Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park"

Transkript

1 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG D. 27. MAJ 2014 KL. 19:30 1. VALG AF DIRIGENT, SEKRÆTÆR OG STEMMETÆLLERE 2. BESTYRELSENS BERETNING 3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR FORENINGSÅRET INDKOMNE FORSLAG 5. BUDGET HERUNDER FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 6. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER 7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT 8. EVENTUELT Indholdsfortegnelse: Bestyrelsens beretning side 2 Forslag fra bestyrelse og medlemmer side 11 Om fuldmagter, med formular side 16 Foreningens regnskab med budgetforslag for side 17 Side 1 af 16

2 BESTYRELSENS BERETNING FORENINGSÅRET Indledning Foreningsåret har for bestyrelsen været præget af arbejdet med en eventuel overtagelse af kommunens institution Klub Albert som fælleshus for vores forening. Bygningen er gennemgået i samarbejde med Martin Madsen, D30, der har stillet sin erfaring til rådighed for bestyrelsen. Det har betydet, at bestyrelsen fortsat mener at overtagelse af Klub Albert er en enestående mulighed for at etablere et fælleshus for Røde Vejmølle Parkens medlemmer. Forarbejdet til en overtagelse ligger hos kommunen, hvor der skulle udarbejdes beslutningsforslag til kommunalbestyrelsen om salget af Klub Albert efterfulgt af udarbejdelse af udbudsmateriale med efterfølgende udbud. Parallelt med udbudsmaterialet skulle der udarbejdes en lokalplan for Klub Albert og tilhørende grund, der herefter skulle i høring hos de høringsberettigede. Det var en proces bestyrelsen var med til at beslutte ved et møde hos kommunen i oktober Desværre indtraf der et personaleskift i forvaltningen i perioden efter, hvorved den aftalte proces desværre blev tabt på gulvet. I februar undrede bestyrelsen sig over at der ikke var nogen kommunikation vedrørende sagen og fandt i marts ud af at kommunen ventede på et tilsagn fra grundejerforeningen om reelle intentioner om køb af Klub Albert før de ville gå videre med sagen til kommunalbestyrelsen. De reelle intentioner mente bestyrelse klart var givet i oktober 2013 med mandat fra generalforsamlingen i maj Vi er nu kommet på sporet igen og en proces er aftalt hvorefter salg af Klub Albert nu forventes at komme for kommunalbestyrelsen på dennes møde i september Udbud og efterfølgende salg til grundejerforeningen skulle så kunne udarbejdes og ske inden udgangen af Grundejerforeningens køb vil være betinget af at den endelige lokalplan for Klub Albert med tilhørende grund er acceptabel for grundejerforeningen. Kommunens forvaltning og grundejerforeningens bestyrelse ser dog ingen problemer med at lokalplanen ikke skulle være acceptabel, da begge parter har positive intentioner med overtagelsen. Grundejerforeningen forventer derfor at kunne bruge Klub Albert efter indgåelse af det betingede køb hvilket vil sige inden udgangen af 2014 Vores vinterberedskab har igen fungeret tilfredsstillende. Vinteren var mild og der faldt ikke meget sne, der skulle fejes/skrabes væk, men der har alligevel været gang i den præventive saltning. Desværre skete der alligevel et falduheld med en glat P-plads i en periode hvor luft- og vej temperaturer var posi- Side 2 af 16

3 tive. Vores leverandør arbejder under vores aftale efter samme betingelser for saltning som anvendes af kommunen. Bestyrelsen valgte at forlænge vores kontrakt med ComX i tre år hvorved vi opnåede at internetbrugere fik fordoblet deres up-/download hastighed (ikke de hurtigste) og at foreningen ville få udskiftet switches i vores krydsfelt med mere moderne, der kun skulle have en tredjedel af det eksisterende strømforbrug dvs. en markant besparelse, når de alle er installeret. Kort efter forlængelsen af vores kontrakt blev vores leverandør ComX opkøbt af Dansk Kabel TV, der igen er ejet af TDC, men det skulle ikke umiddelbart betyde noget for den daglige drift. Der vil sandsynligvis ske noget på pakkesiden, men det er forhåbentlig til den gode side. Stormen Bodil nedlagde nogle store træer på vores fællesarealer, men det håndterede vores gartner efterfølgende. Det gik også udover et par medlemmer, hvis tage lettede og blev vredet rundt. Ellers slap foreningen nådigt gennem stormen. Vi har igen gjort en stor indsats for vores fællesarealer i det forgangne år, hvor bl.a. arbejdet med beplantningen på Lunden fortsatte. Bestyrelsen har sendt alle medlemmer en opfordring til at danne nabohjælpsgrupper. Det skyldes, at vi de sidste år har oplevet en stigning i indbrud og forsøg på indbrud i vores bebyggelse. Albertslund kommune er desværre topscorer hvad angår indbrud og forsøg på indbrud, og vores område er det mest hjemsøgte i Albertslund triste oplysninger - så derfor syntes vi, I skal tage vel imod opfordringen til at danne nabohjælpsgrupper og melde ind til Helle Bennedsen, når I har gjort det. 2 Bredbåndsnettet Det er bestyrelsens opfattelse, at vi generelt har en meget høj stabilitet i driften af både TV, internet og telefoni. Vi mener ligeledes, at vi fortsat har en økonomisk attraktiv ordning, så alt i alt er bestyrelsen fortsat tilfreds med ComX (Dansk Kabel TVs) ydelser. De to organisationer er endnu ikke fuldt integreret, så i resten af beretningen bliver det bare ComX. To alvorlige nedbrud dels i starten af februar og af april med efterfølgende hik kunne ComX, efter bestyrelsens opfattelse, have håndteret efter en mere kundevenlig procedure. Når alt er nede, må leverandøren gøre sit yderste for at formidle alvorligheden til sine kunder. ComX har efterfølgende indført en nye procedurer, der træder i kraft afhængigt af alvorligheden af nedbruddet. Det betyder bl.a. at der ved opkald til ComX supporttelefoner ved nedbrud orienteres om dette med en dedikeret meddelelse. Vores beslutning om selvforsikring vedr. hardware er fortsat en god beslutning. Der har været udgifter til 15 ny/renoverede Callistobokse. Callistoboksen er den boks, hvor I tilslutter TV, telefon og internet. Foreningen har indkøbt et Side 3 af 16

4 antal strømforsyninger til Callistoboksene, der kan rekvireres hos Ole Henningsen, P67, hvis jeres egen strømforsyning skulle bryde ned. Det har vi fundet nødvendigt, da en nedbrudt strømforsyning gør at man er uden TV, IPtelefoni og internet dvs. fuldstændigt omskåret fra afverden. 2.1 Krydsfelthuset Der har ikke været problemer med driften af krydsfeltet. Airconditioneringsanlægget tilses årligt via en servicekontrakt. Krydsfelthuset er blevet malet af lokal arbejdskraft på bestyrelsens foranledning. Det går desværre lidt langsomt for det opsatte espalier at nå et sådant omfang, så det skjuler og beskytter huset og dæmper AC-lyden lidt, men det kommer til at ske. Huset er desværre ikke det kønneste at se på. 3 Fællesarealer Anlægsgartner A. Walther Jensen (AWJ) varetager den almindelige pasning af vores fællesarealer på en 2-årskontrakt. Kontrakten blev fornyet og løber frem til april Bestyrelsen er meget tilfreds med AWJs arbejde, og for det samarbejde vi har vedrørende de årlige fældninger, nyplantninger og fliserenovering. Glostrup Maskinservice varetager snerydning og saltning af P-pladser på en sæsonkontrakt. Vi har desuden et ungt menneske til at rydde særlige gennemgangsstykker af stisystemet, som medlemmerne ikke selv er forpligtigede til at skulle rydde. 3.1 De grønne områder og stier AWJs kontrakt omfatter det rutinemæssig vedligehold af vores grønne arealer dvs. græsslåning, pasning af foreningens beplantninger og fejning af P- pladser. AWJ giver også to gange om året fortove ved stamvejene en overhaling. Herudover indhenter bestyrelsen sidst på året tilbud hos AWJ på større arbejder som beskæringer, fældninger og nyplantninger af træer/buske samt udskiftning af dårlige fliser på vores stiarealer. Det arbejde, der gives tilbud på, kommer primært fra de ønsker og behov om fældning og vedligehold, der er modtaget fra jer medlemmer, men bestyrelsen vurderer dog også ved sin egen gennemgang, om der er risiko for at fx rødder fra træer beskadiger kloakker, asfalt eller flisearealer. Det besluttede arbejde bringes normalt i Røde Vejrmølle i novemberudgaven. Side 4 af 16

5 Rammerne for dette arbejde afpasses efter det vedtagne budget, de retningslinjer bestyrelsen har fået udarbejdet af kommunens Agendacenter og bestyrelsens vurdering af evt. risiko for skade. Årets fældninger i foreningsåret havde fokus på ege- og kirsebærtræerne på P-pladserne for at få generende og dårlige grene fjernet. Vi fortsatte med fældning fra sidste år, men nu på den østlige vold ved Lunden. Der er foretaget en grundig rydning af vildtvoksende træer og buske, hvilket betød at der enkelte steder kom nye græsarealer, hvor der før havde været et fuldstændigt utæmmet buskads. Det har generelt været målet at prøve at få styr på arealernes beplantning. Der er igen plantet nye træer, som erstatning for de fældede oprindelige japanske kirsebærtræer. Det er bestyrelsens opfattelse, at vore fællesarealer skal inkludere træbevoksning, men med træer i en højde, der ikke generer de omkringboende. Vi har opfyldt et længe næret ønske om omlægning af fliserne langs P- pladsen ved institutionerne for enden af Degnehusene. Det skulle dog først sikres at det er foreningen, der er ansvarlig for dette areal og ikke kommunen, som ejer af stamvejen, men sådan er det desværre ikke. I den anledning skal det skrives at institutionerne (4 i alt) er medlemmer af grundejerforeningen. Der er etableret en ny sti ved krydsfeltet. Fortovet i starten af Præstehusene er renoveret. Fortovene langs stamveje er en del af vores fællesarealer. Bestyrelsen har enkelte steder lavet foranstaltninger, der skal hindre, at der køres på vores fortove. I første omgang har vi fået placeret nogle markante kampesten i fortovskanten. Der er desværre kommet en klage til en enkelt af disse placeringer, men vi har brugt for mange penge på fortovsskader fra større biler fx renovationsvognene og lignende store transportbiler, der knækker vores fliser ved at køre op på fortovene, så den er ikke imødekommet. Herudover er det primært medlemmernes egne ønsker, der har ligget til grund for årets fældninger og fliseopretning. Vores oprindelige ligusterhække er ved at nå aldersgrænsen, og mange er angrebet af en svampesygdom, som huserer i området. Det gør at genplantning med liguster ikke kan lykkes - de går ud igen. Vi har tidligere skrevet i bladet om dette, men konstaterer alligevel, at mange medlemmer har investeret mange penge i nye ligusterhække, som går ud. I er som medlemmer velkomne til at kontakte vores gartner Walther Jensen og få hans råd til, om man kan genplante liguster, eller om svampen også er nået til ens eget område, og hvad han i så fald anbefaler af alternativ hæk (bl.a. bøg). Ligeledes er vores gamle kirsebærtræer også ved at nå aldersgrænsen. Når de går ud i toppen, er det tid til at fælde dem. Vi genplanter med nye kirsebærtræer, som får en mindre krone og i øvrigt kan blomstre helt fra januarfebruar og foråret med. Side 5 af 16

6 3.2 Lunden Bestyrelsen ser med glæde, hvordan området fortsat bruges af især vores børn. Parkourstativet i Lunden nåede netop at blive sat op inden sommerfesten til glæde for de unge der har lyst til at dyrke denne sport. Stativet er designet af de unge selv i samarbejde med Fantasileg. Vores skilt om hvem der kan bruge Lunden er igen opsat som hjælp til jer, der måtte påpege overfor uvedkomne, at Lunden kun er for medlemmer af grundejerforeningen. Her skal vi så huske at institutionerne er medlemmer af grundejerforeningen. Fantasileg varetager fortsat vedligeholdelse baseret på en kontrakt, der dækker Lundens nye legeredskaber plus det nye på nærlegepladserne, således at vi sikrer, at de ikke forgår grundet manglende vedligehold. 3.3 Nærlegepladser Foreningens sandkassedag, hvor sandet i sandkasser på nærlegepladser udskiftes, og I som medlemmer opfordres til at hjælpe til med vedligeholdelse af nærområdet og nærlegepladser, var meldt ud til lørdag d. 27. april, sammenfaldende med kommunens grønne dag, hvor vi kan forvente at kommunen afhenter det grønne affald vi samler sammen. Det er en god tradition, hvor vi kommer ud af husene efter vinteren og møder naboerne, mens vi får ryddet op efter vinteren og får malet borde/bænke og andet nødvendigt. Det er de frivillige kontaktpersoner for nærlegepladserne, der indkalder til og arrangerer denne sandkassedag. Bestyrelsen håber I fik pyntet på jeres p-plads og talt med naboerne. Vejret var jo absolut brugbart. Der er i 10-erne ikke helt det samme behov for sandkasser, hvorfor vi har fået opfordringer til at nedlægge nogle enkelte. En sandkasse er overskuelig at nedlægge, hvorimod det kræver overvejelser at nedlægge en legeplads med flere redskaber dvs. at I der bor omkring skal være enige, før vi skrider til en sådan handling. Legepladserne bliver løbende efterset og vedligeholdt og hvis nogle beboere har særlige ønsker til legepladserne kan de kontakte bestyrelsen. 3.4 Snerydning Generelt er bestyrelsen meget tilfreds med arbejdet. Det har været en relativ mild vinter med ganske lidt sne og ikke så megen frost. Temperaturer omkring frysepunktet har der dog været i perioder, men samlet har vi sparet en god del penge på sneregnskabet. Side 6 af 16

7 Bestyrelsen mener fortsat, at udgiften til saltningen er givet godt ud og fortsætter samme praksis i årene fremover. Skadessagen fra vinteren 2010/11 omtalt sidste år er nu endelig løst ved et kompromis. 3.5 Foreningens skiltning Nye henvisningsskilte nåede vi ikke at få ordnet, men det kommer til at ske i det ny foreningsår. Vi må ud at måle igen, så vi er sikre på at skiltene kan sættes op uden at skæmme jeres facader. 3.6 Stamvejene Præstehusene stamvej fik nyt asfalt og der skulle være gjort noget for at undgå den enorme vandpyt, der samler sig ved den første fartdæmpning på Præstehusene. 3.7 Kloakkerne Bestyrelsen har i foreningsåret fået renoveret regnvandsledninger og en nedløbsbrønd ud for Degnehusene 39 for et stort beløb. 3.8 Revner i asfalten Skanska fremlagde en ny metode til revnebekæmpelse, der virker mere langtidsholdbar fx med en lidt tykkere pastalignende dækning af revner, man ellers kan se anvendt i kommunen. Arbejdet blev udført først som forsøg i Humlehusene og da det så tilfredsstillende ud fortsatte vi med Præste- og Degnehusene. Tilbage står nogle asfaltskader ved indkørsler til og indre bump ved nogle enkelte P-pladser. Skanska er nu overtaget af Colas, så bestyrelsen har netop i denne måned bedt Colas om et tilbud. Vi forventer at arbejdet laves henover sommeren Lokalplan Arbejdet med eventuelle ændringer til vores lokalplan har ligget stille grundet den genoptagne dispensationssag for hvide brystningsplader. Denne sag er nu afgjort, men kun for Humlehusene 24. Loven(e) omkring lokalplaner giver ifølge forvaltningen ikke mulighed for generelle dispensationer. Det betyder umiddelbart, at hver enkelt der ønsker hvide brystningsplader skal søge dispensation. Dette kan dog med foreningen som mellemmand laves ved at samle alle ansøgninger og sende dem på en gang. Det vil så kun Side 7 af 16

8 kræve én sagsbehandling. Bestyrelsen forestiller sig dog i stedet at hvide brystningsplader kommer til at indgå i de ændringer bestyrelsen vil foreslå forvaltningen/kommunalbestyrelsen. 4.1 Matrikelgrænser ved Stensmosevej Grundejerforeningen har i begyndelsen af maj fået en henvendelse om medvirken til skelberigtigelse langs Stenmosevej. Det drejer sig om at kommunen nu vil udlægge Stensmosevej som offentlig vej og dermed overtage ejerskabet af den del af matriklen som ejes af foreningen. Det vil bestyrelsen gerne deltage i og har ingen betænkninger ved at overdrage dette areal til kommunen. Medlemmer der har skel mod Stensmosevej vil blive bedt om at udfylde en erklæring om ejendomsberigtigelse. Grundlæggende betyder det, at der langs Stenmosevej vil blive slået en lige streg som nyt skel. Der er kun opmålingsomkostninger forbundet med dette for kommunen. Arealet der skal afgives til grundejere langs Stenmosevej er ca. 0,8 m i dybden og er i dag en del af grundejerforeningens fællesarealer. Det betyder, at nogen får en lidt større have. Samtidig vil kommunen gøre Snebærstien til en offentlig sti. Her er det kun foreningens fællesarealer der indgår og igen har bestyrelsen ingen betænkninger ved at afgive de nødvendige arealer. Bestyrelsen har bedt landinspektøren komme og give en orientering om dette emne på vores generalforsamling 5 Klub Albert Bestyrelsen fik på forrige generalforsamlingen mandat til at gå i konkrete forhandlinger med kommunen om køb af Klub Albert som fælleshus for grundejerforeningen. Huset er på 160 m 2 og kan nemt ændres så det kan tilbyde et ca m 2 stort rum med køkkenfaciliteter, hvor det vil være muligt for medlemmer at kunne afholde forskellige private arrangementer. Herudover vil der være to eller tre rum, der kan bruges til afholdelse af møder for interessegrupper dannet i grundejerforeningen. Bygningen indeholder desuden toilet og badefaciliteter. Bestyrelsen aftalte en proces med forvaltningen, der skulle sikre at vi på den kommende generalforsamling skulle kunne beslutte at bestyrelsen købte Klub Albert af kommunen. Desværre blev denne proces tabt på gulvet i forvaltningen i forbindelse med et personaleskift, og bestyrelsen, der troede at alt kørte efter det aftalte, var for sent ude med at rykke for fremgang i arbejdet hos kommunen. Først sidst i marts blev det helt klart, at forvaltningen ventede på, Side 8 af 16

9 at vi skulle bekræfte vores reelle hensigter med køb af Klub Albert, hvilket vi, som tidligere skrevet, mente at have udtrykt klart dels med mandatet fra generalforsamlingen i 2013 og med tilkendegivelse på et møde i oktober Forsinkelsen betyder, at forslag om salg af Klub Albert først kan komme for kommunalbestyrelsen i september Hvorefter der skal udarbejdes udbudsmateriale så Klub Albert kan udbydes til salg. Bestyrelsen tror på, at det er realistisk, at vi kan være betingede ejere af Klub Albert ved udgangen af 2014 og så formentlig få lov at tage den i brug. Vi må dog vente til medio 2015 på en lokalplan for Klub Albert og tilhørende areal, måske som del af vores egen lokalplan, bliver endeligt accepteret af bestyrelsen og endeligt godkendt i kommunalbestyrelsen. Først herefter kan vi formentlig begynde at indrette fælleshuset efter vores behov og ønsker. 6 Solcellemanual Arbejdet med denne har haft meget lav prioritet, så der er fortsat nogle udeståender før manualen er færdig, så den vil først blive søgt gjort gældende ved et forslag til generalforsamlingen til næste år. 7 Carporte Der er etableret fem nye carporte to på Humlehusene 2-54 og en på henholdsvis Humlehusene , Degnehusene 1 43 og Præstehusene Prisen for en carport ved udvidelse af en eksisterende række er pt og for start på en ny række ca , begge beløb er inkl. moms. Der har ikke været afholdt møder i carportlauget i foreningsåret. Der indkaldes i efteråret Fester Sommerfest i Lunden er arrangeret af Motionisterne. Bestyrelsen medvirker ved at dække evt. underskud, betale en del af underholdningen og søge om spiritusbevilling hos politiet. Skt. Hans bålet blev brændt af på bålpladsen i Lunden. Fastelavnssøndag slog vi katten af tønden i Lunden. Der var trætønder til store børn, kvinder og mænd og paptønder til de små børn. Vejret var godt og fremmødet stort, så vi kom af med kakao og boller. Bestyrelsen vil gerne rette en tak til de frivillige, der har lagt tid og arbejde i at få disse arrangementer sat i søen, til glæde for medlemmerne. Side 9 af 16

10 9 Information og kontakt Bestyrelsens kontaktpunkter som adresse, telefon, mail og ansvarsområde fremgår af medlemsbladet og på hjemmesiden. Medlemsbladet Røde Vejrmølle udkommer normalt hver måned undtagen juli, men i år udkom bladet ikke i marts grundet redaktørens ferie. Bladet er således udsendt i alt 10 gange. Der er åbent redaktionsmøde normalt den første mandag i hver måned, hvor bladet udkommer. Bladet udsendes og husstandsomdeles den efterfølgende weekend. Bestyrelsen siger tak til redaktøren for det værdifulde arbejde med at redigere bladet, og sørge for at det bliver trykt. Vores hjemmeside bliver brugt af bestyrelsen til orientering af medlemmerne. Hjemmesiden indeholder alle relevante informationer om foreningen i form af vedtægter, deklaration, seneste udgave af bestyrelsens beretning med regnskab og et udvalg af tegninger. Endvidere er der en selvstændig fane for ComX og bredbånd samt Legepladser. Medlemsbladet er også tilgængeligt på hjemmesiden. Hjemmesiden havde i 2013 i gennemsnit 60 besøgende (visits) per dag mod 29 i gennemsnit i Hjemmesiden har et diskussionsforum med fri adgang for beboerne i Røde Vejrmølle Parkens grundejerforening. Det er ikke bestyrelsens forum, men brugernes og det kan ikke forventes, at bestyrelsen læser og besvarer indlæg i dette forum. Prøv at kigge på dette forum, der efterhånden indeholder en meget stor samling gode råd, tips og erfaringer. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at I bruger både RVP og hjemmesiden til alle former for kommunikation mellem medlemmer, og det der vedrører foreningen. Side 10 af 16

11 10 FORSLAG FRA BESTYRELSEN Bestyrelsen stiller følgende forslag til beslutning Henlæggelse til store investeringer Der opkræves som tidligere år en henlæggelse på kr. 700,- pr. husstand for foreningsåret Henlæggelsen kan anvendes til fremtidig større investeringer og/eller uforudsete udgifter. Motivering: Bestyrelsen stiller dette beslutningsforslag i forlængelse af diskussionen fra sidste års generalforsamling. Henlæggelsen vil øge vores soliditet og dermed sikkerheden for, at vi ikke pludselig står i en situation, hvor vi skal ud og låne penge for at dække større tiltrængte investeringer. Der er udarbejdet en hensættelsesplan for anvendelse af henlæggelserne. Bestyrelsen har udarbejdet en plan for mulige større investeringer som vises nedenfor. Denne er selvstændigt til diskussion på generalforsamlingen. Emne Antaget samlet omkost. i kr. Hensættelse pr. år i kr. Forventet udførelse Fliser (totaludskiftning) Genrenovering af Lunden Selvforsikring af hardware Asfalt på foreningens P-pladser Belysning på P-pladser Efter tilbagelevering til Albertslund kommune afventer vi kommunens lysplan. Side 11 af 16

12 10.2 Køb af institutionen Klub Albert Bestyrelsen beder generalforsamlingen om mandat til at afslutte forhandlingen med Albertsund kommune med henblik på at købe Klub Albert betinget af, at efterfølgende udarbejdede lokalplan er acceptable for ejendommen som fælleshus for foreningen. Klub Albert er 160 m 2 og forventes at få et tilliggende grundareal på ca m 2. Grunden er endnu ikke udmatrikuleret fra Roholmparken, hvilket kommunen siger, er en formsag. Arealet forventes at blive en del af foreningens fællesarealer. Bestyrelsen foreslår at køb og etablering af fælleshuset, se nedenfor, financierers ved at trække på foreningens henlæggelser. Dette træk tilbagebetales ved forhøjet kontingent over 20 år. Kontingentet indeksreguleres med 2% årligt. Bestyrelsen foreslår videre at drift og vedligehold opkræves som et forhøjet kontingent, se nedenstående opgørelse. Motivering: Med overtagelse af Klub Albert vil RVPs medlemmer få en enestående mulighed for at have et mødested for foreningsaktiviteter, opbevaring af foreningens borde/stole, m.m. til udlån, samt ikke mindst et sted at afholde møder, fester og andre aktiviteter, som med fordel kan henlægges til et fælleshus. Den forventede pris for Klub Albert samt det tilhørende areal, som tillader kombinerede indendørs-/udendørsaktiviteter, er yderst attraktiv, sammenholdt med prisen for et nyt byggeri, som erstatning for det gamle. Endvidere vil frigørelsen af arealet, hvorpå den nuværende foreningsbygning ligger, kunne indlemmes i Lundens areal til fælles bedste. Side 12 af 16

13 Foreløbige tal der er knyttet til en overtagelse af Klub Albert som bestyrelsen kender dem i dag. Overtagelse af Klub Albert: Forventet udbudspris: Tilknyttede udgifter: Forventet omkostninger ved køb Første års forventede udgifter: Forventede nødvendige reparationer: Forventede indvendige ændringer: Bortskaffelse af garagen: Forventede udgifter til bredbånd: Forventede udgifter til inventar: Forventede omkostninger i alt: Årligt kontingent over 20 år (indeksreguleret.): Drift og vedligehold af fælleshus: Forventede driftsudgifter pr. år: Årlige henlæggelser til reparationer (indeksreg.): Forventede årlige udgifter til drift og vedligehold): Årligt kontingent til drift (indeksreguleret): kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 205 kr kr kr kr. 369 kr. Forventet årlig opkrævning pr. husstand (indeksreguleret): 574 kr. Altså 48 kr. pr. måned pr. husstand for vores fælleshus 11 FORSLAG FRA MEDLEMMERNE 11.1 Forslag 1. Kastanietræerne ved bumpene på stikvejen i Præstehusene fældes, og der plantes nye mindre træer som dem, der er plantet på stikvejen i Degnehusene. Da det er kommunens område, er det uden omkostninger for foreningen og kun et spørgsmål om, at bestyrelsen retter kontakt til kommunen. Kommunen er villig til at rette sig efter foreningens ønsker. Side 13 af 16

14 Begrundelse for forslaget: Træerne er nu så store, at de skygger og tager alt lyset fra de tilstødende haver, og træerne forhindrer de nye hække i at vokse til. Desuden bliver store grene ofte påkørt af lastbiler, som har ærinder i bebyggelsen. Forslagsstillere: Tine og Flemming Palme Præstehusene Forslag 2. Egetræerne på parkeringspladsen i Præstehusene (den første sidevej til højre lige nr.) fældes til vinter, og nye mindre træer plantes. Begrundelse for forslaget: Egetræerne er sovepladser for duer, som klatter ned på bilerne, hvorved lakken bliver ødelagt. Desuden er træerne efter løvspring angrebet af bladlus, hvis ekskrementer også ødelægger bilernes lak. Desuden er det en af de mindste P-pladser i foreningen og dermed ikke muligt at parkere væk fra egetræerne. Forslagsstillere: Tine og Flemming Palme Præstehusene Forslag 3. Jeg vil gerne stille et forslag. Om vi her i grundejerforeningen kan få slået vores græs en gang om ugen på vores fælles arealer! Begrundelse for forslaget: Jeg synes ikke, at den nuværende ordning er tilfredsstillende. Forslagsstiller: Chresten Nielsen, Præstehusene Forslag 4. Bestyrelsens mødedagsordener og referater lægges på foreningens hjemmeside. Motivering: Det vil forbedre medlemsdemokratiet og fremme informations- og beslutningsgrundlag i grundejerforeningen. Et eventuel køb af institutionen Klub Albert som Røde Vejrmølleparkens beboerhus er eksempelvis blevet oprettet som ny hjemmeside i foreningen, men Side 14 af 16

15 der er dags dato ingenting lagt på denne (tegninger, budgetter, ansøgninger, redegørelser mv.). Forslagsstillere: Fin Hansen, Humlehusene 70, Eli Diamant, Humlehusene Forslag 5. Bestyrelsen er ved udarbejdelse af udgiftskrævende forslag til generalforsamlinger forpligtet til at beskrive alle udgifter og indtægter, så der kan træffes de bedste beslutninger. Motivering: Forslaget sigter på at undgå forvirring over udviklingen af de økonomiske pligter grundejerforeningen kan pålægge medlemmerne. Forslaget sigter på at skabe ro omkring de maksimale årlige udgifter, der vil kunne pålægges medlemmerne ihukommende det ikke er frivilligt at være medlem af grundejerforeningen. Et eventuelt køb af klub Albert skal beskrives hvad det koster at købe den gamle institution eventuelle udgifter til advokatbistand, håndværkere, reparationer (tømrerens vurdering), skøde, energiattest, tilstandsrapport, eventuelle udgifter til ejendomsskat, forsikringer, elektricitet, vand, telefon/tv/internetstik, eventuelle udgifter til nyindretning (fest- og forsamlingslokale, støjdæmpning, køkken mv), montering med borde og stole og service mv. udgifter til handicapvenlig adgang med rampe og handicaptoilet osv. eventuelle lejeindtægter fra foreninger og familiefester mv. plan for finansiering og omkostningerne på kort og lang sigt Forslagsstillere: Fin Hansen, Humlehusene 70, Eli Diamant, Humlehusene 68 Side 15 af 16

16 Om Fuldmagter I følge vedtægternes 8 har kun medlemmer og deres husstand adgang til generalforsamlingen. Der kan afgives to stemmer pr parcel, og der kan gives møde ved skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert tilstedeværende medlem (= parcel) kun medbringe en fuldmagt (to stemmer). En fuldmagt skal være generel og gælde alle afstemninger og valg på generalforsamlingen. Det vil sige, man kan ikke få fuldmagt til at stemme for eller imod et enkelt punkt på dagsordnen. For at undgå enhver misforståelse om fuldmagters rette udformning er nedenfor vist et eksempel på en korrekt fuldmagt, som vi beder de fuldmagtsudstedende benytte, så enhver senere diskussion om gyldighed undgås. FULDMAGT Undertegnede ejer af ejendommen Degnehusene Humlehusene Præstehusene giver hermed fuldmagt til: Degnehusene Humlehusene Præstehusene Navn ved grundejerforeningens ordinære generalforsamling tirsdag d. 27. maj 2014 Navn Underskrift Side 16 af 16

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2011 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 24.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 24. Maj 2007 ORDINÆR GENERALFORSAMLING TEGLMOSESKOLENS FESTSAL GL. LANDEVEJ 25 eller indgang gennem Roholmskolen DAGSORDEN: ONSDAG D. 30. MAJ 2007

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 21. Maj 2009 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLES FESTSAL Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG D. 26. MAJ

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat fra ordinær Generalforsamling

Referat fra ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Ridderhatten-Sneglehatten-Vokshatten Referat fra ordinær Generalforsamling TORSDAG D. 12. FEBRUAR KL 19.30 I TORNBJERG KIRKES Mødelokale, SKÆRMHATTEN 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Tilstede: Torben (51), Ole (7), Connie (41) og (67) Fraværende: Henrik (65), Klaus (79), Dan (75) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 Bestyrelsens beretning 2016 Et tilbageblik på året har vist, at der har været nok at se til. Vi startede året med en lille udskiftning i bestyrelsen. Vi sagde farvel til Troels og Jan. Tusind tak for et

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl i Tilst Sognegård

Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl i Tilst Sognegård Ordinær generalforsamling Grundejerforening Østermarken Torsdag den 24. marts 2011 kl. 20.00 i Tilst Sognegård Anders Barlach/formand Grundejerforeningen Østermarken, Tilst www.ostermarken.dk Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Gjelstensåsen 7. februar 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Torsdag den 27. februar 2014

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 Formanden Frank Høg bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2010. 1. Valg af dirigent. Thomas

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby

Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby Dagsorden til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen 1. Valg af dirigent. 2. A. Årsberetning for 2012 B. Forelæggelse af revideret årsregnskab for 2012 til godkendelse C. Vedligeholdelsesplan

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Endelig dagsorden for ordinær Generalforsamling 30. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 14

Endelig dagsorden for ordinær Generalforsamling 30. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 14 Endelig dagsorden for ordinær Generalforsamling 30. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 14 I henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Information

Information Information 1 1.2.2014 Ordinær generalforsamling 2014 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Mandag den 24.2.2014 Kl. 19.00-22.00 (senest) Kulturhuset Kilden, Mødelokale 1 Dagsorden ifølge

Læs mere

Formandens beretning Y2004

Formandens beretning Y2004 Y2004 Pga. hospitalsindlæggelse kunne jeg desværre ikke deltage i den ordinære generalforsamling den 31/3 2004. Denne beretning dækker perioden oktober 2003 august 2004. Grundejerforeningens hjemmeside

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B RØRPOSTEN Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B Dagsorden:

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online.

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online. Referater 2008-2009. Referat bestyrelsesmøde d. 10. februar 2009 Til stede: Frank, Karina, Grete, Jakob og Pia Information til Gården: Vi har skiftet administrator, det er fremover DATEA der er ansvarlig

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere