. Der var stemning for at oprette et nyt bookingsystem i vaskekælderen og bestyrelsen tager sig af opgaven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Der var stemning for at oprette et nyt bookingsystem i vaskekælderen og bestyrelsen tager sig af opgaven."

Transkript

1 Dagsorden 1. Valg af dirigent - lulie Bonde 2. Valg af referent - Annie Lehim Laursen 3. Valg af stemmetællere og Eennemgang af stemmeprocedure 4" Afstemning: skal der indkøbes en tredje vaskemaskine, så der er tre fungerende vaskemaskiner? Der var 27 stemmeberettigede andele med en fordeling på: 234,5 svarer nej, 144,5 svarer ja og 23 svarer neutralt. Forslaget om indkøb af tredje vaskemaskine til ejerforeningen er hermed nedstennt,. Der var stemning for at oprette et nyt bookingsystem i vaskekælderen og bestyrelsen tager sig af opgaven. r Der opfordres igen til at hente sit tørre tøj i det fælles tørrerum.

2 Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Engdalsvej 7L-73 torsdag d. 3. april 2AL4. Dagsorden 1. valg af dirigent 2, valg af referent og to stemmetællere 3. formandens beretning v/annie Lehim Laursen på vegne af Alice Jensen 4. regnskab 2013 v/revisor Henning Krabbe 5. budget 2014 v/kasser Malene Hansen 6. valg af medlemmer til bestyrelsen og formand. Bestyrelsen består af en formand og 4 bessrelsesmedlemmer. Der skal vælges en formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. o Alice Jensen ønsker ikke genvalg som formand - er fraflyttet r Annie Lehim Laursen ønsker valgt som formand r Morten Grubbe ønsker genvalg. Lizzi Otte ønsker genvalg. Valg af minimum et nyt medlem 7. valg af 1. og 2. suppleant til bessrelsen 8. valg af revisor 9. evt. Ad 1 Ad 2 Ad 3 Birthe Nielsen vælges. Lovlig indkaldelse og dagsorden godkendes. Annie Lehim Laursen referer. To stemmeteellere vælges. Optællingen viste 14 fremmødte stemmeberettigede og 2 fuldmagter. Formandens årsberetning oplæses og godkendes.en særlig tak rettes til afgåede formand Alice Jensen. Uddrag fra beretningen: r Ifølge planen blev Tilstandsvurderingen udarbejdet i Arbejdsdag ijuni og september blev gennemført som planlagt o Faldstammerne i 73b er udbedret. Der er igen i 2013 et fint regnskab r Der har været ekstra udgift primært til WS og kloakseruice (faldstammer) r Maskinparken bestående af havetraktor, græsslåsmaskine og fejemaskine er meget nedslidt. Derfor har bestyrelsen lagt investeringen til en frontklipper / græsslåmaskine ind i budgettet.. Maskinerne i vaskerummet er ældre - se budget 2014 Tak til bes relsen for deres arbejde samt Roman for sin store indsats og Inger for arbejdet med hjemrnesiden.

3 Ad 4 Ad 5 Ad 6. Regnskabet gennemgås og godkendes. Tilgodehavende'dækker over forsikrings- og vaskepenge fra Budgettet gennemgås og godkendes. Drøftelse vedr. antal af vaskemaskiner: der er aktuelt 2 fungerende ud af 3 vaskemaskiner. Oprindeligt har der været 3 fungerende maskiner. En ny maskine beløber sig på ca kr. Ifølge servicemontør står den ene af de eksisterende vaskemaskiner til udskiftning når som helst. Generalforsamlingen vedtager, at der indkaldes til afstemning orn den 3. maskine skal udskiftes; på en ekstraordinær generalforsamling, Annie Lehim Laursen vælges som formand. Lizzi Otte og Morten Grubbe genvælges og Julie Bonde vælges som nyt bestyrelsesmedlem. Ad 7 Birthe Nielsen fortsætter som 1. suppleant. Jacob Mathiasen vælges som 2. suppleant for en 2 årig periode. Suppleanter indtræder i bestyretsen ved afgang af faste medlemmer. Ad I Ad 9 Henning Krabbe genvælges sorn revisor. Eventuelt r I vaskehal 2 står der en del ting til opbevaring. Disse skal afhentes, da Roman får brug for hele hallen ved indkøb af ny maskine. Varsling: inden arbejdsdagen den 15. juni z9t4, Konsekvensen ved ikke flyttede ting bliver i så fald, at de sættes til storskrald. r Ikke- bestyrelsesmedlemmer skal huske, at aflevere deres nøgler til viceværtrummet til et af bes relsesmedlemmerne.. Tagrender skal renses o Massiv klage over støj fra beboere. Ramte beboere og bessrelsen arbejder videre med klagen. o Der er netop kommet en ekstra udgift til 30 nye tagplader til garagerne. Dirigent : t) a a Birthe Nielsen,4,""1 /; iti / i! j" - I '/;lt/itl^.l,yå,'1,1,.1ij,':1, r;,{,i},(]r.,, tor-"" Annie Lehim Laursen 2

4 Referat af Generalforsamlingen d. 11. April 2Ot3 1) Valg af dirigent: Birthe 2) Valg af referent: Alice Optælling af stemmeberettede er 14 personer 3) Formandens beretning; EF har i 2012 fået ny fantastisk vicevært. Roman er ansat til primært at varetage snerydning og græsslåning (3 timer om ugen). Trappevask bliver nu varetaget af Kirsten og vi har på begge områder set store besparelser ifht. tidligere løsninger. Med den nye affaldsordning sparer vi mange penge hvert år. Kasserjobbet varetages nu af Malene i bestyrelsen og det har givet et langt større overblik og en besparelse på revisorposten. Der var stor deltagelse til arbejdsdagene ijuni og september. Hvis man omregner arbejdsindsatsen til besparelse svarer det til godt 1000 kr per lejlighed, derfor er det vigtigt at vi alle bidrager. Bestyrelsen vil gerne have et overblik over kommende større vedligeholdelsesudgifter og anbefaler derfor at vi i 2013 får en ingeniør til at kigge på bygningerne. Spørgsmål til formanden: a. Krabbe forklarede varmeregnskabet og hvordan vand/varme afregningerne er skubbet i A12. 4l Regnskab: Krabbe gennemgik regnskabet, som gav et langt større overskud end budgetteret. Budget. Ejerbidraget hævet 5% giver flere indtægter. Renovationen i2013 giver store besparelse. Stigning istofa Haveomkostninger reduceret pga. investeringerne i planter i 2412 Vedligeholdelsesplan er indreg net Lønninger reduceret pga. renovering Revisor omkostningerne red uceret. 5) Valg af revisor: Krabbe 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen: Malene er valgt ind for 2 årig periode Annie Laursen er valgt ind for 2 årig periode 7) Valg af suppleanter: Else bliver 1. suppleant og Birthe bliver 2. suppleant 8) Eventuelt a. Antennepakke fra stofa v. LO. Stofa har ændret på TV pakken og LO har ringet til Stofa. Man skal selv søge information omkring kanalændring og prisændring. der mangler toiletpapir og håndklæder. b. Rengøring i kælderen skal øges - Rengøring af trappeopgange kan godt blive bedre. c. Tørrerummet skal være tømt senest dagen efter. Der skal være plads til andet tøj. d. Bestyrelsen justerer a conto varme/vand når regnskabet foreligger i maj/juni. e. Storskrald skalførst sættes ud aftenen før afhentning og navn påføres (SE Regler på opslagstavlen). f. Vandmåler i hver lejlighed koster kr per lejlighed og der var ikke stemning for at gå videre med undersøgelserne. g" Arbejdsdag er 2615 kl. t hvor vi starter med morgenkaffe. Det er vigtigt at vi alle bidrager, så vi kan holde omkostningerne nede (til alles gavn). Der bliver opgaver til alle - store, som små / unge, som gamle. RETTELSE: arbejdsdag bliver søndag den 16. juni

5 Referat fra ekstraordinær generalforsamling mandag d. 30.aprn Valg af dirigent -Alice. 2. Valg af referent -Annie. 3. Afstemning om nedgravet affaldscontainer. a. skal vi investere i nedgravet affaldscontainer? Placeringen er endnu engang godkendt af Arhus Kommune. ilgen P-pladser inddrages, kun en række fliser fra fortovet - Beholderen rengøres hvert andet år. Ny afstemningsprocedure indføres, hvor der både tages hensyn til antal fremmødte og fordelingstal. Med l2fuldmagter var der i alt 28 stemmeberettigede. Stemmeopgørelse: 35 ja / l0nej Fordelingstal 561 ja I 125 n$ : Forslaget er hermed vedtaget. 4. Afstemning om vaskehal. a. Skal vaskehallen genoprettes? Udgiften til genetablering af vand og varme i vaskehallen er på kr. Stemmeopgørelse: 28 ja I 10 nej : Forslaget er vedtaget. 5. Afstemning om at hæve ejerbidraget med 10 Vo? a. Skalvi hæve ejerbidraget med 1Ao/o? Der vil på sigt skulle påregnes udgifter til tag ogfaldstammer. Ved at hæve ejerbidraget med 10% vil grundfonden få tilført kr.får. Stemmeopgørelse: 21 nej I l4ja: Forslaget er ikke vedtaget. 6. Evt. Bestyrelsen undersøger lovkrav og udgift til forsikring ved opsætning af legeredskaber. Den eksisterende trappevaskordning opsiges pr. 1. juli 2A12, derefter overtager Annies datter Kirsten Krogsgaard Laursen arbejdet. Tydelig beskrivelse af arbejdet er udarbejdet af Alice. Dette giver en besparelse på kr. årligt. lforbindelse med forsikring af vinduerne vil ngeniør Ole Dreyertjekke vinduer i 10 lejligheder onsdag d. 9. maj. Aftaler med 10 ejere er herrred foranstaltet. Husk at vi har arbejdsdag søndag d.io juni 2012kl.10,00 I Har du lyst til at hygge dig med lidt havearbejde i bedene allerede fra nu af, er du selvfølgelig meget velkommen til det. Døren til redskaberne i cykelkælderen i blok 2 står åben, så haveredskaberne er tilgængelige. ReferenUAnnie.

6 Ej erforeningen Engdalwej Brabrand Referat fra ordinær generelforsamling tirsdag d. 17. april2012 kl Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.Yalgaf referent 3. Formandens beretning v/alice 4. Regnskab 2011 v/revisor Krabbe 5. Forslag til afsæmning om etablering af ny husholdningsaffaldsordning (nedgmvet) v/alice 6. forslag til afstemning om genetablering af vaskehal vllvlorten 7.Yalg af bestyrelse (dø skal vælges 5 personer) Christian Justesen (genvalg hvis bestyrelsen ønsker dette) Simon Arensbach ønsker ikke genvalg Morten Grubbe ønsker genvalg Asger Nielsen ønsker genvalg Æice Jensen emsker genvalg 8. Valg af 1. og 2. Suppleant til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Evt. Referat Ad l) Tim Sørensen Ad2) Annie Lehim Laursen Ad 3) Vinduesprojektet forløb som planlagt. 19 beboere deltog på arbejdsdagen til praktisk arbejde august. Udgifterne til forsil«inger stiger. Henvendelse bestyrelsen skal ske pr. eller i postkassen i den furste opgaog. Ros til Alice's og bestyrelsens arbejde! Ad 4) Gennemgang af regnskabet v/tlennig krabbe. Udgifter til vinduer har ikke belastet årets regnskab. Vedligehotdelsezudgifter tit grønne områder, vicevært og trappevask tages op til revurdering. Udgiften kan reduceres ved etablering af nyt affaldssystem og ny løsning af trappevask. Annie undersøger om vask udført af datts er mulig. Det blev drøftet, hvor vidt besqnelsen kan bruge et radighedsbeløb på finansiering af et mindre tiltåg, hvor generalforsamlingen i 2011 stemte nej til et støtte beløb (Legepladsredskaber). Bestyrel.sen undersøger mulig løsninger til at reducere udgifterne generelt. Lyssæhing i kælderen i 71 reguleres. Årsregnskabet godkendt.

7 Ad 9) Henning Krabbe genvælges Ad 5) Gennemgang af forslag v/bestyrelsen. Affald/varme har godkendt tegningen og der stilles spørgsmåi ved om det er korrekf at der ikke ligger rw på.det udpegede sted. Afstemningen medførte en del drøftelse af procedure. Iføtge vedtægter gælder ejerskab af 1 kældemrm I stemme. Dette giver et antal på 62 andele, med 40 lejligheder agl? kældemrm. Dette tages op efterfølgende. Med fuldmagter udgiorde stemmeoptællingen 31 ja-stemmer ud af 43 mulige fremmødte stemmeberettigede. Henned et flertal. Afstemningen er kun vejledende, da alle stemmeberettigede ikke havde afgivet deres stemme. Bestyrelsen indkaldertil eksnaordinær generalforsamling, hvor2l3 af de fremmødte kantræffe en afgørelse. Ad 6) Tages op på ekshaordinær generalforsamling. Spengsmålet er, om ejerforeningen har pligt til vedligeholdelse af vaskehal, da disse er anført i skøder på lej lighederne. Bes(yrelsen undersøger dette. Ad 7) Alice genvælges som formand. Asger og Mofien genvælges. Lizn ag Malene Hansen vælges. Kasserarbejdet ønskes inddraget i bestyrelsesarbejdet. Alice, Morten ogliza vælges for 2 år - Malene og Asger for I år. Ad 8) l. suppleant Inger chmidt 2. sup,pleant Annie Lehim l,aursen Ad e) Generalforsamlingen henstiller følgende: Det er forbudt at parkere foran blokkene. Der skal parkeres i boksene på p-pladserne Vær obs. på at sætte farten ned. Ved salg af lejlighed kan der henvises til oplysninger på vores hjemmeside 7 I -73.dk ReferenUAnnie.

8 Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Engdalsvej 7 I -7 3, 8220 Brabrand Tirsdag d. 26. april 201 I kl april 2011 Degsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Afstemning om vinduer a. Vinduerja/nej b. skal det være Ulrich Larsen eller billigste tilbud c. Der stemmes om det valgte d. Skal der være egen betaling 100 % eller skal der tages kr. fra Grundfonden? 4. Afstemning om affaldscontainer a. Nedgravet - finansieret af Grundfonden b. Over jorden - finansieret af Grundfonden ad l) imon Arensbaeh vælges Ad 2) Annie Lehim laursen vælges ad 3) Ændring af tilbud: Ulrich Larsens tilbud er nedbragt med k. + lovning på udskiftning af altanernes loftsbrædder a) Der stemmes ja til nye vinduer samt isolering med 24 (heraf 3 ja stemmer ud af 4 fuldmagt'er) ud af 28 stemrner. Afstemningen er lovlig * ifølge vedtægter kræves der et flertal på2/3. b) Der stemmes for tilbud fra Ulrich Larsen med22 (l ja fra fuldmagt) stemmer. Dette er hermed vedtaget og forhandlinger med firrnaet fortsættes. c) Afstemningen fortsættes Bestyrelsen undersøger muligheder for fælles tilskud. Det er op til den enkelte ejer, at søge kommunalt tilskud. ad 4) a) 14 (heraf 2 fra fuldmagt) stemmer ja til affaldsløsning under jorden b) l5 ftcraf 2 ja fra fuldmagt) stemmer ja til løsning over jorden Begge forslag er forkastetpgø. reglen am2l3 fle*al. Bestyrelsen fortsætter søgning af ansættelse af ny vicevært.

9 Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Engdal svej 7 I -73, 8220 Brabrand Tirsdag d. 12. april 2011 kl ls.april20l I Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning vlalice Jensen 4. Regnskab 2010 vlrevisor Krabbe 5. Forslag til afstemning om etablering af ny affaldsordning (nedgravet) vialice Jensen 6. Cennemgang af tilbud på udskiftning af vinduer samt isolering af facade mod vest v/ Morten Grubbe 7. Forslag til afstemning om udskiftning af vinduer samt isolering af facade mod vest vlil,iorten Grubbe.. Forslag l:udskftning af vinduer mod vest o Forslag 2: udskifoiing af vinduer samt isolering af facade mod vest L Valg afbestyrelse (der skal vælges 3 personer til bestyrelsen) Dennis Pedersen (ønsker ikke genvalg) Christian Justesen (genvalg hvis bestyrelsen ønsker dette) Simon Arensbach er på valg til hestyrelsen 9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 10. Valg af revisor 1 1. EvL ad l) Simon Arensbach vælges ad2) Annie Lehim Laursen vælges ad 3) Alice beretter, at det har været et spændende år med en positiv stemning i ejerforeningen. Orientering om arbejdsfordeling internt i bestyrelsen. Informering om løsning af diverse opgever: reparation af gulv i opgangen, lys ved postkasser og Iovpligtig ørergimærkning. Energimærkning kan modtages hos formanden i papirudgave eller på maivvores kommende [iemmeside. Tidligere vicevært Erik har sagt op og bestyrelsen har arbejdet på ny løsning. Peter har overtaget viceværtfunktionen i en midlertidig periode. Kommentar: tilbud på finansiering af faldstammenønskes.

10 ad 4) Der har været budgettet med de fleste udgifter - bortset fra udgifter til udførelse af energimærkning. ad 5) Præsentation og drøftelse af alternative løsninger på bortskaffelse af affald, herunder en underjordisk affaldscontainer. Afstemning blev udsat efter ønske om, at se udgiften som en del de af samlede udgifter fra punkt 5 og7. ad 6/7) Tilbud fra'bytømreren AIS' præsenteres og drøftes. Tim indhenter yderligere tilbud fra det tidligere benyttede firma 'Ulrik', som løste opgaven på sydsiden af bygningerne. Finansiering afholdes af de enkelte ejeres privatøkonomi. Det blev bekendtgiort, at afstemning af punkt 5 og 617 ikke er mulig, da der kun er 27 vd nf de lovpligtigede 28 stemmeberettigede medlemmer af ejerforeningen til stede. Der blev foretaget 2 uforpligtende, vejledende afstemninger, som angiver r Tilslutning til løsning i nedgravet container, finansieret af Grundfonden o Tilslutning til Forslag 2, med udskifoiing af vinduer samt isolering af facade mod vest. Afstemningertre udsættes til ekstraordinær generalforsamling i maj måned. Bestyrelsen vil efterfølgende melde en dnto ud og vi opfordrer dlen til enten at møde op på eller stemme pr. fuldmagt. ad 8) Simon Arensbach vælges til bestyrelsen for en 2 årig periode. Asger Nielsen afløser Dennis Pedersen for en I årig periode- Christian Justesen genvælges til varetagelse af kassererfunktionen. ad 9) Valg af I " suppleant Erik Thomsen Valg af 2. suppleant: Lizzi Otte ad l0) Genvalg af revisor Henning Krabbe ad l1) Inger fortsætter arbejdet med definition af vejen som brand/redningsvej - parkering på vejen. Bestyrelsen arbejder videre på en løsning af viceværtopgaverne. og konsekvenser heraf for Referent Annie Lehim laursen.

11 Dirigent Kenny iverben Referent Åliee Jensen Der var 2l stemmeberettigede og 5 fuldmagter Regnskab v. Ilenning Krabbe: Referat Generalforsamling 20. april Pænt år uden ekstraordinære udgifter.. Vinduerne var en planlagt udgift med en del fra grundfonden og en del egenbetaling.. Manglende indbetaling af vinduer er sket siden hen og derfor ingen udestående angående vinduer.. Af Grundfonden er der taget ca til vinduer, men overførsel af overskud. Falck omkostning dækker forsikring i tilfælde af tilkald fx ved tagskade og tildækning. Valg af reviror: Henning Krabbe blev genvalgt som revisor. Bestyrelsens beretning; Vinduer Tilbud på l,l mio. til vinduer dækker alle vinduer og indgang/kælderdøre' Ulrik's tilbud var det billigste og dækkede mest. Postkasser 2 tilbud blev indhentet og skrå tag blev fravalgt, idet bestyrelsen antog at folk vil lægge aviserne på gulvet. Folk bør tåge deres egne reklamer med Nye porte i vaskeh+l Hijs er ikke kraftigt nok til den store port. Ved skiftning af hejs koster kr. og dette dækker intet andet. Tilbud indhentet på nye porte i begge haller med elhejs inkl. montering koster ex moms' Vi kan vælge at skifte bare I porl; men sa kan vi ikke være sikker på at få ens porte. Det blev bragt op om vaskehal er tidssvarende, når biler kan vaskes til 19,- ude i byen. Der er tidligere stemt om vaske lokalerne kan lejes ud, hvilket blev stemt ned' Den nye be yrelse bør kigge på dette punkt. Antirygeskilte Nye anti rygeskilte bliver hængt op på de nye døre. Sk{aldeqpande vask n ppå riunden vasker skraldespandene 4 gange om året. Pga. is i februar blev de ikke vasket. Betaling sker per gan8' Hvii skraldespandene skal vaskes 12 gange om året koster det over 2000 kr. per år per lejlighed' Diverse I nr. 73 bliver indgangsgulvene lave da de er beryndt at krakelere- mæklås i dørene i kælderen kostede lidt ekstra. Gartneren sigsr at det er bedst at buskene står visne, da det beskytter rødderne. Vedligeholdelse af,østsiden gøres af Buus. De kommer inden længe ogpr forårs klar. Der kan tilkøbes yderligere ydelser hos Buus. Varmepenge betales tilbage per 1/l 2008 frem til lll 201 I via reduceret el-priser. Bestyrelsen har valgt denne tilbagebetalings metode, da det kræver meget administrativt arbejde at finde frem til tidligere beboere. Forsikringen er steget med kr. per år. Valg af formand Alice Jensen (valgt for 2 år)

12 Valg af nye bes relsesmedlemmer Morten Grubbe for 2 år som bygningsansvarlig Inger Schmidt for I år Dennis Pedersen for I år Christian fortsætter som kasser (ekstern kasser) Suppleanter Asger Bestyrelsen kan tage eilmene bestyrelses be.slutninger også gældende.fo, ekstra udgifter i rimelig støruelse. Omkostninger afholdt i bestyrelsen fx telefon kan udbetales via eget udgifts bilag ført til regnskab. Alle i bestyrelsen kan fil dækket udgifter vedrørende ejerforcningen. Hævelse af lønnen til kasser jobbet er blevet foreslået Henning lfuahbe kender en ekstern som kan klare kasser jobbet. Det koster en del flere penge at vælge en ekstern kasser. Det undersøges hvad det koster at slå kasser og revisorjobbet sammen. Legeplads Det er ikke nok at notere at leg er på eget ansvar på legeplads. Der er 6-8 bøm i vores ejerforening og det samme i den anden ejerforening. I gruppen er der indhentet tilbud på Rubinie træ (uden vedligehold) med 3 gynger, legehus og klatrestativ. 5 produktgaranti og l5 års garanti mod væsentlig råd. Det er fabrikanten som monterer legepladsen. Der udarbejdes en logbog hvor legepladsen tjekkes for hærværk fx hver mdr. Prisen kan holdes på under kr. godkendt efter Dansk standard 1176 ag Vedligeholdelse kan gå på skift fuldmagter stemmer for forslaget. 15 imod + 2 fuldmagt. Legepladsen er nedsternt, men da der ikke er stemmeberettiget nok, kan dette tages op på ekstraordinær generalforsamling. Lys ved postkasser Lys ved postkasseme tænder sammen med opgangslys. 2 priser er indhentet ca kr. 2l stemmer for forslaget. Bestyrelsen ffir installeret lyset jf. aftale om bes relsens beføjelser. Grill Det koster kr. at lave en grill selv. Forslag medbragt. Forslag er åt den skal stå ved legepladsområdet. Bestyrelsen tager beslutningen jf. aftale om bestyrelsens beføjelser. Energimærkning er et lovkrav. En konsulent skal lave en rapport på forbedringspunkter for at reducere energi forbruget (ryldiex i 5 år). Fuger er ikke lavet pænt. I badeværelser er det ej heller silikone fuger, men akrylfuger. Disse kan altid males for at undgå skimmel. De erbestilt som 'klar til maling', hvilket akrylfuger er. Tilbagemelding skal ske i postkassen, hvis I ønsker at klage. Bestyrelsen undersøger orn der er I års gennemgang med Vinduesansvarlig. Faldstammer YVS har anbefalet at strømpefore faldstammer. Det tjekkes hvilken stand faldstammerne er i og derefter hvilke mul igheder der forefi ndes, Det skal være en fælles beslutning, da hele opgangen skal f<rres eller skiftes på 6n gang Ny affaldsordning Naboen har nedgravet affaldscontainere. Besparelsen ligger i visevært og rengøring. Bes rrelsen undersøger mulighederne. Indkomne forslag Affaldsskakteme er beskidte. Trappe vaskeren skal støvsuge området. Bestyrelsen tager det op. Der har været en dag hvor snerydning ikke har været tilstrækkelig. Generelt har det yæret fint ryddet.

13 Forslag til at lave en hyggekrog med hæk og bænke. Det skal undcrsøges mht. ælefon og sbfa ledninger. Bestyrelsen undasøger mulighederne. Eventuelt: Eftsrlad ting som du selv ville modtage det.. fr hundelort spejl, cigaref,skodder (SAMEL DET OP). Isolering af ve. tsiden ved stort vindue skal ske sammen med skiftaing af vinduer. Fliseme synker ved 7la, detre reparsres snarrest. Det skal henvires til at parkering ved fortovet ikke er tilladt. Hold på p.pladsen! K*lderrnm nn 39 *kal trmme*, de den dlhøner Tim. Den 1/ bliver kpldermmmet tsmt og gcnstande i rummet HlversmHt ud.

14 Referat Ekstaordinær Generealforsamling den25" maj 2009, Engdalsvej Pkt. {: Valg af dirigent Dirigent Simon Arensbach. Pkt 2: Valg af referent Referent Dorb Buus Jensen. Lovlig indkaldelse og agenda godkendt med følgende kommentarer: Der kan ikke stemmes og endeligt besluttes ved pkt. 4, 5c og 5d, idet de ikke blev behandlet på sidste ordinære generalforsamling. De er udelukkende til orientering. Stemmetællere: Birthe. Stemmer: 21 til stede og 6 fuldmagter. Pkt. 3: Nye vinduer på østside samt gavle Der blev afstemt efier fordelingstal. Lejligheder For lmod Blank må 55,5 0 0 ldlellem Store Garager Hobbyrum 0,01 0,002 0,002 Total 560,5 23,0 57,0 Dette forslag blev vedtaget.

15 Kommentarli nformation : r De indkomne tilbud indeholder IKKE eventuelle reparationer (f.eks. puds og tape$ i denne forbindelse, der måtte skulle foretages inde i lejligheden. Det tilkommer den enkette ejer. r M kan muligvis stadig søge om staetilskud. Hvis dette er tilfældet, skalvi hver især modtage tilbud på den enkelte lejligheds vinduer (det er en personlig ansøgning og kan ikke gøres kollektivt). Bestyrelsen sørger for at vi modtager digse, hvis det er tilfældet. Pkt, 4: Nye vinduer på alle sider Udgår da der intet skrifuigt forslag er indkommet. Dog blev det diskuteret, at vi eventuelt kan lave en ekstraordinær opsparing til nye vinduer om 2-4 år. Pkt. 5: Finansiering af nye vinduer Der blev stemt om delpunkternea og B efter almindelig stemmefordeling og ikke fordelingstal. A 3 Finansieringsmodel 4b følges. For B 22 Kommentarlinformation :. Man vil forsøge at få prisen ned på de to indkomne tilbud. lmod ll[eningstilkendegivelse: Bestyrelsen har de fremmødtes opbakning til at vælge det tilbud de finder bedst baseret på både kvalitet og pris.

16 Referat Generalforsamling den 28. april Engdatsvej?t-13 Pkt. 1: Valg af dirigent og referent Dirigent: Hanne Referent: Alice Jensen Lovlig indkaldelse og dermed godkendt agenda, Pkt. I bliver til evt. og pkt. 7 er afstemning og indkomne forslag. Pkt 7 Evt. bliver inddelt i: 7a Dørtelefoner 7b Renovering af^vinduer på østsiden samt gavle 7c Nye vinduer på østsiden samt gavle 7d Affaldsøer / nedlæggelse af skakter 7e Nedlæggelse af nøgleskab 7f Postkasser (ej til afstemmelse) Pkt. 2r Bestyrelsens beretning Pkt. E: Regnskab. Tilgodehavende Stofa 2008 (S000kr.) Vil blive opkrævet juni kr, pr. lejlighed. Pkt. 4: Valg af revisor blev Krabbe. Pkt. 5: Valg af Bestyrelses medlem. Henry 1 år: Dennis Else 2 år: Asger Nielsen (køber lejligheden) Christian 2 år: Christian Pkt. 6 Valg af suppleant: 1 suppleant Erik Thomsen og Hanne 2 suppleant. Pkt.7 Evt. a) Postka ser: ny postlov gør at vi opsætter postkasser i hver opgang. Ej til afstemning. kal iværksættes inden U\ 20fi. Bliver sat op. Tilbud på Postkasser fia 4-800,- per stkl inkl. Ievering og montering (total ). Ønskes med Ruco nøgle. Finansieres igennem foreningen. Bestyrelsen opsætter postkasser jf. loven. b) Nedlæggelse af nøgleskab: Nedlægger nøgleskab. Hvis ejerforeningen skal have adgang til kælderrum, skal nøglen til kælderrummet omkodes. Skal ejerforeningen stå for. c) Dørtelefoner: titbud på dørtelefoner indhentet. 1) uden video/tv: dkk 2.890,- per lejlighed alt inkl. 2) med video/tv: dkk 6.000,- per tejtighed alt inkt. 23 stemte NEJ til forslaget. Derfor bliver dørtelefoner ikke sat op. d) Affaldsøer: For at forbedre økonomien, er forslaget at nedlægge affaldsskakter. Tvunget til at betale til storaffald, glascontainer o.l. 27 affaldsspande. Betaler 65, Udskiftning til container (affaldsøer) giver mer-kapacitet. e.sparelse på visevæft's tid, til brug af anden vedligeholdelse eller opgaver. Arlig besparelse ved skiftning fra spande til containere er dkk13.s00,-- Øen kan laves med egen håndkraft.

17 Placering af øen kan være ved gavlen eller på græsplænen (centralt plads). Vigtigt at lastbilen kan komme til, t2+2stemmerja 11 stemmer NEI 1 stemmer ikke. Da der skal 2/3 del stemmer til for indførelse, så er forslaget nedstemt. Bestyrelsen undersøger de eksakte regler for Arbejdsmiljø. e) Renovering_af vinduer: Tømrner siger at vinduer er i generel god stand. Maling og nye alu bundlister på vinduer på østsiden / gavlene. Tilbud på malerarbejde VR Listearbejde + tømmer: dkk 275,000,- Dette arbejde vil holde 5 årfør vinduerne skal repareres igen og helt sikkeft skiftes om 10 år. Hvis dette punkt bliver valgt, skal flere tilbud indhentes. 5 stemmer JA t7 stemmer NEI Dette forslag bliver ikke vedtaget. f) UdskiftninE af vinduer: 2 tilbud indhentet Ularsen dkk ,- Høgh & Rousing dkk ,- 21 stemmer JA 6 stemmer NEJ Der er stemt la til Udskiftning af vinduer. Men da der ikke er nok stemmeberettigede, kan beslutningen først tages på ekstra ordinaert generalforsamling. Hurtigst muligt indkaldelse til ekstra ordinaer generalforsamling. I indkaldelsen skal til kendegøres mu ligheder for finansieri ng. Hvis der skal søges støtte hos regeringen, skal tilbud per lejlighed fremskaffes" Udtræk af grundfonden er ikke bestemt i. Pkt.8 Eventuelt r Pofthejset i bilvasken bliver lavet. -trlbud indhentet og skal godkendes.. Vaskernaskinerne skal tørres af efter brug. De skal se pæne ud når lokalet forlades. Christian sætter note op,. Ønske om at få malet gavlen, Kan være et punkt til arbejdsweekenden.. Godt s kke arbejde til bestyrelsen. Gode initiativer til at holde omkcistningeme ned. r Kom endelig med alternative forslag til forbedringer. r Til næste generalforsamling indhentes Energi besparelses tjek.. Biler må itt<e holde parkeret på vejen af længere tid. Brandbiler skal i tilfælde af brand, kunne benytte vejen. Benyt parkeringspladserne.

18 Brabrand den 12. marts EJERFORENINGEN Enqdalsyei.il-7.3 ENGDALSVFJ 7{ 8224 BRABRAND Referat fra qeneralforsa{nlino tifsdqg d. 11,mp,ftp"?99S (Referent Chr. Justesen) 1. Birthe Nielsen blev valgt til dirigent. 22 stemmer inklusiv fuldmagter. Dagsorden godkendt. 2. Bestyrelsens beretning.. 2 arbejdsdage forår/efterår med succes, men det ville rart også at se flere af ejerne til de fælles arbejdsdage.. Aflyst sommerfest pga. manglende interesse.. Daglige drift: a. Erik Hjuler flytter fortsat skraldespande. b. Udendørs arealer holdes ved anlægsgartner Buus. c. I opgange JN Vinduer. d. Kassererfunktion aflønnes jf. tidligere referat.. Fremtidigt projekt: Der er indhentet et tilbud på renovering af altaner. Se pkt L til orientering. 3. Regnskab 20A7 vedtaget, lmod: En skriftlig stemme Valg af bestyrelse Dorte Buus Jensen, Simon Arensbach, Finn Petersen afgår og genopstiller ikke. Bestyrelsen ser herefter således ud. Formand: Tim Sørensen (nyvalgt) r Bestyrelsesmedlem: Henry Andersen (nyvatgt). Bestyrelsesmedlem, lnger mith (nyvatgt) r Bestyrelsesmedlem: Else Ernst o Kasserer: Chr. Justesen. 1 suppleant: Søren Jensen. 2 suppleant. Kaj Steinbach De nyvalgte blev enstemmigt stemt ind i bestyrelsen. 7. Revisor Henning Krabbe genvalgt som foreningens revisor. 8. Evt.. Renovering af altaner: Tilbud indhentet, som kort blev gennemgået. Endnu et tilbud afuentes inden bestyrelsen tager endelig beslutning for fremtidigt forløb.. Dørtelefon: Til næste generalforsamling 2009 eller ekstraordlnær generalforsarnling bliver det muligt at indgive forslag til afstemninge om ordningen skalvedtages. Tim Sørensen vil da også oplyse priser.

19 tofa: o Priserne stiger igan pga. øgede programafgifter. 277,50 kr/mdr nuværende storpakke. o Alternativ: Basispakke igennem ejerforeningen til 50,50 kr/mdr med mulighed for tilkøb af storpakke eller andre tillægsprogrammer. Storpakke vil koste det samrnegg$ ovennævrlt, men differencen (277,50-50,50)=117,00 kr/md afregnes direkte til Stofa. o Vejledende afstemning til at man overgår til basispakken m. mulighed for tilkøb af forskellige pakker - også den nuværende storpakke, 21 for og ingen irnod. o Da der ikke er tale om en væsentlig ændring af 'forhold" kan bestyrelsen afgøre hvad der videre skal ske. Tilvalgsmulighederne udsendes til hver enkelt lejlighed igennem Stofia. skjulte rør, skal anmeldes til den bygningsansvarlige i bestyrelsen så. Kælder: Birthe Nielsen

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling 2015 Tidspunkt: 24.03.2015 Sted: Odinsvej 1A, 2. sal. Referat af generalforsamling 2015 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Tilstedeværende: 1A st. Maria 1A 1. sal Bodil & Keld 1A 2.sal Dieter &

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016.

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016. Referat Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken 10-16 d. 29. september 2016. Forud for generalforsamlingens start blev bestyrelsens nuværende medlemmer præsenteret. Velkomst ved formanden. Dagsorden:

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat. Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006

Referat. Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006 Referat Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006 Andelsboligforeningen Til stede: 91, 93, 97, 99, 101, 107, 109, 113, 117, 119, 123, 127, 131, 133, 135, 137, 145, 147, 149, 153, 155,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Ejerforeningen Sauershøj Aalborg www.sauershoej.dk Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Referent: Poul Erik

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 23 marts 1998 Sted: Sønderborghus, Rød sal Fremmøde: 42% (32 ejere ud af 76) Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens årsberetning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

R E F E R A T. Ordinær generalforsamling i ejerforeningen Engdalsvej 75-79A Brabrand, den 23. april 2009 kl. 20.00 i fælleslokalerne nr. 75 kld.

R E F E R A T. Ordinær generalforsamling i ejerforeningen Engdalsvej 75-79A Brabrand, den 23. april 2009 kl. 20.00 i fælleslokalerne nr. 75 kld. Brabrand den 23. april 2009 R E F E R A T Ordinær generalforsamling i ejerforeningen Engdalsvej 75-79A Brabrand, den 23. april 2009 kl. 20.00 i fælleslokalerne nr. 75 kld. Som indledning til årets generalforsamling

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 14. april 2016 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22. DIRIGENT: Pia K. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Torben, Pea K., Klaus, Pia H., Aase. Afbud fra Arne, David, René. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 6. Rettelse til AD. 4

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09 Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Lejlighed 3: Birte Iversen fordelingstal 0,09 Lejlighed 4: Mogens L Jensen fordelingstal

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Ordinær Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00 i fælleslejligheden Østerhøjvej 15 A, st. Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Referat af Generalforsamling 2014 Tidspunkt: 05.05.2014 Sted: Odinsvej 1A, st. Tilstedeværende: Alle lejligheder repræsenteret på nær Odinsvej 1 (Holger)

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af generalforsamling i E/F Åkandehusene II d. 28. maj 2008 i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle 38A, 2730 Herlev kl. 19.00

Referat af generalforsamling i E/F Åkandehusene II d. 28. maj 2008 i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle 38A, 2730 Herlev kl. 19.00 Referat af generalforsamling i E/F Åkandehusene II d. 28. maj 2008 i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle 38A, 2730 Herlev kl. 19.00 Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens aflæggelse af

Læs mere

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent.

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent. Referat fra ekstraordinær generalforsamling om vedligeholdelse af vinduer Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Onsdag den 2.september 2015 kl. 19.00 DAGSORDEN FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 5 Dato : 8. maj 2000 Referat fra : Ordinær generalforsamling for Forening : Sted : Navernes lokale Dato : Onsdag d. 26. April 2000 Kl : 19,00 Dagsorden var : Punkt Vedrørende Bilag 1. Valg af

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup

Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup Til Medlemmerne Grundejerlauget Sønderby v/ Dan Sørensen Egekrattet 9 2630 Taastrup Taastrup d. 10/3 2010 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 14. april kl. 19.30 i TAB Sønderbys

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET ) 9 P Y1 L Sønderborg, den 19. september2011 BOLtGFORENlNGE S0t30 Referat fra det årlige afdelingsmøde, torsdag den 15. september 2011, kl. 19.30

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014/15 LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00, KLOKKESTØBERVEJ 33 (ODENSE MALERLAUG) Fremmødte: Fremmødte på generalforsamlingen udgjorde 13 personer, der repræsenterede

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 Risskov den 28. april 2009 Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 1. Valg af Referent. Torben nr. 41 blev valgt som referent. 2. Valg af dirigent. John nr. 31 blev valgt som dirigent.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Klaus J. og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Klaus J. og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 14.09.2015. Referat af: BeslutningsReferat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.09.15 kl. 18.30 22.00 September DIRIGENT: BIANCA BALSLEV

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere