Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser"

Transkript

1 Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 24. marts 2009 Rapport nr. 9 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser I rapport nr. 8 kommenterede Følgegruppen graden af målopfyldelse for reformens overordnede mål, herunder uddannelsernes studieforberedende funktion med større vægt på faglighed og erhvervelse af reel studiekompetence. I denne forbindelse hæftede gruppen sig ved, at der især for stx og hf er sket et balanceskift fra en pensumorienteret læseplan, der (i de fleste fag, og især i matematik og naturvidenskab) havde en forholdsvis detaljeret central styring af undervisningens indhold, i retning af større vægt på målstyring i form af anvendelsesorienterede faglige kompetencer i kombination med centrale krav til fagenes kernestof. Virkeliggørelse af denne udvikling er kompleks og tidkrævende. Man kan ikke forvente, at alle intentioner er udfoldet efter det første gennemløb, og fortsat mangler der erfaringer fra reformstudenternes resultater i de videregående uddannelser. Som et bidrag til vurderingen af, hvorvidt reformen har den rette kurs mht. styrkelse af fagligheden og studiekompetencen, har Følgegruppen afventet resultaterne fra en særlig evaluering af udviklingen i fagligheden i to udvalgte fag: fysik og matematik i htx og stx. Evalueringen er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) efter bestilling fra Undervisningsministeriet og har sigte på en vurdering af den faglige udvikling set i et internationalt perspektiv. Evalueringen skal i dette perspektiv omfatte en vurdering af relevansen af den faglige udvikling i de pågældende fag i forhold til den faglighed og studieparathed, som undervisningen skal føre til set ud fra de krav, de unge vil møde i forbindelse med studier og arbejde på et internationalt marked, jf. bilag 1. Evalueringen er iværksat i sammenhæng med Følgegruppens tidligere drøftelser af fagligheden i gymnasiereformen og af fremgangsmåder til evaluering og vurdering af udviklingen i fagligheden, jfr. omtalen heraf i rapport nr. 8. EVA nedsatte til denne opgave en ekspertgruppe for hvert af de to fag, således at hver gruppe havde tre internationale sagkyndige med indsigt i fagenes anvendelse på aftagerniveau, i fagenes placering i det internationale uddannelsessystem og i internationale udviklingstendenser vedrørende matematik- og fysikundervisning, jf. bilag 1. Resultaterne af denne evaluering foreligger nu med følgende to rapporter: The subject of Mathematics from an international perspective. Mathematics A and B in HTX and STX, EVA, The subject of Physics from an international perspective. Physics A and B in HTX and STX, EVA,

2 Undervisningens mål og indhold Følgegruppen noterer sig ekspertgruppernes vurdering af, at indholdet af undervisningen i matematik og fysik ved gymnasiereformen har udviklet sig i den rigtige retning set i et internationalt perspektiv, at denne udvikling er i god overensstemmelse trenden i andre lande, og at også fokuseringen på samspillet mellem fagene hilses velkommen. Følgegruppen noterer sig ligeledes, at fokus på kompetencemål i henhold til ekspertgruppernes vurdering er på linje med den internationale udviklingstendens, og at kompetencer vurderes som nyttige angivelser af, hvorledes elever kan anvende viden og færdigheder. Denne konstatering er i overensstemmelse med, at faglige kompetencer kun opnås gennem erhvervelse af faglig viden og faglige færdigheder, og at kompetencebeskrivelser ikke står i modsætning til krav om viden og færdigheder, men tværtimod tilføjer en ekstra anvendelsesdimension til en traditionel pensumorienteret fagbeskrivelse med vægt på viden og færdigheder. Udviklingen er kombineret med øgede frihedsgrader i arbejdet med viden og færdigheder til realisering af kompetencerne, samtidig med at kompetencemålene er retningsgivende for udvælgelse af fagets videns- og færdighedsområder. Niveauet Det er ekspertgruppernes vurdering, at de faglige niveauer, der er defineret i læreplanerne, og som bl.a. kommer til udtryk i de skriftlige eksamensopgaver, er fuldt tilstrækkelige set i det internationale perspektiv. Følgegruppen noterer sig denne vurdering, men anbefaler lige som ekspertgrupperne at en række beskrivelser af kravene i de to fag gives særlig opmærksomhed, så den ændrede balance mellem indholdsstyring og kompetencebaseret målstyring, som gymnasiereformen er udtryk for, reelt medfører den tilsigtede styrkelse af faglighed og studiekompetence. Ekspertpanelerne finder således, at kompetencebeskrivelserne skal suppleres med yderligere indholdsbeskrivelser for at sikre en tydelig og specifik beskrivelse af undervisningens niveau. Balancer og sammenhænge i undervisning og læreplan På baggrund af de to rapporter og set i sammenhæng med, at undervisning og faglighed er underlagt en løbende udvikling, samt at den konkrete undervisning både skal motivere og inspirere samt sikre viden, færdigheder og kompetencer, anbefaler Følgegruppen, at nedenstående tre balancer og sammenhænge løbende indgår i planlægning af undervisningen. Samtidig anbefaler Følgegruppen, at disse balancer og sammenhænge med mellemrum tages op til overvejelse i forbindelse med justeringer af læreplaner: Balancen og sammenhængen mellem færdigheder, viden og kompetencer Balancen mellem fagligt kernestof og supplerende stof Balancen mellem teoretisk indsigt i fagene og fagenes anvendelser. 2

3 Balancen og sammenhængen mellem færdigheder, viden og kompetencer Gymnasiereformens øgede fokus på elevernes kompetencer har måske givet indtryk af, at vigtigheden af færdigheder og viden er nedprioriteret. Derfor anbefaler Følgegruppen, at det i forbindelse med de kommende justeringer af læreplaner og vejledninger nøje overvejes, hvorledes det kan præciseres, at færdigheder og viden ikke er nedprioriteret af krav om erhvervelse af kompetencer, men netop udgør forudsætninger for kompetencerne. Samtidig skal det overvejes, om der i læreplanerne er den rette indbyrdes balance i krav til bestemte former for færdigheder og viden set i forhold til kompetencekravene såvel i undervisningen som ved eksamen. Balancen mellem kernestof og supplerende stof Følgegruppen noterer sig, at ekspertgrupperne finder det supplerende stof vigtigt for elevernes engagement og for at kunne tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med lokale ønsker og behov, men at det samtidig påpeges, at det supplerende stof nok har fået lidt for meget plads i de nye læreplaner. Følgegruppen vil ikke i detaljer foreslå, at specifikke emner tilføjes til kernestoffet, men finder, at ekspertgruppernes mere detaljerede forslag til udvidelse af kernestoffet bør indgå i de faglige vurderinger i forbindelse med den kommende revision af læreplanerne. Balancen mellem teori og anvendelse En afgørende nyskabelse ved gymnasiereformen er styrkelsen af det overordnede fokus på de enkelte fags anvendelsesmuligheder inden for en række områder. Følgegruppen finder, at dette fokus på brugsfaglighed er vigtigt for undervisningen, men er samtidig klar over, at det ikke skal gennemføres på bekostning af fagenes særlige metoder, teorier og synsvinkler. Også her er det vigtigt løbende at overveje balancen mellem teori og anvendelse, således som ekspertgrupperne påpeger det. Eksamen Relationen mellem eksamen og den forudgående undervisning er et centralt punkt i ethvert uddannelsessystem. Da de basale mål med undervisningen er, at eleverne skal styrke deres elementære færdigheder og udvikle deres faglige kompetencer, skal disse mål naturligvis også evalueres ved eksamen. Også målet om, at eleverne skal kunne anvende deres viden på nye og ukendte situationer, skal kunne evalueres ved eksamen. Som det er påpeget af ekspertgrupperne, er der en vis diskrepans mellem målene og prøveformerne både i stx og htx. Følgegruppen anbefaler derfor, at de kommende overvejelser om justeringer af læreplanerne, herunder af prøveformerne, kommer til at omfatte etablering af en bedre sammenhæng mellem mål og prøveformer. Initiativer Det er vigtigt, at der sker en forstærket udvikling af de didaktiske metoder for undervisningen i både matematik og fysik og måske ikke mindst i fysik. Der er derfor brug for, at der konstant lægges vægt på en yderligere modernisering af fagene og af undervisningen. Denne proces kan støttes gennem et udviklingsprojekt, hvor en gruppe lærere og didaktikere sammen udvikler nye forløb, der kan udvikle undervisningen både dens indhold og praksis. Et sådant udvik- 3

4 lingsprojekt kan fx placeres i det kommende Center for undervisningen i natur, teknik og sundhed. Et tilsvarende udviklingsprojekt, hvor man analyserer og kommer med forslag til, hvordan ledelserne på den enkelte institution bedst styrker den helt nødvendige faglige og pædagogiske udvikling i fagene, kunne ligeledes forankres i det nye center. Anbefalinger fra Følgegruppen Ud over de ovenfor anførte kommentarer har Følgegruppen følgende specifikke anbefalinger: - at der sikres sammenhæng mellem læreplansniveauerne i de enkelte fag ved overgangen fra ét trin af uddannelsessystemet til det følgende - at der også i andre fag end matematik og fysik sikres evalueringer, som benchmarker i forhold til et internationalt niveau - at fagligt samspil skal have et fagligt rationale som tidligere anbefalet i Følgegruppens rapporter - at kompetencebeskrivelserne skal suppleres med yderligere indholdsbeskrivelser for at sikre en tydelig og specifik beskrivelse af undervisningens niveau - at skolerne skal sikre fokus på faglig sammenhæng og kontinuitet i undervisningen, som det også anbefales i de to internationale rapporter. Følgegruppen anbefaler desuden, at de justeringer, som gruppen med denne rapport lægger op til, drøftes i de faglige miljøer, således at fagkonsulenterne inddrager de faglige foreninger, de faglige fora og lærerne forud for den forestående justering af læreplanerne. 4

5 Bilag 1: Projektbeskrivelse fra Danmarks Evalueringsinstitut for: Fysik og matematik i internationalt perspektiv (uddrag) 1. Baggrund I 2008 gennemfører Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) efter anmodning fra Afdelingen for gymnasiale uddannelser i Undervisningsministeriet en række evalueringer af bestemte fag på de gymnasiale uddannelser, herunder evalueringer af fysik og matematik. Disse evalueringer gennemføres efter et særligt koncept som benyttes i alle fagevalueringer som EVA har gennemført eller er i gang med at gennemføre i forbindelse med gymnasiereformen. Konceptet for fagevalueringerne indebærer at fagene evalueres inden for de gældende regler, dvs. med udgangspunkt i de bekendtgørelser, læreplaner og vejledninger der er udsendt i forbindelse med gymnasiereformen, herunder målbeskrivelserne for de enkelte fag. Fokus retter sig dels mod lærernes erfaring med de nye læreplaner, dels mod resultaterne af undervisningen. Evalueringen skal således belyse i hvilket omfang målene i læreplanerne nås, og hvordan tilrettelæggelsen af undervisningen bidrager til elevernes udbytte. Afdelingen for gymnasiale uddannelser i Undervisningsministeriet har efterfølgende anmodet EVA om at gennemføre en supplerende evaluering for så vidt angår fysik A og B og matematik A og B på htx og stx. Den supplerende evaluering skal sikre at fagene også belyses i forhold til den internationale udvikling i de pågældende fags didaktik og i forhold til den faglighed som efterspørges i forbindelse med studier og arbejde på et internationalt marked. Denne projektbeskrivelse redegør nærmere for formålet med den supplerende evaluering af fysik og matematik, og den beskriver evalueringens dokumentationsgrundlag og tilrettelæggelse. 2. Formål og fokusområder Formålet med den supplerende evaluering af fysik A og B og matematik A og B på htx og stx er at vurdere de pågældende fag ud fra et internationalt perspektiv. Med udgangspunkt i uddannelsernes overordnede formål skal evalueringen vurdere relevansen af den faglige udvikling i de pågældende fag i forhold til den faglighed og studieparathed som undervisningen skal føre til set ud fra de krav de unge vil møde i forbindelse med studier og arbejde på et internationalt marked. Denne evaluering af relevansen af den faglige udvikling set i internationalt perspektiv skal fokusere på følgende forhold: 5

6 Undervisningens faglige mål Regler vedrørende undervisningens indhold Principper for den didaktiske tilrettelæggelse, herunder kravene om fagligt samspil Prøvernes indhold og form Udviklingen i fagenes position i uddannelserne. 3. Evalueringens dokumentationskilder Evalueringen bygger på følgende kildegrupper: 1. Læreplanerne 2. Opgavesættene ved de skriftlige prøver på B-niveau i sommeren 2007 og A-niveau i sommeren 2008, Til sammenligning inddrages opgavesæt fra skriftlige prøver efter den tidligere reform i 1988 og den større ændring i 1997 i form af de opgavesæt, der blev benyttet ved førstkommende sommereksamen efter de pågældende reformer (dvs. for begge fag følgende opgavesæt: Obligatorisk niveau (B-niveau) 1990 og 1999 samt højt niveau (A-niveau) 1991 og 2000) 3. Vejledninger, herunder bedømmelseskriterier og evt. rettevejledninger ved de skriftlige prøver og i forbindelse med projekter 4. Udvalgte typeeksempler på opgavebesvarelser og studieretningsprojekter 5. Datamateriale fra EVA s igangværende evalueringer af de pågældende fag om elevernes opnåede viden, færdigheder og kompetencer 6. Statistiske data vedrørende karakterresultater og fagenes position i uddannelserne, herunder data vedrørende elevernes valg af A- og B-niveau. De uafhængige grupper af internationale eksperter, jf. nedenfor, vil desuden gennemføre interview med de relevante fagkonsulenter i Undervisningsministeriet, repræsentanter for de faglige foreninger og formændene for opgavekommissionerne. 4. Organisering og tilrettelæggelse Der nedsættes to ekspertgrupper en for hvert fag. Hver gruppe omfatter tre internationale sagkyndige, og gruppen sammensættes så den samlet set dækker følgende former for ekspertise og indsigt: Faglig ekspertise Indsigt i de respektive fags anvendelse på aftagerniveau Indsigt i de respektive fags placering i det internationale uddannelsessystem Indsigt i internationale udviklingstendenser vedrørende matematik- og fysikundervisning på videregående uddannelser. Ekspertgrupperne har til opgave at forestå den faglige analyse og vurdere fagene ud fra et internationalt perspektiv. 6

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 143 Offentligt Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 12. januar 2009 Rapport nr. 8 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Evaluering af studiekompetence efter andet gennemløb af stx, hhx og htx efter gymnasiereformen Afdelingen for gymnasiale uddannelser i Undervisningsministeriet har bedt Danmarks

Læs mere

Projekt It og eksamen

Projekt It og eksamen 5. nov. 2007 Projekt It og eksamen Baggrund Ved reformen af de gymnasiale uddannelser blev der i relation til it i bekendtgørelserne indført bestemmelser, der tilsammen ikke kendes fra andre ungdomsuddannelser

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Matematik B på hhx og stx. Fagevalueringer 2007

Matematik B på hhx og stx. Fagevalueringer 2007 Matematik B på hhx og stx Fagevalueringer 2007 Matematik B på hhx og stx Fagevalueringer 2007 Matematik B på hhx og stx Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Gymnasiereformen på hhx, htx og stx

Gymnasiereformen på hhx, htx og stx Gymnasiereformen på hhx, htx og stx Evaluering af reformen efter det første gennemløb på de treårige uddannelser 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Gymnasiereformen på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Matematik A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Matematik A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Matematik A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Matematik A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Matematik A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Fysik A og B på htx og stx

Fysik A og B på htx og stx Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 241 Offentligt Fysik A og B på htx og stx Fagevalueringer 2008 Fysik A og B på htx og stx Fagevalueringer 2008 2009 Fysik A og B på htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Gymnasiereformen på hhx, htx og stx

Gymnasiereformen på hhx, htx og stx Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 144 Offentligt Gymnasiereformen på hhx, htx og stx Evaluering af reformen efter det første gennemløb på de treårige uddannelser 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017

Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig. FIP 30. marts 2017 Læreplansændringer matematik høringsversion ikke endelig 2013 2017 FIP 30. marts 2017 Hvilke væsentlige forskelle? Justering af kernestof mm Ændring af prøveformer Disposition: 1. Hurtig præsentation af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx. Fagevalueringer 2008

Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx. Fagevalueringer 2008 Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx Fagevalueringer 2008 Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx Fagevalueringer 2008 Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx 2009 Danmarks

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Projektbeskrivelse Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Der blev i august 2009 indført en ny fælles pædagogikumuddannelse for lærere i de gymnasiale uddannelser. Det var nyt, at lærere på de erhvervsgymnasiale

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Almen studieforberedelse og studieområdet. Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser

Almen studieforberedelse og studieområdet. Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser Almen studieforberedelse og studieområdet Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser Kort om EVA s undersøgelse EVA er i gang med et treårigt projekt der undersøger hvordan syv gymnasieskoler,

Læs mere

Fra intentioner til læreplaner

Fra intentioner til læreplaner Fra intentioner til læreplaner Matematikkommissionens overvejelser Niels Grønbæk Institut for Matematiske Fag DMUK-møde, 11. maj 2017 14/06/2017 2 Matematikkommissionen Det indgår i aftale af 3. juni 2016

Læs mere

Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx. Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B

Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx. Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B Implementering af Matematikkommissionens anbefalinger på hhx Screeningstest Mindstekrav Prøveformer Projekt eksamen Pensum reduktion på niveau B Screening En del af det faglige stof, der skal behandles

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Projektbeskrivelse Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Traditionelt er lærergerningen på et gymnasium blevet opfattet som et privat forhold. Gymnasielæreren har været fagligt ansvarlig for sin egen

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Engelsk B på hf og htx. Fagevalueringer 2007

Engelsk B på hf og htx. Fagevalueringer 2007 Engelsk B på hf og htx Fagevalueringer 2007 Engelsk B på hf og htx Fagevalueringer 2007 Engelsk B på hf og htx 2. udgave 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016 Bioteknologi 216 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 216 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 216 Hermed udsendes

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Styrkede gymnasiale uddannelser

Styrkede gymnasiale uddannelser Styrkede gymnasiale uddannelser Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Benedicte Kieler Side 1

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM November 2018 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder 2017 bekendtgørelsens krav om fastlæggelse og anvendelse af et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk B på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf. Evaluering af fagområder 2008

Det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf. Evaluering af fagområder 2008 Det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf Evaluering af fagområder 2008 Det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf Evaluering af fagområder 2008 2009 Det kunstneriske fagområde på stx og toårigt

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Det tekniske og naturvidenskabelige fagområde på htx og stx. Evaluering af fagområder 2008

Det tekniske og naturvidenskabelige fagområde på htx og stx. Evaluering af fagområder 2008 Det tekniske og naturvidenskabelige fagområde på htx og stx Evaluering af fagområder 2008 Det tekniske og naturvidenskabelige fagområde på htx og stx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det tekniske og

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Gymnasiereformen 5 år efter

Gymnasiereformen 5 år efter I denne sektion tages aktuelle problemstillinger i relation til matematik- og naturfagsdidaktik op til analyse og diskussion. Teksterne gennemgår ikke peer review, men skal være saglige, analytiske og

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Nye eksamensformer - mulige scenarier

Nye eksamensformer - mulige scenarier Nye eksamensformer - mulige scenarier Matematik på hf Marts 2015 Bodil Bruun, fagkonsulent i matematik stx/hf Nye eksamensformer?? Problemer, der skal løses: Internet er et vilkår mundtligt og skriftligt

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

GL s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)

GL s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) GL s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Undervisningsministeriet har bedt om GL s bemærkninger til udkast til uddannelsesbekendtgørelserne

Læs mere

Almendannelse og professionsdannelse i gymnasiet

Almendannelse og professionsdannelse i gymnasiet Almendannelse og professionsdannelse i gymnasiet Danske Gymnasiers Årsmøde 25. november 2016 Annegrete Larsen, Kontor for Gymnasiale Uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Almendannelse

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisningsudvalget L 82 Bilag 1 Offentligt

Undervisningsudvalget L 82 Bilag 1 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 L 82 Bilag 1 Offentligt Sagsnr. 17/11210 Undervisningsministeriet Oktober 2017 Høringsnotat om Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse

Læs mere

Faglig udvikling i praksis - italiensk

Faglig udvikling i praksis - italiensk Faglig udvikling i praksis - italiensk Lyngby Gymnasium, 3. april 2017 Lene Kirk-Sørensen, lekir1@stukuvm.dk 2557 4149 Side 1 Dagens program Den politiske proces og det videre forløb Gymnasieloven og Bekendtgørelsen

Læs mere

Matematikkommission Læreplaner og it

Matematikkommission Læreplaner og it INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KU Matematikkommission Læreplaner og it Matematikkommissionsrapport CAS indtager imidlertid for matematik en særstilling blandt de digitale teknologier: CAS er entydigt matematisk,

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF. [Dokumentets undertitel]

Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF. [Dokumentets undertitel] Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF [Dokumentets undertitel] TG S KVALITETSSYSTEM På TG ønsker vi med vores kvalitetssystem at forbedre kvaliteten gennem systematiske evalueringer. De løbende evalueringer

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af engelsk på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af engelsk på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017 Bioteknologi 217 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 217 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 217 Evalueringsrapport Bioteknologi A skriftlig

Læs mere

Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX

Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell Der er gode grunde til at introducere Den

Læs mere

Skabelon for læreplan

Skabelon for læreplan Kompetencer Færdigheder Viden Skabelon for læreplan 1. Identitet og formål 1.1 Identitet 1.2 Formål 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Undervisningen på introducerende niveau tilrettelægges

Læs mere

Evalueringsrapport om kvaliteten af teoretisk pædagogikum 2011 til 2013.

Evalueringsrapport om kvaliteten af teoretisk pædagogikum 2011 til 2013. Den 14. marts 014 Evalueringsrapport om kvaliteten af teoretisk pædagogikum 011 til 013. I henhold til Pædagogikumbekendtgørelsen er der i relation til teoretisk pædagogikum nedsat et rådgivende udvalg,

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til 1 af 15 28-12-2009 10:33 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk (Lempelser for begyndersprog og naturvidenskabelige fag, færre timer i almen studieforberedelse,

Læs mere

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer? Nye kernestofemner? Færre? Flere? Specielt: Trigonometri og statistik hvordan? Eksamensopgaver? Programmering? Bindinger på

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g hhx-uddannelsen 2017-2018 Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Kommissorium for FGU læreplans- og fagbilagsarbejdet

Kommissorium for FGU læreplans- og fagbilagsarbejdet Kommissorium for FGU læreplans- og fagbilagsarbejdet Til implementering af Aftale om bedre veje til uddannelse og job skal der udarbejdes læreplaner og fagbilag for de nye grunduddannelser. December 2017

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 190 Offentligt Foretræde den 26. april 2016 Iben Jensen og Michael Bang Sørensen. Vedrørende Kulturforståelse Vedrørende Kulturforståelse på de

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Fagligt fokus i det nye idéhistorie B (2017) FIP-kursus, 11. maj 2017, IBC Kolding V/Fagkonsulenten

Fagligt fokus i det nye idéhistorie B (2017) FIP-kursus, 11. maj 2017, IBC Kolding V/Fagkonsulenten Fagligt fokus i det nye idéhistorie B (2017) FIP-kursus, 11. maj 2017, IBC Kolding V/Fagkonsulenten Sammenhænge mellem regelgrundlaget for faget: Læreplanen: Lovgrundlag: Det, som man SKAL gøre. Revideres

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform DANSK INDUSTRI Den 3. oktober 2007 Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform 1. Status for gymnasiereformen efter 3 år I dette notat gives en status over DI's overvejelser om konsekvenserne

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Ny skriftlighed. Gymnasiedage 30. september 2010. Ellen Krogh Syddansk Universitet

Ny skriftlighed. Gymnasiedage 30. september 2010. Ellen Krogh Syddansk Universitet Ny skriftlighed Gymnasiedage 30. september 2010 Ellen Krogh Syddansk Universitet Hvad jeg vil tale om Skriftlighed i det nye tekstsamfund Skriftlighed i fag og samspil Skriftlighed som udviklingsprojekt

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 240 Offentligt Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser

Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser Seminar for faglige foreningers bestyrelser 21.3. 2013 Udviklingsplan for de Gymnasiale Uddannelser - fase 2 en dagsorden med fokus på eleven og kvaliteten hvad viser vores evalueringer elevvinkel hvad

Læs mere

Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser

Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser INDHOLD Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser Bilag 2 knytter sig til baggrundsrapporten til evalueringen af 7-trinsskalaen, som omhandler kortlægningen og analysen af karaktergivningen. Formålet med bilag

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Historie A på stx. Fagevalueringer 2008

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Historie A på stx. Fagevalueringer 2008 Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 241 Offentligt Historie A på stx Fagevalueringer 2008 Historie A på stx Fagevalueringer 2008 Historie A på stx Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi

Læs mere

Fremmedsprog på hhx og stx. Evaluering af fagområder 2008

Fremmedsprog på hhx og stx. Evaluering af fagområder 2008 Fremmedsprog på hhx og stx Evaluering af fagområder 2008 Fremmedsprog på hhx og stx Evaluering af fagområder 2008 2009 Fremmedsprog på hhx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Resultatmål 2017/ 18

Resultatmål 2017/ 18 Resultatmål 2017/ 18 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Afsætning A hhx, august 2017

Afsætning A hhx, august 2017 Bilag 22 Afsætning A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden, kundskaber og kompetencer inden for økonomi, sociologi og psykologi.

Læs mere

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium 94 KOMMENTARER Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium Torben Christoffersen, fhv. kontorchef i Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet Om morgenen kl. 4.45 den 28. maj

Læs mere