REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009"

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ VALG AF DIRIGENT Advokat Phillip Comerford blev foreslået af bestyrelsen og valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt ved uddelt eller fremsendt indkaldelse dateret 11. Maj Generalforsamlingen kunne dermed erklæres beslutningsdygtig. 2. BERETNING OG GODKENDELSE HERAF Formanden præsenterede bestyrelsen og fortalte om de mange møder der i det forløbne år havde fundet sted begyndende med det første konstituerende møde, hvor de stående udvalg blev besat. Bestyrelsen havde overvejet ændring af vedtægterne for at kunne holde generalforsamling i slutningen af et kalenderår og dermed mere hensigtsmæssigt i forhold til regnskabsåret. Men efter afvejning af plusser og minusser blev den nuværende årsturnus fastholdt. På opfordring fra flere medlemmer blev aftenmøde i fælleshuset med arkitekt Søren Vadstrup gentaget og afholdt d med stor og engageret deltagelse. Søren Vadstrup har udarbejdet farveprøver til maling af træværk i bebyggelsen. Disse kan lånes hos formanden. Bordelsagen har kørt i meget lang tid og afgørelsen samt den endelige fraflytning blev udskudt gang på gang men endelig d er bordellet ophørt med at eksistere i vores kvarter. Bestyrelsen gik omgående i gang med af videreføre generalforsamlingens beslutning om bredbånd etc. og indgik aftale om konsulentbistand med Niras og deres konsulent Per Rasmussen. Desværre forlod Per Rasmussen firmaet d og Niras kunne ikke bistå med anden konsulent. I stedet fik vi på anbefaling fra Per Rasmussen kontakt til firmaet Carl Bro og deres konsulent Kjell Lorentzen. Ny kontrakt blev underskrevet og arbejdet kunne endelig videreføres med utallige møder. På alle bestyrelsesmøder var emnet på dagsordenen foruden møder med konsulent og/eller specialister. Da det blev klart, at vi ikke kunne fremlægge et beslutningsforslag inden udgangen af oktober som pålagt af generalforsamlingen i 2008 omdelte og udsendte vi information herom til alle medlemmer. Vi håbede på daværende tidspunkt at kunne afholde ekstraordinær generalforsamling med fremlæggelse af forslag i marts måned. Men også det glippede og vi valgte i stedet at vente til denne ordinære generalforsamling. Vi burde selvfølgelig inden da have sendt en meddelelse om forsinkelsen ud til alle. Det blev beklageligvis ikke gjort. Formanden redegjorde for det planlagte arbejde med reparation af samlebrønde og fjernelse af interceptorer, et arbejde bestyrelsen på generalforsamlingen i 2008 fik bemyndigelse til at gå videre med. Bestyrelsen blev pålagt at inddrage miljøkontrollen og i det omfang det var teknisk muligt, skulle der etableres rottespærrer i kloakkerne.

2 Bestyrelsen har henvendt sig til miljøkontrollen og bl.a. diskuteret muligheder for anvendelse af Bornholmerbrønden i kvarteret. Denne løsning vil ikke kunne benyttes, da den kræver et rimeligt stort fald i kloaknettet. Den optimale løsning vil være placering af rottespærrer ude i de omliggende veje, i Københavns Kommunes kloakker ca. 8 steder på indfaldsvejene til vores kvarter. Det giver kommunen ikke tilladelse til bl.a. på grund af nødvendigt tilsyn ca.. hver 3. måned samtidig med, at de eksisterende rottespærrer ikke svarer til kloakrørenes dimensioner. At placere rottespærrer længere inde i kloaksystemet ville blive rasende dyrt og Miljøkontrollen foreslår, at opgaverne i stedet klares løbende. Bestyrelsen har fået pris på fjernelse af interceptorer og etablering af nyt løb pr. stk. ex. moms kr ,- og forventer af fortsætte dette arbejde snarest. Det drejer sig om ca. 65 stk. over de kommende 3 år. Havenisserne på Lyngbyvej forsvandt da ejendommen gik på tvangsauktion. Desværre opstod der problemer med store huller i belægningen på FF Ulriks Plads, da de nye ejere måtte have store containere til tømningen af huset og lod disse placere netop på pladsen. Kommunen blev kontaktet, da de har ansvaret for pladsen og udbedring er foretaget. Foreningens hjemmeside trænger alvorligt til opdatering og vi arbejder på at etablere en ny og nemmere tilgængelig. Samarbejde med de andre byggeforeninger har været mangelfuldt i det forløbne år men indkaldelse til nyt møde i august måned er lige modtaget. Støjgener fra naboer/genboer er et tilbagevendende problem og har i et enkelt tilfælde krævet deltagelse af en voldgiftsmand/kvinde, hvor krisen ser ud til at være løst. Formanden opfordrer til at musik spilles for lukkede vinduer, at gård/havefester holdes på lavt støjniveau og som et minimum annonceres på forhånd til naboer og genboer. At vi tager hensyn til hinanden er nødvendigt for at bevare et godt naboskab i vores tætte, lave og gode omgivelser. Husk det og sig fra overfor beboere der støjforulemper. Herefter fik formanden for servitutudvalget, Erling Sandermann Olsen ordet og gjorde rede for udvalgets arbejde med servitutturen i kvarteret men ingen udsendte breve på grund af udvalgets usikkerhed vedrørende retningslinier og grænser for disse, diskussioner om tidligere udvalgs afgørelser og behov for oprettelse af et nyt elektronisk arkiv. Udvalget har modtaget mindre sager og enkelte klager til afgørelse. Der opfordres til at man ved reparationer/udskiftninger konsulterer Håndbog for Husejere og sætter sig grundigt ind i servitutter og hvad man må/ikke må, kontakter servitutudvalget og endelig sikrer sig, at håndværkere overholder mål og opdeling af vinduer og døre. Dernæst fortalte Mogens Falch, formand for kloak- og vejudvalget, at vejenes tilstand er god, der har blot været behov for småreparationer mest mod Haraldsgade, hvor det formentlig er skraldebilerne der forårsager huller ved bumpsene. Der er brugt en del penge på beskæring af vejtræer og vedligeholdelse af bedene samt retablering af knækkede stolper. Granitstolper i bedene ved Studsgårdsgade bliver påkørt og væltet og må rettes op og endelig trænger en del pullerter til nye refleksbånd. Mogens opfordrede til at melde ind, hvis huller i vejene opdages samt, at alle husejere sørger for at holde fortov, kantsten og rendesten rene og fri for ukrudt, der ellers vil ødelægge asfalten og betyde omkostninger for alle husejere.

3 Anker Jørgensen gjorde opmærksom på nyindkøbt, lettere og mere sikker stige. Udstyr til kloakrensning bliver ikke udlånt ret tit, men i tider med voldsomme regnskyl er det vigtigt, at brøndene er renset, så vandet uhindret kan løbe videre, derfor opfordres til check og eventuel rensning af de private brønde. Dirigenten efterlyste spørgsmål fra salen. Der kom bl.a. indlæg fra et medlem om, at beretning ikke kunne godkendes, da kr til konsulentarbejdet med bredbånd etc. blev bevilliget under forudsætning af fremlæggelse af beslutningsforslag på en ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af oktober Spørgsmål til beslutningsforslag vedr. Bredbånd etc. blev henvist til punktet på dagsordenen. Beretningen blev godkendt med 43 stemmer for, 12 stemmer imod og 22 stemmer hverken for eller imod. 3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB 2008 TIL GODKENDELSE Kasserer Rikke Line Jensen gennemgik det fremsendte regnskab og gjorde rede for de enkelte poster. Efter mange forskellige spørgsmål om udgifter til bl.a. Carl Bro, Søren Vadstrup, hvad kontorhold dækker, udgiften til kopiering, vejtræer og efterfølgende svar, blev regnskabet sat til afstemning. 7 stemte imod, 3 hverken eller og resten stemte for, dermed var regnskabet godkendt. 4. BEHANDLING AF FORSLAG FRA BESTYRELSEN 4a. Tilskud til beboerforeningen ULRIK Formanden gennemgik det fremsendte forslag om at yde et direkte tilskud til Ulrik på kr , samt ekstraordinært at dække ULRIKS underskud fra sommerfesten 2008 med kr Forslaget blev vedtaget med 5 stemmer i mod og resten for. 4b. Oplæg og beslutningsforslag vedrørende nyt kabel-tv/fibernet Før oplægget kunne blive gennemgået kom der indsigelse fra salen, hvor et medlem mente, at En Generalforsamling ikke kan pålægge en privat husejer at åbne sit hus og tillade installation af nye kabler mod sin vilje. Det bestred dirigenten, der ikke ønskede en diskussion om juridiske spidsfindigheder på et tidspunkt, hvor intet var vedtaget. Flere deltagere var dog enige i påstanden og mente desuden at forslagene også var i strid med foreningens egne love og vedtægter. Erling Sandermann Olsen, stedfortræder for Jan Boman. der var forhindret, gennemgik derefter de forskellige punkter i de fremsendte forslag. Overordnet gjorde Erling det klart, at den tekniske udvikling på området sker med en sådan fart, at det forslag der måske vedtages i dag, vil være overgået af nye tiltag om 3-6 måneder. Det gør det svært at vælge hvilke systemer, leverandører eller andet, der kan være nogenlunde fremtidssikret. Efter fremlæggelsen, som flere gange blev afbrudt af bemærkninger og spørgsmål fra salen, udspandt der sig en livlig debat især om, hvad fibernettet ville kunne i forhold til det nuværende kabelnet, der ejes af YouSee. Der blev stillet spørgsmål til økonomien, til forskellen mellem én

4 husstand og flere husstande i samme ejendom og de deraf følgende merudgifter. Hvorfor havde bestyrelsen ikke udført en spørgeskema-undersøgelse af ønsker og behov, fremsendt sammenlignelige priser på bredbånd, telefoni og TV/radio, hvorfor ikke en kabelløsning på bagsiden af husene. Kunne ejerskabet til et nyt net ejet af DONG overgå til foreningen efter 10 eller flere år? Et ønske om ændringsforslag til forslag 2; at bestyrelsen forpligtes til at arbejde for nedlæggelse og fjernelse af YouSees kabler og kasser, blev besvaret af dirigenten med afslag. Ændringsforslag til det allerede fremsendte, der skulle diskuteres og tages stilling til, ville gøre det svært at forholde sig til. Erling svarede, at sammenlignelige priser og mulige distributører kan i løbet af kort tid ændre sig så meget, at tallene ikke ville have relevans. Desuden vil det være spørgsmål der tages op efter afgørelsen på dagens forslag. Med hensyn til overdragelse af ejerskab til nyt net, har vi drøftet netop det med DONG, som ikke ser det som en mulig løsning. Endvidere vil en løbende vedligeholdelse og opdatering kunne vise sig meget økonomisk belastende for foreningen. Kabelføring på bagsiden af husene er heller ikke mulig, da kablerne ikke kan tåle skarpe bøjninger, der ville være nødvendige for at følge husenes forløb og desuden give et meget synligt og klodset resultat. Ønsker og behov for fællesløsninger kontra individuelle løsninger og gentagelser af tidligere fremsatte indlæg gjorde det efterhånden svært at forholde sig til de fakta, der skulle stemmes om. Der var kritiske indlæg, meget lange indlæg men også indlæg der komplimenterede bestyrelsen for fremsættelse af forslagene, der placerede bestyrelsen på øretævernes holdeplads, og så var der ønsker om endelig at komme til afstemning. Før denne kunne effektueres blev indlægget om ejendomsret og forslagenes striden mod foreningens vedtægter genfremsat. Dirigenten lovede, at bestyrelsen ville tage det til efterretning. Alternativ 1 blev nedstemt med 1 stemme for og 86 mod. Alternativ 2 blev nedstemt med 20 stemmer for, 3 hverken eller 64 mod. Det efterlader foreningens medlemmer i samme situation om før, nemlig at YouSee leverer kabelnet til alle ejendomme, der ønsker at modtage, men samme pakke til alle husstande i én ejendom. 5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG Ingen forslag var modtaget. 6. FREMLÆGGELSE AF BUDGET FOR 2009 Rikke Line Jensen gennemgik det fremsendte budget. Efter spørgsmål til advokat udgifter og honorarer med svar på samme blev budgettet vedtaget med 14 stemmer mod, 5 hverken eller og 60 stemmer for. 7. FASTSÆTTELSE AF VEJBIDRAG FOR 2010

5 Bestyrelsens forslag på kr. 950,- blev vedtaget. 8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG BØDER FOR 2010 Bestyrelsens forslag om kontingent på kr og bøder på kr. 200 blev vedtaget. 9. FASTSÆTTELSE AF HONORARER TIL TILLIDSMÆND FOR 2009 Efter spørgsmål vedrørende det forhøjede beløb og forklaring på, at det primært vil gå til varetagelse af regnskab, altså kassererposten og Torben Burkals indlæg om bestyrelsens igangværende undersøgelse af omkostninger ved ekstern varetagelse af kassererfunktionen, blev bestyrelsens forslag til honorarer på samlet kr vedtaget med 2 stemmer mod, 3 hverken eller og resten for. (Flere havde på dette tidspunkt forladt lokalet). 10. VALG AF TILLIDSMÆND På valg var formanden: Dorthea Rose blev genvalgt for 2 år kasserer: Rikke Line Jensen valgt for 2 år i 2008 ville ikke fortsætte Torben Burkal stillede op og blev valgt for 1 år (det resterende i perioden) bestyrelsesmedlem: Søren Thuen, VH 24, valgt for 2 år bestyrelsesmedlem: Anne Diemer, HA 95, valgt for 2 år bestyrelsesmedlem: Mette Mathiasen, RB 37, valgt for 1 år suppleant: Ulla Boje-Rasmussen, RB 41, valgt for 1 år suppleant: Jan Boman, RB 14, valgt for 1 år revisor: revisorsuppleant: voldgiftsmand: voldgiftsmand: voldgiftsmand: Mogens Christiansen, ST 66 blev genvalgt Torben Blomsterberg, RB 5 blev genvalgt John Færgemand, HA 95 blev genvalgt Nikolaj Paustian, VH 46 blev genvalgt Thomas Butler, ENG 27 blev valgt 11. EVENTUELT Under dette punkt var de fleste på vej hjem men der blev dog ytret ønske om opslagstavle og bænke på F.F. Ulriks plads og flere udtrykte stor tilfredshed med lokalet og ønske om fortsat afholdelse af generalforsamlinger her. (signeret) (signeret) Phillip Comerford dirigent Dorthea Rose formand

6 -

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere