KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2008) 572 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om anden periodiske nyvurdering af forsyningspligtens omfang i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i medfør af artikel 15 i direktiv 2002/22/EF DA DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om anden periodiske nyvurdering af forsyningspligtens omfang i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i medfør af artikel 15 i direktiv 2002/22/EF 1. MEDDELELSENS FORMÅL Denne meddelelse vedrører anden periodiske nyvurdering af forsyningspligtens omfang i medfør af artikel 15 i forsyningspligtdirektivet 1 (direktivet). Den indeholder desuden en række generelle overvejelser om forsyningspligtens rolle i forbindelse med brede udfordringer på europæisk plan især sikring af adgangen til bredbånd og den skal anspore til debat om den fremtidige politik. 2. NYVURDERING AF FORSYNINGSPLIGTENS OMFANG 2.1. Indledning I EU betyder forsyningspligten inden for elektronisk kommunikation, som denne i øjeblikket er defineret, at alle, som anmoder herom, sikres adgang til de tjenester, der er nødvendige for at kunne deltage i samfundslivet, og som allerede er tilgængelige for størstedelen af borgerne, enten via markedet eller, hvis dette ikke er muligt, gennem offentlig indgriben. I direktivet defineres forsyningspligt som et minimum af elektroniske tjenester, der er tilgængelige for alle slutbrugere efter rimelig anmodning herom til rimelige priser og til en bestemt kvalitet, uafhængig af den geografiske beliggenhed i en medlemsstat. Ifølge direktivet indgår fire specifikke elementer i forsyningspligten 2 : adgang fra et fast sted til at foretage og modtage lokale, nationale og internationale telefonopkald, telefaxopkald og dataoverførsler med transmissionshastigheder, som er tilstrækkelige til at sikre funktionel adgang til internettet adgang til mindst én samlet abonnentfortegnelse og nummeroplysningstjeneste, der omfatter alle fastnet- og mobilabonnenter, som ønsker at være optaget heri adgang til offentlige betalingstelefoner særlige foranstaltninger, der sikrer handicappede brugere og brugere med særlige behov samt brugere med lave indkomster adgang til offentligt tilgængelige telefontjenester til overkommelige priser. 1 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Kapitel II. DA 2 DA

4 Udtrykket "adgang fra fast sted" refererer til slutbrugerens hovedbopæl 3 (hvor flere medlemmer af husstanden kan dele forbindelsen) og ikke til et krav om, at udbyderne skal lægge sig fast på en bestemt teknologi; dvs. at der ikke bør være begrænsninger med hensyn til den teknik trådbaseret eller trådløs hvormed forbindelsen etableres. På den anden side omfatter forsyningspligten ikke personlig mobilitet (adgang fra et hvilket som helst sted). Henvisningen til datakommunikation med transmissionshastigheder, som er tilstrækkelige til at tillade funktionel internetadgang 3, betyder, at mindstekravet er en enkelt smalbåndsforbindelse 4, som kan levere datakommunikation med en hastighed 5, der er tilstrækkelig til at sikre adgang til de onlinetjenester, som er tilgængelige via det offentlige internet. Dette skal muliggøre tilfredsstillende internetadgang og give medlemsstaterne mulighed for at kræve, at forbindelsen bringes op på samme niveau, som leveres til størsteparten af abonnenterne. Medlemsstaterne er forpligtet til at garantere forsyningspligten med de mest effektive midler og give alle virksomheder mulighed for at opfylde denne forpligtelse. Hvis tjenesterne ikke udbydes på markedet, kan virksomhederne forpligtes til at levere dem på nærmere fastsatte vilkår. Indtil nu har 16 medlemsstater udpeget forsyningspligtudbydere på grundlag af direktivet, idet Tyskland og Luxembourg dog har undladt dette, da forsyningspligten allerede er sikret af markedet 6. De resterende 9 lande vil sikre opfyldelse af forsyningspligten på grundlag af overgangsordninger. Der kan etableres en forsyningspligtsfond, hvis den nationale tilsynsmyndighed finder, at der påhviler en udpeget forsyningspligtudbyder en urimelig byrde. Nettoomkostningerne i forbindelse hermed kan finansieres enten med offentlige midler på transparente vilkår eller gennem en sektorspecifik fond, som alle virksomheder, der er aktive på markedet, i princippet skal yde bidrag til. I øjeblikket er der blevet etableret forsyningspligtsfonde i fem medlemsstater, men der udbetales kun kompensation i Frankrig, Italien og Rumænien. Medlemsstaterne kan kræve, at der udbydes yderligere tjenester ud over det minimum, som er fastsat i direktivet, men yderligere finansiering i forbindelse hermed skal afholdes af medlemsstaterne selv (f.eks. gennem den generelle beskatning) og ikke af specifikke markedsdeltagere. Kommissionen er forpligtet til at nyvurdere forsyningspligtens omfang hvert tredje år på grundlag af den teknologiske, samfundsmæssige og økonomiske udvikling, idet der bl.a. tages særlig hensyn til mobilitet og transmissionshastighed under hensyn til den teknologi, som anvendes af flertallet af abonnenter. Direktivet 7 fastlægger en række elementer, som skal indgå i Kommissionens overvejelser om, hvorvidt en tjeneste skal indgå i forsyningspligten: Betragtning 8. Der er således ikke tale om anvendelse af ISDN-teknologi, som giver mulighed for at anvende to eller flere forbindelser samtidig. I betragtning 8 er det endvidere forklaret, at da transmissionshastigheden også afhænger af abonnentens terminaludstyrs formåen, er det ikke hensigtsmæssigt at påbyde en specifik datahastighed på fællesskabsniveau, men en "øvre grænse" på 56 kbps er alligevel nævnt. Se yderligere om direktivets gennemførelse i den 13. gennemførelsesrapport KOM(2008) 153. Artikel 15 og bilag V. DA 3 DA

5 vil et mindretal af forbrugere blive udelukket fra samfundslivet, fordi bestemte tjenester, der er til rådighed for og også benyttes af størsteparten af befolkningen, ikke er tilgængelige eller ikke anvendes? vil en udvidelse af forsyningspligten til at omfatte disse tjenester være en generel nettogevinst for samtlige forbrugere i de tilfælde, hvor de ikke udbydes til offentligheden på normale forretningsmæssige betingelser? Under den første nyvurdering af forsyningspligtens omfang i blev det konkluderet, at der ikke var behov for at ændre forsyningspligtens omfang, især med hensyn til bredbåndsog mobiltjenester. Navnlig med hensyn til sidstnævnte var vurderingen, at konkurrencedygtige og åbne markeder havde givet forbrugerne bred adgang til rimelige priser. Med hensyn til bredbånd udgjorde den samlede andel af EU's befolkning, som anvendte bredbånd, ikke et flertal af forbrugere, og bredbånd var således endnu ikke blevet nødvendigt for normal deltagelse i samfundet i en grad, så manglende adgang ville indebære social udstødelse Mobilkommunikation Under den første nyvurdering blev det på baggrund af medlemsstaternes udstedelse af mobillicenser konstateret, at 2G-mobilnettene i EU-25 dækkede mindst 95 % af befolkningerne. Dette gælder også i dag for EU-27. Anvendelsen af mobiltjenester er øget kraftigt i de seneste par år: medens gennemsnitlig 81 % af befolkningen i EU-25 anvendte mobile tjenester i begyndelsen af 2004, nåede udbredelsen op på 112 % af befolkningen i EU-27 i oktober Diagrammet nedenfor viser, at over treårsperioden fra oktober 2004 til oktober 2007 steg antallet af mobilbrugere pr. 100 indbyggere med 27 procentpoints. Figur 1. Udbredelsen af mobilbrugere i EU Kilde: Kommissionens tjenestegrene Den samlede anvendelse af mobile tjenester (pr. 100 indbyggere) svarer til et gennemsnit af husholdningerne på 83 % ved udgangen af 2007 som vist i figur 2. I EU-15 har 83 % af husholdningerne en mobiltelefon, medens tallet er 82 % for EU-10 (inklusive Bulgarien og Rumænien). 8 KOM(2005) 203 og KOM(2006) 163. DA 4 DA

6 Figur 1. Adgang til telefoni fra hjemmet, i % af EU-husholdningerne Kilde: undersøgelser af husholdningernes anvendelse af elektronisk kommunikation 9 Diagrammet viser også, at som følge af den ringere udviklede fastnetinfrastruktur i flere nye medlemsstater havde i alt 95 % af husholdningerne adgang til telefoni 10 ved udgangen af 2007, hvilket er 2 procentpoint lavere end efter udvidelsen i I EU-15 lå den samlede adgang til telefoni på 97 % ved udgangen af 2007, medens tallet var 91 % i EU-10. Brugerne opgiver i stigende grad fastnettelefoni til fordel for mobiltelefoni, og ca. 24 % af husholdningerne i EU-27 bruger kun mobiltelefoner. Denne andel er betydeligt højere i de nye medlemsstater (39 %) end i EU-15 (20 %) med undtagelse af Finland (61 %) og Portugal (48 %). Som drøftet i meddelelsen vedrørende den første nyvurdering gør mobilteknologien det muligt at tilføje nye abonnenter til mobilnetværket til en forholdsvis lav omkostning. Endvidere gør forudbetalte taletidspakker det muligt for forbrugere med ringe indkomst at få en basistilslutning til netværket til lave startpriser og med større mulighed for at styre udgifterne end ved abonnementer med efterfølgende afregning. I gennemsnit anvendte knap 60 % af mobilbrugerne forudbetalte taletidspakker i 2007 og 40 % abonnementer med efterfølgende afregning. Selv om priserne også skal vurderes i lyset af specifikke nationale forhold 11, må det konstateres, at en forbruger i EU i dag i gennemsnit kan få en basispakke af mobile tjenester billigere (13,69 EUR om måneden) end et månedligt fastnetabonnement (14,90 EUR) 12. Konklusion: Den seneste analyse bekræfter konklusionen i den første nyvurdering, nemlig at det konkurrencedygtige udbud af mobilkommunikation i EU har betydet, at forbrugerne allerede i vid udstrækning har adgang til mobilkommunikation til rimelige priser. Betingelserne for, at mobilkommunikation kan blive omfattet af forsyningspligten (som defineret i direktivets bilag V), er således ikke til stede Se den seneste særlige Eurobaromenter-undersøgelse nr. 274, som blev gennemført ved udgangen af 2007 på Husholdninger med mindst én adgang til telefon, enten fastnet eller mobil eller begge dele. Direktivets artikel 3, stk. 1. Priserne er belyst yderligere i meddelelserne fra 2005 og 2006 og i ledesagedokumenterne SEK(2005) 660 og SEK(2006) 445. En basispakke omfatter typisk lavt forbrugsmønster af nationale mobiltjenester, som omfatter samtaler og SMS-beskeder. Se KOM(2008) 153. DA 5 DA

7 2.3 Bredbånd Ifølge den første nyvurdering havde omkring 85 % af befolkningen i EU-15 adgang til faste bredbåndsnet medio 2004, medens den ringere udbredelse af fastnet i de nye medlemsstater peger på, at bredbånd var tilgængeligt for en væsentlig mindre andel af befolkningen i disse lande. I oktober 2005 havde 11,5 % af EU's befolkning adgang til bredbånd. I slutningen af 2007 havde i gennemsnit 93 % af befolkningen i EU-26 adgang til faste digitale bredbåndsnet, idet et par lande dog haltede bagefter (figur 3). Figur 1. Udbredelsen af faste bredbåndsnet i EU i % af befolkningen DSL rural and national coverage, December % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BE CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU26 BG: Data not availbale. RO: Coverage of cable modem networks Kilde: IDATE, december 2007 Rural National Et kraftigt incitament til at udvikle bredbånd er konkurrencen mellem parallelle infrastrukturer (telefonselskaber og kabelnetværk) kombineret med effektiv forudgående regulering. Dette er afspejlet i tallene for udbredelsen af bredbånd, som viser en gennemsnitlig udbredelse af fast bredbånd pr. 100 indbyggere i EU på 20 % i januar 2008, idet procentsatsen dog svinger betydeligt mellem medlemsstaterne, fra 7,6 % i Bulgarien til 35,6 % i Danmark. Andre faktorer som f.eks. adgangen til computere samt kulturelle og sproglige forhold spiller også en væsentlig rolle for disse tjenesters udbredelse. Med hensyn til personlige computere, som er den mest anvendte brugerterminal ved opkobling til internettet og bredbåndstjenester, har kun 57 % af husholdningerne i EU-27 en computer (tallet var 53 % i 2003 og 33 % i 1999). Mobilt bredbånd kan bidrage positivt til at øge udbredelsen af bredbånd, da denne bredbåndstype er blevet udviklet betydeligt i en række medlemsstater, og de trådløse netværksteknologier begynder at spille en betydelig rolle ved internetadgang 13. Det betydelige 13 Samlet ligger udbredelsen af mobilt bredbånd til private på 15,5 % i Slovakiet, 15 % i Irland og 8,4 % i Litauen. DA 6 DA

8 fald i opkoblingspriserne for såvel mobile som flytbare trådløse teknologier og den højere ydeevne og transmissionshastighed tyder på, at anvendelsen af mobilt bredbånd vil stige hurtigere end tallene for fast bredbåndsadgang antyder. DA 7 DA

9 Figur 4. Udbredelsen af bredbånd pr. 100 indbyggere i EU 40% EU Broadband penetration rate (January 2008) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 7.6% 8.4% 8.8% 9.1% 9.8% 13.7% 13.8% 14.2% 14.6% 15.0% 16.1% 16.9% 17.1% 17.3% 17.4% 18.3% 19.0% 20.0% 21.2% 23.3% 23.8% 25.4% 25.6% 25.7% 31.2% 34.2% 34.6% 35.6% 0% BG PL SK EL RO LT CY HU CZ LV PT MT IT SI IE ES AT EU27 EE FR DE LU BE UK SE NL FI DK Kilde: 13. gennemførelsesrapport I perioden fra 2003 til 2007 skete der en tredobling af EU-husholdningernes adgang til bredbånd. Ifølge den seneste undersøgelse af husholdningernes anvendelse af elektronisk kommunikation har 36 % af EU-husholdningerne i gennemsnit fast bredbåndsadgang 14, og i alt 49 % af husholdningerne anvender internettet, enten med smalbånds- eller bredbåndshastigheder, som vist i diagrammet nedenfor. Det viser, at selv om bredbåndsanvendelsen endnu ikke har nået en dækning og udbredelse, der bringer overvejelser om forsyningspligt ind i billedet, går udviklingen hurtigt i denne retning, samtidig med at antallet af smalbåndsforbindelser gradvis falder. Figur 5. Udbredelsen af internet og bredbånd fra hjemmet, i % af EU-husholdninger Kilde: undersøgelser af husholdningernes anvendelse af elektronisk kommunikation 14 Se fodnote 9. Ifølge tal fra Eurostat har 42 % af husholdningerne i EU nu adgang til bredbånd (se Årsagen til forskellen mellem Eurostats tal og tallene fra undersøgelsen af husholdningernes anvendelse af elektronisk kommunikation skyldes, at førstnævnte ikke måler anvendelsen af internet blandt brugere, som er over 75, hvilket svarer til 12 % af befolkningen. DA 8 DA

10 Konklusion: Bredbåndsdækningen er i dag meget høj i de fleste medlemsstater og når i gennemsnit ud til 90 % af EU's befolkning. Anvendelsen af internettet nærmer sig nu et niveau, hvor det anvendes af flertallet, idet 49 % af husholdningerne i EU anvender internettet, hvoraf 36 % har bredbånd. Selv om bredbånd endnu ikke anvendes af flertallet af forbrugere (de første to aspekter, som er angivet i direktivets bilag V 15 ) og derfor ikke er omfattet af forsyningspligten som fastlagt og beskrevet her, nærmer udbredelsen sig en tærskel, hvor bredbånd anvendes af et flertal af forbrugere. Desuden er det rimeligt at forvente, at smalbånd inden for relativ kort tid ikke længere vil kunne opfylde kravet om at være "tilstrækkeligt til at tillade funktionel internetadgang" (som fastlagt i direktivets artikel 4, stk. 2). Det er derfor nødvendigt at følge situationen. 3. FORSYNINGSPLIGTEN I ET FORANDERLIGT MILJØ Selv om hverken mobile tjenester eller bredbånd ud fra den nuværende fortolkning af direktivet er omfattet af forsyningspligt, synes det klart, at overgangen fra fastnet- til mobiltelefoni samt den øgede udbredelse og betydning af bredbånd i hverdagen rejser spørgsmål om forsyningspligten for elektronisk kommunikation i fremtiden. Det er derfor passende at begynde at overveje, om forsyningspligten skal være en del af en samlet tilgang til højhastighedsinternet for alle, hvilket også vil kunne indebære støtte fra Fællesskabet, medlemsstaterne og regionale/kommunale myndigheder, partnerskaber mellem den offentlige og private sektor og andre mekanismer Forsyningspligten og dens rolle i elektronisk kommunikation Inden liberaliseringen af telekommunikationssektoren lå tjenesterne i statsligt regi, hvor virksomheder med monopolstatus gennem krydssubsidier sikrede basistjenester, herunder især tilslutningen til faste netværk og opkald. Udbredelsen af fastnettelefoni var næsten universel og var med til at skabe social samhørighed på samme måde som lokale postkontorer og offentlige biblioteker. Efter liberaliseringen blev der indført regler om forsyningspligt for at sikre rimelig adgang til rimelige priser afhængig af nationale forhold uanset brugernes indkomstniveau og geografiske placering. Som klart påvist i en række meddelelser 16 om gennemførelsen af regelværket for elektronisk kommunikation har forbrugerne siden liberaliseringen og indførelsen af konkurrence nydt godt af lavere priser og et bredere udvalg af tjenester, og det har i relativt få tilfælde været nødvendigt at anvende finansielle midler for at sikre forsyningspligten. Forsyningspligten har fungeret som et sidste sikkerhedsnet for at give et mindretal af forbrugerne mulighed for at komme op på samme niveau som flertallet, der allerede har adgang til de grundlæggende tjenester Det andet aspekt, som er anført i bilag V, vedrører en situation, hvor tjenesterne ikke udbydes, hvilket vil berettige offentlig indgriben, dvs. hvor "adgangen til og brugen af specifikke tjenester som helhed medfører en nettofordel for samtlige forbrugere, sådan at myndighederne bør gribe ind, hvis disse tjenester ikke udbydes til offentligheden på normale forretningsmæssige betingelser". Se f.eks. den 13. gennemførelsesrapport, KOM(2008) 153. DA 9 DA

11 Konkurrencen har også i stigende grad fremmet billig adgang til alle former for innovative tjenester i forbindelse med mobiltelefoni og bredbånd. Eksempelvis er markedet for fast bredbånd præget af skærpet konkurrence og fortsatte investeringer, som fører til en hurtig udbredelse (i 2007 blev der i gennemsnit oprettet nye forbindelser pr. dag, svarende til en vækstrate på 20 %, således at der pr. 1. januar 2008 var knap 100 mio. faste bredbåndstilslutninger i EU). Selv med så høje vækstrater må det erkendes, at der vil være geografiske områder, hvor markedet formentlig ikke vil gøre bredbånd tilgængeligt inden for en rimelig tidsfrist. Efterhånden som adgangen til bredbånd bliver mere og mere udbredt, og socialt samkvem og økonomiske transaktioner i stigende grad foregår online, vil der på et tidspunkt opstå et alvorligt problem, hvor personer udelukkes fra informationer. Det er i erkendelse af dette problem, at i2010-initiativet 17 har som politisk mål at slå bro over den digitale kløft. Adgangen til bredbåndskommunikation er ikke blot nødvendig af hensyn til konkurrenceevnen og den økonomiske vækst, men er ved at blive et hovedmål for forbrugervelfærden og for integrationen i informationssamfundet. Desuden blev der i Kommissionens meddelelse fra 2006 om "Bredbånd til hele EU" 18 slået kraftigt til lyd for at mobilisere EU-initiativer som f.eks. en spektrumpolitik, samhørighedsfondene, statsstøttereglerne samt regionale og lokale initiativer baseret på partnerskaber mellem den offentlige og privat sektor. I forbindelse med rapporten om den genoplivede Lissabonstrategi opfordrede Kommissionen medlemsstaterne til at udarbejde nationale strategier for bredbånd og fastlægge nationale målsætninger for højhastighedsinternet 19. Disse nationale bredbåndstrategier og i2010- initiativet har indtil nu dannet en samlet ramme for medlemsstaternes videre bestræbelser på at få informationssamfundet ud til så brede befolkningsgrupper som muligt. Efterhånden som bredbånd bliver et nødvendigt værktøj i hverdagen, vil vi stå over for spørgsmålet om, hvorledes vi kan gennemføre en politik, der reelt sikrer "bredbånd for alle", og om hvorledes forsyningspligten kan medvirke til at løfte denne udfordring Overvejelser om den fremtidige udvikling I debatten om, hvilke basistjenester der på sigt skal være tilgængelige, for at borgerne kan deltage i samfundet, fokuseres der stadig oftere på spørgsmålet om, hvorvidt og hvorledes forsyningspligten vil kunne spille en rolle for at realisere disse målsætninger og samtidig generelt fremme åbne og konkurrencedygtige elektroniske markeder. I forbindelse med høringerne om den generelle nyvurdering af regelværket 20 omkring telekommunikation er der blevet rejst en række spørgsmål om forsyningspligtens rolle som en del af en systematisk og realiserbar politik om "bredbånd til alle" KOM(2005) 229. KOM(2006) 129. Se KOM(2007) 803. I bidragene til den offentlige høring vedrørende meddelelse KOM(2005) 203 og til høringen om reformen af EU's regelværk in blev behovet for mere grundlæggende overvejelser om forsyningspligten anerkendt. DA 10 DA

12 Bredbånd medfører en mere aktiv deltagelse i samfundet: e-sundhed, e-læring, e-forvaltning og e-business anvendes i stigende grad af borgerne. Dette har resulteret i en mere aktiv økonomisk og social deltagelse i samfundet med bedre muligheder for at finde beskæftigelse, lave forretninger og studere, uanset geografisk placering. Hovedspørgsmålet er derfor, om forsyningspligt på EU-plan er et passende middel til at fremme udviklingen af bredbånd, og i bekræftende fald hvornår og hvorledes den skal bringes i anvendelse, eller om andre politiske instrumenter i EU i bekræftende fald hvilke - vil være mere effektive. Dette rækker videre end spørgsmålet om forsyningspligtens omfang. Kommissionen finder det særdeles vigtigt, at nøgletjenester som elektronisk kommunikation er bredt tilgængelige for borgere og virksomheder, uafhængig af den geografiske beliggenhed, og til rimelige priser og til en bestemt kvalitet. Kommissionen ønsker derfor at lancere en bred offentlig debat om følgende spørgsmål: 1. I hvilket omfang kan nutidens konkurrencedygtige elektroniske markeder anses for tilstrækkelige til at kunne sikre forsyningspligten under hensyntagen til, at tendensen til at udskifte fastnettelefoni med mobilkommunikation, som har en meget bred dækning til meget rimelige priser, kan tages som tegn på, at en forsyningspligt, som er begrænset til et fast sted, er ved at blive mindre relevant som en social målsætning, og bredbånd udrulles til en hastigt stigende del af befolkning via markedskræfterne, hvilket kan indikere, at bredbånd, herunder mobilt bredbånd, meget vel kan følge samme spor som mobiltelefoni og på mellemlang sigt blive tilgængeligt overalt via markedskræfterne. 2. Tendensen synes at pege på, at et stigende antal abonnenter efterhånden betragter tilfredsstillende adgang til internettet som noget, der ligger ud over en smalbåndsforbindelse. Under disse omstændigheder kan man rejse spørgsmålet, om det er nødvendigt at revidere fortolkningen af begrebet forsyningspligt (især direktivs betragtning 8 sammenholdt med artikel 4, stk. 2), og især om, hvad der skal forstås ved datakommunikation med en transmissionshastighed, som tillader funktionel internetadgang. Det vil også være nødvendigt at overveje, om en mere dynamisk og teknologisk neutral formulering af begrebet vil kræve en ændring af den eksisterende lovgivning. 3. Hvis bredbånd i stigende grad betragtes som værende omfattet af forsyningspligten, vil det så ikke være mere hensigtsmæssigt formelt at udvide forsyningspligten til at omfatte bredbånd som sådan? Er begrebet funktionel internetadgang fortsat brugbart? 4. Er den nuværende definition af forsyningspligten tilstrækkelig fleksibel eller omvendt for snæver, når man tager i betragtning, at markederne i EU-27 befinder sig på så forskellige udviklingstrin? Dette skal ses på grund af følgende detaljerede spørgsmål og overvejelser, som også omfatter forsyningspligtens rolle og gennemførelse i en samlet politik for "bredbånd for alle". a) Hvorledes vil en udvidet forsyningspligt kunne passe ind i en overordnet politik, som skal sikre, at "bredbånd for alle" bliver til virkelighed, og som omfatter regelrammer, der fremmer et konkurrencebaseret udbud af bredt tilgængelige tjenester, f.eks. ved DA 11 DA

13 anvendelse af strukturfondene, etablering af regionale, åbne fibernet, efterspørgselsfremmende foranstaltninger som tilskud til indkøb af brugerudstyr, undervisning og oplysningskampagner? Hvad er fordelene og ulemperne ved en forsyningspligtsmekanisme i forhold til andre instrumenter, som kan anvendes for at gennemføre "bredbånd for alle"? Hvad vil de forventede virkninger være for de forskellige interesseparter, for den sociale og territoriale integration, konkurrencen, investeringerne og konkurrencedygtigheden? b) Hvorledes vil en eventuel udvidelse af forsyningspligten til at omfatte bredbånd, en mere dynamisk fortolkning af begrebet funktionel internetadgang eller en mere differentieret definition af forsyningspligten være forenelig med behovet for at sikre en sammenhængende strategi i det indre marked uden at skabe konkurrenceforvridninger? c) Er det hensigtsmæssigt at lægge sig fast på en bestemt hastighed eller et spektrum af hastigheder, der bør betegnes som bredbånd, eller bør definitionen af funktionel internetadgang ajourføres? Bør denne hastighed fastsættes til mellem 1 og 2 Mbit for at sikre kvaliteten af tjenesterne og aktiv deltagelse i samfundet i dag? d) Fælles europæiske kriterier og gennemførelsesscenarier med henblik på at minimere konkurrenceforvridninger som f.eks.: Hvilket niveau for "brugerflertal" er nødvendigt, før en forsyningspligt kan komme på tale? Hvilke mekanismer skal i forskellige tilfælde anvendes til at fastlægge, hvilke grupper af forbrugere eller geografiske områder der skal være omfattet af forsyningspligt? Hvorledes sikrer man, at svagt stillede grupper (handicappede og ældre) får adgang til og kan anvende elektronisk kommunikation på samme niveau som flertallet af brugere? Er der behov for, at forsyningspligten fortsat skal omfatte abonnentfortegnelser og offentlige betalingstelefoner? Med hensyn til sidstnævnte, er der behov for at udvide forsyningspligten til andre adgangspunkter for elektronisk kommunikation (f.eks. WiFi-hotspots)? Hvorledes bør de virksomheder, der er underlagt forsyningspligten, udvælges, og hvad skal omfanget af deres forpligtelser være? Inden for hvilken institutionel struktur skal forsyningspligten gennemføres, og hvilken rolle skal de regeludstedende myndigheder spille? Hvad kan omkostningerne til sikring af forsyningspligten forventes at blive, og hvem skal dække disse omkostninger? Hvilket omfang og hvilke grænser skal der fastsættes for finansiering og kompensationsordninger, og hvad skal forholdet være mellem finansieringskilder som generel beskatning og forsyningspligtsfonde, og hvorledes sikres foreneligheden med statsstøttereglerne? DA 12 DA

14 3.3. Konklusioner Denne meddelelse indeholder en række overvejelser om forsyningspligtens fremtidige rolle med hensyn til sikring af elektronisk kommunikation. Spørgsmålet er, om definitionen og omfanget af forsyningspligten på EU-plan bør ændres, og i bekræftende fald om forsyningspligten er et passende middel til at fremme udviklingen af bredbånd, eller om andre EU-instrumenter eller nationale foranstaltninger bør bringes i anvendelse. Meddelelsen skal danne grundlag for en debat om de forskellige relevante spørgsmål med henblik på at åbne en bred diskussion i Europa, der i løbet af 2009 vil give alle interesseparter mulighed for at give deres mening til kende og drøfte alternative forslag. På grundlag af denne diskussion vil Kommissionen i anden halvdel af 2009 udsende en meddelelse. Kommissionen vil muligvis udsende en opfølgning i 2010 ledsaget af konkrete forslag, hvis dette er nødvendigt for at ajourføre forsyningspligtdirektivet. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til at anvende denne meddelelse som grundlag for yderligere drøftelser. DA 13 DA

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.3.2009 KOM(2009) 140 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.6.2012 2011/0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Retningslinjer for

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002 24.4.2002 L 108/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Behovet for arbejdskraft fremover

Behovet for arbejdskraft fremover Behovet for arbejdskraft fremover -danskeogeuropæiske perspektiver Henning Jørgensen professor Aalborg Universitet Vidensbazar Vejle 20.11.2008 Afgørende for udviklingstrin MULD MASKINER MENNESKER Generelle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Christian Ølgaard, Erhvervs- og Vækstministeriet Børsmæglerforeningens årsmøde fredag den 8. marts 2013 Et dansk investeringsefterslæb

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2015 COM(2015) 145 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer DA

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv

Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0187(COD) 19.2.2009. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0187(COD) 19.2.2009. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0187(COD) 19.2.2009 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere