamvejene en overhaling. Herudover indhenter bestyrelsen sidst på året tilbud hos AWJ på større arbejder som beskæringer, fældninger og nyplantninger af træer/buske samt udskiftning af dårlige fliser på vores stiarealer. Det arbejde, der gives tilbud på, kommer primært fra de ønsker og behov om fældning og vedligehold, der er modtaget fra jer medlemmer, men bestyrelsen vurderer dog også ved sin egen gennemgang, om der er risiko for at fx rødder fra træer beskadiger kloakker, asfalt eller flisearealer. Det besluttede arbejde bringes normalt i Røde Vejrmølle i novemberudgaven. Side 4 af 16

5 Rammerne for dette arbejde afpasses efter det vedtagne budget, de retningslinjer bestyrelsen har fået udarbejdet af kommunens Agendacenter og bestyrelsens vurdering af evt. risiko for skade. Årets fældninger i foreningsåret havde fokus på ege- og kirsebærtræerne på P-pladserne for at få generende og dårlige grene fjernet. Vi fortsatte med fældning fra sidste år, men nu på den østlige vold ved Lunden. Der er foretaget en grundig rydning af vildtvoksende træer og buske, hvilket betød at der enkelte steder kom nye græsarealer, hvor der før havde været et fuldstændigt utæmmet buskads. Det har generelt været målet at prøve at få styr på arealernes beplantning. Der er igen plantet nye træer, som erstatning for de fældede oprindelige japanske kirsebærtræer. Det er bestyrelsens opfattelse, at vore fællesarealer skal inkludere træbevoksning, men med træer i en højde, der ikke generer de omkringboende. Vi har opfyldt et længe næret ønske om omlægning af fliserne langs P- pladsen ved institutionerne for enden af Degnehusene. Det skulle dog først sikres at det er foreningen, der er ansvarlig for dette areal og ikke kommunen, som ejer af stamvejen, men sådan er det desværre ikke. I den anledning skal det skrives at institutionerne (4 i alt) er medlemmer af grundejerforeningen. Der er etableret en ny sti ved krydsfeltet. Fortovet i starten af Præstehusene er renoveret. Fortovene langs stamveje er en del af vores fællesarealer. Bestyrelsen har enkelte steder lavet foranstaltninger, der skal hindre, at der køres på vores fortove. I første omgang har vi fået placeret nogle markante kampesten i fortovskanten. Der er desværre kommet en klage til en enkelt af disse placeringer, men vi har brugt for mange penge på fortovsskader fra større biler fx renovationsvognene og lignende store transportbiler, der knækker vores fliser ved at køre op på fortovene, så den er ikke imødekommet. Herudover er det primært medlemmernes egne ønsker, der har ligget til grund for årets fældninger og fliseopretning. Vores oprindelige ligusterhække er ved at nå aldersgrænsen, og mange er angrebet af en svampesygdom, som huserer i området. Det gør at genplantning med liguster ikke kan lykkes - de går ud igen. Vi har tidligere skrevet i bladet om dette, men konstaterer alligevel, at mange medlemmer har investeret mange penge i nye ligusterhække, som går ud. I er som medlemmer velkomne til at kontakte vores gartner Walther Jensen og få hans råd til, om man kan genplante liguster, eller om svampen også er nået til ens eget område, og hvad han i så fald anbefaler af alternativ hæk (bl.a. bøg). Ligeledes er vores gamle kirsebærtræer også ved at nå aldersgrænsen. Når de går ud i toppen, er det tid til at fælde dem. Vi genplanter med nye kirsebærtræer, som får en mindre krone og i øvrigt kan blomstre helt fra januarfebruar og foråret med. Side 5 af 16

6 3.2 Lunden Bestyrelsen ser med glæde, hvordan området fortsat bruges af især vores børn. Parkourstativet i Lunden nåede netop at blive sat op inden sommerfesten til glæde for de unge der har lyst til at dyrke denne sport. Stativet er designet af de unge selv i samarbejde med Fantasileg. Vores skilt om hvem der kan bruge Lunden er igen opsat som hjælp til jer, der måtte påpege overfor uvedkomne, at Lunden kun er for medlemmer af grundejerforeningen. Her skal vi så huske at institutionerne er medlemmer af grundejerforeningen. Fantasileg varetager fortsat vedligeholdelse baseret på en kontrakt, der dækker Lundens nye legeredskaber plus det nye på nærlegepladserne, således at vi sikrer, at de ikke forgår grundet manglende vedligehold. 3.3 Nærlegepladser Foreningens sandkassedag, hvor sandet i sandkasser på nærlegepladser udskiftes, og I som medlemmer opfordres til at hjælpe til med vedligeholdelse af nærområdet og nærlegepladser, var meldt ud til lørdag d. 27. april, sammenfaldende med kommunens grønne dag, hvor vi kan forvente at kommunen afhenter det grønne affald vi samler sammen. Det er en god tradition, hvor vi kommer ud af husene efter vinteren og møder naboerne, mens vi får ryddet op efter vinteren og får malet borde/bænke og andet nødvendigt. Det er de frivillige kontaktpersoner for nærlegepladserne, der indkalder til og arrangerer denne sandkassedag. Bestyrelsen håber I fik pyntet på jeres p-plads og talt med naboerne. Vejret var jo absolut brugbart. Der er i 10-erne ikke helt det samme behov for sandkasser, hvorfor vi har fået opfordringer til at nedlægge nogle enkelte. En sandkasse er overskuelig at nedlægge, hvorimod det kræver overvejelser at nedlægge en legeplads med flere redskaber dvs. at I der bor omkring skal være enige, før vi skrider til en sådan handling. Legepladserne bliver løbende efterset og vedligeholdt og hvis nogle beboere har særlige ønsker til legepladserne kan de kontakte bestyrelsen. 3.4 Snerydning Generelt er bestyrelsen meget tilfreds med arbejdet. Det har været en relativ mild vinter med ganske lidt sne og ikke så megen frost. Temperaturer omkring frysepunktet har der dog været i perioder, men samlet har vi sparet en god del penge på sneregnskabet. Side 6 af 16

7 Bestyrelsen mener fortsat, at udgiften til saltningen er givet godt ud og fortsætter samme praksis i årene fremover. Skadessagen fra vinteren 2010/11 omtalt sidste år er nu endelig løst ved et kompromis. 3.5 Foreningens skiltning Nye henvisningsskilte nåede vi ikke at få ordnet, men det kommer til at ske i det ny foreningsår. Vi må ud at måle igen, så vi er sikre på at skiltene kan sættes op uden at skæmme jeres facader. 3.6 Stamvejene Præstehusene stamvej fik nyt asfalt og der skulle være gjort noget for at undgå den enorme vandpyt, der samler sig ved den første fartdæmpning på Præstehusene. 3.7 Kloakkerne Bestyrelsen har i foreningsåret fået renoveret regnvandsledninger og en nedløbsbrønd ud for Degnehusene 39 for et stort beløb. 3.8 Revner i asfalten Skanska fremlagde en ny metode til revnebekæmpelse, der virker mere langtidsholdbar fx med en lidt tykkere pastalignende dækning af revner, man ellers kan se anvendt i kommunen. Arbejdet blev udført først som forsøg i Humlehusene og da det så tilfredsstillende ud fortsatte vi med Præste- og Degnehusene. Tilbage står nogle asfaltskader ved indkørsler til og indre bump ved nogle enkelte P-pladser. Skanska er nu overtaget af Colas, så bestyrelsen har netop i denne måned bedt Colas om et tilbud. Vi forventer at arbejdet laves henover sommeren Lokalplan Arbejdet med eventuelle ændringer til vores lokalplan har ligget stille grundet den genoptagne dispensationssag for hvide brystningsplader. Denne sag er nu afgjort, men kun for Humlehusene 24. Loven(e) omkring lokalplaner giver ifølge forvaltningen ikke mulighed for generelle dispensationer. Det betyder umiddelbart, at hver enkelt der ønsker hvide brystningsplader skal søge dispensation. Dette kan dog med foreningen som mellemmand laves ved at samle alle ansøgninger og sende dem på en gang. Det vil så kun Side 7 af 16

8 kræve én sagsbehandling. Bestyrelsen forestiller sig dog i stedet at hvide brystningsplader kommer til at indgå i de ændringer bestyrelsen vil foreslå forvaltningen/kommunalbestyrelsen. 4.1 Matrikelgrænser ved Stensmosevej Grundejerforeningen har i begyndelsen af maj fået en henvendelse om medvirken til skelberigtigelse langs Stenmosevej. Det drejer sig om at kommunen nu vil udlægge Stensmosevej som offentlig vej og dermed overtage ejerskabet af den del af matriklen som ejes af foreningen. Det vil bestyrelsen gerne deltage i og har ingen betænkninger ved at overdrage dette areal til kommunen. Medlemmer der har skel mod Stensmosevej vil blive bedt om at udfylde en erklæring om ejendomsberigtigelse. Grundlæggende betyder det, at der langs Stenmosevej vil blive slået en lige streg som nyt skel. Der er kun opmålingsomkostninger forbundet med dette for kommunen. Arealet der skal afgives til grundejere langs Stenmosevej er ca. 0,8 m i dybden og er i dag en del af grundejerforeningens fællesarealer. Det betyder, at nogen får en lidt større have. Samtidig vil kommunen gøre Snebærstien til en offentlig sti. Her er det kun foreningens fællesarealer der indgår og igen har bestyrelsen ingen betænkninger ved at afgive de nødvendige arealer. Bestyrelsen har bedt landinspektøren komme og give en orientering om dette emne på vores generalforsamling 5 Klub Albert Bestyrelsen fik på forrige generalforsamlingen mandat til at gå i konkrete forhandlinger med kommunen om køb af Klub Albert som fælleshus for grundejerforeningen. Huset er på 160 m 2 og kan nemt ændres så det kan tilbyde et ca m 2 stort rum med køkkenfaciliteter, hvor det vil være muligt for medlemmer at kunne afholde forskellige private arrangementer. Herudover vil der være to eller tre rum, der kan bruges til afholdelse af møder for interessegrupper dannet i grundejerforeningen. Bygningen indeholder desuden toilet og badefaciliteter. Bestyrelsen aftalte en proces med forvaltningen, der skulle sikre at vi på den kommende generalforsamling skulle kunne beslutte at bestyrelsen købte Klub Albert af kommunen. Desværre blev denne proces tabt på gulvet i forvaltningen i forbindelse med et personaleskift, og bestyrelsen, der troede at alt kørte efter det aftalte, var for sent ude med at rykke for fremgang i arbejdet hos kommunen. Først sidst i marts blev det helt klart, at forvaltningen ventede på, Side 8 af 16

9 at vi skulle bekræfte vores reelle hensigter med køb af Klub Albert, hvilket vi, som tidligere skrevet, mente at have udtrykt klart dels med mandatet fra generalforsamlingen i 2013 og med tilkendegivelse på et møde i oktober Forsinkelsen betyder, at forslag om salg af Klub Albert først kan komme for kommunalbestyrelsen i september Hvorefter der skal udarbejdes udbudsmateriale så Klub Albert kan udbydes til salg. Bestyrelsen tror på, at det er realistisk, at vi kan være betingede ejere af Klub Albert ved udgangen af 2014 og så formentlig få lov at tage den i brug. Vi må dog vente til medio 2015 på en lokalplan for Klub Albert og tilhørende areal, måske som del af vores egen lokalplan, bliver endeligt accepteret af bestyrelsen og endeligt godkendt i kommunalbestyrelsen. Først herefter kan vi formentlig begynde at indrette fælleshuset efter vores behov og ønsker. 6 Solcellemanual Arbejdet med denne har haft meget lav prioritet, så der er fortsat nogle udeståender før manualen er færdig, så den vil først blive søgt gjort gældende ved et forslag til generalforsamlingen til næste år. 7 Carporte Der er etableret fem nye carporte to på Humlehusene 2-54 og en på henholdsvis Humlehusene , Degnehusene 1 43 og Præstehusene Prisen for en carport ved udvidelse af en eksisterende række er pt og for start på en ny række ca , begge beløb er inkl. moms. Der har ikke været afholdt møder i carportlauget i foreningsåret. Der indkaldes i efteråret Fester Sommerfest i Lunden er arrangeret af Motionisterne. Bestyrelsen medvirker ved at dække evt. underskud, betale en del af underholdningen og søge om spiritusbevilling hos politiet. Skt. Hans bålet blev brændt af på bålpladsen i Lunden. Fastelavnssøndag slog vi katten af tønden i Lunden. Der var trætønder til store børn, kvinder og mænd og paptønder til de små børn. Vejret var godt og fremmødet stort, så vi kom af med kakao og boller. Bestyrelsen vil gerne rette en tak til de frivillige, der har lagt tid og arbejde i at få disse arrangementer sat i søen, til glæde for medlemmerne. Side 9 af 16

10 9 Information og kontakt Bestyrelsens kontaktpunkter som adresse, telefon, mail og ansvarsområde fremgår af medlemsbladet og på hjemmesiden. Medlemsbladet Røde Vejrmølle udkommer normalt hver måned undtagen juli, men i år udkom bladet ikke i marts grundet redaktørens ferie. Bladet er således udsendt i alt 10 gange. Der er åbent redaktionsmøde normalt den første mandag i hver måned, hvor bladet udkommer. Bladet udsendes og husstandsomdeles den efterfølgende weekend. Bestyrelsen siger tak til redaktøren for det værdifulde arbejde med at redigere bladet, og sørge for at det bliver trykt. Vores hjemmeside bliver brugt af bestyrelsen til orientering af medlemmerne. Hjemmesiden indeholder alle relevante informationer om foreningen i form af vedtægter, deklaration, seneste udgave af bestyrelsens beretning med regnskab og et udvalg af tegninger. Endvidere er der en selvstændig fane for ComX og bredbånd samt Legepladser. Medlemsbladet er også tilgængeligt på hjemmesiden. Hjemmesiden havde i 2013 i gennemsnit 60 besøgende (visits) per dag mod 29 i gennemsnit i Hjemmesiden har et diskussionsforum med fri adgang for beboerne i Røde Vejrmølle Parkens grundejerforening. Det er ikke bestyrelsens forum, men brugernes og det kan ikke forventes, at bestyrelsen læser og besvarer indlæg i dette forum. Prøv at kigge på dette forum, der efterhånden indeholder en meget stor samling gode råd, tips og erfaringer. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at I bruger både RVP og hjemmesiden til alle former for kommunikation mellem medlemmer, og det der vedrører foreningen. Side 10 af 16

11 10 FORSLAG FRA BESTYRELSEN Bestyrelsen stiller følgende forslag til beslutning Henlæggelse til store investeringer Der opkræves som tidligere år en henlæggelse på kr. 700,- pr. husstand for foreningsåret Henlæggelsen kan anvendes til fremtidig større investeringer og/eller uforudsete udgifter. Motivering: Bestyrelsen stiller dette beslutningsforslag i forlængelse af diskussionen fra sidste års generalforsamling. Henlæggelsen vil øge vores soliditet og dermed sikkerheden for, at vi ikke pludselig står i en situation, hvor vi skal ud og låne penge for at dække større tiltrængte investeringer. Der er udarbejdet en hensættelsesplan for anvendelse af henlæggelserne. Bestyrelsen har udarbejdet en plan for mulige større investeringer som vises nedenfor. Denne er selvstændigt til diskussion på generalforsamlingen. Emne Antaget samlet omkost. i kr. Hensættelse pr. år i kr. Forventet udførelse Fliser (totaludskiftning) Genrenovering af Lunden Selvforsikring af hardware Asfalt på foreningens P-pladser Belysning på P-pladser Efter tilbagelevering til Albertslund kommune afventer vi kommunens lysplan. Side 11 af 16

12 10.2 Køb af institutionen Klub Albert Bestyrelsen beder generalforsamlingen om mandat til at afslutte forhandlingen med Albertsund kommune med henblik på at købe Klub Albert betinget af, at efterfølgende udarbejdede lokalplan er acceptable for ejendommen som fælleshus for foreningen. Klub Albert er 160 m 2 og forventes at få et tilliggende grundareal på ca m 2. Grunden er endnu ikke udmatrikuleret fra Roholmparken, hvilket kommunen siger, er en formsag. Arealet forventes at blive en del af foreningens fællesarealer. Bestyrelsen foreslår at køb og etablering af fælleshuset, se nedenfor, financierers ved at trække på foreningens henlæggelser. Dette træk tilbagebetales ved forhøjet kontingent over 20 år. Kontingentet indeksreguleres med 2% årligt. Bestyrelsen foreslår videre at drift og vedligehold opkræves som et forhøjet kontingent, se nedenstående opgørelse. Motivering: Med overtagelse af Klub Albert vil RVPs medlemmer få en enestående mulighed for at have et mødested for foreningsaktiviteter, opbevaring af foreningens borde/stole, m.m. til udlån, samt ikke mindst et sted at afholde møder, fester og andre aktiviteter, som med fordel kan henlægges til et fælleshus. Den forventede pris for Klub Albert samt det tilhørende areal, som tillader kombinerede indendørs-/udendørsaktiviteter, er yderst attraktiv, sammenholdt med prisen for et nyt byggeri, som erstatning for det gamle. Endvidere vil frigørelsen af arealet, hvorpå den nuværende foreningsbygning ligger, kunne indlemmes i Lundens areal til fælles bedste. Side 12 af 16

13 Foreløbige tal der er knyttet til en overtagelse af Klub Albert som bestyrelsen kender dem i dag. Overtagelse af Klub Albert: Forventet udbudspris: Tilknyttede udgifter: Forventet omkostninger ved køb Første års forventede udgifter: Forventede nødvendige reparationer: Forventede indvendige ændringer: Bortskaffelse af garagen: Forventede udgifter til bredbånd: Forventede udgifter til inventar: Forventede omkostninger i alt: Årligt kontingent over 20 år (indeksreguleret.): Drift og vedligehold af fælleshus: Forventede driftsudgifter pr. år: Årlige henlæggelser til reparationer (indeksreg.): Forventede årlige udgifter til drift og vedligehold): Årligt kontingent til drift (indeksreguleret): kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 205 kr kr kr kr. 369 kr. Forventet årlig opkrævning pr. husstand (indeksreguleret): 574 kr. Altså 48 kr. pr. måned pr. husstand for vores fælleshus 11 FORSLAG FRA MEDLEMMERNE 11.1 Forslag 1. Kastanietræerne ved bumpene på stikvejen i Præstehusene fældes, og der plantes nye mindre træer som dem, der er plantet på stikvejen i Degnehusene. Da det er kommunens område, er det uden omkostninger for foreningen og kun et spørgsmål om, at bestyrelsen retter kontakt til kommunen. Kommunen er villig til at rette sig efter foreningens ønsker. Side 13 af 16

14 Begrundelse for forslaget: Træerne er nu så store, at de skygger og tager alt lyset fra de tilstødende haver, og træerne forhindrer de nye hække i at vokse til. Desuden bliver store grene ofte påkørt af lastbiler, som har ærinder i bebyggelsen. Forslagsstillere: Tine og Flemming Palme Præstehusene Forslag 2. Egetræerne på parkeringspladsen i Præstehusene (den første sidevej til højre lige nr.) fældes til vinter, og nye mindre træer plantes. Begrundelse for forslaget: Egetræerne er sovepladser for duer, som klatter ned på bilerne, hvorved lakken bliver ødelagt. Desuden er træerne efter løvspring angrebet af bladlus, hvis ekskrementer også ødelægger bilernes lak. Desuden er det en af de mindste P-pladser i foreningen og dermed ikke muligt at parkere væk fra egetræerne. Forslagsstillere: Tine og Flemming Palme Præstehusene Forslag 3. Jeg vil gerne stille et forslag. Om vi her i grundejerforeningen kan få slået vores græs en gang om ugen på vores fælles arealer! Begrundelse for forslaget: Jeg synes ikke, at den nuværende ordning er tilfredsstillende. Forslagsstiller: Chresten Nielsen, Præstehusene Forslag 4. Bestyrelsens mødedagsordener og referater lægges på foreningens hjemmeside. Motivering: Det vil forbedre medlemsdemokratiet og fremme informations- og beslutningsgrundlag i grundejerforeningen. Et eventuel køb af institutionen Klub Albert som Røde Vejrmølleparkens beboerhus er eksempelvis blevet oprettet som ny hjemmeside i foreningen, men Side 14 af 16

15 der er dags dato ingenting lagt på denne (tegninger, budgetter, ansøgninger, redegørelser mv.). Forslagsstillere: Fin Hansen, Humlehusene 70, Eli Diamant, Humlehusene Forslag 5. Bestyrelsen er ved udarbejdelse af udgiftskrævende forslag til generalforsamlinger forpligtet til at beskrive alle udgifter og indtægter, så der kan træffes de bedste beslutninger. Motivering: Forslaget sigter på at undgå forvirring over udviklingen af de økonomiske pligter grundejerforeningen kan pålægge medlemmerne. Forslaget sigter på at skabe ro omkring de maksimale årlige udgifter, der vil kunne pålægges medlemmerne ihukommende det ikke er frivilligt at være medlem af grundejerforeningen. Et eventuelt køb af klub Albert skal beskrives hvad det koster at købe den gamle institution eventuelle udgifter til advokatbistand, håndværkere, reparationer (tømrerens vurdering), skøde, energiattest, tilstandsrapport, eventuelle udgifter til ejendomsskat, forsikringer, elektricitet, vand, telefon/tv/internetstik, eventuelle udgifter til nyindretning (fest- og forsamlingslokale, støjdæmpning, køkken mv), montering med borde og stole og service mv. udgifter til handicapvenlig adgang med rampe og handicaptoilet osv. eventuelle lejeindtægter fra foreninger og familiefester mv. plan for finansiering og omkostningerne på kort og lang sigt Forslagsstillere: Fin Hansen, Humlehusene 70, Eli Diamant, Humlehusene 68 Side 15 af 16

16 Om Fuldmagter I følge vedtægternes 8 har kun medlemmer og deres husstand adgang til generalforsamlingen. Der kan afgives to stemmer pr parcel, og der kan gives møde ved skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert tilstedeværende medlem (= parcel) kun medbringe en fuldmagt (to stemmer). En fuldmagt skal være generel og gælde alle afstemninger og valg på generalforsamlingen. Det vil sige, man kan ikke få fuldmagt til at stemme for eller imod et enkelt punkt på dagsordnen. For at undgå enhver misforståelse om fuldmagters rette udformning er nedenfor vist et eksempel på en korrekt fuldmagt, som vi beder de fuldmagtsudstedende benytte, så enhver senere diskussion om gyldighed undgås. FULDMAGT Undertegnede ejer af ejendommen Degnehusene Humlehusene Præstehusene giver hermed fuldmagt til: Degnehusene Humlehusene Præstehusene Navn ved grundejerforeningens ordinære generalforsamling tirsdag d. 27. maj 2014 Navn Underskrift Side 16 af 16

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2011 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 24.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 24. Maj 2007 ORDINÆR GENERALFORSAMLING TEGLMOSESKOLENS FESTSAL GL. LANDEVEJ 25 eller indgang gennem Roholmskolen DAGSORDEN: ONSDAG D. 30. MAJ 2007

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen

Generalforsamling. Grundejerforeningen Generalforsamling Grundejerforeningen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse a. Snerydning 5. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Referat fra 37. ordinære generalforsamling, tirsdag d. 30. maj 2006, kl. 19.30 på Teglmoseskolen. Dagsorden efter vedtægterne: 1.Valg af dirigent, sekretær og stemmeoptællere

Læs mere

47. Ordinære generalforsamling i Røde Vejrmølle Parken Herstedøster Skole, Musisk Rum Syd, tirsdag d. 26. maj 2015

47. Ordinære generalforsamling i Røde Vejrmølle Parken Herstedøster Skole, Musisk Rum Syd, tirsdag d. 26. maj 2015 47. Ordinære generalforsamling i Røde Vejrmølle Parken Herstedøster Skole, Musisk Rum Syd, tirsdag d. 26. maj 2015 62 huse ud af 290 var repræsenteret, heraf 4 repræsenteret ved fuldmagt 1. Valg af dirigent,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Indledning. Fællesarealer. Asfaltering af parkeringspladser

Indledning. Fællesarealer. Asfaltering af parkeringspladser Indledning I det forløbne foreningsår blev asfaltbelægningen på alle parkeringspladserne fornyet. Det var et større arbejde, som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt blev påvirket af, men som vi

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert.

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen, Fløngvænget-Baveåsen, den 16. september 2008 kl. 19,30 på Fløng skole. Formanden bød velkommen og foreslog, at Mogens West, Fløngvænget 55 blev valgt

Læs mere

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom.

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Generalforsamling afholdtes i Tunehallen. Der var medlemmer fra 31 parceller til stede. Formanden

Læs mere

--------------------------------------

-------------------------------------- GRUNDEJERFORENINGEN M0LLEBAKKEN \J '\ -. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 10/10-1983 -------------------------------------- Pkt.1: VALG AF DIRIGENT Peer Ludvigsen valgtes. Pkt. 2:GODKENDELSE AF REFERAT Referatet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere