Aarhus Kommune. Bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Bemærkninger"

Transkript

1 Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2010

2 42

3 Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2010

4 42

5 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse med sammendrag og regnskabsoversigt m.v. Indenfor hver enkelt sektor er bemærkningerne disponeret således: 1. Sektorens indhold og afgrænsning 2. Mål - herunder: Overordnede mål Delmål og målopfyldelse Særlige indsatsområder Supplerende nøgletal 3. Sektorens indhold og afgrænsning Overordnet resume af sektorens økonomi Beskrivelse af regnskabsresultatet vedr. drift og personale Beskrivelse af regnskabsresultatet vedr. anlæg Beskrivelse af status for takstfinansierede områder og områder med decentraliseringsordning 4. Øvrige forhold - herunder: Afrapporteringer og redegørelser for anvendelse af puljer m.v. Til supplering af regnskabsbemærkningerne er der udarbejdet detaljerede beskrivelser af sektorafgrænsningen, af afvigelser mellem budget og regnskab samt af status vedrørende decentraliseringsområder. Denne beskrivelse, som primært foreligger på elektronisk form, er disponeret på følgende måde: 1. Sektorens kontomæssige afgrænsning 2. Specifikation af afvigelser mellem budget og regnskab 3. Status for områder med decentraliseringsordning Det samlede regnskabsmateriale indeholdende alle de nævnte afsnit er tilgængeligt på elektronisk form på Aarhus Kommunes hjemmeside under: "http://www.aarhus.dk/politik/kommunensoekonomi/regnskab/". Papirudgaver af det samlede regnskabsmateriale vil være tilgængeligt hos Borgmesterens Afdeling, Budget og Regnskab.

6 42

7 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Sociale Forhold og Beskæftigelse: Sektor 1.00 Socialforvaltningen... 1 Sektor 1.40 Beskæftigelsesforvaltningen Sektor 1.70 Servicecentre og fællesfunktioner Teknik og Miljø: Sektor 2.00 Administration Sektor 2.20 Planlægning og Byggeri Sektor 2.30 Trafik og Veje Sektor 2.40 Natur og Miljø Sektor 2.50 Ejendomsforvaltningen Sektor 2.60 Aarhus Brandvæsen Sektor 2.70 Natur og Vej Service Sektor 2.90 AffaldVarme Sundhed og Omsorg: Sektor 3.30 Service for ældre og handicappede Kultur og Borgerservice: Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice Børn og Unge: Sektor 5.50 Børn og Unge Borgmesterens Afdeling: Sektor 0.20 Budgetreserver Sektor 0.30 Administration m.v Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 9 Balance Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

8 42

9 SEKTOR 1.00 SOCIALFORVALTNINGEN

10 42

11 Socialforvaltningen Socialforvaltningen Intet andet kommunalt område står over for samme udfordringer med et stadigt stigende udgiftspres som Socialforvaltningen og det specialiserede socialområde. Samtidig står Socialforvaltningen med et dårligt økonomisk fundament med en stor oparbejdet gæld og et budgetgrundlag, der i de kommende år er faldende. Forvaltningen har i 2010 et underskud på 244 mio. kr. i 2010 i forhold til rammen på det decentraliserede område. Resultatet skal ses i lyset af en akkumuleret gæld på 370 mio. kr. og behovet for fremadrettet at nedbringe størrelsen heraf. Der er derfor behov for en markant strammere styring i 2011 og frem, hvis økonomien skal i balance for Herudover er der behov for at tænke nyt og afprøve alternative løsninger, hvis Socialforvaltningen skal kunne tilbyde borgerne den nødvendige service, hvilket vanskeliggøres af den stramme økonomiske situation. Med henblik på at få løst udfordringerne er der sat en række initiativer i værk. Byrådet har d. 26. januar 2011 vedtaget en indgribende spareplan, der skal være med til at sikre balance mellem budget og regnskab. Aftalen indeholder imidlertid ikke forslag om, hvordan en fremtidig afvikling af socialområdets gæld fra 2012 sikres, og der er heller ikke afsat budget til fastholdelse af serviceniveauet ved den fortsatte tilgang af borgere til området i 2012 og fremefter. Afdelingen forventer forud for budgetdrøftelserne for 2012 at fremsende byrådsindstilling desangående. Udover spareplanen arbejdes der med en lang række faglige og styringsmæssige initiativer, herunder udarbejdelse af bestillerplaner, serviceniveaubeskrivelser og en række økonomistyringsmæssige initiativer. Den største udfordring er stigende udgiftspres på både voksen- og familieområdet. På voksenområdet har især det eksterne køb været presset. Blandt andet på grund af sager, hvor Aarhus Kommune har været betalekommune men ikke handlekommune, således at udgiften indtil 1. januar 2011, kun i begrænset omfang har været styrbar. Socialforvaltningen har taget alle handlekommune sager hjem i 2011 og vil arbejde for at ensarte serviceniveauer på tværs af sagerne. Dette vil give bedre muligheder for bedre at styre udgifterne, omstillingen vil dog være udfordret af behovet for at opbygge nye og alternative løsninger samt borgernes naturlige og lovgivningsmæssige ret til selv at vælge om de vil flytte. På familieområdet har presset i sær været på anbringelsesområdet. Samlet set har det været vanskeligt, at sænke aktivitet og gennemsnitspris i 2010 i tilstrækkelig grad til at kunne overholde budgettet, da dette har beroet på en gennemgang, ændring og omstilling i en række enkeltsager. Der er anvendt flere pladser, som samtidigt har været dyrere end forudsat. Udgangspunktet for 2011 er bedre, da indgangsniveauet i 2011 er lavere end niveauet 1. halvår 2010.

12 Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1 Socialforvaltningens serviceområde Socialforvaltningens service omfatter forskellige aktiviteter og målgrupper. Den sociale indsats kan inddeles i følgende serviceområder: Tilbud til børn, unge og familier med særlige behov Tilbud til voksne med handicap Tilbud til voksne med sindslidelse Tilbud til voksne med særlige sociale problemer eller misbrug. Fælles for indsatserne er, at de tager udgangspunkt i ressourcerne hos den enkelte og i det offentlige og private netværk. I Socialforvaltningen gennemføres følgende faser: Modtagelse, når borgeren henvender sig Undersøgelse i samarbejde med klient og relevante partnere Handleplan i samarbejde med borgeren Visitation/kontakt med samarbejdspartnere Selve det sociale tilbud samt opfølgning Afslutning. Tilbud til børn, unge og familier med særlige behov Kommunen har efter Serviceloven en særlig forpligtigelse til at føre tilsyn med de forhold, som børn i kommunen lever under. Ligeledes er der en forpligtelse til at sørge for, at forældre eller andre, der forsørger et barn, kan få gratis familieorienteret rådgivning. Kommunen er forpligtet til at yde hjælp i de tilfælde, hvor et barn eller en ung har vanskeligheder i forhold til sine omgivelser eller lever under utilfredsstillende forhold, samt til at støtte forældre med børns opdragelse og pleje. Det er i et vist omfang kommunen selv, der fastlægger serviceniveauet og afgør, hvilke hjælpeforanstaltninger, der skal sættes ind med. Tilbuddene omfatter børn, unge, og familiers ophold på døgninstitutioner og børn og unges ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, tilbud om døgnaflastningsophold m.v. Hertil kommer aktivitets- og behandlingstilbud i familiebehandlingen, familieværksteder eller lignende dagtilbud, særlige tilbud via Ungdomscentret, samt støtte- og kontaktordninger for børn og unge. Ungdomscentret og SSP forestår herudover kriminalitetsforebyggelse i almindelighed. Desuden ydes hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med alvorligt syge børn eller børn med handicap. Endvidere ydes der halv friplads på dagtilbud til børn med handicap, og der kan gives hel eller delvis friplads, når der er særlige socialpædagogiske grunde. Endelig er der etableret Den Sociale Døgnvagt, som modtager borgere, der har behov for vejledning uden for almindelig åbningstid, samt Børn og Unge Vagten, der tager sig af henvendelser om børn og unge uden for almindelig åbningstid. Tilbud til voksne med handicap Socialforvaltningen har ansvaret for tilbud ifølge Serviceloven til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddene omfatter ophold i botilbud, herunder boformer, beskyttede boliger, bofællesskaber, bostøtteordninger, voksen familiepleje, særlige socialpædagogiske opholdssteder samt handicaphjælperordningen til ophold i eget hjem. Hertil kommer en række tilbud som eksempelvis ledsageordningen, aktivitets- og samværssteder, kompenserende ydelser til voksne med handicap samt specialundervisning til voksne med

13 Socialforvaltningen handicap og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der ydes endvidere tilskud til en række frivillige og private organisationer, der driver omsorgstilbud for målgruppen. Tilbud til voksne med sindslidelse Socialforvaltningen har tilsvarende ansvaret for tilbud ifølge Serviceloven til voksne med sindslidelse. Tilbuddene omfatter ophold i botilbud, herunder boformer, bofællesskaber og bostøtteordninger. De socialpsykiatriske dagtilbud inkluderer kontaktsteder, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Desuden er der akut og opsøgende indsatser, herunder støtte- og kontaktpersonsordningen. Der ydes endvidere kompenserende specialundervisning for voksne. Samarbejdsaftalen om fælles drift med Region Midtjylland af fire lokalpsykiatrier i socialdistrikterne er ligeledes en del af Sundhedsaftalen mellem Kommune og Region. Den regionale del varetager ambulant lægelig og psykologisk behandling. Den kommunale del yder rådgivning og vejledning samt en udgående bostøttefunktion til brugere med sindslidelse i egen bolig og bofællesskab. For Lokalpsykiatriens udrykningsteam uden for almindelig åbningstid er der truffet aftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune om fælles bemanding og finansiering i henhold til sundhedsaftalen. Der ydes endvidere tilskud til en række frivillige og private organisationer, som har et beskæftigelses-, uddannelses-, eller omsorgsrettet tilbud. Tilbud til voksne med særlige sociale problemer eller misbrug Indsatsen for de særligt socialt udsatte foregår primært med udgangspunkt i Serviceloven. Alkoholbehandlingen yder behandling efter Sundhedsloven. Tilbuddene til særligt socialt udsatte voksne omfatter ambulant behandling og døgnbehandling for stofmisbrugere samt behandling af alkoholmisbrugere, herunder også familiebehandling. Socialforvaltningen tilbyder desuden en række botilbud til hjemløse eller funktionelt hjemløse borgere. Tilbudsviften består af akutte botilbud og omsorgstilbud på forsorgsinstitutioner, trænende og støttende botilbud samt udslusningsboliger. Endelig er der opsøgende tilbud og en række samværs- og aktivitetstilbud. Særligt er oprettet en beskæftigelsesrettet udførerenhed i Socialforvaltningen, der tilbyder borgere med andre problemer ud over ledighed en særlig håndholdt beskæftigelsesindsats. Et væsentligt element i indsatsen over for særligt socialt udsatte er de frivillige og private organisationer med sociale formål, der bl.a. tilbyder samværstilbud for målgruppen, og som Aarhus Kommune yder tilskud til. I oktober 2010 har Socialforvaltningen startet Heroinforsøgsprojektet. Formålet er at få de mest belastede misbrugere ud af kriminalitet og ind i en regelmæssig behandling, der på sigt gerne skal resultere i forbedret helbred og livskvalitet. Der er nu 9 brugere og yderligere 2 på vej. Der er tilknyttet 6 medarbejdere (3 sygeplejersker og 3 social- og sundhedshjælpere) samt 1 teamleder. Behandlingen foregår ambulant, idet brugerne møder frem dagligt og indtager deres dosis heroin under lægeovervåget tilsyn.

14 Socialforvaltningen 1.2. Socialforvaltningens organisationsplan: Der er i 2009 arbejdet på en indstilling om organisering af Socialforvaltningen, som blev vedtaget den 27. januar De væsentligste lovregler og byrådsbeslutninger Socialforvaltningens forvaltningsområde er primært reguleret af følgende tre love: Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om integration af udlændinge i Danmark. Lov om social service (Serviceloven) omfatter de sociale velfærds- og hjælpeforanstaltninger. For Socialforvaltningens opgaveområder omfatter dette tilbuddene til familier med særlige vanskeligheder, personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, personer med sindslidelse, samt personer med særlige sociale vanskeligheder. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område omfatter bestemmelser vedrørende blandt andet borgerens rettigheder og forpligtelser, klageregler, kommunens og regionens opgaver, oplysningspligt, handlekommune-bestemmelser, Det Sociale Nævn, Den Sociale Sikringsstyrelse, Ankestyrelsen og Det Centrale Koordinationsudvalg. Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) omfatter opgaver i forbindelse med integration af flygtninge. Socialforvaltningens tilbud retter sig mod flygtninge omfattet af Integrationsloven, hvor der er særlige familiemæssige eller sociale problemer, som kræver en særlig indsats for at integrationen kan lykkes. I november 2008 vedtog Byrådet Aarhus Kommunes børn og unge-politik. Børn og ungepolitikken skal bidrage til øget helhedstænkning i alle indsatser for børn og unge i Aarhus

15 Socialforvaltningen Kommune, og derigennem bidrage til, at sammenhængen mellem almene tilbud og tilbud for børn og unge med særlige behov styrkes. Herudover har Byrådet i januar 2009 vedtaget udviklingsplan for indsatsen i forhold til udsatte børn og unge. Formålet med udviklingsplanen er at styrke myndighedsområdet og sagsbehandlingen i Socialforvaltningen, idet myndighedsarbejdet er omdrejningspunktet for hele indsatsen overfor udsatte børn og unge. I forlængelse af Regeringens strategi for hjemløse har Aarhus Byråd i juni 2009 vedtaget en hjemløseplan, der udfolder og konkretiserer de overordnede målsætninger i strategien om at afskaffe hjemløshed og reducere ophold på forsorgshjem. De nye byrådsbeslutninger afspejles i Socialforvaltningens virksomhedsplan og i det videre arbejde med mål. 2. Mål for effekt og ydelser Socialforvaltningen skal være en organisation, der gennem en venlig, koordineret, kompetent og effektiv service: hjælper de borgere, der har behov for det støtter borgere, så de bliver i stand til at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner skaber plads til forskellighed og mangfoldighed. Socialforvaltningens vision er at fremme social inklusion og medborgerskab for de mest udsatte borgere. Det betyder, at der skal gives støtte og plads til de mest udsatte borgere, så de kan indgå som ansvarlige og respekterede deltagere i det sociale fællesskab. Det kræver, at vi understøtter en mobilisering af de nødvendige ressourcer hos den enkelte og i det offentlige og private netværk. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra principper om, at inddrage og tilrettelægge arbejdet på sådan en måde, at borgeren får mulighed for aktivt at tage ansvar for egen situation. Den enkelte skal således have den nødvendige støtte til aktivt at kunne løse egne problemer. Støtte gives med det formål, at skabe udviklingsrammer således at den enkelte - på trods af individuelle vanskeligheder, i videst mulig omfang opnår muligheden for at leve et selvstændigt liv, uafhængigt af det sociale hjælpesystem. I forhold til børn og unge lægges der i Socialforvaltningen særlig vægt på, at støtten ydes ud fra barnets eller den unges bedste, herunder lægges der vægt på at give barnet eller den unge en stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i opvæksten. Krav til den enkelte kan f.eks. være, at personen skal modtage bestemte tilbud, at man skal godkende en behandlings- eller handleplan, at tilbuddet skal afhjælpe et væsentligt problem eller i væsentlig grad forbedre personens livssituation.

16 Socialforvaltningen 2.1. Overordnede effektmål Børn, unge og familier med særlige behov skal - ud fra en individuel vurdering - have støtte til at klare egne vanskeligheder i eget miljø. Familien/barnet skal have indflydelse på og ansvar for løsningen af egne problemer På handicapområdet skal indsatsen understøtte mulighederne for, at personer med handicap og deres familier kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret På psykiatriområdet skal indsatsen understøtte mulighederne for, at den sindslidende og dennes familie kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret På området for særligt socialt udsatte skal indsatsen understøtte mulighederne for at personen kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret Voksne med misbrugsproblemer skal tilbydes og motiveres til at indgå i et behandlingsforløb. Målet er afvænning/ stoffrihed, periodevis afvænning/ stoffrihed eller i det mindste en forbedret livskvalitet Brugernes ansøgninger og spørgsmål om hjælp skal behandles i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den relevante sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Brugerne skal mødes med respekt og forståelse og sikres en hurtig og kompetent sagsgang. Brugerne skal tilbydes en helhedsorienteret og koordineret indsats. 2.2 Delmål og målopfyldelse (effektmål/ydelsesmål) Familier, børn og unge Børn, unge og familier med særlige behov skal - ud fra en individuel vurdering - have støtte til at klare egne vanskeligheder i eget miljø. Familien/barnet skal have indflydelse på og ansvar for løsningen af egne problemer. Delmål: Effekt af forebyggende familiebehandling. (Effektmål) Det er målet, at mindst 90 % af de familier, der visiteres til forebyggende familiebehandling, skal klare sig uden døgnanbringelse ½ år efter dagtilbuddets ophør. Socialforvaltningen ønsker at styrke familiens ressourcer og sammenhold. Der arbejdes med at forebygge anbringelse, hvor det er muligt, at understøtte et godt anbringelsesforløb og at lette overgangen fra anbringelse til hjemgivelse. Det forebyggende arbejde foregår bl.a. i familiebehandlinger, familieværksteder, Inter, Vuggestedet, børnehuse og Familieskoler. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Andelen uden døgnanbringelse ½ år efter indsatsens afslutning udgør i %. Sammenlignet med resultatet i 2009 er dette en forbedring på 2%. Der er især sket en forbedring indenfor kategorierne: Børn, hvor anbringelse kan have været overvejet og Børn, hvor der

17 Socialforvaltningen er sket en anbringelse. En forebyggende indsats under et barns anbringelse er familiebehandling eller praktisk eller pædagogisk støtte. Formålet er at bevare familien samlet, typisk ved at understøtte hjemgivelse hurtigst muligt, sikre barnet weekend- eller ferieophold i familien og at bevare øvrige søskende i hjemmet. Uden døgnanbringelse ½ år efter Regnskab Budget Afvigelse indsatsens afslutning (R-B) Forebyggende familiebehandling 97% 90% 7% Andel børn uden døgnanbringelse ½ år efter indsatsens afslutning (%) Andel ikke anbragte børn - 90% 92% 89% 95% 95% 97% Anm: Databruddet skyldes at det frem til 2007 kun har været muligt at måle på den tidligere afgrænsning af forebyggende foranstaltninger. Nøgletal Andel børn uden døgnanbringelse ½ år efter indsatsens afslutning (%) fordelt på formål med indsatsen. Databrud Kun dagforanstaltning (lav risiko for anbringelse) Forebyggelse af anbringelse (høj risiko for anbringelse) Allerede anbragt (støtte til hjemgivelse) % 95% 97% (565/582) 98% 568/579 97% 555/573 85% 86% 90% (62/69) 87% 46/53 97% 60/62 Databrud 47% 20% 67% (24/36) 64% 30/47 86% 37/43 Ikke kategoriseret* 88% 91% 100% (31/31) 100% 37/37 100% 84/84 I alt 92% 89% 95% (682/718) 95% 681/716 97% 736/762 Anm.: *) Der er igangsat en proces for at få kategoriseret de resterende ukategoriserede sager. Anm.: Databruddet skyldes at det frem til 2007 kun har været muligt at måle på den tidligere afgrænsning af forebyggende foranstaltninger. Der kan yderligere suppleres med nøgletal for antallet af børn, der to år efter en forebyggende foranstaltning fortsat ikke har været anbragt: Nøgletal Andel børn uden døgnanbringelse 2 år efter indsatsens afslutning (%)* I alt 89% 88% 90% 89% 92% 94% 94% 96% Anm.: *) Databruddet skyldes at det frem til 2007 kun har været muligt at måle på den tidligere afgrænsning af forebyggende foranstaltninger. Databrud Delmål: Fald i ungdomskriminalitet (Effektmål) Det er målet, at mindst 75 % af de årige, der visiteres til kriminalitetsforebyggende indsats, skal være udenfor kriminalitet ½ år efter tilbuddets ophør. Der måles på den kriminalitetsforebyggende indsats i forhold til årige med underretning fra politiet og årige med sigtelser. Status og målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt.

18 Socialforvaltningen Resultatet for 2010 er 71% og ligger 4,1 % under budgetmålet. Foranstaltningerne kontaktpersoner og arbejdspraktik har opfyldt målet, mens foranstaltningerne anbringelse og MST ligger under mål. Sammenlignet med 2009 er resultatet 2,1 %-point lavere. For MST er måltallet for de årige usædvanligt lavt kun én ud af syv unge er ikke sigtede igen efter endt foranstaltning. Der er manglende pladser til unge med ADHD, Aspergers syndrom o.l. samt lange ventetider på psykiatrisk udredning og medicinering i Som konsekvens af tallene er der iværksat tiltag til styrkelse af indsatsen: Bedre koordinering mellem MST og Youth Offending Team (Tværsektorielt kriminalitetsforebyggende samarbejde om unge i Aarhus Vest) samt aftale med Børne- og Ungepsykiater om tidlig udredning i MST-regi. Hermed kan der iværksættes psykoedukation (Undervisning af brugere og pårørende i psykisk sygdom og symptomer) på et tidligere tidspunkt, og samarbejdet med skoler omkring unge med psykiatriske problemstillinger kan styrkes. Uden kriminalitet ½ år efter indsatsens Regnskab Budget Afvigelse afslutning (R-B) Andel årige 70,9% 75% -4,1% Andel årige uden kriminalitet ½ år efter indsatsens afslutning (%) fordelt på foranstaltninger: Kontaktpersonordning - 74% 86% 61% 74% 91,3% årige % 67% 100% årige % 77% 75,7% MST - 58% 56% 47% 79% 36,4% årige % 100% 75% årige % 70% 14,3% Arbejdspraktik - 67% 72% 55% 56% 76,9% årige % 0 100% årige % 65% 88,9% Anbringelse - 79% 72% 68% 77% 67,1% årige % 77% 62,5% årige % 77% 67,5% I alt - 74% 73% 61% 73% 70,9% Anm.: Opgørelsesmetoden medtager alle personer med tidligere kriminalitet, der har været indskrevet på tilbuddet. Dvs. der skelnes ikke mellem afbrudte og gennemførte forløb. MST Danmarks opgørelsesmetode medtager kun de planmæssigt gennemførte forløb, dvs. succesraten bliver højere. Der er fordele og ulemper ved begge opgørelsesmetoder. Nøgletal fordelt på alder Antal i kriminalitetsforebyggende indsats Antal årige Antal årige I alt

19 Socialforvaltningen Nøgletal: Antal domme og antal dømte årige i Aarhus Kommune Domme * 268* 260* Domme pr årige 3,42 3,30 2,81 3,13 2,69 2,50 Anm.: *) Ny datakilde via Statistikbanken. Opgjort som antal skyldige afgørelser undtaget færdselsforseelser. Opgøres med ca. 1 års forsinkelse, 2009 er altså nyeste trækning. Nøgletal: Antal sigtede og sigtelser årige i Aarhus Kommune pr. år Sigtede årige Sigtede årige Sigtelser årige Sigtelser årige Der er et fald i antal sigtede fra 2009 til 2010 på 20 % og et fald i antal sigtelser på 19 %. Faldet er især sket indenfor berigelsesforbrydelser, hvor der er et fald på 27 %, mens der er et fald i sigtelser for personfarlige forbrydelser på 14 %. Ifølge Østjyllands Politi har der i 2010 ikke været udsving i ressourceforbruget eller særligt målrettede indsatser ift. ungdomskriminalitet, hvorfor faldet i antal sigtelsesunderretninger kan ses som en indikator på et reelt fald i ungdomskriminaliteten fra 2009 til Delmål: Brugertilfredshed (Effektmål) Der gennemføres bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Der er i 2009 gennemført bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser blandt døgntilbud på området for børn, unge og familier. Nedenfor ses de opfølgningsinitiativer, der er gennemført i Brugerundersøgelse Andel brugere, der er tilfredse med indsatsen Samlet brugerundersøgelse* Generel tilfredshed med indsatsen % Oplevelse af positiv udvikling % Samlet subjektiv vurdering af tilbudene (godt eller enestående) % Anm.: * I 2009 var svarprocenten 66 % (251/165)

20 Socialforvaltningen Pårørendeundersøgelse Andel pårørende, der er tilfredse med indsatsen Samlet pårørendeundersøgelse* Generel tilfredshed med indsatsen % Oplevelse af positiv udvikling % Samlet subjektiv vurdering af tilbudene (godt eller enestående) % Anm.: * I 2009 var svarprocenten 78 % (323/412). I 2010 er der i samarbejde med MED-udvalg, Forældreråd og Elevråd er der gennemført en række opfølgningsinitiativer med afsæt i arbejdet med: Information til brugere og forældre Kommunikation mellem tilbud og forældre Dialog om mulige forbedringer. Fokuspunkterne har været at understøtte barnets udvikling bedst muligt, inddragelse af de unge, støtte til forældre-barn relationen, styrkelse af forholdet mellem børn og personale samt at møde forældre med respekt. På enkelte tilbud illustrerede undersøgelser særlige udfordringer. Det drejede sig om Heimdal, Bøgholt, Miniinstitutionerne. Heimdal På Heimdal har man arbejdet med forbedret kommunikation i samarbejde med forældrene med henblik på at: Skabe ny viden om hvilke forhold, der har betydning for forældrenes oplevelse af samarbejdet med Heimdal og Formulere og afprøve nye samarbejdsformer. Projektet indgår i Heimdals årsplan for strategiske fokuspunkter i 2010/2011 og første del vil efter planen blive gennemført i foråret 2011 således, at der fra efteråret 2011 kan igangsættes og afprøves nye samarbejdsformer. Miniinstitutionerne På miniinstitutionerne har man arbejdet med at: understøtte medinddragelse af forældrene styrke de unges inddragelse deltager de unge nu i samarbejdsmøder, hvor de får mulighed for at ytre sig. Der foretages en erfaringsopsamling i juni 2011 med henblik på vurdering af resultaterne. Bøgholt: I forlængelse af de udviklingspunkter undersøgelsen efterlod, arbejder Bøgholt med følgende tiltag: På de tre afdelinger på Bøgholt, er der indarbejdet fastlagte forløb, hvor elevernes individuelle fremtidssituation gennemgås, sat ind i aktivitetsplanen For elever på de eksterne ungdomsafdelinger er der nu faste individuelle elevsamtaler, sat ind i en årsplan Alle ledelsespersoner, inkl. afdelingslederne og socialrådgiverne mødes nu systematisk 4 gange årligt for at drøfte alle elevsager mht. fremtidsperspektiv, herunder trivsel. Der er aftalt evalueringsforløb af disse tiltag medio 2011 samt ultimo Der gennemføres nye brugerundersøgelser på området børn, unge og familier i 2011.

21 Socialforvaltningen Delmål: Direkte brugerkontakt (ATA-tid) (Ydelsesnøgletal) (Nyt) ATA-tiden i udvalgte tilbud til børn, unge og familier følges med nøgletal. Status og målopfyldelse: Ifølge byrådsbeslutning udgår delmålet i Nøgletallene er afrapporteret. Der måles på den del af den samlede arbejdstid, hvor medarbejderne er sammen med eller fungerer som konsulent for brugeren. I 2010 er ATA-tiden opgjort til 41 %. Bøgholt og Ungeteam Nord er de foranstaltninger, hvor ATA-tid udgør den største andel af medarbejdernes arbejdstid. Ungeteam Vest og Ungeteam Centrum er de foranstaltninger, hvor ATA-tids andelen er mindst. Dette skyldes, at Ungeteam Vest og Centrum i 2010 har brugt meget tid på udvikling af nye tilbud i forbindelse med den nye organisation samt medarbejdernes kursusvirksomhed. Nøgletal: Fordeling på arbejdstidskategorier 2. kvt. 3. kvt. 1. kvt kvt R Direkte brugertid (K1) 39 % 33 % 31 % 30 % 33 % Konsulenttid (K2) 7 % 7 % 8 % 7 % 7 % ATA-tid (K1+K2) *46 % 40 % 39 % 38 % 41 % Vejtid (K3) 6 % 7 % 7 % 9 % 7 % Kvalifikationstid (K4) 7 % 8 % 8 % 7 % 8 % Administrationstid (K5a) 9 % 14 % 12 % 11 % 12 % Pæd. Planlægningstid (K5b) 7 % 6 % 8 % 8 % 7 % Øvrig tid (inkl. ventetid) (K5e) 2 % 3 % 2 % 3 % 3 % Ferie, sygdom, pauser (K6) 23 % 22 % 24 % 24 % 23 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % *Den relativt høje ATA-tid kan forklares med, at Ungeteam Centrum ikke har opgjort ATA-tiden i 1. kvartal.

22 Socialforvaltningen Nøgletal: ATA-tid fordelt på foranstaltninger 2. kvt. 3. kvt. 1. kvt kvt R Ungeteam Centrum - 37 % 33 % 36 % 35 % Ungeteam Nord 39 % 40 % 44 % 41 % 41 % Ungeteam Vest 41 % 33 % 38 % 32 % 36 % Ungeteam Syd 45 % 41 % 42 % 39 % 42 % MST* Eghøj A. Gruppen 55 % 43 % 34 % 40 % 43 % Bøgholt a.t.a 47 % 48 % 58 % 41 % 49 % I alt (vægtet gennemsnit) 46 % 40 % 39 % 41 % 41 % Anm.: Note til forståelse af tallene: I vurderingen af tallene er det vigtigt at holde for øje, at andelene ses i forhold til al betalt tid (og ikke tilstedetid ). Den teoretisk højeste ATA-tid er 78 %. Dette kræver dog, at al sygdom, vejtid, administration og opkvalificering elimineres. Opnåelse af 78 % ATA-tid er således ikke realistisk, hvorfor succeskriterierne er fastsat mellem %. *ATA-tidsmålinger har ikke kunnet gennemføres på MST pga. tekniske vanskeligheder. Delmål: Ingen venteliste til døgninstitutioner for socialt udsatte børn og unge (Ydelsesmål) (Ændret) Der er ingen venteliste til døgninstitutioner for socialt udsatte børn og unge. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Der er ingen på venteliste til døgninstitutioner. Venteliste til døgninstitutioner Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Antal, der har ventet Anm.: Opgøres som nettoventeliste Barnets venteliste til døgninstitutioner Antal, der har ventet Anm.: Opgøres som nettoventeliste Nøgletal Nettoventeliste Antal på behandlingsinstitutioner Anm.: Antal personer, hvor Aarhus Kommune er betalingskommune pr. 31/12 Delmål: Ingen venteliste for børn og unge med handicap til en døgnplads (Ydelsesmål) Der er ingen venteliste til døgnaflastningspladser for børn med handicap Der er ingen venteliste til døgninstitutionspladser for børn med handicap

23 Socialforvaltningen Status og målopfyldelse: Delmålet er delvist opfyldt. Målet er delvist opfyldt, da det ene af de to mål er opfyldt. Dvs. målet vedrørende Antal, der venter på aflastning. Målet vedrørende Antal, der venter på en døgninstitutionsplads er ikke opfyldt. I alt drejer det sig om seks børn, som venter på døgninstitutionsplads for børn og unge med handicap. De fem venter på plads på Birkebakken og en venter til plads på Heimdals afdeling Hestehavevej. På Birkebakken var der ved udgangen af fjerde kvartal ni unge på 18 eller derover, der er visiteret til et voksentilbud og afventer en ledig plads i voksenregi. Så snart de unge tilbydes voksenplads, giver det plads på Birkebakken til de ventende. Venteliste til handicappladser (Århus borgere) Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Antal, der venter på døgninstitutionssplads Antal, der venter aflastningsplads Ventende børn og unge * Antal, der venter på døgninstitutionsplads Antal, der venter på døgnaflastningsplads Antal ventende i alt Anm.: Målet relaterer sig til borgere med en ventetid efter en transaktionstid på tre måneder, hvor Aarhus er betalingskommune, uanset om borgeren har et andet tilbud eller ej. Både borgere visiteret til tilbud i og udenfor Aarhus Kommune er med i opgørelsen. Døgninstitutionsbegrebet inkluderer her også opholdssteder, men ikke døgnpladser i familiepleje. Anm: *Opgørelsen for 2007 inkl. brugere med ventetid under 3 måneder. I 2008 er ventetiden opgjort pr. 31/12. Fra 2009 er det lavet løbende opgørelser. Databrud Nøgletal Børn med handicap i døgntilbud Antal i døgnaflastning Antal på døgninstitution Anm.: Betalingskommune, antal personer pr Delmål: Flere anbringelser i familier (Ydelsesmål) (Ændret) Andelen af anbragte i familiepleje skal i 2010 stige til 31,6 % ud af samtlige anbringelser Andelen af anbragte i netværksfamilier skal udgøre 2,3% af alle anbringelser i Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. I 2010 udgør andelen af anbragte i familiepleje 32,8 % og andelen i netværksplejefamilie 3,2 %. Samlet set er det sket en meget positiv udvikling i andelen af anbringelser i familie- og

24 Socialforvaltningen netværkspleje. Sammenlignet med 2009 er andelen i familiepleje steget med 4,3 %-point og 1,1 %-point for hhv. familiepleje og netværksplejefamilier. Dette afspejler den intensive indsats, der er gjort for at øge andelen af anbragte i familiepleje og ikke mindst netværksfamilier i Derudover er der taget initiativ til følgende særlige fokuspunkter i 2010, hvilket har medvirket positivt i forhold til opfyldelsen af målet. De særlige fokuspunkter omfatter øget fokus på: 1. Mål og tidsperspektiv ved anbringelser på døgninstitutioner, så børn og unge, der kan profitere af familiepleje ikke opholder sig på døgninstitution 2. Brug af akutplejefamilier således at børn/unge anbringes direkte i familiepleje 3. Implementering af spæd- og småbarnsprojektet, så spæd- og småbørn som udgangspunkt bliver anbragt i familiepleje frem for på døgninstitution 4. Rekruttering af plejefamilier med etnisk minoritetsbaggrund 5. Brug af plejefamilier til unge 6. Nedbringelse af antallet af anbragte unge i alderen år 7. Løbende og tæt opfølgning på måltallene for familiepleje. Andel af anbragte i familiepleje Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Andel anbragte i familiepleje 32,8% 31,6% 1,2% Andel anbragte i netværksfamilier 3,2% 2,3% 0,9% Andel af pladser ud af samtlige anbringelser (%) Familiepleje - 31,4% 31,9% 32,7% 28,0% 28,5% 32,8% Netværksfamiliepleje - 0 0,4% 0,9% 1,4% 2,1% 3,2% Anm.: Delmålet følges med betalingskommunetal. Nøgletal (helårsanbringelser) Antal pladser i familiepleje Antal pladser i netværksfamiliepleje Antal pladser i socialpædagogiske opholdssteder Antal pladser i døgninstitutioner Antal pladser i øvrigt *) Antal pladser i alt Anm.: Opgørelsen viser antallet af anbringelser, hvor Aarhus Kommune har betalingsansvaret, uanset om handleansvaret tilfalder en anden kommune eller ej. * Omfatter anbringelser på kost-, efter- og ungdomsskole og eget værelse. På anbringelsesområdet er der en samlet aktivitet i 2010 på 781 heltidsanbragte. Der er budgetteret med anvendelse af 744 pladser, og der har således været et merforbrug på 37 pladser. For de enkelte anbringelsestyper er der et merforbrug på 15 pladser på socialpædagogiske opholdssteder, på fire pladser på døgninstitutioner og på 29 pladser i familiepleje, mens der er et min-dreforbrug på tolv pladser på kost/efterskole og eget værelse. Sammenlignet med regnskab 2009 er der en stigning på 23 heltidsanbragte. For de enkelte typer af anbringelser har der været tale om en stigning på 44 pladser i familiepleje og på 11

25 Socialforvaltningen pladser på socialpædagogiske opholdssteder, mens der har været et fald på 27 pladser på kost/efterskole og eget værelse og på 6 pladser på døgninstitutioner. Det er således lykkedes at nedbringe antallet af de forholdsvis dyre anbringelser på døgninstitution og øge antallet af pladser i familiepleje. Det er derimod ikke lykkedes at nedbringe brugen af socialpædagogiske opholdssteder før sidst på året, men der har været en gennemgang af de dyreste sager med henblik på nedbringelse af udgifterne i disse sager. Det samlede fald har heller ikke været tilstrækkeligt til at sikre balance mellem budget og forbrug i Det fremgår imidlertid af tabellen nedenfor, hvor forbruget af anbringelsespladser i 2010 er opgjort månedsvis, at forbruget har været størst i første halvår, og at der er sket en reduktion af anbringelserne i løbet af andet halvår. Udgangspunktet for 2011 er dermed noget lavere end gennemsnittet for 2010, hvilket understøtter mulighederne for budgetoverholdelse i Nøgletal (helårsanbringelser) Udvikling i pladser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2010 Familiepleje Netværksfamiliepleje Socialpædagogiske opholdssteder Døgninstitutioner I øvrigt *) I alt Delmål: Anbringelser af børn og unge (Ydelsesnøgletal) Socialforvaltningen følger udviklingen i andelen af 0-22 årige, der anbringes af sociale årsager. Status og målopfyldelse: Nøgletallet er afrapporteret. Andelen af socialt relaterede anbragte er faldet i løbet af året. Der er primært sket et fald inden for kategorien andel anbragte årige. Andelen af årige er faldet med 5,0 promille-point i forhold til Samlet set er andelen af socialt relaterede anbragt faldet med 0,1 promille-point.

26 Socialforvaltningen Nøgletal Andel anbragte* 0-22 årige (i promille af aldersgruppen): Andel anbragte 0-9 årige 3,0 2,8 2,4 2,4 2,8 3,2 4,0 Andel anbragte årige 10,4 7,3 6,5 7,3 8,7 8,4 9,7 Andel anbragte årige 30,0 28,0 21,7 19,4 19,5 21,6 16,6 Andel anbragte årige 6,6 6,8 6,6 5,1 3,9 4,3 4,0 Andel anbragte i alt 8,5 7,7 6,5 6,1 6,2 6,6 6,5 Anm: * Socialt relaterede anbringelser eks. udslusning. Nøgletal Antal anbragte (socialt relaterede) 0-22 årige fordelt på alderskategorier Antal anbragte 0-9 årige Antal anbragte årige Antal anbragte årige Antal anbragte årige Antal anbragte i alt Anm: Opgørelsen omfatter antal anbragte personer pr Der i alt 180 anbragte børn og unge med handicap pr Det vil sige, at der er i alt 776 anbragte børn og unge pr Nøgletal Socialt relaterede anbringelser 0-22 årige i f.t. alle 0-22-årige i Aarhus Kommune Andel Andel i Andel Andel i o/oo o/oo Centrum 77/ ,2 96/ ,2 Nord 193/ ,1 171/ ,2 Vest 138/ ,7 156/ ,5 Syd 157/ ,4 152/ ,2 I alt *) 598/ ,6 595/ ,5 Anm.: Beregnet på baggrund af det summen af de centeropdelte tal * Sager, hvor der ikke er angivet socialcenter er medtaget I alt 0-22 år Voksne med handicap På handicapområdet skal indsatsen understøtte mulighederne for, at personer med handicap og deres familier kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret.

27 Socialforvaltningen Delmål: Brugertilfredshed (Effektmål) Der gennemføres brugertilfredsheds- og pårørendeundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Der er i 2010 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser blandt brugere af bostøtte, bofællesskaber og boformer. Undersøgelsen er en gentagelse af undersøgelsen fra 2008, men med mindre variationer i spørgsmålsformuleringerne. Botilbud til voksne med handicap Generel tilfredshed med indsatsen % - 84% Oplevelse af positiv udvikling % - 80% Samlet subjektiv vurdering af tilbudene (godt eller enestående % - 79% Anm.: I 2010 var svarprocenten 61 % for boformer og bofællesskaber og 53 % i bostøtte. Overordnet set er tilfredsheden blandt brugere i tilbuddene høj, og resultaterne i 2010 afviger kun marginalt fra resultaterne i På udvalgte tilbud, hvor tilfredsheden har været under gennemsnittet, har Centerchefen og bocentrets handicapkonsulent haft dialogmøder med beboere. Der har været arbejdet med forbedringen af formidling og kommunikation i forhold til brugerne. Dette skal ses i forlængelse af arbejdet med Dansk Kvalitetsmodel, som indebærer implementeringen af seks kvalitetsstandarder for kommunikation, brugerinddragelse, pædagogiske handleplaner, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og ledelse. Fokus i opfølgningen har således været at: Brugerne inddrages i beslutninger om eget liv Medarbejderne forstår og respektere brugernes udtryksmåder Den enkelte brugeres ønsker, mål og behov tilgodeses gennem en målrettet og sammenhængende indsats. Der gennemføres nye brugerundersøgelser på området for voksne med handicap i Delmål: Direkte brugerkontakt (Ydelsesmål) Ansigt Til Ansigt-tid til voksne med handicap skal udgøre: mindst 46 % i gennemsnit i bostøtten mindst 50 % i gennemsnit i bofællesskaberne mindst 50 % i gennemsnit i boformerne. Status og målopfyldelse: Ifølge byrådsbeslutning udgår målet i Delmålet er ikke opfyldt.

28 Socialforvaltningen Der måles på den del af den samlede arbejdstid, hvor medarbejderne er sammen med eller fungerer som konsulent for brugeren. Delmålet er opfyldt for boformerne, men ikke for bostøtte og bofællesskaber Direkte brugerkontakt (ATA-tid) Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Bostøtte 41% 46% -5% Bofællesskaber 48% 50% -2% Boformer 52% 50% 2% ATA-tid Bostøtte 44%* 42% 41% 46% 43% 41% Bofællesskaber - 48%* 52% 49% 49% 48% Boformer % 52% 52% * Virksomhedsplansmål I forhold til budgettet er der en negativ difference på 5 %-point i bostøtten, hvor ATA-tiden er opgjort til 41 %. I bofællesskaberne afviger ATA-tiden negativt med 2 %-point set i forhold i til det budgetterede resultat. For boformerne ligger ATA-tiden på 2 %-point over budget. Resultaterne har ikke ændret sig markant siden 2009 og ATA-tiden er derfor relativ stabil. Der er ingen entydig forklaring på den manglende målopfyldelse i bostøtten. Administrationstiden er en smule højere i både bostøtten (10 %) og bofællesskaberne (9 %) sammenlignet med boformer (6 %). Tid anvendt på pædagogisk planlægning er også en smule lavere i boformerne (5 %) set i forhold til bostøtten og bofællesskaberne (7 & 8 %). Delmål: Afvikling af venteliste til bostøtte for voksne med handicap (Ydelsesmål) (Ændret) For at afvikle den forventende venteliste i 2010 udvides kapaciteten i bostøtten på voksenhandicap-området med 184 pladser i forhold til det budgetterede pladstal for Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Målet om en udvidelse af pladsantallet i bostøtten fra de oprindelige 292 budgetterede pladser til i alt 476 pladser er opfyldt over det budgetterede. Pladsbehov for døgntilbud for voksne med handicap Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Merindskrivningen i bostøtten er sket med udgangspunkt i en genvurdering af alle igangværende sager. Konsekvensen af at flere personer tilbydes bostøtte indenfor den samme ramme er en servicereduktion på 25 % på hele bostøtteområdet. Medens relativt flere brugere i 2010 modtager bostøtte, modtager et stort set uændret antal brugere de mere intensive tilbud i bofællesskaber og boformer i Aarhus Kommune, sammenlignet med 2009.

29 Socialforvaltningen Antal pladser i botilbud til voksne med handicap k 2010 Bostøtte i eget hjem a t Bostøtte i botilbud 85 e 75 Bostøtte i bofællesskaber g 192 Botilbud i midlertidigt ophold o 107 N r 4 y i Egne boformer s Egne beskyttede boliger og e plejehjem r 17 Andre kommuner, regioner og i private n 438* I alt g 1310 Anm: Ny kategorisering er indført, da der er stor forskel i tyngden og karakteren af indsatsen i bostøtten. Den nye kategorisering gør dog sammenligning mellem tallene for 2010 og tidligere år vanskelig. *Et antal pladser figurerer først i regnskab 2010, skønt de ikke er nye pladser. Det drejer sig om 24 PGU-botræningsforløb. Nøgletal Pladser i botilbud for voksne med handicap* Antal pladser Anm.: Opgørelsen viser antallet af helårspladser, hvor Aarhus Kommune er betalingskommune. Eksklusive pladser i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Delmål: Mulighed for beskæftigelsestilbud (Ydelsesmål) (Ændret) Personer med handicap skal have mulighed for uddannelses-, aktivitets- og samværstilbud. Enhver person over 18 år, der har behov og ønske om det, skal have et tilbud senest ved udgangen af hvert kvartal Antallet af personer, optaget på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, følges med nøgletal. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Ventelisten til beskyttede dagtilbud Regnskab Budget Afvigelse (R-B) 0 0 0

30 Socialforvaltningen Der er en stigende efterspørgsel efter STU-forløb. Det er især gruppen af unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser, som ønsker et forløb. Der arbejdes derfor med udviklingen af nye og mere beskæftigelsesorienterede STU-forløb for denne målgruppe. Antal personer i STU-forløb 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt 4. kvt Pr er der 96 personer, der indgår aktivt i et STU-forløb. Samlet set har der været 123 brugere i et STU-forløb i hele Nøgletal Pladser i alt i dagtilbud for voksne med handicap Antal helårspladser Anm.: Opgørelsen viser antallet af helårspladser, hvor Aarhus Kommune er betalingskommune. Socialpsykiatri På psykiatriområdet skal indsatsen understøtte mulighederne for, at den sindslidende og dennes familie kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. Delmål: Brugertilfredshed (Effektmål) Der gennemføres bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Status og målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt. Andel brugere, der er tilfredse med indsatsen i botilbud til voksne med sindslidelse (%) Generel tilfredshed med indsatsen % - Oplevelse af positiv udvikling % - Samlet subjektiv vurdering af tilbudene (godt eller enestående) % - Kilde: i 2008 var svarprocenten var 45 % (531/ 1174) Der skulle i 2010 være gennemført brugerundersøgelser på området for voksne med sindslidelse i Det er besluttet at udskyde undersøgelsen til 2011.

31 Socialforvaltningen Det skyldes, at der i 2009 er gennemført en større recovery-undersøgelse blandt brugere, pårørende og medarbejdere på psykiatriområdet. En udskydelse af brugerundersøgelserne i 2010 vil således imødekomme eventuel undersøgelsestræthed på området. Endvidere vil en udskydelse af undersøgelsen til 2011 medføre, at den kan gennemføres samtidig med undersøgelsen for særligt socialt udsatte og misbrugere, hvilket er i overensstemmelse med den nye organisering af Socialforvaltningen. Der gennemføres brugerundersøgelser på området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne i Delmål: Direkte brugerkontakt (Ydelsesmål) Ansigt Til Ansigt-tid til voksne med sindslidelse skal udgøre: mindst 46 % i gennemsnit i bostøtten mindst 50 % i gennemsnit i bofællesskaberne mindst 44 % i gennemsnit i boformerne. Status og målopfyldelse: Delmålet er delvist opfyldt. Der måles på den del af den samlede arbejdstid, hvor medarbejderne er sammen med eller fungerer som konsulent for brugeren. Målet er opfyldt for bofællesskaberne, men ikke for bostøtten og boformerne. Bostøtten er 5 %-point under budgettet, mens boformer har en ATA-tid der 1 %-point lavere end det budgetterede niveau. Resultaterne i 2010 er tilsvarende 2009 resultaterne. Resultatet for bostøtten har siden 2004 været lavere end budgetteret. Der har i årenes løb været foretaget flere evalueringer af ATA-tidsmålingerne, og der er taget initiativer til tværgående læringsprojekter for at identificere og følge op på udviklingsfelter. På trods heraf er det ikke lykkedes at opfylde målet. Vurderingen er således, at succeskriteriet for bostøtten er sat for højt i forhold til, hvad der realistisk er opnåeligt. Ifølge byrådsbeslutning udgår målet i ATA-tid Regnskab Budget Afvigelse (R-B) ATA-tid i bostøtten 41% 46% -5% ATA-tid i bofællesskaberne 52% 50% 2% ATA-tid i boformerne 43% 44% -1% ATA-tid (%) Bostøtte 42% 39% 43% 42% 40% 41% 41% Bofællesskaber % 52% 49% 52% 52% Boformer % 43% 43%

32 Socialforvaltningen Delmål: Ingen venteliste til dagtilbud for sindslidende (Ydelsesmål) (ændret) Der er ingen venteliste til dagtilbud for sindslidende Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Antal ventende til dagtilbud Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Anm.: Tabellen viser, hvor mange brugere der har ventet udover transaktionstiden på 3 måneder på at modtage et tilbud. I 2010 er der ingen ventende til dagtilbud, som ikke har ventet frivilligt. De i alt 23 personer, der har ventet i 2010, er således personer, der venter eller har ventet frivilligt på et dagtilbud. 16 af de 23 personer har fået et tilbud i perioden til Men de figurerer i opgørelsen, idet de har ventet udover transaktionstiden på 3 måneder. Der er således 7 personer på nettoventelisten pr Alle syv har fået et tilbud, men har sagt nej. De venter derfor frivilligt på et tilbud i enten Netværkets ungetilbud eller Biffen. Nøgletal Optagelse, ventetid og antal ventende (inkl. frivilligt ventende) Antal personer optaget i dagtilbud 14, Gennemsnitlig ventetid (mdr.) 0,7 1,2 1 1 Antal personer på venteliste, inkl. personer, der venter frivilligt på et tilbud Personer på venteliste Pladser i dagtilbud Delmål: Ingen venteliste til botilbud for sindslidende (Ydelsesmål) (ændret) Der er ingen venteliste til botilbud for sindslidende Status og målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt. I alt er der 11 personer, der i 2010 har ventet udover transaktionstiden (3. mdr.) på et tilbud. Syv af personerne på ventelisten har fået et tilbud i 2010, men indgår i opgørelsen, idet de har ventet udover transaktionstiden. Der er således 4 personer på nettoventeliste pr Sammenlignet med 2009 er der sket en forbedring, idet der her var 7 personer på nettoventeliste.

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger

Aarhus Kommune. Bemærkninger Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2012 Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2012 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse med sammendrag

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

1A 1.000 udsatte københavnere får anvist en bolig i 2017, hvilket svarer til en stigning på 16 % i forhold til 2013

1A 1.000 udsatte københavnere får anvist en bolig i 2017, hvilket svarer til en stigning på 16 % i forhold til 2013 NOTAT Til Socialudvalget Bilag 2 Definition af delmål under pejlemærker Nedenfor beskrives definitionerne af delmålene bag de ni pejlemærker. For hvert delmål er angivet, hvordan målet defineres samt evt.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013. Handicapcenteret for børn

Virksomhedsplan 2012-2013. Handicapcenteret for børn Virksomhedsplan 2012-2013 Handicapcenteret for børn Målsætning: Social inklusion og medborgerskab For at fremme social inklusion arbejder Handicapcentret ud fra den tilgang, at der altid skal findes en

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere