KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2008) 572 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om anden periodiske nyvurdering af forsyningspligtens omfang i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i medfør af artikel 15 i direktiv 2002/22/EF DA DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om anden periodiske nyvurdering af forsyningspligtens omfang i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i medfør af artikel 15 i direktiv 2002/22/EF 1. MEDDELELSENS FORMÅL Denne meddelelse vedrører anden periodiske nyvurdering af forsyningspligtens omfang i medfør af artikel 15 i forsyningspligtdirektivet 1 (direktivet). Den indeholder desuden en række generelle overvejelser om forsyningspligtens rolle i forbindelse med brede udfordringer på europæisk plan især sikring af adgangen til bredbånd og den skal anspore til debat om den fremtidige politik. 2. NYVURDERING AF FORSYNINGSPLIGTENS OMFANG 2.1. Indledning I EU betyder forsyningspligten inden for elektronisk kommunikation, som denne i øjeblikket er defineret, at alle, som anmoder herom, sikres adgang til de tjenester, der er nødvendige for at kunne deltage i samfundslivet, og som allerede er tilgængelige for størstedelen af borgerne, enten via markedet eller, hvis dette ikke er muligt, gennem offentlig indgriben. I direktivet defineres forsyningspligt som et minimum af elektroniske tjenester, der er tilgængelige for alle slutbrugere efter rimelig anmodning herom til rimelige priser og til en bestemt kvalitet, uafhængig af den geografiske beliggenhed i en medlemsstat. Ifølge direktivet indgår fire specifikke elementer i forsyningspligten 2 : adgang fra et fast sted til at foretage og modtage lokale, nationale og internationale telefonopkald, telefaxopkald og dataoverførsler med transmissionshastigheder, som er tilstrækkelige til at sikre funktionel adgang til internettet adgang til mindst én samlet abonnentfortegnelse og nummeroplysningstjeneste, der omfatter alle fastnet- og mobilabonnenter, som ønsker at være optaget heri adgang til offentlige betalingstelefoner særlige foranstaltninger, der sikrer handicappede brugere og brugere med særlige behov samt brugere med lave indkomster adgang til offentligt tilgængelige telefontjenester til overkommelige priser. 1 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Kapitel II. DA 2 DA

4 Udtrykket "adgang fra fast sted" refererer til slutbrugerens hovedbopæl 3 (hvor flere medlemmer af husstanden kan dele forbindelsen) og ikke til et krav om, at udbyderne skal lægge sig fast på en bestemt teknologi; dvs. at der ikke bør være begrænsninger med hensyn til den teknik trådbaseret eller trådløs hvormed forbindelsen etableres. På den anden side omfatter forsyningspligten ikke personlig mobilitet (adgang fra et hvilket som helst sted). Henvisningen til datakommunikation med transmissionshastigheder, som er tilstrækkelige til at tillade funktionel internetadgang 3, betyder, at mindstekravet er en enkelt smalbåndsforbindelse 4, som kan levere datakommunikation med en hastighed 5, der er tilstrækkelig til at sikre adgang til de onlinetjenester, som er tilgængelige via det offentlige internet. Dette skal muliggøre tilfredsstillende internetadgang og give medlemsstaterne mulighed for at kræve, at forbindelsen bringes op på samme niveau, som leveres til størsteparten af abonnenterne. Medlemsstaterne er forpligtet til at garantere forsyningspligten med de mest effektive midler og give alle virksomheder mulighed for at opfylde denne forpligtelse. Hvis tjenesterne ikke udbydes på markedet, kan virksomhederne forpligtes til at levere dem på nærmere fastsatte vilkår. Indtil nu har 16 medlemsstater udpeget forsyningspligtudbydere på grundlag af direktivet, idet Tyskland og Luxembourg dog har undladt dette, da forsyningspligten allerede er sikret af markedet 6. De resterende 9 lande vil sikre opfyldelse af forsyningspligten på grundlag af overgangsordninger. Der kan etableres en forsyningspligtsfond, hvis den nationale tilsynsmyndighed finder, at der påhviler en udpeget forsyningspligtudbyder en urimelig byrde. Nettoomkostningerne i forbindelse hermed kan finansieres enten med offentlige midler på transparente vilkår eller gennem en sektorspecifik fond, som alle virksomheder, der er aktive på markedet, i princippet skal yde bidrag til. I øjeblikket er der blevet etableret forsyningspligtsfonde i fem medlemsstater, men der udbetales kun kompensation i Frankrig, Italien og Rumænien. Medlemsstaterne kan kræve, at der udbydes yderligere tjenester ud over det minimum, som er fastsat i direktivet, men yderligere finansiering i forbindelse hermed skal afholdes af medlemsstaterne selv (f.eks. gennem den generelle beskatning) og ikke af specifikke markedsdeltagere. Kommissionen er forpligtet til at nyvurdere forsyningspligtens omfang hvert tredje år på grundlag af den teknologiske, samfundsmæssige og økonomiske udvikling, idet der bl.a. tages særlig hensyn til mobilitet og transmissionshastighed under hensyn til den teknologi, som anvendes af flertallet af abonnenter. Direktivet 7 fastlægger en række elementer, som skal indgå i Kommissionens overvejelser om, hvorvidt en tjeneste skal indgå i forsyningspligten: Betragtning 8. Der er således ikke tale om anvendelse af ISDN-teknologi, som giver mulighed for at anvende to eller flere forbindelser samtidig. I betragtning 8 er det endvidere forklaret, at da transmissionshastigheden også afhænger af abonnentens terminaludstyrs formåen, er det ikke hensigtsmæssigt at påbyde en specifik datahastighed på fællesskabsniveau, men en "øvre grænse" på 56 kbps er alligevel nævnt. Se yderligere om direktivets gennemførelse i den 13. gennemførelsesrapport KOM(2008) 153. Artikel 15 og bilag V. DA 3 DA

5 vil et mindretal af forbrugere blive udelukket fra samfundslivet, fordi bestemte tjenester, der er til rådighed for og også benyttes af størsteparten af befolkningen, ikke er tilgængelige eller ikke anvendes? vil en udvidelse af forsyningspligten til at omfatte disse tjenester være en generel nettogevinst for samtlige forbrugere i de tilfælde, hvor de ikke udbydes til offentligheden på normale forretningsmæssige betingelser? Under den første nyvurdering af forsyningspligtens omfang i blev det konkluderet, at der ikke var behov for at ændre forsyningspligtens omfang, især med hensyn til bredbåndsog mobiltjenester. Navnlig med hensyn til sidstnævnte var vurderingen, at konkurrencedygtige og åbne markeder havde givet forbrugerne bred adgang til rimelige priser. Med hensyn til bredbånd udgjorde den samlede andel af EU's befolkning, som anvendte bredbånd, ikke et flertal af forbrugere, og bredbånd var således endnu ikke blevet nødvendigt for normal deltagelse i samfundet i en grad, så manglende adgang ville indebære social udstødelse Mobilkommunikation Under den første nyvurdering blev det på baggrund af medlemsstaternes udstedelse af mobillicenser konstateret, at 2G-mobilnettene i EU-25 dækkede mindst 95 % af befolkningerne. Dette gælder også i dag for EU-27. Anvendelsen af mobiltjenester er øget kraftigt i de seneste par år: medens gennemsnitlig 81 % af befolkningen i EU-25 anvendte mobile tjenester i begyndelsen af 2004, nåede udbredelsen op på 112 % af befolkningen i EU-27 i oktober Diagrammet nedenfor viser, at over treårsperioden fra oktober 2004 til oktober 2007 steg antallet af mobilbrugere pr. 100 indbyggere med 27 procentpoints. Figur 1. Udbredelsen af mobilbrugere i EU Kilde: Kommissionens tjenestegrene Den samlede anvendelse af mobile tjenester (pr. 100 indbyggere) svarer til et gennemsnit af husholdningerne på 83 % ved udgangen af 2007 som vist i figur 2. I EU-15 har 83 % af husholdningerne en mobiltelefon, medens tallet er 82 % for EU-10 (inklusive Bulgarien og Rumænien). 8 KOM(2005) 203 og KOM(2006) 163. DA 4 DA

6 Figur 1. Adgang til telefoni fra hjemmet, i % af EU-husholdningerne Kilde: undersøgelser af husholdningernes anvendelse af elektronisk kommunikation 9 Diagrammet viser også, at som følge af den ringere udviklede fastnetinfrastruktur i flere nye medlemsstater havde i alt 95 % af husholdningerne adgang til telefoni 10 ved udgangen af 2007, hvilket er 2 procentpoint lavere end efter udvidelsen i I EU-15 lå den samlede adgang til telefoni på 97 % ved udgangen af 2007, medens tallet var 91 % i EU-10. Brugerne opgiver i stigende grad fastnettelefoni til fordel for mobiltelefoni, og ca. 24 % af husholdningerne i EU-27 bruger kun mobiltelefoner. Denne andel er betydeligt højere i de nye medlemsstater (39 %) end i EU-15 (20 %) med undtagelse af Finland (61 %) og Portugal (48 %). Som drøftet i meddelelsen vedrørende den første nyvurdering gør mobilteknologien det muligt at tilføje nye abonnenter til mobilnetværket til en forholdsvis lav omkostning. Endvidere gør forudbetalte taletidspakker det muligt for forbrugere med ringe indkomst at få en basistilslutning til netværket til lave startpriser og med større mulighed for at styre udgifterne end ved abonnementer med efterfølgende afregning. I gennemsnit anvendte knap 60 % af mobilbrugerne forudbetalte taletidspakker i 2007 og 40 % abonnementer med efterfølgende afregning. Selv om priserne også skal vurderes i lyset af specifikke nationale forhold 11, må det konstateres, at en forbruger i EU i dag i gennemsnit kan få en basispakke af mobile tjenester billigere (13,69 EUR om måneden) end et månedligt fastnetabonnement (14,90 EUR) 12. Konklusion: Den seneste analyse bekræfter konklusionen i den første nyvurdering, nemlig at det konkurrencedygtige udbud af mobilkommunikation i EU har betydet, at forbrugerne allerede i vid udstrækning har adgang til mobilkommunikation til rimelige priser. Betingelserne for, at mobilkommunikation kan blive omfattet af forsyningspligten (som defineret i direktivets bilag V), er således ikke til stede Se den seneste særlige Eurobaromenter-undersøgelse nr. 274, som blev gennemført ved udgangen af 2007 på Husholdninger med mindst én adgang til telefon, enten fastnet eller mobil eller begge dele. Direktivets artikel 3, stk. 1. Priserne er belyst yderligere i meddelelserne fra 2005 og 2006 og i ledesagedokumenterne SEK(2005) 660 og SEK(2006) 445. En basispakke omfatter typisk lavt forbrugsmønster af nationale mobiltjenester, som omfatter samtaler og SMS-beskeder. Se KOM(2008) 153. DA 5 DA

7 2.3 Bredbånd Ifølge den første nyvurdering havde omkring 85 % af befolkningen i EU-15 adgang til faste bredbåndsnet medio 2004, medens den ringere udbredelse af fastnet i de nye medlemsstater peger på, at bredbånd var tilgængeligt for en væsentlig mindre andel af befolkningen i disse lande. I oktober 2005 havde 11,5 % af EU's befolkning adgang til bredbånd. I slutningen af 2007 havde i gennemsnit 93 % af befolkningen i EU-26 adgang til faste digitale bredbåndsnet, idet et par lande dog haltede bagefter (figur 3). Figur 1. Udbredelsen af faste bredbåndsnet i EU i % af befolkningen DSL rural and national coverage, December % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BE CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU26 BG: Data not availbale. RO: Coverage of cable modem networks Kilde: IDATE, december 2007 Rural National Et kraftigt incitament til at udvikle bredbånd er konkurrencen mellem parallelle infrastrukturer (telefonselskaber og kabelnetværk) kombineret med effektiv forudgående regulering. Dette er afspejlet i tallene for udbredelsen af bredbånd, som viser en gennemsnitlig udbredelse af fast bredbånd pr. 100 indbyggere i EU på 20 % i januar 2008, idet procentsatsen dog svinger betydeligt mellem medlemsstaterne, fra 7,6 % i Bulgarien til 35,6 % i Danmark. Andre faktorer som f.eks. adgangen til computere samt kulturelle og sproglige forhold spiller også en væsentlig rolle for disse tjenesters udbredelse. Med hensyn til personlige computere, som er den mest anvendte brugerterminal ved opkobling til internettet og bredbåndstjenester, har kun 57 % af husholdningerne i EU-27 en computer (tallet var 53 % i 2003 og 33 % i 1999). Mobilt bredbånd kan bidrage positivt til at øge udbredelsen af bredbånd, da denne bredbåndstype er blevet udviklet betydeligt i en række medlemsstater, og de trådløse netværksteknologier begynder at spille en betydelig rolle ved internetadgang 13. Det betydelige 13 Samlet ligger udbredelsen af mobilt bredbånd til private på 15,5 % i Slovakiet, 15 % i Irland og 8,4 % i Litauen. DA 6 DA

8 fald i opkoblingspriserne for såvel mobile som flytbare trådløse teknologier og den højere ydeevne og transmissionshastighed tyder på, at anvendelsen af mobilt bredbånd vil stige hurtigere end tallene for fast bredbåndsadgang antyder. DA 7 DA

9 Figur 4. Udbredelsen af bredbånd pr. 100 indbyggere i EU 40% EU Broadband penetration rate (January 2008) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 7.6% 8.4% 8.8% 9.1% 9.8% 13.7% 13.8% 14.2% 14.6% 15.0% 16.1% 16.9% 17.1% 17.3% 17.4% 18.3% 19.0% 20.0% 21.2% 23.3% 23.8% 25.4% 25.6% 25.7% 31.2% 34.2% 34.6% 35.6% 0% BG PL SK EL RO LT CY HU CZ LV PT MT IT SI IE ES AT EU27 EE FR DE LU BE UK SE NL FI DK Kilde: 13. gennemførelsesrapport I perioden fra 2003 til 2007 skete der en tredobling af EU-husholdningernes adgang til bredbånd. Ifølge den seneste undersøgelse af husholdningernes anvendelse af elektronisk kommunikation har 36 % af EU-husholdningerne i gennemsnit fast bredbåndsadgang 14, og i alt 49 % af husholdningerne anvender internettet, enten med smalbånds- eller bredbåndshastigheder, som vist i diagrammet nedenfor. Det viser, at selv om bredbåndsanvendelsen endnu ikke har nået en dækning og udbredelse, der bringer overvejelser om forsyningspligt ind i billedet, går udviklingen hurtigt i denne retning, samtidig med at antallet af smalbåndsforbindelser gradvis falder. Figur 5. Udbredelsen af internet og bredbånd fra hjemmet, i % af EU-husholdninger Kilde: undersøgelser af husholdningernes anvendelse af elektronisk kommunikation 14 Se fodnote 9. Ifølge tal fra Eurostat har 42 % af husholdningerne i EU nu adgang til bredbånd (se Årsagen til forskellen mellem Eurostats tal og tallene fra undersøgelsen af husholdningernes anvendelse af elektronisk kommunikation skyldes, at førstnævnte ikke måler anvendelsen af internet blandt brugere, som er over 75, hvilket svarer til 12 % af befolkningen. DA 8 DA

10 Konklusion: Bredbåndsdækningen er i dag meget høj i de fleste medlemsstater og når i gennemsnit ud til 90 % af EU's befolkning. Anvendelsen af internettet nærmer sig nu et niveau, hvor det anvendes af flertallet, idet 49 % af husholdningerne i EU anvender internettet, hvoraf 36 % har bredbånd. Selv om bredbånd endnu ikke anvendes af flertallet af forbrugere (de første to aspekter, som er angivet i direktivets bilag V 15 ) og derfor ikke er omfattet af forsyningspligten som fastlagt og beskrevet her, nærmer udbredelsen sig en tærskel, hvor bredbånd anvendes af et flertal af forbrugere. Desuden er det rimeligt at forvente, at smalbånd inden for relativ kort tid ikke længere vil kunne opfylde kravet om at være "tilstrækkeligt til at tillade funktionel internetadgang" (som fastlagt i direktivets artikel 4, stk. 2). Det er derfor nødvendigt at følge situationen. 3. FORSYNINGSPLIGTEN I ET FORANDERLIGT MILJØ Selv om hverken mobile tjenester eller bredbånd ud fra den nuværende fortolkning af direktivet er omfattet af forsyningspligt, synes det klart, at overgangen fra fastnet- til mobiltelefoni samt den øgede udbredelse og betydning af bredbånd i hverdagen rejser spørgsmål om forsyningspligten for elektronisk kommunikation i fremtiden. Det er derfor passende at begynde at overveje, om forsyningspligten skal være en del af en samlet tilgang til højhastighedsinternet for alle, hvilket også vil kunne indebære støtte fra Fællesskabet, medlemsstaterne og regionale/kommunale myndigheder, partnerskaber mellem den offentlige og private sektor og andre mekanismer Forsyningspligten og dens rolle i elektronisk kommunikation Inden liberaliseringen af telekommunikationssektoren lå tjenesterne i statsligt regi, hvor virksomheder med monopolstatus gennem krydssubsidier sikrede basistjenester, herunder især tilslutningen til faste netværk og opkald. Udbredelsen af fastnettelefoni var næsten universel og var med til at skabe social samhørighed på samme måde som lokale postkontorer og offentlige biblioteker. Efter liberaliseringen blev der indført regler om forsyningspligt for at sikre rimelig adgang til rimelige priser afhængig af nationale forhold uanset brugernes indkomstniveau og geografiske placering. Som klart påvist i en række meddelelser 16 om gennemførelsen af regelværket for elektronisk kommunikation har forbrugerne siden liberaliseringen og indførelsen af konkurrence nydt godt af lavere priser og et bredere udvalg af tjenester, og det har i relativt få tilfælde været nødvendigt at anvende finansielle midler for at sikre forsyningspligten. Forsyningspligten har fungeret som et sidste sikkerhedsnet for at give et mindretal af forbrugerne mulighed for at komme op på samme niveau som flertallet, der allerede har adgang til de grundlæggende tjenester Det andet aspekt, som er anført i bilag V, vedrører en situation, hvor tjenesterne ikke udbydes, hvilket vil berettige offentlig indgriben, dvs. hvor "adgangen til og brugen af specifikke tjenester som helhed medfører en nettofordel for samtlige forbrugere, sådan at myndighederne bør gribe ind, hvis disse tjenester ikke udbydes til offentligheden på normale forretningsmæssige betingelser". Se f.eks. den 13. gennemførelsesrapport, KOM(2008) 153. DA 9 DA

11 Konkurrencen har også i stigende grad fremmet billig adgang til alle former for innovative tjenester i forbindelse med mobiltelefoni og bredbånd. Eksempelvis er markedet for fast bredbånd præget af skærpet konkurrence og fortsatte investeringer, som fører til en hurtig udbredelse (i 2007 blev der i gennemsnit oprettet nye forbindelser pr. dag, svarende til en vækstrate på 20 %, således at der pr. 1. januar 2008 var knap 100 mio. faste bredbåndstilslutninger i EU). Selv med så høje vækstrater må det erkendes, at der vil være geografiske områder, hvor markedet formentlig ikke vil gøre bredbånd tilgængeligt inden for en rimelig tidsfrist. Efterhånden som adgangen til bredbånd bliver mere og mere udbredt, og socialt samkvem og økonomiske transaktioner i stigende grad foregår online, vil der på et tidspunkt opstå et alvorligt problem, hvor personer udelukkes fra informationer. Det er i erkendelse af dette problem, at i2010-initiativet 17 har som politisk mål at slå bro over den digitale kløft. Adgangen til bredbåndskommunikation er ikke blot nødvendig af hensyn til konkurrenceevnen og den økonomiske vækst, men er ved at blive et hovedmål for forbrugervelfærden og for integrationen i informationssamfundet. Desuden blev der i Kommissionens meddelelse fra 2006 om "Bredbånd til hele EU" 18 slået kraftigt til lyd for at mobilisere EU-initiativer som f.eks. en spektrumpolitik, samhørighedsfondene, statsstøttereglerne samt regionale og lokale initiativer baseret på partnerskaber mellem den offentlige og privat sektor. I forbindelse med rapporten om den genoplivede Lissabonstrategi opfordrede Kommissionen medlemsstaterne til at udarbejde nationale strategier for bredbånd og fastlægge nationale målsætninger for højhastighedsinternet 19. Disse nationale bredbåndstrategier og i2010- initiativet har indtil nu dannet en samlet ramme for medlemsstaternes videre bestræbelser på at få informationssamfundet ud til så brede befolkningsgrupper som muligt. Efterhånden som bredbånd bliver et nødvendigt værktøj i hverdagen, vil vi stå over for spørgsmålet om, hvorledes vi kan gennemføre en politik, der reelt sikrer "bredbånd for alle", og om hvorledes forsyningspligten kan medvirke til at løfte denne udfordring Overvejelser om den fremtidige udvikling I debatten om, hvilke basistjenester der på sigt skal være tilgængelige, for at borgerne kan deltage i samfundet, fokuseres der stadig oftere på spørgsmålet om, hvorvidt og hvorledes forsyningspligten vil kunne spille en rolle for at realisere disse målsætninger og samtidig generelt fremme åbne og konkurrencedygtige elektroniske markeder. I forbindelse med høringerne om den generelle nyvurdering af regelværket 20 omkring telekommunikation er der blevet rejst en række spørgsmål om forsyningspligtens rolle som en del af en systematisk og realiserbar politik om "bredbånd til alle" KOM(2005) 229. KOM(2006) 129. Se KOM(2007) 803. I bidragene til den offentlige høring vedrørende meddelelse KOM(2005) 203 og til høringen om reformen af EU's regelværk in blev behovet for mere grundlæggende overvejelser om forsyningspligten anerkendt. DA 10 DA

12 Bredbånd medfører en mere aktiv deltagelse i samfundet: e-sundhed, e-læring, e-forvaltning og e-business anvendes i stigende grad af borgerne. Dette har resulteret i en mere aktiv økonomisk og social deltagelse i samfundet med bedre muligheder for at finde beskæftigelse, lave forretninger og studere, uanset geografisk placering. Hovedspørgsmålet er derfor, om forsyningspligt på EU-plan er et passende middel til at fremme udviklingen af bredbånd, og i bekræftende fald hvornår og hvorledes den skal bringes i anvendelse, eller om andre politiske instrumenter i EU i bekræftende fald hvilke - vil være mere effektive. Dette rækker videre end spørgsmålet om forsyningspligtens omfang. Kommissionen finder det særdeles vigtigt, at nøgletjenester som elektronisk kommunikation er bredt tilgængelige for borgere og virksomheder, uafhængig af den geografiske beliggenhed, og til rimelige priser og til en bestemt kvalitet. Kommissionen ønsker derfor at lancere en bred offentlig debat om følgende spørgsmål: 1. I hvilket omfang kan nutidens konkurrencedygtige elektroniske markeder anses for tilstrækkelige til at kunne sikre forsyningspligten under hensyntagen til, at tendensen til at udskifte fastnettelefoni med mobilkommunikation, som har en meget bred dækning til meget rimelige priser, kan tages som tegn på, at en forsyningspligt, som er begrænset til et fast sted, er ved at blive mindre relevant som en social målsætning, og bredbånd udrulles til en hastigt stigende del af befolkning via markedskræfterne, hvilket kan indikere, at bredbånd, herunder mobilt bredbånd, meget vel kan følge samme spor som mobiltelefoni og på mellemlang sigt blive tilgængeligt overalt via markedskræfterne. 2. Tendensen synes at pege på, at et stigende antal abonnenter efterhånden betragter tilfredsstillende adgang til internettet som noget, der ligger ud over en smalbåndsforbindelse. Under disse omstændigheder kan man rejse spørgsmålet, om det er nødvendigt at revidere fortolkningen af begrebet forsyningspligt (især direktivs betragtning 8 sammenholdt med artikel 4, stk. 2), og især om, hvad der skal forstås ved datakommunikation med en transmissionshastighed, som tillader funktionel internetadgang. Det vil også være nødvendigt at overveje, om en mere dynamisk og teknologisk neutral formulering af begrebet vil kræve en ændring af den eksisterende lovgivning. 3. Hvis bredbånd i stigende grad betragtes som værende omfattet af forsyningspligten, vil det så ikke være mere hensigtsmæssigt formelt at udvide forsyningspligten til at omfatte bredbånd som sådan? Er begrebet funktionel internetadgang fortsat brugbart? 4. Er den nuværende definition af forsyningspligten tilstrækkelig fleksibel eller omvendt for snæver, når man tager i betragtning, at markederne i EU-27 befinder sig på så forskellige udviklingstrin? Dette skal ses på grund af følgende detaljerede spørgsmål og overvejelser, som også omfatter forsyningspligtens rolle og gennemførelse i en samlet politik for "bredbånd for alle". a) Hvorledes vil en udvidet forsyningspligt kunne passe ind i en overordnet politik, som skal sikre, at "bredbånd for alle" bliver til virkelighed, og som omfatter regelrammer, der fremmer et konkurrencebaseret udbud af bredt tilgængelige tjenester, f.eks. ved DA 11 DA

13 anvendelse af strukturfondene, etablering af regionale, åbne fibernet, efterspørgselsfremmende foranstaltninger som tilskud til indkøb af brugerudstyr, undervisning og oplysningskampagner? Hvad er fordelene og ulemperne ved en forsyningspligtsmekanisme i forhold til andre instrumenter, som kan anvendes for at gennemføre "bredbånd for alle"? Hvad vil de forventede virkninger være for de forskellige interesseparter, for den sociale og territoriale integration, konkurrencen, investeringerne og konkurrencedygtigheden? b) Hvorledes vil en eventuel udvidelse af forsyningspligten til at omfatte bredbånd, en mere dynamisk fortolkning af begrebet funktionel internetadgang eller en mere differentieret definition af forsyningspligten være forenelig med behovet for at sikre en sammenhængende strategi i det indre marked uden at skabe konkurrenceforvridninger? c) Er det hensigtsmæssigt at lægge sig fast på en bestemt hastighed eller et spektrum af hastigheder, der bør betegnes som bredbånd, eller bør definitionen af funktionel internetadgang ajourføres? Bør denne hastighed fastsættes til mellem 1 og 2 Mbit for at sikre kvaliteten af tjenesterne og aktiv deltagelse i samfundet i dag? d) Fælles europæiske kriterier og gennemførelsesscenarier med henblik på at minimere konkurrenceforvridninger som f.eks.: Hvilket niveau for "brugerflertal" er nødvendigt, før en forsyningspligt kan komme på tale? Hvilke mekanismer skal i forskellige tilfælde anvendes til at fastlægge, hvilke grupper af forbrugere eller geografiske områder der skal være omfattet af forsyningspligt? Hvorledes sikrer man, at svagt stillede grupper (handicappede og ældre) får adgang til og kan anvende elektronisk kommunikation på samme niveau som flertallet af brugere? Er der behov for, at forsyningspligten fortsat skal omfatte abonnentfortegnelser og offentlige betalingstelefoner? Med hensyn til sidstnævnte, er der behov for at udvide forsyningspligten til andre adgangspunkter for elektronisk kommunikation (f.eks. WiFi-hotspots)? Hvorledes bør de virksomheder, der er underlagt forsyningspligten, udvælges, og hvad skal omfanget af deres forpligtelser være? Inden for hvilken institutionel struktur skal forsyningspligten gennemføres, og hvilken rolle skal de regeludstedende myndigheder spille? Hvad kan omkostningerne til sikring af forsyningspligten forventes at blive, og hvem skal dække disse omkostninger? Hvilket omfang og hvilke grænser skal der fastsættes for finansiering og kompensationsordninger, og hvad skal forholdet være mellem finansieringskilder som generel beskatning og forsyningspligtsfonde, og hvorledes sikres foreneligheden med statsstøttereglerne? DA 12 DA

14 3.3. Konklusioner Denne meddelelse indeholder en række overvejelser om forsyningspligtens fremtidige rolle med hensyn til sikring af elektronisk kommunikation. Spørgsmålet er, om definitionen og omfanget af forsyningspligten på EU-plan bør ændres, og i bekræftende fald om forsyningspligten er et passende middel til at fremme udviklingen af bredbånd, eller om andre EU-instrumenter eller nationale foranstaltninger bør bringes i anvendelse. Meddelelsen skal danne grundlag for en debat om de forskellige relevante spørgsmål med henblik på at åbne en bred diskussion i Europa, der i løbet af 2009 vil give alle interesseparter mulighed for at give deres mening til kende og drøfte alternative forslag. På grundlag af denne diskussion vil Kommissionen i anden halvdel af 2009 udsende en meddelelse. Kommissionen vil muligvis udsende en opfølgning i 2010 ledsaget af konkrete forslag, hvis dette er nødvendigt for at ajourføre forsyningspligtdirektivet. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til at anvende denne meddelelse som grundlag for yderligere drøftelser. DA 13 DA

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2011 KOM(2011) 795 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Forsyningspligt

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2010 KOM(2010) 285 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Rapport

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 SEK(2007) 981 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design DK Konvergens Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design A. GENERELLE SPØRGSMÅL 1. Hvilke kontorer vil gennemføre den fælles praksis? BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport DA DA BILAG I: TÆRSKELVÆRDIER FOR STØRRE KATASTROFER

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Mangelfulde og forældede tal bag OECD s lange fremskrivninger

Mangelfulde og forældede tal bag OECD s lange fremskrivninger Mangelfulde og forældede tal bag OECD s lange fremskrivninger I debatten om hvordan Danmark klarer sig i det internationale vækstkapløb henvises ofte til OECD s lange fremskrivninger. OECD s lange fremskrivninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 37-291

ÆNDRINGSFORSLAG 37-291 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2011/0299(COD) 16.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 37-291 Udkast til betænkning Evžen Tošenovský (PE487.697v01-00) om retningslinjer for transeuropæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0287(COD) 25.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 (IP Translator), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål: Fælles meddelelse om den almindelige praksis vedrørende de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter 1 v1.2, 28. oktober 2015 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

Svarstatistik for Bæredygtig industripolitik samt bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion

Svarstatistik for Bæredygtig industripolitik samt bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion Svarstatistik for Bæredygtig industripolitik samt bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion 18/09/2007-19/10/2007 Der er 354 svar ud af 354, der opfylder dine kriterier 0. Deltagelse Land PL - Polen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere