Lokalplan nr Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense"

Transkript

1 Lokalplan nr Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering og udformning af bebyggelsen samt materialer Bevaring af bygninger og landskabstræk Sikring af friarealer Fællesanlæg Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Herudover kan kommunalbestyrelsen altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene indenfor planens område. 1

3 Indholdsfortegnelse Lokallpllan nrr Bolliigomrråde ved Rossenhaven ii Bogensse Hvad er en lokalplan?...1 Indholdsfortegnelse...2 Redegørelse... 3 Lokalplanens redegørelse...3 Lokalplanområdet...3 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...4 Forholdet til anden planlægning...5 Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag...9 Endelig vedtagelse...9 Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning og matrikulære forhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej-, sti-og parkeringsforhold Antenner og ledningsanlæg Ubebyggede arealer og beplantning mv Tekniske anlæg og forsyningsforhold Grundejerforening/ejerforening Beskyttelse mod trafikstøj Forudsætning for ibrugtagelse af ny bebyggelse Ophævelse af servitutter og lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Tinglysning

4 Redegørelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanredegørelsen består af en beskrivelse af de eksisterende forhold, formålet med lokalplanen og dennes indhold samt de forventede virkninger af denne. Redegørelsen indeholder desuden en beskrivelse af lokalplanens forhold til anden planlægning samt en redegørelse for Miljøvurdering. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter en del af Bogense Mark beliggende syd/sydvest for Bogense bymidte. Området har siden 1950 erne været benyttet til planteskole og i 2006 åbnede der på arealet et havecenter. Det grænser op til Norgeskvarteret nord for, der består af et boligområde med tæt lav og åben lav bebyggelse med hovedvægten på sidstnævnte. Norgeskvarteret er blevet udbygget i flere etaper. Hertil har lokalplan nr etape af Bogense Mark og lokalplan etape af Bogense Mark dannet baggrund. Området for de førnævnte lokalplaner er endnu ikke helt udbygget. Der er ved nærværende lokalplans udarbejdelse en byggemodning i gang på lokalplan områdets sydøstlige hjørne. Området under lokalplan har herefter en restramme på ca. 7 ha til yderligere udstykning. Bogense har behov for en stadig udvikling med hensyn til boligbebyggelse. Bogenses byudvikling er begrænset af hav, skov og naturfredning. Der er derfor ikke mange placeringsmuligheder, hvis man vil undgå spredt byvækst og undgå at antaste kysten. Nu har muligheden vist sig for at udnytte et oplagt areal til boligområde. For at sikre denne mulighed, har Nordfyns Kommune valgt at lade en lokalplan samt et kommuneplantillæg udarbejde for området. Lokalplanområdet 3

5 Lokalplanens baggrund Der har i 2006/07 været utroligt stor efterspørgsel på grunde i Bogense. Med hensyn til nye boligområder er Bogenses mulige byudvikling stort set begrænset til denne del af byen. Området har i en årrække i kommuneplanlægningen været udlagt til erhverv. Det har imidlertid vist sig, at der hvor Bogense har sin styrke er som bo- og turistby, og det er naturligt at lade boligkvarteret fortsætte på arealet for nærværende lokalplan. Ejeren af planteskolen har valgt at nyde sit otium og børnene valgt at drive stedet videre som havecenter. Der er dermed et stort areal i overskud, som lodsejeren har valgt at lade udstykke til boligområde. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at udlægge området til boligområde med mulighed for åben lav og tæt lav bebyggelse med tilhørende vej- og stiarealer samt fælles grønne friarealer. Lokalplanen har desuden til formål at skabe bedst mulig trafiksikkerhed i lokalplanområdet samt at bevare nogle af de karaktergivende eksisterende hegn. Lokalplanområdet set fra Almindevej Endeligt har lokalplanen til formål at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. Lokalplanens indhold Nærværende lokalplan udlægger lokalplanområdet til boligområde med åben lav og tæt lav bebyggelse. Bestemmelserne i lokalplanen regulerer hovedsageligt bebyggelsestætheden, højden på bygningerne, principper for udstykning samt vejadgang. Der er i bestemmelserne ikke fastlagt principper for husenes ydre udtryk, da området ikke er beliggende opad områder, hvor der bør tages sådanne hensyn. Der er derfor ikke nogen planmæssig begrundelse for at regulere det arkitektoniske udtryk. Til gengæld er det vigtigt, at lokalplanområdet hænger sammen som helhed og tilbyder spændende forløb, gode udstykninger, trafiksikkerhed og gode grønne arealer. Der er derfor bl.a. optaget bestemmelser om grønne områder, vejprofil, principper for udstykning og et præcist defineret vejforløb der tilgodeser bløde trafikanter. 4

6 Forholdet til anden planlægning 1. Regionplanlægning/Landsplandirektiv Bestemmelser i nærværende lokalplan er i overensstemmelse med retningslinierne udstukket i Fyns Amts Regionplan Regionplanen er fra 1. januar 2007 blevet ophøjet til Landsplandirektiv. 2. Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er i Kommuneplanen omfattet af rammeområde E15 som vist herunder: Rammebestemmelserne for E15 er: E 15 - Huggetvej vest RAMMEBESTEMMELSER: ANVENDELSE: Erhvervsformål (kontor-, lager-, service- og forretningsvirksomhed samt lignende funktioner, der efter Byrådets skøn finder plads i området - boliger dog kun inden for delområde A). BEBYGGELSESOMFANG: Maksimalt 3 m 3 pr. m 2 grundareal. BEBYGGET AREAL: Maksimalt 50 % af grundarealet. BYGNINGSHØJDE: Maksimalt 10 m. Dog kan Byrådet tillade, at enkelte bygninger eller bygningsdele gives større højde, når det er nødvendigt for virksomhedens indretning eller drift. MILJØFORHOLD: Inden for området må der kun placeres virksomheder, som ikke giver anledning til grundvandsforurening samt væsentlige støi-, luftforurenings- eller lugtgener (virksomhederne skal således kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser mod boligområde B14). BEBYGGELSESPLAN: Området skal udbygges på grundlag af en samlet 5

7 plan angivende friareal-, beplantnings- og bygningsmaterialekarakter. Området skal kunne underdeles i zoner svarende til forskellige virksomhedstyper og bygningsstandarder. BYARKITEKTUR: Byrådet kan stille særlige krav til den arkitektoniske standard for bebyggelse langs Huggetvej, ligesom friarealer og parkeringspladser, der er synlige fra Huggetvej, skal gives en parkagtig karakter. Området i dag. Området er endnu ubebygget. Gældende planer mv. Området er beliggende i landzone. Nærværende lokalplan er ikke i overensstemmelse med de ovenstående rammer. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. 3. Trafikplanlægning I forbindelse med etableringen af Bogense genbrugsplads, beliggende Industrivej 2, valgte Bogense Kommune at lukke Almindevej ved Huggetvej. Det er imidlertid den mest trafiksikre løsning, at vejbetjene en del af lokalplanområdet netop fra Almindevej, da oversigtsforholdene er gode i svinget ved Huggetvej/Almindevej. Derfor udlægger nærværende lokalplan det første stykke af Almindevej til vejareal til vejbetjening af lokalplanområdet. Desuden sikrer lokalplanen en etablering af en rundkørsel ved tilkørselen fra Huggetvej. Rundkørsler er trafiksikkerhedsmæssigt langt sikrere end et normalt firbenet kryds. 4. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger inden for den i Regionplan 2005 udpegede 3 km. kystnærhedszone. I henhold til Planlovens 5 skal kystområder søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Lokalplanområdet ligger inden for den kystnærhedszone, der er fastsat ifølge Planloven. Ifølge Planlovens 16 skal der foretages en vurdering af nyanlægs påvirkning af omgivelserne. Stk. 3. I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. Stk. 4. I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Bogense har behov for en stadig udvikling med hensyn til boligbebyggelse. Bogenses byudvikling er begrænset af hav, skov og naturfredning. Der er derfor ikke mange placeringsmuligheder, hvis man vil undgå spredt byvækst og undgå at antaste kysten. Området under 6

8 nærværende lokalplan er i forhold til kysten beliggende bagved et eksisterende boligområde, hvorfor den ny bebyggelse ingen visuel indflydelse vil have på hverken kysten eller det omkringliggende landskab. 5. Forsyningsforhold Lokalplanområdet er ikke omfattet af den godkendte spildevandsplan for Nordfyns Kommune. Spildevandsplanen er ved lokalplanens udarbejdelse ved at blive revideret. Området vil blive optaget i den kommende spildevandsplan for Nordfyns Kommune. Det betyder, at området skal tilsluttes den offentlige kloakforsyning og spildevandet ledes til Bogense Renseanlæg. Drikkevandsforsyningen skal ske fra Bogense Forsyningsselskab. Lokalplanen er i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes varmeplan og boliger er pålagt tilslutning til naturgasforsyning fra Naturgas Fyn. Tilslutningen kan ske individuelt eller i fælles anlæg. Energiforsyningen kan suppleres med vedvarende energiforsyning i form af solfangere. Naturgasforsyningen kan suppleres - eller evt. helt erstattes - med anlæg for vedvarende energiforsyning. Eventuel fritagelse for kravet om naturgastilslutning kræver i givet fald særlig tilladelse fra Nordfyns Kommune. 6. Jordforurening, kemikalier og affald Der er ikke registreret jordforurening eller potentiel jordforurening på området. Stødes der på jordforurening under byggeri og anlæg i området, skal arbejdet straks standses i henhold til jordforureningsloven, og forureningen anmeldes til kommunen. Der er ikke på arealet registreret affaldsdepoter. 7. Fortidsminder/arkæologiske interesser 8. Støj Der er i lokalplanområdet ikke registreret fortidsminder der kunne have arkæologisk interesse. Hvis der ved anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder, bo- og gravpladser, kulturlag eller lignende, skal arbejdet dog standses og fundet anmeldes til Odense Bys Museer, jf. Museumslovens 27. Inden for området eller i dettes umiddelbare nærhed, findes der ikke virksomheder, der vil kunne give anledning til støjgener. Arealerne umiddelbart syd for lokalplanområdet er i Kommuneplan udlagt til erhverv (område E15), men med det vilkår, at virksomhederne skal kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser mod tilstødende boligområder. De beskedne trafikmængder på Huggetvej indebærer, at der ikke i dag er tale om vedvarende støjbelastning. Da vejen i kommuneplanen er klassificeret som overordnet kommunal vej, der vil få mere trafik i takt med byudviklingen, er der i lokalplanens bestemmelser indskrevet, at 7

9 der på ejendomme, der grænser op til Huggetvej, skal kunne eftervises, såfremt Nordfyns kommunalbestyrelse kræver det, at der ved bebyggelsen kan overholdes et maksimalt støjniveau på 55 db(a). Det betyder, at kan støjniveauet ikke overholdes, kan der blive tale om etablering af støjdæmpende afskærmning. 9. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 5. maj 2004 skal planer, som tilvejebringes af offentlige myndigheder vurderes med henblik på behovet for konkret miljøvurdering for den pågældende plan. Lokalplanområdet er ikke beliggende op ad områder, der kan påstås at blive væsentligt påvirket af nærværende lokalplan. Lokalplanområdet i sig selv har heller ikke nogen store miljømæssige værdier. Ved den indledende miljøvurdering - også kaldet screening - af lokalplanforslag nr , vurderes det derfor ikke sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, da lokalplanen er omfattet af lovens 3.3 stk. 2, der lyder: Hvis planer og programmer som nævnt i stk. 1, nr. 1, fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Resultatet af screeningen fremgår af listen jf. bilag 4. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 4, stk. 2 vurderes det, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af behovet for en miljøvurdering. Klagevejledning til miljøvurdering Afgørelsen om at der ikke skal foretages en miljøvurdering, kan påklages. Det er kun retlige spørgsmål der kan påklages. Klage skal indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller på mail til inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af lokalplanforslaget dvs. den 24. juli Det koster 500 kr. at få behandlet en klage. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentliggjorte bekendtgørelse Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 8

10 Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Offentliggørelse af dette lokalplanforslag er sket den 26. juni 2007 i Otterup Avis. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget har Kommunalbestyrelsen givet skriftlig underretning herom til: Ejere af ejendomme, der er omfattet af planen, og beboere af disse ejendomme. Ejere af ejendomme uden for planens gyldighedsområde, og lejerne i, og brugerne af sådanne ejendomme i den udstrækning, hvor planen efter Kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem. De foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som over for Kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive underrettet om forslag til lokalplaner. De statslige myndigheder, for hvem planen har særlig interesse. Det Kongelige Bibliotek i København. Ved offentliggørelsen den 26. juni 2007 har borgerne 8 uger til at komme med indsigelser eller eventuelt selv lave andet forslag. Fristen udløber den 21. august Når fristen på de 8 uger er gået, skal Kommunalbestyrelsen igen behandle forslaget til lokalplanen. Borgernes eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag bliver taget med i denne behandling. Er der ikke indkommet indsigelser, kan Kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser, og/eller ændringsforslag, kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Indsigelserne skal være begrundede. Et planforslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed har modsat sig dette skriftligt over for Kommunalbestyrelsen inden udløbet af indsigelsesfristen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Uafklarede spørgsmål kan parterne indbringe for Miljøministeren. Sydregion og miljøministeren Danmark skal fremsætte indsigelser mod forslag til lokalplaner, såfremt planforslaget er i strid med regler eller beslutninger efter Lov om planlægning. En statslig myndighed kan fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som myndigheden varetager. Hvis afvigelserne er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag, kan Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før ændret forslag har været offentliggjort. Endelig vedtagelse Ved den endelige vedtagelse af planen kan Kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag som følge af de fremkomne indsigelser eller ændringsforslag. Hvis en ændring, efter Kommunalbestyrelsens skøn, på væsentlig måde vil berøre andre end dem, der ved indsigelse eller ændringsforslag har foranlediget ændringen foretaget, kan Kommunalbestyrelsens 9

11 endelige vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende er underrettet om ændringen, og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger til spørgsmålet inden en af Kommunalbestyrelsen fastsat frist. Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen foretager Kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom efter regler, der er fastsat i Lov om planlægning. Kommunalbestyrelsen orienterer desuden om den offentliggjorte bekendtgørelse til: 1. Ejere af ejendomme, der er omfattet af planen 2. Enhver, der rettidigt har fremsat skriftlig indsigelse mod eller ændringsforslag til planforslaget. 3. Foreninger og myndigheder, som nævnt i ovenstående afsnit. Sluttelig lader Kommunalbestyrelsen planen tinglyse på ejendomme, der er omfattet af planen. Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen i følge Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges, eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygge- og i Planloven. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens 17, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Endvidere gælder efter Planloven, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse inden for lokalplanområdet. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, dog under forudsætning af, at en berettiget myndighed efter Planloven ikke opretholder indsigelse til planen. 10

12 Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest et år fra offentliggørelse af forslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, såfremt det ikke er endelig vedtaget inden et år fra offentliggørelse af forslaget. 11

13 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål. 1.1 Lokalplanen har til formål; - at lokalplanområdet primært anvendes til helårs boligformål. - at sikre en del af lokalplanområdet til blomster- og havecenter. - at udlægge arealer til grønne fællesområder. - at udlægge arealer til trafiksikre veje og stier til betjening af lokalplanområdet. - at sikre bevarelsen af visse eksisterende karaktergivende hegn. - at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 53 b, 53 c, 162 samt del matr. nr. 29 a og del af matr. nr. 96 og del af vejlitra ai alle Bogense Markjorder samt alle matrikler der efter den 15. april 2007 udstykkes i lokalplanområdet. 2.2 Lokalplanens område opdeles i 3 delområder som vist på kortbilag Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres ved nærværende lokalplans endelige vedtagelse og offentliggørelse til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde I må kun anvendes til boligformål (helårsbolig) med åben lav bebyggelse samt fælles grønne friarealer. 3.2 Delområde II må kun anvendes til boligformål (helårsbolig) med tæt lav bebyggelse eller åben lav bebyggelse. 3.3 Kommunalbestyrelsen kan derudover tillade, at der inden for delområde I + II drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udøves i beboelsesområder under forudsætning af at virksomheden drives på en sådan måde, at bebyggelsens overordnede karakter af beboelse ikke forandres. 3.4 Delområde III må kun anvendes til blomster- og havecenter med en tilhørende bolig eller udstykkes til åben lav bebyggelse med vejadgang fra vej a-b. 12

14 3.5 Inden for delområde I og III, må der kun etableres én bolig pr. ejendom. 3.6 Områderne markeret med lysegrøn på kortbilag 1 skal etableres som fælles grønne friarealer til beboerne i lokalplanområdet. 4 Udstykning og matrikulære forhold 4.1 Udstykning i delområde I skal ske efter principperne for udstykning vist på kortbilag Der må i delområde I + III ikke udstykkes grunde mindre end 800 m Der må i delområde II ikke udstykkes grunde mindre end 300 m 2. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 25 % ved åben lav bebyggelse og 40 % ved tæt lav bebyggelse. 5.2 Bebygges delområde II med åben lav bebyggelse gælder 3.5 og 5.6 for delområdet mens 4.3 ophæves for delområdet. 5.3 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. 5.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 8,5 meter over terræn målt efter reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. 5.5 Der må ikke bygges nærmere vejskel ved Huggetvej end 10 meter. 5.6 Der må i delområde I ikke bygges nærmere naboskel og skel til vej og sti end 3 meter med undtagelse af Der må i delområde II ikke bygges nærmere skel til vej end 3 meter. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted i delområde I + II. 6.2 Der må i delområde I + II ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer, her inkluderet glasserede teglsten. Dog kan blanke og reflekterende lette tagmaterialer tillades i forbindelse med vinterstuer/havestuer og solfangeranlæg. Det bør tilstræbes, at fladen indgår som en integreret del afbygningens arkitektoniske udtryk. 7 Vej-, sti-og parkeringsforhold 13

15 7 Vej-, sti-og parkeringsforhold 7.1 Vejene a-b, a-c, a-d, e-f, g-h og p-q som vist på kortbilag 1 udlægges i en minimum bredde af minimum 11 meter til vejareal med en kørebanebredde på minimum 5,5 meter og fortov på 1,5 meter på den ene side af vejen. 7.2 Vejene a-b, a-d, e-f og g-h skal udføres med vejprofil som vist på bilag 4, dvs. med parkeringslommer langs den ene side af kørebanen. 7.3 Vejene o-a, b-j på kortbilag 1 udlægges i en bredde af minimum 8 meter til vejareal med en kørebredde på minimum 5,5 meter og fortov på 1,5 på den ene side af vejen. 7.4 Der udlægges areal til sti/cykelsti m-n i en mindste bredde på 3 meter, som vist på kortbilag Vejarealer skal etableres med kørefast belægning. 7.6 Veje skal etableres som opholds- og legegader efter færdselslovens bestemmelser. 7.7 Der skal etableres et 20 x 20 meter stort torv mellem f-g som vist på kortbilag 1. Belægningen skal udføres med sten eller fliser. 7.8 Der må ikke være direkte adgang (overkørsel) til Huggetvej eller Almindevej fra de tilgrænsende ejendomme. Her er undtaget de ejendomme, der ved lokalplanens endelige vedtagelse er etableret. 7.9 Der må ikke etableres gennemkørsel mellem delområde I og II Der skal i lokalplanområdet etableres mindst 2 p-pladser pr. bolig i delområde 1 og 1½ p-plads pr. bolig i delområde Belysning af sti- og vejarealer skal ske med parklygter med en maksimal lyspunkthøjde på 4 meter 7.12 Rundkørslen ved Huggetvej, vist på kortbilag 1 skal være etableret senest når halvdelen af lokalplanområdet er udbygget. Rundkørslen skal godkendes af Nordfyns Kommune. 8 Antenner og ledningsanlæg 8.1 Inden for området må der ikke opstilles fritstående antenner, ligesom tagantenner ikke må opsættes på bygningerne. Parabolantenner må ikke opsættes på facader, gavle og tagflader, der er synlige fra offentligt areal. 8.2 Grundejere er forpligtede til at tåle tilstedeværelsen af eventuelle fællesantennekabler, som hovedsageligt vil være at placere i grundens skel. 14

16 9 Ubebyggede arealer og beplantning mv. 9.1 Arealer, der på kortbilag 1 er udlagt til fælles grønne friarealer må ikke bebygges. Der kan på disse arealer etableres stier, legepladser, bålplads, boldbaner og lignende. 9.2 Det interne beplantningsbælte vist på kortbilag 1 skal bevares og kan klippes ned til en minimumhøjde på 3 meter. 9.3 Ved udskiftning af beplantningsbæltet nævnt i 9.2 skal beplantningen udskiftes med samme eller lignende art. 9.4 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn i en maksimal højde på 1,8 meter, dog undtaget hegn i lokalplanområdets alleryderste skel jf Hegn placeret i lokalplanområdets alleryderste skel kan bestå af naturmaterialer med en maksimal højde på 2,5 meter. 9.6 Langtidsparkering at lastbiler, entreprenørmaskiner, campingvogne, uindregistrerede biler og trailere, samt henstilling af både og lign. må ikke ske på ubebyggede arealer. 9.7 Der må maksimalt foretages terrænregulering på +/- 0,5 meter. 10 Tekniske anlæg og forsyningsforhold 10.1 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer til lokalplanområdets forsyning, når de ikke har mere end 10 m 2 bebygget areal og en maks. højde på 2 meter Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes de i området værende offentlige eller almene forsyningsværker, herunder kloakforsyning, fælles antenneanlæg, naturgasforsyning, vandforsyning og elforsyning Elledninger, herunder til vejbelysning, skal udføres som jordkabler. 11 Grundejerforening/ejerforening 11.1 En grundejerforening/ejerforening for området skal på udstykkerens foranledning stiftes, når Nordfyns Kommune forlanger det Grundejerforeningens/ejerforeningens vedtægter skal godkendes af Nordfyns Kommune 11.3 Grundejerforeningen/ejerforeningen er pligtig til vederlagsfrit at modtage skøde på fællesarealer og herefter overtage vedligeholdelsen af disse. 12 Beskyttelse mod trafikstøj 12.1 Før opførelse eller indretning af ny boligbebyggelse påbegyndes på ejendomme, der grænser op til Huggetvej, skal det kunne 15

17 eftervises, såfremt Nordfyns kommunalbestyrelse kræver det, at der ved bebyggelsen kan overholdes et maksimalt støjniveau på 55 db(a). Støjberegningerne kan indbefatte eventuelle støjbegrænsende foranstaltninger. Dokumentationen skal være godkendt af Nordfyns Kommune før byggeriet påbegyndes. 13 Forudsætning for ibrugtagelse af ny bebyggelse 13.1 Ny bebyggelse i området skal tilsluttes Naturgas. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før en sådan tilslutning har fundet sted. Efter Kommunalbestyrelsens skøn kan der dog i begrænset omfang dispenseres fra denne bestemmelse, såfremt der i stedet etableres opvarmning med energibesparende og miljøvenlige opvarmningsformer Ny bebyggelse i området skal være tilsluttet offentlig kloak med et afledningssystem hvor overfladevand og spildevand er separeret Stamveje samt torvet nævnt i 7.7 skal være etableret Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige vandforsyning: Drikkevandsforsyningen skal ske fra Bogense Forsyningsselskab. 14 Ophævelse af servitutter og lokalplan 14.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. 15 Lokalplanens retsvirkninger 15.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan Der gælder efter Planlovens 17 stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der evt. efter Planlovens 17 stk. 2 opnås tilladelse af Kommunalbestyrelsen til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af forslaget og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges, eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 16

18 15.6 Kommunalbestyrelsen kan ifølge Planlovens 19 dispensere fra bestemmelser i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages, hvis der tilvejebringes en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboerne m.fl., medmindre Kommunalbestyrelsen skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende, jf. Planlovens 19 og Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. 17

19 Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan således vedtaget af Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den 21. juni 2007 Bent Dyssemark Borgmester John Nyborg Therkelsen Kommunaldirektør Forslaget til lokalplan er bekendtgjort den 26. juni 2007 I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den 20. september 2007 Bent Dyssemark Borgmester John Nyborg Therkelsen Kommunaldirektør Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den 25. september 2007 Tinglysning Nærværende lokalplan nr begæres tinglyst på matr. nr. 29 a, 53 b, 53 c, 96 samt 162 alle Bogense Markjorder samt alle matrikler der efter den 15. april 2007 udstykkes i lokalplanområdet, idet bemærkes, at der ikke er sket udstykning efter bekendtgørelsen. Bogense, den 20. september 2007 Bent Dyssemark Borgmester John Nyborg Therkelsen Kommunaldirektør 18

20 Svelvikparken Norgesvej Rundkørsel Huggetvej n m c l o a b Delområde III Delområde II q Sjællandsvej Almindevej p j Delområde I h k Ind-/udkørsel g Bevaringsværdigt beplantnigsbælte Delområdegrænse Fælles friareal e f Fynsvej Udlagt vejareal 11 m Udlagt vejareal 8 m Principiel udstykning d Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf Fax Kortbilag 1 Lokalplankort Dato: J.Nr Målforhold: 1:2000 Init.: PGA

21 29i 29 h 29 r 29 e 43 l 4 an a 29 f 29bg 29b 29bc 29bd 43 c 4 bi 53 c 4 av b 53 b "ai" 4 as 40 4 aæ 4b Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf Fax Kortbilag 2 Matrikelkort Dato: J.Nr Målforhold: 1:2000 Init.: PGA

22 Norgesvej Svelvikparken Huggetvej svej S vej inde Alm and jæll vej s Fyn Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf Fax Kortbilag 1 Illustrationsplan Dato: J.Nr Målforhold: 1:2000 Init.: PGA

23 Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf Fax Bilag 4 Vejprofil Dato: J.Nr Init.: PGA

24 Bilag 4 Screening af planer og programmer med henblik på stillingtagen til gennemførelse af miljøvurdering, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer 4, stk. 2. Lokalplan nr Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Udført af Paw Gadgaard Dato: 12. april 2007 Ikke relevant Ikke væsentlig Indgår allerede Sagsid Bymiljø & landskab Grønne områder X Formålet med lokalplanen er at sikre lokalplanområdet til boligbebyggelse med gode grønne arealer. Landskabelig/byarkitektonisk værdi X Det eksisterende miljø har ikke mange nævneværdige kvaliteter. Det vurderes overordnet, at det er mest hensigtsmæssigt at placere boliger i denne del af byen, da man herved undgår spredt byvækst ligesom man undgår at antaste kysten, større sammenhængende landskaber og fredskov, hvilket er en kraftig hæmmende faktor for hvilken retning Bogense kan udvikle sig. Lokalplanområdet vil komme til at lægge sig naturligt op ad boligområdet umiddelbart nord for. Geologiske særpræg X Skovrejsning/skovnedlæggelse X Kulturhistoriske forhold X Friluftsliv/rekreative interesser X I området etableres stiforløb samt friarealer mellem boligerne. Disse stier sikrer en let adgang til et større rekreativt areal nørdvest for lokalplanområdet benævnt Bogenses Grønne Hjerte. Dyre- og planteliv samt mangfoldighed X Området har indtil for nyligt været kommercielt benyttet til planteskole. Omdannelsen til boligområde har derfor minimal indflydelse på plante- og dyrelivet i området. Fredning og naturbeskyttelse X Forurening Støj og vibrationer X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen væsentlige gener. Der indskrives dog i lokalplanen, at der skal etableres støjbegrænsende foranstaltninger mod Huggetvej, såfremt vejstøj herfra skulle blive et problem. Lys og/eller refleksioner X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Der er desuden indskrevet i lokalplanen, at der ikke må benyttes reflekterende tagmaterialer. Luft X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Jord X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Grundvand X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Overfladevand X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Bør undersøges Bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.

25 Udledning af spildevand X Boligerne i området skal tilsluttes offentlig kloak. Indvirkning i forhold til eksisterende X forurening/miljøbelastning (f.eks. jordforurening, støjbelastning) Ressourceanvendelse Arealforbrug X Lokalplanen medfører en ændring af arealanvendelse fra erhvervsformål til boligformål. Arealet overføres til byzone. Området er et af de mest oplagte og få muligheder for at udlægge nye boligområder i Bogense, hvis det skal undgås at antaste kysten, større sammenhængende landskaber eller fredskov. Energiforbrug X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Vandforbrug X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Produkter, materialer, råstoffer X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Kemikalier, miljøfremmede stoffer X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Affald, genanvendelse X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Befolkning og sikkerhed Boligmiljø X Af hensyn til at skabe et sammenhængende attraktivt boligområde med trafikal sikkerhed, gode rekreative arealer samt smutstier har Nordfyns Kommune valgt at lokalplanen inddrager et større areal end lodsejeren først anmodede om. Arbejdsmiljø X Svage grupper (f.eks. handicappede) X Bygningerne etableres i et plan samt med let adgang til ydre arealer. Bygningerne bliver placeret i et fladt terræn. Brand, eksplosion, giftpåvirkning X Trafik Sikkerhed/tryghed X Vejadgang, vejudlæg samt stier er udlagt i lokalplanen med størst mulig hensynstagen til trafiksikkerhed. Energiforbrug X Trafikmønstre X Trafikmængden vil angiveligt øges i området. Navnlig vil mængden af personbiler øges. Kommunen har derfor vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at genåbne Almindevej således, at Huggetvej ikke vil blive få en væsentlig merbelastning. Boliger beliggende på Huggetvej på strækningen Odensevej Almindevej vil kunne opleve en let forøgelse i trafikken, men den vurderes til at blive minimal. Støj X En øget trafik mængde vil ikke medføre væsentlige gener. Fysisk planlægning Regionplanlægning X Forslag til lokalplan er i overensstemmelse med regionplanlægningen. Kommuneplanlægning X Forslag til lokalplan er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan for Bogense Kommune, hvorfor der er blevet udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 11. Sektorplanlægning X Kommunen vurderer, at lokalplanen ikke medfører

26 væsentlig ændringer i forhold til den kommunale sektorplanlægning Miljøvurdering? Ja Nej Bemærkninger X Ændring af arealanvendelsen medfører naturligvis ændring af det eksisterende miljø. Det eksisterende miljø har dog ikke mange nævneværdige kvaliteter. Det vurderes overordnet, at det er mest hensigtsmæssigt at placere boliger i denne del af byen, da man herved undgår spredt byvækst ligesom man undgår at antaste kysten, større sammenhængende landskaber og fredskov, hvilket er en kraftig hæmmende faktor for hvilken retning Bogense kan udvikle sig. Der er i området ikke kulturmiljøer eller natur der vil blive væsentligt påvirket af lokalplan I henhold til loven skal alternative placeringer vurderes. Af væsentlige forudsætninger for placeringen af boligområdet er bl.a. friholdelse af kystnærhedszonen, tilknytning til Bogense By samt udnyttelse af de eksisterende trafikale og tekniske anlæg. Det er kommunens vurdering at der ikke eksisterer bedre alternativer til den geografiske placering i forhold til de førnævnte punkter. Det er kommunens vurdering, at lokalplanen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

FORSLAG Lokalplan

FORSLAG Lokalplan FORSLAG Lokalplan 2008-12 Tillæg til lokalplan L-E3-01 Erhvervsområde ved Emmelev Lokalplan 2008-12 Tillæg til Lokalplan L-E3-01 Hvad er en lokalplan? Lokalplaner og lokalplantillæg er planer, hvor Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lokalplan 2008-5. Boligområde i Hårslev

Lokalplan 2008-5. Boligområde i Hårslev Lokalplan 2008-5 Boligområde i Hårslev Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 2008-6

FORSLAG. Lokalplan 2008-6 FORSLAG Lokalplan 2008-6 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG

Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Foto kort af lokalplan området 5 Redegørelse 6 Lokalplanens redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

SØNDERSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR for SØNDERSØ KOMMUNE. område O.5.2. Nordfyns Ungdomsskole i Særslev

SØNDERSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR for SØNDERSØ KOMMUNE. område O.5.2. Nordfyns Ungdomsskole i Særslev SØNDERSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115 for SØNDERSØ KOMMUNE område O.5.2 Nordfyns Ungdomsskole i Særslev December 2005 Denne lokalplan er udfærdiget af Arkitektfirmaet MW A/S og Nordfyns Ungdomsskole i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 18 4 Kommuneplantillæggets formål

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

FORSLAG Lokalplan 2007-11

FORSLAG Lokalplan 2007-11 FORSLAG Lokalplan 2007-11 Søndersø vest Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej-

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr For vandtårnet i Bogense. Bogense Kommune Rådhuset 5400 Bogense Tlf Fax

Lokalplan nr For vandtårnet i Bogense. Bogense Kommune Rådhuset 5400 Bogense Tlf Fax Lokalplan nr. 1-126 For vandtårnet i Bogense Bogense Kommune Rådhuset 5400 Bogense Tlf. 64 81 10 73 Fax 64 81 28 80 E-mail: bogense@bogense.dk Lokalplan nr. 1-126 Indhold Hvad er en lokalplan?...3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere