Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter"

Transkript

1 Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/ Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/ Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter d. 18/ d. 6/ f 1736 d. 8/ f 1736 Fæstebrev på nybygget gård 28/ Peder Hansen Maren Nielsdatter f 1736 d. 8/ f 1736 Fæstebrev 1/ Fæstebrev 14/ Hans Pedersen Anne Marie Pedersdatter Gjertrud Pedersdatter Hans Nielsen Sissel Kirstine Hansdatter f 26/ d 18/ f. d. 26/ f. 10/ d. 4/ f 11/ d 29/ f 18/ d 5/ Skøde fra Erholm + 4/ Hans Nielsen Sissel Kirstine Hansdatter f 11/ d 29/ f 18/ d 5/ Skøde 12/ Skøde 5/ Skøde 7/ Anders Rasmussen Buch Maren Hansen Hans Nielsen Buch Karen Marie Jørgensen Anders Nielsen Buch f 1/ d 20/ f 16/ d 4/ f 5/ d 19/ f 16/ d 17/ f 16/ d 3/ Skøde 16/ Skøde 27/ Erik Høj Larsen Leif Høj Larsen Hans Høj Larsen f 16/1 1947

2 No 20 F5tus sk. Jeg underskrevne Wilhelm Frederik Farenhorst til Billeskov Kindes herved at have sted og fæst, såsom jeg og hermed steder og fæster nærværende min Bondekarl Peder Hansen barnefødt i Aalsbo, en mig tilhørende gård nemlig den anpart af såkaldet tvillinggård, som hans fader Hans Hansen sidst iboede og afdøde, hvilken gård hans moder Enken Gjertrud Pedersdatter, nu har frasagt sig og at kunde foreslås mens i mindelighed forlanget bemeldte hendes søn den at måtte blive forundt i fæste. Sammes fornævnte gård, som er hartkorn efter nye Matrikel 5 tdr. 6 skp. 1 fjk. 1 alb. med alt dens rette tilliggende i by og mark fornævnte Peder Hansen sin livstid må og skal nyde, bruge og besidde med de vilkår, at han fra dato rigtig og til rette tid betaler og svarer alle Kongelige skatter og påbud, som nu er eller her efter påbuden vorder så og svarer og betaler landgilde efter jordebogen til rette forfaldstider og ibidem for smør landgildet, som er 1 fjerding samt årlig til 1ste hovdag betaler 4 Rd. så længe Husbonden vil have det, ligeså at betale det på sidste års landgilde resterende som hans moder Enken er bleven til rest penge 5 Rd 427 sk. item gøre og forrette den anpart hoveri og anden gerning og ægter her til gården og andet steds behørende, ligesom forhen er sket, samt årlig at svarer og betale desuden hovpenge 4 Rd. til hver majdag og det så længe hans Husbond dermed er fornøjet og ingen fuld hovning forlanger af gården. Han skal og være pligtig gårdens tilliggende jord grund vel at dyrke og gøde og ej deraf noget at bordtage eller fravende i nogen måde. Gårdens bygninger skal han være forpligtet årligt at forbedre og istandsætte, og ellers udi øvrigt at rette og forholde sig efter Kongelig Majests. Allernådigste lov og forordninger, samt med lydighed imod sin husbond og dens udsendte bud. Ved gårdens tiltrædelse annameres han fuldkommen besætning og sæd efter forordningen, til inventarium ved gården, hvorefter fæstet af gården er nu ved dets betaling ham modereret både for hvis derudi mangler, som for brøstfældigheden, og haver han at indløse skiftebrevet efter hans salig fader til efterretning om den restance på gården, som Enken hans moder Gjertrud Pedersdatter ej har kundet Contentere, med vider angående hendes Steddatters prætention, som hun ikke har kundet gøre rigtighed for. Til bekræftelse under min hånd og signet Billeskov den 10de Marty 1755 W Farenhorst. No. 20 F5 fire og tyve skilling Jeg underskrevne Niels Andersen af Aalsbo bonde på Søndergaarde under Grevskabet Wedelsborg. Og jeg Peder Hansen som bonde på Billeskov, tilstår herved, at vi med vore Herskabers tilladelse og på deres approbation, haver med hverandre gjort følgende magelæg med vores tilliggende jordareal. Jeg Niels Andersen overlader Peder Hansen afbemeldte gård byggested den ende af min ager som allerede er bebygt på Ammetofte i Ravneberg mark i længde 53½ al. og brede 15 al. 1½ gte. Hvor mod jeg Peder Hansen til vederlag har overladt til Niels Andersen gård af den min ret op ved hans på bemeldte mark og sted og uden for min byggeplads og havegærde

3 beliggende ager i breden langs med agerne 2 ¼ al. Så at min Niels Andersens ager herefter bliver i den sønder ende i brede 18 al. og i den nordre ende i bredden 18 al 1½ gte. Og min Niels Hansen ager her efter ikkuns bliver i den sønder ende 24½ al. og i den nordre ende i bredden 27½ al. hvilket mageskifte hvorved hver af os er sket fuldkommen og nøjagtig vederlag her efter således for os og efterkommende vores gårdes beboer med vore Herskabers approbation skal være og blive utryggelig forandret i alle måder. Som og til evigt må læses om fornøden Eragtes. Aalsbo d. 15 janu Niels N. A. S. Andersen Peder P. H. S. Hansen Navn Navn No. 5 C 7 Fire og halvtredsindstyve Skilling Jeg Christian Ernst Cederfeld de 1807 Simonsen til Stamhuset Erholm og Søndergaarde, hans Kongel. Majs. Kammerjunker Gjør vitterlig : at have stæd og fæst, ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Hans Pedersen barnefødt i Aalsbo, den gård sammesteds som hans fader afgangne Peder Hansen sidst beboede og fradøde, hvilken gård af hartkorn ager og eng 6 tdr. 1 skp. som bemeldte Hans Pedersen livstid må nyde, bruge og besidde med fæsterettighed efter loven, og det på efterstående akkorderede konditioner 1. At han deraf svarer og i rette forfalds tider betaler, ikke alene alle Kongelige skatter og påbud som var eller herefter påbuden vorden, som ved og alle personelle skatter af sig, hustru og de i gården værende folk og familie, item landgilde til hvert års Mortensdag at yde og betale, som efter jordebogen er rede penge 8 Rd. 1/3 sk., byg 4 skp. og havre 12 2/3 skp. 2. At han ligesom sin afdøde fader, til Erholm Hovedgaard forretter uden klage 7/12 gårds hovning i overensstemmelse med Erholms hoveriforening, hvoraf en verificeret kopi dette fæstebrev vedhæftes. 3. At han bliver ansvarlig til gårdens samtlige bygningers vedligeholdelse uden brøstfældighed, samt til dens besætning og inventarium, item æde og sædekorn m. v. uden mangel, der ham ved en syns og taksationsforretning da bliver dette fæstebrev at vedhæfte, overleveres i god stand. 4. At han gøder og tilbørlig dyrker gårdens samtlige jorder og når samme skal udlægges til hvile, da med kløverfrø at besås, engene, tørvemosen og gærdselskov ligeså at hæve og forbedre, humlehaven at forstørre og årlig at vedligeholde, plante frugttræer, pile og tyve favne levende gærde, hvilken plantning han skal forsyne med riisgærde på begge sider for derved at fremme dets hurtige opvækst, hvorved han årlig kontinuere. 5. At han betaler årlig den ordinære og ekstraordinære brandkontingent af den summa gårdens bygninger i brandkassen er assureret for, item at holde det befalede brandtøj i forsvarlig stand, samt årlig at yde og levere på Erholm 2 par høns og et læs strandsand uden betaling. 6. At han istandsætter og årlig vedligeholder alle de hans fæstegård tildelte eller herefter tildelende vejs parter og sammes sneøsning at forrette, hvor det ham kan

4 tilfalde, samt at gå på klapjagt når han derom vorde tilsagt. 7. At han for sin sognepræst forretter den samme villighed, som hans fader før ham have forrettet, så og til Præsten og Degnen som tillige er Skolelærer at yde og betale deres rettigheder i overensstemmelse med de Kongl. anordninger. 8. At han opfylder den af ham med sin moder indgangen aftægtskontrakt. 9. At han i øvrigt befordre gårdens og sit herskabs gavn som en hørsommelig fæstebonde efter de Kongel. anordninger er pligtig, hvilke han alle tider bør holde sig efterrettelig, og til den ende at være mig og mine Betjente hørig og lydig alt under dette hans fæstebrevs fortabelse Indfæstningen er efter akkord betalt med 230 Rd. Dette til bekræftelse under min egen hånd og fortrykte signette. Erholm den 1st juli 1807 Cederfeld de Simonsen L. S. Forestående, som er ligelydende med det mig meddelte originale fæstebrev hvorved vedhæftet de derudi påberåbte dokumenter, lover og forpligter jeg mig hermed til at holde mig efterrettelige alle tider, hvilket under min hånd tilstås Aalsbo ut supra. Til vitterlighed : Kamp Hans H. P. S. Pedersen. Underskrevne Gårdfæster Hans Pedersen i Aalsbo, og tilkommende svigersøn Hans Nielsen af Hækkebølle er indgået og oprettet følgende Afståelses og Aftægtskontrakt. 1. Jeg Hans Pedersen og hustru Gjertrud Pedersdatter afstår og fratræder og overlader herved med det høje Herskabs samtykke til vores tilkommende Svigersøn Hans Nielsen af Hækkebølle, den os ifølge fæstebrev af 1ste juli 1807 tilkommende fæsterettighed til den gård i Aalsbo vi hidtil har beboet under Stamhuset Erholm og Søndergaarde, med dertil hørende besætning og inventarium samt sæd og av, og lover jeg Hans Pedersen til denne hensigt nærmere at afgive fæsterettigheds brevet til løssation inden Wends Herreds ret. Og ligesom vi i denne anledning haver tilsagt og overdraget fornævnte vores tilkommende svigersøn og datter Sidsel Kirstine Hansdatter med hvem hun indtræder i ægteskab, al vores ejede ind og udbo af hvad navn eller beskaffenhed det end måtte være uden nogen undtagelse som vederlag for den hende i sin tid tilskrevne og derudi prioriterede mødrene arv ifølge tinglæst skifteudlæg under 18 februar 1822 og 28 februar 1830, således erklærer og erkender vi herved ingen ydermere del, ret eller rettighed at have til eller udi bemeldte ind og udbo undtagen alene for så vidt vi nærmere i denne kontrakt deraf måtte have forbeholdt og til berigtighed vores livstid, den dog som vores Svigersøn og datter ejendommelig tilhørende igen hjemfalder til dem efter vores død, hvorimod vi til vores fremtidige brug, underhold betinger os følgende vilkår opfylde, såsom. A. Til fri og uforhindret beboelse vores livstid forbeholde vi at de i gården, allerede indrettede aftægtsværelser, hvilke fæsteren for fremtiden holder ved lige i forsvarlig stand, ligesom han også dertil skal være pligtig at indrette og vedligeholde os en tørvekube på et bekvemt sted i nærheden deraf, som kan rumme 16 læs tørv. Endvidere forbeholder vi os af gårdens have en liden haveplet på ¾ skæppeland til fri afbenyttelse på det sted vi selv nærmere bestemme, tilligemed de derudi værende frugttræer og bær, hvilken have fæsteren fremdeles hegner forsvarlig. B. Til vores årlige underholdning levere fæsteren os i gode sunde varer og med forsvarlig vægt og mål, for så vidt samme dertil og være sig a. 3 tdr. rugmel b. 3 tdr. malet bygmalt c. 6 skp. boghvedegryn d. 6 skp. grubbegryn e.

5 2 skp havregryn f. 2 skp. grubbemel g. 2 skp. hvedesigtemel h. 6 lis. saltet og røget flæsk i. 2 fede levende gæs k. 2 skp salt l. 12 humle m. 12 ls. Tælle n. 16 læs forsvarlige tørv, skåret stablet, hjemkørt og indsat i kube o. 2 hørlæreds skjorter og 2 hørlærdes særke p. 6 alen blåt vadmel q. 12 a talbe inenheglet hør s. fodtøj, 1 par sko og 1 par træsko til hver af os samt et par ny støvler hvert 4de år til mig Hans Pedersen s. I rede penge betales os årlig 16 Rd. skriver seksten Rigsbankdaler sedler med det halve til maj og det andet halve første novbr. Til hvilke tider aftægten ligeledes leveres hvis ikke anderledes derom vedtages. Og desforuden betales vores offer til præst og degn de bestemte højtidsdage. Dertil skal aftægtsgiveren være pligtig at besørge vores brød bagt og øl brygget samt vores linned strøget og vasket ved sin egen ildebrændsel, ligesom og at vedligeholde vores klæder med syning og stopning u. at give os fri og anstændig befordring til købstad eller når vi ville besøge vor slægt eller venner 4 gange om året dog ej længere end 2 a3 mil fraliggende stæder v. at leverer os en ko og tvende får af gårdens besætning, som vi selv udvælger og som græsses, fodres og fødes med hans egne. Skulde koen død, eller komme til skade eller formedels en eller anden årsag ophøre at være os tjenlig, da skal koen eller skaden være for aftægtsgiverens regning, og vi have ret til at udvælge os en anden ko af gårdens besætning uden vederlag derfor at give. Formedeles påligger det ham x. besørge vores får om foråret og med deres lam tillige om efteråret vaskede og klippede, samt ulden os leveret y. at besørge vores ko malket 3 gange daglig og til bringe os mælken, og skulle vi blive tilsinde at ville undvære koen, leveres os i dens sted 2 kander sødnings malket mælk daglig både sommer og vinter, samt årlig en halvotting sommer smør i juni måned og do i september måned og en halvotting vintersmør i december måned. Endelig leveres os årlig 3 en halvotting svinefedt og æ. 12 ls. Tør sød ost. Med undtagelse af tælle, tørv og korn bortfalder halvdelen af den således herved stipulerede aftægt når en af os nemlig aftægtsnyderen ved døden afgår, og hvor af da endvidere følge, at vi foretrække at leveres smør og mælk i stedet for koen bortfalder ligeledes det halve af hvad i så fald er betinget. Skulle mod formodning jeg og min kone have i sinde at forlade gården skal aftægten leveres os hvor vi bestemmer, men dog ikke udenfor Rørup sogn og i dette tilfælde bortfalder vores rettighed til hus værelserne, havepladsen, tørvene, samt koen og fårene imod at vi da derfor nyder en billiggodtgørelse efter tvende uvillige mænds bestemmelse om vi ikke på anden måde derom kunde forenes med aftægtsgiveren. C. I sygdoms og alderdoms eller anden tilfælde under hvilke vi måtte trænge til andens hjælp, skal aftægtsgiveren gå os til hånde med fornøden opvartning og pleje, eller om vi sådant forlange være pligtig at koste og lønne os en pige til vores opvartning og ganske uden nogen udgift for os og efter vores dødelige afgang påligger det aftægtsgiveren at lade os hæderlig begrave efter lavets skik og brug. D. Til brugelighed og afbenyttelse vores livstid forbeholde vi os at indtage af den vores tilkommende svigersøn og datter, som i første post forklaret overdragne og tilhørende bo, alt hvad vi til vores husførelse måtte behøve af senge, kister, borde, gryder, potter og andet husgeråd tilligemed den fornævnte ko og tvende får hvilket dog igen efter vores død falder tilbage til dem eller deres arvinger som deres uigenkaldelige ejendom. E. Ved denne kontrakts underskrift udbetaler vores tilkommende svigersøn os i kontante penge 50 Rd. sedler skriver halvtredsindstyve Rigsbankdaler sedler som jeg Hans Pedersen overlader min hustru til hendes fri disposition og anvendelse efter hendes egen vilje og forgodtbefindende og følgeligen også at distribuere og fordele imellem sine søskende der er hendes nærmeste arvinger, som hun selv vil F. Hvad gangklæder jeg Hans Pedersen ved min død måtte efterlade mig eller om jeg forinden noget skulle erhverve og efterlade mig tilfalder gårdens beboer, derimod står det min hustru åbent, at bortgive sine gangklæder og efterladenskaber til hvem hun vil.

6 2. Skulle der opstå ulige meninger eller tvistigheder angående samme kontrakt, da afgøres samme ved voldgiftsmænd hvoraf hver af parterne vælger en, og i tilfælde disse ikke kan blive enige, vælges af dem en tredjemand hvorefter den mening han tiltræder bliver reglen. 3. Jeg Hans Nielsen erkender og erklærer at have med min tilkommende svigerforældre vedtaget og indgået samtlige foranførte vilkår og bestemmelser som denne kontrakt indeholder og som jeg ved min underskrift på samme tilpligter mig i alle måder nøjagtig og urykkelig at give, opfylde og efterleve Til stadfæstelse om denne kontrakt således er indgået og sluttet med fælles overenskomst og samtykke forsynes den således med vore underskrifter i tvende vidners nærværelse Aalsbo den 20 juli 1836 Hans Pedersen Gertrud Pedersdatter Hans Nielsen Med ført pen med ført pen Til vitterlighed Hans Sørensen Jørgen Andersen De i denne kontrakt 1ste post litra E ommeldte 50 Rd. s. gentager halvtredsindstyve Rigsbankdaler sedler, er mig af min svigersøn Hans Nielsen under dags dato betalt, hvorfor herved kvitteres. Datum ut supra Hans Pedersen Til vitterlighed med ført pen P. Nielsen Hans Sørensen

7 No. 5 FR Fjerde klasse 1837 Til dokumenter efter stempelpapirs forordningen 84 Rigsbankskilling sølv. Hans Christian Joachim Cederfeld de Simonsen Besidder til Stamhuset Erholm og Søndergaarde Gjør vitterligt : at have stædt og fæst, ligesom jeg også hermed stæder og fæster til Hans Nielsen barnefødt i Etterup, den gård i Aalsbo, som sidst har været overdraget afdøde Hans Pedersen og hvis Enke godvillig fratræder samme, hvilken gård med tilliggende for hartkorn ager og eng 6 tønder 1 skæppe = fjk. = alb. bemeldte Hans Nielsen så længe han lever og hans Enke efter hans død så længe hun hensidder i Enkestand, må nyde bruge og besidde med fæsterettighed efter loven på følgende derfor bestemte vilkår. 1. At han deraf svarer, udreder og til rette forfaldstider betaler uden restance, såvel alle reelle og personelle skatter, kontributioner, Kommune afgifter, byrder og præstationer, som nu er eller herefter bliver påbuden, tillige med såvel ordinære som ekstraordinære brandpenge af den assurancesum hvorfor bygningerne er eller mulig forandret vorder assurerede i den Almindelige Brandkasse, samt og den årlige landgilde til hvert års Mortensdag, der så længe formandens Enke lever bliver som hidtil 8 Rbd F 1/3 sk. sølv, 4 skæpper byg og 12 2/3 skæppe havre samt 2 par høns og et læs strandsand, men efter Enkens død lige otte Rigsbankdaler sølv i penge fire skæpper byg og tre tønder havre, samt høns og strandsand som tilforn. 2. At han bliver ansvarlig til gårdens samtlige bygninger, besætning, inventarium samt sæde og fødekorn i overensstemmelse med ved dette fæstebrev vedhæftede syns og overleveringsforretning, som inden retten er afhjemlet den 21 s. m. 3. At han til Hovedgården Erholm forretter 4/12 dels hoveri som hidentil, i overensstemmelse med hoveriforeningen af 15de maj 1792 hvoraf en afskrift er dette fæstebrev vedhæftet, så længe hoveri forlanges in natura, men i tilfælde af at dette skulle vorde ophævet, eller ejeren hellere ville foretrække at nyde godtgørelsen i penge da skal fæsteren derfor til hvert års første maj betale hoveripenge 24 Rbd. sølv skriver tyve og fire Rigsbankdaler sølv, samt dertil forrette to er to køreægter for en af Hovedgaardene på hver 3 mile med sin egen befordring uden nogen betaling, såfremt i øvrigt det Kongelige Danske Kancelli imod sådan forandring, og i betragtning af at Godset er Stamhus, intet finder at erindre. 4. At han tilbørligt gøder, dyrker og driver gårdens tilliggende jorder, besår disse med kløver når de udlægges til hvile, hæver, freder og forbedrer efter mulighed gårdens eng og tørveskær samt skov og intet deraf eller gårdens tilliggender forringer eller forvansker, lægger vind hegn efter Foro. af 29 oktober 1794 samt holder tilbørligt hegn og fred med sine naboer. 5. At han fratræder brugs og græsnings retten i Leerengen, der henhøre til Jens Ditlevsens gård, ifølge udskiftningen, og for fremtiden alene benytter denne for så vidt gården derudi har tørveskærsret og fornødent sætterum dertil, samt uhindret afkørsel med tørven, hvorimod græsningen og høbjergningen tilkommer Jens Ditlevsen og er fæsteren Hans Nielsen uvedkommende. 6. At han nøje efterkommer og opfylder den med formanden indgåede og nu for dennes Enke gældende aftægtskontrakt, samt går på klappejagt som godsets andre fæstere efter tilsigelse. 7. At han i øvrigt befordre gårdens og sit herskabs gavn og bedste som en hørsommelig fæster er pligtig samt retter og forholder sig efter loven og anordningerne og til den ende viser sig hørig og lydig mod Stamhusets Besidder og Betjente. Alt dette og for hvert enkelt punkt at efterkomme og efterleve under fæsterettighedens fortabelse og andre lovhjemlede tvangsmidler.

8 Indfæstningen er betalt med 500 Rbd. sedler skriver Fem Hundrede Rigsbankdaler Sedler. Da meddeles herved dette fæstebrev herved under mit og min Kurators navn og segl. Erholm den 14 september 1837 Bentzon Cederfeld de Simonsen. Kurator L. S L. S. Læst inden Wends Herreds ret mandagen den 25 septbr og indført i pantebogen no. Folio Attesteres Johnson Ligelydende originale fæstebrev med vedhæftet synsforretning og hoveriforening har jeg modtaget og forpligter mig herved til, at efterkomme og opfylde samme i alle måder. Aalsbo den 6 oktober 1837 Hans Nielsen. År 1867 lørdag den 4 maj blev tinglyst J medfør af allerførste bevilling af 12 oktober 1851 og Justitsministeriets resolution af 12 marts 1862 er mellem Kammerherre Amtmand Cederfeld de Simonsen Rider af Dannebrog og Dannebrogsmand Besidder af Stamhuset Erholm og Søndergaarde og gårdfæster Hans Nielsen af Aalsbo indgået følgende Købekontrakt Kammerherre Cederfeld de Simonsen sælger og overdrager hermed gårdfæster Hans Nielsen af Aalsbo den ham, ved fæstebrev af 14 september 1837 i fæsteoverdragelse og af ham beboede, Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende gård i Aalsbo by i Rørup sogn, som i matriklen er anført under matr. nr. 9 i Aalsbo, og herved for hartkorn 7 tdr. 2 skp. 1½ album, gammelskat 41 rd.82s på følgende vilkår. 1) Ejendommen er fra dato for køberens regning og risiko i en hver henseende og retten til bygningernes brandforsikringssum er ham hermed overdraget. 2) I købet medfølger alt hvad i sin tid er fæsteren overleveret af besætning og inventarium, såvel som af føde og sædekorn. 3) Ejendommens samlede jordtilliggende udgør efter matrikuleringsberegningen / tøndeland fordelt på følgende lodder 1, gårdsplads med tofte sydvestlig i byen 2, hovedlod østen for byen 3, en udlod norden for byen, og 4, en englod norden for byen. Skulle det ved en opmåling befindes at gårdens tilliggende ikke indeholder det anførte areal, påhviler det i så henseende ikke Stamhusets eller dets Besidder som sælger noget ansvar, men køberen der får det areal han som fæster retsligt har haft i besiddelse, har hermed at lade sig nøje uden hensyn til areal. Skulle til gården befindes

9 at være et større jordtilliggende end det foranførte, hjemler denne kontrakt ikke adkomst til andet eller mere end hvad der retsligt henført under matr. nr. 9 i Aalsbo. For så vidt der under de forskellige fæstebesiddelser Stamhus Besidderen ubevist, måtte være pådraget ejendommen hævdsservitutter af en hvilken som helst slags bliver det køberens egen sag enten at opretholde disse, eller at frigøre sig derfor, og Stamhuset og dets Besidder er i så henseende ganske uden ansvar og forpligtelse 4) Foruden det her anførte jordtilliggende er ved udskiftningen tillagt gården tørveskær på en under matr. nr. 2 i Aalsbo hørende mose, således at fæsteren af matr. nr. 9 får ret til tørveskær og lægge plads på et bestemt og særlig afsat grundstykke og fri afkørsel med tørvene medens fæsteren af matr. nr. 2 har græsningsretten derpå. Dette tørvemål, der ved matrikuleringen blev inddraget under nr. 9, men ifølge fæsterens begæring atter fraskilt og i henseende til hartkorn henlagt under matr. nr. 2, medfølger i købet på den måde at så længe gårdmand Jens Ditlevsens Enke er fæster af matr. nr. 2, har hun som hidtil græsningsret på arealet, der af køberen kun må benyttes til tørveskær i samme udstrækning som sket så længe han var fæster af matr. nr. 9, og at den udelukkende dispositionsret over målet først indtræder for ejeren af gården matr. nr. 9, såfremt fæsteforholdet for matr. nr. 2 forandres enten som følge af at enken køber eller fragår gården. Som køberen i egenskab af fæster af matr nr 9 har haft vej til tørvemålet gennem de til matr. nr.2 hørende jorde således skal benyttelsen af denne vej blive som refereret ved salget af matr. nr. 2. Det er køberens egen sag så snart tørvemålet nærmere er afsat, opmålt og ansat til hartkorn, at forsyne det med hegn, samt at vedligeholde disse. Den gården matr nr 9 ligeledes ved udskiftningen tillagte ret til tørveskær i matr. nr. 11 og 12 i Aalsbo, bortfalder fremtidigt og bliver køberen aldeles uvedkommende. 5) Den i ejendommen hæftende indfrielige 1/6 bankhæftelse er indfriet og den i sin tid erhvervede aktieret er køberen og handelen uvedkommende. 6) Køberen har første eller anden retsdag efter denne kontrakts oprettelse, inden tinge at frasige sig sin efter fæstebrev af 14 september 1837 havende fæsteret på gården matr. nr. 9 i Aalsbo. 7) Påhviler der fæstegården, eller dens fæster aftægtsforpligtelser, bliver disse af køberen at overtage på ejendommen og i alle måder at berigtige uden ansvar for Stamhuset og dets Besiddere. 8) Den Stamhusets fæstere i dets erektionspatent af 29 de november 1761 reformerede ret til bygnings undertømmer m. m. imod billig betaling, er for den solgte fæstegårds vedkommende hermed hævet med dens salg idet der ved købesummens bestemmelse er taget hensyn hertil. 9) Fra 1ste januar 1864 svarer køberen skatter og afgifter af alle slags, Kongelige som Kommunale af gården og dens heranførte hartkorn, såvel som af det hartkorn der vil komme til at påhvile den medfulgte moselod som ejer, medens han for indeværende år betaler skatter og afgifter i egenskab af gårdens fæster, indtil skøde er indført og berigtiget på alle vedkommende steder, betaler køberen de Kongelige skatter på godsforvaltningskontoret til rette tider. 10) Køberen betaler Mortensdag sine fæsteafgifter for dette år, som og hører vederlaget såvel i penge som korn og afgøre han nemlig de fire tønder korn som skulle betales efter kapitelstaksten med 5 er fem Rigsdaler pr tøndeland, han påtager derfor de ham som fæster påhvilende kørsler for indeværende hovnings år såfremt sådant ikke er kørt. 11) Ligedan påhviler fremdeles ejendommen og bliver af køberen at udrede overensstemmende med oversiddende komisioners kendelse af 21juni ) Af henseende til hegnspligt holder køberen sig de bestående hegnsdelinger såvel som bylaugets særlige vedtægter efterrettelig i samme omfang som hidtil sket for fæstegårdens vedkommende

10 13) Adgang til de på den solgte ejendom værende veje og stier, hvad enden disse er udlagt ved uskiftningen, eller erhvervede på anden retslig måde er hermed alle vedkommende reserveret. 14) Købesummen er 9702 Rdlr. 84 s er ni tusinde syv hundrede og to Rigsdaler fem mark og fire skilling, heraf betales 6000 Rdl. er seks tusinde Rigsdaler i december termin dette år, og resten kan forblive indestående i den solgte ejendom imod første prioritets pant, 4 er fire procents årlig rente og af halvt års opsigelse fra en af siderne, i lovformelig udført kontraobligation, forrentningen begynder den 11 december ) Så snart hartkornet for tørvemålet er berigtiget og købesummen afgjort som anført, vil ubehæftet skøde blive køberen overdraget. 16) Køberen betaler alle af handelen flydende udgifter af alle slags. 17) Ejendommen overdrages i alt øvrigt køberen med al den ret og herlighed, såvelsom med alle de byrder og forpligtelser hvormed Stamhuset, dens førnævnte ejerskab af fæstegården uafhængig, har ejet denne. Jeg Hans Nilsen indgår på foranstående vilkår på købet af min fæstegård matr. nr. 9 i Aalsbo, og forpligter mig denne kontrakt nøjagtig at opfylde. Til bekræftelse under vore navne. p. t. Søndergårde den 8 september 1863 For Stamhusbesidderen med bemyndigelse. Selmer Hans Nielsen I afdrag på købesummen er af sognefoged H. Nielsen dags dato 4000 Rd. fire tusinde Rigsdaler Rigsmønt hvorfor hermed kvitteres. Som depositum for restkøbesummen er af køberen derfor deponeret national bankaktier nr , 15730, 3920, 2187, 15910, 11496, 6737, 1918, og 2540, tilsammen lydende på1900 Rd. der skulle blive stillet til rådighed så snart køberen har afleveret dem. Stamhuset Erholm og Søndergaarde godsforvaltningskontor den 17 september 1863 For Stamhusbesidderen Selmer På købesummen er endvidere betalt 702 Rd. 84 S. for hvilke syv hundrede og to Rigsdaler fem mark og fire skilling kvitteres. Stamhuset Erholm og Søndergaarde godsforvaltningskontor den 20 december 1863 Selmer I afdrag på købesummen er af sognefoged Hans Nielsen i dag betalt 400 Rd. er fire hundrede Rigsdaler Rigsmønt, hvorfor hermed kvitteres Stamhuset Erholm og Søndergaarde godsforvaltningskontor den 11 juni 1864 For Stamhusbesidderen Selmer Endvidere betalt 2700 Rd. er to tusinde og syvhundrede Rigsdaler Rigsmønt i afdrag på købesummen. Søndergaarde den 2 juli 1864 Selmer

11 Da nu den foranstående påtegning af 19 december 1863 ommeldte 1900 Rd. i nationale bankaktier ved salget har indbragt til det ovenstående beløb af 2700Rd. der er afdraget på gælden bliver den foranstående påtegning for så vidt den gælder som tilståelse for depositum hermed hævet. Søndergaarde den 2 juli 1864 H. Nielsen Selmer I afdrag på købesummen er af køberen H. Nielsen dags dato endvidere betalt 200 Rd. er to hundrede Rigsdaler hvorfor kvitteres. Søndergaarde den 9 december 1864 Selmer I afdrag på købesummen er af Hans Nielsen i dag endvidere betalt 500 Rd. er fem hundrede Rigsdaler hvorfor hermed kvitteres Stamhuset Erholm og Søndergaardes godsforvaltningskontor den 11 juni 1865 Selmer I afdrag på købesummen er af sognefoged Hans Nielsen under dags dato betalt 400 Rd. er fire hundrede Rigsdaler Rigsmønt hvorfor hermed kvitteres Stamhuset Erholm og Søndergaarde godsforvaltningskontor d. 20 september 1865 Selmer I afdrag på købesummen er af sognefoged Hans Nielsen dags dato endvidere betalt 200 Rd. er tohundrede Rigsdaler hvorfor kvitteres Rest 600 Rd. Søndergaarde den 11 december 1865 For Stamhusbesidderen Selmer Rest købesummen 600 Rd. Er seks hundrede Rigsdaler Rigsmønt er dags dato betalt af sognefoged Hans Nielsen tillige med ½ års rente med 12 Rd. er tolv Rigsdaler og er således og er således den hele købesum betalt. Stamhuset Erholm og Søndergaarde Godsforvaltningskontor den 12 januar 1866 Selmer Skøde Hans Christian Joakim Cederfeld de Simonsen Kammerherre Amtmand over Svendborg Amt, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand Besidder af Stamhuset Erholm og Søndergaarde, gør vitterlig, at da Sognefoged Gårdejer Hans Nielsen af Aalsbo, til hvem jeg ved købekontrakt af 8 september 1863, har solgt de efternævnte, Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende 2 ejendomme, nemlig 1) gården matr. nr. 9 i Aalsbo by Rørup sogn, med tilliggende, som ifølge Indenrigsministeriets resolution af 13 januar dette år, står for hartkorn 7 tdr. 2 skp. 1 fjk. 2 ¼ alb. gammelskat 41 Rd. 82 s. og 2) en tørvelod på Aalsbo mark, Rørup sogn, som ifølge Indenrigsministeriets skrivelse af 20 januar dette år, står for hartkorn 2 fjk. ¼ alb. gl skat. 38 s. under matr. nr. 2 c Aalsbo, derfor har betalt den bestemte købesum med 9702 Rd. 82 s. er ni tusinde syv hundrede og to Rigsdaler og to og firsindstyve skilling, så meddeler jeg i medfør af allerførste bevilling af 12 oktober 1852 og Justitsministeriets resolution af 12 marts 1862 bemeldte ejendom, som jeg i dens egenskab af fæstegård uafhængig, hermed overdrager ham med al den ret og herlighed, såvelsom med alle de byrder og forpligtelser hvormed Stamhuset

12 har ejet den, alene med de indskrænkninger og førnævnte begrænsninger, som den vedhæftede købekontrakt af 8 september 1863 omhandler. Det bemærkes, at tørvelodden altid har tilligget gården og at Hans Nielsen også har haft brugen af den som fæster af gården. Til bekræftelse under mit navn og segl p.t. Søndergaarde d. 18 november 1866 Cederfeld de Simonsen ( segl ) Der er for Lens kontrollens vedkommende ikke noget til hinder for at dette skøde tinglæses Justitsministeriet den 16 de. April 1867 p. m. v. Mod dette skødes tinglæsning vides i henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 12 januar 1867 intet at erindrer. Fyns Stiftamthus den 27 april 1867 Unsgård Læst i Wedellsborg birkeret den 4 maj 1867 og protokolleret i nr. 5 fol kort forevist Brun Stempel til takst 1 Rd. Underskrevne Gårdejer Jørgen Andersen i Aalsbo gør vitterligt at jeg har solgt Sognefoged Hans Nielsen i Aalsbo, en mig efter skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende jordlod i bemeldte Aalsbo by Rørup sogn, som i matriklen benævnes nr. 26 og står for hartkorn 2 ¼ alb. gammelskat 15 skilling, og da køberen har betalt mig den bestemte købesum med 150 Rd. er et hundrede og halvtredsindstyve Rigsdaler Rigsmønt, så meddeler jeg ham hermed skøde på den ovenanførte jordlod, som jeg overdrager ham med al den ret og herlighed såvelsom med alle de byrder og forpligtelser hvormed jeg har ejet den, idet jeg selvfølgelig er ham hjemmel for retlig besiddelse. Jordloden har oprindelig været husplads og have og er som følge deraf fri for enhver slags tiendebyrde. Køberen svarer skatter og afgifter fra 1 juli d. a. og vedligeholder hegnene mod Aalsbo gade på den ene side og Husmand Jens Andersens have på den anden side i samme omfang som hidtil. De øvrige hegn imod køberens egen tilgrænsende jorde påhviler selvfølgelig nu udelukkende ham. Under mit navn i vidners påsyn p. t. Aalsbo den 11 december 1868 til vitterlighed Jørgen Andersen Anders Jørgensen E. Selmer Læst inden Wedellsborg birkeret den 19 december 1868 og protokolleret i nr 6 folio 5 Brun

13 Skøde Underskrevne Husmand Anders Madsen i Aalsbo gør vitterligt at jeg har solgt Sognefoged Gårdejer Hans Nielsen i Aalsbo til forening med hans tilstødende ejendom matr. nr. 9 i Aalsbo 1) den mig ifølge skøde af 11 december 1862 tinglæst 10 januar 1863 tilhørende jordlod matr. nr. 13b af Aalsbo by i Rørup sogn af hartkorn 3 skp. Gammelskat 2 Rd. 13s. og 2) den mig efter skøde af 16 juni 1863 tinglæst 4 juli samme år tilhørende jordlod matr. nr. 11c af Tårup Højgård i Gelsted sogn af hartkorn 2 ¼ alb. gammelskat 13 s. og da Sognefoged H. Nielsen har betalt mig den betingede købesum 1800 Rd. med et tusinde og otte hundrede Rigsdaler Rigsmønt, så tilskøder jeg ham hermed de førnævnte 2 mig tilhørende jordlodder, som jeg hermed overdrager ham med de samme rettigheder og herligheder, men og med de samme byrder og forpligtelser hvormed jeg efter de førnævnte adkomster dokumenter selv har ejet dem og er jeg ham selvfølgelig hjemmel for retslig besiddelse overensstemmende med lovgivningens hjemmels forordninger For så vidt matr. nr 11c angår heder det i købekontrakt af 14 december 1862 hvorved denne lod sælges til mig. Anmærk. For så vidt parterne ønsker andet hegn imellem den solgte parcel og Højgårdens tilgrænsende jorder, end den nuværende vandaflednings rende, skal parterne være lige gode om disses opførelse som vedligeholdelse af sådant hegn, der sættes således, at hegnets midtpunkt bliver at sætte midt i den nuværende vandrende. I henseende til hegnet mod Lars Mortensens tilstødende jord bemærkes at dette er Lars Mortensens hvem sammes vedligeholdelse påhviler. I henseende til oprensningen af vandrenden, der gør skellet imellem den solgte lod og Højgårdens øvrige jorder, er parterne enige om at de er lige gode om sammes oprensning og vedligeholdelse så langt som den gør skel i mellem dem??? forpligtelser overgår selvfølgelig på ejeren af matr. nr. 11c Tårup. Vederlag for Konge, Kirke. Præste, kvæg og småredselstiende har i den tid ikke kunnet pålignes matr. nr. 11c Tårup medens der i vederlag for Konge, Kirke og Præstetiende af matr. nr. 13b Aalsbo udredes en årlig afgift af 1 skp. 1 ¾ fjk. rug 1 skp. 3½ fjk. byg og 1 skp. 3½ fjk. havre, at betale med penge efter hvert års kapitelstakst med 1/3 til hver part, og i vederlag for kvæg og småredselstiende en årlig afgift af 3/8 fjk. byg betalt efter kapitelstakst. Køberen forskaffer sig selv vej til jordlodderne Til bekræftelse under mit navn og egenhændige underskrift i de medunderskrevne vidners nærværelse p. t. Søndergårde den 29 november 1874 Anders Madsen Vidner J. Jørgensen E. Selmer Læst inden Wedellsborg birketingsret den 28 november 1874 og indført i pantebogen nr 8 fol 455 Lendrup

14 Stempel 30 øre Udskrift Af Wedellsborg birks Skifteprotokol 1876 den 29 juli anmeldtes at Gårdejer Sognefoged Hans Nielsen af Aalsbo 69 år gl. er død i dag, efterladende enken Sidsel Hansdatter, og et umyndigt fælles barn Maren Hansen med hvis samtykke enken sidder i uskiftet bo Udskriftens rigtighed bekræftes Wedellsborg birk den 20 november 1877 Lendrup Lades tinglæst som adkomst for Sognefoged Hans Hielsens Enke Sidsel Kirstine Nielsen, født Hansdatter på de efternævnte Hans Nielsen tilhørende faste ejendomme. 1) Matr. nr. 9 Aalsbo i Rørup sogn af hartkorn 7 tdr. 2 skp. 1 fjk. 2 ¼ alb. gammelskat 41 Rd. 82 s. 2) Matr. nr. 2c Aalsbo af hartkorn 2 fjk. ¼ alb. gammelskat 38s. 3) Matr. nr 26 Aalsbo af hartkorn 2 ¼ alb gammelskat 15 s. 4) Matr. nr. 10d Aalsbo af hartkorn 1 alb. gammelskat 6 s. 5) Matr. nr. 13b Aalsbo af hartkorn 3 skp. 0 fjk. 0 alb. gammelskat 2 Rd. 15 s. 6) Matr. nr. 11c Tårup Højgård i Gelsted Sogn af Hartkorn2 ¼ alb. gammelskat 13 s. Værdien af den samlede ejendom anslås efter bedste skønnede til kr. er ni og tredive tusinde kroner Aalsbo den 30 november 1877 Som vidner A. Bang Selmer Sidsel Kirstine Nielsen Læst inden Wedellsborg birketingsret den 12 januar 1878 og indført i pantebogen nr 10 fol 75 Stempel 260 kr. Skøde Underskrevne Sidsel Kirstine Nielsen, født Hansdatter Enke efter Sognefoged Hans Nielsen i Aalsbo, efter som jeg hensidder i uskiftet bo, tilskøder og overdrager hermed Hr. Anders Rasmussen Buck, der er gift med min datter og eneste arving, de efternævnte mig tilhørende ejendomme 1) Gården matr. nr. 9 Aalsbo by, Rørup sogn, med samme tilliggende af hartkorn 7 tdr. 2 skp. 1 fjk. 2 ¼ alb. gammelskat 41 Rd. 82 s. overdraget Hans Nielsen ved skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde af 18 november 1866, tinglæst 4 maj ) Jordlodden matr. nr 2c Aalsbo Rørup sogn af hartkorn 2 fjk. ¼ alb. gammelskat 38 s. ligeledes overdraget Hans Nielsen af Stamhuset Erholm og Søndergaarde ved Skøde af 18 november 1866 tinglæst 4 maj 1867

15 3) Jordlodden matr. nr. 26 Aalsbo i Rørup sogn af hartkorn 2 ¼ alb. gammelskat 15 s. overdraget Hans Nielsen af Gårdejer Jørgen Andersen i Aalsbo ved skøde af 11 december 1868 tinglæst 19 december s. a. 4) Jordlodden matr. nr. 10d Aalsbo i Rørup sogn af hartkorn 1 alb. gammelskat 6 s. overdraget Hans Nielsen af Gårdejer Hans Peder Larsen i Aalsbo, ved skøde af 12 maj 1871, tinglæst 10 juni s. a. 5) Jordlodden matr. nr. 13b Aalsbo i Rørup sogn af hartkorn 3 skp. Gammelskat 2 Rd. 15 s. overdraget Hans Nielsen af Husmand Anders Madsen i Aalsbo ved skøde af 23 november 1874 Tinglæst 28 november s. a. og 6) Jordlodden matr. nr. 11c af Tårup Højgård i Gelsted sogn af hartkorn 2 ¼ alb. gammelskat 13 s. overdraget af Husmand Anders Madsen i Aalsbo ved skøde af 23de november 1874 tinglæst 28de november s. a. I vederlag for afståelsen, hvorfor ingen særlig købesum er erlagt forpligter min svigersøn Anders Rasmussen Buck sig og fremtidige ejere af nævnte ejendom til så længe jeg lever at give mig kost og logi i gården, kærlig pleje og passelse til enhver tid og efter min død at bekoste mig sædeligt og anstændigt begravet. Kosten nyder jeg med som hans husstand, som de til enhver tid selv få den og jeg får ret til at udtage til udelukkende afbenyttelse hvilket værelse jeg måtte ønske, og forlange dette monteret med de møbler jeg måtte foretrække. Skulle min datter afgå ved døden før mig og ejendommen overgå til fremmede, skal der hvis jeg forlanger det af gårdens ejer i stedet for frit logi og kost m. m. årlig udbetales mig kontant 500 kr. er fem hundrede kroner som udbetales mig på min bolig med halvdelen hvert år 1 maj og 1 november. Thi meddeler jeg herved Anders Rasmussen Buck skøde på de foran nævnte ejendom, og overdrager ham den med alle de rettigheder og herligheder såvelsom med de byrder og forpligtelser hvormed jeg ejer den ifølge de fornævnte adkomstdokumenter. I henstående til matr. nr. 2c bemærkes, at den fæsteren af matr. nr. 2a Aalsbo forbeholdte gravningsret er bortfaldent som følger af Jens Ditlevsens Enke har frasagt sig sin fæstebrugsret. Den matr. nr. 9 Aalsbo ved udskiftningen tildelte ret til tørveskær i matr. nr. 11 og 12 Aalsbo er aldeles bortfalden. Af henstående til matr. nr. 26 bemærkes det at ejeren er pligtig at holde hegn såvel mod Aalsbo gade, som imod afdøde Jens Andersens tilstødende have matr. nr. 22a i Aalsbo. Om matr. nr. 11c Tårup Højgård hedder det i den først oprettede købekontrakt af 14 december 1862, for så vidt parterne ønsker andet hegn imellem den solgte parcel og Højgårdens tilgrænsende jordlod, end den nuværende rende, fladningsvand, skal parterne være lige gode om såvel opførelsen, som vedligeholdelsen af sådant hegn, da de sættes således at hegnets midtpunkt bliver at sætte midt i den nuværende vandrende. I henstående til hegnet imod Lars Mortensens tilstødende jords ( matr. nr. 3 Aalsbo ) bemærkes, at dette er Lars Mortensens, hvem dennes vedligeholdelse påfalder. I henseende til oprensningen af renden, der gør skel mellem den solgte lod og Højgårdens jorde, er parterne enige om, at de er lige gode om sammes oprensning og vedligeholdelse så langt som den gør skel imellem dem. Vederlag for Konge, Kirke, Præste, kvæg og småredselstiende er ikke pålagt matr. nr. 11c Tårup, matr. nr. 10d Aalsbo og matr. nr. 26 Aalsbo, under de i vederlag for Konge, Kirke og Præstetiende påhviler matr. nr. 9 og 2c Aalsbo en årlig afgift af 3 tdr. 3 skp. 3 ¼ fjk. rug, 4 tdr. 5 skp. ¼ fjk byg, 4 tdr. 5 skp. Havre at betale med kapitelstakst med 1/3 til hver tiendepart, og for kvæg og småredselstiende 3 skp. 1 fjk. byg, foruden gåse og grisetiende og matr. nr. 13b Aalsbo i vederlag for Konge, Kirke og Præstetiende en årlig afgift af 1 skp. 1 ¾ fjk. rug 1 skp. 3½ fjk. byg og 1 skp. 3½fjk. havre, ligeledes at betale med kapitelstakst med 1/3 til hver tiendepart i vederlag for kvægtiende 3/8 fjk. byg. Jeg Anders Rasmussen Buck er enig med min svigermoder Sidsel Kirstine Nielsen i for hendes livstid at yde hende frit logi, kost, pleje, passelse og begravelse, alt overensstemmende med hendes forstående bestemmelser og i tilfælde af gårdens salg til fremmede at garentere hende hvis hun forlanger det, en årlig betaling herfor af 500 kr. er fem hundrede kroner.

16 Til fuldstændig betryggelse for opfyldt, eller dettes betaling som foranført, giver jeg Sidsel Kirstine Nielsen, førsteprioritet panteret i den samlede mig solgte ejendom matr. nr. 9, 2c, 26, 10d, 13b Aalsbo og 11c Tårup med samlet hartkorn 7 tdr. 6 skp. 1 fjk. 2 alb. for et årlig beløb af 500 kr. er fem hundrede kroner, år efter andet, og jeg indrømmer hende ret til, vis pengene udebliver 8 dage ved forfaldstid den 1 maj og 1st november uden forudgående grundlag af forlig eller dom, at måtte lade foretage udlæg i ejendommen enten for det hele forfalden beløb, eller for mindre dele af samme. Da særlig købesum ikke er betalt angiver vi på ære og samvittighed værdien af ejendommen til kr. er ni og tredive tusinde kroner Til bekræftelse under vore navns underskrift Aalsbo den 30 november 1877 Anders Rasmussen Buck. Sidsel Kirstine Nielsen Som vidner A. Bang Selmer Læst inden Wedellsborg birketingsret den 12 januar 1878 og indført i pantebogen nr 10 fol 75 Lendrup Stempel 227 kr. 95 øre Skøde Underskrevne Fhv. Sognefoged Gårdejer Anders Rasmussen Buch af Aalsbo sælger, skøder og endelig overdrager herved til min søn Hans Nielsen Buch af Aalsbo den mig tilhørende ejendom i Aalsbo by, Rørup sogn, skyldsat under Matr. nr 9 for hartkorn 7 tdr. 2 skp 1 fjk 2 ¼ alb. 2c ¼ ¼ 10d b samt den mig tilhørende jordlod, skyldsat under matr. nr. m11c af Taarup by Gelsted sogn for hartkorn 2 ¼ alb. med i overdragelsen følger de på ejendommen værende bygninger med mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel, al på ejendommen værende besætning, inventarium, avl og afgrøde, alle maskiner og redskaber, kort sagt alt mit udbo. Endvidere overdrager jeg til ham alt mit indbo dog således, at han deraf skal overlade sin broder Laurits Rasmussen Buch visse bestemte genstande hvoraf efter derom med ham truffen aftale. Købesummen er bestemt til kr. skriver fire og tyve tusinde kroner, der berigtiges således a. Køberen overtager uden ansvar for sælgeren til forrentning fra 11 decbr. Termin den på ejendommen i 1ste prioritet indestående gæld til Stamhuset Erholm og Søndergårde stor kr. b. Køberen udsteder til sin broder Elektriker Laurits Rasmussen Buch af Aalsbo en obligation stor med prioritet i den overdragne ejendom næst efter den under a. nævnte gæld til forrentning fra dato med fire % p. a. c. Restkøbesummen betales kontant ved nærværende skødes udstedelse kr. Og da nu køberen har berigtiget den kontante købesum og forpligtet sig til ved sin underskrift, herpå at udstede til sin broder den fornævnte panteobligation og at overtage den under a. nævnte gæld, skal den solgte ejendom herefter tilhører ham med de samme rettigheder og byrder, hvormed den hidtil har tilhørt mig og under hjemmelsansvar for mig efter loven.

17 For stemplets skyldbemærkes, at den faste ejendom i handel og vandel har en værdi af kr. og det overdragne løsøre en værdi af 8000 kr. Ved tinglæsningen frafaldes retsanmærkning om det på ejendommen muligt tinglæste servitutter og byrder. Til bekræftelse med underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse Aalsbo den 24 februar 1910 Til vitterlighed J. Jørgensen / R. Nielsen A. R. Buch H. N. Buch På ejendommen hviler ingen skatterestance til Amtstuen. Vurderingssum kr. Assens den 2 marts 1910 Hvid Læst inden Wedellsborg birks ord. Ret den 5 marts 1910 og indført i pantebog nr. 25 fol 170 Esmann Matr. nr. 2c m. fl. Aalsbo by Rørup sogn Anmelders navn og bopæl : Sagfører C. Andersen. Aarup Stempel 45 kr. 60 øre Buchs gård i Aalsbo

18 Betinget Skøde Underskrevne Gårdejer Hans Nielsen Buch, Aalsbo by, sælger og afhænder ligesom jeg herved betinget skøder til Gårdejer, Landbrugskandidat Rasmus Chr. Nielsen, Gildebro Mølle, en parcel af den mig tilhørende ejendom, der under matr. nr. 9 a og 13 b af Aalsbo by, Rørup sogn, er skyldsat for hartkorn henholdsvis 7 tdr. 1 skp. 1 fdk. 2 ¾ alb. og 0 tdr. 3 skp. 0 fdk. 0 alb. og af 11 c af Thaarup by, af hartkorn 2 ¼ alb., hvilken parcel er afsat i marken, påvist mellem parterne og under udstykning ved Landinspektørerne C. Larsen og Hj. Hansen, Odense, og ifølge disses vedhæftede rids opmålt til at udgøre foruden byvejen / td. land Parcellen overdrages køber således som den er og forefindes og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet og besiddet samme. Overtagelsen finder sted den 1 april d. a. Købesummen udgør 800 kr. pr. td. land, hvilket udgør 4553 kr. 83 øre, og da den solgte parcel ikke er særskilt ansat til ejendomsskyld, erklærer vi på tro og love, at dens værdi ikke overstiger købesummen. Købesummen betales kontant, når Landbrugsministeriets approbation foreligger, og giver sælgeren samtidig ubehæftet og endeligt skøde til køber eller den, som denne anviser. De med nærværende og det endelig skødes udfærdigelse, stempling og tinglysning forbundne omkostninger såvelsom omkostningerne forbunden med udstykningen deles lige mellem parterne. Aalsbo, den 24 marts Som sælger. Som køber : H. N. Buch. R. C. Nielsen Karen Marie Buch Signe Nielsen Til Vitterlighed om underskrifterne ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes fuldmyndighed : P. Pedersen K. Pedersen Landmand Landmand Aalsbo Aalsbo.

19 Matr. Nr. 9a i Aalsbo ( Buchs gård ) 1939 Karen Marie Buch født Jørgensen Hans Nielsen Buch

20 Endeligt Skøde Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. onsdag den 22 aug Anm. Parcellen er behæftet med kr. Sparekassegæld og 9000 kr. Kreditforeningsgæld Matr. nr. 9a i Aalsbo ( Buchs gård ) 1949

21 Skifteretsattest Det attesteres herved, at fru Karen Marie Buch, boende i Aalsbo, Gelsted, hensidder i udskiftet bo efter sin den 18 nov afdøde ægtefælle gdr. Hans Nielsen Buch, Aalsbo, Gelsted, med 1 fællesbarn. Skifteretten i Middelfart, den 18 dec Erik Hansen Foranstående skifteretsattest bedes tinglyst som adkomst for enkefru Karen Marie Buch, på den hendes afdøde mand tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 2c, 9a og 10d af Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn henholdsvis 2 fjk. 0 ¼ alb., 5 tdr. 3 skp. 0 fjk. 1 alb. og 1 alb.. Med hensyn til gæld og servitutter på denne ejendom, henvises til dens blad i tingbogen. Bedes tillige lyst på matr. nr. 26a Aalsbo by, Rørup sogn, 0 hartkorn Aarup, den 15 januar Fro vedkommende. C. Andersen Sagfører Aarup. Indført i dagbogen for Retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 4 feb Erik Hansen. Anders Buch Matr. nr. 2c, 9a, 10d, 26a Aalsbo by Rørup sogn Anmelder. Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup Skifteretsattest Det attesteres, at boet efter den den 17 oktober 1970 afdøde enkefrue Karen Marie Buch, f. Jørgensen, Aalsbo, Gelsted og tidligere afdøde ægtefælle, Gårdejer Hans Nielsen Buch, ibd., død den 18 november er overtaget til privat skifte af nednævnte arving : 1. Anders Buch, Aalsbo, Gelsted.

22 Nærværende skifteretsattest bedes tinglyst som adkomst for arvingen Gårdejer Anders Buch, Aalsbo, 5591 Gelsted, på den boet tilhørende ejendom : Matr. nr. 2c Aalsbo by Rørup sogn af areal ha. 9a heraf vej m2 10d a m2 med hensyn til den ejendommen nu påhvilende prioritetsgæld og de ejendommen påhvilende servitutter og lignende byrder henvises til dens blad i tingbogen. Aarup, den 7 april 1972 For vedkommende : Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup. Dommer i Middelfart Købstad m. v., den 2 november Indført i dagbogen for Middelfart Købstad m. v. den 24 apr H. P. Pedersen Matr. nr 2c, 9a, 10d, 26a Aalsbo by Rørup sogn Anmelder : Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup Stempel 1740 kr. 00 øre Betinget Skøde Underskrevne Gårdejer Anders Buch, Aalsbo, sælger, overdrager, og på betingelse af købesummens berigtigelse som nedenfor nævnt, skøder herved til. 1. Husmand Hans Høj Larsen, Aalsbo 2. Mekaniker Erik Høj Larsen, Aalsbo 3. Smed Leif Høj Larsen, Mygindlund Med lige andele til hver, den, mig, ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, skyldsat således : Matr. nr. 2c Aalsbo by, Rørup sogn, af areal 1,0453 ha. 9a 25,9957 heraf vej 0,6390 m2 10d 0, a 0,0032 0,0024

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Fæstebrev 17/ Anders Larsen f. 2/ d.24/ Maren Pedersdatter f. 6/ d. 29/

Fæstebrev 17/ Anders Larsen f. 2/ d.24/ Maren Pedersdatter f. 6/ d. 29/ Matr. nr 11 a Aalsbo by Rørup Kielshøj ( Matiasholm ) Fæster 1662 Fæster Jens Olufsen Oluf Hansen Fæster 1719 Laurits Jensen Fæstebrev Niels Lauritsen d. 23/2 1747 Maren Andersdatter d. 13/2 1747 Fæstebrev

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818 Matr. nr 17a Aalsbo Den gamle Smedie Fæstebrev 8/4 1756 + Kristoffer Pedersen f. 1721 d. 6/11 1790 Ane Hansdatter d. 30/3 1764 Birte Rasmusdatter f 1735 d. 28/10 1769 Anne Jensdatter d. 23/12 1771 Margrethe

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS.

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. MATR. NR. 37. EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. JENS JØRGENSEN SMED. Født i Glatved 1732 som søn af Jørgen Smed Gift 1. gang

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Fæstebrev 9/ Jens Pedersen d. 17/ Sophie Pedersdatter f d. 1/1 1850

Fæstebrev 9/ Jens Pedersen d. 17/ Sophie Pedersdatter f d. 1/1 1850 Matr. nr. 21a Aalsbo by Rørup Fæstebrev 9/9 1827 Jens Pedersen d. 17/6 1828 Sophie Pedersdatter f. 1770 d. 1/1 1850 Fæstebrev 8/10 1829 + Hans Jørgensen Maren Jørgensdatter f. Aalsbo 1801 d. 11/5 1854

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere