HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2016 Sag 231/2015 (1. afdeling) Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 12. afdeling den 6. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen og Lars Apostoli. Påstande Appellanten, boet efter A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Ankenævnet for Patienterstatningen, skal anerkende, 1) at méngraden for den anerkendte patientskade er 90 %, subsidiært 85 % og mere subsidiært 75 %, 2) at godtgørelse for varigt mén ikke skal nedsættes med 1/3 som følge af mellemkommende død, 3) at erhvervsevnetabet for den anerkendte patientskade er 100 %, og 4) at erstatning for erhvervsevnetabet ikke skal nedsættes som følge af mellemkommende død. Subsidiært har boet påstået hjemvisning. Ankenævnet for Patienterstatningen har påstået stadfæstelse, subsidiært hjemvisning.

2 - 2 - Supplerende sagsfremstilling Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har den 22. september 2016 afgivet en vejledende udtalelse om As varige mén, jf. erstatningsansvarslovens 10. I udtalelsen hedder det bl.a.: 1.1 Hvilket varigt mén ville Arbejdsskadestyrelsen have fastsat i januar 2010 for As kræftlidelse? Arbejdsskadestyrelsen bedes foretage bedømmelsen på grundlag af de lægelige bilag, som Ankenævnet var i besiddelse af den 15. november 2013, hvor Ankenævnet traf den endelige afgørelse om godtgørelse for varigt mén jf. den vedlagte oversigt. Arbejdsskadestyrelsen bedes tillige foretage bedømmelsen på grundlag af alle de lægelige bilag, som er fremlagt i retssagen, jf. den vedlagte oversigt. Hvis det gør en forskel i bedømmelsen, skal Arbejdsskadestyrelsen angive, hvilke bilag der i givet fald er afgørende for denne forskel. Vurdering af varigt mén Ved vurderingen af de varige gener, som følge af grundlidelsen, har vi fastsat det varige mén med udgangspunkt i den vejledende méntabel. Vi har ud fra en lægefaglig erfaring lagt til grund, at brystkræft hos unge kvinder oftest er aggressiv. Vi har derfor fastsat det varige mén, ved tidlig diagnosticering samt et normalt behandlingsforløb, i henhold til méntabellens punkt I.2 Efter tabellens punkt I.2 vurderes kræftsygdom, radikalt opereret/behandlet, men med stor eller meget stor risiko for tilbagefald, til mindre end eller lig med 15 procent. Vi vurderer dermed, at As grundlidelse skal fastsættes til et varigt mén på 15 procent. Endvidere har vi lagt vægt på, at A ved operation fik fjernet højre bryst. Efter tabellens punkt H.5 vurderes tab eller svær deformering af kvindebryst til procent. Vi har med udgangspunkt i tabelpunktet fastsat vansir, som følge af fjernelse af højre bryst, til 10 procent. Vi vurderer herefter, at det samlede varige mén, som følge af grundlidelsen, skal fastsættes til 25 procent. Vi finder ikke, at en vurdering af det varige mén, som følge af grundlidelsen, foretaget på baggrund af samtlige lægelige akter, som er fremlagt i retssagen, kan føre til en anden vurdering.

3 - 3 - Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har endvidere afgivet en vejledende udtalelse af 22. september 2016 om As erhvervsevnetab som følge af patientskaden, jf. erstatningsansvarslovens 10. I denne udtalelse hedder det bl.a.: 2.1. Hvad ville Arbejdsskadestyrelsen have vurderet erhvervsevnetabet til, hvis det havde været forelagt Arbejdsskadestyrelsen med de lægelige, sociale og økonomiske oplysninger, der ville have været tilgængelige den 13. februar 2012; dvs, alle de fremlagte akter, der er dateret den 13. februar 2012 eller tidligere? Ad. 2.1 Såfremt sagen havde været forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for vurdering den 13. februar 2012, med de lægelige, sociale og økonomiske oplysninger som var tilgængelige denne dato eller tidligere, ville vi vurdere erhvervsevnetabet til 100 procent. Vi har lagt vægt på, at det fremgår af journaloplysninger af 4. marts 2011, fra Jobcenter Brønderslev Kommune, at A blev udlært bygningsmaler i 2002, og at hun herefter kontinuerligt var beskæftiget som bygningsmaler. Men at hun på tidspunktet for sygemeldingen var sæsonledig og modtog arbejdsløshedsdagpenge. Vi vurderer derfor, at A frem til sygemeldingen i april 2010 havde haft en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Og at hun dermed havde en fuld erhvervsevne. Endvidere har vi lagt vægt på, at A efter sygemeldingen den 26. april 2010, som følge af sin kræftsygdom, ikke formåede at vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår. Og at A på det fastsatte tidspunkt, 13. februar 2012, led af en uhelbredelig og alvorlig kræftsygdom, idet brystkræften havde spredt sig til vitale organer og knogler, samt at hun var indlagt på hospice og dermed plejekrævende. Vi vurderer derfor, at As erhvervsevne pr. 13. februar 2012 måtte anses for ophørt, svarende til et varigt erhvervsevnetab på 100 procent.... Det er vores vurdering, at såfremt diagnosen var stillet rettidigt, ville A ikke have haft væsentlige varige gener, og burde derfor kunne have varetaget et relevant arbejde, eventuelt efter revalidering, med mindre skånehensyn uden betydning for arbejdstid og løn. Det er derfor vores vurdering, at generne efter grundlidelsen ikke i sig selv ville have påvirket erhvervsevnen i et sådant omfang, at det kan begrunde et fradrag ved fastsættelsen af erhvervsevnetabet.

4 - 4 - Endelig skal det bemærkes, at vi i forbindelse med vurderingen af erhvervsevnetabet ikke har taget stilling til As årsløn, idet fastsættelsen heraf ligger uden for vores kompetence Arbejdsskadestyrelsen bedes tillige fastsætte erhvervsevnetabet pr. den 13. februar 2012, hvor Patienterstatning traf den første afgørelse, på grundlag af de oplysninger, som Ankenævnet var i besiddelse af den 2. september 2014, hvor Ankenævnet traf den endelige afgørelse om afslag på erstatning for erhvervsevnetab, jf. den vedlagte oversigt. Ad På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at erhvervsevnen pr. 13. februar 2012 var nedsat med 100 procent, idet A var indlagt på hospice og behandlingen alene bestod i smertebehandling, hvorfor erhvervsevnen reelt måtte anses for ophørt. Ankenævnet for Patienterstatningen har taget stilling til, om de vejledende udtalelser af 22. september 2016 giver anledning til genoptagelse af sagen. I ankenævnets brev af 3. november 2016 til advokat Karsten Høj er bl.a. anført følgende: Ankenævnet har på møde den 3. november 2016 truffet følgende Afgørelse Ankenævnet for Patienterstatningen genoptager ikke sagen Begrundelse for afgørelsen Ifølge den vejledende méntabel punkt H.5. medfører tab eller svær deformering af kvindebryst procent mén. Ankenævnet har tidligere skønnet, at A selv ved rettidig diagnostik og behandling ville have fået bortopereret sit bryst, og at dette svarer til et mén på 15 procent. Dette skøn ligger inden for skønsrammen i den vejledende méntabel. I patienterstatningssystemet har det i mange år været fast praksis at fastsætte ménet efter tab af et bryst til 15 procent, idet tab af brystet som altovervejende udgangspunkt må anses for værre end svær deformering af brystet. Udtalelserne fra kontorchef i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Steen Østergaard Jensen, må forstås således, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring generelt er enig heri. Ankenævnet har i kraft af sin sammensætning en særlig ekspertise i at vurdere mén efter forsinket behandling af kræft. Ved afgørelserne i den konkrete sag har ankenævnet været sammensat således, at der blandt andet har medvirket en overlæge med speciale i onkologi. Til brug for vurderingen af sagen har ankenævnet i øvrigt benyttet sig af rele-

5 - 5 - vant lægefaglig rådgivning fra ledende overlæge i onkologi, Lisa Sengeløv, og overlæge i brystkirurgi, Iver Lausen. Ankenævnet har generelt en særlig erfaring i at behandle denne type sager, idet sager med kvinder, der har mistet et bryst, er normalt forekommende i patienterstatningssystemet. I den vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er der ikke anført nogen egentlig begrundelse eller uddybning af, hvad man har lagt vægt på ved fastsættelsen af ménet til 10 procent for tab af bryst. Den vejledende udtalelse blev afgivet på baggrund af rådgivning fra to læger med speciale i ortopædkirurgi, og ingen af lægerne har i deres udtalelser begrundet, hvorfor ménet for tab af bryst i den konkrete sag er fastsat til 10 procent. Af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings telefonnotat af 4. oktober 2016 vedrørende samtale mellem faglig chef Susanne Simonsen og sagsbehandler Lilli Schou fremgår det, at ménvurderingen i aktuelle sag er baseret suverænt på lægekonsulenternes vurdering. Efter ankenævnets opfattelse er der ikke i As tilfælde særlige omstændigheder, der giver anledning til at fravige udgangspunktet om at taksere ménet for tab af bryst til 15 procent. Hvad angår ménet som følge af risikoen for recidiv, har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i lighed med ankenævnet vurderet, at A havde et grundmén på 15 procent, jf. méntabellens punkt I.2, idet hun selv ved rettidig behandling af kræftsygdom ville have haft en stor eller meget stor risiko for tilbagefald. Efter en samlet vurdering finder ankenævnet herefter ikke grundlag for at ændre vurderingen af det samlede grundmén på 30 procent. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i sin vejledende udtalelse af 22. september 2016 vurderet erhvervsevnetabet til 100 procent på baggrund af de lægelige, sociale og økonomiske oplysninger, der ville have været tilgængelige den 13. februar Ankenævnet bestrider ikke, at A på dette grundlag havde et erhvervsevnetab på 100 % den 13. februar Efter ankenævnets vurdering er det imidlertid ikke afgørende, hvilke oplysninger der på afgørelsestidspunktet ville have været tilgængelige, men derimod hvilke oplysninger der faktisk forelå på afgørelsestidspunktet. Patientskadeankenævnets senere afgørelse af 3. maj 2013 kan ikke føre til, at der er opstået et krav på erstatning for erhvervsevnetab. Hvis man lægger den skadesdefinition til grund, som Patientforsikringen fastsatte ved afgørelsen af 13. februar 2012, så kunne Patientforsikringen på det faktisk foreliggende grundlag den 13. februar 2012 godt have afvist, at A var berettiget til erstatning for erhvervsevnetab. Det kunne være gjort på grund af manglende årsagssammenhæng under henvisning til omfanget af patientskaden, som alene bestod i en mindre forringelse af overlevelsesprognosen. Patientforsikringen havde imidlertid ikke allerede på afgørelsestidspunktet den 13. februar 2012 anledning til at træffe afgørelse om erhvervsevnetabet.

6 - 6 - Det forhold, at Patientforsikringen den 13. februar 2012 havde truffet afgørelse om skadens omfang, er endvidere ikke ensbetydende med, at Patientforsikringen på dette tidspunkt havde de fornødne oplysninger til at skønne over erhvervsevnetabsprocenten samt fastsætte erhvervsevnetabserstatningen, hvis Patientforsikringen i stedet havde truffet den afgørelse om skadens omfang, som Patientskadeankenævnet traf den 3. maj Erhvervsevnetabsvurdering foretages ud fra et økonomisk kriterium, og den procentuelle fastsættelse og udmåling foretages derfor i samme afgørelse og ikke i to forskellige afgørelser. Den 13. februar 2012 var Patientforsikringen ikke i besiddelse af oplysningerne om As årsløn i året forud for skadens indtræden, jf. erstatningsansvarslovens 7, stk. 1, og dermed kunne man ikke have udmålt erstatningen for erhvervsevnetab. Både Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen indhenter de oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling, men myndighederne indhenter ikke oplysninger i videre omfang, end hvad der er påkrævet for sagens afgørelse. Da Patienterstatningen traf afgørelse den 13. februar 2012, havde man ingen anledning til at indhente økonomiske oplysninger med henblik på at kunne beregne As erhvervsevnetabserstatning allerede af den grund, at behandlingsskaden ud fra den daværende vurdering alene bestod i en mindre forringelse af den statistiske overlevelsesprognose. På det tidspunkt, hvor Patientskadeankenævnet traf afgørelse den 3. maj 2013 om skadens omfang, var A afgået ved døden. Den 3. maj 2013 havde hun dermed ikke noget fremtidigt indtægtstab, der kunne danne grundlag for tilkendelse af erstatning for erhvervsevnetab. Der henvises herved til U H. Indtil sit dødstidspunkt havde hun ubestridt ikke noget midlertidigt indtægtstab som følge af behandlingsskaden. Anbringender Boet efter A har supplerende anført bl.a., at méngraden, der som udgangspunkt skal fastsættes til 100 %, ikke skal reduceres med 15 %, men kun med 10 % som følge af den fjernelse af brystet (vansir), som ville have været forbundet også med rettidig diagnose og behandling for grundlidelsen (brystkræft), jf. udtalelsen af 22. september 2016 fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om det varige mén. Efter reduktion med 10 % udgør det varige mén som følge af patientskaden 90 %. Efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelse af 22. september 2016 om erhvervsevnetabet er der ingen rimelig tvivl om, at det senest pr. 13. februar 2012, da Patienterstatningen første gang traf afgørelse, var muligt at foretage en vurdering af As fremtidige erhvervsevne og fastsætte hendes erhvervsevnetab til 100 %. Der er ikke grundlag for reduktion af godtgørelsen for varigt mén eller af erstatningen for erhvervsevnetab som følge af mellemkommende død, allerede fordi A ikke var afgået ved

7 - 7 - døden den 13. februar 2012, da der første gang blev truffet afgørelse af Patienterstatningen. Boet har krav på at blive stillet på samme måde, som hvis der på afgørelsestidspunktet var truffet en materielt korrekt afgørelse. Ankenævnet for Patienterstatningen har supplerende anført bl.a., at udtalelsen af 22. september 2016 fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om varigt mén ikke giver tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte ankenævnets ansættelse af det varige mén, som ville have været forbundet med rettidig diagnose og behandling for grundlidelsen. Det varige mén for fjernelse af et bryst har ankenævnet med rette ansat til 15 %. Det er i overensstemmelse med den gældende méntabel, og ankenævnet har været bistået af lægelig ekspertise. Ved opgørelsen af varigt mén som følge af patientskaden er det varige mén på 100 % derfor med rette reduceret med det vansir på 15 %, som ville have været forbundet med normal behandling af grundlidelsen samt yderligere 15 % for den tilbagefaldsrisiko, der ligeledes ville have været forbundet med grundlidelsen. Herefter er det varige mén på 70 %, og det er med rette nedsat med 1/3 som følge af den mellemkommende død. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i sin vejledende udtalelse af 22. september 2016 vurderet erhvervsevnetabet til 100 % på baggrund af de lægelige, sociale og økonomiske oplysninger, der ville have været tilgængelige den 13. februar 2012, da Patienterstatningen traf afgørelse om varigt mén mv. Imidlertid forelå oplysningerne rent faktisk ikke for Patienterstatningen den 13. februar 2012, og på dette tidspunkt havde Patienterstatningen ikke mulighed for at træffe afgørelse om erstatningskravets størrelse, idet man fortsat manglede alle de nødvendige økonomiske oplysninger. Disse oplysninger modtog Patienterstatningen først efter As død, og det skyldtes ikke langsommelig sagsbehandling. Om retsgrundlaget Det fremgår af forarbejderne til erstatningsansvarsloven, at det som hidtil beror på retspraksis, om der ved erstatningsfastsættelsen kan tages hensyn til, at skadelidte efter kravets fremsættelse, men inden sagen er afgjort, er afgået ved døden ( mellemkommende død ), jf. Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, L 7, sp Der er ikke sket ændring på dette punkt i forbindelse med senere ændringer af erstatningsansvarsloven. Det hedder således i et høringsnotat, der er vedlagt som bilagsnr. 1 til betænkning afgivet af Retsudvalget den 10.

8 - 8 - maj 2001 til lovforslag nr. L 143 (Folketingstidende , tillæg B, L 143, s bilaget er dog ikke trykt i Folketingstidende): Arbejdsgruppens forslag indeholder ikke særlige regler om erstatningsberegningen i tilfælde af, at skaden skyldes flere samvirkende skadesårsager, eller at skadelidte afgår ved døden efter, at erstatningskravet er gjort gældende, men inden sagen er afgjort. Lovforslaget indeholder heller ikke regler herom. Det må således som hidtil afgøres i retspraksis, hvordan erstatningen skal beregnes i disse tilfælde. I bemærkningerne til lovforslag nr. L 4 af 2. oktober 2002 hedder det vedrørende ophævelse af erstatningsansvarslovens 18, stk. 2 (Folketingstidende , tillæg A, L 4, s ) bl.a.: Hvis skadelidte dør, inden et krav på f.eks. godtgørelse for varigt mén er anerkendt eller fastslået ved dom, er der i retspraksis i visse tilfælde foretaget en nedsættelse af godtgørelsen under henvisning til skadelidtes kortere levetid. Begrundelsen herfor er, at méngodtgørelsen skal kompensere for skadelidtes varige mén resten af livet og derfor som udgangspunkt bør nedsættes, hvis skadelidte faktisk fik en kortere levetid end gennemsnitligt. Der er ikke med den foreslåede ophævelse af 18, stk. 2, tilsigtet nogen ændring af denne praksis. Højesterets begrundelse og resultat Parterne er enige om, at As brystkræft blev diagnosticeret for sent, og at hun derfor var berettiget til godtgørelse og erstatning efter loven om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Patientforsikringen (nu Patienterstatningen) traf første gang afgørelse i sagen den 13. februar Ved denne afgørelse blev hun anset for berettiget til godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. Den 3. maj 2013 blev afgørelsen af 13. februar 2012 ændret og sagen hjemvist af Ankenævnet for Patienterstatningen, hvorefter Patienterstatningen på ny traf afgørelse om godtgørelse for svie og smerte og varigt mén. Efterfølgende traf Patienterstatningen endvidere afgørelse om bl.a. erstatning for erhvervsevnetab og forsørgertab. Patienterstatningens endelige afgørelser blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen. A afgik ved døden den 12. april 2012 og dermed inden nogen af de nævnte afgørelser blev truffet. Sagen angår størrelsen af den godtgørelse for varigt mén, som A havde krav på, og om hun havde krav på erstatning for erhvervsevnetab.

9 - 9 - Efter 24, stk. 1, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet fastsættes erstatning og godtgørelse for patientskade efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Godtgørelse for varigt mén Det er ubestridt, at det varige mén som følge af As kræftsygdom var 100 %. Det er dog kun det varige mén, som var en følge af patientskaden, der kan give ret til godtgørelse. Derfor skal der foretages reduktion for det varige mén, der ville være forbundet med grundsygdommen (brystkræft) også ved rettidig diagnosticering og behandling. Der er enighed om, at højre bryst ville være blevet fjernet selv ved rettidig diagnosticering og behandling af As kræftsygdom, og at der derfor ved fastsættelsen af det varige mén, som berettiger til godtgørelse, skal ske reduktion for det varige mén (vansir), som var forbundet med fjernelse af brystet. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i sin udtalelse af 22. september 2016 vurderet, at varigt mén ved vansir som følge af fjernelse af højre bryst skal ansættes til 10 %. Ankenævnet for Patienterstatningen har vurderet, at det varige mén skal ansættes til 15 %. Begge skøn ligger inden for rammen ifølge méntabellen, og såvel ankenævnet som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har haft lægefaglig bistand til skønsudøvelsen, således som det fremgår af ankenævnets afgørelse af 3. november Ved fastsættelsen af det godtgørelsesberettigede varige mén finder Højesteret herefter ikke grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse om den reduktion for vansir, som grundsygdommen gav anledning til. Herefter og af de grunde, som landsretten har anført, tiltræder Højesteret, at méngraden for patientskaden er fastsat til 70 %. Spørgsmålet er herefter, om det er med rette, at ankenævnet har tiltrådt Patienterstatningens afgørelse om en yderligere reduktion af méngodtgørelsen med 1/3 som følge af, at A afgik ved døden den 12. april Det er i forarbejderne til ophævelsen af erstatningsansvarslovens 18, stk. 2 (Folketingstidende , tillæg A, L 4, s ) anført, at der i retspraksis i visse tilfælde, hvor skade-

10 lidte dør, inden et krav på f.eks. godtgørelse for varigt mén er anerkendt eller fastslået ved dom, er foretaget en nedsættelse af godtgørelsen under henvisning til skadelidtes kortere levetid. Som begrundelse for denne praksis er anført, at méngodtgørelsen skal kompensere for skadelidtes varige mén resten af livet og derfor som udgangspunkt bør nedsættes, hvis skadelidte faktisk fik en kortere levetid end gennemsnitligt. Det hedder herefter i forarbejderne, at der ikke med ophævelsen af 18, stk. 2, er tilsigtet nogen ændring af denne praksis. På denne baggrund finder Højesteret, at ankenævnet i sin afgørelse af 15. november 2013, der afsluttede klagesagen om ménerstatningen, var berettiget til som et mellemkommende faktum at tage hensyn til, at A kun nåede at leve med følgerne af patientskaden i lidt over to år. Højesteret tiltræder herefter, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse om yderligere reduktion af godtgørelsen for varigt mén med 1/3. Erstatning for erhvervsevnetab Det er ubestridt, at A i perioden fra den mangelfulde diagnosticering i januar 2010 og frem til sin død den 12. april 2012 ikke havde noget indtægtstab. Der resterer heller ikke noget fremtidigt indtægtstab for hende, som kan danne grundlag for tilkendelse af erstatning for erhvervsevnetab. En eventuel erstatning for erhvervsevnetab i denne situation ville indebære, at A og dermed hendes bo fik erstatning for indtægter, hun kunne have haft, hvis hun ikke var afgået ved døden. Dette giver reglerne om erstatning for erhvervsevnetab ikke mulighed for, jf. herved Højesterets dom af 21. januar 2016 (UfR ). De efterladtes tab ved, at hun efter sin død ikke længere kan bidrage med indtægter til familiens underhold, er erstattet efter erstatningsansvarslovens regler om forsørgertabserstatning og overgangsbeløb. Højesteret finder under disse omstændigheder, at det ikke kan føre til et andet resultat, at patienterstatningsmyndighederne den 13. februar 2012 to måneder inden As død kunne have haft grundlag for at skønne, at hendes erhvervsevnetab var 100 %. På den anførte baggrund tilkommer der ikke A og dermed heller ikke hendes bo et krav på erstatning for erhvervsevnetab.

11 Konklusion Højesteret stadfæster herefter dommen. Sagsomkostninger Det er oplyst, at retshjælpsforsikringens dækningssum er opbrugt efter landsretssagen. Efter sagens udfald, værdi og omfang skal statskassen herefter i sagsomkostninger for Højesteret betale kr. til Ankenævnet for Patienterstatningen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal statskassen betale kr. til Ankenævnet for Patienterstatningen. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 29/2012 (1. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) mod Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.)

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) Ankestyrelsen var berettiget til at ændre sin afgørelse, således at man ikke længere anerkendte, at der forelå en arbejdsskade. (Hovedresumé) Ankestyrelsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 4. maj 2016 i sag nr. BS L-1677/2014: og A mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015 Sag 19/2015 (2. afdeling) FOA som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket for A) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Sanne H.

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. februar 2016 Sag 49/2015 (1. afdeling) Forsyningssekretariatet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm) mod Slagelse Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D.

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. DOM afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. Larsen) i ankesag V.L. B-0632-16 mod Region Syddanmark (advokat Mads Brandt, Vejle) Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 Sag 92/2014 (1. afdeling) Jordemoderforeningen som mandatar for A (advokat Finn Schwarz) mod B og C (advokat Carlo Siebert for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

D O M. Afsagt den 31. marts 2015 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Steen Mejer og Rune Wold (kst.)).

D O M. Afsagt den 31. marts 2015 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Steen Mejer og Rune Wold (kst.)). D O M Afsagt den 31. marts 2015 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Steen Mejer og Rune Wold (kst.)). 22. afd. nr. B-4060-13: Boet efter A v/b (advokat Michelle Louise Bunk, besk.)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere