Lokalplan nr Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense"

Transkript

1 Lokalplan nr Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering og udformning af bebyggelsen samt materialer Bevaring af bygninger og landskabstræk Sikring af friarealer Fællesanlæg Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Herudover kan kommunalbestyrelsen altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene indenfor planens område. 1

3 Indholdsfortegnelse Lokallpllan nrr Bolliigomrråde ved Rossenhaven ii Bogensse Hvad er en lokalplan?...1 Indholdsfortegnelse...2 Redegørelse... 3 Lokalplanens redegørelse...3 Lokalplanområdet...3 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...4 Forholdet til anden planlægning...5 Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag...9 Endelig vedtagelse...9 Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning og matrikulære forhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej-, sti-og parkeringsforhold Antenner og ledningsanlæg Ubebyggede arealer og beplantning mv Tekniske anlæg og forsyningsforhold Grundejerforening/ejerforening Beskyttelse mod trafikstøj Forudsætning for ibrugtagelse af ny bebyggelse Ophævelse af servitutter og lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Tinglysning

4 Redegørelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanredegørelsen består af en beskrivelse af de eksisterende forhold, formålet med lokalplanen og dennes indhold samt de forventede virkninger af denne. Redegørelsen indeholder desuden en beskrivelse af lokalplanens forhold til anden planlægning samt en redegørelse for Miljøvurdering. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter en del af Bogense Mark beliggende syd/sydvest for Bogense bymidte. Området har siden 1950 erne været benyttet til planteskole og i 2006 åbnede der på arealet et havecenter. Det grænser op til Norgeskvarteret nord for, der består af et boligområde med tæt lav og åben lav bebyggelse med hovedvægten på sidstnævnte. Norgeskvarteret er blevet udbygget i flere etaper. Hertil har lokalplan nr etape af Bogense Mark og lokalplan etape af Bogense Mark dannet baggrund. Området for de førnævnte lokalplaner er endnu ikke helt udbygget. Der er ved nærværende lokalplans udarbejdelse en byggemodning i gang på lokalplan områdets sydøstlige hjørne. Området under lokalplan har herefter en restramme på ca. 7 ha til yderligere udstykning. Bogense har behov for en stadig udvikling med hensyn til boligbebyggelse. Bogenses byudvikling er begrænset af hav, skov og naturfredning. Der er derfor ikke mange placeringsmuligheder, hvis man vil undgå spredt byvækst og undgå at antaste kysten. Nu har muligheden vist sig for at udnytte et oplagt areal til boligområde. For at sikre denne mulighed, har Nordfyns Kommune valgt at lade en lokalplan samt et kommuneplantillæg udarbejde for området. Lokalplanområdet 3

5 Lokalplanens baggrund Der har i 2006/07 været utroligt stor efterspørgsel på grunde i Bogense. Med hensyn til nye boligområder er Bogenses mulige byudvikling stort set begrænset til denne del af byen. Området har i en årrække i kommuneplanlægningen været udlagt til erhverv. Det har imidlertid vist sig, at der hvor Bogense har sin styrke er som bo- og turistby, og det er naturligt at lade boligkvarteret fortsætte på arealet for nærværende lokalplan. Ejeren af planteskolen har valgt at nyde sit otium og børnene valgt at drive stedet videre som havecenter. Der er dermed et stort areal i overskud, som lodsejeren har valgt at lade udstykke til boligområde. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at udlægge området til boligområde med mulighed for åben lav og tæt lav bebyggelse med tilhørende vej- og stiarealer samt fælles grønne friarealer. Lokalplanen har desuden til formål at skabe bedst mulig trafiksikkerhed i lokalplanområdet samt at bevare nogle af de karaktergivende eksisterende hegn. Lokalplanområdet set fra Almindevej Endeligt har lokalplanen til formål at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. Lokalplanens indhold Nærværende lokalplan udlægger lokalplanområdet til boligområde med åben lav og tæt lav bebyggelse. Bestemmelserne i lokalplanen regulerer hovedsageligt bebyggelsestætheden, højden på bygningerne, principper for udstykning samt vejadgang. Der er i bestemmelserne ikke fastlagt principper for husenes ydre udtryk, da området ikke er beliggende opad områder, hvor der bør tages sådanne hensyn. Der er derfor ikke nogen planmæssig begrundelse for at regulere det arkitektoniske udtryk. Til gengæld er det vigtigt, at lokalplanområdet hænger sammen som helhed og tilbyder spændende forløb, gode udstykninger, trafiksikkerhed og gode grønne arealer. Der er derfor bl.a. optaget bestemmelser om grønne områder, vejprofil, principper for udstykning og et præcist defineret vejforløb der tilgodeser bløde trafikanter. 4

6 Forholdet til anden planlægning 1. Regionplanlægning/Landsplandirektiv Bestemmelser i nærværende lokalplan er i overensstemmelse med retningslinierne udstukket i Fyns Amts Regionplan Regionplanen er fra 1. januar 2007 blevet ophøjet til Landsplandirektiv. 2. Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er i Kommuneplanen omfattet af rammeområde E15 som vist herunder: Rammebestemmelserne for E15 er: E 15 - Huggetvej vest RAMMEBESTEMMELSER: ANVENDELSE: Erhvervsformål (kontor-, lager-, service- og forretningsvirksomhed samt lignende funktioner, der efter Byrådets skøn finder plads i området - boliger dog kun inden for delområde A). BEBYGGELSESOMFANG: Maksimalt 3 m 3 pr. m 2 grundareal. BEBYGGET AREAL: Maksimalt 50 % af grundarealet. BYGNINGSHØJDE: Maksimalt 10 m. Dog kan Byrådet tillade, at enkelte bygninger eller bygningsdele gives større højde, når det er nødvendigt for virksomhedens indretning eller drift. MILJØFORHOLD: Inden for området må der kun placeres virksomheder, som ikke giver anledning til grundvandsforurening samt væsentlige støi-, luftforurenings- eller lugtgener (virksomhederne skal således kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser mod boligområde B14). BEBYGGELSESPLAN: Området skal udbygges på grundlag af en samlet 5

7 plan angivende friareal-, beplantnings- og bygningsmaterialekarakter. Området skal kunne underdeles i zoner svarende til forskellige virksomhedstyper og bygningsstandarder. BYARKITEKTUR: Byrådet kan stille særlige krav til den arkitektoniske standard for bebyggelse langs Huggetvej, ligesom friarealer og parkeringspladser, der er synlige fra Huggetvej, skal gives en parkagtig karakter. Området i dag. Området er endnu ubebygget. Gældende planer mv. Området er beliggende i landzone. Nærværende lokalplan er ikke i overensstemmelse med de ovenstående rammer. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. 3. Trafikplanlægning I forbindelse med etableringen af Bogense genbrugsplads, beliggende Industrivej 2, valgte Bogense Kommune at lukke Almindevej ved Huggetvej. Det er imidlertid den mest trafiksikre løsning, at vejbetjene en del af lokalplanområdet netop fra Almindevej, da oversigtsforholdene er gode i svinget ved Huggetvej/Almindevej. Derfor udlægger nærværende lokalplan det første stykke af Almindevej til vejareal til vejbetjening af lokalplanområdet. Desuden sikrer lokalplanen en etablering af en rundkørsel ved tilkørselen fra Huggetvej. Rundkørsler er trafiksikkerhedsmæssigt langt sikrere end et normalt firbenet kryds. 4. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger inden for den i Regionplan 2005 udpegede 3 km. kystnærhedszone. I henhold til Planlovens 5 skal kystområder søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Lokalplanområdet ligger inden for den kystnærhedszone, der er fastsat ifølge Planloven. Ifølge Planlovens 16 skal der foretages en vurdering af nyanlægs påvirkning af omgivelserne. Stk. 3. I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. Stk. 4. I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Bogense har behov for en stadig udvikling med hensyn til boligbebyggelse. Bogenses byudvikling er begrænset af hav, skov og naturfredning. Der er derfor ikke mange placeringsmuligheder, hvis man vil undgå spredt byvækst og undgå at antaste kysten. Området under 6

8 nærværende lokalplan er i forhold til kysten beliggende bagved et eksisterende boligområde, hvorfor den ny bebyggelse ingen visuel indflydelse vil have på hverken kysten eller det omkringliggende landskab. 5. Forsyningsforhold Lokalplanområdet er ikke omfattet af den godkendte spildevandsplan for Nordfyns Kommune. Spildevandsplanen er ved lokalplanens udarbejdelse ved at blive revideret. Området vil blive optaget i den kommende spildevandsplan for Nordfyns Kommune. Det betyder, at området skal tilsluttes den offentlige kloakforsyning og spildevandet ledes til Bogense Renseanlæg. Drikkevandsforsyningen skal ske fra Bogense Forsyningsselskab. Lokalplanen er i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes varmeplan og boliger er pålagt tilslutning til naturgasforsyning fra Naturgas Fyn. Tilslutningen kan ske individuelt eller i fælles anlæg. Energiforsyningen kan suppleres med vedvarende energiforsyning i form af solfangere. Naturgasforsyningen kan suppleres - eller evt. helt erstattes - med anlæg for vedvarende energiforsyning. Eventuel fritagelse for kravet om naturgastilslutning kræver i givet fald særlig tilladelse fra Nordfyns Kommune. 6. Jordforurening, kemikalier og affald Der er ikke registreret jordforurening eller potentiel jordforurening på området. Stødes der på jordforurening under byggeri og anlæg i området, skal arbejdet straks standses i henhold til jordforureningsloven, og forureningen anmeldes til kommunen. Der er ikke på arealet registreret affaldsdepoter. 7. Fortidsminder/arkæologiske interesser 8. Støj Der er i lokalplanområdet ikke registreret fortidsminder der kunne have arkæologisk interesse. Hvis der ved anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder, bo- og gravpladser, kulturlag eller lignende, skal arbejdet dog standses og fundet anmeldes til Odense Bys Museer, jf. Museumslovens 27. Inden for området eller i dettes umiddelbare nærhed, findes der ikke virksomheder, der vil kunne give anledning til støjgener. Arealerne umiddelbart syd for lokalplanområdet er i Kommuneplan udlagt til erhverv (område E15), men med det vilkår, at virksomhederne skal kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser mod tilstødende boligområder. De beskedne trafikmængder på Huggetvej indebærer, at der ikke i dag er tale om vedvarende støjbelastning. Da vejen i kommuneplanen er klassificeret som overordnet kommunal vej, der vil få mere trafik i takt med byudviklingen, er der i lokalplanens bestemmelser indskrevet, at 7

9 der på ejendomme, der grænser op til Huggetvej, skal kunne eftervises, såfremt Nordfyns kommunalbestyrelse kræver det, at der ved bebyggelsen kan overholdes et maksimalt støjniveau på 55 db(a). Det betyder, at kan støjniveauet ikke overholdes, kan der blive tale om etablering af støjdæmpende afskærmning. 9. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 5. maj 2004 skal planer, som tilvejebringes af offentlige myndigheder vurderes med henblik på behovet for konkret miljøvurdering for den pågældende plan. Lokalplanområdet er ikke beliggende op ad områder, der kan påstås at blive væsentligt påvirket af nærværende lokalplan. Lokalplanområdet i sig selv har heller ikke nogen store miljømæssige værdier. Ved den indledende miljøvurdering - også kaldet screening - af lokalplanforslag nr , vurderes det derfor ikke sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, da lokalplanen er omfattet af lovens 3.3 stk. 2, der lyder: Hvis planer og programmer som nævnt i stk. 1, nr. 1, fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Resultatet af screeningen fremgår af listen jf. bilag 4. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 4, stk. 2 vurderes det, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af behovet for en miljøvurdering. Klagevejledning til miljøvurdering Afgørelsen om at der ikke skal foretages en miljøvurdering, kan påklages. Det er kun retlige spørgsmål der kan påklages. Klage skal indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller på mail til inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af lokalplanforslaget dvs. den 24. juli Det koster 500 kr. at få behandlet en klage. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentliggjorte bekendtgørelse Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 8

10 Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Offentliggørelse af dette lokalplanforslag er sket den 26. juni 2007 i Otterup Avis. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget har Kommunalbestyrelsen givet skriftlig underretning herom til: Ejere af ejendomme, der er omfattet af planen, og beboere af disse ejendomme. Ejere af ejendomme uden for planens gyldighedsområde, og lejerne i, og brugerne af sådanne ejendomme i den udstrækning, hvor planen efter Kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem. De foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som over for Kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive underrettet om forslag til lokalplaner. De statslige myndigheder, for hvem planen har særlig interesse. Det Kongelige Bibliotek i København. Ved offentliggørelsen den 26. juni 2007 har borgerne 8 uger til at komme med indsigelser eller eventuelt selv lave andet forslag. Fristen udløber den 21. august Når fristen på de 8 uger er gået, skal Kommunalbestyrelsen igen behandle forslaget til lokalplanen. Borgernes eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag bliver taget med i denne behandling. Er der ikke indkommet indsigelser, kan Kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser, og/eller ændringsforslag, kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Indsigelserne skal være begrundede. Et planforslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed har modsat sig dette skriftligt over for Kommunalbestyrelsen inden udløbet af indsigelsesfristen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Uafklarede spørgsmål kan parterne indbringe for Miljøministeren. Sydregion og miljøministeren Danmark skal fremsætte indsigelser mod forslag til lokalplaner, såfremt planforslaget er i strid med regler eller beslutninger efter Lov om planlægning. En statslig myndighed kan fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som myndigheden varetager. Hvis afvigelserne er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag, kan Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før ændret forslag har været offentliggjort. Endelig vedtagelse Ved den endelige vedtagelse af planen kan Kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag som følge af de fremkomne indsigelser eller ændringsforslag. Hvis en ændring, efter Kommunalbestyrelsens skøn, på væsentlig måde vil berøre andre end dem, der ved indsigelse eller ændringsforslag har foranlediget ændringen foretaget, kan Kommunalbestyrelsens 9

11 endelige vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende er underrettet om ændringen, og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger til spørgsmålet inden en af Kommunalbestyrelsen fastsat frist. Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen foretager Kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom efter regler, der er fastsat i Lov om planlægning. Kommunalbestyrelsen orienterer desuden om den offentliggjorte bekendtgørelse til: 1. Ejere af ejendomme, der er omfattet af planen 2. Enhver, der rettidigt har fremsat skriftlig indsigelse mod eller ændringsforslag til planforslaget. 3. Foreninger og myndigheder, som nævnt i ovenstående afsnit. Sluttelig lader Kommunalbestyrelsen planen tinglyse på ejendomme, der er omfattet af planen. Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen i følge Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges, eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygge- og i Planloven. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens 17, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Endvidere gælder efter Planloven, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse inden for lokalplanområdet. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, dog under forudsætning af, at en berettiget myndighed efter Planloven ikke opretholder indsigelse til planen. 10

12 Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest et år fra offentliggørelse af forslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, såfremt det ikke er endelig vedtaget inden et år fra offentliggørelse af forslaget. 11

13 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål. 1.1 Lokalplanen har til formål; - at lokalplanområdet primært anvendes til helårs boligformål. - at sikre en del af lokalplanområdet til blomster- og havecenter. - at udlægge arealer til grønne fællesområder. - at udlægge arealer til trafiksikre veje og stier til betjening af lokalplanområdet. - at sikre bevarelsen af visse eksisterende karaktergivende hegn. - at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 53 b, 53 c, 162 samt del matr. nr. 29 a og del af matr. nr. 96 og del af vejlitra ai alle Bogense Markjorder samt alle matrikler der efter den 15. april 2007 udstykkes i lokalplanområdet. 2.2 Lokalplanens område opdeles i 3 delområder som vist på kortbilag Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres ved nærværende lokalplans endelige vedtagelse og offentliggørelse til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde I må kun anvendes til boligformål (helårsbolig) med åben lav bebyggelse samt fælles grønne friarealer. 3.2 Delområde II må kun anvendes til boligformål (helårsbolig) med tæt lav bebyggelse eller åben lav bebyggelse. 3.3 Kommunalbestyrelsen kan derudover tillade, at der inden for delområde I + II drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udøves i beboelsesområder under forudsætning af at virksomheden drives på en sådan måde, at bebyggelsens overordnede karakter af beboelse ikke forandres. 3.4 Delområde III må kun anvendes til blomster- og havecenter med en tilhørende bolig eller udstykkes til åben lav bebyggelse med vejadgang fra vej a-b. 12

14 3.5 Inden for delområde I og III, må der kun etableres én bolig pr. ejendom. 3.6 Områderne markeret med lysegrøn på kortbilag 1 skal etableres som fælles grønne friarealer til beboerne i lokalplanområdet. 4 Udstykning og matrikulære forhold 4.1 Udstykning i delområde I skal ske efter principperne for udstykning vist på kortbilag Der må i delområde I + III ikke udstykkes grunde mindre end 800 m Der må i delområde II ikke udstykkes grunde mindre end 300 m 2. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 25 % ved åben lav bebyggelse og 40 % ved tæt lav bebyggelse. 5.2 Bebygges delområde II med åben lav bebyggelse gælder 3.5 og 5.6 for delområdet mens 4.3 ophæves for delområdet. 5.3 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. 5.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 8,5 meter over terræn målt efter reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. 5.5 Der må ikke bygges nærmere vejskel ved Huggetvej end 10 meter. 5.6 Der må i delområde I ikke bygges nærmere naboskel og skel til vej og sti end 3 meter med undtagelse af Der må i delområde II ikke bygges nærmere skel til vej end 3 meter. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted i delområde I + II. 6.2 Der må i delområde I + II ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer, her inkluderet glasserede teglsten. Dog kan blanke og reflekterende lette tagmaterialer tillades i forbindelse med vinterstuer/havestuer og solfangeranlæg. Det bør tilstræbes, at fladen indgår som en integreret del afbygningens arkitektoniske udtryk. 7 Vej-, sti-og parkeringsforhold 13

15 7 Vej-, sti-og parkeringsforhold 7.1 Vejene a-b, a-c, a-d, e-f, g-h og p-q som vist på kortbilag 1 udlægges i en minimum bredde af minimum 11 meter til vejareal med en kørebanebredde på minimum 5,5 meter og fortov på 1,5 meter på den ene side af vejen. 7.2 Vejene a-b, a-d, e-f og g-h skal udføres med vejprofil som vist på bilag 4, dvs. med parkeringslommer langs den ene side af kørebanen. 7.3 Vejene o-a, b-j på kortbilag 1 udlægges i en bredde af minimum 8 meter til vejareal med en kørebredde på minimum 5,5 meter og fortov på 1,5 på den ene side af vejen. 7.4 Der udlægges areal til sti/cykelsti m-n i en mindste bredde på 3 meter, som vist på kortbilag Vejarealer skal etableres med kørefast belægning. 7.6 Veje skal etableres som opholds- og legegader efter færdselslovens bestemmelser. 7.7 Der skal etableres et 20 x 20 meter stort torv mellem f-g som vist på kortbilag 1. Belægningen skal udføres med sten eller fliser. 7.8 Der må ikke være direkte adgang (overkørsel) til Huggetvej eller Almindevej fra de tilgrænsende ejendomme. Her er undtaget de ejendomme, der ved lokalplanens endelige vedtagelse er etableret. 7.9 Der må ikke etableres gennemkørsel mellem delområde I og II Der skal i lokalplanområdet etableres mindst 2 p-pladser pr. bolig i delområde 1 og 1½ p-plads pr. bolig i delområde Belysning af sti- og vejarealer skal ske med parklygter med en maksimal lyspunkthøjde på 4 meter 7.12 Rundkørslen ved Huggetvej, vist på kortbilag 1 skal være etableret senest når halvdelen af lokalplanområdet er udbygget. Rundkørslen skal godkendes af Nordfyns Kommune. 8 Antenner og ledningsanlæg 8.1 Inden for området må der ikke opstilles fritstående antenner, ligesom tagantenner ikke må opsættes på bygningerne. Parabolantenner må ikke opsættes på facader, gavle og tagflader, der er synlige fra offentligt areal. 8.2 Grundejere er forpligtede til at tåle tilstedeværelsen af eventuelle fællesantennekabler, som hovedsageligt vil være at placere i grundens skel. 14

16 9 Ubebyggede arealer og beplantning mv. 9.1 Arealer, der på kortbilag 1 er udlagt til fælles grønne friarealer må ikke bebygges. Der kan på disse arealer etableres stier, legepladser, bålplads, boldbaner og lignende. 9.2 Det interne beplantningsbælte vist på kortbilag 1 skal bevares og kan klippes ned til en minimumhøjde på 3 meter. 9.3 Ved udskiftning af beplantningsbæltet nævnt i 9.2 skal beplantningen udskiftes med samme eller lignende art. 9.4 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn i en maksimal højde på 1,8 meter, dog undtaget hegn i lokalplanområdets alleryderste skel jf Hegn placeret i lokalplanområdets alleryderste skel kan bestå af naturmaterialer med en maksimal højde på 2,5 meter. 9.6 Langtidsparkering at lastbiler, entreprenørmaskiner, campingvogne, uindregistrerede biler og trailere, samt henstilling af både og lign. må ikke ske på ubebyggede arealer. 9.7 Der må maksimalt foretages terrænregulering på +/- 0,5 meter. 10 Tekniske anlæg og forsyningsforhold 10.1 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer til lokalplanområdets forsyning, når de ikke har mere end 10 m 2 bebygget areal og en maks. højde på 2 meter Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes de i området værende offentlige eller almene forsyningsværker, herunder kloakforsyning, fælles antenneanlæg, naturgasforsyning, vandforsyning og elforsyning Elledninger, herunder til vejbelysning, skal udføres som jordkabler. 11 Grundejerforening/ejerforening 11.1 En grundejerforening/ejerforening for området skal på udstykkerens foranledning stiftes, når Nordfyns Kommune forlanger det Grundejerforeningens/ejerforeningens vedtægter skal godkendes af Nordfyns Kommune 11.3 Grundejerforeningen/ejerforeningen er pligtig til vederlagsfrit at modtage skøde på fællesarealer og herefter overtage vedligeholdelsen af disse. 12 Beskyttelse mod trafikstøj 12.1 Før opførelse eller indretning af ny boligbebyggelse påbegyndes på ejendomme, der grænser op til Huggetvej, skal det kunne 15

17 eftervises, såfremt Nordfyns kommunalbestyrelse kræver det, at der ved bebyggelsen kan overholdes et maksimalt støjniveau på 55 db(a). Støjberegningerne kan indbefatte eventuelle støjbegrænsende foranstaltninger. Dokumentationen skal være godkendt af Nordfyns Kommune før byggeriet påbegyndes. 13 Forudsætning for ibrugtagelse af ny bebyggelse 13.1 Ny bebyggelse i området skal tilsluttes Naturgas. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før en sådan tilslutning har fundet sted. Efter Kommunalbestyrelsens skøn kan der dog i begrænset omfang dispenseres fra denne bestemmelse, såfremt der i stedet etableres opvarmning med energibesparende og miljøvenlige opvarmningsformer Ny bebyggelse i området skal være tilsluttet offentlig kloak med et afledningssystem hvor overfladevand og spildevand er separeret Stamveje samt torvet nævnt i 7.7 skal være etableret Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige vandforsyning: Drikkevandsforsyningen skal ske fra Bogense Forsyningsselskab. 14 Ophævelse af servitutter og lokalplan 14.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. 15 Lokalplanens retsvirkninger 15.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan Der gælder efter Planlovens 17 stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der evt. efter Planlovens 17 stk. 2 opnås tilladelse af Kommunalbestyrelsen til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af forslaget og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges, eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 16

18 15.6 Kommunalbestyrelsen kan ifølge Planlovens 19 dispensere fra bestemmelser i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages, hvis der tilvejebringes en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboerne m.fl., medmindre Kommunalbestyrelsen skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende, jf. Planlovens 19 og Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. 17

19 Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan således vedtaget af Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den 21. juni 2007 Bent Dyssemark Borgmester John Nyborg Therkelsen Kommunaldirektør Forslaget til lokalplan er bekendtgjort den 26. juni 2007 I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den 20. september 2007 Bent Dyssemark Borgmester John Nyborg Therkelsen Kommunaldirektør Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den 25. september 2007 Tinglysning Nærværende lokalplan nr begæres tinglyst på matr. nr. 29 a, 53 b, 53 c, 96 samt 162 alle Bogense Markjorder samt alle matrikler der efter den 15. april 2007 udstykkes i lokalplanområdet, idet bemærkes, at der ikke er sket udstykning efter bekendtgørelsen. Bogense, den 20. september 2007 Bent Dyssemark Borgmester John Nyborg Therkelsen Kommunaldirektør 18

20 Svelvikparken Norgesvej Rundkørsel Huggetvej n m c l o a b Delområde III Delområde II q Sjællandsvej Almindevej p j Delområde I h k Ind-/udkørsel g Bevaringsværdigt beplantnigsbælte Delområdegrænse Fælles friareal e f Fynsvej Udlagt vejareal 11 m Udlagt vejareal 8 m Principiel udstykning d Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf Fax Kortbilag 1 Lokalplankort Dato: J.Nr Målforhold: 1:2000 Init.: PGA

21 29i 29 h 29 r 29 e 43 l 4 an a 29 f 29bg 29b 29bc 29bd 43 c 4 bi 53 c 4 av b 53 b "ai" 4 as 40 4 aæ 4b Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf Fax Kortbilag 2 Matrikelkort Dato: J.Nr Målforhold: 1:2000 Init.: PGA

22 Norgesvej Svelvikparken Huggetvej svej S vej inde Alm and jæll vej s Fyn Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf Fax Kortbilag 1 Illustrationsplan Dato: J.Nr Målforhold: 1:2000 Init.: PGA

23 Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf Fax Bilag 4 Vejprofil Dato: J.Nr Init.: PGA

24 Bilag 4 Screening af planer og programmer med henblik på stillingtagen til gennemførelse af miljøvurdering, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer 4, stk. 2. Lokalplan nr Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Udført af Paw Gadgaard Dato: 12. april 2007 Ikke relevant Ikke væsentlig Indgår allerede Sagsid Bymiljø & landskab Grønne områder X Formålet med lokalplanen er at sikre lokalplanområdet til boligbebyggelse med gode grønne arealer. Landskabelig/byarkitektonisk værdi X Det eksisterende miljø har ikke mange nævneværdige kvaliteter. Det vurderes overordnet, at det er mest hensigtsmæssigt at placere boliger i denne del af byen, da man herved undgår spredt byvækst ligesom man undgår at antaste kysten, større sammenhængende landskaber og fredskov, hvilket er en kraftig hæmmende faktor for hvilken retning Bogense kan udvikle sig. Lokalplanområdet vil komme til at lægge sig naturligt op ad boligområdet umiddelbart nord for. Geologiske særpræg X Skovrejsning/skovnedlæggelse X Kulturhistoriske forhold X Friluftsliv/rekreative interesser X I området etableres stiforløb samt friarealer mellem boligerne. Disse stier sikrer en let adgang til et større rekreativt areal nørdvest for lokalplanområdet benævnt Bogenses Grønne Hjerte. Dyre- og planteliv samt mangfoldighed X Området har indtil for nyligt været kommercielt benyttet til planteskole. Omdannelsen til boligområde har derfor minimal indflydelse på plante- og dyrelivet i området. Fredning og naturbeskyttelse X Forurening Støj og vibrationer X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen væsentlige gener. Der indskrives dog i lokalplanen, at der skal etableres støjbegrænsende foranstaltninger mod Huggetvej, såfremt vejstøj herfra skulle blive et problem. Lys og/eller refleksioner X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Der er desuden indskrevet i lokalplanen, at der ikke må benyttes reflekterende tagmaterialer. Luft X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Jord X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Grundvand X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Overfladevand X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Bør undersøges Bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.

25 Udledning af spildevand X Boligerne i området skal tilsluttes offentlig kloak. Indvirkning i forhold til eksisterende X forurening/miljøbelastning (f.eks. jordforurening, støjbelastning) Ressourceanvendelse Arealforbrug X Lokalplanen medfører en ændring af arealanvendelse fra erhvervsformål til boligformål. Arealet overføres til byzone. Området er et af de mest oplagte og få muligheder for at udlægge nye boligområder i Bogense, hvis det skal undgås at antaste kysten, større sammenhængende landskaber eller fredskov. Energiforbrug X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Vandforbrug X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Produkter, materialer, råstoffer X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Kemikalier, miljøfremmede stoffer X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Affald, genanvendelse X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Befolkning og sikkerhed Boligmiljø X Af hensyn til at skabe et sammenhængende attraktivt boligområde med trafikal sikkerhed, gode rekreative arealer samt smutstier har Nordfyns Kommune valgt at lokalplanen inddrager et større areal end lodsejeren først anmodede om. Arbejdsmiljø X Svage grupper (f.eks. handicappede) X Bygningerne etableres i et plan samt med let adgang til ydre arealer. Bygningerne bliver placeret i et fladt terræn. Brand, eksplosion, giftpåvirkning X Trafik Sikkerhed/tryghed X Vejadgang, vejudlæg samt stier er udlagt i lokalplanen med størst mulig hensynstagen til trafiksikkerhed. Energiforbrug X Trafikmønstre X Trafikmængden vil angiveligt øges i området. Navnlig vil mængden af personbiler øges. Kommunen har derfor vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at genåbne Almindevej således, at Huggetvej ikke vil blive få en væsentlig merbelastning. Boliger beliggende på Huggetvej på strækningen Odensevej Almindevej vil kunne opleve en let forøgelse i trafikken, men den vurderes til at blive minimal. Støj X En øget trafik mængde vil ikke medføre væsentlige gener. Fysisk planlægning Regionplanlægning X Forslag til lokalplan er i overensstemmelse med regionplanlægningen. Kommuneplanlægning X Forslag til lokalplan er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan for Bogense Kommune, hvorfor der er blevet udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 11. Sektorplanlægning X Kommunen vurderer, at lokalplanen ikke medfører

26 væsentlig ændringer i forhold til den kommunale sektorplanlægning Miljøvurdering? Ja Nej Bemærkninger X Ændring af arealanvendelsen medfører naturligvis ændring af det eksisterende miljø. Det eksisterende miljø har dog ikke mange nævneværdige kvaliteter. Det vurderes overordnet, at det er mest hensigtsmæssigt at placere boliger i denne del af byen, da man herved undgår spredt byvækst ligesom man undgår at antaste kysten, større sammenhængende landskaber og fredskov, hvilket er en kraftig hæmmende faktor for hvilken retning Bogense kan udvikle sig. Der er i området ikke kulturmiljøer eller natur der vil blive væsentligt påvirket af lokalplan I henhold til loven skal alternative placeringer vurderes. Af væsentlige forudsætninger for placeringen af boligområdet er bl.a. friholdelse af kystnærhedszonen, tilknytning til Bogense By samt udnyttelse af de eksisterende trafikale og tekniske anlæg. Det er kommunens vurdering at der ikke eksisterer bedre alternativer til den geografiske placering i forhold til de førnævnte punkter. Det er kommunens vurdering, at lokalplanen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere