3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling. Bernstorffsgade København V. Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling. Bernstorffsgade København V. Telefon"

Transkript

1 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling Bernstorffsgade København V Telefon EAN nummer

2 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Marts 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2

3 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE AF SOCIAL KONTROL OG ØGET DEMOKRATISERING ALLE UNGE HAR RET TIL ET GODT UNGDOMSLIV. DET INDEBÆRER BLANDT ANDET FRIHEDEN TIL SELV AT VÆLGE VENNER, FRITIDSAKTIVITETER, RELIGION, UDDANNELSE OG KÆRLIGHED. DET ER DESVÆRRE IKKE ALLE UNGE, DER NYDER DENNE RET. UNDERSØGELSER VISER, AT UNGE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK I HØJERE GRAD END ANDRE UNGE UDSÆTTES FOR SOCIAL KONTROL OG PÅ DEN MÅDE BLIVER FORHINDRET I AT LEVE DERES LIV, SOM DE SELV ØNSKER. Der er tale om social kontrol, når unge udsættes for kontrol og sanktioner for at få dem til at opføre sig på en bestemt måde, som familien har udstukket, og dette overskrider dansk lovgivning og FN s børnekonvention. Det gælder f.eks. unges frihed til selv at vælge venner, fritidsaktiviteter, religion, uddannelse, kæreste eller ægtefælle. Undersøgelser viser, at unge med anden etnisk baggrund end dansk oftere end andre jævnaldrende oplever, at deres familier begrænser deres selvbestemmelse, når det f.eks. gælder valg af kæreste eller ægtefælle. Det gælder på landsplan, og med Københavns Kommunes medborgerskabsundersøgelse er det nu dokumenteret, at det også er tilfældet for unge med anden etnisk baggrund end dansk i København. København har i Integrationspolitik et mål om, at andelen af københavnere, der oplever social kontrol, skal falde. I handleplanen præsenteres indsatser, som sætter ind mod byens udfordringer med social kontrol. Indsatserne har særligt fokus på unge og på inddragelse af civilsamfundet og foregår i vid udstrækning på skoler og uddannelsesinstitutioner, på de sociale medier og blandt kommunale medarbejdere med ungekontakt. Handleplanen for bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering indeholder følgende 5 indsatser med en samlet økonomisk ramme på 1,55 mio. kr. i Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering 1. Målrettet skoleindsats 2. Øget deltagelse i skolens demokratiske fora 3. Dialog med unge via sociale medier 4. Akutrådgivning og sparring for frontpersonale 5. Samarbejde med civilsamfundet Handleplanens indsatser udfoldes enkeltvis på de følgende sider. 3

4 2. BEKÆMPELSE AF SOCIAL KONTROL OG ØGET DEMOKRATISERING UNGE KØBENHAVNERE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK OPLEVER I HØJERER GRAD END ANDRE UNGE BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL VALG AF KÆRESTE ELLER ÆGTEFÆLLE. EN LANDSDÆKKENDE KORTLÆGNING FRA 2011 VISER, AT DE UNGE PRIMÆRT UDSÆTTES FOR SOCIAL KONTROL AF DERES FORÆLDRE OG MANDLIGE FAMILIEMEDLEMMER, MEN OGSÅ AT DER BLANDT DE UNGE SELV FINDES HOLDNINGER, DER UNDERSTØTTER SOCIAL KONTROL. Indsats Beskæftigelses- og Integrationsudvalget iværksatte i 2013 indsatsen Det Gode Ungdomsliv forebyggelse af social kontrol for at styrke kommunens indsats mod social kontrol. Indsatsens første år havde fokus på at opsamle viden til et inspirationskatalog for kommunale medarbejdere med ungekontakt, styrke akutrådgivningen ved Etnisk Konsulentteam, afholde dialogarrangementer med unge samt skabe en platform for debat med unge på sociale medier. Indsatsen blev udvidet i 2014 med forløb om social kontrol på 4 københavnske folkeskoler, udvikling af et undervisningsmateriale målrettet elever i udskolingen samt modersmålsbaserede forældrekurser i 5 udvalgte bydele. Med Integrationsaftale videreføres indsatsen med nedenstående fem tiltag, der inddrager de unge såvel som lærere og forældre. Indsatsen finansieres i 2016 af 1,35 mio. kr. fra Integrationsaftale samt 0,2 mio. kr. fra Budget Indsats Resultater Effekt Målrettet skoleindsats (igangsat i 2015) Øget deltagelse i skolens demokratiske fora (igangsat i 2015) Dialog med unge via sociale medier (igangsat i 2015) Akutrådgivning og sparring for frontpersonale (igangsat i 2015) Samarbejde med civilsamfundet (igangsættes i 2016) På op til 10 grundskoler samt 3-4 erhvervsskoler iværksættes målrettede forløb om social kontrol Der sikres kompetenceløft af relevante medarbejdere om håndtering af social kontrol på alle københavnske folkeskoler 80 pct. af de deltagende unge oplever, at dialogen giver dem styrkede handlemuligheder 80 pct. af berørte lærere oplever sig i stand til at hjælpe unge udsat for social kontrol 30 pct. af de forældre, der deltager i skolebestyrelsesarbejdet på de berørte skoler, har anden etnisk baggrund end dansk Dobbelt så mange elever med anden etnisk baggrund end dansk opstiller til elevråd på de berørte skoler Debatten på sociale medier når minimum unge årligt, og der registreres minimum 600 interaktioner (kommentarer og likes) med unge på sociale medier årligt Etnisk Konsulentteam behandler mindst 60 henvendelser fra BIF og BUF, fordelt på mindst 10 sager fra BIF og 10 sager fra BUF Der indledes samarbejde med relevante NGO er og private aktører At styrke de unges handlemuligheder i forhold til social kontrol og give lærerne redskaber til at hjælpe unge, der er udsat for social kontrol At sikre demokratisk indflydelse og medborgerskab blandt elever og forældre med anden etnisk baggrund end dansk At igangsætte en debat blandt en bredere målgruppe af unge og derigennem udfordre holdninger, der understøtter social kontrol At styrke samarbejdet i kommunen om social kontrol og klæde frontpersonale i BIF og BUF på til at håndtere sager relateret til social kontrol At understøtte arbejdet med social kontrol blandt civilsamfundsaktører og derigennem styrke og udbrede indsatsen i relevante miljøer Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering 1,55 mio. kr. 1,35 mio. kr. 2,9 mio. kr. 4

5 2.1 MÅLRETTET SKOLEINDSATS KNAP HALVDELEN AF DE SAGER, KOMMUNEN MODTAGER OM SOCIAL KONTROL, OMHANDLER UNGE MELLEM 12 OG 17 ÅR. EN EFFEKTIV INDSATS MOD SOCIAL KONTROL MÅ DERFOR HAVE SÆRLIGT FOKUS PÅ DENNE MÅLGRUPPE. SKOLEN UDGØR DET TRYGGE RUM FOR DEN VANSKELIGE DIALOG OM SOCIAL KONTROL. VED AT ANVENDE SKOLEN SOM PLATFORM ER DET DESUDEN MULIGT AT NÅ UD TIL ALLE UNGE - OGSÅ DEM DER ER MEST ISOLEREDE OG DERFOR IKKE DELTAGER I F.EKS. FRITIDSAKTIVITETER. Hvad tilbyder vi københavnerne? Unge på byens folke- og erhvervsskoler får bedre handlemuligheder til at håndtere egne oplevelser af social kontrol Lærere på byens folke- og erhvervsskoler får større viden og redskaber til at hjælpe elever, der er udsat for social kontrol Hvad gør vi? Unge, der er udsat for social kontrol, mangler ofte grundlæggende viden om deres rettigheder. Tilsvarende mangler lærere og pædagoger viden om de unges vilkår, herunder hvordan de hjælper de unge, og hvordan de tager den vanskelige dialog med forældrene. Med Integrationsaftale blev det besluttet, at der på op til 10 folke- og privatskoler skal gennemføres en målrettet indsats for at forebygge social kontrol. Indsatsen er tænkt som en værktøjskasse, hvor skolerne kan sammensætte et forløb, som kan passes ind i den eksisterende undervisning, og som imødekommer specifikke udfordringer med social kontrol på den enkelte skole. På baggrund af efterspørgsel gennemføres der også forløb på 3-4 erhvervsskoler. For elever er der udviklet et undervisningsmateriale, der skal gøre eleverne bevidste om deres rettigheder, så de kan reagere, hvis de oplever social kontrol. Undervisningsmaterialet kan suppleres med workshops og teater, hvor eleverne diskuterer temaer som ære og ligestilling. For lærere afholdes kurser og oplæg, der kvalificerer dem til at identificere og håndtere social kontrol. For forældre afholdes særlige temaarrangementer, der sætter fokus på trivsel og børneopdragelse, og hvordan man som forælder kan støtte op om sit barns faglige og sociale udvikling. Indsatsen på skoler styrkes yderligere gennem samarbejde med SSP om koordinering af indsatsen mod diskrimination og social kontrol på skolerne, herunder etablering af aftaler med skoler om konkrete forløb samt fysisk tilstedeværelse på skolerne og dialog med elever og lærere om diskrimination og social kontrol. I 2016 afsættes kr. til indsatsen fra Integrationsaftale Målrettet skoleindsats 0,89 mio. kr. 0,89 mio. kr. 1,78 mio. kr. 5

6 2.2 ØGET DELTAGELSE I SKOLENS DEMOKRATISKE FORA SKOLERNES ELEV- OG FORÆLDRESAMMENSÆTNING BØR AFSPEJLES I SKOLENS FORMELLE FORA OG SOCIALE LIV. DET ER ET DEMOKRATISK IDEAL, SOM SKOLERNE OGSÅ SELV EFTERSTRÆBER. DET ER DOG IKKE ALTID TILFÆLDET, SÆRLIGT NÅR DET GÆLDER INDDRAGELSE AF FORÆLDRE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK. Hvad tilbyder vi københavnerne? Større repræsentation af elever og forældre med anden etnisk baggrund end dansk i de demokratiske fora og det sociale liv på københavnske folkeskoler Bedre dialog mellem skole, forældre og unge om social kontrol Hvad gør vi? Skolernes elev- og forældresammensætning afspejles ikke altid i demokratiske fora som f.eks. elevråd og skolebestyrelse. Inddragelse og medansvar kan være med til at øge forældrenes engagement i skolens arbejde og i deres børns hverdag. Med Integrationsaftale blev det derfor besluttet at lave en kampagneindsats rettet mod elever og forældre med anden etnisk baggrund end dansk for at sikre deres repræsentation og engagement i skolens sociale liv og formelle fora. indsatsbehov viser, at skolerne i betydeligt højere grad oplever udfordringer med engagementet hos forældre end hos elever. Indsatsens hovedfokus vil derfor ligge her. Der afvikles en kampagneindsats blandt skoler omfattet af indsatsen mod social kontrol i 2015 og blandt skoler, som Børneog Ungdomsforvaltningen derudover har udpeget som skoler med særligt behov. Kampagneindsatsen afvikles som lokalt forankrede mini-kampagner målrettet den enkelte skole. Kampagnen målrettet forældre løber april-december 2016, mens kampagnen målrettet elever afvikles intensivt i månederne op til elevrådsvalget i efteråret I 2016 afsættes kr. til indsatsen fra Integrationsaftale En indledende undersøgelse af skolernes Øget demokratisering 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. 6

7 2.3 DIALOG MED UNGE VIA SOCIALE MEDIER I EN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE TILKENDEGIVER EN TREDJEDEL AF DE ADSPURGTE DRENGE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK, AT DE IKKE MENER, AT PIGER SKAL HAVE SAMME FRIHED SOM DRENGE. UNDERSØGELSEN VISER SÅLEDES, AT DER BLANDT UNGE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK ER UDBREDTE HOLDNINGER, DER UNDERSTØTTER SOCIAL KONTROL Hvad tilbyder vi københavnerne? Unge får en platform, hvor de kan udveksle erfaringer og holdninger om emner relateret til social kontrol Hvad gør vi? Langt de fleste unge færdes på de sociale medier, og indsatser, der er rettet mod unge, bør således også kunne henvende sig til de unge på disse medier og inddrage civile aktører i de miljøer, hvor social kontrol er mest udbredt. Med Integrationsaftale blev det besluttet at videreføre den allerede etablerede dialog på sociale medier for at nå de unge og få en bred kontakt til målgruppen. Med indsatsen lægges op til en demokratisk erfarings- og holdningsudveksling, hvor også flertalsmisforståelser om holdninger til social kontrol blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk udfordres. Indsatsen afvikles på Facebook-siden Det Bar Ayib, der har mere end følgere (primært unge), hvoraf pct. skønnes at have anden etnisk baggrund end dansk. Det Bar Ayib kan oversættes til det er bare pinligt og er en underholdningsportal startet af tre unge med anden etnisk baggrund end dansk med det formål at bygge bro mellem kulturer via humor. På siden lægges der op til dialog og debat om social kontrol gennem skildring af personlige historier eller dilemmaer relateret til social kontrol. De unge opfordres herigennem til at dele egne erfaringer og holdninger i en debat, som modereres af sidens administratorer i dialog med forvaltningen. Blandt hidtidige temaer for debatten er f.eks. social kontrol unge imellem, homoseksualitet og valget om at bære tørklæde. I de indlæg, som relaterer til f.eks. homoseksualitet, inddrages foreningen Sabaah, som er en forening for LGBT personer med anden etnisk baggrund end dansk. I 2016 afsættes kr. til indsatsen fra Integrationsaftale Dialog med unge via sociale medier 0,06 mio. kr. 0,06 mio. kr. 0,12 mio. kr. 7

8 2.4 AKUTRÅDGIVNING OG SPARRING FOR FRONTPERSONALE SOM LÆRER ELLER JOBCENTERMEDARBEJDER MED UNGEKONTAKT KAN DET VÆRE SVÆRT AT VIDE, HVORDAN MAN SKAL FORHOLDE SIG I MØDET MED EN ELEV ELLER EN BORGER, DER ER UDSAT FOR SOCIAL KONTROL. DER ER DERFOR BEHOV FOR AT KLÆDE FRONTPERSONALE PÅ MED VIDEN OG REDSKABER TIL AT FORSTÅ OG HÅNDTERE SITUATIONER, HVOR SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER ER PÅ SPIL. Hvad tilbyder vi københavnerne? Frontpersonale i kommunen bliver klædt på til at spotte og håndtere social kontrol, så de bliver bedre til at hjælpe unge, der er udsat for social kontrol Unge, der oplever social kontrol, får relevant rådgivning og henvises til rette tilbud Hvad gør vi? Unge, der er udsat for social kontrol, skal sikres rådgivning og henvises til relevante tilbud. Etnisk Konsulentteam yder derfor fortsat rådgivning og sparring til medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, som kan henvende sig akut om unge, de er bekymrede for. Derudover står Etnisk Konsulentteam til rådighed med sparring og oplæg for medarbejdere i de to forvaltninger. Oplæg for lærere indgår derudover som et af elementerne i den målrettede indsats på skolerne. Mange af de sager, som Etnisk Konsulentteam modtager, involverer familier (ofte med flygtningebaggrund), hvor en eller begge forældre lider af posttraumatisk stress syndrom, som ofte forstærker kontrollen og den fysiske og psykiske vold. Forvaltningen og Etnisk Konsulentteam indleder derfor i 2016 et samarbejde med Dansk Institut Mod Tortur, DIGNITY, om behandlingstilbud til de familier, hvor der er traumerelateret vold involveret. I 2016 afsættes kr. til indsatsen fra Integrationsaftale Akutrådgivning og sparring for frontpersonale 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,6 mio. kr. 8

9 2.5 SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET Hvad tilbyder vi københavnerne? NGO er og private aktører, der arbejder med social kontrol, understøttes i deres arbejde Indsatsen mod social kontrol styrkes og udbredes i relevante miljøer til gavn for byens unge Hvad gør vi? Der foregår allerede en række gode private initiativer mod social kontrol. En væsentlig del af kommunens arbejde mod social kontrol er derfor at understøtte det gode arbejde, der allerede foregår i NGO'er og blandt private aktører. Disse organisationer og aktører har en unik adgang til de unge, som det ellers kan være svært for kommunen at komme i kontakt med. Desuden har de private organisationer og aktører ofte et uvurderligt tillidsforhold til de unge, som det er svært at opbygge for en offentlig myndighed, ligesom de har et indgående kendskab til de specifikke problemstillinger, der gør sig gældende i de forskellige miljøer. Med midler fra Budget 2016 understøttes og kvalificere disse private NGO'ers arbejde. Dette arbejde koordineres og sammentænkes med Københavns Kommunes øvrige indsats mod social kontrol. I 2016 afsættes kr. til indsatsen fra Budget Samarbejde med civilsamfundet 0,2 mio. kr.* 0,2 mio. kr. *Midlerne fra Budget 2016 (0,2 mio. kr. årligt) udmøntes for perioden

10 10

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Figur: oversigt over indsatser på integrationsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Figur: oversigt over indsatser på integrationsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen INTRODUKTION BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET VIL NEDBRINGE MERLEDIGHEDEN FOR KØBENHAVNERE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK, HJÆLPE FLERE UNGE IGENNEM UDDANNELSE OG STYRKE KØBENHAVNERNES MEDBORGERSKAB

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil halvere merledigheden for københavnere med ikke-vestlig baggrund og hjælpe flere i gang

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

ETNISK KONSULENTTEAMS STATISTIK 2015

ETNISK KONSULENTTEAMS STATISTIK 2015 ETNISK KONSULENTTEAMS STATISTIK 15 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommunes Social-, Beskæftigelses-

Læs mere

Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever

Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever Christian Damborg Trivsels-/ SSP vejleder Gl. Lindholm Skole, Aalborg kommune cb@glind.dk Tre fokusområder Hvad er min rolle som fagperson

Læs mere

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER Informations- og holdningskampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2014

Etnisk Konsulentteams statistik 2014 Etnisk Konsulentteams statistik 214 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommunes Social-, Beskæftigelses-

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 57 Offentligt Tal og fakta om social kontrol i Danmark Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Kort om LOKK LOKKs formål:

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2016

Etnisk Konsulentteams statistik 2016 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommune. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør bruges teamet

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Etnisk Konsulentteam statistik 2013

Etnisk Konsulentteam statistik 2013 Etnisk Konsulentteam statistik 2013 Indhold Personsager... 2 Henvendelsesårsager... 2 Fordeling på rekvirenter... 4 Fordeling på socialcentre... 4 Fordeling på alder... 5 Fordeling på køn... 5 Fordeling

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af indsatser fra Integrationsaftale 2015-2016

Bilag 1: Udmøntning af indsatser fra Integrationsaftale 2015-2016 Bilag 1: Udmøntning af indsatser fra Integrationsaftale 2015-2016 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget igangsætter med Integrationsaftale 2015-2016 indsatser på integrationsområdet for i alt 10,1 mio.

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del Bilag 17 Offentligt 29.september 2016 Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter v. Camilla M. Kronborg - SIRI Definitioner "Ære...det er svært at forklare.

Læs mere

Handleplan - Det gode ungdomsliv - forebyggelse af social kontrol

Handleplan - Det gode ungdomsliv - forebyggelse af social kontrol KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og mangfoldighed NOTAT 17-12-2012 Handleplan - Det gode ungdomsliv - forebyggelse af social kontrol Sagsnr. 2012-139704

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012

Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012 Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012 Etnisk konsulentteam er forankret i, og er et bydækkende tilbud til ansatte i Københavns kommunes socialforvaltning. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

VISO konference 1. dec. 2015

VISO konference 1. dec. 2015 VISO konference 1. dec. 2015 Mutya Koudal, specialkonsulent Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ære er svært at forklare. Det er de bare. Det er noget, man har og den skal man passe

Læs mere

Handleplan for Vækst gennem mangfoldighed 2014

Handleplan for Vækst gennem mangfoldighed 2014 NOTAT Bilag 1: Handleplaner for Inklusionsaftale 2014 Handleplan for Vækst gennem mangfoldighed 2014 Baggrund BIU afsatte med Inklusionsaftale 2014 2 mio. kr. til Vækst gennem Mangfoldighed. Indsatsen

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

ANBEFALINGER FRA EKSPERTGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF SOCIAL KONTROL

ANBEFALINGER FRA EKSPERTGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF SOCIAL KONTROL ANBEFALINGER FRA EKSPERTGRUPPEN TIL FOREBYGGELSE AF SOCIAL KONTROL 1 Anbefalinger fra ekspertgruppen til forebyggelse af social kontrol Udgiver: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier.................................................. 4 Hvad er målguppens behov?..........................................................

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Aftale mellem BUU og Brug Folkeskolen om Brug Folkeskolens aktiviteter

Aftale mellem BUU og Brug Folkeskolen om Brug Folkeskolens aktiviteter Aftale mellem BUU og Brug Folkeskolen om Brug Folkeskolens aktiviteter 2017-19 Brug Folkeskolen arbejder på udvalgte skoler med særligt udfordrende rammebetingelser i hele København. Det vurderes, at skoledistrikter

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik

Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Københavns Kommunes daghøjskolepolitik Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Københavns Kommunes daghøjskolepolitik formål Folkeoplysning er en bærende del af

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 2 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen På dette kursus vil vi sætte fokus på menneskerettigheder som både indhold og form i læreruddannelsen. Kurset vil udfolde tematikker omkring menneskerettigheder

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen?

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? Ændringerne af integrationsloven Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? PROGRAM 1. Baggrund 2. Lovændringen De overordnede rammer Integrationsplan Helbredsmæssig vurdering Den

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Bilag 1: Statusrapport for TaskForce Inklusion 2012

Bilag 1: Statusrapport for TaskForce Inklusion 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Bilag 1: Statusrapport for TaskForce Inklusion 2012 TaskForce Inklusion har i 2012 understøttet

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter

Forebyggende indsatser mod æresrelaterede vold/konflikter Lokalt eller nationalt? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Fordele og ulemper? Erfaringer fra Danmark Hvad kendetegner æresrelaterede konflikter? Komplicerede og indviklede Berører hele familien Kan udvikle sig voldsomt,

Læs mere