Utterslevhøj Grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Utterslevhøj Grundejerforening"

Transkript

1 I Utterslevhøj Grundejerforening gennem 60 år t

2 I " f. /. I

3 Utterslevhøj Grundejerforening blev stiftet i 1918 og fylder således 60 år i Ved 25 års jubilæet blev udgivet et festskrift Da der efterhånden har været en meget stor udskiftning af medlemmer, særlig i de senere år) og de nye medlemmer ikke kan have kendskab til foreningens historie) genoptrykkes skriftet på de følgende sider. Endvidere bringes en gengivelse fra udstykningsprojektet fra 1918 samt et par tegninger af N ebbegården) hvis jorder blev udstykket til de parceller) som omfattes af» Utterslevhøj Grundejerforening«. Til sidst en oversigt over) hvad der er sket siden 1943 og til i dag. Februar 1978 Bestyrelsen

4 Utterslevhøj Grundejerforening består i dag af 297 parceller, efter at flere grunde er udstykket med koteletgrunde. Medlemsskab af foreningen er obligatorisk iflg. bestemmelse i vore skøder. Foreningens første formand var Chr. Christensen i Siden har flere bestridt posten i kortere eller længere åremål var cigarfabrikant P. F. Christiansen formand. Murermester Holger Nielsen formand Bankbestyrer M. P. Lassen formand Foreningens nuværende formand siden 1969 er murermester N. C. Bruun. Udover formændene har mange af medlemmerne gjort et stort arbejde til foreningens tarv. Eksempelvis kan nævnes konstruktør Svend Dausgaard, som har været foreningens kasserer i over 25 år. I februar Bestyrelsen

5 I en Grundejerforenings Liv Cl' 25 Aar ikke lang Tid, men fol' vor Forenings Vedkommende er det uden Tvivl den vigtigste Periode, idet de Forhold, der tilvejebringes, heldige eller uheldige, ikke altid staar til at ændre og derved kan faa stol' Betydning langt ud i Fremtiden. Hvem der nu som ny Ejer overtager en af vore Grunde, vil ikke kunne tænke sig, hvorledes Landet laa, da vi begyndte herude, og Festkomiteen har derfor ment det heldigt at give en kort Skildring af Forholdene dengang og Udviklingen senere, saa man kan skønne, hvad der er tabt, og hvad der er vundet. Kun ca. 40 Medlemmer har gjort Turen med de sidste 23 Aar, saa langt de fleste kender ikke vor Trængselstid, og vi vil derfor skildre lidt af de store Vanskeligheder, der var at overvinde, og de ikke smaa Kapitaler, der blev anvendt ved Starten. Indtil Verdenskrigen var der ikke noget hel' i Byen, der hed Byplananlægning, og da "Præstevangen" blev til havde ingen tænkt paa, at Nebbegaardens bakkede Terræn bagved kunde blive udstykket og kunde kræve Forbindelse med Omverdenen; og ingen Steder i vor By undes vel et Stl<. Land saa omklamret af ufarbar Mose, som her. Vor eneste "egen Indgang" var fra Frederikssundsvej ad Brønshøjholms Alle ad en elendig, snoet, bundløs Markvej langs Mosen helt ud til Lærkebakken, og op ad denne, ikke at forglemme! Ikke desto. mindre blev Gaarden Nebbegaard købt til Udstykning af Tivolis Inspektør Olsen og Fiskerestauratør Krogh; une Stakitter blev opsat langs de afsatte Veje, smaa Grøfter gravede, et Kontor solgte Grundene, saa maatte Køberne selvom Resten. Ingen Vand, Gas eller Lys. Men det var lige efter Krigen; den danske Krone raslede rusk nedad, saa selv Smaafolk saa sig om efter en fast Kapitalanbringelse, for Yorden kunde da ikke tabe sin Værdi! Hvad kan del' nu siges om den Plet Jord vi hal' valgt? Det karukteristiske el' jo Bukkerne, Morænedannelser fra Istiden. Vor NaboMosen, er vel det sidste, lidt sure Stadium af Smeltevandsrender, der udad Emdrup kan have haft Forbindelse med Sundet; nær Overfladen langs Mosens Kant under man let den gamle Havbund, endda det al lerfineste, hvide Sand. Hvad Bebyggelse angaar, er vi neppe de første; ved Brønshøjholm fandtes nylig ved Anlægget af den nye Vej en Boplads, og Meddel('ren

6 af disse Linjer har i sin Have fundet flere Hundrede mindre Stenredskaber, saa ensartede at det ikke kan være tilfældigt. Men siden den fjerne Tid, da der endnu var Mulighed for Sejlads og Fiskeri i aabent Vand, har del' neppe været gode Betingelser for Bebyggelse; det laa meget afsides, og Vandstanden laa jo tidligere betydelig højere end nu. Paa den anden Side Mosen mellem Mørkhøj og Buddinge laa Sokkel und Krat, som man endnu kan se Rester af, og Iwar Bøndernefi Svin gik. Men vore Grunde har snarest henligget som en fælles Græsmark og Overdrev for de Brønshøj eller Utterslev Gaarde, der tidligere alle; laa sammen i en Klump. Disse og Omegnens Gaarde blev hamdt medtagne under Svenskekrigen, og først i vor Tid el' Utterslev kommet til Hægte1'l1e igen. ~ (De allerførste Ord i en gammel KøbenhavI'sbeskrivelse skildrer Utterslev som en Kongsgaard). Nebbegamd undgik dog den Skæbne at blive plyndret -- af den gode Grund, at den ikke eksisterede; dens Historie begynder sammen med Udskiftningen som Led i de store Landbol'cformer, og i Udsly k ningskommissionens Protokoller fra 1783 hal' jeg fundet følgende: So:n den, der begærte Udskiftning, fik Andræ en Udlad. Af andre Bønder ønskede kun Jens Andersen at modtage en Udlod, men han forlangte 200 Rdl. i Bygningshjælp, Frihed for kg1. Skat, Rejse og Hoveri i 2 Am, ()O Stk. Egestolper, 2 Skovlæs hele Træer af Skov, samt forsvarlig Gødning til G Tdl'. Land. Kommissionen spurgte, om ingen vilde gøre det for mindre. J a cob Rasmussen tilbød da at udflytte for 20 Rd1. mindre, og han fik da en Udlad mod Nord, op til Utterslev 1\10se og Mark. (Nuværende l\hr. Nr. 10, Nebbegaard). Gennem en lille Bog af Valdemar Møiler: "Fra Sokkelund Herred" stifter man Bekendtskab med Beboerne i Utterslev og; Bronshøj, men da det er Uddrag af Tingbøgerne, omhandler de jo me3t Yderlighederne; men det giver Perspektiv i Tilværelsen at kende lidt til Stedets Fortid. (omhandl fra Hi21). Men Utterslev havde endnu i l\lanjs Minde sit eget primitive Retsvæsen; min Farbror fortalte, at der tit var Spektakler, Byens store Vægter gik da Byen igennem og "task" alt hvad han mødte pan sin Vej dygtigt igennem; saa var der Fred igen et Stykke Tid! Efter denne lille Dykning i Fortiden kommer vi tilbl1.~~e til Grundene: Det rygtedes hurtigt, at herude var "billig" Jord at faa. Her var ialtfald noget for enlwcc Smag, for hvem der vilde have den fri Udsigt fra de lerede Knolde, 2;) o. H., hvor kun Hareskoven lunede for den skarpe Vestenvind, eller hvem der foretrak de lunere Sænkninger, hvor Mulden i Tidernes Løb var havnet, pløjet og skyllet

7 u / / UTTERSLEVH0J GRUNDEJERFORENING

8 UTTERSLEVHØ NEBBEGAARDEN Sund, smuk og h Villagrunde sælges fr Forlang Prospekt med fra Telefon 0 Kontor paa Grundstyk'~e n FUGLEPERSPEKTIV FRA U

9 JS VILLABY UTTERSLEV øj Beliggenhed a 65 Øre pr. D Alen Kort og Beskrivelse 0bro 4212 et Telf. Brønshøj &~ UTTERSLEVHØJ VILLABY.

10 ned; der vm Solside, mod øst eiler Vest; det gjaldt, at hvem der kom først, kom bedst, og Priser Kr. 0.0:) til Kr Man tog ind hos Nielsen paa Jagtvej, der handlede med gammelt Træværk , pr. Trækvogn sdvfolgelig, og ikke mange Søndage efter stod der et Skur eller Sommerhus paa Grunden, meel eller uden Gesvejsninger paa THget; Græsplæne med Flagstang, Frugttræer og Buske, Blomster og Gr0ntsHger. Der blev vel nok arbl'jd! t! Intet kunde vække N~ byggeren den første Nat i Bræddeskuret, hverken det stadige Drat al' 0rentviste fra Loftet ned paa Dynen, eller det øredøvende Spektakel af l\1aager og Ænder i l\losen, og om lylorgenen blev Kaffen lavet paa den hvæsende Primus, det gjaldt om <lt mabe højt i Køkkenet. Senere blev Frokostsnapsen hentet op af den lille stensatte Kælder i Skyggen af Huset. Vi var meget mere i Kontakt med Naturen, end vi siden har været det, men vi var ogsaa forholdsvis unge. Lærken havde Rede i Jordbærrene og trilrede over vore Hoveder de lange Foraarsdage; paa de fede Grøftekanter græssede Geder, undertiden Heste, samt Kaniner, Gæs og Ænder i flytteli~\c Bure, Stork Langeben spankulerede langs lylosen eller knebrede nede paa Urønshøjholm, Bissen strakte sig velbehageligt inde i Sivene og hilste: "G'maaren, Frue! der skulde vel ikke være lidt til Hjælp til Morgenkaffen!" Mosekonen bryggede, Hundene gøede, Hanerne galede, Køerne brølede, Gøgen kukkede, Skovduerne kurrede, FrGel'l1e kvækkede, l\laagerne skreg, Ænderne rappede, Kaninerne mimrede, Hønsene kllglt~de, Pindsvinet øffede, Rotterne peb, og lylusene gnavede. j\lællz kunde hentes bande pan Brønshøjholm og Nebbegaarden, hvis Længer blcv staaende en Del Aar efter, ellers havde Marketenderen alt til Li\Tt~3 Ophold: 01, Snaps, Tjære, Brød, l\laling, Rottefælder, kulørte Lygter, Kartofler og Petroleum. Passagen dertil, gennem den gamle Gnarcl ble\' kontrolleret af J 1lnzens kloge Rottehund, der vupti sprang ud af en ituslaaet Rude og snusede til en, om Passet var i Orden, og san ind igen. Naar Jagten gik ind om Hosten, raslede Haglene ned over vore Paptage fm Carl Beekers Jagtselskaber, det nu noget saa hyggeligt, og Ornitologerne legede Tittit mellem Sivcne og de 108 Fuglearter, der dengang ynglede ilyloseli. lylen nam SHa "Georg og l\larie" gik Aftentur he11o\'e1' deres j\1ark, fulgt af deres store Hund, var det den fuldendte 1l1ndlif\e Idyl. For den mere haandgribelige Romantik sørgede en regulær Røverbande, del' :-;OY 0111 Dagen i et forladt Skur paa l\ilosesvinget. Ved en Politirazzia fandtes der alt, hvad vi andre maatte savne under Krigen og derefter, ligesom nu: Spiritus, Tobak, Cigaretter, 01, Pølser og mange Kasser fulde af Jetsælgelii~e Ting, stjaalne altsammen fra Forretninger i Nabolaget. Flere Gange blev der sat Ild paa lylosen nordvest paa, og der afbrændte temmelig store Stykker af den, saa Brandvæsnet maatte begrænse Ilden. lylosen var jo dengang et halvsumpet Vildnis med kun

11 enkelte aabne Vandpartier, ellers havde kun den tilgrocde Fæstningsgrav til Søborghus aabent Vand. Det var i de førstc Anr mcget almindeligt, selv at bygge sit Bus, da Spørgsmnalet om at tage fast Bopæl eftcrhaandcn blev aktuelt for mange. Der blev købt Fordkasser og isoleret med Risskaller eller Slagger; en enkelt begyndte med soltørrede Sten, hvad dog ikke ble\' godkendt. "Trekanten" nedenfor Andestien, der dengang hørte til Kolonien, leverede mange Bygningsmaterialer; naar Græsset var skrællet af, og Mosejorden kørt hjem pr. Hjulbør, naaede man snart ned til den gamle Strandbund med Sten, Grus og Sand; hver havde sit Hul, og der gjaldt strenge Love som i en GuldgraverIejr. Men Respekt for disse tapre Pionerer fra de første Aar, og Hatten af for en ingenlunde ung Mand, der i sin Fritid gravede Grund, og alene med sin Kone til Hjælp, opførte et stort, solidt Hus med Lejeparti, og kun behøvede Snedker, Glarmester og Blikkenslager - og saa var hans Søndage endda tit optagne paa Fabriken! Nu er det ikke svært at se, fra hvilken Periode et Hus stammer, om det er fra denne Selvbyggerperiode med almindelige, gamle Hustyper med spidse Gavle, eller fra Bungalowtiden, da man fandt paa at afsnede Taget til alle Sider. Nu Hndes her endda Etagehuse. Bygningslovene var dengang saaledes, at ethvert Hus var i Strid dermed, og der maatte søges Dispensation til alt. Paragrafer, ja! Ifølge Papirerne havde vi Pligt at danne en Grundejerforening for at varetage fælles Interesse, og den blev, saavidt vides, stiftet i en Have af Murermester Hertløv, Skomagermester Lynge, Repræsentant Christiansen m. fl. Den store Koloni paa over 300 Medlemmer skulde styres, og de allerviseste blev udsete til det ansvarsfulde Bven". Baade ordinært og ekstraordinært stævnede vi da til Tingstævne i den ærværdige Brønshøj Krosal, lwor Medlemmernes sunde Kropsvarme mødtes med de kolde Vægge og fik det til at løbe koldt ned - men vi holdt Varmen, for Bølgerne gik tit højt, naar store Ting var paa Dagsordenen. Rottegift skulde udlægges, Septictanke indrettes, de frostsprængte Vandrør maatte, trods Vandets rettidige Aftapning, aarlig repareres; det androg flere Am ca Kr. En Byggeplan med Angivelse af Vejhøjderne skulde betales af alle lv\edlemmer med 10 Kr., men særlig slugte de opkørte Veje en 1\lasse Penge, og der maatte opkræves Ekstrakontingenter for at dække Foreningens Gæld. Da Vejene, trods alt, vedblev at yære lige bundløse, blev samtlige Murbrokker fra Nedbrydningen af Ejendomme ved Lavendelstræde kørt derud. - lvlen alt dette kostede mange Penge, og for at bøde derpaa og skaane l\ledlemmerne for Ekstrakontingent, blev en aarlig Sommerfest vedtaget; der ble\' anskaffet Danseestrade, og til Blæseorkestrets Klang traadte Unge og Gamle Dansen. r\u havde det været Ivleningen, ht ogsaa Fremmede skulde møde flittigt op og danse rigtig mange Femøres-Danse, saa det ikke blev.medlemmerne alene, der skulde spytte i Bøssen til Tombola osv., men saa viste det sig, at disse Fremmede

12 af begge Køn "lavede Fest", dog uheldigvis mest efter Lukketid, og saa var det Bal forbi, Skur og Estrade blev solgt! Mange modstridende Meninger paa Generalforsamlinger gør, at der arbejdes tungt, og maa slide haardt, blot for at faa formuleret en lille Lovændring; værre var det, at der sikkert ofte blev truffet ukloge Dispositioner, og at vi som Følge deraf maatte leve saa mange Aar herude under primitive Former. Dog - Aarsagen til, at Udviklingen stod i Stampe, maa dog vist søges, ikke alene i svigtende Evne hos Bestyrelserne, men sikkert lige saa meget i den Omstændighed, at mange Medlemmer, der foreløbig slet ikke havde tænkt paa at bygge, men mere betragtede deres Grund som en Kolonihave, altid stemte imod, naar Talen var 0111 større Anlæg og Udgifter. Nu havde Foreningen imidlertid opsparet et 'VeJfond, der kun maatte bruges til permanent Vejanlæg, og dette var efterhaanden kommet op paa Kr., der var tilvejebragt ved Indbetaling af Medlemmer paa Bog i Sparek. f. Kbhvn. & Omegn. Selvfølgelig skortede det ikke paa Forslag 0111 at,,iaane" af dette Fond til Dækning af Gæld til Slagger paa Vejene o. 1., men Bestyrelsen var altid standhaftig, til Trods for, at vi i fugtige Perioder ikke kunde formaa en Droskeehauffør til at køre herud -- saa berygtede var vore bundløse Veje! Vilde man til Byen, brugte mange at gaa med Træsko op til Sporvognen, anbringe dem der og fortsætte med Skiftesko. Man kender Folk her, der om Vinteren, for overhovedet at kunne kravle paa alle fire op af den isglatte Hulvej op til UUerslev, har maattet rive Ærmefoer og Skjortc i Strimler og vikle det om Fodtøjet, denne Vej, der var saa smal og stejl i Sidernes Skraaning, at en Dame maatte hage sig fast i Pigtraaden ved Haverne for ikke at blive kørt ned af Biler. En anden vigtig Faktor var Vandet; om Vinteren naar Vandrørene var tømte, maatte det hentes i Bakkeleddet, hvor der var indrettet en frostfri Vandpost, senere aliøst af 2 Brandstammel', en paa hver af Trekanterne. Det har sikkert været cn OvermskcIse for mange, naar Kontrabogen var reyideret, at sc, hvol'meget man endnu skyldte paa sin 5 Q/o Panteobligation. Det blev jo omtrent staaende paa det samme! Den amortiserede jo kun lidt, m~sten allc vore indbetalte Penge var Renter. Som man vil have set, var det ingenlunde bare Løjer at være Pioner i Udmarken, men tiltrods herfor laa her dog i :0 Huse. Efterhaanden l\ledlcmmerne skulde bygge, maatte de præstere en større Udbetaling og fik Skøde paa deres Jord. Og de blev efterhaanden Prioritetsbestyrere, jo, det begyndte at glide. Der skulde dog endnu udefra lægges os en Del Sten i Vejen, idet vi mødte Uvilje mod fri Gennemkørsel saavel i Præstevangen, som i Utterslev, der begge slog Bomme for os, henholdsvis i Bakkeleddet og i Hulvejen (P. D. L0vs Vej, som den kaldtes paa Regnskabet, populært "Knolden") medens Søborgcl1scrne fortsat vilde passere vore Enemærker. Dette vilde dog næppe have foryoldt os størrc Vcjreparationer, da de encste Befordringsmidler, der kunde passere den høje, buede Bro over Fæstningskanalen, var Cykler og Barnevogne. Ikke desto

13 mindre foretog vor Bestyrelse det fortvivlede Skridt at spærre for dem med Palisader ved Horsebakken, Engsvinget og Mosesvinget, og vi var saaledes selv fuldstændig afspærret for Omverdenen! Men Søborgenserne vilde have Lovligheden prøvet ved Retten, og denne gav dem Medhold, og dømte os til at fjerne de tre Spærringer (der havde kostet os 1600 Kr. at opsætte og nedtage) samt betale Præstevangen 400 Kr. aarlig, og Utterslev Lodsejere 150 Kr. samt til Hulvejen l!jo Kr., ialt 300 Kr. aat'lig for fri Gennemkørsel. Kuriøst at tænke sig, at maatte betale 300 Kr. aat lig for at køre paa denne elendige Jorclvej, der ydermere paa de kommunale Kort staar som eneste Kørevej fra Nebbegaard før Aarhundreclskiftet, og saaledes maatte komme ind under "gammel Hævd". Vi springer nu frem til August 1926, da Generalforsamlingen valgte den nuværende Formand og 3 nye Bestyrelsesmedlemmer, og der indlededes en ny Æra. Der blev forhandlet med Vandvæsenet om 0:edlægning af den permanente Vandledning, som blev bevilget med den Indskrænkning, at Ledningen i Mosesvinget mellem Brønshojholm iklc kunde lægges, da Vejene paa sine Steder laa en hel J\'leter for la d. Saa gik Bestyrelsen til GLl1eralforsamlingen og søgte en Bevilling paa 7000 Kr., hvilket blev vedtaget, og nu blev der taget fat. Formanden fik lavet det saadan, at vi fik den overskydende.j ord fra Hovedkloaken mellem Raadvadvej og Horsebakken, og nogle Uger efter at Vandet var lagt, var Vejen fyldt op - ogsaa den Del af Hyrdevangen der laa under Vej højde. I September 1927 paabegyndtes det egentlige Vejarbejde, der stod paa et Par Aar og paa sine Steder lavede om paa Landskabet; nogle Haver kom til at svæve oppe i Luften, andre sank ned i et Hul i Forhold til Vejen! En Mand fældede i Hidsighed sin Hæk og solgte Grunden.. Men der indvandtes bl. Il. det, at den nederste Del af.mosebaldwll fra Købmand Koek nu kunde befares. Vejfonden var i lvlellemtiden oyergaaet til l\lagistratcn, der administrerede den, og hvor den mildnede Vilkaarenc for dcn enkelte ycd Afregningen for Vejene. Endelig kom den store Dag, da Yi kunde lukke op for Gassen og pakke Primusserne væk; ikke at tale om Elektriciteten. Ved denne Tid forsvandt ogsaa \"01'e Pn["celnumre fra Hayelaagenw og maatte gøre Plads for de biaa E11laille-Gaclcl1llIl1re. Vi \'i1i" l;lnet en Bydel. Det wu Vejhistorie, men vi skulde have det hele med. "Er der mere, cl'herrer ønsker? Vejtjæring for t:ks.?" Vi var jo solide Kunder. Jo -- der var jo Fe:;;tpladcl1! vvdl - den blev ordnet og beplantet og var ellle:;; Haab. Naar det groede til, kundc Familie:ester afholdes i Musikpavilloncll; det blev vedtaget og det gælder endnu at Flaget skulde til Tops i Anledning af Højtideligheder hos l\ledlemmeme. Og, som et.medlem sagde: "Det skal bli\'e dejligt at stoppe

14 sin Shagpibe og gna derover og læse sin Avis!" - Ak ja! det er beskæmmende at maatte sig(~ det: Ungdommen og Børnene ødelægger alt derinde og hm gjort det nødvendigt, til Stadighed at holde Anlægget lukket. Forsøg \lila at nyttiggøre Arealet som Byggegrund strander paa Servitutbestellllllelser, og skønt det ikke har skortet paa Forslag, vi nævner: Skolehave, Tellllisplads, Børnehave-Legeplads, Nyttehave, foruden Badmintonhal, Selskabs101mler m. m., saa henligger det stadigt unyttigt og sluger en Del Penge til ingen Nytte. Selvfølgelig har det bølgede Terræn beredt os Vanskeligheder, som ikke forekommer alle Steder, men, naar man ser bort fra Fliserne, som paa Grund af Tide1'l1e maa vente lidt, saa er vel dette lille Stykke Danmark, der bugter 3ig i Bakke, Dal, nu gjort os saa nogenlunde underdanigt, og faar vi en nærmere Sporvognsforbindelse, el' alt godt. Det yar ikke blot og bar Luksus, 11am mange herude anskaffede Motorkøretøjer. Den uregelmæssige Bebyggelse afspejler tydeligt den tilbagelagte Tid, og man ser tydeligt at her bor Folk, del' hal' sat Fødder under eget Bord; nogle hal' bygget tæt ved Gadelinjen, medens andre ligger fornemt tilbagetrukket med Haven foran, j\1ange Ejendomme har skiftet Ejer flere Gange, men større og større Folk søger nu at erhyerye vore Grunde herude ved den saakaldte Naturpark. Idyllen er rigtignok borte, og mange af j\losens Fugle synes fol' stedse at have fol'ladt os; Uglen Skovduerne og Gøgen hører man ikke mere som før, jaget væk af Forbedringerne som det altid gaar. Dog el' der endnu meget at glæde sig oyer, og efter at Haverne er vokset til, og Bebyggelsen luner, er det, som om Klimaet er blevet mildere herude, hvol' det blev sagt, at vi havde Vestenvind mindst de 400 Dage i Anret; vi maa derfor have Loy til at haabe paa "bliden Bør" og forts::t god 0i~ sund Udvikling af UTTERSLEVIi0J GRUNDEJERFORENING.

15 Udviklingen Som det fremgår af foranstående skrift, har de første år ikke været nemme herude. Pionerernes hårde arbejde og entusiasme ligger bag. I dag er vort kvarter helt udbygget og har fundet sin form som et roligt villakvarter. De oprindelige beboere er afløst af næste generation og nye ejere. Grunde og huse er blevet dyre. Ejendomsværdierne er steget voldsomt. Ved udstykningen i 1918 lå arealet langt uden for byen med græsmarker rundt omkring. I dag er byen vokset langt udenom vort område. De arealer, der nu udlægges til opførelse af nye parcelhuse, ligger milevidt fra byen. Det er ikke den lille mand, der i disse år køber hus i Utterslevhøj Grundejerforening, snarere tværtimod. Forbindelse til byen blev oprindelig klaret med sporvogn fra Frederikssundsvej. Takket være vore henvendelser har vi nu fået hurtigbusser til centrum, selvom der er for længe imellem dem. Gennem årene har vi rettet henvendelser til politiet om hastighedsbegrænsninger på Horsebakken og i Mosesvinget og også om ensretning af den sidste. Dog uden resultat. Snerydning på vore private veje har vi selv ansvaret for. Vi har haft kontrakt med en entreprenør herom, men selvom han havde påtaget sig alt for mange aftaler om snerydning, er han krakket i 1978, og vi må så selv udføre det igen indtil videre. Vejskiltning er en opgave, der påhviler hjørnegrundejerne iflg. politivedtægten, men foreningen har hidtil afholdt udgiften, indtil nye galvaniserede standere har afløst de gamle træstolper, efterhånden som de gik til. Veje, vand, kloak, gas og el var gennemført i løbet af de første 25 år. Vedligeholdelse af vore private veje blev overtaget af Københavns Kommune i henhold til vejlovens 8 for vor regning med afregning efter facadelængde efter udført arbejde med svingende årlige udgifter. Da kommunen bebudede en kæmpeudgift for hver af de 246 parceller ved privat vej som følge af en påtænkt fuldstændig omlægning af Mosesvinget, søgte og fik vi - efter afstemning blandt medlemmerne - i 1977 en nyordning med kommunen om vejvedligeholdelse med udjævning af de årlige bidrag fra parcellerne uanset svingende udgifter. Hareskovvej og Horsebakken er overtaget som offentlige veje og er derfor uden for denne ordning. Vejbelysningen er ved foreningens medvirken blevet betydelig forbedret ved opsætning af lysstofrør og er nu overtaget af kommunen. Efter mange års tovtrækkeri lykkedes det i 1959 at få lagt fliser i fortovene, som indtil da var belagt med slagger.

16 Renovationen er overtaget af»renholdningsselskabet af 1898«med en ugentlig afhentning af vore affaldsposer. Stort affald (haveaffald, gamle møbler 0.1.) afhentes en gang om måneden. Anlægget ved Enemærket/Mosebakken er vort smertensbarn - en svær økonomisk belastning. Ved udstykning af parcellerne blev det i 1918 udlagt som vejareal (som en plads) som kompensation for vore smalle veje. Som det fremgår af 25 års skriftet, har mangt og meget været forsøgt for at få lov til at udnytte arealet, evt. sælge det. Men forgæves. Vi har altid betragtet anlægget som vort, ja, faktisk ejer hver grundejer en andel af det iflg. de gamle skøder. Ved udstykningen blev parcellerne frasolgt fra Nebbegårdens jorder, men anlægget henstår stadig som en del af gårdens gamle matrikelnummer, nr. 10 af Brønshøj, hvad der skyldes en fejl. En enkelt af arvingerne efter udstykkerne vil ikke give slip»på sin ret«, selvom jordstykket som vej areal ikke er noget værd i handel. Sagen kom frem i 1977 ved flytning af en transformator ind i anlægget fra gadehjørnet Enemærket/Mosebakken. Bestyrelsen underskreven deklaration herom på grundejerforeningens vegne. Myndighederne gjorde imidlertid opmærksom på, at ifølge tingbogen var anlæggets areal aldrig tilskødet grundejerne. Så nu prøver vi ad juridisk vej at få klarlagt ejerskabet. I 1963 fremsattes forslag om opførelse af et plejehjem på grunden med fortrinsret for vore parcelhusejere til plejehjemmet. Daværende overborgmester Urban Hansen gik ved vore forhandlinger ind for at fremme sagen, hvis alle grundejerne 100 % ville gå med til det. Men 19 gik imod, og så faldt sagen. Anlægget groede efterhånden til som et vildnis og blev losseplads for stjålne cykler og knallerter og bygningsaffald og tilholdssted for uønskede personer. I blev det ryddet og anlagt med græsplæne og enkeltstående træer, så det nu kan overskues ude fra vejene. Kommunen vedligeholder det nu for vor regning og med standard som de kommunale parker, tilligemed dets fortove, og sørger for disses og vejenes snerydning og grusning. Men det koster mange penge og er som nævnt en svær økonomisk belastning for foreningen.

17

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Aagaarden tidl. Skovlyst

Aagaarden tidl. Skovlyst Aagaarden tidl. Skovlyst I 2004 skriver Poul Tibæk følgende om Aagaarden (Rideskolen): Efter landbrugsreformen blev mose- og søområdet i Lille Værløse Overdrev i 1774 opdelt i 14 lodder, der blev tildelt

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

De lollandske Agerhøns

De lollandske Agerhøns Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Love for Grundejerforeningen Strandlyst

Love for Grundejerforeningen Strandlyst Love for Grundejerforeningen Strandlyst NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Strandlyst. Dens hjemsted er København under hvis jurisdiktion den hører, og dens område er den del

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

De gamle fynske Gaarde

De gamle fynske Gaarde De gamle fynske Gaarde Jeg elsker de gamle, de stråtækte Gaarde, der ligger saa lunt mellem Haver og Hegn, til trods for vort Kystklimas Storme lidt haarde vort Øklimas Snefog og vældende Regn, Hvor kan

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01441.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00 Fredningen vedrører: Nødebo Kirke la., Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1950 Kendelser Deklarationer ('\

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Tak hr dirigent. Indledningsvis så vil jeg lige knytte et par kommentarer til året der er gået. På sidste års generalforsamling blev kassereren genvalgt efter

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG Stiftet 20. august 1940 Revideret 30.03.2007 VEDTÆGTER For Grundejerforeningen LÆRKEVANG Stiftet den 20. august 1940. Omarbejdet og revideret som vedtaget på

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Grundejerforeningen Dybdalgård

Grundejerforeningen Dybdalgård 1 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Dybdalgård 2 1 Foreningens navn. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Dybdalgård. 2 Foreningens geografiske dækningsområde. Dens område er arealerne omfattet

Læs mere

Septemberjagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Septemberjagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Strandgården s Affalds-uge 2009

Strandgården s Affalds-uge 2009 Strandgården s Affalds-uge 2009 Sct. icolai Skoles SFO Strandgården Strandgården er en SFO under Sct. icolai Skole i Køge. Hos os er midtbyens børn efter skoletid, ca. 250 fra 5 til 13 år. Vi bor tæt ved

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Utterslevhøj Grundejerforening Indkaldelse til Generalforsamling 2015 Onsdag den 15. april kl. 19:00 Ungdomsskolen i Utterslev Horsebakken 19 1 Aftenens program 19.00 Ordinær generalforsamling 20.30 Pause

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere