Lokalplan nr Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense"

Transkript

1 Lokalplan nr Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering og udformning af bebyggelsen samt materialer Bevaring af bygninger og landskabstræk Sikring af friarealer Fællesanlæg Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Herudover kan kommunalbestyrelsen altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene indenfor planens område. 1

3 Indholdsfortegnelse Lokallpllan nrr Bolliigomrråde ved Rossenhaven ii Bogensse Hvad er en lokalplan?...1 Indholdsfortegnelse...2 Redegørelse... 3 Lokalplanens redegørelse...3 Lokalplanområdet...3 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...4 Forholdet til anden planlægning...5 Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag...9 Endelig vedtagelse...9 Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning og matrikulære forhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej-, sti-og parkeringsforhold Antenner og ledningsanlæg Ubebyggede arealer og beplantning mv Tekniske anlæg og forsyningsforhold Grundejerforening/ejerforening Beskyttelse mod trafikstøj Forudsætning for ibrugtagelse af ny bebyggelse Ophævelse af servitutter og lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Tinglysning

4 Redegørelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanredegørelsen består af en beskrivelse af de eksisterende forhold, formålet med lokalplanen og dennes indhold samt de forventede virkninger af denne. Redegørelsen indeholder desuden en beskrivelse af lokalplanens forhold til anden planlægning samt en redegørelse for Miljøvurdering. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter en del af Bogense Mark beliggende syd/sydvest for Bogense bymidte. Området har siden 1950 erne været benyttet til planteskole og i 2006 åbnede der på arealet et havecenter. Det grænser op til Norgeskvarteret nord for, der består af et boligområde med tæt lav og åben lav bebyggelse med hovedvægten på sidstnævnte. Norgeskvarteret er blevet udbygget i flere etaper. Hertil har lokalplan nr etape af Bogense Mark og lokalplan etape af Bogense Mark dannet baggrund. Området for de førnævnte lokalplaner er endnu ikke helt udbygget. Der er ved nærværende lokalplans udarbejdelse en byggemodning i gang på lokalplan områdets sydøstlige hjørne. Området under lokalplan har herefter en restramme på ca. 7 ha til yderligere udstykning. Bogense har behov for en stadig udvikling med hensyn til boligbebyggelse. Bogenses byudvikling er begrænset af hav, skov og naturfredning. Der er derfor ikke mange placeringsmuligheder, hvis man vil undgå spredt byvækst og undgå at antaste kysten. Nu har muligheden vist sig for at udnytte et oplagt areal til boligområde. For at sikre denne mulighed, har Nordfyns Kommune valgt at lade en lokalplan samt et kommuneplantillæg udarbejde for området. Lokalplanområdet 3

5 Lokalplanens baggrund Der har i 2006/07 været utroligt stor efterspørgsel på grunde i Bogense. Med hensyn til nye boligområder er Bogenses mulige byudvikling stort set begrænset til denne del af byen. Området har i en årrække i kommuneplanlægningen været udlagt til erhverv. Det har imidlertid vist sig, at der hvor Bogense har sin styrke er som bo- og turistby, og det er naturligt at lade boligkvarteret fortsætte på arealet for nærværende lokalplan. Ejeren af planteskolen har valgt at nyde sit otium og børnene valgt at drive stedet videre som havecenter. Der er dermed et stort areal i overskud, som lodsejeren har valgt at lade udstykke til boligområde. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at udlægge området til boligområde med mulighed for åben lav og tæt lav bebyggelse med tilhørende vej- og stiarealer samt fælles grønne friarealer. Lokalplanen har desuden til formål at skabe bedst mulig trafiksikkerhed i lokalplanområdet samt at bevare nogle af de karaktergivende eksisterende hegn. Lokalplanområdet set fra Almindevej Endeligt har lokalplanen til formål at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. Lokalplanens indhold Nærværende lokalplan udlægger lokalplanområdet til boligområde med åben lav og tæt lav bebyggelse. Bestemmelserne i lokalplanen regulerer hovedsageligt bebyggelsestætheden, højden på bygningerne, principper for udstykning samt vejadgang. Der er i bestemmelserne ikke fastlagt principper for husenes ydre udtryk, da området ikke er beliggende opad områder, hvor der bør tages sådanne hensyn. Der er derfor ikke nogen planmæssig begrundelse for at regulere det arkitektoniske udtryk. Til gengæld er det vigtigt, at lokalplanområdet hænger sammen som helhed og tilbyder spændende forløb, gode udstykninger, trafiksikkerhed og gode grønne arealer. Der er derfor bl.a. optaget bestemmelser om grønne områder, vejprofil, principper for udstykning og et præcist defineret vejforløb der tilgodeser bløde trafikanter. 4

6 Forholdet til anden planlægning 1. Regionplanlægning/Landsplandirektiv Bestemmelser i nærværende lokalplan er i overensstemmelse med retningslinierne udstukket i Fyns Amts Regionplan Regionplanen er fra 1. januar 2007 blevet ophøjet til Landsplandirektiv. 2. Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er i Kommuneplanen omfattet af rammeområde E15 som vist herunder: Rammebestemmelserne for E15 er: E 15 - Huggetvej vest RAMMEBESTEMMELSER: ANVENDELSE: Erhvervsformål (kontor-, lager-, service- og forretningsvirksomhed samt lignende funktioner, der efter Byrådets skøn finder plads i området - boliger dog kun inden for delområde A). BEBYGGELSESOMFANG: Maksimalt 3 m 3 pr. m 2 grundareal. BEBYGGET AREAL: Maksimalt 50 % af grundarealet. BYGNINGSHØJDE: Maksimalt 10 m. Dog kan Byrådet tillade, at enkelte bygninger eller bygningsdele gives større højde, når det er nødvendigt for virksomhedens indretning eller drift. MILJØFORHOLD: Inden for området må der kun placeres virksomheder, som ikke giver anledning til grundvandsforurening samt væsentlige støi-, luftforurenings- eller lugtgener (virksomhederne skal således kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser mod boligområde B14). BEBYGGELSESPLAN: Området skal udbygges på grundlag af en samlet 5

7 plan angivende friareal-, beplantnings- og bygningsmaterialekarakter. Området skal kunne underdeles i zoner svarende til forskellige virksomhedstyper og bygningsstandarder. BYARKITEKTUR: Byrådet kan stille særlige krav til den arkitektoniske standard for bebyggelse langs Huggetvej, ligesom friarealer og parkeringspladser, der er synlige fra Huggetvej, skal gives en parkagtig karakter. Området i dag. Området er endnu ubebygget. Gældende planer mv. Området er beliggende i landzone. Nærværende lokalplan er ikke i overensstemmelse med de ovenstående rammer. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. 3. Trafikplanlægning I forbindelse med etableringen af Bogense genbrugsplads, beliggende Industrivej 2, valgte Bogense Kommune at lukke Almindevej ved Huggetvej. Det er imidlertid den mest trafiksikre løsning, at vejbetjene en del af lokalplanområdet netop fra Almindevej, da oversigtsforholdene er gode i svinget ved Huggetvej/Almindevej. Derfor udlægger nærværende lokalplan det første stykke af Almindevej til vejareal til vejbetjening af lokalplanområdet. Desuden sikrer lokalplanen en etablering af en rundkørsel ved tilkørselen fra Huggetvej. Rundkørsler er trafiksikkerhedsmæssigt langt sikrere end et normalt firbenet kryds. 4. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger inden for den i Regionplan 2005 udpegede 3 km. kystnærhedszone. I henhold til Planlovens 5 skal kystområder søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Lokalplanområdet ligger inden for den kystnærhedszone, der er fastsat ifølge Planloven. Ifølge Planlovens 16 skal der foretages en vurdering af nyanlægs påvirkning af omgivelserne. Stk. 3. I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. Stk. 4. I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Bogense har behov for en stadig udvikling med hensyn til boligbebyggelse. Bogenses byudvikling er begrænset af hav, skov og naturfredning. Der er derfor ikke mange placeringsmuligheder, hvis man vil undgå spredt byvækst og undgå at antaste kysten. Området under 6

8 nærværende lokalplan er i forhold til kysten beliggende bagved et eksisterende boligområde, hvorfor den ny bebyggelse ingen visuel indflydelse vil have på hverken kysten eller det omkringliggende landskab. 5. Forsyningsforhold Lokalplanområdet er ikke omfattet af den godkendte spildevandsplan for Nordfyns Kommune. Spildevandsplanen er ved lokalplanens udarbejdelse ved at blive revideret. Området vil blive optaget i den kommende spildevandsplan for Nordfyns Kommune. Det betyder, at området skal tilsluttes den offentlige kloakforsyning og spildevandet ledes til Bogense Renseanlæg. Drikkevandsforsyningen skal ske fra Bogense Forsyningsselskab. Lokalplanen er i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes varmeplan og boliger er pålagt tilslutning til naturgasforsyning fra Naturgas Fyn. Tilslutningen kan ske individuelt eller i fælles anlæg. Energiforsyningen kan suppleres med vedvarende energiforsyning i form af solfangere. Naturgasforsyningen kan suppleres - eller evt. helt erstattes - med anlæg for vedvarende energiforsyning. Eventuel fritagelse for kravet om naturgastilslutning kræver i givet fald særlig tilladelse fra Nordfyns Kommune. 6. Jordforurening, kemikalier og affald Der er ikke registreret jordforurening eller potentiel jordforurening på området. Stødes der på jordforurening under byggeri og anlæg i området, skal arbejdet straks standses i henhold til jordforureningsloven, og forureningen anmeldes til kommunen. Der er ikke på arealet registreret affaldsdepoter. 7. Fortidsminder/arkæologiske interesser 8. Støj Der er i lokalplanområdet ikke registreret fortidsminder der kunne have arkæologisk interesse. Hvis der ved anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder, bo- og gravpladser, kulturlag eller lignende, skal arbejdet dog standses og fundet anmeldes til Odense Bys Museer, jf. Museumslovens 27. Inden for området eller i dettes umiddelbare nærhed, findes der ikke virksomheder, der vil kunne give anledning til støjgener. Arealerne umiddelbart syd for lokalplanområdet er i Kommuneplan udlagt til erhverv (område E15), men med det vilkår, at virksomhederne skal kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser mod tilstødende boligområder. De beskedne trafikmængder på Huggetvej indebærer, at der ikke i dag er tale om vedvarende støjbelastning. Da vejen i kommuneplanen er klassificeret som overordnet kommunal vej, der vil få mere trafik i takt med byudviklingen, er der i lokalplanens bestemmelser indskrevet, at 7

9 der på ejendomme, der grænser op til Huggetvej, skal kunne eftervises, såfremt Nordfyns kommunalbestyrelse kræver det, at der ved bebyggelsen kan overholdes et maksimalt støjniveau på 55 db(a). Det betyder, at kan støjniveauet ikke overholdes, kan der blive tale om etablering af støjdæmpende afskærmning. 9. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 5. maj 2004 skal planer, som tilvejebringes af offentlige myndigheder vurderes med henblik på behovet for konkret miljøvurdering for den pågældende plan. Lokalplanområdet er ikke beliggende op ad områder, der kan påstås at blive væsentligt påvirket af nærværende lokalplan. Lokalplanområdet i sig selv har heller ikke nogen store miljømæssige værdier. Ved den indledende miljøvurdering - også kaldet screening - af lokalplanforslag nr , vurderes det derfor ikke sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, da lokalplanen er omfattet af lovens 3.3 stk. 2, der lyder: Hvis planer og programmer som nævnt i stk. 1, nr. 1, fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Resultatet af screeningen fremgår af listen jf. bilag 4. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 4, stk. 2 vurderes det, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af behovet for en miljøvurdering. Klagevejledning til miljøvurdering Afgørelsen om at der ikke skal foretages en miljøvurdering, kan påklages. Det er kun retlige spørgsmål der kan påklages. Klage skal indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller på mail til inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af lokalplanforslaget dvs. den 24. juli Det koster 500 kr. at få behandlet en klage. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentliggjorte bekendtgørelse Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 8

10 Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Offentliggørelse af dette lokalplanforslag er sket den 26. juni 2007 i Otterup Avis. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget har Kommunalbestyrelsen givet skriftlig underretning herom til: Ejere af ejendomme, der er omfattet af planen, og beboere af disse ejendomme. Ejere af ejendomme uden for planens gyldighedsområde, og lejerne i, og brugerne af sådanne ejendomme i den udstrækning, hvor planen efter Kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem. De foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som over for Kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive underrettet om forslag til lokalplaner. De statslige myndigheder, for hvem planen har særlig interesse. Det Kongelige Bibliotek i København. Ved offentliggørelsen den 26. juni 2007 har borgerne 8 uger til at komme med indsigelser eller eventuelt selv lave andet forslag. Fristen udløber den 21. august Når fristen på de 8 uger er gået, skal Kommunalbestyrelsen igen behandle forslaget til lokalplanen. Borgernes eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag bliver taget med i denne behandling. Er der ikke indkommet indsigelser, kan Kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser, og/eller ændringsforslag, kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Indsigelserne skal være begrundede. Et planforslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed har modsat sig dette skriftligt over for Kommunalbestyrelsen inden udløbet af indsigelsesfristen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Uafklarede spørgsmål kan parterne indbringe for Miljøministeren. Sydregion og miljøministeren Danmark skal fremsætte indsigelser mod forslag til lokalplaner, såfremt planforslaget er i strid med regler eller beslutninger efter Lov om planlægning. En statslig myndighed kan fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som myndigheden varetager. Hvis afvigelserne er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag, kan Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før ændret forslag har været offentliggjort. Endelig vedtagelse Ved den endelige vedtagelse af planen kan Kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag som følge af de fremkomne indsigelser eller ændringsforslag. Hvis en ændring, efter Kommunalbestyrelsens skøn, på væsentlig måde vil berøre andre end dem, der ved indsigelse eller ændringsforslag har foranlediget ændringen foretaget, kan Kommunalbestyrelsens 9

11 endelige vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende er underrettet om ændringen, og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger til spørgsmålet inden en af Kommunalbestyrelsen fastsat frist. Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen foretager Kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom efter regler, der er fastsat i Lov om planlægning. Kommunalbestyrelsen orienterer desuden om den offentliggjorte bekendtgørelse til: 1. Ejere af ejendomme, der er omfattet af planen 2. Enhver, der rettidigt har fremsat skriftlig indsigelse mod eller ændringsforslag til planforslaget. 3. Foreninger og myndigheder, som nævnt i ovenstående afsnit. Sluttelig lader Kommunalbestyrelsen planen tinglyse på ejendomme, der er omfattet af planen. Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen i følge Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges, eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygge- og i Planloven. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens 17, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Endvidere gælder efter Planloven, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse inden for lokalplanområdet. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, dog under forudsætning af, at en berettiget myndighed efter Planloven ikke opretholder indsigelse til planen. 10

12 Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest et år fra offentliggørelse af forslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, såfremt det ikke er endelig vedtaget inden et år fra offentliggørelse af forslaget. 11

13 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål. 1.1 Lokalplanen har til formål; - at lokalplanområdet primært anvendes til helårs boligformål. - at sikre en del af lokalplanområdet til blomster- og havecenter. - at udlægge arealer til grønne fællesområder. - at udlægge arealer til trafiksikre veje og stier til betjening af lokalplanområdet. - at sikre bevarelsen af visse eksisterende karaktergivende hegn. - at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 53 b, 53 c, 162 samt del matr. nr. 29 a og del af matr. nr. 96 og del af vejlitra ai alle Bogense Markjorder samt alle matrikler der efter den 15. april 2007 udstykkes i lokalplanområdet. 2.2 Lokalplanens område opdeles i 3 delområder som vist på kortbilag Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres ved nærværende lokalplans endelige vedtagelse og offentliggørelse til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde I må kun anvendes til boligformål (helårsbolig) med åben lav bebyggelse samt fælles grønne friarealer. 3.2 Delområde II må kun anvendes til boligformål (helårsbolig) med tæt lav bebyggelse eller åben lav bebyggelse. 3.3 Kommunalbestyrelsen kan derudover tillade, at der inden for delområde I + II drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udøves i beboelsesområder under forudsætning af at virksomheden drives på en sådan måde, at bebyggelsens overordnede karakter af beboelse ikke forandres. 3.4 Delområde III må kun anvendes til blomster- og havecenter med en tilhørende bolig eller udstykkes til åben lav bebyggelse med vejadgang fra vej a-b. 12

14 3.5 Inden for delområde I og III, må der kun etableres én bolig pr. ejendom. 3.6 Områderne markeret med lysegrøn på kortbilag 1 skal etableres som fælles grønne friarealer til beboerne i lokalplanområdet. 4 Udstykning og matrikulære forhold 4.1 Udstykning i delområde I skal ske efter principperne for udstykning vist på kortbilag Der må i delområde I + III ikke udstykkes grunde mindre end 800 m Der må i delområde II ikke udstykkes grunde mindre end 300 m 2. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 25 % ved åben lav bebyggelse og 40 % ved tæt lav bebyggelse. 5.2 Bebygges delområde II med åben lav bebyggelse gælder 3.5 og 5.6 for delområdet mens 4.3 ophæves for delområdet. 5.3 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. 5.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 8,5 meter over terræn målt efter reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. 5.5 Der må ikke bygges nærmere vejskel ved Huggetvej end 10 meter. 5.6 Der må i delområde I ikke bygges nærmere naboskel og skel til vej og sti end 3 meter med undtagelse af Der må i delområde II ikke bygges nærmere skel til vej end 3 meter. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted i delområde I + II. 6.2 Der må i delområde I + II ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer, her inkluderet glasserede teglsten. Dog kan blanke og reflekterende lette tagmaterialer tillades i forbindelse med vinterstuer/havestuer og solfangeranlæg. Det bør tilstræbes, at fladen indgår som en integreret del afbygningens arkitektoniske udtryk. 7 Vej-, sti-og parkeringsforhold 13

15 7 Vej-, sti-og parkeringsforhold 7.1 Vejene a-b, a-c, a-d, e-f, g-h og p-q som vist på kortbilag 1 udlægges i en minimum bredde af minimum 11 meter til vejareal med en kørebanebredde på minimum 5,5 meter og fortov på 1,5 meter på den ene side af vejen. 7.2 Vejene a-b, a-d, e-f og g-h skal udføres med vejprofil som vist på bilag 4, dvs. med parkeringslommer langs den ene side af kørebanen. 7.3 Vejene o-a, b-j på kortbilag 1 udlægges i en bredde af minimum 8 meter til vejareal med en kørebredde på minimum 5,5 meter og fortov på 1,5 på den ene side af vejen. 7.4 Der udlægges areal til sti/cykelsti m-n i en mindste bredde på 3 meter, som vist på kortbilag Vejarealer skal etableres med kørefast belægning. 7.6 Veje skal etableres som opholds- og legegader efter færdselslovens bestemmelser. 7.7 Der skal etableres et 20 x 20 meter stort torv mellem f-g som vist på kortbilag 1. Belægningen skal udføres med sten eller fliser. 7.8 Der må ikke være direkte adgang (overkørsel) til Huggetvej eller Almindevej fra de tilgrænsende ejendomme. Her er undtaget de ejendomme, der ved lokalplanens endelige vedtagelse er etableret. 7.9 Der må ikke etableres gennemkørsel mellem delområde I og II Der skal i lokalplanområdet etableres mindst 2 p-pladser pr. bolig i delområde 1 og 1½ p-plads pr. bolig i delområde Belysning af sti- og vejarealer skal ske med parklygter med en maksimal lyspunkthøjde på 4 meter 7.12 Rundkørslen ved Huggetvej, vist på kortbilag 1 skal være etableret senest når halvdelen af lokalplanområdet er udbygget. Rundkørslen skal godkendes af Nordfyns Kommune. 8 Antenner og ledningsanlæg 8.1 Inden for området må der ikke opstilles fritstående antenner, ligesom tagantenner ikke må opsættes på bygningerne. Parabolantenner må ikke opsættes på facader, gavle og tagflader, der er synlige fra offentligt areal. 8.2 Grundejere er forpligtede til at tåle tilstedeværelsen af eventuelle fællesantennekabler, som hovedsageligt vil være at placere i grundens skel. 14

16 9 Ubebyggede arealer og beplantning mv. 9.1 Arealer, der på kortbilag 1 er udlagt til fælles grønne friarealer må ikke bebygges. Der kan på disse arealer etableres stier, legepladser, bålplads, boldbaner og lignende. 9.2 Det interne beplantningsbælte vist på kortbilag 1 skal bevares og kan klippes ned til en minimumhøjde på 3 meter. 9.3 Ved udskiftning af beplantningsbæltet nævnt i 9.2 skal beplantningen udskiftes med samme eller lignende art. 9.4 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn i en maksimal højde på 1,8 meter, dog undtaget hegn i lokalplanområdets alleryderste skel jf Hegn placeret i lokalplanområdets alleryderste skel kan bestå af naturmaterialer med en maksimal højde på 2,5 meter. 9.6 Langtidsparkering at lastbiler, entreprenørmaskiner, campingvogne, uindregistrerede biler og trailere, samt henstilling af både og lign. må ikke ske på ubebyggede arealer. 9.7 Der må maksimalt foretages terrænregulering på +/- 0,5 meter. 10 Tekniske anlæg og forsyningsforhold 10.1 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer til lokalplanområdets forsyning, når de ikke har mere end 10 m 2 bebygget areal og en maks. højde på 2 meter Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes de i området værende offentlige eller almene forsyningsværker, herunder kloakforsyning, fælles antenneanlæg, naturgasforsyning, vandforsyning og elforsyning Elledninger, herunder til vejbelysning, skal udføres som jordkabler. 11 Grundejerforening/ejerforening 11.1 En grundejerforening/ejerforening for området skal på udstykkerens foranledning stiftes, når Nordfyns Kommune forlanger det Grundejerforeningens/ejerforeningens vedtægter skal godkendes af Nordfyns Kommune 11.3 Grundejerforeningen/ejerforeningen er pligtig til vederlagsfrit at modtage skøde på fællesarealer og herefter overtage vedligeholdelsen af disse. 12 Beskyttelse mod trafikstøj 12.1 Før opførelse eller indretning af ny boligbebyggelse påbegyndes på ejendomme, der grænser op til Huggetvej, skal det kunne 15

17 eftervises, såfremt Nordfyns kommunalbestyrelse kræver det, at der ved bebyggelsen kan overholdes et maksimalt støjniveau på 55 db(a). Støjberegningerne kan indbefatte eventuelle støjbegrænsende foranstaltninger. Dokumentationen skal være godkendt af Nordfyns Kommune før byggeriet påbegyndes. 13 Forudsætning for ibrugtagelse af ny bebyggelse 13.1 Ny bebyggelse i området skal tilsluttes Naturgas. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før en sådan tilslutning har fundet sted. Efter Kommunalbestyrelsens skøn kan der dog i begrænset omfang dispenseres fra denne bestemmelse, såfremt der i stedet etableres opvarmning med energibesparende og miljøvenlige opvarmningsformer Ny bebyggelse i området skal være tilsluttet offentlig kloak med et afledningssystem hvor overfladevand og spildevand er separeret Stamveje samt torvet nævnt i 7.7 skal være etableret Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige vandforsyning: Drikkevandsforsyningen skal ske fra Bogense Forsyningsselskab. 14 Ophævelse af servitutter og lokalplan 14.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. 15 Lokalplanens retsvirkninger 15.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan Der gælder efter Planlovens 17 stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der evt. efter Planlovens 17 stk. 2 opnås tilladelse af Kommunalbestyrelsen til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af forslaget og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges, eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 16

18 15.6 Kommunalbestyrelsen kan ifølge Planlovens 19 dispensere fra bestemmelser i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages, hvis der tilvejebringes en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboerne m.fl., medmindre Kommunalbestyrelsen skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende, jf. Planlovens 19 og Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. 17

19 Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan således vedtaget af Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den 21. juni 2007 Bent Dyssemark Borgmester John Nyborg Therkelsen Kommunaldirektør Forslaget til lokalplan er bekendtgjort den 26. juni 2007 I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den 20. september 2007 Bent Dyssemark Borgmester John Nyborg Therkelsen Kommunaldirektør Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den 25. september 2007 Tinglysning Nærværende lokalplan nr begæres tinglyst på matr. nr. 29 a, 53 b, 53 c, 96 samt 162 alle Bogense Markjorder samt alle matrikler der efter den 15. april 2007 udstykkes i lokalplanområdet, idet bemærkes, at der ikke er sket udstykning efter bekendtgørelsen. Bogense, den 20. september 2007 Bent Dyssemark Borgmester John Nyborg Therkelsen Kommunaldirektør 18

20 Svelvikparken Norgesvej Rundkørsel Huggetvej n m c l o a b Delområde III Delområde II q Sjællandsvej Almindevej p j Delområde I h k Ind-/udkørsel g Bevaringsværdigt beplantnigsbælte Delområdegrænse Fælles friareal e f Fynsvej Udlagt vejareal 11 m Udlagt vejareal 8 m Principiel udstykning d Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf Fax Kortbilag 1 Lokalplankort Dato: J.Nr Målforhold: 1:2000 Init.: PGA

21 29i 29 h 29 r 29 e 43 l 4 an a 29 f 29bg 29b 29bc 29bd 43 c 4 bi 53 c 4 av b 53 b "ai" 4 as 40 4 aæ 4b Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf Fax Kortbilag 2 Matrikelkort Dato: J.Nr Målforhold: 1:2000 Init.: PGA

22 Norgesvej Svelvikparken Huggetvej svej S vej inde Alm and jæll vej s Fyn Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf Fax Kortbilag 1 Illustrationsplan Dato: J.Nr Målforhold: 1:2000 Init.: PGA

23 Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf Fax Bilag 4 Vejprofil Dato: J.Nr Init.: PGA

24 Bilag 4 Screening af planer og programmer med henblik på stillingtagen til gennemførelse af miljøvurdering, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer 4, stk. 2. Lokalplan nr Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Udført af Paw Gadgaard Dato: 12. april 2007 Ikke relevant Ikke væsentlig Indgår allerede Sagsid Bymiljø & landskab Grønne områder X Formålet med lokalplanen er at sikre lokalplanområdet til boligbebyggelse med gode grønne arealer. Landskabelig/byarkitektonisk værdi X Det eksisterende miljø har ikke mange nævneværdige kvaliteter. Det vurderes overordnet, at det er mest hensigtsmæssigt at placere boliger i denne del af byen, da man herved undgår spredt byvækst ligesom man undgår at antaste kysten, større sammenhængende landskaber og fredskov, hvilket er en kraftig hæmmende faktor for hvilken retning Bogense kan udvikle sig. Lokalplanområdet vil komme til at lægge sig naturligt op ad boligområdet umiddelbart nord for. Geologiske særpræg X Skovrejsning/skovnedlæggelse X Kulturhistoriske forhold X Friluftsliv/rekreative interesser X I området etableres stiforløb samt friarealer mellem boligerne. Disse stier sikrer en let adgang til et større rekreativt areal nørdvest for lokalplanområdet benævnt Bogenses Grønne Hjerte. Dyre- og planteliv samt mangfoldighed X Området har indtil for nyligt været kommercielt benyttet til planteskole. Omdannelsen til boligområde har derfor minimal indflydelse på plante- og dyrelivet i området. Fredning og naturbeskyttelse X Forurening Støj og vibrationer X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen væsentlige gener. Der indskrives dog i lokalplanen, at der skal etableres støjbegrænsende foranstaltninger mod Huggetvej, såfremt vejstøj herfra skulle blive et problem. Lys og/eller refleksioner X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Der er desuden indskrevet i lokalplanen, at der ikke må benyttes reflekterende tagmaterialer. Luft X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Jord X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Grundvand X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Overfladevand X Den ændrede arealanvendelse medfører ingen gener. Bør undersøges Bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere.

25 Udledning af spildevand X Boligerne i området skal tilsluttes offentlig kloak. Indvirkning i forhold til eksisterende X forurening/miljøbelastning (f.eks. jordforurening, støjbelastning) Ressourceanvendelse Arealforbrug X Lokalplanen medfører en ændring af arealanvendelse fra erhvervsformål til boligformål. Arealet overføres til byzone. Området er et af de mest oplagte og få muligheder for at udlægge nye boligområder i Bogense, hvis det skal undgås at antaste kysten, større sammenhængende landskaber eller fredskov. Energiforbrug X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Vandforbrug X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Produkter, materialer, råstoffer X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Kemikalier, miljøfremmede stoffer X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Affald, genanvendelse X Forventet øget forbrug i forhold til eksisterende forhold. Dog ikke væsentligt i forhold til bebyggelse med samme anvendelse. Befolkning og sikkerhed Boligmiljø X Af hensyn til at skabe et sammenhængende attraktivt boligområde med trafikal sikkerhed, gode rekreative arealer samt smutstier har Nordfyns Kommune valgt at lokalplanen inddrager et større areal end lodsejeren først anmodede om. Arbejdsmiljø X Svage grupper (f.eks. handicappede) X Bygningerne etableres i et plan samt med let adgang til ydre arealer. Bygningerne bliver placeret i et fladt terræn. Brand, eksplosion, giftpåvirkning X Trafik Sikkerhed/tryghed X Vejadgang, vejudlæg samt stier er udlagt i lokalplanen med størst mulig hensynstagen til trafiksikkerhed. Energiforbrug X Trafikmønstre X Trafikmængden vil angiveligt øges i området. Navnlig vil mængden af personbiler øges. Kommunen har derfor vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at genåbne Almindevej således, at Huggetvej ikke vil blive få en væsentlig merbelastning. Boliger beliggende på Huggetvej på strækningen Odensevej Almindevej vil kunne opleve en let forøgelse i trafikken, men den vurderes til at blive minimal. Støj X En øget trafik mængde vil ikke medføre væsentlige gener. Fysisk planlægning Regionplanlægning X Forslag til lokalplan er i overensstemmelse med regionplanlægningen. Kommuneplanlægning X Forslag til lokalplan er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan for Bogense Kommune, hvorfor der er blevet udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 11. Sektorplanlægning X Kommunen vurderer, at lokalplanen ikke medfører

26 væsentlig ændringer i forhold til den kommunale sektorplanlægning Miljøvurdering? Ja Nej Bemærkninger X Ændring af arealanvendelsen medfører naturligvis ændring af det eksisterende miljø. Det eksisterende miljø har dog ikke mange nævneværdige kvaliteter. Det vurderes overordnet, at det er mest hensigtsmæssigt at placere boliger i denne del af byen, da man herved undgår spredt byvækst ligesom man undgår at antaste kysten, større sammenhængende landskaber og fredskov, hvilket er en kraftig hæmmende faktor for hvilken retning Bogense kan udvikle sig. Der er i området ikke kulturmiljøer eller natur der vil blive væsentligt påvirket af lokalplan I henhold til loven skal alternative placeringer vurderes. Af væsentlige forudsætninger for placeringen af boligområdet er bl.a. friholdelse af kystnærhedszonen, tilknytning til Bogense By samt udnyttelse af de eksisterende trafikale og tekniske anlæg. Det er kommunens vurdering at der ikke eksisterer bedre alternativer til den geografiske placering i forhold til de førnævnte punkter. Det er kommunens vurdering, at lokalplanen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej S VE J JENS WINTHERS VE J SK ARPÆ EJ SK AGAV November 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er en lokalplan? 5 Hvad er

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg.

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplan nr. 220 Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Læs mere