Optegnelser om Rønnede Kro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optegnelser om Rønnede Kro 1825-2013"

Transkript

1 Optegnelser m Rønnede Kr Rønnede Kr er en gammel, privilegeret landevejskr - beliggende ved den gamle hvedvej 2 ca. 60 km syd fr København g 7 km vest fr Faxe. På frntspidsen ver krens hvedindgang har man indtil 2010 kunnet læse denne inskriptin: Kngelig Priviligeret Ann 1645 R F P Bgstaverne 'RFP' står fr Christians IV's valgsprg 'Regna firmat Pietes' = Frmhed styrker Rigerne (i flkemunde dg versat til 'Riget fattes Penge'). Inskriptinen kunne give det indtryk, at kren blev bygget i 1645, men det er ikke tilfældet. Efterfølgende vil det da gså fremgå, at kren ikke altid har båret denne inskriptin. Indledning - Frhistrie. Ordet privilegium (eller privilegie) betyder iflg. Den Danske Ordbg en særlig rettighed, sm er frbehldt en persn eller gruppe af persner. En 'privilegeret kr' var - krt frtalt - en kr, sm ud fra kngelige anrdninger fik ngle rettigheder til gengæld fr at være til rådighed fr de rejsende med bl.a. bespisning, vernatning g plads til rytteres g diligencens heste m.m., inden rejsen gik videre. Krerne lå ved de mest benyttede veje (dvs. kngeveje g alfarveje) - g de fleste steder med en indbyrdes afstand svarende til 'en dagsrejse' (hvilket ver tid lå mellem 2 g 4 mil). Privilegerede krer har eksisteret i Danmark siden middelalderen. Således skulle Brmølle Kr på Sjælland have fået sit kngelige privilegium så tidligt sm i I ældre tid var det mest betydningsfulde privilegium vel nk, at en sådan kr havde ret til at fremstille g sælge øl, brændevin g brød, men senere blev disse krer - på grund af deres beliggenhed - gså udset til knudepunkter fr diligencekørsel g pstruter. 1

2 De privilegerede krer var frbehldt de vejfarende. Den lkale beflkning havde ikke adgang - men mn det blev verhldt? Disse privilegier g restriktiner har sikkert varieret betydeligt ver tiden, men det blev alt sammen phævet med en ny beværterlv i Indtil mkring år 1800 var den gamle landevej fra Vrdingbrg til Køge g videre til København en ret snet vej ver Præstø, Vindbyhlt, Faxe g Tryggevælde. I starten af 1800-tallet blev anlagt en ny g mere direkte landevej - på lange strækninger sm trukket efter en lineal - g denne nye vej km til at passere Rønnede lige øst fr landsbyen. Det betød samtidig, at den privilegerede kr ved Vindbyhlt fik mindre betydning. Arbejdet med den nye vej blev fuldført i Barniet Gaunø, sm ejede Vindbyhlt Kr, fik derfr i 1825 bevilling til at bygge en ny, privilegeret kr ved Rønnede sm erstatning fr tabet ved vejens frlægning. Gaunøs bevilling blev imidlertid verdraget til Gisselfeld Klster. - Det skete ved en deklaratin af 29. december 1826, sm blev tinglæst 17.januar 1827 med følgende tekst: Deklaratin hvrmed Gisselfeld Klsters Overdirecteur frpligter sig til at svare til Barniet Gaunø aarlig 25 Tdr. Byg, frdi samme har rennceret paa sin Ret til at frflytte Vindbyhlt Kr til den nye Vrdingbrg Landevej. Deklaratinen blev først slettet i tingbgen i I bgen 'Vre gamle privilegerede Landevejskrer' (Flemming H. Thiim, 1972) frtælles følgende: Oprindelig lå Rønnede Kr, sm blev bygget i 1645, mkring 2 km fra dens nuværende beliggenhed. I 1825 havde man gennemført en mlægning af hvedvejen mellem Køge g Rønnede, hvilket medførte, at trafikken ikke længere passerede kren. Jeg har ikke i tilgængelige kilder fundet dkumentatin fr, at der i nærmrådet skulle have ligget en kr med navnet Rønnede Kr før Der er dg fundet plysninger m 2 mindre krer ikke langt fra Rønnede: 1. I landsbyen Vester Egede blev der i sidste halvdel af 1700-tallet drevet krhld i et hus på matr.nr. 21, hvr Gisselfeld Birketing havde hldt til i år indtil Ved flketællingen i 1787 var det Ole Christffersen (33 år), der drev kren - angivet sm 'Privilegeret Krmand'. Gisselfeld Klster søgte i 1791 m frnyelse af krbevillingen, men det blev afslået af Rentekammeret. 2. I landsbyen Kngsted-Brup lå en mindre kr i tilknytning til gården matr.nr. 2. Gården var ejet af Københavns Universitet, g ved flketællingen i 1801 var fæsteren Jørgen Stephansen angivet sm 'Gaardmand g privilegeret Kremand'. Universitetet slgte i 1827 gården til Gisselfeld Klster, g samme år mtales gården sm en udflyttet Gaard, hvilken Gaard frhen har været Kr, men sm nu ikke i flere år har haft Privilegium. Nrd fr landevejen mellem Rønnede g Vester Egede - ca. 2,5 km vest fr Rønnede - ligger et hus i 'klassisk Gisselfeld-stil'. Huset, der blev bygget i 1877 g kan muligvis have været et nyt stuehus til den gamle krgård - g det går stadig under navnet 'Krgårdshuset'. Jrden til krgården blev mkring 1890 sammenlagt med Gisselfelds nærliggende gård, Brødebæk, g gårdens øvrige bygninger blev senere revet ned. Jeg har - hidtil frgæves - søgt dkumentatin fr, at inskriptinen på Rønnede Kr (Kgl. privilegeret 1645) kunne stamme fra en af disse mindre krer, eller m det er et privilegium vertaget fra Vindbyhlt Kr(?) 2

3 Rønnede Kr bygges Barniet Gaunøs bevilling af 7. ktber 1825 til at bygge en kr i Rønnede ved den nye landevej fra Vrdingbrg til Køge blev sm nævnt verdraget til Gisselfeld Klster, sm på det tidspunkt gså ejede alle gårde g huse i Rønnede. Kren blev bygget sydvest fr landevejen, hvr denne krydses af vejen fra Næstved til Stre Heddinge (g Fakse). Krens beliggenhed er indtegnet på det lille krtudsnit til højre. Af krtet fremgår, at der på det tidspunkt ikke var ngen anden bebyggelse ved landevejen. Landsbyen Rønnede lå ca. 1 km md vest i retning md Vester Egede. Af krtet fremgår gså, at der tilsyneladende samtidig skete en mlægning af vejen til Stre Heddinge, g at den gamle vej til Skverup blev nedlagt. På krtet er angivet, at landevejen til Køge var 30 Alen bred (ca. 19 m) g vejen til St. Heddinge var 22 Alen bred (ca. 14 m) - sandsynligvis inkl. vejgrøfter. Byggeriet startede muligvis i 1825 g blev i første mgang færdiggjrt i Kren fremstd da sm en 3-længet gård plus 1 rejsestald langs landevejen. Krt tid efter blev bygget endnu en længe, så der nu var tale m en 4-længet gård med 4 skrstene. Ved brandfrsikringen i 1829 blev kren takseret til Rd., g den bestd da af disse bygninger: A Stuehus - 20 Fag x 17¾ Alen dyb Værelser, Krstue, Køkken, Kvist ver 4 Fag, 4 Skrstene B Rejsestald - 15 Fag x 17¾ Alen dyb C Søndre Hus - 15 Fag x 13 Alen dyb Bryggerhus, Karlekamre, Stald g L D Nrdre Hus - 15 Fag x 1½3 Alen dyb 2 Lader, 1 L, Karlekammer, 1 Prt E Lcum - 4 Fag x 5 Alen dyb F Vestre Hus - 20 Fag x 13 Alen dyb Karlekamre, Hestestald, 2 Lader, 1 L, 1 Vgnremise 3

4 Rønnede Kr under Gisselfeld Det var Gisselfeld Klster, der byggede g ejede kren, der så blev drevet af frpagtere. Med sin gde beliggenhed fik Rønnede Kr ved Generalpstdirektinens reslutin af 18. april 1826 prettet et 'Kgl. Pstkntr' samt en statin fr 'Statens Befrdringsvæsen', hvilket bl.a. betød, at diligencen gjrde hldt g fik skiftet heste i krens rejsestald. Digteren H. C. Andersen nævner i sine breve flere gange Rønnede Kr sm et sted, hvr han std af diligencen, når han skulle besøge gdserne Gisselfeld, Bregentved g Nysø. Kren var beliggende på matr.nr. 9-a, sm frud havde været en almindelig fæstegård under Gisselfeld. På matrikelskrtet er angivet, at gården havde et jrdtilliggende på Alen 2, eller ca. 70 tdr. land. I 1828 fik Gisselfeld kgl. bevilling til at sammenlægge gården matr.nr. 8 i Rønnede med Rønnede Krs jrder. Der hørte nu mere end 130 tdr. land landbrugsjrd til kren. Med krhld, pstkntr, rejsestald g strt landbrug var der nk at se til fr krens frpagter. Frpagter Niels Høyer g hustru til 1850 Den første frpagter hed Niels Høyer, der var prkuratr (sagfører) i Slagelse, indtil han 31 år gammel i 1826 blev frpagter af Rønnede Kr. Flketællingen i 1834 giver et indtryk af aktiviteten på kren g gården. Niels Høyer var her angivet sm 'Gæstgiver, Prkuratr g Pstinspecteur', 40 år gl. g bende på en 'Dbbeltgaard' i Rønnede. Ud ver han hustru, Christiane Møller (39 år) mfattede husstanden ægteparrets 4 børn på hhv. 15, 9, 7 g 3 år, 1 husjmfru, 1 stuepige, 1 kntrbetjent ved psthuset, 4 tjenestepiger g 5 tjenestekarle. Niels Høyer døde kun 39 år gl. den 21. nvember Han døde af 'Frstppelse i Leveren' på Frederiks Hspital i København. Niels Høyers enke - Christiane Møller - frtsatte frpagtningen af Rønnede Kr. Hun ansatte hurtigt sin svger, Carl Høyer (f. 1806) sm medhjælper. Han tilflyttede fra Fyn ved årsskiftet 1834/1835 med det frmål, at hjælpe sin Svigerinde, Enke Madame Høyer i Rønnede med at bestyre hendes Frretninger. Ved senere flketællinger var Carl Høyer angivet sm Pstfuldmægtig. Ngle år senere tiltrådte sønnen Rudlph Høyer sm avlsbestyrer fr sin mder. Ved flketællingen i 1840 var han landvæsenselev på Lindersvld Hvedgaard. Frpagter Rudlph Høyer til 1856 I 1850 vertg sønnen Rudlph Th. Høyer frpagtningen af Rønnede Kr efter mderen. Han blev samme år gift i Vester Egede kirke med Jmfru Ane Christiane Carline Blum fra Srø. Hans yngre søster Anna Henriette Høyer blev ligeledes i 1850 gift med Jens Frederik Julius Smidth, der var frpagter på Rønnede Mølle. Ved flketællingen i 1855 mfattede husstanden på kren i alt 26 persner: Gæstgiver Rudlph Th. Høyer (34), hans hustru (37 år), 3 børn (hhv. 5, 3 g 1 år) g enke Christiane Høyer (60 år), Pstfuldmægtig Carl Høyer (50 år) g 19 tjenesteflk Rønnede Kr var i 1855 den største arbejdsplads i Vester Egede sgn: 4

5 1. Rønnede Kr Gæstgiver N. Høyer - 20 ansatte 2. Rønnede Mølle - Møller J. F. Smidth - 15 ansatte 3. Birkedmmergaarden i Vester Egede - Birkedmmer P. M. Brun - 13 ansatte 4. Brødebæk Mølle - Møller Kastrups enke - 8 ansatte Den 30. december 1853 plevede Rønnede Kr en usædvanlig travl dag. Her havde freningen 'De mindre Landejendmsbesidderes Brandfrsikringsfrening fr rørlige ejendele i Præstø med flere Amter' (gså kaldet 'Præstø-kassen) lejet lkaler i kren til en ekstrardinær generalfrsamling med en kntrversiel dagsrden. I freningens jubilæumsskrift fra 1996 berettes, at der - trds bidende kulde - mødte p md et par tusinde mennesker p til mødet, sm derfr måtte frlægges til en nærliggende mark, hvr en vgn måtte rigges til sm talerstl. Efter en længere debat syntes mødet dg at være endt i ngenlunde frdragelighed. - Sandsynligvis en gd dag fr krens msætning? I 1855 købte Rudlph Høyer Hlløse Mølle ved Næstved. Rønnede Kr havde da været frpagtet af familien Høyer i ca. 30 år. Frpagter Niels Thmsen Jørgensen til ca Frpagtningen af kren blev pr. 1. maj 1856 vertaget af Niels Thmsen Jørgensen. Niels Thmsen Jørgensen (f. 1815) km fra Slagelse, hvr han ved flketællingen i 1850 var registreret sm guldsmed på Gammel Trv. Da Niels T. Jørgensen vertg frpagtningen havde kren strt set de samme funktiner sm i 1820-erne - nemlig gæstgiveri, pstkntr, rejsestald fr Befrdringsvæsenet g en betydelig landbrugsdrift. Sidst i 1850-erne blev der prettet en købmandsbutik i gårdens nrdlige længe ved siden af rejsestalden. I 1856 blev krens køkkenfunktiner frbedret ved en større tilbygning til stuehuset md nrd. Ved brandfrsikring var tilbygningen angivet sm 8 fag lang g 13 alen dyb med 2 skrstene. Den første danske telegraflinje åbnede i 1854, g i 1865 var ledningsnettet nået til Rønnede, hvr det var naturligt at placere en telegrafstatin i Rønnede Kr, hvr der i frvejen var pstkntr. Kren havde hidtil ligget ret alene ved hvedlandevejen øst fr Rønnede landsby, men i 1866 byggede Præstø Amts Landbfrening en ny ejendm med 2 længer til kntr, frsamlingslkaler g stald. a) Hus i Syd g Nrd, 26 Fag, 60 Alen lang, 26 Alen dyb, grundmuret af Kampesten b) Tilbygning til litra a md Vest, 41 Alen lang, 17 Alen dyb, af samme Materialer sm ltr. a. Ejendmmen blev bygget på et jrdstykke tilhørende Rønnede Kr beliggende på den anden side af hvedvejen md nrdøst i en afstand af 31 alen fra krens rejsestald. - Til brandfrsikring blev bygningerne takseret til Rd. Gisselfeld Klster vertg bygningerne 1892, hvr de muligvis i ngle år blev en del af Rønnede Kr(?). I flkemunde blev stedet kaldt 'Landbbygningen', g først mkring 1929 blev ejendmmen til restaurant 'Klstergaarden' beliggende på matr.nr. 9-e, Rønnede. Oplysninger i flketællingen 1870 tyder på, at dele af virksmheden på kren nu blev drevet af bestyrere eller frpagtere. Således var Thedr S. C. Schultz (27 år, ugift) angivet sm 'Lejer g Købmand', medens Hans Nielsen (25 år, ugift) var registreret sm 'Kælderstuefrpagter'. Samme flketælling frtæller, at der under adressen Rønnede Kr var registreret i alt 34 persner: 5

6 - Frpagter g Pstinspekteur Niels Thmsen Jørgensen (54 år), hans hustru Birgitte Vilhelmine Schwartzenhauer (49 år), hans plejemder, enke Ane Jørgensen (84 år) g ægteparrets 2 døtre på hhv. 24 g 22 år. - 1 Pstfuldmægtig - Christian H. Knudsen (25 år) - 1 Pstilln - Niels Pedersen (29 år) - 1 Købmand - Thedr S. C. Schultz (27 år) - 1 Kælderstuefrpagter - Hans Nielsen (25 år) med hustru g 1 barn - 9 Tjenestekarle - Heraf 1 Røgter - 6 Tjenestepiger - 8 Rejsende - 1 Bødker, 1 Stenhugger, 1 Smedesvend, 2 Arbejdsmænd, 2 Spillemænd g 1 Drukkenblt. Iflg. tingbgen fik Niels Th. Jørgensen pr. 1. maj 1871 frlænget sin frpagtningskntrakt på kren med 9 år. Den årlige afgift var da anslået til en værdi af kr. Krens beliggenhed med en afstand på mkring 1 km til landsbyen Rønnede skulle vise sig at være en frdel i Onsdag den 12. maj 1875 m aftenen pstd der nemlig en brand i Rønnede Mølle, g branden udviklede sig så vldsmt, at både møllen, et nybygget bageri, møllegården, 2 andre gårde g 4 huse i Rønnede nedbrændte til jrden. Det var næsten halvdelen af landsbyen, der blev ildens bytte, men på grund af afstanden blev Rønnede Kr ikke berørt. Efter flere tilbygninger g bygningsændringer var Rønnede Kr mkring 1878 indrettet således: A Stuehus - 20 Fag x 17¾ Alen Stuehus g Gæstgiveri B Tilbygning til A - 8 Fag x 13 Alen Bryggers, Køkken m.m. C Tilbygning til B - 6 Fag Brændehus D Rejsestald - 15 Fag x 17¾ Alen Rejsestald g Kælderstue E Nrdre Hus - 15 Fag x 13 Alen Købmandsbutik, Pstkntr m.m. F Retirade - 4 Fag x 5 Alen G Vestre Hus - 20 Fag x 13 Alen Stald, L g Lade H Søndre Hus - 15 Fag x 13 Alen Kstald m.m. I Svinehus - 5 Fag Takseret til brandfrsikring til kr. Måske på grund af pladsmangel i den ældre bygning ved kren byggede Gisselfeld klster i 1878 nye faciliteter til pst- g telegraffunktinerne. På krens jrd - beliggende 35½ alen syd fr kren g vest fr hvedlandevejen - blev bygget en ny ejendm med 1 stuehus på 10 fag, entre på 2 fag, brændehus på 2 fag g materialehus på 4 fag. Ejendmmen fik senere matr.nr. 9b, Rønnede. 6

7 Meget tyder på, at Niels Thmsen Jørgensen nu ikke længere var gæstgiver på kren, men at han behldt stillingen sm pstinspektør (inkl. telegrafstatinen). Niels Thmsen Jørgensen døde 66 år gammel den 28. april angivet sm 'Pstekspeditør i Rønnede'. Betjeningen af psthuset blev vertaget af hans ældste g ugifte datter, Anna Medea Luise Jørgensen. Krtet til højre viser vejkrydset ved hvedlandevejen med de bygninger, der eksisterede mkring Ved ejendmsvurderingen i 1878 bestd Rønnede Kr af matr.nr. 8-a, 9, 24-i g 24-h, Rønnede by Vester Egede sgn, g ejendmmen blev skyldsat til 13 tdr., 0 skp., 2 fjk. g ¼ album. Ejer: Gisselfeld Klster - Frpagter: C. H. V. Jørgensen Frpagtere fra ca til 1912 Alle de nævnte bygninger - gæstgiveri, rejsestald, kælderstue, købmandsbutik, psthus g landbfreningens bygninger - lå på matr.nr. 9 i Rønnede, der i de fleste kilder er angivet sm 'Rønnede Kr' g indtil 1912 ejet af Gisselfeld Klster. Selv m der blev pført nye bygninger mkring vejkrydset ved hvedlandevejen, så skete der ikke ngen matrikulær udskilning. Det ser ud til, at der fra 1870-erne er begyndende en psplitning med flere selvstændige frpagtere på de funktiner, der hørte under kren. Dette hænger sikkert sammen med samfundsudviklingen med øget brug af pstvæsenet, flere rejsende, fremgang fr købmandsbutikken m.m. Da der p.t. ikke er ffentlig adgang til Gisselfelds fæsteprtkller m.m., er det vanskeligt at vurdere, m Gisselfeld prettede flere separate frpagtningskntrakter - eller m psplitningen skete ved viderefrpagtning fra krmanden sm hvedfrpagter. Billedet herunder viser beliggenheden af psthuset, kren g rejsestalden i frhld til hinanden. Rønnede Kr med psthus g telefncentral til venstre g rejsestalden til højre. Kan p.t. ikke tidsfæstes (måske mkring ?) - Kilde: Pstkrt 7

8 Pstkører Henrik Bahn g pstvgnen fran Rønnede Kr - Ca Ft udlånt af Snja Sørensen, Rønnede Med udgangspunkt i plysninger i flketællingerne er herunder pstillet en summarisk versigt ver frpagtere m.m. frem til krens vergang til selveje i Ved flketællingen i 1880 var følgende 27 persner registreret under 'Rønnede Kr': Frpagter - Carl Henrik W. Jørgensen (30 år) - Husstand på 11 persner (havde vertaget frpagtningen af kren ca. 1878) Gæstgiver - Valdemar Thedr J. Svalmstrup (36 år) - Husstand på 5 persner (frpagter af gæstgiveriet fra 1879 ved kntrakt med C.H.W.Jørgensen) Staldfrpagter - Hans Hansen (28 år Pstekspeditør - Niels Thmsen Jørgensen (64 år) - Husstand på 7 persner Købmand - Adam Wilhelm Hansen (31 år) - Husstand på 3 persner Ved flketællingen i 1890 var disse persner registreret under 'Rønnede Kr Frpagter - Harald Lrentz Vilhelm Nielsen (33 år) - Husstand på 10 persner Gæstgiver - Christen Jørgensen (39 år) - Husstand på 5 persner Psthuset - Pstbestyrerinde Anna Medea Jørgensen (47 år) - Husstand på 4 persner (datter af afdøde pstekspeditør Niels Thmsen Jørgensen) Købmand - Måske enke Therese Hlst med ansat kmmis - Husstand på 3 persner Harald Lrentz Vilhelm Nielsen havde vertaget frpagtningen pr. 1. maj Iflg. tingbgen udgjrde den årlige frpagtningsafgift da 2.880,78 kr. Flketælling 1901: Frpagter - Harald Lrentz Vilhelm Nielsen (44 år) - Husstand på 12 persner Gæstgiver - Jens Jørgensen (40 år) - Husstand på 4 persner Købmand - Hans Christian Gørgens (35 år) - Husstand på 7 persner Psthuset - Pstekspeditør Ditlev Chr. E. Mrtensen (40 år) - Husstand på 7 persner 8

9 Pstbude m.fl. fran Rønnede Psthus g Telefncentral Kilde: Pstkrt Pstkører H. Bahn med pstvgnen der kørte mellem Haslev g Rønnede - Ca Kilde: Faxe Kmmunes Arkiver Ved ejendmsvurderingen i 1903 blev krens værdiansat til kr. med et jrdtilliggende på 147 td. land. - Matrikelnumre g hartkrn uændret i frhld til vurderingen i Ejendmmen blev anvendt til 'Kr, Købmandshandel g Landbrug' g var ejet af Gisselfeld Klster. Rønnede Kr ca Kilde: Pstkrt Bemærk: Ingen inskriptin på frntspidsen Ved flketællingen 1911 var registreret følgende persner: Frpagter - Harald Lrentz Vilhelm Nielsen (54 år) - Husstand på 9 persner Gæstgiver - Hans P. Jensen (34 år) - Husstand på 8 persner + 7 lgerende Købmand - Hans Christian Hansen (33 år) - Husstand på 6 persner Pstmester - Carl Antn Sløk (42 år) - Husstand på 5 persner 9

10 Salg g psplitning af kren g krgården : Histrisk set var ejendmmen en såkaldt 'dbbeltgård', der sm før nævnt blev prettet i 1828 ved sammenlægning af gårdene matr.nr. 8 g 9. Jrderne stødte ikke p til hinanden, idet matr.nr. 8 lå md vest ved vejen til Nielstrup, medens matr.nr. 9 (kren) lå md øst ved hvedlandevejen. I 1912 slgte Gisselfeld Klster Rønnede Kr til Harald Nielsen fr kr. Harald Nielsen havde været frpagter af kren fra Ejendmmen havde da et jrdtilliggende på 147¼ tdr. land, g bestd af matr.nr. 8a, 9a, 9c, 24h g 24i. Gisselfeld behldt en grund (matr.nr. 9b), hvr psthuset lå. I 1912 slgte Harald Nielsen en grund (9c) på m2 til snedker H. P. Christensen Ved skøde af 19. juni 1916 slgte Harald Nielsen ejendmmen til jrdspekulanterne grsserer H. J. Barslund, Rungsted, g Prprietær Chr. Rathmann, Klding, fr kr. Ejendmmen havde da et jrdtilliggende på td. land. Harald Nielsen g hans familie flyttede i 1917 til 'Gl. Aptek' i Søtrup, Braaby sgn. Ved kntrakt tinglyst 2. nvember 1917 brtfrpagtede Barslund g Rathmann 'de bygninger på matr.nr. 9a sm hidtil har været benyttet til Krhld' til Gisselfeld Klster fr en 20-årig peride fra 1. maj 1918 til 1. maj 1938 md en årlig afgift på kr. Gisselfeld viderefrpagtede samtidig disse bygninger samt Kr-privilegiet på Rønnede Kr fr den nævnte peride til Restauratør Olaf Gdtbergsen fr en årlig afgift på kr. Det er tænkeligt, at købmandsfrretningen på krens grund lukkede mkring 1920, hvr en ny købmandsfrretning pstd på matr.nr. 20b, Rønnede. Herefter gik Barslund g Rathmann i gang med at udstykke ejendmmen med videresalg fr øje. Ud fra plysninger i tingbgen kan transaktinerne summarisk pstilles således: Fra matr.nr. 8a blev fraskilt et areal på td. land (8d g 8e). Slgt i 1916 til Hans Hansen fr kr. Resten af matr.nr. 8a (50-60 td. land) blev i 1920 fraslgt til prprietær H. P. L. Quade til sammenlægning med dennes ejendm Christianshøj i Rønnede. Salgspris mkring kr. Selve krgården - matr.nr. 9a - blev verrdnet udstykket i 4 parceller: 9a, 9d, 9e g 9f, der blev slgt således: Krgårdens bygninger med landbrugsjrden vest fr hvedvejen - matr.nr. 9a g 9f - blev i 1924 slgt sm landbrugsejendm til Peter Nissen Petersen. Salgspris kr. Landbrugsparcel øst fr hvedvejen - matr.nr. 9e med ca. 25 td. land - blev i 1924 slgt sm en landbrugsejendm til Andreas Jensen. Slgt fr kr. På matr.nr. 9e lå frmentlig de bygninger, sm Præstø Amts Landbfrening havde bygget i Andreas Jensen videreslgte i 1930 disse bygninger med en grund på m2 til Christffer Andersen. Christffer Andersen søgte i 1931 m beværterbevilling med ret til udskænkning af stærke drikke på ejendmmen matr.nr. 9e. Dette blev gdkendt efter 2 flkeafstemninger i april måned, g Rønnede Kr havde dermed fået en knkurrent lige på den anden side af vejen. 10

11 Ejendmmen blev i 1932 vurderet under navnet 'Rønnede Htel (g senere 'Htel Klstergaarden'). Størstedelen af arealet fra matr.nr. 9e slgte Andreas Jensen i 1930 (sm matr.nr. 9m) til Gisselfeld Klster, der herfra i 1931 udskilte g mageskiftede matr.nr. 9r g 9s med Bråby g V. Egede menighedsråd. Menighedsrådene afhændede i 1932 denne jrd til 2 statshusmandsbrug (til Chr. Vilh. Mathiesen g Ole Jensen). I de følgende år blev fra matr.nr. 9e udstykket en række andre grunde øst fr hvedvejen. Matr.nr. 9d - bestående af selve kren g en grund på 1½ td. land - blev i 1928 slgt til frvalter Lars Ove Jensen, Fakse. Salgspris kr. Lars Ove Jensen var svigersøn til gæstgiver Gdtbergsen, der havde været frpagter af krens gæstgiveri siden Efter salget af kren i 1928 havde makkerparret Barslund g Rathmann intet tilbage af den ejendm, de havde købt i 1916 fr kr. Med samlede salgsindtægter fr den psplittede ejendm på ca kr. havde der vel - trds mkstninger - været tale m en gd investering? Sm før nævnt havde Gisselfeld i 1912 behldt matr.nr. 9b med psthuset (½ td. land), sm da var brtfrpagtet til pstmester Sløk. I 1919 blev ejendmmen udlejet til Generaldirektratet fr Pst- g Telegrafvæsenet. Der er p.t. ikke fundet sikre plysninger m, hvrnår der senere blev købmandsfrretning i ejendmmen. I 1934 slgte Gisselfeld ejendmmen til Th. Damgaard, sm i 1936 videreslgte til Ejnar Linde, der i flere år drev købmandsfrretning fra ejendmmen. Psthuset g telefncentralen var da flyttet til andre adresser i Rønnede. Rønnede Købmandsfrretning - 19?? Iflg. flketællingerne havde Rønnede Kr disse frpagtere i periden : 1916: Gæstgiver Hans P. Jensen 1921, 1925 g 1930: Gæstgiver Olaf H. L. J. Gdtbergsen (tilflyttet 1918 fra København). Sm nævnt var det Gisselfeld Klster, der var hvedfrpagter af kren indtil Meget tyder på, at Gdtbergsen frtsatte sm gæstgiver lige indtil 1938, hvr der km ny ejer af kren. Illustratinen til højre viser en lkal annnce fra Rønnede Kr - angiveligt fra

12 Det har tidligere været nævnt, at inskriptinen på krens frntspids har givet anledning til tvivl m krens alder g prindelse. På billedet herunder fra mkring 1930 lyder inskriptinen: Kngelig Privilegeret - MDCCCXXV (= 1825) Kilde: Pstkrt med mtiver fra Rønnede En plysning i valgprtkllen fr Vester Egede kmmune beretter m en mindre tvist i 1929 mellem 2 af de ansatte på kren: Efter valget i 1929 indkm en klage ver valget fra staldmester J. P. Pedersen, Rønnede Kr (sm havde været pstillet fr 'Kmmunistisk Parti'). - Klagen gik ud på, at tjener Henning Hansen, Rønnede Kr, ikke havde været berettiget til at stemme i V. Egede kmmune, da han iflg. klageren havde bpæl i Kngsted kmmune. Sgnerådet afviste klagen, idet man vurderede tjener Hansens phld i et lejet værelse i Kngsted sm 'midlertidigt phld', g at hans faste phldssted var Rønnede Kr, hvr han gså havde sin bil g andre ting stående, samt at han svarede sin skat g var ptaget på valglisten i V. Egede kmmune. Sgnerådets redegørelse blev sendt til amtet, der den 12. juni meddelte, at klagen var afvist. Det lille rødstenshus nrd fr rejsestalden blev sandsynligvis bygget mkring 1937 g måske indrettet med værelser til ansatte på kren. Senere blev huset udlejet sm bebelseslejlighed. Bygningen fremtræder i dag nget frfaldent. Interiør fra Rønnede Kr med tjenere g gæster - ca Bemærk krtet på bagvæggen med Rønnede Kr i centrum af edderkppespindet. Ftgraf: Aktuel Billed Central, Nørrevld 9, København Kilde: Faxe Kmmunes Arkiver 12

13 Rønnede Kr i familien Østergren Hansens eje Ved skøde tinglæst 18. august 1938 slgte Lars Ove Jensen Rønnede Kr til Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen. Salgsprisen fr selve ejendmmen lød på kr. Prisen fr evt. gdwill, løsøre m.m. er ikke plyst i tingbgen. Krigsårene var ikke den bedste tid, men efter krigen blev Rønnede kr et kendt g meget besøgt sted. Optimismen i samfundet, velstandsstigning, øget bilisme g turisme førte til en strhedstid fr Rønnede kr i de næste mange år. Det var et helt sædvanligt syn, at der hldt adskillige persnbiler g flere turistbusser på krens parkeringsplads. Preben Hansen - krmandens søn, inspektør på kren fra mkring 1950 g ejer af kren fra har i interviews frtalt, at der på et tidspunkt var 26 ansatte kren, g at der på travle dage kunne være mere end 200 gæster. Krens gæstebg kan frtælle m mange prminente gæster. Preben Hansen nævner bl.a. Walt Disney, skuespillerne Dirch Passer, Bdil Kjer, Lilly Brberg m.fl. Af ftet herunder fremgår, at der på et tidspunkt blev etableret en 'Krstue' i den bygning ved hvedvejen, hvr den gamle rejsestald havde været. Måske var det den hidtidige 'Kælderstue', der havde fået navnefrandring? Kilde: Internettet - Sm en praktisk franstaltning havde kælderstuen så sent sm i 1970 sit eget telefnnummer (Rønnede nr. 158), så pårørende havde mulighed fr at ringe til persner, der måske var blevet hængende lidt fr længe. I april 1952 døde Vilhelm C. C. Østergren Hansen kun 54 år gammel. Med sønnen Preben sm inspektør eller frpagter blev kren drevet videre af enke Rsita R. Østergren Hansen. Kren blev kendt sm et rigtig gdt spisested, g gså krens hyggelige kælderstue blev flittigt besøgt af frbipasserende g den lkale beflkning. En kpi af krens menukrt fra mkring 1965(?) kan læses i bilag 1 senere i ptegnelserne. I 1957 blev udlejet en grund nrd fr kren til A/S Dansk Ess til anlæg af en tankstatin. 13

14 I 1959 blev pført en tilbygning med festsal, så kren fik bedre plads til busselskaber, familiefester g andre større arrangementer. Omkring 1970 blev krstuen nedlagt, g i den sydlige ende af den gamle rejsestald blev i stedet prettet en filial af Haslev Sparekasse. Filialen er senere nedlagt. Sydmtrvejens strækning fra Dyrehavehus til Rønnede åbnede i 1974, g næste etape - fra Rønnede til Udby blev indviet i Det fik str betydning fr Rønnede kr, idet trafikken nu blev ledt uden m Rønnede. Man kan næsten drage en parallel til den skæbne, der vergik Vindbyhlt Kr ved hvedlandevejens frlægning i men denne gang til ugunst fr Rønnede Kr. Ved en familieverdragelse slgte Rsita R. Østergreen Hansen i 1982 kren til Preben E. Hansen g Mimmi Hansen. Købesummen lød på kr. iflg. tingbgen. Ægteparret ejede kren indtil De sidste år blev kren drevet med stærkt begrænsede åbningstider. I april 2008 slgte de kren fr 2,8 mi kr. til Ejendmsselskabet Stentft A/S, ejet af den danske frretningsmand Hans Mikael Jebsen, bsiddende i Hng Kng. 14

15 En ny æra fr Rønnede Kr? Da Rønnede Kr skiftede ejer i 2008, havde kren været lukket et stykke tid, g den trængte helt bestemt til en grundig istandsættelse. I lkalmrådet var mange derfr gdt tilfreds med, at kren blev købt af netp H. M. Jebsen, sm er kendt fr at investere i restaurering af bevaringsværdige ejendmme i Danmark. Efter mhyggelig frberedelse g planlægning gdkendte Faxe byråd i 2010 en ny lkalplan fr mrådet ved vejkrydset i Rønnede, g samme år startede det mfattende restaureringsarbejde. Rønnede Kr under restaurering 2012 Kilde: Faxe Netavis Det er Udviklingsselskabet Stenbjerg A/S, der har stået fr det samlede prjekt, mfattende en gennemgribende istandsættelse, nyindretning g mdernisering af de eksisterende bygninger, nye installatiner, nyt stråtag m.m., samt pførelse af et nyt festlkale. Krens status sm bevaringsværdig bygning er respekteret bl.a. på den måde, at den efter restaureringen - set udefra - let genkendes sm den gamle Rønnede Kr. En interessant detalje er dg, at inskriptinen på frntspidsen ver indgangsdøren er ændret fra 'Kgl. Privilegeret 1645' til 'Kgl. Privilegeret MDCCCXXV', altså svarende til det årstal, hvr Gisselfeld pførte den prindelige kr på stedet. Privat ft Indretningsmæssigt indehlder kren i grve træk nu disse faciliteter: 2 festsale frsynet med mderne IT-installatiner, så de gså kan anvendes til kurser, møder, knferencer mm. Den stre festsal med plads til 100 persner ligger i en nybygget fløj, medens en mindre sal til 50 persner (Gildestuen) er indrettet i det tidligere stuehus til krgården. I krens hvedbygning er 5 lkaler klar til at mdtage de kmmende gæster. Det er 'Gisselfeldstuen' med plads til ca. 30 persner, 3 mindre krstuer (første, mellemste g øverste stue) samt det lidt mere intime 'Grevestuen. Herudver findes et tpmderne køkken, garderber, tiletter, puslerum samt diverse teknik- g lagerrum mm. I hvedbygningens 1. sal er indrettet bebelse g kntr mm. Når vejret tillader det, vil der gså blive mulighed fr udeservering ved cafébrde. Her vil man i tilgift kunne høre g nyde klkkespillet fra krens ur. Anvendelsen af den østlige bygning ved hvedvejen - den gamle rejsestald - er endnu ikke dispneret. 15

16 Det frlyder, at mkstningerne til restaureringen g mderniseringen løber p i et betydeligt 2- cifret millinbeløb, men det er nk tvivlsmt, m den endelige byggemkstning bliver ffentliggjrt? Rønnede Kr frventes at genåbne fr mdtagelse af gæster i september måned Det bliver med makkerparret René Arnhlt Jacbsen g Tim Rsenvinge sm frpagtere. Det er frpagternes intentin, at kren skal baseres på et dansk landkøkken, der kan levere et gdt g sundt måltid mad fr få hundrede krner. René Arnhlt Jacbsen & Tim Rsenvinge Kilde: Dagbladet/Sjællandske Flere plysninger m krens tilbud vil snart kunne læses på krens hjemmeside. Med ngle fts fra krens præsentatin på Facebk krt før genåbningen afsluttes disse ptegnelser m krens nu 188-årige histrie. Hvad mn der kmmer til at stå i jubilæumsskriftet, når kren har 200 års jubilæum i 2025? Kngsted i august måned 2013 Vagn Mørkeberg Christiansen Jeg mdtager meget gerne rettelser, tilføjelser g kmmentarer til ptegnelserne 16

17 Minibigrafier Niels Høyer g Christiane Høyer f. Møller Frpagtere af Rønnede Kr Niels Høyer blev født 7. januar 1795 i Srø sm søn af Skmagermester Jhannes Stephansen Høyer g hustru Kirstine Bager. Knfirmeret 9. april 1809 i Srø kirke Gift i Srø kirke med Jmfru Christiane Møller (født i Srø) Niels Høyer virkede sm Prkuratr i Slagelse indtil 1826, hvr han blev den første frpagter af den nypførte Rønnede Kr. Børn i ægteskabet: Luise Emilie Høyer, f i Slagelse Rudlph Thedr Høyer, f i Slagelse Emma Olavia Vilhelmine Høyer, f i Slagelse Jutta Henriette Høyer, f i Sltsgade i Slagelse Harald Edvard Kyrre Høyer, f i Rønnede Carl Frederik Ferdinand Høyer, f i Rønnede - Død Anna Henriette Høyer, f i Rønnede Niels Høyer døde kun 39 år gl. den 21. nvember Han døde på Frederiks Hspital i København af 'Frstppelse i Leveren'. Enke Christiane Møller frtsatte frpagtningen af Rønnede kr indtil 1850, hvr sønnen Rudlph Høyer vertg kren. Datteren Anna Henriette Høyer (f. 1831) blev i 1850 gift i Vester Egede kirke med Jens Frederik Julius Beck Smidth, der var frpagter på Rønnede Mølle. Rudlph Thedr Høyer Frpagter af Rønnede Kr Rudlph Th. Høyer blev født 3. ktber 1821 i Slagelse. Søn af Prkuratr Niels Høyer g Hustru Christiane Møller, der i 1826 blev frpagter af Rønnede Kr. Gift 19. april 1850 i Vester Egede kirke med Jmfru Ane Christiane Carline Blum, f i Srø (datter af Fisker Peder Didrich Blum g Hustru Sphie Frederikke Møller). Frlvere: Sklelærer Blum af Ørslev g Frpagter Smidth af Rønnede Mølle. Landvæsenselev på Lindersvld Hvedgaard ved FT Avlsbestyrer hs sin mder på Rønnede Kr ved FT-1845 g FT Angivet sm 'Frpagter af Rønnede Kr' ved vielse Børn i ægteskabet: 17

18 Niels Peter Olaf Høyer, f i Rønnede Kr Anna Christiane Sphie Høyer, f i Rønnede Kr Carl Frederik Ferdinand Høyer, f i Rønnede Kr Mathilde Augusta Høyer, f i Rønnede Kr Harald Christian Gerg Høyer, f i Hlløse Mølle, Skelby sgn Anna Jensine Emilie Høyer, f i Hlløse Mølle, Skelby sgn I 1855 købte Rudlph Th. Høyer Hlløse Mølle i Skelby sgn fr Rdl. Han drev møllen til sin død i 1872, hvrefter enken Carline Høyer g sønnen Niels Peter Olaf Høyer drev den i fælleskab indtil 1893, hvr Carline Høyer døde, g sønnen drev den derefter videre indtil 1895, hvr han blev erklæret knkurs. Hele kmplekset blev derefter købt af gdsejer Jhan Thmas de Neergaard til Gunderslevhlm. Rudlph Høyers nevø - arkitekt Philip Smidth født 1855 på Rønnede Mølle - har mkring 1930 nedskrevet sine 'Ferieminder ' fra Hlløse Mølle. Der er tale m et håndskrevet dkument på ca. 40 sider. Kpi heraf findes på Næstvedarkiverne g Natinalmuseet. Niels Thmsen Jørgensen Frpagter af Rønnede Kr fra 1856 til ca Niels blev født 6. nvember 1815 g døbt 29.december 1815 i Skælskør kirke med navnet Niels Christensen - Søn af Christen Thmsen g hustru Mette Nielsdatter. Faderen blev senere gæstgiver i Adelgade i Skælskør. Niels blev plejebarn hs Gæstgiver Jørgen Jørgensen g hustru Ane Nielsen (hans mster?) i Bredgade i Slagelse, hvrfra han blev knfirmeret i nu med navnet Niels Thmsen. Han km i lære hs en guldsmed i Skælskør, hvr han ved flketællingen i 1834 var registreret sm læredreng, 19 år gammel, under navnet Niels Jørgensen. Frvirringen mkring efternavnet synes at høre p, da han blev gift i Her havde han åbenbart bestemt sig fr fremver at hedde Niels Thmsen Jørgensen. Han blev gift 21. april 1842 i Skt. Mikkels kirke med Jmfru Birgitte Henriette Vilhelmine Schwartzenhauer, født 19. marts 1820 g datter af Cnditr Schwartzenhauer i Slagelse. Ved flketællingen i 1845 bede ægteparret på Gammeltrv i Slagelse hs enke, gæstgiverske Ane Nielsen. - Niels Thmsen Jørgensen, 30 år, gift, var angivet sm guldsmed, 'hendes plejesøn' g gift med Vilhelmine Schwartzenhauer (25), 1 barn: Luise Jørgensen. Ved flketællingen i 1850 bede ægteparret samme sted, nu med 3 børn. Niels Thmsen Jørgensen (34 år) var angivet sm guldsmed, g samme sted bede enke Ane Nielsen (64 år) angivet sm 'hans plejemder'. Børn i ægteskabet: 1. Anna Medea Luises Jørgensen - Født i Slagelse 2. Jørgine Christine Gergia Vilhelmine Jørgensen - Født i Slagelse Birgitte Vilhelmine Theresia Jørgensen - Født i Slagelse 4. Jørgen August Christen Jørgensen, Født i Slagelse Niels T. Jørgensen vertg frpagtningen af Rønnede Kr pr. 1. maj 1856 efter Rudlph Høyer. Da han i 1871 fik frlænget frpagtningskntrakten med 9 år var den årlige afgift iflg. tingbgen anslået til 1.273,62 kr. 18

19 Han fungerede sm gæstgiver, gårdfrpagter g pstekspeditør indtil mkring 1878, g derefter sm pstekspeditør indtil sin død i Niels Thmsen Jørgensen døde 66 år gammel den 28. april i kirkebgen angivet sm 'Gift Pstekspeditør i Rønnede' Harald Lrentz Vilhelm Nielsen Frpagter af Rønnede Kr Ejer af kren Harald Lrentz Vilhelm Nielsen blev født 16. december 1856 i Braaby sm søn af Kirkesanger g Sklelærer Julius Nielsen g Hustru Margrethe Kirstine Lrentzen. Ved flketællingen i 1880 var han frvalter på Nrdgaarden ved Ringsted. Han vertg frpagtningen af Rønnede Kr pr. 1. maj Iflg. tingbgen udgjrde den årlige afgift da 2.880,78 kr. Gift 1. gang ca med Anna Marie Lund (f. ca. 1861). Anna Marie døde 28 år gl. 3. maj 1889 på Diaknissestiftelsen i København Børn i dette ægteskab: Vigg Julius Nielsen - Født i Rønnede (senere navnefrandring til Friislund) Gift 2. gang 18. december 1894 med Dagmar Hansen (f i Haarslev på Fyn), datter af prprietær Mathias Hansen g hustru Ida Laurine Elenra Kirstine Andersen Børn i dette ægteskab: Ida Margrethe Nielsen - Født i Rønnede Kr Ove Harald Nielsen - F i Rønnede Rigmr Nielsen - F i Rønnede Kr Da frpagtningskntrakten blev frlænget i 1905 udgjrde den årlige afgift 3.271,66 kr. Efter 25 år sm frpagter købte Harald L. V. Nielsen i 1912 Rønnede kr af Gisselfeld Klster. Det skete ved Arvefæsteskøde dateret 31. maj 1912, g købsprisen lød på kr. plus en årlig arvefæsteafgift på 4 tdr. byg pr. td. mark. Ejendmmen bestd af matr.nr. 8a, 9a, 24h g 24i med et jrdtilliggende på 147 td. land. Til finansiering af købet udstedte Harald Nielsen pantebligatiner på kr. til Gisselfeld, på kr. til Kreditkassen fr Landejendmme g på til Haslev Bank. I 1916 slgte Harald Nielsen ejendmmen til grsserer Barslund g prprietær Rathmann fr kr. Ved flketællingen pr. 1. februar 1916 var Harald Nielsen (60 år) angivet sm 'Rentier g Frligscmmissær' bende på Rønnede kr med sin hustru g datteren Ida Margrethe (20 år). Af ligningsmyndigheden var han ansat til en indkmst på kr. g en frmue på kr. med denne anmærkning: Var ansat til Frmue kr., klagede g fik nedsættelse til , men skal betale tillæg 25%, da han ej havde indgivet selvanmeldelse. Han var dette år sgnets største g rigeste skatteyder. Familien flyttede i 1917 til Braaby sgn, hvr Harald L. V. Nielsen ved flketællingen i 1921 var registreret sm frpagter på 'Gl. Aptek' i Søtrup. 19

20 Dagmar Nielsen f. Hansen døde 78 år gammel den 6. ktber 1943 i Fuldmægtigbligen ved Gisselfeld Klster. Harald Lrentz Vilhelm Nielsen døde 92 år gammel den 23. nvember 1949 i Fuldmægtigbligen ved Gisselfeld Klster. Begge blev begravet på Vester Egede kirkegård. Hagbart Olaf Lrentz Jhan Gdtbergsen Frpagter af gæstgiveriet på Rønnede Kr Hagbart Olaf Lrentz Jhan Gdtbergsen blev født 6. ktber 1875 i Høje Taastrup sgn, søn af Privatlærer ved Nykr Hans Peter Gdtbergsen g Hustru Anna Marie Hansen. Ved flketællingen i 1880 bede familien i Knardrup, Ganløse sgn, hvr faderen var privatlærer (3 børn i husstanden). Ved FT-1885 bede familien i København, Falkner Allé 25A (nu 5 børn i husstanden). I 1897 bede H. O. L. J. Gdtbergsen sm Beslagsmed i Ryesgade 79C, København H. O. L. J. Gdtbergsen blev gift i 1899 med Anne Drthea Kamilla Hansen f i Buske, Sandby sgn, datter af frpagter Hans Peter Hansen i Buske. I 1902 bede ægteparret Nørrebrgade 49C, København (lagerarbejder) I 1911: Bentznsvej 33, Frederiksberg (smedesvend) I 1912: Gdthaabsvej 97, København (frameldt ) Børn i ægteskabet: Maggie Gudrun Else Gdtbergsen - Født i København. I 1918 vertg H. O. L. J. Gdtbergsen frpagtningen af gæstgiveriet på Rønnede kr efter Hans P. Jensen. Familien tilflyttede fra København. Datteren Maggie Gudrun Else Gdtbergsen blev 10. marts 1927 gift i Vester Egede kirke med frvalter Lars Ove Jensen, født 22. september 1901 i Esbjerg. Svigersønnen Lars Ove Jensen købte i 1928 Rønnede Kr (krbygningerne) af knsrtiet Barslund g Rathmann fr kr. H. O. L. J. Gdtbergsen frtsatte så vidt vides sm frpagter af gæstgiveriet indtil en ny ejer vertg kren i Ft til højre viser gæstgiver Gdtbergsen fran krens hveddør - Måske mkring 1930? 20

21 Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen Rsita Rsalie Østergren Hansen Ejere af Rønnede Kr Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen blev født den i Kngens Lyngby g døbt i Lyngby kirke. Frældre: Restauratør Charles Emil Vigg Vilhelm Hansen (f ) g hustru Laura Hansine Sørensen (26 år) i Lyngby. Mderen - Laura Hansine Sørensen - døde Faderen - Charles Emil Vigg Vilhelm Hansen - blev gift igen i Kristkirken med Maren Sphie Andersen, f i Høm sgn. Charles Emil Vigg Vilhelm Hansen døde Vilhelm C. C. Østergren Hansen blev før 1937 gift med Rsita Rsalie Jhansen (f ), g i 1937 adpterede han hustruens søn af 1. ægteskab - Preben Egn Hansen. Ved skøde dateret 18. august 1938 købte ægteparret Rønnede kr, sm blev drevet g ejet af familiens de næste 70 år. På ftet til højre ses Rsita g Vilhelm Østergren Hansen fran en af krens staldlænger. Ftet stammer angiveligt fra 1940-erne. Kilde: Ft i privat eje (Junie Østergren Hansen) Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen døde 54 år gammel den 16. april 1952 på Amtssygehuset i Fakse sm 'Restauratør i Rønnede Kr, Vester Egede sgn, født den 22. september 1897 i Lyngby sgn, søn af restauratør Charles Emil Vigg Vilhelm Hansen g hustru Laura Hansine Sørensen. Gift med efterlevende Rsita Rsalie Jhansen. Sidste fælles bpæl: Rønnede Kr, Vester Egede sgn'. Preben Egn Hansen Mimmi Hansen Ejere af Rønnede Kr Preben Egn Christensen blev født 9. februar 1922 på Rigshspitalet i København g døbt 30. juli 1922 i Brønshøj kirke. Frældre: Elektriker Sfus Orla Christensen (f ) g hustru Rsita Rsalie f. Jhansen (f ), Frederikssundsvej 96, Brønshøj. Frældrene var blevet gift 25. nvember 1921 på Københavns Rådhus. 21

22 Frældrene blev senere skilt, g ved flketællingen 1925 bede mder g søn hs mderens frældre chauffør Philip Emanuel Jhansen g hustru Kirstine Bline på Frederikssundsvej i Brønshøj. Rsita Rsalie Christensen var da angivet sm damefrisør. Iflg. bevilling af 11. januar 1937 fra Sjællands Stiftsamt blev Preben Egn Christensen adpteret af Inspektør Vilhelm Christian Charles Østergren Hansen, der nu var blevet gift med barnets mder. Navn herefter = Preben Egn Hansen. Han blev vist nk uddannet sm kk eller tjener i København(?) Efter faderens død i 1952 blev Preben Hansen inspektør på Rønnede Kr, der blev drevet videre af mderen, Rsita Østergren Hansen. Preben E. Hansen blev gift i København med Mimmi Christensen f i Varde - Angivet sm hhv. inspektør g smørrebrødsjmfru på Rønnede Kr. Børn i ægteskabet: Junie Østergren Hansen - F Inès Jacqueline Østergreen Hansen - F Preben g Mimmi Hansen blev ejere af Rønnede Kr i 1982, hvr de ved skøde fra Rsita Østergren Hansen vertg kren. Efter ngle år med begrænsede åbningstider slgte de i 2008 kren til Ejendmsselskabet Stentft A/S (ejet af udenlandsdanskeren H. M. Jebsen) fr 2,8 mi kr. Mimmi g Preben Østergren Hansen med krens gæstebg Ft: Niklaj Rasch Sku, Dagbladet 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Histrisk tidslinje Født: Hans Christian Andersen - Bliver en verdenskendt eventyrdigter g frfatter Københavns Bmbardement - Englænderne bmbarderer København i 5 dage g tager den danske flåde Frederik VI - Knge i Danmark g i Nrge Vaccinatin md kpper bliver gjrt bligatrisk Statsbankert i Danmark - Følgevirkning af deltagelse i Naplenskrigene 1814 Flkesklen indføres - Alle børn får ret g pligt til 7 års undervisning. Landsby-degnen i sin srte kjle blev verflødig, g undervisningen af børn blev vertaget af seminarieuddannede lærere - Analfabetismen afskaffes efterhånden Ved 'Freden i Kiel' afsluttes Naplenskrigene fr Danmarks vedkmmende. Fr sin deltagelse på Naplens side må Danmark afstå Nrge til Sverige 1818 Natinalbanken i København blev prettet d. 1. august Den stre landbrugskrise - Følgevirkning af Naplenskrigene. Mange landmænd måtte gå fra hus g hjem - Gårdene blev slgt fr en slik Bevilling til pførelse af en ny kr i Rønnede. Familien Høyer frpagtere af kren indtil Christian VIII - Knge i Danmark Sgnefrstanderskaber indføres på landet (fra 1842) 1843 Tivli åbner i København 1847 Den første jernbane i Danmark indvies (mellem København g Rskilde) 1847 Carlsberg-bryggeriet grundlægges i 1847 af J. C. Jacbsen 'Treårskrigen' Var en dansk-tysk fejde, der havde sin årsag i den Slesvig-Hlstenske bevægelses krav m løsrivelse fra Danmark. Der var sejre g nederlag fr begge parter, g en varig fred km der ikke. (se 2. Slesvigske Krig i 1864) Frederik VII - Knge i Danmark Værnepligt i hele landet indføres. Gennemsnitshøjden fr en værnepligtig var 165,4 cm. - I 2000 var den 180,7 cm Danmarks første egentlige grundlv - 'Danmarks Riges Grundlv' - blev underskrevet af Frederik d. 7. den 5. juni Denne dat markerede vergangen fra enevælde til knstitutinelt mnarki. Hermed verførtes den virkelige lvgivende magt fra kngen til den flkevalgte rigsdags t kamre, Flketinget g Landstinget Det første danske frimærke blev udgivet 1. april Mærket var uden takker g havde værdien '4 Rigsbankskilling' Kleraepidemi i København - Omkring døde af sygdmmen. Årsag: Overbeflkede bydele, mangel på rent drikkevand, ingen klakker mm Niels Thmsen Jørgensen frpagter af Rønnede Kr 1856 til ca Død: Salmedigteren B. S. Ingemann - 73 år gl Danske brdeller bliver gjrt ffentlige g underlægges læge- g plitikntrl Christian IX - Knge i Danmark '2. Slesvigske Krig' - startede 1. februar - Danmark var ttalt ufrberedt på krig, g efter hårde kampe (bl.a. ved Dybbøl) sluttedes våbenstilstand den 20. juli. Ved en fredsknference i Wien den 30. ktber må Danmark afstå Hlsten g både Nrd- g Sydslesvig, så grænsen rykker helt p til Kngeåen. Det danske tabstal blev pgjrt til faldne g 683 døde af sygdm Suez-kanalen i mellem Middelhavet g Rødehavet indvies den 17. nvember. Det er verdens længste skibskanal (162,2 km) - Byggeriet af kanalen tg 10 år. 27

28 1872 Død: Salmedigteren N.F.S. Grundtvig - 89 år gl Død: Digteren H. C. Andersen - 70 år gl Krnemønten tages i brug 1. januar (til afløsning af 'Rigsbankdaleren'). 1 daler sættes til 2 krner, 1 mark til 33 1/3 øre g 1 skilling til 2 øre 1875 Strbrand i Rønnede - Rønnede mølle + 3 gårde + 4 huse nedbrændt 1879 'Østsjællandske Jernbaneselskab' anlægger en jernbane fra Køge til Fakse Ladeplads med en sidebane ver Stre Heddinge til Rødvig Telefnen pfindes (af Graham Bell i USA) 1877 Familiejurnalen (dansk ugeblad) udkmmer første gang d. 7. januar DSB - De Danske Statsbaner - prettes 1881 Den første telefncentral åbner i København med 22 abnnenter 1882 I Hjeding ved Varde prettes Danmarks første andelsmejeri 1884 Dagbladet Plitiken grundlægges af Vigg Hørup 1887 Harald V. L. Nielsen frpagter af Rønnede Kr 1887 til 1912 (derefter ejer af kren) 1890 Købehavn har nu indbyggere. I frbindelse med industrialiseringen er næsten mennesker flyttet til inden fr de sidste 10 år Den 30-årige Jens Nielsen bliver henrettet med økse i Hrsens - Han var dømt fr drabsfrsøg på en fængselsbetjent. - Han blev den sidste i Danmark, der blev henrettet med 'hvedet på blkken' De første 'mderne' Olympiske lege starter 6. april 1896 i Athen i Grækenland Dansk Arbejdsgiverfrening grundlægges 1898 De Samvirkende Fagfrbund prettes (det senere 'LO') 1903 Ny lv m 'Højere Almenskler'. I princippet fik alle piger g drenge nu mulighed fr at kmme i den ffentlige gymnasieskle Frederik VIII - Knge i Danmark Christian X - Knge af Danmark Gisselfeld sælger Rønnede Kr til Harald Nielsen, der havde været frpagter af kren siden verdenskrig - Krig mellem 'Centralmagterne' (Tyskland g Østrig-Ungarn med allierede) g 'Ententemagterne (Frankrig, Rusland, Strbritannien g deres allierede, herunder USA g Japan). - Krigen kstede næsten 10 mi mennesker livet 1915 Ved en grundlvsændring fik kvinder stemmeret g valgbarhed til flketing g landsting på lige fd med mænd. Kvinder havde fået stemmeret til kmmunevalg i Harald Nielsen sælger Rønnede Kr til jrdspekulanterne Barslund & Rathmann H. O. L. J. Gdtbergsen frpagter af Rønnede Kr Genfreningen - Efter en flkeafstemning 10. februar 1920 blev Sønderjylland genfrenet med Danmark efter 56 års adskillelse sinde krigen i Statsradifnien starter radiudsendelser på frsøgsbasis. Fra 1926 sendes permanent på en ffentlig radikanal 1928 Barslund g Rathmann sælger Rønnede Kr til Lars Ove Jensen (frpagter Gdtbergsens svigersøn) En verdensmspændende øknmisk krise - 'Den Stre Depressin' - startede i 1929 g sluttede i de enkelte lande på frskellige tidspunkter i 1930-erne Snedkermester Ole Kirk Christiansen i Billund starter firmaet LEGO Vilhelm C. C. Østergren Hansen køber Rønnede Kr verdenskrig. Tyskland invaderer Danmark 9. april Efter få timers kamp må Danmark vergive sig. 28

29 De tyske besættelsesstyrker vertager hele magten i Danmark 29. aug Det danske pliti bliver interneret af tyskerne 19. sept De tyske styrker i Danmark vergiver sig 4. maj I august 1945 kaster USA 2 atmbmber ver de japanske byer Hirshima g Nagasaki. Omkring mennesker menes dræbt. Herefter vergav Japan sig betingelsesløst - g 2. verdenskrig var afsluttet Verdensbanken prettes 27. december Oprindeligt frmål: At finansiere genpbygningen efter 2. verdenskrig Frederik IX - Knge af Danmark Dansk retskrivningsrefrm træder i kraft 1. april Vigtigste ændringer: Alm. navnerd skal have lille begyndelsesbgstav, 'Blle-å' indføres i alle rd brtset fra persnnavne, 'kunde', 'skulde' g 'vilde' ændres til kunne, skulle g ville Frsvarssamarbejdet NATO dannes med 12 medlemslande (bl.a. Danmark) Kreakrigen - var en væbnet knflikt fra juni 1950 til juli 1953 mellem Nrdkrea (støttet af Svjetuninen g Kina) g Sydkrea (støttet USA, Strbritannien g andre FN-lande). Krigen sluttede med en 'Stilstandstraktat', men der er ikke senere indgået en fficiel fredsaftale. Krigen menes at have kstet 3-4 milliner mennesker livet - heraf ca. 2 milliner civile Vilhelm C. C. Østergren Hansen dør 54 år gammel. Hans enke Rsita Østergren Hansen driver kren videre med sønnen Preben sm inspektør Efter flkeafstemning får Danmark en ny grundlv g en ny trnfølgelv 1956 En pstand i Ungarn md Svjetuninen knuses af svjetiske kampvgne. Mellem g ungarere g ca svjetiske sldater blev dræbt under kampene Rmtraktaten underskrives af 'De seks' lande - herved skabes Det Eurpæiske Fællesmarked 1959 Passagerskibet 'Hans Hedtft' frliser 30. januar 1959 på sin jmfrurejse ved Grønlands sydspids Kap Farvel. Samtlige 95 mbrdværende mkm Vietnamkrigen - eller 'Anden indkinesiske krig') - starter i 1959 g varer til Krigen kstede amerikanske sldater g mellem 2 g 5 milliner vietnamesere livet Frihandelsmrådet EFTA stiftes 21. juli 1959 af 'De Syv' stater, sm ikke er med i EF Jhn F. Kennedy indsættes sm USA's 35. præsident P-pillen kmmer i handel i England 1963 The Beatles udgiver sin første LP 1963 Den karismatiske amerikanske præsident Jhn F. Kennedy myrdes ved et skudattentat i Dallas i staten Texas den 22. nvember plitibetjente nedskydes 18. september 1965 på Amager af en flygtende biltyv, Palle Sørensen, der efterfølgende blev fanget g idømt livsvarigt fængsel Krnprinsesse Margrethe g Prins Henrik gift 10. juni 1967 i Hlmens Kirke Studenterprør på mange universiteter verden ver. I København besætter 150 studenter Psyklgisk Labratrium i prtest md den frældede styrefrm på universitetet Fråret i Prag - Frsøg på indførelse af refrmer mislykkedes på grund af en militær indgriben fra de kmmunistiske nablande under ledelse af Svjetuninen Krnprins Frederik (Frederik André Henrik Christian) født 26. maj Med 'Apll 11' blev astrnauten Neil Armstrng den første mand på månen ved månelandingen 20. juli 1969 kl. 21:17 dansk tid Sm det første land i verden frigiver Danmark billedprngrafi 12. december 'Kmmunalrefrmen' reducerer antallet af kmmuner fra ca til 275. Samtidig indføres 'Kildeskatten' 1970 Den nye Lillebæltsbr (bygget på 5 år) indvies 21. ktber Den første danske lie hentes p fra Nrdsøen af Dansk Undergrunds Cnsrtium Luis Armstrng - amerikansk jazzmusiker - dør 6. juli 1971 (70 år gl.) 1972 Drnning Margrethe II bliver udråbt til Danmarks regent 15. januar 1972 efter faderen Frederik IX, der døde dagen før. 29

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til Unge piger zted højsklestenen ud md landeaejen i det tidlige frår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen g til aenstre Bente Hlmberg. De aar henhldsais datter af g pige i

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Festpladsen ved Pinen Ida~ til Skt.Hans. vesterhavsfisk ESBJERG. BEMÆRK TIDERNE: FISKEBILEN HOLDER HVER FREDAG KL.1 O -1 Tj(J VED FAKTA (OM HJØRNET)

Festpladsen ved Pinen Ida~ til Skt.Hans. vesterhavsfisk ESBJERG. BEMÆRK TIDERNE: FISKEBILEN HOLDER HVER FREDAG KL.1 O -1 Tj(J VED FAKTA (OM HJØRNET) 20 juni 1996 4 årgang nr 11 Artillerivej mtrvej? Trafikminister Jan Trøjbrg har på det seneste fremkmmet med nye visiner til løsning af trafikprblemerne der vil pstå i det indre København når Øresundsbr

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling Dyndved Lkal Udviklingsplan 2014 2020 Histrie Analyse Visin Strategi Handling Lkal udviklingsplan 2014-2020 Dyndved byen fr tryghed, rummelighed g fællesskab Indledning Dyndved bylaug vil gerne sikre en

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Indholdsfortegnelse Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2 Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Hald Bageri gennem 75 år v/ Inger Præst.side 19 Degnen gav et gok v/ Peter Østergård.side

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

@E}*T]EIESæ]I5SZ. Dansk Fotohistorisk Selskab. Obj ektivets historie... Nr.80 April 1998

@E}*T]EIESæ]I5SZ. Dansk Fotohistorisk Selskab. Obj ektivets historie... Nr.80 April 1998 @E}*T]EIESæ]I5SZ Nr.80 April 1998 Obj ektivets histrie.... Dansk Fthistrisk Selskab "Mennesket har til alle tider undret sig ver lysets indflydelse på dets hv e r dag". Tegning fr a m idde I al der e n.

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1999 Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej

ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej ÅRSRAPPORT 2013 Kallerupvej Demens- identitet g selvfrståelse Nyt navn g ny kunstudsmykning på kallerupvej.. Sikke et flt resultat medlemmer af Alzheimer-avisens redaktin beundrer keramikhldets unike keramikudsmykning,

Læs mere

Når børn stiller spørgsmål:

Når børn stiller spørgsmål: Når børn stiller spørgsmål: En analyse af kmmunikatinen i det fysiske børnebiblitek g på Spørg Olivia en spørgetjeneste fr børn på nettet Juli 2006 Af Ltte Nybe, adjunkt, ph.d. g Kirsten Drtner, prfessr

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

HYLLESTED SKOVGAARDE

HYLLESTED SKOVGAARDE Side 1 af 109 Ove Højfeldt Lund HYLLESTED SKOVGAARDE Om en landsby i 1930erne, meget før og lidt efter Side 2 af 109 Side 3 af 109 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Afsnit I: Schougaardene Oprindelse Schougaardene

Læs mere

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Lene Hadsbjerg Roskilde var i perioden efter 1850 en by i forandring. Det svagt stigende befolkningstal, den øgede handel og den gryende industrielle udvikling

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere