Utterslevhøj Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Utterslevhøj Grundejerforening"

Transkript

1 I Utterslevhøj Grundejerforening gennem 60 år t

2 I " f. /. I

3 Utterslevhøj Grundejerforening blev stiftet i 1918 og fylder således 60 år i Ved 25 års jubilæet blev udgivet et festskrift Da der efterhånden har været en meget stor udskiftning af medlemmer, særlig i de senere år) og de nye medlemmer ikke kan have kendskab til foreningens historie) genoptrykkes skriftet på de følgende sider. Endvidere bringes en gengivelse fra udstykningsprojektet fra 1918 samt et par tegninger af N ebbegården) hvis jorder blev udstykket til de parceller) som omfattes af» Utterslevhøj Grundejerforening«. Til sidst en oversigt over) hvad der er sket siden 1943 og til i dag. Februar 1978 Bestyrelsen

4 Utterslevhøj Grundejerforening består i dag af 297 parceller, efter at flere grunde er udstykket med koteletgrunde. Medlemsskab af foreningen er obligatorisk iflg. bestemmelse i vore skøder. Foreningens første formand var Chr. Christensen i Siden har flere bestridt posten i kortere eller længere åremål var cigarfabrikant P. F. Christiansen formand. Murermester Holger Nielsen formand Bankbestyrer M. P. Lassen formand Foreningens nuværende formand siden 1969 er murermester N. C. Bruun. Udover formændene har mange af medlemmerne gjort et stort arbejde til foreningens tarv. Eksempelvis kan nævnes konstruktør Svend Dausgaard, som har været foreningens kasserer i over 25 år. I februar Bestyrelsen

5 I en Grundejerforenings Liv Cl' 25 Aar ikke lang Tid, men fol' vor Forenings Vedkommende er det uden Tvivl den vigtigste Periode, idet de Forhold, der tilvejebringes, heldige eller uheldige, ikke altid staar til at ændre og derved kan faa stol' Betydning langt ud i Fremtiden. Hvem der nu som ny Ejer overtager en af vore Grunde, vil ikke kunne tænke sig, hvorledes Landet laa, da vi begyndte herude, og Festkomiteen har derfor ment det heldigt at give en kort Skildring af Forholdene dengang og Udviklingen senere, saa man kan skønne, hvad der er tabt, og hvad der er vundet. Kun ca. 40 Medlemmer har gjort Turen med de sidste 23 Aar, saa langt de fleste kender ikke vor Trængselstid, og vi vil derfor skildre lidt af de store Vanskeligheder, der var at overvinde, og de ikke smaa Kapitaler, der blev anvendt ved Starten. Indtil Verdenskrigen var der ikke noget hel' i Byen, der hed Byplananlægning, og da "Præstevangen" blev til havde ingen tænkt paa, at Nebbegaardens bakkede Terræn bagved kunde blive udstykket og kunde kræve Forbindelse med Omverdenen; og ingen Steder i vor By undes vel et Stl<. Land saa omklamret af ufarbar Mose, som her. Vor eneste "egen Indgang" var fra Frederikssundsvej ad Brønshøjholms Alle ad en elendig, snoet, bundløs Markvej langs Mosen helt ud til Lærkebakken, og op ad denne, ikke at forglemme! Ikke desto. mindre blev Gaarden Nebbegaard købt til Udstykning af Tivolis Inspektør Olsen og Fiskerestauratør Krogh; une Stakitter blev opsat langs de afsatte Veje, smaa Grøfter gravede, et Kontor solgte Grundene, saa maatte Køberne selvom Resten. Ingen Vand, Gas eller Lys. Men det var lige efter Krigen; den danske Krone raslede rusk nedad, saa selv Smaafolk saa sig om efter en fast Kapitalanbringelse, for Yorden kunde da ikke tabe sin Værdi! Hvad kan del' nu siges om den Plet Jord vi hal' valgt? Det karukteristiske el' jo Bukkerne, Morænedannelser fra Istiden. Vor NaboMosen, er vel det sidste, lidt sure Stadium af Smeltevandsrender, der udad Emdrup kan have haft Forbindelse med Sundet; nær Overfladen langs Mosens Kant under man let den gamle Havbund, endda det al lerfineste, hvide Sand. Hvad Bebyggelse angaar, er vi neppe de første; ved Brønshøjholm fandtes nylig ved Anlægget af den nye Vej en Boplads, og Meddel('ren

6 af disse Linjer har i sin Have fundet flere Hundrede mindre Stenredskaber, saa ensartede at det ikke kan være tilfældigt. Men siden den fjerne Tid, da der endnu var Mulighed for Sejlads og Fiskeri i aabent Vand, har del' neppe været gode Betingelser for Bebyggelse; det laa meget afsides, og Vandstanden laa jo tidligere betydelig højere end nu. Paa den anden Side Mosen mellem Mørkhøj og Buddinge laa Sokkel und Krat, som man endnu kan se Rester af, og Iwar Bøndernefi Svin gik. Men vore Grunde har snarest henligget som en fælles Græsmark og Overdrev for de Brønshøj eller Utterslev Gaarde, der tidligere alle; laa sammen i en Klump. Disse og Omegnens Gaarde blev hamdt medtagne under Svenskekrigen, og først i vor Tid el' Utterslev kommet til Hægte1'l1e igen. ~ (De allerførste Ord i en gammel KøbenhavI'sbeskrivelse skildrer Utterslev som en Kongsgaard). Nebbegamd undgik dog den Skæbne at blive plyndret -- af den gode Grund, at den ikke eksisterede; dens Historie begynder sammen med Udskiftningen som Led i de store Landbol'cformer, og i Udsly k ningskommissionens Protokoller fra 1783 hal' jeg fundet følgende: So:n den, der begærte Udskiftning, fik Andræ en Udlad. Af andre Bønder ønskede kun Jens Andersen at modtage en Udlod, men han forlangte 200 Rdl. i Bygningshjælp, Frihed for kg1. Skat, Rejse og Hoveri i 2 Am, ()O Stk. Egestolper, 2 Skovlæs hele Træer af Skov, samt forsvarlig Gødning til G Tdl'. Land. Kommissionen spurgte, om ingen vilde gøre det for mindre. J a cob Rasmussen tilbød da at udflytte for 20 Rd1. mindre, og han fik da en Udlad mod Nord, op til Utterslev 1\10se og Mark. (Nuværende l\hr. Nr. 10, Nebbegaard). Gennem en lille Bog af Valdemar Møiler: "Fra Sokkelund Herred" stifter man Bekendtskab med Beboerne i Utterslev og; Bronshøj, men da det er Uddrag af Tingbøgerne, omhandler de jo me3t Yderlighederne; men det giver Perspektiv i Tilværelsen at kende lidt til Stedets Fortid. (omhandl fra Hi21). Men Utterslev havde endnu i l\lanjs Minde sit eget primitive Retsvæsen; min Farbror fortalte, at der tit var Spektakler, Byens store Vægter gik da Byen igennem og "task" alt hvad han mødte pan sin Vej dygtigt igennem; saa var der Fred igen et Stykke Tid! Efter denne lille Dykning i Fortiden kommer vi tilbl1.~~e til Grundene: Det rygtedes hurtigt, at herude var "billig" Jord at faa. Her var ialtfald noget for enlwcc Smag, for hvem der vilde have den fri Udsigt fra de lerede Knolde, 2;) o. H., hvor kun Hareskoven lunede for den skarpe Vestenvind, eller hvem der foretrak de lunere Sænkninger, hvor Mulden i Tidernes Løb var havnet, pløjet og skyllet

7 u / / UTTERSLEVH0J GRUNDEJERFORENING

8 UTTERSLEVHØ NEBBEGAARDEN Sund, smuk og h Villagrunde sælges fr Forlang Prospekt med fra Telefon 0 Kontor paa Grundstyk'~e n FUGLEPERSPEKTIV FRA U

9 JS VILLABY UTTERSLEV øj Beliggenhed a 65 Øre pr. D Alen Kort og Beskrivelse 0bro 4212 et Telf. Brønshøj &~ UTTERSLEVHØJ VILLABY.

10 ned; der vm Solside, mod øst eiler Vest; det gjaldt, at hvem der kom først, kom bedst, og Priser Kr. 0.0:) til Kr Man tog ind hos Nielsen paa Jagtvej, der handlede med gammelt Træværk , pr. Trækvogn sdvfolgelig, og ikke mange Søndage efter stod der et Skur eller Sommerhus paa Grunden, meel eller uden Gesvejsninger paa THget; Græsplæne med Flagstang, Frugttræer og Buske, Blomster og Gr0ntsHger. Der blev vel nok arbl'jd! t! Intet kunde vække N~ byggeren den første Nat i Bræddeskuret, hverken det stadige Drat al' 0rentviste fra Loftet ned paa Dynen, eller det øredøvende Spektakel af l\1aager og Ænder i l\losen, og om lylorgenen blev Kaffen lavet paa den hvæsende Primus, det gjaldt om <lt mabe højt i Køkkenet. Senere blev Frokostsnapsen hentet op af den lille stensatte Kælder i Skyggen af Huset. Vi var meget mere i Kontakt med Naturen, end vi siden har været det, men vi var ogsaa forholdsvis unge. Lærken havde Rede i Jordbærrene og trilrede over vore Hoveder de lange Foraarsdage; paa de fede Grøftekanter græssede Geder, undertiden Heste, samt Kaniner, Gæs og Ænder i flytteli~\c Bure, Stork Langeben spankulerede langs lylosen eller knebrede nede paa Urønshøjholm, Bissen strakte sig velbehageligt inde i Sivene og hilste: "G'maaren, Frue! der skulde vel ikke være lidt til Hjælp til Morgenkaffen!" Mosekonen bryggede, Hundene gøede, Hanerne galede, Køerne brølede, Gøgen kukkede, Skovduerne kurrede, FrGel'l1e kvækkede, l\laagerne skreg, Ænderne rappede, Kaninerne mimrede, Hønsene kllglt~de, Pindsvinet øffede, Rotterne peb, og lylusene gnavede. j\lællz kunde hentes bande pan Brønshøjholm og Nebbegaarden, hvis Længer blcv staaende en Del Aar efter, ellers havde Marketenderen alt til Li\Tt~3 Ophold: 01, Snaps, Tjære, Brød, l\laling, Rottefælder, kulørte Lygter, Kartofler og Petroleum. Passagen dertil, gennem den gamle Gnarcl ble\' kontrolleret af J 1lnzens kloge Rottehund, der vupti sprang ud af en ituslaaet Rude og snusede til en, om Passet var i Orden, og san ind igen. Naar Jagten gik ind om Hosten, raslede Haglene ned over vore Paptage fm Carl Beekers Jagtselskaber, det nu noget saa hyggeligt, og Ornitologerne legede Tittit mellem Sivcne og de 108 Fuglearter, der dengang ynglede ilyloseli. lylen nam SHa "Georg og l\larie" gik Aftentur he11o\'e1' deres j\1ark, fulgt af deres store Hund, var det den fuldendte 1l1ndlif\e Idyl. For den mere haandgribelige Romantik sørgede en regulær Røverbande, del' :-;OY 0111 Dagen i et forladt Skur paa l\ilosesvinget. Ved en Politirazzia fandtes der alt, hvad vi andre maatte savne under Krigen og derefter, ligesom nu: Spiritus, Tobak, Cigaretter, 01, Pølser og mange Kasser fulde af Jetsælgelii~e Ting, stjaalne altsammen fra Forretninger i Nabolaget. Flere Gange blev der sat Ild paa lylosen nordvest paa, og der afbrændte temmelig store Stykker af den, saa Brandvæsnet maatte begrænse Ilden. lylosen var jo dengang et halvsumpet Vildnis med kun

11 enkelte aabne Vandpartier, ellers havde kun den tilgrocde Fæstningsgrav til Søborghus aabent Vand. Det var i de førstc Anr mcget almindeligt, selv at bygge sit Bus, da Spørgsmnalet om at tage fast Bopæl eftcrhaandcn blev aktuelt for mange. Der blev købt Fordkasser og isoleret med Risskaller eller Slagger; en enkelt begyndte med soltørrede Sten, hvad dog ikke ble\' godkendt. "Trekanten" nedenfor Andestien, der dengang hørte til Kolonien, leverede mange Bygningsmaterialer; naar Græsset var skrællet af, og Mosejorden kørt hjem pr. Hjulbør, naaede man snart ned til den gamle Strandbund med Sten, Grus og Sand; hver havde sit Hul, og der gjaldt strenge Love som i en GuldgraverIejr. Men Respekt for disse tapre Pionerer fra de første Aar, og Hatten af for en ingenlunde ung Mand, der i sin Fritid gravede Grund, og alene med sin Kone til Hjælp, opførte et stort, solidt Hus med Lejeparti, og kun behøvede Snedker, Glarmester og Blikkenslager - og saa var hans Søndage endda tit optagne paa Fabriken! Nu er det ikke svært at se, fra hvilken Periode et Hus stammer, om det er fra denne Selvbyggerperiode med almindelige, gamle Hustyper med spidse Gavle, eller fra Bungalowtiden, da man fandt paa at afsnede Taget til alle Sider. Nu Hndes her endda Etagehuse. Bygningslovene var dengang saaledes, at ethvert Hus var i Strid dermed, og der maatte søges Dispensation til alt. Paragrafer, ja! Ifølge Papirerne havde vi Pligt at danne en Grundejerforening for at varetage fælles Interesse, og den blev, saavidt vides, stiftet i en Have af Murermester Hertløv, Skomagermester Lynge, Repræsentant Christiansen m. fl. Den store Koloni paa over 300 Medlemmer skulde styres, og de allerviseste blev udsete til det ansvarsfulde Bven". Baade ordinært og ekstraordinært stævnede vi da til Tingstævne i den ærværdige Brønshøj Krosal, lwor Medlemmernes sunde Kropsvarme mødtes med de kolde Vægge og fik det til at løbe koldt ned - men vi holdt Varmen, for Bølgerne gik tit højt, naar store Ting var paa Dagsordenen. Rottegift skulde udlægges, Septictanke indrettes, de frostsprængte Vandrør maatte, trods Vandets rettidige Aftapning, aarlig repareres; det androg flere Am ca Kr. En Byggeplan med Angivelse af Vejhøjderne skulde betales af alle lv\edlemmer med 10 Kr., men særlig slugte de opkørte Veje en 1\lasse Penge, og der maatte opkræves Ekstrakontingenter for at dække Foreningens Gæld. Da Vejene, trods alt, vedblev at yære lige bundløse, blev samtlige Murbrokker fra Nedbrydningen af Ejendomme ved Lavendelstræde kørt derud. - lvlen alt dette kostede mange Penge, og for at bøde derpaa og skaane l\ledlemmerne for Ekstrakontingent, blev en aarlig Sommerfest vedtaget; der ble\' anskaffet Danseestrade, og til Blæseorkestrets Klang traadte Unge og Gamle Dansen. r\u havde det været Ivleningen, ht ogsaa Fremmede skulde møde flittigt op og danse rigtig mange Femøres-Danse, saa det ikke blev.medlemmerne alene, der skulde spytte i Bøssen til Tombola osv., men saa viste det sig, at disse Fremmede

12 af begge Køn "lavede Fest", dog uheldigvis mest efter Lukketid, og saa var det Bal forbi, Skur og Estrade blev solgt! Mange modstridende Meninger paa Generalforsamlinger gør, at der arbejdes tungt, og maa slide haardt, blot for at faa formuleret en lille Lovændring; værre var det, at der sikkert ofte blev truffet ukloge Dispositioner, og at vi som Følge deraf maatte leve saa mange Aar herude under primitive Former. Dog - Aarsagen til, at Udviklingen stod i Stampe, maa dog vist søges, ikke alene i svigtende Evne hos Bestyrelserne, men sikkert lige saa meget i den Omstændighed, at mange Medlemmer, der foreløbig slet ikke havde tænkt paa at bygge, men mere betragtede deres Grund som en Kolonihave, altid stemte imod, naar Talen var 0111 større Anlæg og Udgifter. Nu havde Foreningen imidlertid opsparet et 'VeJfond, der kun maatte bruges til permanent Vejanlæg, og dette var efterhaanden kommet op paa Kr., der var tilvejebragt ved Indbetaling af Medlemmer paa Bog i Sparek. f. Kbhvn. & Omegn. Selvfølgelig skortede det ikke paa Forslag 0111 at,,iaane" af dette Fond til Dækning af Gæld til Slagger paa Vejene o. 1., men Bestyrelsen var altid standhaftig, til Trods for, at vi i fugtige Perioder ikke kunde formaa en Droskeehauffør til at køre herud -- saa berygtede var vore bundløse Veje! Vilde man til Byen, brugte mange at gaa med Træsko op til Sporvognen, anbringe dem der og fortsætte med Skiftesko. Man kender Folk her, der om Vinteren, for overhovedet at kunne kravle paa alle fire op af den isglatte Hulvej op til UUerslev, har maattet rive Ærmefoer og Skjortc i Strimler og vikle det om Fodtøjet, denne Vej, der var saa smal og stejl i Sidernes Skraaning, at en Dame maatte hage sig fast i Pigtraaden ved Haverne for ikke at blive kørt ned af Biler. En anden vigtig Faktor var Vandet; om Vinteren naar Vandrørene var tømte, maatte det hentes i Bakkeleddet, hvor der var indrettet en frostfri Vandpost, senere aliøst af 2 Brandstammel', en paa hver af Trekanterne. Det har sikkert været cn OvermskcIse for mange, naar Kontrabogen var reyideret, at sc, hvol'meget man endnu skyldte paa sin 5 Q/o Panteobligation. Det blev jo omtrent staaende paa det samme! Den amortiserede jo kun lidt, m~sten allc vore indbetalte Penge var Renter. Som man vil have set, var det ingenlunde bare Løjer at være Pioner i Udmarken, men tiltrods herfor laa her dog i :0 Huse. Efterhaanden l\ledlcmmerne skulde bygge, maatte de præstere en større Udbetaling og fik Skøde paa deres Jord. Og de blev efterhaanden Prioritetsbestyrere, jo, det begyndte at glide. Der skulde dog endnu udefra lægges os en Del Sten i Vejen, idet vi mødte Uvilje mod fri Gennemkørsel saavel i Præstevangen, som i Utterslev, der begge slog Bomme for os, henholdsvis i Bakkeleddet og i Hulvejen (P. D. L0vs Vej, som den kaldtes paa Regnskabet, populært "Knolden") medens Søborgcl1scrne fortsat vilde passere vore Enemærker. Dette vilde dog næppe have foryoldt os størrc Vcjreparationer, da de encste Befordringsmidler, der kunde passere den høje, buede Bro over Fæstningskanalen, var Cykler og Barnevogne. Ikke desto

13 mindre foretog vor Bestyrelse det fortvivlede Skridt at spærre for dem med Palisader ved Horsebakken, Engsvinget og Mosesvinget, og vi var saaledes selv fuldstændig afspærret for Omverdenen! Men Søborgenserne vilde have Lovligheden prøvet ved Retten, og denne gav dem Medhold, og dømte os til at fjerne de tre Spærringer (der havde kostet os 1600 Kr. at opsætte og nedtage) samt betale Præstevangen 400 Kr. aarlig, og Utterslev Lodsejere 150 Kr. samt til Hulvejen l!jo Kr., ialt 300 Kr. aat'lig for fri Gennemkørsel. Kuriøst at tænke sig, at maatte betale 300 Kr. aat lig for at køre paa denne elendige Jorclvej, der ydermere paa de kommunale Kort staar som eneste Kørevej fra Nebbegaard før Aarhundreclskiftet, og saaledes maatte komme ind under "gammel Hævd". Vi springer nu frem til August 1926, da Generalforsamlingen valgte den nuværende Formand og 3 nye Bestyrelsesmedlemmer, og der indlededes en ny Æra. Der blev forhandlet med Vandvæsenet om 0:edlægning af den permanente Vandledning, som blev bevilget med den Indskrænkning, at Ledningen i Mosesvinget mellem Brønshojholm iklc kunde lægges, da Vejene paa sine Steder laa en hel J\'leter for la d. Saa gik Bestyrelsen til GLl1eralforsamlingen og søgte en Bevilling paa 7000 Kr., hvilket blev vedtaget, og nu blev der taget fat. Formanden fik lavet det saadan, at vi fik den overskydende.j ord fra Hovedkloaken mellem Raadvadvej og Horsebakken, og nogle Uger efter at Vandet var lagt, var Vejen fyldt op - ogsaa den Del af Hyrdevangen der laa under Vej højde. I September 1927 paabegyndtes det egentlige Vejarbejde, der stod paa et Par Aar og paa sine Steder lavede om paa Landskabet; nogle Haver kom til at svæve oppe i Luften, andre sank ned i et Hul i Forhold til Vejen! En Mand fældede i Hidsighed sin Hæk og solgte Grunden.. Men der indvandtes bl. Il. det, at den nederste Del af.mosebaldwll fra Købmand Koek nu kunde befares. Vejfonden var i lvlellemtiden oyergaaet til l\lagistratcn, der administrerede den, og hvor den mildnede Vilkaarenc for dcn enkelte ycd Afregningen for Vejene. Endelig kom den store Dag, da Yi kunde lukke op for Gassen og pakke Primusserne væk; ikke at tale om Elektriciteten. Ved denne Tid forsvandt ogsaa \"01'e Pn["celnumre fra Hayelaagenw og maatte gøre Plads for de biaa E11laille-Gaclcl1llIl1re. Vi \'i1i" l;lnet en Bydel. Det wu Vejhistorie, men vi skulde have det hele med. "Er der mere, cl'herrer ønsker? Vejtjæring for t:ks.?" Vi var jo solide Kunder. Jo -- der var jo Fe:;;tpladcl1! vvdl - den blev ordnet og beplantet og var ellle:;; Haab. Naar det groede til, kundc Familie:ester afholdes i Musikpavilloncll; det blev vedtaget og det gælder endnu at Flaget skulde til Tops i Anledning af Højtideligheder hos l\ledlemmeme. Og, som et.medlem sagde: "Det skal bli\'e dejligt at stoppe

14 sin Shagpibe og gna derover og læse sin Avis!" - Ak ja! det er beskæmmende at maatte sig(~ det: Ungdommen og Børnene ødelægger alt derinde og hm gjort det nødvendigt, til Stadighed at holde Anlægget lukket. Forsøg \lila at nyttiggøre Arealet som Byggegrund strander paa Servitutbestellllllelser, og skønt det ikke har skortet paa Forslag, vi nævner: Skolehave, Tellllisplads, Børnehave-Legeplads, Nyttehave, foruden Badmintonhal, Selskabs101mler m. m., saa henligger det stadigt unyttigt og sluger en Del Penge til ingen Nytte. Selvfølgelig har det bølgede Terræn beredt os Vanskeligheder, som ikke forekommer alle Steder, men, naar man ser bort fra Fliserne, som paa Grund af Tide1'l1e maa vente lidt, saa er vel dette lille Stykke Danmark, der bugter 3ig i Bakke, Dal, nu gjort os saa nogenlunde underdanigt, og faar vi en nærmere Sporvognsforbindelse, el' alt godt. Det yar ikke blot og bar Luksus, 11am mange herude anskaffede Motorkøretøjer. Den uregelmæssige Bebyggelse afspejler tydeligt den tilbagelagte Tid, og man ser tydeligt at her bor Folk, del' hal' sat Fødder under eget Bord; nogle hal' bygget tæt ved Gadelinjen, medens andre ligger fornemt tilbagetrukket med Haven foran, j\1ange Ejendomme har skiftet Ejer flere Gange, men større og større Folk søger nu at erhyerye vore Grunde herude ved den saakaldte Naturpark. Idyllen er rigtignok borte, og mange af j\losens Fugle synes fol' stedse at have fol'ladt os; Uglen Skovduerne og Gøgen hører man ikke mere som før, jaget væk af Forbedringerne som det altid gaar. Dog el' der endnu meget at glæde sig oyer, og efter at Haverne er vokset til, og Bebyggelsen luner, er det, som om Klimaet er blevet mildere herude, hvol' det blev sagt, at vi havde Vestenvind mindst de 400 Dage i Anret; vi maa derfor have Loy til at haabe paa "bliden Bør" og forts::t god 0i~ sund Udvikling af UTTERSLEVIi0J GRUNDEJERFORENING.

15 Udviklingen Som det fremgår af foranstående skrift, har de første år ikke været nemme herude. Pionerernes hårde arbejde og entusiasme ligger bag. I dag er vort kvarter helt udbygget og har fundet sin form som et roligt villakvarter. De oprindelige beboere er afløst af næste generation og nye ejere. Grunde og huse er blevet dyre. Ejendomsværdierne er steget voldsomt. Ved udstykningen i 1918 lå arealet langt uden for byen med græsmarker rundt omkring. I dag er byen vokset langt udenom vort område. De arealer, der nu udlægges til opførelse af nye parcelhuse, ligger milevidt fra byen. Det er ikke den lille mand, der i disse år køber hus i Utterslevhøj Grundejerforening, snarere tværtimod. Forbindelse til byen blev oprindelig klaret med sporvogn fra Frederikssundsvej. Takket være vore henvendelser har vi nu fået hurtigbusser til centrum, selvom der er for længe imellem dem. Gennem årene har vi rettet henvendelser til politiet om hastighedsbegrænsninger på Horsebakken og i Mosesvinget og også om ensretning af den sidste. Dog uden resultat. Snerydning på vore private veje har vi selv ansvaret for. Vi har haft kontrakt med en entreprenør herom, men selvom han havde påtaget sig alt for mange aftaler om snerydning, er han krakket i 1978, og vi må så selv udføre det igen indtil videre. Vejskiltning er en opgave, der påhviler hjørnegrundejerne iflg. politivedtægten, men foreningen har hidtil afholdt udgiften, indtil nye galvaniserede standere har afløst de gamle træstolper, efterhånden som de gik til. Veje, vand, kloak, gas og el var gennemført i løbet af de første 25 år. Vedligeholdelse af vore private veje blev overtaget af Københavns Kommune i henhold til vejlovens 8 for vor regning med afregning efter facadelængde efter udført arbejde med svingende årlige udgifter. Da kommunen bebudede en kæmpeudgift for hver af de 246 parceller ved privat vej som følge af en påtænkt fuldstændig omlægning af Mosesvinget, søgte og fik vi - efter afstemning blandt medlemmerne - i 1977 en nyordning med kommunen om vejvedligeholdelse med udjævning af de årlige bidrag fra parcellerne uanset svingende udgifter. Hareskovvej og Horsebakken er overtaget som offentlige veje og er derfor uden for denne ordning. Vejbelysningen er ved foreningens medvirken blevet betydelig forbedret ved opsætning af lysstofrør og er nu overtaget af kommunen. Efter mange års tovtrækkeri lykkedes det i 1959 at få lagt fliser i fortovene, som indtil da var belagt med slagger.

16 Renovationen er overtaget af»renholdningsselskabet af 1898«med en ugentlig afhentning af vore affaldsposer. Stort affald (haveaffald, gamle møbler 0.1.) afhentes en gang om måneden. Anlægget ved Enemærket/Mosebakken er vort smertensbarn - en svær økonomisk belastning. Ved udstykning af parcellerne blev det i 1918 udlagt som vejareal (som en plads) som kompensation for vore smalle veje. Som det fremgår af 25 års skriftet, har mangt og meget været forsøgt for at få lov til at udnytte arealet, evt. sælge det. Men forgæves. Vi har altid betragtet anlægget som vort, ja, faktisk ejer hver grundejer en andel af det iflg. de gamle skøder. Ved udstykningen blev parcellerne frasolgt fra Nebbegårdens jorder, men anlægget henstår stadig som en del af gårdens gamle matrikelnummer, nr. 10 af Brønshøj, hvad der skyldes en fejl. En enkelt af arvingerne efter udstykkerne vil ikke give slip»på sin ret«, selvom jordstykket som vej areal ikke er noget værd i handel. Sagen kom frem i 1977 ved flytning af en transformator ind i anlægget fra gadehjørnet Enemærket/Mosebakken. Bestyrelsen underskreven deklaration herom på grundejerforeningens vegne. Myndighederne gjorde imidlertid opmærksom på, at ifølge tingbogen var anlæggets areal aldrig tilskødet grundejerne. Så nu prøver vi ad juridisk vej at få klarlagt ejerskabet. I 1963 fremsattes forslag om opførelse af et plejehjem på grunden med fortrinsret for vore parcelhusejere til plejehjemmet. Daværende overborgmester Urban Hansen gik ved vore forhandlinger ind for at fremme sagen, hvis alle grundejerne 100 % ville gå med til det. Men 19 gik imod, og så faldt sagen. Anlægget groede efterhånden til som et vildnis og blev losseplads for stjålne cykler og knallerter og bygningsaffald og tilholdssted for uønskede personer. I blev det ryddet og anlagt med græsplæne og enkeltstående træer, så det nu kan overskues ude fra vejene. Kommunen vedligeholder det nu for vor regning og med standard som de kommunale parker, tilligemed dets fortove, og sørger for disses og vejenes snerydning og grusning. Men det koster mange penge og er som nævnt en svær økonomisk belastning for foreningen.

17

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Love for Grundejerforeningen Strandlyst

Love for Grundejerforeningen Strandlyst Love for Grundejerforeningen Strandlyst NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Strandlyst. Dens hjemsted er København under hvis jurisdiktion den hører, og dens område er den del

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Utterslevhøj Grundejerforening Indkaldelse til Generalforsamling 2015 Onsdag den 15. april kl. 19:00 Ungdomsskolen i Utterslev Horsebakken 19 1 Aftenens program 19.00 Ordinær generalforsamling 20.30 Pause

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM LOVE for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM Revideret marts 2006 I. Almindelige bestemmelser: 1. Foreningens navn er Villabyen Hindholm, og den hjemsted er Tårnby Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1 Vedtægter og ordensforskrifter for GRUNDEJERFORENINGEN PRÆSTEMOSEN 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Præstemosen, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune. 2: Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

UG Nyt. Fastelavn på Enemærket. Vil du være med til at præge foreningen? Styr på fartdjævle og fortovsparkering

UG Nyt. Fastelavn på Enemærket. Vil du være med til at præge foreningen? Styr på fartdjævle og fortovsparkering Utterslevhøj Grundejerforening - Februar 2012 UG Nyt HUSK GENERALFORSAMLINGEN Vil du være med til at præge foreningen? SIKKERHED OG TRYGHED Styr på fartdjævle og fortovsparkering AV, FOR KATTEN! Fastelavn

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Hævdreglerne. nok gamle, men stadig gældende. Ved specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll. Den offentlige uddannelsesdag, 4.

Hævdreglerne. nok gamle, men stadig gældende. Ved specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll. Den offentlige uddannelsesdag, 4. Hævdreglerne nok gamle, men stadig gældende Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll 2 Hævd Danske lov (1683) 5-5-1 og 5-5-2: Hvis Gods og Ejendom nogen

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

LOVE LØJTEGÅRDENS VILLABY

LOVE LØJTEGÅRDENS VILLABY LOVE FOR GRUNDEJERFORENINGEN LØJTEGÅRDENS VILLABY Navn 1: Foreningens navn er: Grundejerforeningen Løjtegårdens Villaby. Arealet er den del af Løjtegårdens jorder, der ligger omkring Amager Travbane omfattende:

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Hvor ligger din favorit?

Hvor ligger din favorit? Utterslevhøj Grundejerforening - April 2012 UG Nyt LOKALE SPISTEDER Hvor ligger din favorit? STORE LASTBILER Pas godt på fortovene GENERALFORSAMLINGEN I UDDRAG Vejbidrag, busstop og bestyrelse 1 Uddrag

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden

Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 24.september 2006 kl 11:00 i Torups forsamlingshus. Til stede fra bestyrelsen: Poul Lauridsen (PL formand), Jørgen Jørgensen (JJ næstformand), Steen Arne

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Vi har pga. ejerskifte fået nye medlemmer i Grundejerforeningen. Velkommen til Jer.

Vi har pga. ejerskifte fået nye medlemmer i Grundejerforeningen. Velkommen til Jer. Generalforsamling Raklev Sognegård 7.april 2013 kl. 10 Formandens beretning: Det første år er gået for mig med formandskasketten på hovedet. Jeg vil gerne rette en stor tak til den øvrige bestyrelse for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere