Optegnelser om Rønnede Kro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optegnelser om Rønnede Kro 1825-2013"

Transkript

1 Optegnelser m Rønnede Kr Rønnede Kr er en gammel, privilegeret landevejskr - beliggende ved den gamle hvedvej 2 ca. 60 km syd fr København g 7 km vest fr Faxe. På frntspidsen ver krens hvedindgang har man indtil 2010 kunnet læse denne inskriptin: Kngelig Priviligeret Ann 1645 R F P Bgstaverne 'RFP' står fr Christians IV's valgsprg 'Regna firmat Pietes' = Frmhed styrker Rigerne (i flkemunde dg versat til 'Riget fattes Penge'). Inskriptinen kunne give det indtryk, at kren blev bygget i 1645, men det er ikke tilfældet. Efterfølgende vil det da gså fremgå, at kren ikke altid har båret denne inskriptin. Indledning - Frhistrie. Ordet privilegium (eller privilegie) betyder iflg. Den Danske Ordbg en særlig rettighed, sm er frbehldt en persn eller gruppe af persner. En 'privilegeret kr' var - krt frtalt - en kr, sm ud fra kngelige anrdninger fik ngle rettigheder til gengæld fr at være til rådighed fr de rejsende med bl.a. bespisning, vernatning g plads til rytteres g diligencens heste m.m., inden rejsen gik videre. Krerne lå ved de mest benyttede veje (dvs. kngeveje g alfarveje) - g de fleste steder med en indbyrdes afstand svarende til 'en dagsrejse' (hvilket ver tid lå mellem 2 g 4 mil). Privilegerede krer har eksisteret i Danmark siden middelalderen. Således skulle Brmølle Kr på Sjælland have fået sit kngelige privilegium så tidligt sm i I ældre tid var det mest betydningsfulde privilegium vel nk, at en sådan kr havde ret til at fremstille g sælge øl, brændevin g brød, men senere blev disse krer - på grund af deres beliggenhed - gså udset til knudepunkter fr diligencekørsel g pstruter. 1

2 De privilegerede krer var frbehldt de vejfarende. Den lkale beflkning havde ikke adgang - men mn det blev verhldt? Disse privilegier g restriktiner har sikkert varieret betydeligt ver tiden, men det blev alt sammen phævet med en ny beværterlv i Indtil mkring år 1800 var den gamle landevej fra Vrdingbrg til Køge g videre til København en ret snet vej ver Præstø, Vindbyhlt, Faxe g Tryggevælde. I starten af 1800-tallet blev anlagt en ny g mere direkte landevej - på lange strækninger sm trukket efter en lineal - g denne nye vej km til at passere Rønnede lige øst fr landsbyen. Det betød samtidig, at den privilegerede kr ved Vindbyhlt fik mindre betydning. Arbejdet med den nye vej blev fuldført i Barniet Gaunø, sm ejede Vindbyhlt Kr, fik derfr i 1825 bevilling til at bygge en ny, privilegeret kr ved Rønnede sm erstatning fr tabet ved vejens frlægning. Gaunøs bevilling blev imidlertid verdraget til Gisselfeld Klster. - Det skete ved en deklaratin af 29. december 1826, sm blev tinglæst 17.januar 1827 med følgende tekst: Deklaratin hvrmed Gisselfeld Klsters Overdirecteur frpligter sig til at svare til Barniet Gaunø aarlig 25 Tdr. Byg, frdi samme har rennceret paa sin Ret til at frflytte Vindbyhlt Kr til den nye Vrdingbrg Landevej. Deklaratinen blev først slettet i tingbgen i I bgen 'Vre gamle privilegerede Landevejskrer' (Flemming H. Thiim, 1972) frtælles følgende: Oprindelig lå Rønnede Kr, sm blev bygget i 1645, mkring 2 km fra dens nuværende beliggenhed. I 1825 havde man gennemført en mlægning af hvedvejen mellem Køge g Rønnede, hvilket medførte, at trafikken ikke længere passerede kren. Jeg har ikke i tilgængelige kilder fundet dkumentatin fr, at der i nærmrådet skulle have ligget en kr med navnet Rønnede Kr før Der er dg fundet plysninger m 2 mindre krer ikke langt fra Rønnede: 1. I landsbyen Vester Egede blev der i sidste halvdel af 1700-tallet drevet krhld i et hus på matr.nr. 21, hvr Gisselfeld Birketing havde hldt til i år indtil Ved flketællingen i 1787 var det Ole Christffersen (33 år), der drev kren - angivet sm 'Privilegeret Krmand'. Gisselfeld Klster søgte i 1791 m frnyelse af krbevillingen, men det blev afslået af Rentekammeret. 2. I landsbyen Kngsted-Brup lå en mindre kr i tilknytning til gården matr.nr. 2. Gården var ejet af Københavns Universitet, g ved flketællingen i 1801 var fæsteren Jørgen Stephansen angivet sm 'Gaardmand g privilegeret Kremand'. Universitetet slgte i 1827 gården til Gisselfeld Klster, g samme år mtales gården sm en udflyttet Gaard, hvilken Gaard frhen har været Kr, men sm nu ikke i flere år har haft Privilegium. Nrd fr landevejen mellem Rønnede g Vester Egede - ca. 2,5 km vest fr Rønnede - ligger et hus i 'klassisk Gisselfeld-stil'. Huset, der blev bygget i 1877 g kan muligvis have været et nyt stuehus til den gamle krgård - g det går stadig under navnet 'Krgårdshuset'. Jrden til krgården blev mkring 1890 sammenlagt med Gisselfelds nærliggende gård, Brødebæk, g gårdens øvrige bygninger blev senere revet ned. Jeg har - hidtil frgæves - søgt dkumentatin fr, at inskriptinen på Rønnede Kr (Kgl. privilegeret 1645) kunne stamme fra en af disse mindre krer, eller m det er et privilegium vertaget fra Vindbyhlt Kr(?) 2

3 Rønnede Kr bygges Barniet Gaunøs bevilling af 7. ktber 1825 til at bygge en kr i Rønnede ved den nye landevej fra Vrdingbrg til Køge blev sm nævnt verdraget til Gisselfeld Klster, sm på det tidspunkt gså ejede alle gårde g huse i Rønnede. Kren blev bygget sydvest fr landevejen, hvr denne krydses af vejen fra Næstved til Stre Heddinge (g Fakse). Krens beliggenhed er indtegnet på det lille krtudsnit til højre. Af krtet fremgår, at der på det tidspunkt ikke var ngen anden bebyggelse ved landevejen. Landsbyen Rønnede lå ca. 1 km md vest i retning md Vester Egede. Af krtet fremgår gså, at der tilsyneladende samtidig skete en mlægning af vejen til Stre Heddinge, g at den gamle vej til Skverup blev nedlagt. På krtet er angivet, at landevejen til Køge var 30 Alen bred (ca. 19 m) g vejen til St. Heddinge var 22 Alen bred (ca. 14 m) - sandsynligvis inkl. vejgrøfter. Byggeriet startede muligvis i 1825 g blev i første mgang færdiggjrt i Kren fremstd da sm en 3-længet gård plus 1 rejsestald langs landevejen. Krt tid efter blev bygget endnu en længe, så der nu var tale m en 4-længet gård med 4 skrstene. Ved brandfrsikringen i 1829 blev kren takseret til Rd., g den bestd da af disse bygninger: A Stuehus - 20 Fag x 17¾ Alen dyb Værelser, Krstue, Køkken, Kvist ver 4 Fag, 4 Skrstene B Rejsestald - 15 Fag x 17¾ Alen dyb C Søndre Hus - 15 Fag x 13 Alen dyb Bryggerhus, Karlekamre, Stald g L D Nrdre Hus - 15 Fag x 1½3 Alen dyb 2 Lader, 1 L, Karlekammer, 1 Prt E Lcum - 4 Fag x 5 Alen dyb F Vestre Hus - 20 Fag x 13 Alen dyb Karlekamre, Hestestald, 2 Lader, 1 L, 1 Vgnremise 3

4 Rønnede Kr under Gisselfeld Det var Gisselfeld Klster, der byggede g ejede kren, der så blev drevet af frpagtere. Med sin gde beliggenhed fik Rønnede Kr ved Generalpstdirektinens reslutin af 18. april 1826 prettet et 'Kgl. Pstkntr' samt en statin fr 'Statens Befrdringsvæsen', hvilket bl.a. betød, at diligencen gjrde hldt g fik skiftet heste i krens rejsestald. Digteren H. C. Andersen nævner i sine breve flere gange Rønnede Kr sm et sted, hvr han std af diligencen, når han skulle besøge gdserne Gisselfeld, Bregentved g Nysø. Kren var beliggende på matr.nr. 9-a, sm frud havde været en almindelig fæstegård under Gisselfeld. På matrikelskrtet er angivet, at gården havde et jrdtilliggende på Alen 2, eller ca. 70 tdr. land. I 1828 fik Gisselfeld kgl. bevilling til at sammenlægge gården matr.nr. 8 i Rønnede med Rønnede Krs jrder. Der hørte nu mere end 130 tdr. land landbrugsjrd til kren. Med krhld, pstkntr, rejsestald g strt landbrug var der nk at se til fr krens frpagter. Frpagter Niels Høyer g hustru til 1850 Den første frpagter hed Niels Høyer, der var prkuratr (sagfører) i Slagelse, indtil han 31 år gammel i 1826 blev frpagter af Rønnede Kr. Flketællingen i 1834 giver et indtryk af aktiviteten på kren g gården. Niels Høyer var her angivet sm 'Gæstgiver, Prkuratr g Pstinspecteur', 40 år gl. g bende på en 'Dbbeltgaard' i Rønnede. Ud ver han hustru, Christiane Møller (39 år) mfattede husstanden ægteparrets 4 børn på hhv. 15, 9, 7 g 3 år, 1 husjmfru, 1 stuepige, 1 kntrbetjent ved psthuset, 4 tjenestepiger g 5 tjenestekarle. Niels Høyer døde kun 39 år gl. den 21. nvember Han døde af 'Frstppelse i Leveren' på Frederiks Hspital i København. Niels Høyers enke - Christiane Møller - frtsatte frpagtningen af Rønnede Kr. Hun ansatte hurtigt sin svger, Carl Høyer (f. 1806) sm medhjælper. Han tilflyttede fra Fyn ved årsskiftet 1834/1835 med det frmål, at hjælpe sin Svigerinde, Enke Madame Høyer i Rønnede med at bestyre hendes Frretninger. Ved senere flketællinger var Carl Høyer angivet sm Pstfuldmægtig. Ngle år senere tiltrådte sønnen Rudlph Høyer sm avlsbestyrer fr sin mder. Ved flketællingen i 1840 var han landvæsenselev på Lindersvld Hvedgaard. Frpagter Rudlph Høyer til 1856 I 1850 vertg sønnen Rudlph Th. Høyer frpagtningen af Rønnede Kr efter mderen. Han blev samme år gift i Vester Egede kirke med Jmfru Ane Christiane Carline Blum fra Srø. Hans yngre søster Anna Henriette Høyer blev ligeledes i 1850 gift med Jens Frederik Julius Smidth, der var frpagter på Rønnede Mølle. Ved flketællingen i 1855 mfattede husstanden på kren i alt 26 persner: Gæstgiver Rudlph Th. Høyer (34), hans hustru (37 år), 3 børn (hhv. 5, 3 g 1 år) g enke Christiane Høyer (60 år), Pstfuldmægtig Carl Høyer (50 år) g 19 tjenesteflk Rønnede Kr var i 1855 den største arbejdsplads i Vester Egede sgn: 4

5 1. Rønnede Kr Gæstgiver N. Høyer - 20 ansatte 2. Rønnede Mølle - Møller J. F. Smidth - 15 ansatte 3. Birkedmmergaarden i Vester Egede - Birkedmmer P. M. Brun - 13 ansatte 4. Brødebæk Mølle - Møller Kastrups enke - 8 ansatte Den 30. december 1853 plevede Rønnede Kr en usædvanlig travl dag. Her havde freningen 'De mindre Landejendmsbesidderes Brandfrsikringsfrening fr rørlige ejendele i Præstø med flere Amter' (gså kaldet 'Præstø-kassen) lejet lkaler i kren til en ekstrardinær generalfrsamling med en kntrversiel dagsrden. I freningens jubilæumsskrift fra 1996 berettes, at der - trds bidende kulde - mødte p md et par tusinde mennesker p til mødet, sm derfr måtte frlægges til en nærliggende mark, hvr en vgn måtte rigges til sm talerstl. Efter en længere debat syntes mødet dg at være endt i ngenlunde frdragelighed. - Sandsynligvis en gd dag fr krens msætning? I 1855 købte Rudlph Høyer Hlløse Mølle ved Næstved. Rønnede Kr havde da været frpagtet af familien Høyer i ca. 30 år. Frpagter Niels Thmsen Jørgensen til ca Frpagtningen af kren blev pr. 1. maj 1856 vertaget af Niels Thmsen Jørgensen. Niels Thmsen Jørgensen (f. 1815) km fra Slagelse, hvr han ved flketællingen i 1850 var registreret sm guldsmed på Gammel Trv. Da Niels T. Jørgensen vertg frpagtningen havde kren strt set de samme funktiner sm i 1820-erne - nemlig gæstgiveri, pstkntr, rejsestald fr Befrdringsvæsenet g en betydelig landbrugsdrift. Sidst i 1850-erne blev der prettet en købmandsbutik i gårdens nrdlige længe ved siden af rejsestalden. I 1856 blev krens køkkenfunktiner frbedret ved en større tilbygning til stuehuset md nrd. Ved brandfrsikring var tilbygningen angivet sm 8 fag lang g 13 alen dyb med 2 skrstene. Den første danske telegraflinje åbnede i 1854, g i 1865 var ledningsnettet nået til Rønnede, hvr det var naturligt at placere en telegrafstatin i Rønnede Kr, hvr der i frvejen var pstkntr. Kren havde hidtil ligget ret alene ved hvedlandevejen øst fr Rønnede landsby, men i 1866 byggede Præstø Amts Landbfrening en ny ejendm med 2 længer til kntr, frsamlingslkaler g stald. a) Hus i Syd g Nrd, 26 Fag, 60 Alen lang, 26 Alen dyb, grundmuret af Kampesten b) Tilbygning til litra a md Vest, 41 Alen lang, 17 Alen dyb, af samme Materialer sm ltr. a. Ejendmmen blev bygget på et jrdstykke tilhørende Rønnede Kr beliggende på den anden side af hvedvejen md nrdøst i en afstand af 31 alen fra krens rejsestald. - Til brandfrsikring blev bygningerne takseret til Rd. Gisselfeld Klster vertg bygningerne 1892, hvr de muligvis i ngle år blev en del af Rønnede Kr(?). I flkemunde blev stedet kaldt 'Landbbygningen', g først mkring 1929 blev ejendmmen til restaurant 'Klstergaarden' beliggende på matr.nr. 9-e, Rønnede. Oplysninger i flketællingen 1870 tyder på, at dele af virksmheden på kren nu blev drevet af bestyrere eller frpagtere. Således var Thedr S. C. Schultz (27 år, ugift) angivet sm 'Lejer g Købmand', medens Hans Nielsen (25 år, ugift) var registreret sm 'Kælderstuefrpagter'. Samme flketælling frtæller, at der under adressen Rønnede Kr var registreret i alt 34 persner: 5

6 - Frpagter g Pstinspekteur Niels Thmsen Jørgensen (54 år), hans hustru Birgitte Vilhelmine Schwartzenhauer (49 år), hans plejemder, enke Ane Jørgensen (84 år) g ægteparrets 2 døtre på hhv. 24 g 22 år. - 1 Pstfuldmægtig - Christian H. Knudsen (25 år) - 1 Pstilln - Niels Pedersen (29 år) - 1 Købmand - Thedr S. C. Schultz (27 år) - 1 Kælderstuefrpagter - Hans Nielsen (25 år) med hustru g 1 barn - 9 Tjenestekarle - Heraf 1 Røgter - 6 Tjenestepiger - 8 Rejsende - 1 Bødker, 1 Stenhugger, 1 Smedesvend, 2 Arbejdsmænd, 2 Spillemænd g 1 Drukkenblt. Iflg. tingbgen fik Niels Th. Jørgensen pr. 1. maj 1871 frlænget sin frpagtningskntrakt på kren med 9 år. Den årlige afgift var da anslået til en værdi af kr. Krens beliggenhed med en afstand på mkring 1 km til landsbyen Rønnede skulle vise sig at være en frdel i Onsdag den 12. maj 1875 m aftenen pstd der nemlig en brand i Rønnede Mølle, g branden udviklede sig så vldsmt, at både møllen, et nybygget bageri, møllegården, 2 andre gårde g 4 huse i Rønnede nedbrændte til jrden. Det var næsten halvdelen af landsbyen, der blev ildens bytte, men på grund af afstanden blev Rønnede Kr ikke berørt. Efter flere tilbygninger g bygningsændringer var Rønnede Kr mkring 1878 indrettet således: A Stuehus - 20 Fag x 17¾ Alen Stuehus g Gæstgiveri B Tilbygning til A - 8 Fag x 13 Alen Bryggers, Køkken m.m. C Tilbygning til B - 6 Fag Brændehus D Rejsestald - 15 Fag x 17¾ Alen Rejsestald g Kælderstue E Nrdre Hus - 15 Fag x 13 Alen Købmandsbutik, Pstkntr m.m. F Retirade - 4 Fag x 5 Alen G Vestre Hus - 20 Fag x 13 Alen Stald, L g Lade H Søndre Hus - 15 Fag x 13 Alen Kstald m.m. I Svinehus - 5 Fag Takseret til brandfrsikring til kr. Måske på grund af pladsmangel i den ældre bygning ved kren byggede Gisselfeld klster i 1878 nye faciliteter til pst- g telegraffunktinerne. På krens jrd - beliggende 35½ alen syd fr kren g vest fr hvedlandevejen - blev bygget en ny ejendm med 1 stuehus på 10 fag, entre på 2 fag, brændehus på 2 fag g materialehus på 4 fag. Ejendmmen fik senere matr.nr. 9b, Rønnede. 6

7 Meget tyder på, at Niels Thmsen Jørgensen nu ikke længere var gæstgiver på kren, men at han behldt stillingen sm pstinspektør (inkl. telegrafstatinen). Niels Thmsen Jørgensen døde 66 år gammel den 28. april angivet sm 'Pstekspeditør i Rønnede'. Betjeningen af psthuset blev vertaget af hans ældste g ugifte datter, Anna Medea Luise Jørgensen. Krtet til højre viser vejkrydset ved hvedlandevejen med de bygninger, der eksisterede mkring Ved ejendmsvurderingen i 1878 bestd Rønnede Kr af matr.nr. 8-a, 9, 24-i g 24-h, Rønnede by Vester Egede sgn, g ejendmmen blev skyldsat til 13 tdr., 0 skp., 2 fjk. g ¼ album. Ejer: Gisselfeld Klster - Frpagter: C. H. V. Jørgensen Frpagtere fra ca til 1912 Alle de nævnte bygninger - gæstgiveri, rejsestald, kælderstue, købmandsbutik, psthus g landbfreningens bygninger - lå på matr.nr. 9 i Rønnede, der i de fleste kilder er angivet sm 'Rønnede Kr' g indtil 1912 ejet af Gisselfeld Klster. Selv m der blev pført nye bygninger mkring vejkrydset ved hvedlandevejen, så skete der ikke ngen matrikulær udskilning. Det ser ud til, at der fra 1870-erne er begyndende en psplitning med flere selvstændige frpagtere på de funktiner, der hørte under kren. Dette hænger sikkert sammen med samfundsudviklingen med øget brug af pstvæsenet, flere rejsende, fremgang fr købmandsbutikken m.m. Da der p.t. ikke er ffentlig adgang til Gisselfelds fæsteprtkller m.m., er det vanskeligt at vurdere, m Gisselfeld prettede flere separate frpagtningskntrakter - eller m psplitningen skete ved viderefrpagtning fra krmanden sm hvedfrpagter. Billedet herunder viser beliggenheden af psthuset, kren g rejsestalden i frhld til hinanden. Rønnede Kr med psthus g telefncentral til venstre g rejsestalden til højre. Kan p.t. ikke tidsfæstes (måske mkring ?) - Kilde: Pstkrt 7

8 Pstkører Henrik Bahn g pstvgnen fran Rønnede Kr - Ca Ft udlånt af Snja Sørensen, Rønnede Med udgangspunkt i plysninger i flketællingerne er herunder pstillet en summarisk versigt ver frpagtere m.m. frem til krens vergang til selveje i Ved flketællingen i 1880 var følgende 27 persner registreret under 'Rønnede Kr': Frpagter - Carl Henrik W. Jørgensen (30 år) - Husstand på 11 persner (havde vertaget frpagtningen af kren ca. 1878) Gæstgiver - Valdemar Thedr J. Svalmstrup (36 år) - Husstand på 5 persner (frpagter af gæstgiveriet fra 1879 ved kntrakt med C.H.W.Jørgensen) Staldfrpagter - Hans Hansen (28 år Pstekspeditør - Niels Thmsen Jørgensen (64 år) - Husstand på 7 persner Købmand - Adam Wilhelm Hansen (31 år) - Husstand på 3 persner Ved flketællingen i 1890 var disse persner registreret under 'Rønnede Kr Frpagter - Harald Lrentz Vilhelm Nielsen (33 år) - Husstand på 10 persner Gæstgiver - Christen Jørgensen (39 år) - Husstand på 5 persner Psthuset - Pstbestyrerinde Anna Medea Jørgensen (47 år) - Husstand på 4 persner (datter af afdøde pstekspeditør Niels Thmsen Jørgensen) Købmand - Måske enke Therese Hlst med ansat kmmis - Husstand på 3 persner Harald Lrentz Vilhelm Nielsen havde vertaget frpagtningen pr. 1. maj Iflg. tingbgen udgjrde den årlige frpagtningsafgift da 2.880,78 kr. Flketælling 1901: Frpagter - Harald Lrentz Vilhelm Nielsen (44 år) - Husstand på 12 persner Gæstgiver - Jens Jørgensen (40 år) - Husstand på 4 persner Købmand - Hans Christian Gørgens (35 år) - Husstand på 7 persner Psthuset - Pstekspeditør Ditlev Chr. E. Mrtensen (40 år) - Husstand på 7 persner 8

9 Pstbude m.fl. fran Rønnede Psthus g Telefncentral Kilde: Pstkrt Pstkører H. Bahn med pstvgnen der kørte mellem Haslev g Rønnede - Ca Kilde: Faxe Kmmunes Arkiver Ved ejendmsvurderingen i 1903 blev krens værdiansat til kr. med et jrdtilliggende på 147 td. land. - Matrikelnumre g hartkrn uændret i frhld til vurderingen i Ejendmmen blev anvendt til 'Kr, Købmandshandel g Landbrug' g var ejet af Gisselfeld Klster. Rønnede Kr ca Kilde: Pstkrt Bemærk: Ingen inskriptin på frntspidsen Ved flketællingen 1911 var registreret følgende persner: Frpagter - Harald Lrentz Vilhelm Nielsen (54 år) - Husstand på 9 persner Gæstgiver - Hans P. Jensen (34 år) - Husstand på 8 persner + 7 lgerende Købmand - Hans Christian Hansen (33 år) - Husstand på 6 persner Pstmester - Carl Antn Sløk (42 år) - Husstand på 5 persner 9

10 Salg g psplitning af kren g krgården : Histrisk set var ejendmmen en såkaldt 'dbbeltgård', der sm før nævnt blev prettet i 1828 ved sammenlægning af gårdene matr.nr. 8 g 9. Jrderne stødte ikke p til hinanden, idet matr.nr. 8 lå md vest ved vejen til Nielstrup, medens matr.nr. 9 (kren) lå md øst ved hvedlandevejen. I 1912 slgte Gisselfeld Klster Rønnede Kr til Harald Nielsen fr kr. Harald Nielsen havde været frpagter af kren fra Ejendmmen havde da et jrdtilliggende på 147¼ tdr. land, g bestd af matr.nr. 8a, 9a, 9c, 24h g 24i. Gisselfeld behldt en grund (matr.nr. 9b), hvr psthuset lå. I 1912 slgte Harald Nielsen en grund (9c) på m2 til snedker H. P. Christensen Ved skøde af 19. juni 1916 slgte Harald Nielsen ejendmmen til jrdspekulanterne grsserer H. J. Barslund, Rungsted, g Prprietær Chr. Rathmann, Klding, fr kr. Ejendmmen havde da et jrdtilliggende på td. land. Harald Nielsen g hans familie flyttede i 1917 til 'Gl. Aptek' i Søtrup, Braaby sgn. Ved kntrakt tinglyst 2. nvember 1917 brtfrpagtede Barslund g Rathmann 'de bygninger på matr.nr. 9a sm hidtil har været benyttet til Krhld' til Gisselfeld Klster fr en 20-årig peride fra 1. maj 1918 til 1. maj 1938 md en årlig afgift på kr. Gisselfeld viderefrpagtede samtidig disse bygninger samt Kr-privilegiet på Rønnede Kr fr den nævnte peride til Restauratør Olaf Gdtbergsen fr en årlig afgift på kr. Det er tænkeligt, at købmandsfrretningen på krens grund lukkede mkring 1920, hvr en ny købmandsfrretning pstd på matr.nr. 20b, Rønnede. Herefter gik Barslund g Rathmann i gang med at udstykke ejendmmen med videresalg fr øje. Ud fra plysninger i tingbgen kan transaktinerne summarisk pstilles således: Fra matr.nr. 8a blev fraskilt et areal på td. land (8d g 8e). Slgt i 1916 til Hans Hansen fr kr. Resten af matr.nr. 8a (50-60 td. land) blev i 1920 fraslgt til prprietær H. P. L. Quade til sammenlægning med dennes ejendm Christianshøj i Rønnede. Salgspris mkring kr. Selve krgården - matr.nr. 9a - blev verrdnet udstykket i 4 parceller: 9a, 9d, 9e g 9f, der blev slgt således: Krgårdens bygninger med landbrugsjrden vest fr hvedvejen - matr.nr. 9a g 9f - blev i 1924 slgt sm landbrugsejendm til Peter Nissen Petersen. Salgspris kr. Landbrugsparcel øst fr hvedvejen - matr.nr. 9e med ca. 25 td. land - blev i 1924 slgt sm en landbrugsejendm til Andreas Jensen. Slgt fr kr. På matr.nr. 9e lå frmentlig de bygninger, sm Præstø Amts Landbfrening havde bygget i Andreas Jensen videreslgte i 1930 disse bygninger med en grund på m2 til Christffer Andersen. Christffer Andersen søgte i 1931 m beværterbevilling med ret til udskænkning af stærke drikke på ejendmmen matr.nr. 9e. Dette blev gdkendt efter 2 flkeafstemninger i april måned, g Rønnede Kr havde dermed fået en knkurrent lige på den anden side af vejen. 10

11 Ejendmmen blev i 1932 vurderet under navnet 'Rønnede Htel (g senere 'Htel Klstergaarden'). Størstedelen af arealet fra matr.nr. 9e slgte Andreas Jensen i 1930 (sm matr.nr. 9m) til Gisselfeld Klster, der herfra i 1931 udskilte g mageskiftede matr.nr. 9r g 9s med Bråby g V. Egede menighedsråd. Menighedsrådene afhændede i 1932 denne jrd til 2 statshusmandsbrug (til Chr. Vilh. Mathiesen g Ole Jensen). I de følgende år blev fra matr.nr. 9e udstykket en række andre grunde øst fr hvedvejen. Matr.nr. 9d - bestående af selve kren g en grund på 1½ td. land - blev i 1928 slgt til frvalter Lars Ove Jensen, Fakse. Salgspris kr. Lars Ove Jensen var svigersøn til gæstgiver Gdtbergsen, der havde været frpagter af krens gæstgiveri siden Efter salget af kren i 1928 havde makkerparret Barslund g Rathmann intet tilbage af den ejendm, de havde købt i 1916 fr kr. Med samlede salgsindtægter fr den psplittede ejendm på ca kr. havde der vel - trds mkstninger - været tale m en gd investering? Sm før nævnt havde Gisselfeld i 1912 behldt matr.nr. 9b med psthuset (½ td. land), sm da var brtfrpagtet til pstmester Sløk. I 1919 blev ejendmmen udlejet til Generaldirektratet fr Pst- g Telegrafvæsenet. Der er p.t. ikke fundet sikre plysninger m, hvrnår der senere blev købmandsfrretning i ejendmmen. I 1934 slgte Gisselfeld ejendmmen til Th. Damgaard, sm i 1936 videreslgte til Ejnar Linde, der i flere år drev købmandsfrretning fra ejendmmen. Psthuset g telefncentralen var da flyttet til andre adresser i Rønnede. Rønnede Købmandsfrretning - 19?? Iflg. flketællingerne havde Rønnede Kr disse frpagtere i periden : 1916: Gæstgiver Hans P. Jensen 1921, 1925 g 1930: Gæstgiver Olaf H. L. J. Gdtbergsen (tilflyttet 1918 fra København). Sm nævnt var det Gisselfeld Klster, der var hvedfrpagter af kren indtil Meget tyder på, at Gdtbergsen frtsatte sm gæstgiver lige indtil 1938, hvr der km ny ejer af kren. Illustratinen til højre viser en lkal annnce fra Rønnede Kr - angiveligt fra

12 Det har tidligere været nævnt, at inskriptinen på krens frntspids har givet anledning til tvivl m krens alder g prindelse. På billedet herunder fra mkring 1930 lyder inskriptinen: Kngelig Privilegeret - MDCCCXXV (= 1825) Kilde: Pstkrt med mtiver fra Rønnede En plysning i valgprtkllen fr Vester Egede kmmune beretter m en mindre tvist i 1929 mellem 2 af de ansatte på kren: Efter valget i 1929 indkm en klage ver valget fra staldmester J. P. Pedersen, Rønnede Kr (sm havde været pstillet fr 'Kmmunistisk Parti'). - Klagen gik ud på, at tjener Henning Hansen, Rønnede Kr, ikke havde været berettiget til at stemme i V. Egede kmmune, da han iflg. klageren havde bpæl i Kngsted kmmune. Sgnerådet afviste klagen, idet man vurderede tjener Hansens phld i et lejet værelse i Kngsted sm 'midlertidigt phld', g at hans faste phldssted var Rønnede Kr, hvr han gså havde sin bil g andre ting stående, samt at han svarede sin skat g var ptaget på valglisten i V. Egede kmmune. Sgnerådets redegørelse blev sendt til amtet, der den 12. juni meddelte, at klagen var afvist. Det lille rødstenshus nrd fr rejsestalden blev sandsynligvis bygget mkring 1937 g måske indrettet med værelser til ansatte på kren. Senere blev huset udlejet sm bebelseslejlighed. Bygningen fremtræder i dag nget frfaldent. Interiør fra Rønnede Kr med tjenere g gæster - ca Bemærk krtet på bagvæggen med Rønnede Kr i centrum af edderkppespindet. Ftgraf: Aktuel Billed Central, Nørrevld 9, København Kilde: Faxe Kmmunes Arkiver 12

13 Rønnede Kr i familien Østergren Hansens eje Ved skøde tinglæst 18. august 1938 slgte Lars Ove Jensen Rønnede Kr til Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen. Salgsprisen fr selve ejendmmen lød på kr. Prisen fr evt. gdwill, løsøre m.m. er ikke plyst i tingbgen. Krigsårene var ikke den bedste tid, men efter krigen blev Rønnede kr et kendt g meget besøgt sted. Optimismen i samfundet, velstandsstigning, øget bilisme g turisme førte til en strhedstid fr Rønnede kr i de næste mange år. Det var et helt sædvanligt syn, at der hldt adskillige persnbiler g flere turistbusser på krens parkeringsplads. Preben Hansen - krmandens søn, inspektør på kren fra mkring 1950 g ejer af kren fra har i interviews frtalt, at der på et tidspunkt var 26 ansatte kren, g at der på travle dage kunne være mere end 200 gæster. Krens gæstebg kan frtælle m mange prminente gæster. Preben Hansen nævner bl.a. Walt Disney, skuespillerne Dirch Passer, Bdil Kjer, Lilly Brberg m.fl. Af ftet herunder fremgår, at der på et tidspunkt blev etableret en 'Krstue' i den bygning ved hvedvejen, hvr den gamle rejsestald havde været. Måske var det den hidtidige 'Kælderstue', der havde fået navnefrandring? Kilde: Internettet - Sm en praktisk franstaltning havde kælderstuen så sent sm i 1970 sit eget telefnnummer (Rønnede nr. 158), så pårørende havde mulighed fr at ringe til persner, der måske var blevet hængende lidt fr længe. I april 1952 døde Vilhelm C. C. Østergren Hansen kun 54 år gammel. Med sønnen Preben sm inspektør eller frpagter blev kren drevet videre af enke Rsita R. Østergren Hansen. Kren blev kendt sm et rigtig gdt spisested, g gså krens hyggelige kælderstue blev flittigt besøgt af frbipasserende g den lkale beflkning. En kpi af krens menukrt fra mkring 1965(?) kan læses i bilag 1 senere i ptegnelserne. I 1957 blev udlejet en grund nrd fr kren til A/S Dansk Ess til anlæg af en tankstatin. 13

14 I 1959 blev pført en tilbygning med festsal, så kren fik bedre plads til busselskaber, familiefester g andre større arrangementer. Omkring 1970 blev krstuen nedlagt, g i den sydlige ende af den gamle rejsestald blev i stedet prettet en filial af Haslev Sparekasse. Filialen er senere nedlagt. Sydmtrvejens strækning fra Dyrehavehus til Rønnede åbnede i 1974, g næste etape - fra Rønnede til Udby blev indviet i Det fik str betydning fr Rønnede kr, idet trafikken nu blev ledt uden m Rønnede. Man kan næsten drage en parallel til den skæbne, der vergik Vindbyhlt Kr ved hvedlandevejens frlægning i men denne gang til ugunst fr Rønnede Kr. Ved en familieverdragelse slgte Rsita R. Østergreen Hansen i 1982 kren til Preben E. Hansen g Mimmi Hansen. Købesummen lød på kr. iflg. tingbgen. Ægteparret ejede kren indtil De sidste år blev kren drevet med stærkt begrænsede åbningstider. I april 2008 slgte de kren fr 2,8 mi kr. til Ejendmsselskabet Stentft A/S, ejet af den danske frretningsmand Hans Mikael Jebsen, bsiddende i Hng Kng. 14

15 En ny æra fr Rønnede Kr? Da Rønnede Kr skiftede ejer i 2008, havde kren været lukket et stykke tid, g den trængte helt bestemt til en grundig istandsættelse. I lkalmrådet var mange derfr gdt tilfreds med, at kren blev købt af netp H. M. Jebsen, sm er kendt fr at investere i restaurering af bevaringsværdige ejendmme i Danmark. Efter mhyggelig frberedelse g planlægning gdkendte Faxe byråd i 2010 en ny lkalplan fr mrådet ved vejkrydset i Rønnede, g samme år startede det mfattende restaureringsarbejde. Rønnede Kr under restaurering 2012 Kilde: Faxe Netavis Det er Udviklingsselskabet Stenbjerg A/S, der har stået fr det samlede prjekt, mfattende en gennemgribende istandsættelse, nyindretning g mdernisering af de eksisterende bygninger, nye installatiner, nyt stråtag m.m., samt pførelse af et nyt festlkale. Krens status sm bevaringsværdig bygning er respekteret bl.a. på den måde, at den efter restaureringen - set udefra - let genkendes sm den gamle Rønnede Kr. En interessant detalje er dg, at inskriptinen på frntspidsen ver indgangsdøren er ændret fra 'Kgl. Privilegeret 1645' til 'Kgl. Privilegeret MDCCCXXV', altså svarende til det årstal, hvr Gisselfeld pførte den prindelige kr på stedet. Privat ft Indretningsmæssigt indehlder kren i grve træk nu disse faciliteter: 2 festsale frsynet med mderne IT-installatiner, så de gså kan anvendes til kurser, møder, knferencer mm. Den stre festsal med plads til 100 persner ligger i en nybygget fløj, medens en mindre sal til 50 persner (Gildestuen) er indrettet i det tidligere stuehus til krgården. I krens hvedbygning er 5 lkaler klar til at mdtage de kmmende gæster. Det er 'Gisselfeldstuen' med plads til ca. 30 persner, 3 mindre krstuer (første, mellemste g øverste stue) samt det lidt mere intime 'Grevestuen. Herudver findes et tpmderne køkken, garderber, tiletter, puslerum samt diverse teknik- g lagerrum mm. I hvedbygningens 1. sal er indrettet bebelse g kntr mm. Når vejret tillader det, vil der gså blive mulighed fr udeservering ved cafébrde. Her vil man i tilgift kunne høre g nyde klkkespillet fra krens ur. Anvendelsen af den østlige bygning ved hvedvejen - den gamle rejsestald - er endnu ikke dispneret. 15

16 Det frlyder, at mkstningerne til restaureringen g mderniseringen løber p i et betydeligt 2- cifret millinbeløb, men det er nk tvivlsmt, m den endelige byggemkstning bliver ffentliggjrt? Rønnede Kr frventes at genåbne fr mdtagelse af gæster i september måned Det bliver med makkerparret René Arnhlt Jacbsen g Tim Rsenvinge sm frpagtere. Det er frpagternes intentin, at kren skal baseres på et dansk landkøkken, der kan levere et gdt g sundt måltid mad fr få hundrede krner. René Arnhlt Jacbsen & Tim Rsenvinge Kilde: Dagbladet/Sjællandske Flere plysninger m krens tilbud vil snart kunne læses på krens hjemmeside. Med ngle fts fra krens præsentatin på Facebk krt før genåbningen afsluttes disse ptegnelser m krens nu 188-årige histrie. Hvad mn der kmmer til at stå i jubilæumsskriftet, når kren har 200 års jubilæum i 2025? Kngsted i august måned 2013 Vagn Mørkeberg Christiansen Jeg mdtager meget gerne rettelser, tilføjelser g kmmentarer til ptegnelserne 16

17 Minibigrafier Niels Høyer g Christiane Høyer f. Møller Frpagtere af Rønnede Kr Niels Høyer blev født 7. januar 1795 i Srø sm søn af Skmagermester Jhannes Stephansen Høyer g hustru Kirstine Bager. Knfirmeret 9. april 1809 i Srø kirke Gift i Srø kirke med Jmfru Christiane Møller (født i Srø) Niels Høyer virkede sm Prkuratr i Slagelse indtil 1826, hvr han blev den første frpagter af den nypførte Rønnede Kr. Børn i ægteskabet: Luise Emilie Høyer, f i Slagelse Rudlph Thedr Høyer, f i Slagelse Emma Olavia Vilhelmine Høyer, f i Slagelse Jutta Henriette Høyer, f i Sltsgade i Slagelse Harald Edvard Kyrre Høyer, f i Rønnede Carl Frederik Ferdinand Høyer, f i Rønnede - Død Anna Henriette Høyer, f i Rønnede Niels Høyer døde kun 39 år gl. den 21. nvember Han døde på Frederiks Hspital i København af 'Frstppelse i Leveren'. Enke Christiane Møller frtsatte frpagtningen af Rønnede kr indtil 1850, hvr sønnen Rudlph Høyer vertg kren. Datteren Anna Henriette Høyer (f. 1831) blev i 1850 gift i Vester Egede kirke med Jens Frederik Julius Beck Smidth, der var frpagter på Rønnede Mølle. Rudlph Thedr Høyer Frpagter af Rønnede Kr Rudlph Th. Høyer blev født 3. ktber 1821 i Slagelse. Søn af Prkuratr Niels Høyer g Hustru Christiane Møller, der i 1826 blev frpagter af Rønnede Kr. Gift 19. april 1850 i Vester Egede kirke med Jmfru Ane Christiane Carline Blum, f i Srø (datter af Fisker Peder Didrich Blum g Hustru Sphie Frederikke Møller). Frlvere: Sklelærer Blum af Ørslev g Frpagter Smidth af Rønnede Mølle. Landvæsenselev på Lindersvld Hvedgaard ved FT Avlsbestyrer hs sin mder på Rønnede Kr ved FT-1845 g FT Angivet sm 'Frpagter af Rønnede Kr' ved vielse Børn i ægteskabet: 17

18 Niels Peter Olaf Høyer, f i Rønnede Kr Anna Christiane Sphie Høyer, f i Rønnede Kr Carl Frederik Ferdinand Høyer, f i Rønnede Kr Mathilde Augusta Høyer, f i Rønnede Kr Harald Christian Gerg Høyer, f i Hlløse Mølle, Skelby sgn Anna Jensine Emilie Høyer, f i Hlløse Mølle, Skelby sgn I 1855 købte Rudlph Th. Høyer Hlløse Mølle i Skelby sgn fr Rdl. Han drev møllen til sin død i 1872, hvrefter enken Carline Høyer g sønnen Niels Peter Olaf Høyer drev den i fælleskab indtil 1893, hvr Carline Høyer døde, g sønnen drev den derefter videre indtil 1895, hvr han blev erklæret knkurs. Hele kmplekset blev derefter købt af gdsejer Jhan Thmas de Neergaard til Gunderslevhlm. Rudlph Høyers nevø - arkitekt Philip Smidth født 1855 på Rønnede Mølle - har mkring 1930 nedskrevet sine 'Ferieminder ' fra Hlløse Mølle. Der er tale m et håndskrevet dkument på ca. 40 sider. Kpi heraf findes på Næstvedarkiverne g Natinalmuseet. Niels Thmsen Jørgensen Frpagter af Rønnede Kr fra 1856 til ca Niels blev født 6. nvember 1815 g døbt 29.december 1815 i Skælskør kirke med navnet Niels Christensen - Søn af Christen Thmsen g hustru Mette Nielsdatter. Faderen blev senere gæstgiver i Adelgade i Skælskør. Niels blev plejebarn hs Gæstgiver Jørgen Jørgensen g hustru Ane Nielsen (hans mster?) i Bredgade i Slagelse, hvrfra han blev knfirmeret i nu med navnet Niels Thmsen. Han km i lære hs en guldsmed i Skælskør, hvr han ved flketællingen i 1834 var registreret sm læredreng, 19 år gammel, under navnet Niels Jørgensen. Frvirringen mkring efternavnet synes at høre p, da han blev gift i Her havde han åbenbart bestemt sig fr fremver at hedde Niels Thmsen Jørgensen. Han blev gift 21. april 1842 i Skt. Mikkels kirke med Jmfru Birgitte Henriette Vilhelmine Schwartzenhauer, født 19. marts 1820 g datter af Cnditr Schwartzenhauer i Slagelse. Ved flketællingen i 1845 bede ægteparret på Gammeltrv i Slagelse hs enke, gæstgiverske Ane Nielsen. - Niels Thmsen Jørgensen, 30 år, gift, var angivet sm guldsmed, 'hendes plejesøn' g gift med Vilhelmine Schwartzenhauer (25), 1 barn: Luise Jørgensen. Ved flketællingen i 1850 bede ægteparret samme sted, nu med 3 børn. Niels Thmsen Jørgensen (34 år) var angivet sm guldsmed, g samme sted bede enke Ane Nielsen (64 år) angivet sm 'hans plejemder'. Børn i ægteskabet: 1. Anna Medea Luises Jørgensen - Født i Slagelse 2. Jørgine Christine Gergia Vilhelmine Jørgensen - Født i Slagelse Birgitte Vilhelmine Theresia Jørgensen - Født i Slagelse 4. Jørgen August Christen Jørgensen, Født i Slagelse Niels T. Jørgensen vertg frpagtningen af Rønnede Kr pr. 1. maj 1856 efter Rudlph Høyer. Da han i 1871 fik frlænget frpagtningskntrakten med 9 år var den årlige afgift iflg. tingbgen anslået til 1.273,62 kr. 18

19 Han fungerede sm gæstgiver, gårdfrpagter g pstekspeditør indtil mkring 1878, g derefter sm pstekspeditør indtil sin død i Niels Thmsen Jørgensen døde 66 år gammel den 28. april i kirkebgen angivet sm 'Gift Pstekspeditør i Rønnede' Harald Lrentz Vilhelm Nielsen Frpagter af Rønnede Kr Ejer af kren Harald Lrentz Vilhelm Nielsen blev født 16. december 1856 i Braaby sm søn af Kirkesanger g Sklelærer Julius Nielsen g Hustru Margrethe Kirstine Lrentzen. Ved flketællingen i 1880 var han frvalter på Nrdgaarden ved Ringsted. Han vertg frpagtningen af Rønnede Kr pr. 1. maj Iflg. tingbgen udgjrde den årlige afgift da 2.880,78 kr. Gift 1. gang ca med Anna Marie Lund (f. ca. 1861). Anna Marie døde 28 år gl. 3. maj 1889 på Diaknissestiftelsen i København Børn i dette ægteskab: Vigg Julius Nielsen - Født i Rønnede (senere navnefrandring til Friislund) Gift 2. gang 18. december 1894 med Dagmar Hansen (f i Haarslev på Fyn), datter af prprietær Mathias Hansen g hustru Ida Laurine Elenra Kirstine Andersen Børn i dette ægteskab: Ida Margrethe Nielsen - Født i Rønnede Kr Ove Harald Nielsen - F i Rønnede Rigmr Nielsen - F i Rønnede Kr Da frpagtningskntrakten blev frlænget i 1905 udgjrde den årlige afgift 3.271,66 kr. Efter 25 år sm frpagter købte Harald L. V. Nielsen i 1912 Rønnede kr af Gisselfeld Klster. Det skete ved Arvefæsteskøde dateret 31. maj 1912, g købsprisen lød på kr. plus en årlig arvefæsteafgift på 4 tdr. byg pr. td. mark. Ejendmmen bestd af matr.nr. 8a, 9a, 24h g 24i med et jrdtilliggende på 147 td. land. Til finansiering af købet udstedte Harald Nielsen pantebligatiner på kr. til Gisselfeld, på kr. til Kreditkassen fr Landejendmme g på til Haslev Bank. I 1916 slgte Harald Nielsen ejendmmen til grsserer Barslund g prprietær Rathmann fr kr. Ved flketællingen pr. 1. februar 1916 var Harald Nielsen (60 år) angivet sm 'Rentier g Frligscmmissær' bende på Rønnede kr med sin hustru g datteren Ida Margrethe (20 år). Af ligningsmyndigheden var han ansat til en indkmst på kr. g en frmue på kr. med denne anmærkning: Var ansat til Frmue kr., klagede g fik nedsættelse til , men skal betale tillæg 25%, da han ej havde indgivet selvanmeldelse. Han var dette år sgnets største g rigeste skatteyder. Familien flyttede i 1917 til Braaby sgn, hvr Harald L. V. Nielsen ved flketællingen i 1921 var registreret sm frpagter på 'Gl. Aptek' i Søtrup. 19

20 Dagmar Nielsen f. Hansen døde 78 år gammel den 6. ktber 1943 i Fuldmægtigbligen ved Gisselfeld Klster. Harald Lrentz Vilhelm Nielsen døde 92 år gammel den 23. nvember 1949 i Fuldmægtigbligen ved Gisselfeld Klster. Begge blev begravet på Vester Egede kirkegård. Hagbart Olaf Lrentz Jhan Gdtbergsen Frpagter af gæstgiveriet på Rønnede Kr Hagbart Olaf Lrentz Jhan Gdtbergsen blev født 6. ktber 1875 i Høje Taastrup sgn, søn af Privatlærer ved Nykr Hans Peter Gdtbergsen g Hustru Anna Marie Hansen. Ved flketællingen i 1880 bede familien i Knardrup, Ganløse sgn, hvr faderen var privatlærer (3 børn i husstanden). Ved FT-1885 bede familien i København, Falkner Allé 25A (nu 5 børn i husstanden). I 1897 bede H. O. L. J. Gdtbergsen sm Beslagsmed i Ryesgade 79C, København H. O. L. J. Gdtbergsen blev gift i 1899 med Anne Drthea Kamilla Hansen f i Buske, Sandby sgn, datter af frpagter Hans Peter Hansen i Buske. I 1902 bede ægteparret Nørrebrgade 49C, København (lagerarbejder) I 1911: Bentznsvej 33, Frederiksberg (smedesvend) I 1912: Gdthaabsvej 97, København (frameldt ) Børn i ægteskabet: Maggie Gudrun Else Gdtbergsen - Født i København. I 1918 vertg H. O. L. J. Gdtbergsen frpagtningen af gæstgiveriet på Rønnede kr efter Hans P. Jensen. Familien tilflyttede fra København. Datteren Maggie Gudrun Else Gdtbergsen blev 10. marts 1927 gift i Vester Egede kirke med frvalter Lars Ove Jensen, født 22. september 1901 i Esbjerg. Svigersønnen Lars Ove Jensen købte i 1928 Rønnede Kr (krbygningerne) af knsrtiet Barslund g Rathmann fr kr. H. O. L. J. Gdtbergsen frtsatte så vidt vides sm frpagter af gæstgiveriet indtil en ny ejer vertg kren i Ft til højre viser gæstgiver Gdtbergsen fran krens hveddør - Måske mkring 1930? 20

21 Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen Rsita Rsalie Østergren Hansen Ejere af Rønnede Kr Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen blev født den i Kngens Lyngby g døbt i Lyngby kirke. Frældre: Restauratør Charles Emil Vigg Vilhelm Hansen (f ) g hustru Laura Hansine Sørensen (26 år) i Lyngby. Mderen - Laura Hansine Sørensen - døde Faderen - Charles Emil Vigg Vilhelm Hansen - blev gift igen i Kristkirken med Maren Sphie Andersen, f i Høm sgn. Charles Emil Vigg Vilhelm Hansen døde Vilhelm C. C. Østergren Hansen blev før 1937 gift med Rsita Rsalie Jhansen (f ), g i 1937 adpterede han hustruens søn af 1. ægteskab - Preben Egn Hansen. Ved skøde dateret 18. august 1938 købte ægteparret Rønnede kr, sm blev drevet g ejet af familiens de næste 70 år. På ftet til højre ses Rsita g Vilhelm Østergren Hansen fran en af krens staldlænger. Ftet stammer angiveligt fra 1940-erne. Kilde: Ft i privat eje (Junie Østergren Hansen) Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen døde 54 år gammel den 16. april 1952 på Amtssygehuset i Fakse sm 'Restauratør i Rønnede Kr, Vester Egede sgn, født den 22. september 1897 i Lyngby sgn, søn af restauratør Charles Emil Vigg Vilhelm Hansen g hustru Laura Hansine Sørensen. Gift med efterlevende Rsita Rsalie Jhansen. Sidste fælles bpæl: Rønnede Kr, Vester Egede sgn'. Preben Egn Hansen Mimmi Hansen Ejere af Rønnede Kr Preben Egn Christensen blev født 9. februar 1922 på Rigshspitalet i København g døbt 30. juli 1922 i Brønshøj kirke. Frældre: Elektriker Sfus Orla Christensen (f ) g hustru Rsita Rsalie f. Jhansen (f ), Frederikssundsvej 96, Brønshøj. Frældrene var blevet gift 25. nvember 1921 på Københavns Rådhus. 21

22 Frældrene blev senere skilt, g ved flketællingen 1925 bede mder g søn hs mderens frældre chauffør Philip Emanuel Jhansen g hustru Kirstine Bline på Frederikssundsvej i Brønshøj. Rsita Rsalie Christensen var da angivet sm damefrisør. Iflg. bevilling af 11. januar 1937 fra Sjællands Stiftsamt blev Preben Egn Christensen adpteret af Inspektør Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen, der nu var blevet gift med barnets mder. Navn herefter = Preben Egn Hansen. Han blev vist nk uddannet sm kk eller tjener i København(?) Efter faderens død i 1952 blev Preben Hansen inspektør på Rønnede Kr, der blev drevet videre af mderen, Rsita Østergren Hansen. Preben E. Hansen blev gift i København med Mimmi Christensen f i Varde - Angivet sm hhv. inspektør g smørrebrødsjmfru på Rønnede Kr. Børn i ægteskabet: Junie Østergren Hansen - F Inès Jacqueline Østergreen Hansen - F Preben g Mimmi Hansen blev ejere af Rønnede Kr i 1982, hvr de ved skøde fra Rsita Østergren Hansen vertg kren. Efter ngle år med begrænsede åbningstider slgte de i 2008 kren til Ejendmsselskabet Stentft A/S (ejet af udenlandsdanskeren H. M. Jebsen) fr 2,8 mi kr. Mimmi g Preben Østergren Hansen med krens gæstebg Ft: Niklaj Rasch Sku, Dagbladet 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Histrisk tidslinje Født: Hans Christian Andersen - Bliver en verdenskendt eventyrdigter g frfatter Københavns Bmbardement - Englænderne bmbarderer København i 5 dage g tager den danske flåde Frederik VI - Knge i Danmark g i Nrge Vaccinatin md kpper bliver gjrt bligatrisk Statsbankert i Danmark - Følgevirkning af deltagelse i Naplenskrigene 1814 Flkesklen indføres - Alle børn får ret g pligt til 7 års undervisning. Landsby-degnen i sin srte kjle blev verflødig, g undervisningen af børn blev vertaget af seminarieuddannede lærere - Analfabetismen afskaffes efterhånden Ved 'Freden i Kiel' afsluttes Naplenskrigene fr Danmarks vedkmmende. Fr sin deltagelse på Naplens side må Danmark afstå Nrge til Sverige 1818 Natinalbanken i København blev prettet d. 1. august Den stre landbrugskrise - Følgevirkning af Naplenskrigene. Mange landmænd måtte gå fra hus g hjem - Gårdene blev slgt fr en slik Bevilling til pførelse af en ny kr i Rønnede. Familien Høyer frpagtere af kren indtil Christian VIII - Knge i Danmark Sgnefrstanderskaber indføres på landet (fra 1842) 1843 Tivli åbner i København 1847 Den første jernbane i Danmark indvies (mellem København g Rskilde) 1847 Carlsberg-bryggeriet grundlægges i 1847 af J. C. Jacbsen 'Treårskrigen' Var en dansk-tysk fejde, der havde sin årsag i den Slesvig-Hlstenske bevægelses krav m løsrivelse fra Danmark. Der var sejre g nederlag fr begge parter, g en varig fred km der ikke. (se 2. Slesvigske Krig i 1864) Frederik VII - Knge i Danmark Værnepligt i hele landet indføres. Gennemsnitshøjden fr en værnepligtig var 165,4 cm. - I 2000 var den 180,7 cm Danmarks første egentlige grundlv - 'Danmarks Riges Grundlv' - blev underskrevet af Frederik d. 7. den 5. juni Denne dat markerede vergangen fra enevælde til knstitutinelt mnarki. Hermed verførtes den virkelige lvgivende magt fra kngen til den flkevalgte rigsdags t kamre, Flketinget g Landstinget Det første danske frimærke blev udgivet 1. april Mærket var uden takker g havde værdien '4 Rigsbankskilling' Kleraepidemi i København - Omkring døde af sygdmmen. Årsag: Overbeflkede bydele, mangel på rent drikkevand, ingen klakker mm Niels Thmsen Jørgensen frpagter af Rønnede Kr 1856 til ca Død: Salmedigteren B. S. Ingemann - 73 år gl Danske brdeller bliver gjrt ffentlige g underlægges læge- g plitikntrl Christian IX - Knge i Danmark '2. Slesvigske Krig' - startede 1. februar - Danmark var ttalt ufrberedt på krig, g efter hårde kampe (bl.a. ved Dybbøl) sluttedes våbenstilstand den 20. juli. Ved en fredsknference i Wien den 30. ktber må Danmark afstå Hlsten g både Nrd- g Sydslesvig, så grænsen rykker helt p til Kngeåen. Det danske tabstal blev pgjrt til faldne g 683 døde af sygdm Suez-kanalen i mellem Middelhavet g Rødehavet indvies den 17. nvember. Det er verdens længste skibskanal (162,2 km) - Byggeriet af kanalen tg 10 år. 27

28 1872 Død: Salmedigteren N.F.S. Grundtvig - 89 år gl Død: Digteren H. C. Andersen - 70 år gl Krnemønten tages i brug 1. januar (til afløsning af 'Rigsbankdaleren'). 1 daler sættes til 2 krner, 1 mark til 33 1/3 øre g 1 skilling til 2 øre 1875 Strbrand i Rønnede - Rønnede mølle + 3 gårde + 4 huse nedbrændt 1879 'Østsjællandske Jernbaneselskab' anlægger en jernbane fra Køge til Fakse Ladeplads med en sidebane ver Stre Heddinge til Rødvig Telefnen pfindes (af Graham Bell i USA) 1877 Familiejurnalen (dansk ugeblad) udkmmer første gang d. 7. januar DSB - De Danske Statsbaner - prettes 1881 Den første telefncentral åbner i København med 22 abnnenter 1882 I Hjeding ved Varde prettes Danmarks første andelsmejeri 1884 Dagbladet Plitiken grundlægges af Vigg Hørup 1887 Harald V. L. Nielsen frpagter af Rønnede Kr 1887 til 1912 (derefter ejer af kren) 1890 Købehavn har nu indbyggere. I frbindelse med industrialiseringen er næsten mennesker flyttet til inden fr de sidste 10 år Den 30-årige Jens Nielsen bliver henrettet med økse i Hrsens - Han var dømt fr drabsfrsøg på en fængselsbetjent. - Han blev den sidste i Danmark, der blev henrettet med 'hvedet på blkken' De første 'mderne' Olympiske lege starter 6. april 1896 i Athen i Grækenland Dansk Arbejdsgiverfrening grundlægges 1898 De Samvirkende Fagfrbund prettes (det senere 'LO') 1903 Ny lv m 'Højere Almenskler'. I princippet fik alle piger g drenge nu mulighed fr at kmme i den ffentlige gymnasieskle Frederik VIII - Knge i Danmark Christian X - Knge af Danmark Gisselfeld sælger Rønnede Kr til Harald Nielsen, der havde været frpagter af kren siden verdenskrig - Krig mellem 'Centralmagterne' (Tyskland g Østrig-Ungarn med allierede) g 'Ententemagterne (Frankrig, Rusland, Strbritannien g deres allierede, herunder USA g Japan). - Krigen kstede næsten 10 mi mennesker livet 1915 Ved en grundlvsændring fik kvinder stemmeret g valgbarhed til flketing g landsting på lige fd med mænd. Kvinder havde fået stemmeret til kmmunevalg i Harald Nielsen sælger Rønnede Kr til jrdspekulanterne Barslund & Rathmann H. O. L. J. Gdtbergsen frpagter af Rønnede Kr Genfreningen - Efter en flkeafstemning 10. februar 1920 blev Sønderjylland genfrenet med Danmark efter 56 års adskillelse sinde krigen i Statsradifnien starter radiudsendelser på frsøgsbasis. Fra 1926 sendes permanent på en ffentlig radikanal 1928 Barslund g Rathmann sælger Rønnede Kr til Lars Ove Jensen (frpagter Gdtbergsens svigersøn) En verdensmspændende øknmisk krise - 'Den Stre Depressin' - startede i 1929 g sluttede i de enkelte lande på frskellige tidspunkter i 1930-erne Snedkermester Ole Kirk Christiansen i Billund starter firmaet LEGO Vilhelm C. C. Østergren Hansen køber Rønnede Kr verdenskrig. Tyskland invaderer Danmark 9. april Efter få timers kamp må Danmark vergive sig. 28

29 De tyske besættelsesstyrker vertager hele magten i Danmark 29. aug Det danske pliti bliver interneret af tyskerne 19. sept De tyske styrker i Danmark vergiver sig 4. maj I august 1945 kaster USA 2 atmbmber ver de japanske byer Hirshima g Nagasaki. Omkring mennesker menes dræbt. Herefter vergav Japan sig betingelsesløst - g 2. verdenskrig var afsluttet Verdensbanken prettes 27. december Oprindeligt frmål: At finansiere genpbygningen efter 2. verdenskrig Frederik IX - Knge af Danmark Dansk retskrivningsrefrm træder i kraft 1. april Vigtigste ændringer: Alm. navnerd skal have lille begyndelsesbgstav, 'Blle-å' indføres i alle rd brtset fra persnnavne, 'kunde', 'skulde' g 'vilde' ændres til kunne, skulle g ville Frsvarssamarbejdet NATO dannes med 12 medlemslande (bl.a. Danmark) Kreakrigen - var en væbnet knflikt fra juni 1950 til juli 1953 mellem Nrdkrea (støttet af Svjetuninen g Kina) g Sydkrea (støttet USA, Strbritannien g andre FN-lande). Krigen sluttede med en 'Stilstandstraktat', men der er ikke senere indgået en fficiel fredsaftale. Krigen menes at have kstet 3-4 milliner mennesker livet - heraf ca. 2 milliner civile Vilhelm C. C. Østergren Hansen dør 54 år gammel. Hans enke Rsita Østergren Hansen driver kren videre med sønnen Preben sm inspektør Efter flkeafstemning får Danmark en ny grundlv g en ny trnfølgelv 1956 En pstand i Ungarn md Svjetuninen knuses af svjetiske kampvgne. Mellem g ungarere g ca svjetiske sldater blev dræbt under kampene Rmtraktaten underskrives af 'De seks' lande - herved skabes Det Eurpæiske Fællesmarked 1959 Passagerskibet 'Hans Hedtft' frliser 30. januar 1959 på sin jmfrurejse ved Grønlands sydspids Kap Farvel. Samtlige 95 mbrdværende mkm Vietnamkrigen - eller 'Anden indkinesiske krig') - starter i 1959 g varer til Krigen kstede amerikanske sldater g mellem 2 g 5 milliner vietnamesere livet Frihandelsmrådet EFTA stiftes 21. juli 1959 af 'De Syv' stater, sm ikke er med i EF Jhn F. Kennedy indsættes sm USA's 35. præsident P-pillen kmmer i handel i England 1963 The Beatles udgiver sin første LP 1963 Den karismatiske amerikanske præsident Jhn F. Kennedy myrdes ved et skudattentat i Dallas i staten Texas den 22. nvember plitibetjente nedskydes 18. september 1965 på Amager af en flygtende biltyv, Palle Sørensen, der efterfølgende blev fanget g idømt livsvarigt fængsel Krnprinsesse Margrethe g Prins Henrik gift 10. juni 1967 i Hlmens Kirke Studenterprør på mange universiteter verden ver. I København besætter 150 studenter Psyklgisk Labratrium i prtest md den frældede styrefrm på universitetet Fråret i Prag - Frsøg på indførelse af refrmer mislykkedes på grund af en militær indgriben fra de kmmunistiske nablande under ledelse af Svjetuninen Krnprins Frederik (Frederik André Henrik Christian) født 26. maj Med 'Apll 11' blev astrnauten Neil Armstrng den første mand på månen ved månelandingen 20. juli 1969 kl. 21:17 dansk tid Sm det første land i verden frigiver Danmark billedprngrafi 12. december 'Kmmunalrefrmen' reducerer antallet af kmmuner fra ca til 275. Samtidig indføres 'Kildeskatten' 1970 Den nye Lillebæltsbr (bygget på 5 år) indvies 21. ktber Den første danske lie hentes p fra Nrdsøen af Dansk Undergrunds Cnsrtium Luis Armstrng - amerikansk jazzmusiker - dør 6. juli 1971 (70 år gl.) 1972 Drnning Margrethe II bliver udråbt til Danmarks regent 15. januar 1972 efter faderen Frederik IX, der døde dagen før. 29

Optegnelser om. Rønnede Mølle

Optegnelser om. Rønnede Mølle Optegnelser m Rønnede Mølle Selv m jeg i en menneskealder har bet i nærheden af Rønnede, så har jeg først fr et par siden fundet ud af, at der i 1800-tallet har ligget en ret str mølle i Rønnede. Af nysgerrighed

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2012 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

Fakta om den nye danske satsning

Fakta om den nye danske satsning Fakta m den nye danske satsning Status fr Nrwegian i Danmark efter ét år: Over 1 mi. danske passagerer 29 ruter, heraf én indenrigsrute Belægningspct. (lad factr): 82 pct. Lavere mkstninger end knkurrenterne

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Odense 14.- 15. november 2013 Referat:

Odense 14.- 15. november 2013 Referat: Nrdliks Årsmøde 14.- 15. nvember 2013 Odense, Syddansk Universitet Nærværende: Nina Møller Andersen (Københavns Universitet), Søren Jensen (Købehavns Universitet), Jn Helt Haarder (Syddansk Universitet),

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Afdeling 13 Silergården

Afdeling 13 Silergården Afdeling 13 Silergården Tranemsegård Statusrapprt 2008 Afdeling 13, Silergården Adresser Tranumparken 1 33, Kisumparken 1 121 g 2 122 g Ulsøparken 2 32, 2660 Brøndby Strand. Beskrivelse af afdelingen Type

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling Dyndved Lkal Udviklingsplan 2014 2020 Histrie Analyse Visin Strategi Handling Lkal udviklingsplan 2014-2020 Dyndved byen fr tryghed, rummelighed g fællesskab Indledning Dyndved bylaug vil gerne sikre en

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere