SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN"

Transkript

1 SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN 1902

2 Emmw '/Æ'/&Æ '?*% sk : c.. ->. ;>L ; /

3 DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

4

5 FORTEGNELSE OVER DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBEJDER UDSTILLEDE PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN 1902

6 P. PETERSENS BOGTRYKKERI (EGMONT H. PETERSEN) KØBENHAVN KUNSTAKADEMfETS BIBLIOTHEK,

7 Da DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING i 1888 var udstillet samtidig med den store nordiske Udstilling, skrev JUL. LANGE en Artikel om den i»illustreret Tidende«(XXIX, Nr. 37).»Uden just at konkurrere med den Icgl. Malerisamlings danske Afdeling«, sagde Lange heri,»har den Hirschsprungske Samling en selvstændig Betydning jævnsides med den: den udfylder paa en inderligere, finere Maade Forstaaelsen uf flere af vore allerbedste Malere og af hele vor Malerkunst i dette Aarhundrede. Del er meget opbyggeligt at se, at Niveauet i en saa talrig Privatsamling aldeles gennemgaaende har kunnet holdes saa højt: det er et Udvalg af de bedste Kunstnere, som vi her tit træffe i deres bedste Øjeblikke, og der er saa godt som intet, som man ikke er taknemmelig for at faa at se.«næst efter Lange er selvfølgelig K. MADSEN den, hvis Udtalelser om Samlingen paa dens daværende Stadium har mest Krav paa at høres. 2 Den udmærkede Samling-., hedder det i Kunstbladeti fra 1888 (Nr. 6, 25de Marts), omfatter ca. 150 Billeder af ca. 50 Malere og er vistnok den eneste systematisk anlagte Privatsamling af dansk Kunst, i hvert Fald den eneste, der har en fyldig Repræsentation for danske Malere fra Eckersberg til Nutiden. Man faar her Lejlighed til at udvide sit Kendskab til en stor Del af vore bedste Kunstnere, mange af dem stiller denne ypperlige Samling i et smukkere og rettere Lys, end nogen tidligere udstillet Samling har givet Lejlighed til«. Det var ganske vist ikke lidt, det, for hvilket man den Gang viste sig taknemlig med saa velvillige Udtalelser som disse. Allerede i 1888 var den Hirschsprungske Samling enestaaende righoldig. Men den var dog saa meget mindre og mindre god da end nu, at man nu har ondt ved at forstaa, al den allerede den Gang kunde karak

8 teriseres som systematisk og jævnstilles med Statens Samling. Mod de 1~>0 Billeder af.>7 Malere, der i 1888 udgjorde Malerisamlingen, staar i Billeder af 83 Malere. Antallet af Akvareller, Pasteller og Tegninger er i de forløbne fjorten Aar blevet det tredobbelte, og Antallet af Skulpturer er ved Anlæggelsen af en Skitzesamling steget fra et højst beskedent Tal til 180. Alt i alt tæller nærværende Katalog 1816 Numre (men ikke faa er allerede komne til, efter at dens Trykning var tilendebragt). Vigtigere end at Samlingen er bleven saa meget større, end den var i 1888, maa det dog siges at være, at den paa samme Tid utvivlsomt er bleven mindst lige saa mange Gange bedre. Der er to væsentlige Grunde til at tro, at den er bleven det. Der er med stedse kræsnere Fordringer blevet den tilført Hundreder af Arbejder af vore første Kunstnere, dels saadanne, der tidligere kun var mangelfuldt repræsenterede, dels saadanne, som tidligere slet ikke var repræsenterede. Men just samtidig med, at denne stærke Forøgelse i den sidste Tid har taget en endnu større Fart end før, har Samlingens Ejer vist den Resignation at gøre sine tidligere Erhvervelser til Genstand for en streng kritisk Revision. Deraf er fulgt en Udskillelse af saadanne Kunstværker, der kun delvis var et Plus til Samlingens Betydning, først og fremmest af dens ikke faa Gentagelser af navnkundige danske-billeder i andet Eje. De fremkom rigtignok, disse Gentagelser, i de Aar, hvor Samlerens Bestemmelse med Samlingen var en anden end den nuværende. Men Lange lagde i den ovenfor citerede Artikel dog ikke Skjul paa, at han ikke kunde være enig med Samleren, hvis denne havde 7,troet gennem slige Gentagelser at faa det bedste ved Originalbillederne med«.. Nu er der imidlertid af disse Gentagelser kun et Par tilbage, der kan bevise deres Adkomst til at være, og dermed er den eneste Anke falden, som med nogen Føje er bleven rejst mod Samlingen. Den har efter mit Skøn, som jeg drister mig til at afgive efter i mere end et halvt Aar at have syslet daglig med dens Katalogisering og saaledes lært den grundigt at kende, udviklet sig til at være et sandt Centralsted for Studiet af dansk Kunst. Uden at ville komme ind paa en Drøftelse af del uafgørlige og unyttige Spørgsmaal, om Samlingen i sin Helhed kan maale sig med Statens, tor jeg sige, at

9 den er bleven lige saa uundværlig som denne for hver, der for Alvor sysler med StudieI af dansk Kunst. Som allerede af Lange antydet, forer den med sit store Antal af friske Forarbejder dybt ind til intim Forstaaelse af det inderste og bedste i den danske Kunst, dens Naturkærlighed i Opfattelsen og dens Sandhedskærlighed i Gengivelsen; men samtidig illustrerer den med sit store Antal af fuldtfærdige Arbejder af høj og jævnlig første Rang den egentlige Billedkunsts Historie i Danmark fra Eckersberg og til de sidste Dage. Mig bekendt findes der intet Steds i Verden en Privatsamling, der giver et saa omfattende og anskueligt Billed af et enkelt Ilands Kunst, som den Hirschsprungske. Den maa da siges at være af en enestaaende national Betydning og atter derfor yderst egnet til at holdes sammen, til at sikres af det Offentlige mod den Splittelse, for hvilken al Privatejendom før eller senere maa blive Genstand. Bagsværd. Juni //L HANNOVER.

10

11 For Erhvervelsen af efternævnte Numre i Katalogen har det været en Forudsætning, at Samlingen overgik i offentligt Eje. OVERDRAGNE: 3. A N N A ANCHER. To GAMLE, DER PLUKKER MAAGER (Professor Zacho). 15. B E N DZ. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT (Doktor V. Bendz). 19.BENDZ. F ORTRÆT AF FRU FUGLSANG {Samme). 20.BENDZ. INTERIØR FRA AMALIEGADE (Samme). 21.BENDZ. PARTI FRA NYHAVN [Samme). BENDZ. UDENFOR ODENSE BYS FATTIGGAARD (Samme). 84. ECKERSBERG. PARTI A F MARMORKIRKENS R UIN (Professor J. L. Ussing). 85. ECKERSBERG. PORTRÆT A F KØBMAND SCHMIDT (Assistent H. Egede Glahn). 86. ECKERSBERG. PORTRÆT A F MADAM SCHMIDT (Samme). 87. ECKERSBERG. PORTRÆT A F KØBMAND RAPHAEL (Pastor Kaae). 90. ECKERSBERG. GRUPPE A F B ØRN (Vejinspektør E. Holm). 99. ECKERSBERG. NØGEN KVINDELIG MODEL (Kaptajn F. Hansen) KRØYER. SOMMERAFTEN PAA SKAGENS STRAND (Fru J. Schandorph) KØBKE. PORTRÆT AF LANDSKABSMALER SØDRING (Jagtjunker Gyldenfeldt) KØBKE. FREDERIKSBORG SLOT SET FRA JÆGERBAKKEN (Proprietær O. Kerrn) LEHMANN.»EN TULIPAN ELLER E N R OSE«? (Maler Bernt Grønvold) MARSTRAND. ROSKILDE FUGLESKYDNINGS-SELSKABS SKIVE (Grosserer A. Borch) MARSTRAND. DOBBELTPORTRÆT A F KONSUL H AGE OG HUSTRU. Skitze. (Direktør G. Hage) MARSTRAND. SCENE A F DEN POLITISKE KANDESTØBER (F'uklmægtig Hornemann) MARSTRAND. DEN STORE NADVERE. Skitze (Pastor M. Pontoppidan) MEYER. ITALIENSK GENREBILLED (Frøknerne L. og Af. Melchior) PAULSEN. KUNSTNERENS SØSTER BETRAGTENDE SIN FADERS PORTRÆT (Maler P. S. Krøger). 321.PETZHOLDT. PARTI AF DE PONTINSKE SUMPE (Fru Margrethe Møller) ROHDE. GRAAVEJR. RIBE (Professor H. Hirschsprung) SCHOU. SCENE AF SHAKESPEARE'S»HENRIK I V«(Hr. Erh. Hansen) ECKERSBERG. UDKAST T IL D ET NATHANSONSKE FAMILJEBILLED. Tegning (Xylograf F. Hendriksen) KRØYER. DOBBELTPORTRÆT AF S. SCHANDORPH OG HUSTRU. Tegning (Fru J. Schandorph) KRØYER. PORTRÆTER AF S. SCHANDORPH. Tegninger (Fru J. Schandorph). TESTAMENTEREDE: 16. BENDZ. PORTRÆT AF KUNSTNERENS FADEH (Etatsraadinde Peters). 35. CONST. H ANSEN. POIITRÆT A F MEDALJØR CHRISTENSEN (Dyrmaler Mackeprang). KIS F BØLICH. F ORTRÆT AF BILLEDHUGGER PETERS (Etatsraadinde Peters).

12 153. KRATZ ENSTEIN-STUB. PORTRÆT AF F RU DE LA CALMETTE (Dyrmaler Mackeprang) KRØYER. ITALIENSKE LANDSBYHATTEMAGERE (Fru J. Adler) KØBKE. PORTRÆT A F LANDSKABSMALER LYNGBYE (Overlærer Zweidorff) WEGMANN. PORTRÆT AF FRK.J. BAUCK (Etatsraadinde J. Ruben) ZAHRTMANN. INTERIØR FRA FORRIGE AARIIUNDRED (Rentier V. Strande) CHRISTENSEN. E N RAMME MED MEDAILLER (Dyrmaler Mackeprang) C HRISTENSEN. E N RAMME MED MEDAILLER. (Samme) EVENS. PORTRÆTRELIEF AF O RLA LEHMANN. Gibs (Fabrikant Frederiksen) EVENS. MUSIKENS PANTHEON. Relief i Gibs (Samme) PETERS. E N HYRDEDRENG. Statue i Gibs (Etatsraadinde Peters) PRIOR. PORTRÆTBUSTE A F ECKERSBERG. Brændt Ler (Professor Otto Bache) USSING. BALDER. Statuette i Gibs (Professorinde Olrik) USSING. NANNA. Statuette i Gibs (Samme). For den Imødekommenhed og den Offervillighed, som dermed er vist Samlingen, aflægger jeg her min bedste Tak. København, Juni IIEINR. 111HS CHSPR UNG.

13 INDHOLD I. Malerier Pag. 1 II. Akvareller, Pasteller og Tegninger 117 III. Billedhuggerarbejder 181

14

15 I MALERIER

16 Hvor anden Angivelse fattes, er Billederne malede paa Lærred; mellem Papir og Pap er der ikke skælnet.»udstillet«betyder hvor intet andet er bemærket udstillet paa Charlottenborg. Maalene er Lysningsmaal i Centimeter; Højden er nævnt først. Af Forkortelser er der kun gjort Brug af»li.«og»v.«for højre og venstre.

17 Anna Ancher: To Gamle, der plukker Maager (Nr. 3). 1. A CHEN, G EORG. PORTRÆT AF MUSIKER RASMUSSEN. Omtrent Knæbilled, siddende, en face, med Ilænderne korslagte i Skødet. Paa Baggrund af Vægge med Billeder. Betegnet: 98 G. Achen. Udstillet paa Den Fri Udstilling / 2 > 36V2-2. ACHEN, GEORG. INTERIØR. I en Stue med Empiremøbler og et gammelt Arkitekturbilled paa Væggen sidder ved Vinduet en lille Pige og syer. Betegnet: 1901 G. Achen. 61x48. li. ANCHER, A NNA. To GAMLE, DER PLUKKER MAAGER. Ægteparret sidder Side om Side, hver med sin Fugl i Skødet. Foran dem staar en Kurv, hvori de samler Dunene. Udstillet > ANCHER, ANNA. EN GAMMEL KONE I SIN STUE. Hel Figur, Profil mod h. Hun staar og strikker ved Vinduet. Betegnet:.4. Ancher 18S8. * 28x23. 3

18 5. ANCHER, ANNA. To GAMLE MED DERES KANINER. I Døren ind til et Køkken staar en gammel Mand, og lige indenfor Døren en gammel Kone. Begge har deres Moro af at se Kaninerne flokkes om nogle Kaalblade, som den gamle Kone kaster til dem. I Forgrunden til v. et Komfur og Køkkenredskaber; paa Bagvæggen en aabentstaaende Dør, hvorfra en Gang fører ud til det fri. I Gangen en Høne, Betegnet: A. Ancher. Malet Udstillet x ANCHER, ANNA. INTERIØR. I en gul Stue staar en blaat klædt Pige, hel Figur, Profil mod h., spejlende sig i et Spejl over en Hængekonsol. Paa Gulvet en Krukke med gule Blomster; i Vinduet og paa Konsolen Glas med andre gule Blomster. Solen tegner Vinduet paa Gulvet. Betegnet: A. Ancher x ANCHER, MICHAEL. VED EN SYGESENG. I en Alkove ligger en gammel syg Kone med Hænderne foldede over Dynen og lytter til, hvad der læses for hende af en ung Pige, som sidder i Forgrunden til h. Til den anden Side af Forgrunden staar et Bord med Blomster, et Par Kopper etc. Betegnet: M.Ancher 77. Malet samtidig med et andet Eksemplar, som i 1879 var udstillet af Kunsthandler Stockholm i Industriforeningsbygningen. 60x69'/ ANCHER, MICHAEL. PORTRÆT AF MIN HUSTRU. Hel Figur, staaende, spadsereklædt, i Profil mod v. foran en Dør, der fører ud til det fri, og i hvilken en Hund staar og ser op mod hende. Hun støtter sig med venstre Haand paa en Paraply og holder i højre en Handske. Betegnet': Michael Ancher 188b-. Udstillet X ANCHER, MICHAEL. EN GAMMEL MAND (»FATTIG KRISTIAN«) UDENFOR SIT Hus EN SOMMERAFTEN. Han nærmer sig Huset stavrende, støttet til en Stok. I Mellemgrunden Klitten; i Baggrunden Skagens Fyr og Havet. Betegnet: M. Ancher. Malet Studie til Billedet i Nationalgalleriet i Kristiania. Malet paa Træ. 43^2 X 69 1 / ANCHER, M ICHAEL. PORTRÆT AF P. S. KRØYER. Brystbilled, Profil mod v. Betegnet: M. P. Ancher 1S93. Udstillet x 33. 4

19 Michael Ancher: Portræt af min Hustru (Nr. 8).

20 Otto Bache: 1 Møllegaarden (Nr. 11). 11. BACHE, OTTO. I MØLLEGAARDEN (BRØDEBÆKS VANDMØLLE). Sommerdag. Solskin. Et Træ til venstre kaster sin Skygge over Gaarden. I den aabne Indgangsdør til Møllen staar en Mand med en fyldt Sæk; til h. for ham en Hest. Betegnet: Ollo Bache Forarbejde til et i 1879 udstillet Billed BACHE, OTTO. VÆDDELØBERE. I Forgrunden galopperer tre jockey-klædte Hyttere frem mod Beskueren; en fjerde sakker agter ud i Mellemgrunden, halvt skjult af Støvskyen fra de tre. Betegnet: Ollo Bache BACHE, OTTO. KVÆG I SKOVEN. Studie. Betegnet: Ollo Bache. Malet G

21 W. Bendz: Interiør fra Amaliegade (Nr. 20). 14. BACHE, OTTO. RYTTERE. To Officerer til Hest kommer ridende frem mod Beskueren. Studie. Figurerne delvis paa umalet Grund. Betegnet: Olto Bache. Malet x 6(i. 15. BENDZ, VILHELM. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT, malet i hans 17de Aar. Omtrent halv Figur. Figuren i Profil mod h., men Hovedet vendt i 8 /., Profil mod Beskueren. Malet /., x 23'/ BENDZ, WILHELM. PORTRÆT AF KUNSTNERENS FADER, Borgmester i Odense, LAURITZ M. BENDZ. Brystbilled, 3 / 4 Profil mod h. Malet ca " 37 x BENDZ, WILHELM. GL. FREDERIKSDALS VANDMØLLE. Graavejr. Malet ca x21. 7

22 1 8. BENDZ, WILHELM.EN BILLEDHUGGER, ARREJDENDE EFTER DEN LEVENDE MODEL I SIT VÆRKSTED. Han staar foran sin Kavalet og vender sig for at instruere sin Model, -en Gardist, der med blottet Overkrop indtager en Fægterstilling. Skitze til det i 1827 udstillede Billed, der tilhører Nationalgalleriet / a x BENDZ,WILHELM. PORTRÆT AF METTE SOPHIE FUGLSANG, f. BENDZ, Oldfrue ved Plejestiftelsen i Kbhvn. Knæbilled, siddende, omtrent en face, med Hænderne foldede i Skødet. Betegnet: F. Bendz x 19 1 /, BENDZ, WILHELM. INTERIØR FRA AMALIEGADE med Portrætfigurer af Kunstnerens Brødre, Carl Ludvig (Kaptajn, Lærer ved den militære Højskole) og Jacob Christian (Overlæge ved Fodgarden). Den ene staar ved en Skrivepult til v.; den anden sidder i en Sofa til h / 2 X BENDZ, WILHELM. PARTI FRA NYHAVN. Et Par Skibe ligger fortøjede ved Bolværket. Studie. 18 x 20'/ BENDZ, WILHELM.ET VINTERLANDSKAB I FYEN. I Udkanten af en Landsby, der er dækket med Sne, fører en Vej forbi et islagt Vandhul, hvor Ungdommen morer sig med at løbe paa Skøjter. Mod Leddet i Forgrunden nærmer sig en gammel Mand med et Risknippe paa Nakken. Snetung Graavejrskift. Udstillet V, x BENDZ, WILHELM. UDENFOR ODENSE BYS FATTIGGAARD. Inde i Porten til Fattiggaarden kommer et af Lemmerne stavrende. Foran Porten sidder en gammel Tigger med en lille Pige ved sin Side. Han tager Hatten af for en Officer, der, ledsaget af en Dame, gaar forbi paa Gaden. Skitze. 26 J / 2 x BJERRE,NIELS. FRA EN FOLKEHØJSKOLES FOREDRAGSSAL. P aa et Katheder til h. staar Foredragsholderen, vendt mod en Forsamling af unge Kvinder, der med deres Haandarbejder har Plads

23

24 paa en Række Rænke. Andre Tilhørerinder sidder langs Vinduesvæggen i Baggrunden og ved Kathederet. Betegnet: Niels Bjerre Udstillet paa Den Fri Udstilling x BLOCH, CARL. SKUESPILLER K. MANTZIUS I SIT STUDEREVÆ RELSE. Han staar i Proiil mod h. ved en aaben Dør, som fører ud til en Altan. Midt paa Gulvet en Stumtjener, paa hvilken hans Morgenmad er anrettet. Paa Væggen bagved en Skrivepult og en Reol. I Forgrunden en Spyttebakke og en Gulvmaatte. Betegnet: Carl Bloch l / a x 36'/ BLOCH, CARL. FISKERFAMILIER, SOM VENTE DERES MÆNDS HJEMKOMST VED ET FREMBRYDENDE UVEJR. FRA JYLLANDS VESTKYST. Paa Stranden i Forgrunden er omkring en gammel, siddende Mand fire Koner og nogle Børn forsamlede. Alles Opmærksomhed er vendt mod Havet. Flere Folk ses i Klitten og paa Toppen af den. Betegnet: Carl Bloch BLOCH, CARL. PORTRÆT AF WILHELM MARSTRAND. Brystbilled, omtrent Profil mod v. Siddende med korslagte Arme. Betegnet: C. Bloch pinxit 18(17 og IV. MARSTRAND PICTOR DANICUS. Udstillet 18G8. 58'/ 2 x 46'/ BLOCH, CARL. GAMLE FOLK. En gammel Kone læser højt af Biblen for sin sengeliggende Mand. I Forgrunden til v. foran Sengen en Stol, opad hvilken en Krykke. Betegnet: Carl Bloch 187i. Udstillet " 41 x BLOCH. CARL. LANDSKAB MED HUS OG HAVE VED HAVET, Aften (Motivet fra Ellekilde). Et Bondehus, i hvis Vindu Aftensolen spejler sig, ligger ved en Vej, der slaar en Bugt bag om det. I Baggrunden Havet. Malet ca Benyttet som Forarbejde til Raderingerne Nr. 11 og x 38. SO. CHRISTEXSEX, GODFRED. STUDIE FRA HERLUFSHOLM. Solskin. I Forgrunden til v. en gammel Bøg, lidt længere tilbage et Par 10

25 C.arl Bloch: Portræt af Willi. Marstrand (Nr. 27).

26 Godfred Christensen: Munkebjerg (Nr. 34). Daadyr. Betegnet: G. C. Herlufsholm Bag paa Lærredet har Kunstneren skrevet: Malet med Spartel i Skoven ved Herlufsh Godfred Christensen. 63 x CHRISTENSEN, GODFRED. KONIGSEE I BAYERN. Til alle Sider omkring Søen Bjærge. I Forgrunden til v. et Hjørne af Kysten og ud derfor en Baad. Betegnet: Godfr. Christensen x CHRISTENSEN, GODFRED. FRA PYRENÆERNE. Studie. Et Aaløb gennem en Dal, der paa Siderne og bagtil lukkes af Bjærge. I Mellemgrunden til v. en Gruppe Cypresser og andre Træer. Betegnet: G. C Bag paa Blindrammen en Tilegnelse fra Kunstneren til Ejerens Hustru / 2 x CHRISTENSEN, GODFRED. HUMLEBÆK HAVN. Baade og en Skonnert ligger fortøjede. I Baggrunden den svenske Kyst og Hveen. Let skyet Solskinsdag. Betegnet: G. C Udstillet x43. 12

27 Constantin Hansen: En Oplæser paa Neapels Molo. Skitze (Nr. 41) CHRISTENSEN, GODFRED. MUNKEBJERG. SKOVBAKKERNE OG FJORDEN MOD VEST. I BAGGRUNDEN VEJLE. Solen sender vifteformigt sine Straaler ned over Landskabet. Studie til et i 1891 udstillet Billed. Betegnet: G. C x CONSTANTIN HANSEN. PORTRÆT AF MEDALJØR CHRISTEN CHRISTENSEN. Brystbilled, 3 / 4 Profil mod h. Malet x CONSTANTIN HANSEN. PORTRÆT AF GEHEJMEKONFERENSRAAD JONAS COLLIN. Brystbilled, s / 4 Profil mod h. Malet x CONSTANTIN HANSEN. PORTRÆT AF LONE HEILMANN (SENERE FRU ROSTHØJ). Brystbilled, omtrent en face (lidt mod højre). Malet 18 31? 20 1 /, x 17 1 /,. 3 8.CONSTANTIN HANSEN. HOVED FRA EGNEN AF VALMONTONE. Brystbilled, omtrent en face. Studie. Betegnet bag paa Blindram- 13

28 men med her nævnte Titel og Kunstnerens fulde Navn. Malet V a x 20*/, CONSTANTIN HANSEN. VESTA-TEMPLET MED DETS OMGIVEL SER (PIAZZA BOCCA DELLA VERITA). I Forgrunden til h. Fontænen; mod v. i Mellemgrunden Templet. Længst til v. sammesteds, foran en Mur, en Vogn med et Studeforspand. Studie til det 183(5 37 malede, 1838 udstillede Billed i Nationalgalleriet. Betegnet bag paa Blindrammen med Titlen og Kunstnerens fulde Navn. Malet Malet paa Papir. 35 X 49 1 /,. 4 0.CONSTANTIN HANSEN. DET INDRE AF KIRKEN SAN LOKENZO FUORI VED ROM. Staffage: En Moder med sit Barn, en gammel Kone, en Munk, alle knælende. Malet Udstillet CONSTANTIN HANSEN. SCENE PAA MOLOEN VED NEAPEL, EN OPLÆSER AF ORLANDO FURIOSO OMGIVEN AF SINE TILHØRERE. Skitze til Kompositionen i Nationalgalleriets Billed fra Malet Malet paa Papir. 41 x CONSTANTIN HANSEN. EN ITALIENSK GEJSTLIG. Hel Figur, staaende, Hovedet i :, / 4, Skikkelsen i hel Profil mod v. Han støtter sig mod en Klippeblok og lægger Armene over Kors. I Baggrunden Bugten ved Neapel og Vesuv. Betegnet bag paa Blindrammen: Const. Hansen, Rom. Studie til»oplæseren«i Nationalgalleriet. Malet Malet paa Papir. 30 x CONSTANTIN HANSEN. FISKERDRENG FRA CAPRI. Brystbilled, 3 / 4 Profil mod h., til hvilken Side ogsaa Hovedet helder. Betegnet bag paa Blindrammen med Billedets Titel og Kunstnerens Navn. Malet Studie til»fiskerdreng fra Capri bærende en Vandkrukke«, malet samme Aar. 23xl9'/ CONSTANTIN HANSEN. PROMETHEUS DANNER MENNESKET AF LER. Hel Figur, staaende i Profil mod h. Han sætter sin højre Fod op paa en Klippeblok; paa denne staar hans Lerfigur, som han om

29 fatter med sin venstre Haand. Studie til»prometheus danner Mennesket af Ler, Athene besjæler Leret«, Fresko i Universitetets Vestibule. Malet Malet paa Papir / CONSTANTIN HANSEN. BADENDE <H, LEGENDE DRENGE. FRA VEJLE-EGNEN. Nogle kravler ned i Aaen og op af Aaen eller danser en Ringdans i Vandet, medens andre tørrer deres vaade Kroppe, hviler eller springer Buk i Engen. Baggrunden dannes af et skovbevokset Bakkedrag. Ikke fuldført. Betegnet: C. II , Veile. 39 x 54V CONSTANTIN HANSEN. PARTI FKA BAGSVÆRD So. Studie. Malet x CONSTANTIN HANSEN. MODEREN MED BARNET, DER RÆKKER EFTER HOVEDET TIL SIN DUKKE. (Kunstnerens Hustru og hans Datter Elise). Omtrent halv Figur, siddende, med Barnet i sin venstre Arm og Dukkehovedet løftet i sin højre Haand. Skitze. Malet x CONSTANTIN HANSEN. 1)EN GRUNDLOVGIVENDE RIGSFORSAM LING. 3die Udkast til det store Billed i det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. Malet x54*/* 4 9.CONSTANTIN H ANSEN. PORTRÆT AF ARKITEKTEN M. (i. BIN- DESBØLL. Gentagelse i Brystbilled-Format af Knæbilledet fra i Thorvaldsens Museum. Malet l j s 46>/,.»O. LA COUR, JANUS. FRA LUGANO. En Pergola med Vin langs en Husmur. Solskin. Betegnet: Lugano 10. Seplbr J. la Cour. Studie. 37 x LA COUR, JANUS. FRA MOLS. I Forgrund og Mellemgrund Strand og mellem store Stene Vand. Fjærnt bagtil mod v. Havet: til h., noget nærmere, et Bakkedrag. Urolig skyet Luft; nogle enkelte Solstraaler slipper gennem Skyerne. Betegnet: 23. Juli J. 1. C. ' 37 X

30 Constanlin Hansen: Moderen med Barnet, der rækker efter Hovedet til sin Dukke (Nr. 47) LA COUR, JANUS. FRA VILLA D'ESTE. Solskins-Formiddag. Et firkantet Bassin med Vand, hvis stensatte Kant brydes af Sokler med Vaser, hvori Agaver. I Bassinet spejler sig de omkringstaaende høje Træer. Betegnet: Villa d'este 29. Juni I. la Cour. 43 x

31 J. la Cour: Fra Villa d'este (Nr. 52) 5 3. LA COUR, JANUS. VED BEGTRUP VIG. Uroligt Vejr; skyet Luft. I Forgrunden et Bakkedrag, mod hvis Fod Søen bryder. Paa den anden Side Vandet en Række Bakker. Betegnet: 19. Juli J. la Cour. Studie til et i 1884 udstillet Billed. 43'/ 2 x 73 1 j t LA COUB, JANUS. VED NISSOM I VENDSYSSEL. I Forgrunden og Mellemgrunden et Stykke Grønsvær, som til v. og bagtil begrænses af Hedebakker. I Mellemgrunden et Mosehul. Betegnet: Nissum 7. Septbr J. la Cour. Forarbejde til et i 1897 udstillet Billed. 43 x LA COUR, JANUS. FRA KANDERSTEG. I Forgrunden en Dal med store Klippeblokke, lukket bagtil og paa Siderne af Bjærge med en enkelt snedækt Tinde. Skyfri Himmel. Studie. Betegnet: Kandersteg 27. Juli J. la Cour. 43 x 74' 17 2

32 5 6. LA COUR, JANUS. FRA VILLA D'ESTE. Samme Motiv som Nr. 52, men set under et noget andet Synspunkt. Betegnet: Villa d'este J. la Cour. Studie til et i 1900 udstillet Billed (tilh. Nationalgalleriet). 44 x DALGAS, CARLO. AFTENLANDSKAB MED EN STENDYSSE. Til v. i Forgrunden en Stendysse; i Mellemgrunden en Aa, der snor sig ud mod en skovkranset Fjord i Baggrunden. Studie (hvoraf den højre Del er benyttet til Baggrunden i»tyren vandes«). Betegnet: C. Dalgas. Malet V2X2D/2- * 58. DALGAS, CARLO. EN VOGTERDRENG. Hel Figur, staaende i en Mark, omtrent en face, med Armene hængende ned langs Siderne. I Baggrunden Skov. Studie (ubenyttet) til»faar paa en Høj ved Skarritsø«. Malet '/ 2 x 10V DALGAS, CARLO. FAAR PAA EN HØJ VED SKARRITSØ. I Forgrunden en Flok Faar og en Vædder; i Mellemgrunden til v. sidder under et halvt udgaaet Træ en Røgterdreng. Til h. i Baggrunden ses over Træernes Kroner et Glimt af Søen. Betegnet: C. 1). Malet Købt af Kunstforeningen. 67 x DALGAS, C ARLO. E N STAAENDE SORTBROGET KO. Omtrent Profil mod h. Studie. Betegnet: Aug x DALGAS, CARLO. Ex STAAENDE, SORT OG HVID KO. Profil mod v. Studie. Betegnet: C. Dalgas Malet paa Papir. 28x 38'/ DALGAS, CARLO. ET STAAENDE FAAR. Profil mod v. Studie. Malet x DALGAS, CARLO. ET HEGN MED BROMBÆRRANKER. Bag ved Marker; længst ude til v. Skov. Studie. Betegnet: C. D. Aug x29 '/j DALSGAARD, CHRISTEN. E N BONDESTUE I SALLING. Foran Vindusbænken til h. et Bord. Paa Væggen lige overfor: Alkove og 18

33 Carlo Dalgas: Faar paa en Høj ved Skarritsø (Nr. 59). Dragkiste. Paa Bagvæggen et Skab, et bornholmsk Ur og et Iljørneskab. Gennem Døraabningen ser man ind i den følgende Stue. Studie. Betegnet: C D. Malet paa Papir / 2 x41 1 / DALSGAARD, CHRISTEN. EN LÆSENDE PIGE FRA SALLING. Hel Figur. Paa en Stol, der vender Ryggen ud imod Beskueren, sidder hun sidelæns i Profil mod v. og med Armen over Stolens Ryg. Studie. Betegnet: C. 1). 47 x DALSGAARD, CHRISTEN. E T TØMRERVÆRKSTED. Studie til Interiøret i»tvende Mormoner er paa deres Vandring komne ind i et Tømrerhus paa Landet etc.«(nationalgalleriet). Betegnet: Chr. Dalsgaard xso. 67. DALSGAABI), CHRISTEN. INTERIØR FRA ET UDHUS. Til v. en aabentstaaende Dør, der fører ud til del Fri; til h. hænger en Ruse. 19 2*

34 C. Dalsgaard: Et Par gamle, jydske Bønderfolk nyder Altrets Sakramente (Xr. 69). Studie til»en hjemforlovet Artillerist fra Morsø og hans yngste Søster overraske gamle Venner i Salling, hvilke i et Udhus ere beskæftigede med at istandsætte en Ruse«, udstillet 1857, tilh. Museet i Aarhus. Retegnet: C. D x 47 1 /«,. 68. DALSGAARD, CHRISTEN. Er BØDKERVÆRKSTED. Studie til Interiøret i»hos en fattig Bødker paa Landet foretages en Udpantningsforretning«(Nationalgalleriet). Betegnet: C. D (?) 38x DALSGAARD, CHRISTEN. E T PAR GAMLE JYDSKE BØNDERFOLK, DER NYDER ALTRETS SAKRAMENTE I HJEMMET. Paa sit Leje i Alkoven sidder Konen halvt oprejst med foldede Hænder. Udenfor Alkoven sidder hendes Mand foroverbøjet med en Psalmebog mellem Hæn- 20

35 C. Dalsgaard: Mon han dog ikke skulde komme? (Nr. 72).

36 derne. Til Ryggen af hans Stol læner sig Ægteparrets Datter, seende over mod Præsten, der fra den modsatte Side nærmer sig med Kalken. Skitze til det i 1859 udstillede Billed. Tilkendt Neuhausenske Præmie. Betegnet: C. D /' a x DALSGAARD, CHRISTEN. INDE I EN GRANSKOV. Underskoven og det nederste af Stammerne rammes af Sollyset. Studie. Retegnet: C. D ' 29VJ X DALSGAARD, CHRISTEN. Ex REKONVALESCENT. En ung Pige (hel Figur, 3 / 4 Profil mod v.) sidder indsvøbt i et Shawl i en Kurvestol og læser i en Bog. Betegnet; Chr. Dalsgaard, Sorø Udstillet ' ' 50 1 /2 x 43 1 /*. 72. DALSGAARD, CHRISTEN. MON HAN DOG IKKE SKULDE KOMME"? En ung Pige, hel Figur, staar i en aaben Dør i Profil mod v. og ser ned ad Vejen udenfor. Hun har et Strikketøj i den ene Haand og fører med den anden en Strikkepind eftertænksomt til Læben. Udstillet / 3 x DREYER, DANKWART. LANDSKABSSKITZE. Bakkede Marker med Hegn af Træer. 9 x DREYER, DANKWART. MAANESKIN. I Forgrunden til v. en Kyst, hvis Højder fortsætter sig ind efter i Billedet og indrammer en Bugt. Maanen spejler sig i det lave Vand ved Stranden. 28 x DREYER, DANKWART. VED ISSEFJORDEN. I Forgrunden Mark med store Sten. Til h. en Dysse; bag den Skov. I Baggrunden Fjorden. Malet paa Papir. 28 x 38 1 /, DREYER, DANKWART. RUNDDYSSE VEI> ASSENS. I Baggrunden Lille Belt. Studie. Malet paa Papir. 28 l / 2 x

37 Dankwart Dreyer: Vej over Bakkerne (Nr. 78). 77. DREYER, DANKWART. SKOVSLETTE. Aaben Plads i en Skov. Eftermiddag. Til v. unge Træer og Buskads; til h. gamle Træer; Solen lyser paa et Par Stammer, der staar nærmest. Studie. Malet paa Papir. 34 x DREYER, DANKWART. VEJ OVER BAKKERNE. Studie. En Vej fører til h. op ad en Bakke; til h. for Vejen en Gruppe Træer; til v. vid Udsigt. Skyet Luft. Malet 1852? 27>/ 2 x ECKERSBERG, C. W. TRE SPARTANSKE DRENGE, SOM ØVER SIG I BUESKYDNING. Hele Figurer. Den ene staar forrest i Profil mod v. og spænder Buen. Den anden sidder ned og peger i den Retning, i hvilken den førstnævnte sigter. Den tredie staar støttet til sin Bue og følger med sit Øje Legen. Baggrunden dannes af et Klippelandskab. Betegnet: E. 1S12. Udstillet / 2 x62 1 / 2-23

38 8 0. ECKERSBERG, C. W. ULYSSES' HÆVN PAA FRIERNE. ODYSS. 22. Til v. Ulysses og hans Fæller med Spyd og Pile; til h. Friernes blomsterkransede Slagsbroder-Kompagni, væbnet med Borde, Bronzevaser etc. Malet Ufuldført. 23 x 41 1 /. J ECKERSBERG, C. W. PORTRÆT AF ANNA MARIA V. UHDEN, F. MAGNANI, Thorvaldsens Elskerinde. Omtrent halv Figur, 3 / 4 Profil mod v. Malet x 21 1 / ECKERSBERG, C.W. PARTI AF KIRKEN S. LORENZO FUORI DELLE MURE VED ROM. Ved et Alter til h. i Forgrunden knæler en Kvinde. Malet Udstillet x30V ECKERSBERG, C.W. PARTI AF DET INDRE AF COLOSSEUM. E n Kapucinerpræst holder Gudstjeneste for en Forsamling af romersk Almue. Malet / 2 x ECKERSBERG, C.W. PARTI AF MARMORKIRKENS RUIN. I Baggrunden Landkadetakademiet. Malet ca x ECKERSBERG, C.W. PORTRÆT AF OSTINDISK KØBMAND SCHMIDT (af Firmaet Schmidt & Andresen). Hel Figur. Han sidder ved sin Skrivepult med Pennen paa Papiret, men vender Ansigtet ud mod Beskueren. Ved hans Fødder en Hund. Malet Udstillet x ECKERSRERG, C. W. PORTRÆT AF MADAM SCHMIDT (foregaaendes Hustru). Hel Figur. Hun sidder strikkende i en Sofa. Hovedet omtrent en face. Til h. foran hende et Bord med hendes Strikkepose m. m. Malet Udstillet x ECKERSBERG, C. W. PORTRÆT AF KØBMAND JOSEPH RAPHAEL. Knæbilled, siddende, s / 4 Profil mod v., med højre Arm hvilende paa et Bord, venstre Haand støttet paa Laaret. Betegnet bagpaa: 1824 E. 80 x

39 C. W. Eckersberg: Tre spartanske Drenge (Nr. 79).

40 8 8.ECKERSBERG, C.W. PARTI PAA NYHOLM MED KRANEN OG NOGLE KRIGSSKIBE (Udsigt til). Paa Bryggen i Forgrunden ligger et Par Skibsankre. Betegnet: E /, x,'io ECKERSBERG, C. W. UDSIGT FRA FÆRGEBROEN VED KALLEHAYE TIL KOSTER. En Pige kommer gaaende ud mod Broen, hvor der staar et Par Matroser. Paa den anden Side Sundet Koster. Opklarende Graavejr. Betegnet: / 2 x ECKERSBERG, C. W. GRUPPE AF BØRN. PORTRÆTER (af den 8- aarige Adam Vilhelm Holm og hans Sødskende, den 6-aarige Pauline Frederikke Marie og den 4-aarige Johan Christian Julius). Halve Figurer. De ser i en Billedbog, som ligger foran dem paa et Bord. Betegnet: E x35'/.,. 9 1.ECKERSBERG, C. \V. OPRØRT Sø MED KORVETTEN NAJADEN (mellem Møen og Bygen). Graavejr. Malet Malet paa Zink. 24x34'/, ECKERSBERG, C. NV. KORVETTEN NAJADEN UNDER SEJL. Solskin, letskyet Himmel, Malet x ECKERSBERG, C.W. KORVETTEN NAJADEN, SOM I SUNDET VEN TER FREGATTEN BELLONA. Betegnet: E G 1 /., x ( ECKERSBERG, C.W. FLERE SKIBE UNDER SEJL I SVAG BLÆST EN KLAR SOMMEREFTERMIDDAG. Betegnet: E Udstillet x 26 1 /, ECKERSBERG, C. W. UDSIGT FRA TREKRONERS BATTERI MED KØBENHAVN I DET FJÆRNE. Studie. Betegnet (paa Kanten af det om Blindrammen bøjede Lærred): E /.> x 30 1 ;., ECKERSBERG, C.W.EN NØGEN, FRA RYGGEN SET, KVINDE SÆT TER SIT HAAR FORAN ET SPEJL. Omtrent Knæbilled. Hendes Billed ses til Brystet i Spejlet. Malet ca / 2 x 25'/«. 2«

41 C. Eckersberg: Portræt af Anna Maria v. Uliden (Nr. 81).

42 m m m C. W. Eckersberg: Flere Skibe under Sejl (Nr. 94). 9 7.ECKERSBERG, C.W. EN JAGT FOR INDGAAENDE PAA KØBEN HAVNS YDERRHED. I Mellemgrunden til v. en Brig. Betegnet: E «/, x 49 1 /,. 9 8.ECKERSBERG, C.W.EN FREGAT, DEH HAR PRAJET EN ENGELSK LODS I EN STIV KULING. Udstillet x ECKERSBERG, C.W. NØGEN KVINDELIG MODEL. Hel Figur. Hun gaar fra en Forhøjning ned paa en Skammel. Højre Arm hviler paa en Brystning. Hovedet omtrent en face. Malet 1839'.' 29 1 / 2 xl7 1 / EXNEB, JULIUS. E N AMAGERSTUE. I Forgrunden til v. langs Yindusbænken et Bord. Paa Bagvæggen en Dragkiste og en Armstol. Betegnet:./. Ex nar 18i> / 2 x

43 J. Exner: En Amagerstue (Nr. 100) EXNER, JULIUS. BESØGET HOS BEDSTEFADEREN. Fradenaabne Dør til v. i en Amagerstue kommer en ung Kone med et lille Barn. Hun bøjer sig ned og opfordrer Barnet til at sige Goddag til Bedstefaderen, der nærmer sig fra den anden Side af Stuen. En lille Pige holder Døren aaben. I Forgrunden til h. et Par Høns. Malet omtrent samtidig med det tilsvarende, større Billed i Nationalgalleriet (1853). Betegnet: Exner. 27x EXNEB, JULIUS. STUE I HEDEBOEGNEN. Ved et Vindu staar en gammel Dragkiste, der bærer et lavt Skab. Foran en gammel Armstol. Ovenpaa Skabet Kobber- og Messing-Tøj. Studie. Betegnet: Exner. Malet x EXNER,JULIUS. SLUTNING AF ET GILDE (MORGENSTUND). Ved et Bord i Forgrunden til h. skæmter et Par Karle med en Pige. 29

44 Ved samme Bord er en Bondekone falden i Søvn paa sin Stol, og hendes lille Pige staar og sover med Hovedet i Moderens Skød. Til v. danser Karle og Piger en Ringdans til Tonerne fra Musikanterne i Baggrunden. En Pige tømmer Punschen fra sit Glas ned ad Ryggen paa en Karl. I Rummet bagved pokuleres der. Lysene er nedbrændte i Kronerne. Gennem Døren til h., som staar aaben ud til det fri, ser man Morgenens Taage over Landskabet. Betegnet: J. Exner Udstillet x153. IIH. EXNER, JULIUS. I EN STUE FRA FANØ. Omtrent midtvejs sidder en gammel Kone og vinder Garn af en Garnvinde, som staar til v. Betegnet:./. Exner Fanø. Udstillet '/ 2 x SI 1 /, EXNER, JULIUS. SKIPPERSTUE FRA FANØ. Med Ryggen til Bilægger-Ovnen sidder i den blaamalede Stue en gammel Kone, der syer, medens en lille Pige læser for hende. Gennem Døraabningen paa Bagvæggen ser man ind i et Fadebur. Betegnet: Exner x FIND, LUDVIG. PORTRÆT AF KUNSTNERENS FADER, PASTOR EMERITUS H. C. V. FIND. Han sidder tilbagelænet i en Armstol med Ilænderne foldede over en Stok. Hovedet er i 3 / 4 Profil mod h. Bag Figuren et Skærmbrædt; foran Figuren til v. et Bord, paa hvilket en Kaffekop. Betegnet: Find Udstillet paa Den Fri Udstilling x FRØLICH, LORENZ. PORTRÆT AF BILLEDHUGGEREN C. PETERS I HANS 29DE AAR. Omtrent halv Figur, siddende, 3 / 4 Profil mod v. I Hænderne, som ligger foldede over en Stok, holder han sin Hat. Betegnet bagpaa: Loren: Frølich pinxit Roma Oval:6 8 X 49'/ FRØLICH, LORENZ. ITALIENSKE LANDFOLK. En ung Hyrde i Samtale med en ung Pige. Hun sidder paa Jorden op mod en lav Mur og løfter mellem sine Hænder en Bladguirlande, som ligger i en Kurv foran hende. Han sidder ved hendes Side paa en Sten, 30

45

46 lægger Armen paa Overkanten af Muren og støtter Hovedet i Haanden. Betegnet: L. F og L. Frølich. 15'/-. x21. Iflg. Kunstneren»en italiensk Erindring malet i Paris.«109. FRØLICH, LORENZ. Ex GRISESTI. En lille Dreng og en lille Pige er klatrede op paa Stakittet om Stien og har deres Løjer med Grisene. Skitze. Betegnet: Frølich. 17 l / 2 x HABBE, N. F. INTERIØR FRA EX BOXDESTUE. Lyset kommer fra et Par Vinduer paa Væggen til v. Længst i Forgrunden paa samme Side en Kiste, paa hvilken staar et Krus. I Mellemgrunden et Bord og en Armstol. Paa Bagvæggen et Hængeskab og et Stykke udskaaret Panel. Paa Væggen til h., som ses i stærk Forkortning, en Tavlette. Betegnet: 1847 Habbe l i x22'l i HAMMER, H. J. ITALIENSK LANDSKAB (fra Arricia) med Udsigt over Monte Savelli og Campagnen. Aftenskumring. Fra Forgrunden fører en Vej indefter og nedefter mod en Dal. Til v. tegner en Port til en Villa og nogle Cypresser sig mod Himlen. I Mellemgrunden til h. Højder med en Ruin. Forrest paa Vejen en gaaende Mand; længere inde Vogne med Stude. Betegnet: II. J. Hammer Udstillet x HAMMERSHØI, VILHELM. PORTRÆT AF EX UNG PIGE (Kunstnerens Søster), Knæbilled, siddende lidt foroverbøjet, s / 4 Profil mod v. Højre Haand ligger i Skødet, venstre hviler med Fladen paa den Puf, hvorpaa hun sidder. Malet for, men ikke tilkendt Neuhausenske Præmie. Udstillet x HAMMERSHØI, VILHELM. EN GAMMEL KONE STAAENDE VED ET VINDU. Hel Figur. Bortvendt Profil mod h. Studie. Malet '/ 2 x HAMMERSHØI, VILHELM. Ex GAMMEL KONE. Hel Figur, siddende, 3 / 4 Profil mod v., med Hænderne foldede i Skødet. Hun sid- 32

47 Lorenz Frølich: En Grisesti (Nr. 109). der til venstre Side i Billedet; ved Rammekanten til h. et Gardin. Malet x HAMMERSHØI, VILHELM. SØNDERMARKEN VED VINTERTID. Jorden er dækket af Sne, mod hvilken de nøgne Træer tegner deres Stammer, medens deres Grene-Toppe fortoner sig mod den graa Luft. Malet /, x 62'/ HAMMERSHØI, VILHELM. INTERIØR MED EN UNG LÆSENDE MAND. Han staar lænet til Vinduskarmen. Mod Bagvæggen i Stuen et Spillebord, hvis Klap er rejst op og støtter mod Væggen. En Stol er skudt ind under Bordet, en Blindramme med opspændt 33 3

48 Lærred staar mod Væggen. Over Bordet hænger der paa Væggen et Par Rammer med Billeder og et Relief. Malet Udstillet paa Den Fri Udstilling x HAMMERSHØI, VILHELM. INTERIØR MED EN PIGE, DER FEJER. I Forgrunden til h. staar en Spand; paa Bagvæggen er en Dør aaben med Udsigt til en Gang. Figuren ses bagfra. Malet V 2 x38 '/ HANSEN, HANS NIK. KONG LEAR. DEN BLINDE KONGE LEDES OVER HEDEN. Fra højre Side, gaaende mod venstre, famler mellem Vandpytter i Heden en gammel, blind Mand sig frem ved sin Stok og ledet ved Haanden af en Dreng. Tungt Graavejr. Betegnet: H. N. H. Falsterbo x HELSTED, AXEL. ITALIENSK GENREBILLED. En lille Dreng er sat til at passe paa et Barn, der sover i en Vugge, men er selv falden i Søvn paa sin Stol. Betegnet: Axel Melsted Capri Udstillet / 2 x HENNINGSEN, ERIK. SUMMA JUS, SUMMA INJURIA. En Pige paa Landet, der er bleven overbevist om at have dræbt sit Barn, er af den stedlige Øvrighed bleven ført ud til det Sted, hvor efter hendes Anvisning Barnet er nedgravet. I Forgrunden til v., hvor man graver, er en Mand i Færd med at naa ned til Liget. Herredsfogeden staar og ser til, en Fuldmægtig fører Protokollen, en ung Karl, der har hjulpet til med Gravningen, vender sig om mod Pigen, der staar til h., holdt ved Armen af en Politibetjent. Hun slaar Øjnene ned og kærtegner forlegent en Hund. Scenen er paa Heden en Graavejrsdag. Betegnet: Erik H pinx. 88x HENNINGSEN, FRANTS. PAA FODTUR. MOTIVET FRA JYLLAND. Tre unge Mennesker, der er paa Fodtur over Heden og har holdt Bast for at indtage et Maaltid, passeres af en Bondemand, der kom agende med sine Stude, og som nu har gjort Holdt. Han staar op 34

49 Vilh. Hammershøi: Portræt af en ung Pige (Nr. 112).

50 i sin Vogn og søger at begribe, hvad det ene af de unge Mennesker forklarer ham ved at tælle paa sine Fingre. Den anden af Kammeraterne knæler for at ordne sin Rejsetaske; den tredje tænder sin Pibe. Betegnet: F. H Udstillet x92'/ HOLM, HARALD. LEVKØJER. I alle Farver, i grønne Omgivelser. Betegnet: Enrum 92 Harald Holm. Udstillet x IRMINGER, V. E N BARNESJÆL. Fra venstre Side kommer i Ly af en Engel en Barnesjæl svævende. En Skare Engle med et andet Barn imellem sig svæver dem fra den modsatte Side i Møde med Tegn paa Gensynets Glæde. Betegnet: V. I. 96. Udstillet x JENSEN, C. A. PORTRÆT AF KUNSTNERENS HUSTRU CATHRINE JENSEN, F. LORENZEN. Lidt mere end Knæbilled, siddende. Hovedet en face. Hendes højre Haand hviler ved Bæltet; hendes venstre holder et Par Handsker og ligger i Skødet. Hun har en Kappe om Hovedet. Ufuldendt. 45 x JENSEN, C. A. PORTRÆT AF PETER MAGENS (f som ung). Halv Figur, 3 / 4 Profil mod H. Betegnet: C. A. Jensen XL7'/ JENSEN, C. A. PORTRÆT AF (SENERE TELEGRAFIST) MALTHE MAGENS. Halv Figur, s / 4 Profil mod v. Han har højre Haand stukket ind under Blusen; i venstre (som er nedenfor Rammen) en Bog. Betegnet: C. A. Jensen ! / 2 x JENSEN, C. A. PORTRÆT AF FRK. ELISE MAGENS. Halv Figur, omtrent en face. Betegnet: C. A. Jensen '/ 2 x JENSEN C. A. PORTRÆT AF FRK. JACOBINE MAGENS. Halv Figur, omtrent en face. Betegnet: C. A. Jensen , / 2 xl JENSEN, C.A. PORTRÆT AF ETATSRAAD, PROFESSOR I BOTANIK JOAKIM FREDRIK SCHOUW. Halv Figur, siddende, 3 / 4 Profil mod v., Hænderne foldede over Skødet. Betegnet: Jenen (sic x18. 36

51 C. A. Jensen: Portræt af Kunstnerens Hustru (Nr. 124).

52 130. JENSEN, KARL. LANDSKAB FRA NÆSTVEDEGNEN. SILDIG EFTER MIDDAG. Langs en træbevokset Skrænt til h. fører en Vej op og derpaa brat ned for atter at komme til Syne i Mellemgrunden neden for Bakken. I Forgrunden til v. nogle unge Trær. Vid Udsigt over Marker i det Fjærne med en Aas Udløb i Havet. Skitze til et i 1884 udstillet Billed. Betegnet: K. J. Malet ca ^2 x JERNDORFF, AUG. FRA AABREDDEN. Ned til Vandet fører i Forgrunden en Brædde-Trappe, paa hvilken staar en Vaskebalje. I Mellemgrunden en And omgiven af sine Ællinger og kaldende paa én af dem, der er ved at forsøge paa at entre Trappen. Aaen er overskygget af Trær. Betegnet: A. J. 73. Udstillet x JERNDORFF, AUG. ELLEN. En lille Pige, hel Figur, omtrent en face, sidder i Græsset med Hænderne paa sin Bolt, som ligger mellem hendes Ben. Til h. i Græsset en Rive og en Parasol. Betegnet: A. J Udstillet x 50'/ JEBNDORFF, AUG.EN UNG KVINDE, HALVT DRAPPERET, STAAR LÆNET VED SOKKELEN AF EN BYGNING; VED SIDEN AF HENDE EN KURV MED BLOMSTER, I HAANDEN EN KRANS. I BAGGRUNDEN UDSIGT OVER VINHAVER, TIL KYSTEN OG HAVET. Betegnet: A. J. Roma Udstillet x JERNDORFF, AUG. SOLNEDGANG. MOTIV FRA VENEDIGS HAVN. Til h. Dogepaladset og Piazzetta. Til v. i Mellemgrunden S a - Maria della Salute. Solen gaar ned bag store Skyer. Betegnet: A. J Udstillet x JERNDORFF, A UG. STENET SKRAANING MED UDSIGT TIL SKEL- DERVIKEN VED KULLEN. SEPTEMBER. I Forgrunden en stenet Skraaning, der fører opefter for derpaa at falde ned mod Havet med en Skrænt. Over og mellem Træerne paa Skrænten ser man Skelderviken. Betegnet: A. J Haga (en Gaard paa Kullen, fra hvis Jorde Motivet er taget). Udstillet x

53 C. A. Jensen: De fire Magens'ske Børn (Nr ).

54 136. JESPERSEN. DISET EFTERAARSDAG PAA ANSAGER HEDE. Graavejr. I Forgrunden og Mellemgrunden Hede og atter Hede; i Horizonten Klitter. Til h. langt ude en Gaard. Betegnet: Henrik J Udstillet '/, x 70'/, JOHANSEN, VIGGO. ET MAALTID. I en Bondestue sidder bag et Bord en gammel Mand og spiser Kartofler, som en gammel Kone piller til ham. Hun staar til v., i Prolil mod h. Paa Vindusposten i Forgrunden til h. er et Fiskernæt ophængt. Betegnet: V. J. 77. Udstillet '/ 2 x JOHANSEN, VIGGO. SOVEKAMMERSCENE. Paa en Dobbeltseng i Forgrunden ligger en lille, halvt nogen Dreng og sover. Bag Sengen Vinduet; til h. for dette staar Moderen og betragter Drengen, medens hun tørrer sine Hænder i et Haandklæde, der hænger paa Væggen. Betegnet: V. Johansen Repr. Gentagelse af et i 1884 udstillet Billed. 49 x JOHANSEN, VIGGO. GAMLE HUSE I SKAGEN. Graavejr. I Mellemgrunden yderst til h. ligger et Par Hytter, udfor hvilke nogle Faar græsser. Terrænet hæver sig bagtil; over den lave Klit i Baggrunden ses Toppen af en sejlende Fiskekutter. Betegnet: Viggo Johansen Udstillet 1888 og paa den nordiske Udstilling samme Aar. 66 x JOHANSEN, VIGGO.»GLADE JUL«. Omkring et tændt Juletræ danser en Flok Børn, i hvis Kæde Moderen og en ung Pige har taget Plads. En ældre Dame staar med korslagte Arme i Baggrunden til v. og ser smilende paa Børnenes Glæde. Betegnet: V. Johansen Udstillet x lss 1 /^ 141. JOHANSEN, VIGGO. E N LILLE PIGE MED GÆS. Hun har en Kurv paa Armen og fodrer en Flok Gæs, der har samlet sig om hende. Betegnet: V. Johansen Udstillet x62. 40

55 Aug. Jerndorff: En ung Kvinde, halvt drapperet, ved Sokkelen af en Bygning (Nr. 133).

56 Viggo Johansen: Et Maaltid (Nr. 137) JOHANSEN, VIGGO. I)E TRE SMAA. AFTENINTERIØR. I Lyset fra en tændt trearmet Kandelaber sidder tre Smaapiger omkring et Bord og læser. Skitze. Malet Udstillet hos Kleis i Efteraaret x

57 Viggo Johansen:»Glade Jul«(Nr. 140) KJELDRUP, A. E. EN GRUSGRAV VED EN JYD^K FJORD. Solskin. Malet Malet paa Papir. 22x35'/ KJELDRUP, A. E. FRA FURESØEN. I Forgrunden Skov i Efteraarsfarver. Over Træernes Kroner ser man ud over Søen og til Kysterne hinsides denne. Studie. Betegnet: A. E. K. 53. Malet paa Papir. 13'/ 2 X KJELDRUP, A. E. FRA FURESØEN. I Forgrunden Mark. Mellemgrunden gaar brat ned i en Dal med Skov, over hvis Trætoppe man ser Søen og Kysten hinsides denne. Studie. Betegnet: A. E. K. 53. Malet paa Papir. 13'Zj X ls 1^- 43

58 146. KJELDRUP, A. E. EN SKOVVEJ LANGS EN SØ (Farum). Fra et aabent Sted fører Vejen ind i Skoven. Søen er til v.; Skoven til h. Skyet Aftenhimmel. Studie. Malet Malet paa Papir. 17V2X KJELDRUP, A. E. SEPTEMBERDAG I FARUM. Kirken og dens Omgivelser danner Motivet. Den ligger halvt skjult af Trær. I Forgrunden Gravkors og Ligsten. Betegnet: A. E. K. 6'4. Udstillet x KNUDSEN, HANS. SOLSKINSDAG FØRST I SEPTEMBER. Engdrag. I Mellemgrunden kommer et Aaløb til Syne paa en Strækning. Paa Bakkerne i Baggrunden ligger Bøndergaarde spredte. Næsten skyfri Himmel. Betegnet: H. Knudsen Udstillet paa Den Fri Udstilling P/2 X KNUDSEN, HANS. SOMMERDAG SIDST I AUGUST. Motiv fra Ellemose ved Brønshøj. I Forgrunden Mosen, i Mellemgrunden Engdrag og Skov. Let skyet Luft. Betegnet: H. Knudsen Udstillet paa Den Fri Udstilling x 73'/ KORNERUP, V. Er ALMUEBRYLLUP I VARTOV KIRKE. Foran Altret, som er til h., staar Præsten vendt mod Brudeparret, der knæler foran ham. Han lægger sin Haand velsignende paa Brudgommens Hoved. Paa en af Stolene i Forgrunden til v. sidder en ældre Mand; lidt længere tilbage en ældre Kone, og Handlingen overværes af endnu tre, der sidder med Ryggen mod Vinduerne i Baggrunden. Betegnet: Vald. Kornerup Vartov Udstillet '/ 2 x KRATZENSTEIN-STUB. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. Brystbilled, omtrent en face. Betegnet: d. 30. August Malet paa Papir. Udstillet paa Kratzenstein-Stubs Udstilling Oval: 20xl6V KRATZENSTEIN-STUB. PORTRÆT AF KUNSTNERENS HUSTRU, MILLE JOHANNE, F. SMITH. Brystbilled, omtrent en face. Malet paa Kobber. Oval: 20x 16 1 / 2. 44

59 15.3. KRATZENSTEIN-STUB. PORTRÆT AF MARTHA SABINE ADOL PHINE DE LA CALMETTE, F. MACKI;PRANG. Knæbilled, en face. Hun drager sit Shawl op over sin højre Skulder. Hun staar paa Baggrund af et Parti af Liselunds Have. Malet '/ 2 xl KRATZENSTEIN-STUB. OSSIAN OG ALPINS SØN. Af Ossians sidste Sang (»Led o Alpins Søn, led Oldingen til hans Skove. Stormene begynde at hæve sig, Søens mørke Bølger bruse. Bøjer sig ikke et Træ fra Mora med sine nøgne Grene? Det bøjer sig, Søn af Alpin, i den hvinende Blæst; min Harpe hænger paa en skaldet Quist, sørgelig er dens Strenges Klang. Rører Vinden dig, o Harpe! eller er det en forbifarende Aand'? Det er Malvinas Haand!«) Betegnet: Kr.-Stub p. Malet Udstillet som»en udført Skitze«(til Billedet i Nationalgalleriet) paa Udstillingen 1816 efter Kunstnerens Død. 43 l / 2 X KRØYEB, P. S. PORTRÆT AF MALEREN F. SCHWARTZ. Brystbilled, 3 / 4 Profil mod h. Han holder en Skitzebog, hvori han tegner. Betegnet: S. Krøyer Udstillet x KRØYER, P. S. FRA SMEDIEN I HORNBÆK. Smeden og Ældstedrengen staar ved Ambolten, en mindre Dreng ved Essen. Malet Udstillet '/, x KRØYER, P. S. EN LILLE PIGE FRA HORNBÆK. Skulderbilled, omtrent en face. Hun har et hvidt Tørklæde om Hovedet. Betegnet: S. K. Hornbæk 75. Malet paa Papir. 21 x KRØYER, P. S. SKITSE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«. Betegnet: S. K. Hornbæk 19. Aug / 2 x23 1 / KRØYER, P. S. SKITZE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«(de købslaaende Mænd og Kvinder i Mellemgrunden til v.). Figurerne delvis paa umalet Grund. Malet l / 2 x

60 160. KRØYER,P.S. SKITZE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«(de to Mænd, som bærer en Kurv). Figurerne delvis paa umalet Grund. Malet '/ 2 x KRØYER, P. S. SKITZE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«(Gruppen midtvejs, der haler Baaden i Land). Figurerne delvis paa umalet Grund. Malet x KBØYER, P. S. SKITZE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«(Forgrundsgruppen til h. med de fem Kvinder og den ene Mand). Malet x KRØYER, P. S. MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND. Midtvejs i Mellemgrunden hales en Baad i Land af et Par Fiskere og Koner; til v. herfor bærer to Fiskere imellem sig en Kurv med Sild; bag dem og atter længere mod v. en stor Gruppe af Købslaaende. I Forgrunden til h. ligger fem Kvinder og en gammel Mand paa Knæ for at fylde Fangsten fra Nettene over i deres Kurve. I Forgrunden til v. taler en Mand med et Par Piger. I Sundet bagved stævner flere Baade mod Land, og mange Sejlere ses. Malet Udstillet x KRØYER. P. S. HORNBÆKFISKERE PAA SILDEFANGST. Tre Fiskere i en gyngende Baad trækker Vaaddet med Sildene ind over dens Ræling. Skitze til det i 1877 udstillede Billed. Malet /, x KRØYER, P. S. ITALIENSKE LANDSBYHATTEMAGERE. Nøgne til Bæltestedet staar til h. Hattemageren, til v. hans to Smaadrenge omkring den Blok, der tjener dem som Underlag for deres Arbejde. Solen vælder ind gennem et Vindu paa Bagvæggen i det fattige Rum. Betegnet: S. Krøyer. Sora 80. Udstillet Tilkendt Udstillingsmcdaillen. 133^2 x KBØYER, P. S. NANNINA. En neapolitansk Blomstersælgerske. Knæbilled, siddende, 3 / 4 Profil mod h. Hun har en Kurv med Blom- 46

61

62 ster paa Skødet og holder en Rose i højre Haand. Betegnet: S. Krøyer Napoli Decbr. 80. Udstillet x 62 1 / 2. 1(57. KRØYER, P. S. I KØBMANDENS BOD, NAAR DF.R IKKE FISKES. SKAGEN. Indenfor Disken to Mænd, der ekspederer. Udenfor Disken staaende og siddende Fiskere samt nærmest Beskueren to Børn, der handler. Betegnet: S. K. 2(>de Juni 82. Skitze til et i 1883 udstillet Billed. 35^2 x KRØYER, P. S. SKAGBOERE GAA UD PAA NATTEFISKERI. SILDIG SOMMERAFTEN. Den bagerste af de to Fiskerbaade er delvis skjult af den forreste, hvori Sejlene hejses. Til h., lidt over Horisonten, staar Maanen. Studie til det i 1885 udstillede Billed med denne Titel (tilh. Luxembourg-Museet i Paris). Betegnet: S. K. Skagen 8b. 37>/ 2 x 61. 1(59. KRØYER, P. S. MUSIK I ATELIERET. Til v. i Forgrunden Carl Bloch. Derefter følger: Bache, Bissen, Haslund (staaende), Zacho, Hendriksen, Bindesbøll, Jerndorlf, Locher, K. Madsen, Zahrtmann (i Sofahjørnet), Tegner, Erik Henningsen, Tuxen, V. Johansen, H. N. Hansen, O. Benzon, Rosenstand, Godfr. Christensen (staaende) o. fl. I Forgrunden til h. Neruda-Kvartetten. Scenen er ved mange Lys og Lamper. Betegnet: S. KRØYER 81. Gentagelse i mindre Maalestok af det i 1886 malede og samme Aar udstillede Billed, der tilhører Nationalgalleriet i Kristiania / 2 x W&U- 170.KRØYER, P. S. KOMITEEN FOR DEN FRANSKE KUNSTUDSTILLING I KØBENHAVN Skitze til det store Rilled, der i 1889 var udstillet paa Verdensudstillingen i Paris. Malet Udstillet x 98'/o KRØYER, P. S. GADE I TORELLO. I en solbelyst snæver Gyde er nogle Kvinder samlede til Passiar. Forarbejde til et paa Den Fri Udstilling 1891 udstillet Billed (tilh. Nationalgalleriet). Malet x

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 UDSTILLING AF SKULPTUR - KERAMIK LITOGRAFIER RADERINGER EDITH WILLUMSEN - J. F. WILLUMSEN 22. FEBEUAR-9. MARTS 1919

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING ^llli OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER M. M., AF HVILKE STØRSTEDELEN HAR TILHØRT AFDØDE DIREKTØR, BAGERMESTER VALDEMAR GÆTJE 9 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER

Læs mere

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 1 af 7 Christen Dalsgaard Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 2 af 7 Christen Dalsgaard Christen Dalsgaard: En ung pige beder landsbyens gamle

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12.

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER, TEGNINGER M. M. (FIN, GAMMEL DANSK KUNST), SOM BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG DEN 7. OKTOBER

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

MODEL TIL BILLEDANALYSE

MODEL TIL BILLEDANALYSE MODEL TIL BILLEDANALYSE Beskæring: Hvad har man valgt at vise? Hvad kan man se indenfor rammen? Fylder motivet hele billedet ud til rammen? Synes motivet at sprænge ud over rammens grænser? Hvad har fået

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

AKVARELLER OG TEGNINGER

AKVARELLER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER EN SAMLING AKVARELLER OG TEGNINGER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL DECEMBER 1908 NOGLE TEGNINGER FRA SKITSEBOGEN OG TEGNEMAPPEN

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA REVIDERET Til sprogvurdering af børn i børnehaveklassen 1 Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg.

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL NEUMANN udstillede i Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. Billeder og Studier. 1. Fra Skagen. Studie. 1854. Tilh. Hr. Grosserer C. A. Buch. 2.

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe)

Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe) Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe) BØRNEHAVEKLASSE (GR.) > REGISTRERINGSSKEMA > RIM 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets lydlige opmærksomhed.

Læs mere

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du bruge

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1910 K KØBENHAVN P. PETERSENS BOGTRYKKERI (EGMONT H. PETERSEN) MCMX FRITS THAULOW

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 & KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN

Læs mere

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Hvem er Gud? Bog 3 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s manual.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I 5 f$8 087. Kunstakademiets Bibliotek^ I I II II II II 1 II II I II 300000249282 * FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER AF LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER AF LUDOVICA KABELL-ROSENØRN

Læs mere

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97?

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? paa Sehous Hotei Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? Malerier af K- C- IHlertsen 1. Aaløb i Sorgenfri Skov 2. Aftenlandskab fra Taasinge 3. Strand ved Bulbjerg, Skareklit 4.

Læs mere

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I Facitliste til Den lille skattejagt A-I Tegner: Keld Petersen Forlaget ELYSION Den lille skattejagt A I junglen. Aben er på grenen med den lange slange. På havet. Gummibåden er ved kassen. I grotten. Lygten

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Den sårede Filoktet, 1775, SMK Omkring et billede Tag med på en billedrig rejse i kunstens historie fra Nicolai Abildgaard i slutningen af 1700- tallet?l vores egen sam?ds kunst med værker af nulevende kunstnere. Udgangspunktet er hver

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 AFDØDE LANDSK Mi'- h a? RASM. El LE Haj EFTERLADTE MALERIKi UDSTILLEDE I KUNSTUDSTILLINGS- BYGNINGEN VED CH ARLOTTEN BORG 22.-21 NOVEMBER 1912 AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 KØBENHAVN F. E BORDINGS

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF ELLEN HOFMAN-BANG UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 DE MED STJERNE BETEGNEDE ARBEJDER ER TIL SALG PRISLISTE LIGGER HOS OPSYNET GENREBILLEDER. 1. Frederik

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

ROBERT Må Sally godt lege? MOREN Ikke lige nu Robert. Gå ud og leg med dine venner. Moren kigger på Sally, som smiler til hende og sukker.

ROBERT Må Sally godt lege? MOREN Ikke lige nu Robert. Gå ud og leg med dine venner. Moren kigger på Sally, som smiler til hende og sukker. 1 SC. 1. EXT. KALKBRUDDET - FORÅR - DAG står ved kalkbruddet og flyver med sin drage. Dragen flager i vinden. I baggrunden spiller tre DRENGE på Roberts alder fodbold og råber til hinanden. Roberts drage

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 - m - 3 p ; : ' t : - ^ '-' ' "' t V X''^> : ' L «r - - : v.. -. ' ; *- " ^ ; - -r '. - y&i : - "-4>. ' - - r -Jr» ^ -*» 1 : ' Si"X r--".:'\'-:

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

De gamle fynske Gaarde

De gamle fynske Gaarde De gamle fynske Gaarde Jeg elsker de gamle, de stråtækte Gaarde, der ligger saa lunt mellem Haver og Hegn, til trods for vort Kystklimas Storme lidt haarde vort Øklimas Snefog og vældende Regn, Hvor kan

Læs mere

EDITH WILLUMSENS * OG J. F. WILLUMSENS ATELIER UDSTILLING STRANDAGERVEJ 28 VED TUBORG. 16. Septbr 16. Oktbr. igio

EDITH WILLUMSENS * OG J. F. WILLUMSENS ATELIER UDSTILLING STRANDAGERVEJ 28 VED TUBORG. 16. Septbr 16. Oktbr. igio EDITH WILLUMSENS * OG J. F. WILLUMSENS ATELIER UDSTILLING STRANDAGERVEJ 28 VED TUBORG 16. Septbr 16. Oktbr. igio ARBEJDER AF J. F. WILLUMSEN. i. Børn paa Stranden. 1902-3-4-5-6-7-8-9-1910. 20.000 Kr. 2.

Læs mere

Professor Janus la Cour

Professor Janus la Cour FORTEGNELSE over Arbejder af Professor Janus la Cour udstillede i Foreningen for national Knnst 1901 I Lokalet er fremlagt en Salgsprotokol. Studier, Skitzer og Vandfarvetegninger. 1. Ved Helgenæs Strand,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 HJ. AF CITYGADE KATALOG OVER MALERI AUKTIONEN ØSTERGADE 15, 1. SAL (KONGENS KLUBS SELSKABSLOKALER) ONSDAG DEN 3. JULI KL. II1!,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

ERIER, STUDIER»e TEGNINGER

ERIER, STUDIER»e TEGNINGER 190. ^ & ERIER, STUDIER»e TEGNINGER AF JØRGEN SONNE FØDT DEN" 24. JUNI l80i, DØD DEN 24. SEPTBR. 189O URSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN I KJØBENHAVN 1890. o c 01 sen fc oo.. K.>eeE'VM*vi*_ 1. Et Skib trækkes

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN.

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN. FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF OLE PEDERSEN HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. MALERIERNE ERE UDSTILLEDE LØRDAG, SØNDAG OG MANDAG UMIDDELBART

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11:

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING KATALOG Ns. 24 0 5 3. s " HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING f 7.-20. NOVEMBER HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING 7.-20. NOVEMBER DANSK KUNSTHANDEL NIKOLAJPLADS VINGAARDSTRÆDE 21 KATALOG NR. 24 De med * mærkede

Læs mere

Skattekort. Jagten på den forsvundne skitsebog. God jagt! En kunstner har mistet sin skitsebog i museet!

Skattekort. Jagten på den forsvundne skitsebog. God jagt! En kunstner har mistet sin skitsebog i museet! Jagten på den forsvundne skitsebog Skattekort En kunstner har mistet sin skitsebog i museet! Han hedder Krøyer og kan være lidt glemsom. Skitsebogen er vigtig for ham. Han har nemlig tegnet en idé til

Læs mere

Indtil videre (samlede digte)

Indtil videre (samlede digte) pia juul Indtil videre (samlede digte) TIDERNE SKIFTER Tiderne_Pia Juul_digte_50.indd 3 23/04/12 16.43 Indtil videre Copyright 2012 Pia Juul/Tiderne Skifter Forlagsredaktion: Claus Clausen Sat med Palatino

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

sidste Afdeling Oliemalerier

sidste Afdeling Oliemalerier . p\ mr KATALOG over sidste Afdeling Oliemalerier af afg, Landskabsmaler Yilh. Groth tilh. hans Dødsbo som bortsælges ved Auktion i Kunstudstillingsbygningen ved Cliarlottenborg Mandag den 10. December

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

021. G. A. Clemens. Efterladte Arbejder. Charlottenborg. 10. 24. December 1918

021. G. A. Clemens. Efterladte Arbejder. Charlottenborg. 10. 24. December 1918 021. G. A. Clemens Efterladte Arbejder Charlottenborg 10. 24. December 1918 i JSfc. * *' v

Læs mere

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham.

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham. Manus: Anne-Marie Olesen Thinghuus Scener fra en episode af Vintervagten. EXT. SOMMERHUSOMRÅDE - DAG Thomas kommer kørende på sin scooter. Der er helt dødt og intet unormalt at rapportere. Han drejer ned

Læs mere