SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN"

Transkript

1 SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN 1902

2 Emmw '/Æ'/&Æ '?*% sk : c.. ->. ;>L ; /

3 DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

4

5 FORTEGNELSE OVER DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBEJDER UDSTILLEDE PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN 1902

6 P. PETERSENS BOGTRYKKERI (EGMONT H. PETERSEN) KØBENHAVN KUNSTAKADEMfETS BIBLIOTHEK,

7 Da DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING i 1888 var udstillet samtidig med den store nordiske Udstilling, skrev JUL. LANGE en Artikel om den i»illustreret Tidende«(XXIX, Nr. 37).»Uden just at konkurrere med den Icgl. Malerisamlings danske Afdeling«, sagde Lange heri,»har den Hirschsprungske Samling en selvstændig Betydning jævnsides med den: den udfylder paa en inderligere, finere Maade Forstaaelsen uf flere af vore allerbedste Malere og af hele vor Malerkunst i dette Aarhundrede. Del er meget opbyggeligt at se, at Niveauet i en saa talrig Privatsamling aldeles gennemgaaende har kunnet holdes saa højt: det er et Udvalg af de bedste Kunstnere, som vi her tit træffe i deres bedste Øjeblikke, og der er saa godt som intet, som man ikke er taknemmelig for at faa at se.«næst efter Lange er selvfølgelig K. MADSEN den, hvis Udtalelser om Samlingen paa dens daværende Stadium har mest Krav paa at høres. 2 Den udmærkede Samling-., hedder det i Kunstbladeti fra 1888 (Nr. 6, 25de Marts), omfatter ca. 150 Billeder af ca. 50 Malere og er vistnok den eneste systematisk anlagte Privatsamling af dansk Kunst, i hvert Fald den eneste, der har en fyldig Repræsentation for danske Malere fra Eckersberg til Nutiden. Man faar her Lejlighed til at udvide sit Kendskab til en stor Del af vore bedste Kunstnere, mange af dem stiller denne ypperlige Samling i et smukkere og rettere Lys, end nogen tidligere udstillet Samling har givet Lejlighed til«. Det var ganske vist ikke lidt, det, for hvilket man den Gang viste sig taknemlig med saa velvillige Udtalelser som disse. Allerede i 1888 var den Hirschsprungske Samling enestaaende righoldig. Men den var dog saa meget mindre og mindre god da end nu, at man nu har ondt ved at forstaa, al den allerede den Gang kunde karak

8 teriseres som systematisk og jævnstilles med Statens Samling. Mod de 1~>0 Billeder af.>7 Malere, der i 1888 udgjorde Malerisamlingen, staar i Billeder af 83 Malere. Antallet af Akvareller, Pasteller og Tegninger er i de forløbne fjorten Aar blevet det tredobbelte, og Antallet af Skulpturer er ved Anlæggelsen af en Skitzesamling steget fra et højst beskedent Tal til 180. Alt i alt tæller nærværende Katalog 1816 Numre (men ikke faa er allerede komne til, efter at dens Trykning var tilendebragt). Vigtigere end at Samlingen er bleven saa meget større, end den var i 1888, maa det dog siges at være, at den paa samme Tid utvivlsomt er bleven mindst lige saa mange Gange bedre. Der er to væsentlige Grunde til at tro, at den er bleven det. Der er med stedse kræsnere Fordringer blevet den tilført Hundreder af Arbejder af vore første Kunstnere, dels saadanne, der tidligere kun var mangelfuldt repræsenterede, dels saadanne, som tidligere slet ikke var repræsenterede. Men just samtidig med, at denne stærke Forøgelse i den sidste Tid har taget en endnu større Fart end før, har Samlingens Ejer vist den Resignation at gøre sine tidligere Erhvervelser til Genstand for en streng kritisk Revision. Deraf er fulgt en Udskillelse af saadanne Kunstværker, der kun delvis var et Plus til Samlingens Betydning, først og fremmest af dens ikke faa Gentagelser af navnkundige danske-billeder i andet Eje. De fremkom rigtignok, disse Gentagelser, i de Aar, hvor Samlerens Bestemmelse med Samlingen var en anden end den nuværende. Men Lange lagde i den ovenfor citerede Artikel dog ikke Skjul paa, at han ikke kunde være enig med Samleren, hvis denne havde 7,troet gennem slige Gentagelser at faa det bedste ved Originalbillederne med«.. Nu er der imidlertid af disse Gentagelser kun et Par tilbage, der kan bevise deres Adkomst til at være, og dermed er den eneste Anke falden, som med nogen Føje er bleven rejst mod Samlingen. Den har efter mit Skøn, som jeg drister mig til at afgive efter i mere end et halvt Aar at have syslet daglig med dens Katalogisering og saaledes lært den grundigt at kende, udviklet sig til at være et sandt Centralsted for Studiet af dansk Kunst. Uden at ville komme ind paa en Drøftelse af del uafgørlige og unyttige Spørgsmaal, om Samlingen i sin Helhed kan maale sig med Statens, tor jeg sige, at

9 den er bleven lige saa uundværlig som denne for hver, der for Alvor sysler med StudieI af dansk Kunst. Som allerede af Lange antydet, forer den med sit store Antal af friske Forarbejder dybt ind til intim Forstaaelse af det inderste og bedste i den danske Kunst, dens Naturkærlighed i Opfattelsen og dens Sandhedskærlighed i Gengivelsen; men samtidig illustrerer den med sit store Antal af fuldtfærdige Arbejder af høj og jævnlig første Rang den egentlige Billedkunsts Historie i Danmark fra Eckersberg og til de sidste Dage. Mig bekendt findes der intet Steds i Verden en Privatsamling, der giver et saa omfattende og anskueligt Billed af et enkelt Ilands Kunst, som den Hirschsprungske. Den maa da siges at være af en enestaaende national Betydning og atter derfor yderst egnet til at holdes sammen, til at sikres af det Offentlige mod den Splittelse, for hvilken al Privatejendom før eller senere maa blive Genstand. Bagsværd. Juni //L HANNOVER.

10

11 For Erhvervelsen af efternævnte Numre i Katalogen har det været en Forudsætning, at Samlingen overgik i offentligt Eje. OVERDRAGNE: 3. A N N A ANCHER. To GAMLE, DER PLUKKER MAAGER (Professor Zacho). 15. B E N DZ. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT (Doktor V. Bendz). 19.BENDZ. F ORTRÆT AF FRU FUGLSANG {Samme). 20.BENDZ. INTERIØR FRA AMALIEGADE (Samme). 21.BENDZ. PARTI FRA NYHAVN [Samme). BENDZ. UDENFOR ODENSE BYS FATTIGGAARD (Samme). 84. ECKERSBERG. PARTI A F MARMORKIRKENS R UIN (Professor J. L. Ussing). 85. ECKERSBERG. PORTRÆT A F KØBMAND SCHMIDT (Assistent H. Egede Glahn). 86. ECKERSBERG. PORTRÆT A F MADAM SCHMIDT (Samme). 87. ECKERSBERG. PORTRÆT A F KØBMAND RAPHAEL (Pastor Kaae). 90. ECKERSBERG. GRUPPE A F B ØRN (Vejinspektør E. Holm). 99. ECKERSBERG. NØGEN KVINDELIG MODEL (Kaptajn F. Hansen) KRØYER. SOMMERAFTEN PAA SKAGENS STRAND (Fru J. Schandorph) KØBKE. PORTRÆT AF LANDSKABSMALER SØDRING (Jagtjunker Gyldenfeldt) KØBKE. FREDERIKSBORG SLOT SET FRA JÆGERBAKKEN (Proprietær O. Kerrn) LEHMANN.»EN TULIPAN ELLER E N R OSE«? (Maler Bernt Grønvold) MARSTRAND. ROSKILDE FUGLESKYDNINGS-SELSKABS SKIVE (Grosserer A. Borch) MARSTRAND. DOBBELTPORTRÆT A F KONSUL H AGE OG HUSTRU. Skitze. (Direktør G. Hage) MARSTRAND. SCENE A F DEN POLITISKE KANDESTØBER (F'uklmægtig Hornemann) MARSTRAND. DEN STORE NADVERE. Skitze (Pastor M. Pontoppidan) MEYER. ITALIENSK GENREBILLED (Frøknerne L. og Af. Melchior) PAULSEN. KUNSTNERENS SØSTER BETRAGTENDE SIN FADERS PORTRÆT (Maler P. S. Krøger). 321.PETZHOLDT. PARTI AF DE PONTINSKE SUMPE (Fru Margrethe Møller) ROHDE. GRAAVEJR. RIBE (Professor H. Hirschsprung) SCHOU. SCENE AF SHAKESPEARE'S»HENRIK I V«(Hr. Erh. Hansen) ECKERSBERG. UDKAST T IL D ET NATHANSONSKE FAMILJEBILLED. Tegning (Xylograf F. Hendriksen) KRØYER. DOBBELTPORTRÆT AF S. SCHANDORPH OG HUSTRU. Tegning (Fru J. Schandorph) KRØYER. PORTRÆTER AF S. SCHANDORPH. Tegninger (Fru J. Schandorph). TESTAMENTEREDE: 16. BENDZ. PORTRÆT AF KUNSTNERENS FADEH (Etatsraadinde Peters). 35. CONST. H ANSEN. POIITRÆT A F MEDALJØR CHRISTENSEN (Dyrmaler Mackeprang). KIS F BØLICH. F ORTRÆT AF BILLEDHUGGER PETERS (Etatsraadinde Peters).

12 153. KRATZ ENSTEIN-STUB. PORTRÆT AF F RU DE LA CALMETTE (Dyrmaler Mackeprang) KRØYER. ITALIENSKE LANDSBYHATTEMAGERE (Fru J. Adler) KØBKE. PORTRÆT A F LANDSKABSMALER LYNGBYE (Overlærer Zweidorff) WEGMANN. PORTRÆT AF FRK.J. BAUCK (Etatsraadinde J. Ruben) ZAHRTMANN. INTERIØR FRA FORRIGE AARIIUNDRED (Rentier V. Strande) CHRISTENSEN. E N RAMME MED MEDAILLER (Dyrmaler Mackeprang) C HRISTENSEN. E N RAMME MED MEDAILLER. (Samme) EVENS. PORTRÆTRELIEF AF O RLA LEHMANN. Gibs (Fabrikant Frederiksen) EVENS. MUSIKENS PANTHEON. Relief i Gibs (Samme) PETERS. E N HYRDEDRENG. Statue i Gibs (Etatsraadinde Peters) PRIOR. PORTRÆTBUSTE A F ECKERSBERG. Brændt Ler (Professor Otto Bache) USSING. BALDER. Statuette i Gibs (Professorinde Olrik) USSING. NANNA. Statuette i Gibs (Samme). For den Imødekommenhed og den Offervillighed, som dermed er vist Samlingen, aflægger jeg her min bedste Tak. København, Juni IIEINR. 111HS CHSPR UNG.

13 INDHOLD I. Malerier Pag. 1 II. Akvareller, Pasteller og Tegninger 117 III. Billedhuggerarbejder 181

14

15 I MALERIER

16 Hvor anden Angivelse fattes, er Billederne malede paa Lærred; mellem Papir og Pap er der ikke skælnet.»udstillet«betyder hvor intet andet er bemærket udstillet paa Charlottenborg. Maalene er Lysningsmaal i Centimeter; Højden er nævnt først. Af Forkortelser er der kun gjort Brug af»li.«og»v.«for højre og venstre.

17 Anna Ancher: To Gamle, der plukker Maager (Nr. 3). 1. A CHEN, G EORG. PORTRÆT AF MUSIKER RASMUSSEN. Omtrent Knæbilled, siddende, en face, med Ilænderne korslagte i Skødet. Paa Baggrund af Vægge med Billeder. Betegnet: 98 G. Achen. Udstillet paa Den Fri Udstilling / 2 > 36V2-2. ACHEN, GEORG. INTERIØR. I en Stue med Empiremøbler og et gammelt Arkitekturbilled paa Væggen sidder ved Vinduet en lille Pige og syer. Betegnet: 1901 G. Achen. 61x48. li. ANCHER, A NNA. To GAMLE, DER PLUKKER MAAGER. Ægteparret sidder Side om Side, hver med sin Fugl i Skødet. Foran dem staar en Kurv, hvori de samler Dunene. Udstillet > ANCHER, ANNA. EN GAMMEL KONE I SIN STUE. Hel Figur, Profil mod h. Hun staar og strikker ved Vinduet. Betegnet:.4. Ancher 18S8. * 28x23. 3

18 5. ANCHER, ANNA. To GAMLE MED DERES KANINER. I Døren ind til et Køkken staar en gammel Mand, og lige indenfor Døren en gammel Kone. Begge har deres Moro af at se Kaninerne flokkes om nogle Kaalblade, som den gamle Kone kaster til dem. I Forgrunden til v. et Komfur og Køkkenredskaber; paa Bagvæggen en aabentstaaende Dør, hvorfra en Gang fører ud til det fri. I Gangen en Høne, Betegnet: A. Ancher. Malet Udstillet x ANCHER, ANNA. INTERIØR. I en gul Stue staar en blaat klædt Pige, hel Figur, Profil mod h., spejlende sig i et Spejl over en Hængekonsol. Paa Gulvet en Krukke med gule Blomster; i Vinduet og paa Konsolen Glas med andre gule Blomster. Solen tegner Vinduet paa Gulvet. Betegnet: A. Ancher x ANCHER, MICHAEL. VED EN SYGESENG. I en Alkove ligger en gammel syg Kone med Hænderne foldede over Dynen og lytter til, hvad der læses for hende af en ung Pige, som sidder i Forgrunden til h. Til den anden Side af Forgrunden staar et Bord med Blomster, et Par Kopper etc. Betegnet: M.Ancher 77. Malet samtidig med et andet Eksemplar, som i 1879 var udstillet af Kunsthandler Stockholm i Industriforeningsbygningen. 60x69'/ ANCHER, MICHAEL. PORTRÆT AF MIN HUSTRU. Hel Figur, staaende, spadsereklædt, i Profil mod v. foran en Dør, der fører ud til det fri, og i hvilken en Hund staar og ser op mod hende. Hun støtter sig med venstre Haand paa en Paraply og holder i højre en Handske. Betegnet': Michael Ancher 188b-. Udstillet X ANCHER, MICHAEL. EN GAMMEL MAND (»FATTIG KRISTIAN«) UDENFOR SIT Hus EN SOMMERAFTEN. Han nærmer sig Huset stavrende, støttet til en Stok. I Mellemgrunden Klitten; i Baggrunden Skagens Fyr og Havet. Betegnet: M. Ancher. Malet Studie til Billedet i Nationalgalleriet i Kristiania. Malet paa Træ. 43^2 X 69 1 / ANCHER, M ICHAEL. PORTRÆT AF P. S. KRØYER. Brystbilled, Profil mod v. Betegnet: M. P. Ancher 1S93. Udstillet x 33. 4

19 Michael Ancher: Portræt af min Hustru (Nr. 8).

20 Otto Bache: 1 Møllegaarden (Nr. 11). 11. BACHE, OTTO. I MØLLEGAARDEN (BRØDEBÆKS VANDMØLLE). Sommerdag. Solskin. Et Træ til venstre kaster sin Skygge over Gaarden. I den aabne Indgangsdør til Møllen staar en Mand med en fyldt Sæk; til h. for ham en Hest. Betegnet: Ollo Bache Forarbejde til et i 1879 udstillet Billed BACHE, OTTO. VÆDDELØBERE. I Forgrunden galopperer tre jockey-klædte Hyttere frem mod Beskueren; en fjerde sakker agter ud i Mellemgrunden, halvt skjult af Støvskyen fra de tre. Betegnet: Ollo Bache BACHE, OTTO. KVÆG I SKOVEN. Studie. Betegnet: Ollo Bache. Malet G

21 W. Bendz: Interiør fra Amaliegade (Nr. 20). 14. BACHE, OTTO. RYTTERE. To Officerer til Hest kommer ridende frem mod Beskueren. Studie. Figurerne delvis paa umalet Grund. Betegnet: Olto Bache. Malet x 6(i. 15. BENDZ, VILHELM. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT, malet i hans 17de Aar. Omtrent halv Figur. Figuren i Profil mod h., men Hovedet vendt i 8 /., Profil mod Beskueren. Malet /., x 23'/ BENDZ, WILHELM. PORTRÆT AF KUNSTNERENS FADER, Borgmester i Odense, LAURITZ M. BENDZ. Brystbilled, 3 / 4 Profil mod h. Malet ca " 37 x BENDZ, WILHELM. GL. FREDERIKSDALS VANDMØLLE. Graavejr. Malet ca x21. 7

22 1 8. BENDZ, WILHELM.EN BILLEDHUGGER, ARREJDENDE EFTER DEN LEVENDE MODEL I SIT VÆRKSTED. Han staar foran sin Kavalet og vender sig for at instruere sin Model, -en Gardist, der med blottet Overkrop indtager en Fægterstilling. Skitze til det i 1827 udstillede Billed, der tilhører Nationalgalleriet / a x BENDZ,WILHELM. PORTRÆT AF METTE SOPHIE FUGLSANG, f. BENDZ, Oldfrue ved Plejestiftelsen i Kbhvn. Knæbilled, siddende, omtrent en face, med Hænderne foldede i Skødet. Betegnet: F. Bendz x 19 1 /, BENDZ, WILHELM. INTERIØR FRA AMALIEGADE med Portrætfigurer af Kunstnerens Brødre, Carl Ludvig (Kaptajn, Lærer ved den militære Højskole) og Jacob Christian (Overlæge ved Fodgarden). Den ene staar ved en Skrivepult til v.; den anden sidder i en Sofa til h / 2 X BENDZ, WILHELM. PARTI FRA NYHAVN. Et Par Skibe ligger fortøjede ved Bolværket. Studie. 18 x 20'/ BENDZ, WILHELM.ET VINTERLANDSKAB I FYEN. I Udkanten af en Landsby, der er dækket med Sne, fører en Vej forbi et islagt Vandhul, hvor Ungdommen morer sig med at løbe paa Skøjter. Mod Leddet i Forgrunden nærmer sig en gammel Mand med et Risknippe paa Nakken. Snetung Graavejrskift. Udstillet V, x BENDZ, WILHELM. UDENFOR ODENSE BYS FATTIGGAARD. Inde i Porten til Fattiggaarden kommer et af Lemmerne stavrende. Foran Porten sidder en gammel Tigger med en lille Pige ved sin Side. Han tager Hatten af for en Officer, der, ledsaget af en Dame, gaar forbi paa Gaden. Skitze. 26 J / 2 x BJERRE,NIELS. FRA EN FOLKEHØJSKOLES FOREDRAGSSAL. P aa et Katheder til h. staar Foredragsholderen, vendt mod en Forsamling af unge Kvinder, der med deres Haandarbejder har Plads

23

24 paa en Række Rænke. Andre Tilhørerinder sidder langs Vinduesvæggen i Baggrunden og ved Kathederet. Betegnet: Niels Bjerre Udstillet paa Den Fri Udstilling x BLOCH, CARL. SKUESPILLER K. MANTZIUS I SIT STUDEREVÆ RELSE. Han staar i Proiil mod h. ved en aaben Dør, som fører ud til en Altan. Midt paa Gulvet en Stumtjener, paa hvilken hans Morgenmad er anrettet. Paa Væggen bagved en Skrivepult og en Reol. I Forgrunden en Spyttebakke og en Gulvmaatte. Betegnet: Carl Bloch l / a x 36'/ BLOCH, CARL. FISKERFAMILIER, SOM VENTE DERES MÆNDS HJEMKOMST VED ET FREMBRYDENDE UVEJR. FRA JYLLANDS VESTKYST. Paa Stranden i Forgrunden er omkring en gammel, siddende Mand fire Koner og nogle Børn forsamlede. Alles Opmærksomhed er vendt mod Havet. Flere Folk ses i Klitten og paa Toppen af den. Betegnet: Carl Bloch BLOCH, CARL. PORTRÆT AF WILHELM MARSTRAND. Brystbilled, omtrent Profil mod v. Siddende med korslagte Arme. Betegnet: C. Bloch pinxit 18(17 og IV. MARSTRAND PICTOR DANICUS. Udstillet 18G8. 58'/ 2 x 46'/ BLOCH, CARL. GAMLE FOLK. En gammel Kone læser højt af Biblen for sin sengeliggende Mand. I Forgrunden til v. foran Sengen en Stol, opad hvilken en Krykke. Betegnet: Carl Bloch 187i. Udstillet " 41 x BLOCH. CARL. LANDSKAB MED HUS OG HAVE VED HAVET, Aften (Motivet fra Ellekilde). Et Bondehus, i hvis Vindu Aftensolen spejler sig, ligger ved en Vej, der slaar en Bugt bag om det. I Baggrunden Havet. Malet ca Benyttet som Forarbejde til Raderingerne Nr. 11 og x 38. SO. CHRISTEXSEX, GODFRED. STUDIE FRA HERLUFSHOLM. Solskin. I Forgrunden til v. en gammel Bøg, lidt længere tilbage et Par 10

25 C.arl Bloch: Portræt af Willi. Marstrand (Nr. 27).

26 Godfred Christensen: Munkebjerg (Nr. 34). Daadyr. Betegnet: G. C. Herlufsholm Bag paa Lærredet har Kunstneren skrevet: Malet med Spartel i Skoven ved Herlufsh Godfred Christensen. 63 x CHRISTENSEN, GODFRED. KONIGSEE I BAYERN. Til alle Sider omkring Søen Bjærge. I Forgrunden til v. et Hjørne af Kysten og ud derfor en Baad. Betegnet: Godfr. Christensen x CHRISTENSEN, GODFRED. FRA PYRENÆERNE. Studie. Et Aaløb gennem en Dal, der paa Siderne og bagtil lukkes af Bjærge. I Mellemgrunden til v. en Gruppe Cypresser og andre Træer. Betegnet: G. C Bag paa Blindrammen en Tilegnelse fra Kunstneren til Ejerens Hustru / 2 x CHRISTENSEN, GODFRED. HUMLEBÆK HAVN. Baade og en Skonnert ligger fortøjede. I Baggrunden den svenske Kyst og Hveen. Let skyet Solskinsdag. Betegnet: G. C Udstillet x43. 12

27 Constantin Hansen: En Oplæser paa Neapels Molo. Skitze (Nr. 41) CHRISTENSEN, GODFRED. MUNKEBJERG. SKOVBAKKERNE OG FJORDEN MOD VEST. I BAGGRUNDEN VEJLE. Solen sender vifteformigt sine Straaler ned over Landskabet. Studie til et i 1891 udstillet Billed. Betegnet: G. C x CONSTANTIN HANSEN. PORTRÆT AF MEDALJØR CHRISTEN CHRISTENSEN. Brystbilled, 3 / 4 Profil mod h. Malet x CONSTANTIN HANSEN. PORTRÆT AF GEHEJMEKONFERENSRAAD JONAS COLLIN. Brystbilled, s / 4 Profil mod h. Malet x CONSTANTIN HANSEN. PORTRÆT AF LONE HEILMANN (SENERE FRU ROSTHØJ). Brystbilled, omtrent en face (lidt mod højre). Malet 18 31? 20 1 /, x 17 1 /,. 3 8.CONSTANTIN HANSEN. HOVED FRA EGNEN AF VALMONTONE. Brystbilled, omtrent en face. Studie. Betegnet bag paa Blindram- 13

28 men med her nævnte Titel og Kunstnerens fulde Navn. Malet V a x 20*/, CONSTANTIN HANSEN. VESTA-TEMPLET MED DETS OMGIVEL SER (PIAZZA BOCCA DELLA VERITA). I Forgrunden til h. Fontænen; mod v. i Mellemgrunden Templet. Længst til v. sammesteds, foran en Mur, en Vogn med et Studeforspand. Studie til det 183(5 37 malede, 1838 udstillede Billed i Nationalgalleriet. Betegnet bag paa Blindrammen med Titlen og Kunstnerens fulde Navn. Malet Malet paa Papir. 35 X 49 1 /,. 4 0.CONSTANTIN HANSEN. DET INDRE AF KIRKEN SAN LOKENZO FUORI VED ROM. Staffage: En Moder med sit Barn, en gammel Kone, en Munk, alle knælende. Malet Udstillet CONSTANTIN HANSEN. SCENE PAA MOLOEN VED NEAPEL, EN OPLÆSER AF ORLANDO FURIOSO OMGIVEN AF SINE TILHØRERE. Skitze til Kompositionen i Nationalgalleriets Billed fra Malet Malet paa Papir. 41 x CONSTANTIN HANSEN. EN ITALIENSK GEJSTLIG. Hel Figur, staaende, Hovedet i :, / 4, Skikkelsen i hel Profil mod v. Han støtter sig mod en Klippeblok og lægger Armene over Kors. I Baggrunden Bugten ved Neapel og Vesuv. Betegnet bag paa Blindrammen: Const. Hansen, Rom. Studie til»oplæseren«i Nationalgalleriet. Malet Malet paa Papir. 30 x CONSTANTIN HANSEN. FISKERDRENG FRA CAPRI. Brystbilled, 3 / 4 Profil mod h., til hvilken Side ogsaa Hovedet helder. Betegnet bag paa Blindrammen med Billedets Titel og Kunstnerens Navn. Malet Studie til»fiskerdreng fra Capri bærende en Vandkrukke«, malet samme Aar. 23xl9'/ CONSTANTIN HANSEN. PROMETHEUS DANNER MENNESKET AF LER. Hel Figur, staaende i Profil mod h. Han sætter sin højre Fod op paa en Klippeblok; paa denne staar hans Lerfigur, som han om

29 fatter med sin venstre Haand. Studie til»prometheus danner Mennesket af Ler, Athene besjæler Leret«, Fresko i Universitetets Vestibule. Malet Malet paa Papir / CONSTANTIN HANSEN. BADENDE <H, LEGENDE DRENGE. FRA VEJLE-EGNEN. Nogle kravler ned i Aaen og op af Aaen eller danser en Ringdans i Vandet, medens andre tørrer deres vaade Kroppe, hviler eller springer Buk i Engen. Baggrunden dannes af et skovbevokset Bakkedrag. Ikke fuldført. Betegnet: C. II , Veile. 39 x 54V CONSTANTIN HANSEN. PARTI FKA BAGSVÆRD So. Studie. Malet x CONSTANTIN HANSEN. MODEREN MED BARNET, DER RÆKKER EFTER HOVEDET TIL SIN DUKKE. (Kunstnerens Hustru og hans Datter Elise). Omtrent halv Figur, siddende, med Barnet i sin venstre Arm og Dukkehovedet løftet i sin højre Haand. Skitze. Malet x CONSTANTIN HANSEN. 1)EN GRUNDLOVGIVENDE RIGSFORSAM LING. 3die Udkast til det store Billed i det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. Malet x54*/* 4 9.CONSTANTIN H ANSEN. PORTRÆT AF ARKITEKTEN M. (i. BIN- DESBØLL. Gentagelse i Brystbilled-Format af Knæbilledet fra i Thorvaldsens Museum. Malet l j s 46>/,.»O. LA COUR, JANUS. FRA LUGANO. En Pergola med Vin langs en Husmur. Solskin. Betegnet: Lugano 10. Seplbr J. la Cour. Studie. 37 x LA COUR, JANUS. FRA MOLS. I Forgrund og Mellemgrund Strand og mellem store Stene Vand. Fjærnt bagtil mod v. Havet: til h., noget nærmere, et Bakkedrag. Urolig skyet Luft; nogle enkelte Solstraaler slipper gennem Skyerne. Betegnet: 23. Juli J. 1. C. ' 37 X

30 Constanlin Hansen: Moderen med Barnet, der rækker efter Hovedet til sin Dukke (Nr. 47) LA COUR, JANUS. FRA VILLA D'ESTE. Solskins-Formiddag. Et firkantet Bassin med Vand, hvis stensatte Kant brydes af Sokler med Vaser, hvori Agaver. I Bassinet spejler sig de omkringstaaende høje Træer. Betegnet: Villa d'este 29. Juni I. la Cour. 43 x

31 J. la Cour: Fra Villa d'este (Nr. 52) 5 3. LA COUR, JANUS. VED BEGTRUP VIG. Uroligt Vejr; skyet Luft. I Forgrunden et Bakkedrag, mod hvis Fod Søen bryder. Paa den anden Side Vandet en Række Bakker. Betegnet: 19. Juli J. la Cour. Studie til et i 1884 udstillet Billed. 43'/ 2 x 73 1 j t LA COUB, JANUS. VED NISSOM I VENDSYSSEL. I Forgrunden og Mellemgrunden et Stykke Grønsvær, som til v. og bagtil begrænses af Hedebakker. I Mellemgrunden et Mosehul. Betegnet: Nissum 7. Septbr J. la Cour. Forarbejde til et i 1897 udstillet Billed. 43 x LA COUR, JANUS. FRA KANDERSTEG. I Forgrunden en Dal med store Klippeblokke, lukket bagtil og paa Siderne af Bjærge med en enkelt snedækt Tinde. Skyfri Himmel. Studie. Betegnet: Kandersteg 27. Juli J. la Cour. 43 x 74' 17 2

32 5 6. LA COUR, JANUS. FRA VILLA D'ESTE. Samme Motiv som Nr. 52, men set under et noget andet Synspunkt. Betegnet: Villa d'este J. la Cour. Studie til et i 1900 udstillet Billed (tilh. Nationalgalleriet). 44 x DALGAS, CARLO. AFTENLANDSKAB MED EN STENDYSSE. Til v. i Forgrunden en Stendysse; i Mellemgrunden en Aa, der snor sig ud mod en skovkranset Fjord i Baggrunden. Studie (hvoraf den højre Del er benyttet til Baggrunden i»tyren vandes«). Betegnet: C. Dalgas. Malet V2X2D/2- * 58. DALGAS, CARLO. EN VOGTERDRENG. Hel Figur, staaende i en Mark, omtrent en face, med Armene hængende ned langs Siderne. I Baggrunden Skov. Studie (ubenyttet) til»faar paa en Høj ved Skarritsø«. Malet '/ 2 x 10V DALGAS, CARLO. FAAR PAA EN HØJ VED SKARRITSØ. I Forgrunden en Flok Faar og en Vædder; i Mellemgrunden til v. sidder under et halvt udgaaet Træ en Røgterdreng. Til h. i Baggrunden ses over Træernes Kroner et Glimt af Søen. Betegnet: C. 1). Malet Købt af Kunstforeningen. 67 x DALGAS, C ARLO. E N STAAENDE SORTBROGET KO. Omtrent Profil mod h. Studie. Betegnet: Aug x DALGAS, CARLO. Ex STAAENDE, SORT OG HVID KO. Profil mod v. Studie. Betegnet: C. Dalgas Malet paa Papir. 28x 38'/ DALGAS, CARLO. ET STAAENDE FAAR. Profil mod v. Studie. Malet x DALGAS, CARLO. ET HEGN MED BROMBÆRRANKER. Bag ved Marker; længst ude til v. Skov. Studie. Betegnet: C. D. Aug x29 '/j DALSGAARD, CHRISTEN. E N BONDESTUE I SALLING. Foran Vindusbænken til h. et Bord. Paa Væggen lige overfor: Alkove og 18

33 Carlo Dalgas: Faar paa en Høj ved Skarritsø (Nr. 59). Dragkiste. Paa Bagvæggen et Skab, et bornholmsk Ur og et Iljørneskab. Gennem Døraabningen ser man ind i den følgende Stue. Studie. Betegnet: C D. Malet paa Papir / 2 x41 1 / DALSGAARD, CHRISTEN. EN LÆSENDE PIGE FRA SALLING. Hel Figur. Paa en Stol, der vender Ryggen ud imod Beskueren, sidder hun sidelæns i Profil mod v. og med Armen over Stolens Ryg. Studie. Betegnet: C. 1). 47 x DALSGAARD, CHRISTEN. E T TØMRERVÆRKSTED. Studie til Interiøret i»tvende Mormoner er paa deres Vandring komne ind i et Tømrerhus paa Landet etc.«(nationalgalleriet). Betegnet: Chr. Dalsgaard xso. 67. DALSGAABI), CHRISTEN. INTERIØR FRA ET UDHUS. Til v. en aabentstaaende Dør, der fører ud til del Fri; til h. hænger en Ruse. 19 2*

34 C. Dalsgaard: Et Par gamle, jydske Bønderfolk nyder Altrets Sakramente (Xr. 69). Studie til»en hjemforlovet Artillerist fra Morsø og hans yngste Søster overraske gamle Venner i Salling, hvilke i et Udhus ere beskæftigede med at istandsætte en Ruse«, udstillet 1857, tilh. Museet i Aarhus. Retegnet: C. D x 47 1 /«,. 68. DALSGAARD, CHRISTEN. Er BØDKERVÆRKSTED. Studie til Interiøret i»hos en fattig Bødker paa Landet foretages en Udpantningsforretning«(Nationalgalleriet). Betegnet: C. D (?) 38x DALSGAARD, CHRISTEN. E T PAR GAMLE JYDSKE BØNDERFOLK, DER NYDER ALTRETS SAKRAMENTE I HJEMMET. Paa sit Leje i Alkoven sidder Konen halvt oprejst med foldede Hænder. Udenfor Alkoven sidder hendes Mand foroverbøjet med en Psalmebog mellem Hæn- 20

35 C. Dalsgaard: Mon han dog ikke skulde komme? (Nr. 72).

36 derne. Til Ryggen af hans Stol læner sig Ægteparrets Datter, seende over mod Præsten, der fra den modsatte Side nærmer sig med Kalken. Skitze til det i 1859 udstillede Billed. Tilkendt Neuhausenske Præmie. Betegnet: C. D /' a x DALSGAARD, CHRISTEN. INDE I EN GRANSKOV. Underskoven og det nederste af Stammerne rammes af Sollyset. Studie. Retegnet: C. D ' 29VJ X DALSGAARD, CHRISTEN. Ex REKONVALESCENT. En ung Pige (hel Figur, 3 / 4 Profil mod v.) sidder indsvøbt i et Shawl i en Kurvestol og læser i en Bog. Betegnet; Chr. Dalsgaard, Sorø Udstillet ' ' 50 1 /2 x 43 1 /*. 72. DALSGAARD, CHRISTEN. MON HAN DOG IKKE SKULDE KOMME"? En ung Pige, hel Figur, staar i en aaben Dør i Profil mod v. og ser ned ad Vejen udenfor. Hun har et Strikketøj i den ene Haand og fører med den anden en Strikkepind eftertænksomt til Læben. Udstillet / 3 x DREYER, DANKWART. LANDSKABSSKITZE. Bakkede Marker med Hegn af Træer. 9 x DREYER, DANKWART. MAANESKIN. I Forgrunden til v. en Kyst, hvis Højder fortsætter sig ind efter i Billedet og indrammer en Bugt. Maanen spejler sig i det lave Vand ved Stranden. 28 x DREYER, DANKWART. VED ISSEFJORDEN. I Forgrunden Mark med store Sten. Til h. en Dysse; bag den Skov. I Baggrunden Fjorden. Malet paa Papir. 28 x 38 1 /, DREYER, DANKWART. RUNDDYSSE VEI> ASSENS. I Baggrunden Lille Belt. Studie. Malet paa Papir. 28 l / 2 x

37 Dankwart Dreyer: Vej over Bakkerne (Nr. 78). 77. DREYER, DANKWART. SKOVSLETTE. Aaben Plads i en Skov. Eftermiddag. Til v. unge Træer og Buskads; til h. gamle Træer; Solen lyser paa et Par Stammer, der staar nærmest. Studie. Malet paa Papir. 34 x DREYER, DANKWART. VEJ OVER BAKKERNE. Studie. En Vej fører til h. op ad en Bakke; til h. for Vejen en Gruppe Træer; til v. vid Udsigt. Skyet Luft. Malet 1852? 27>/ 2 x ECKERSBERG, C. W. TRE SPARTANSKE DRENGE, SOM ØVER SIG I BUESKYDNING. Hele Figurer. Den ene staar forrest i Profil mod v. og spænder Buen. Den anden sidder ned og peger i den Retning, i hvilken den førstnævnte sigter. Den tredie staar støttet til sin Bue og følger med sit Øje Legen. Baggrunden dannes af et Klippelandskab. Betegnet: E. 1S12. Udstillet / 2 x62 1 / 2-23

38 8 0. ECKERSBERG, C. W. ULYSSES' HÆVN PAA FRIERNE. ODYSS. 22. Til v. Ulysses og hans Fæller med Spyd og Pile; til h. Friernes blomsterkransede Slagsbroder-Kompagni, væbnet med Borde, Bronzevaser etc. Malet Ufuldført. 23 x 41 1 /. J ECKERSBERG, C. W. PORTRÆT AF ANNA MARIA V. UHDEN, F. MAGNANI, Thorvaldsens Elskerinde. Omtrent halv Figur, 3 / 4 Profil mod v. Malet x 21 1 / ECKERSBERG, C.W. PARTI AF KIRKEN S. LORENZO FUORI DELLE MURE VED ROM. Ved et Alter til h. i Forgrunden knæler en Kvinde. Malet Udstillet x30V ECKERSBERG, C.W. PARTI AF DET INDRE AF COLOSSEUM. E n Kapucinerpræst holder Gudstjeneste for en Forsamling af romersk Almue. Malet / 2 x ECKERSBERG, C.W. PARTI AF MARMORKIRKENS RUIN. I Baggrunden Landkadetakademiet. Malet ca x ECKERSBERG, C.W. PORTRÆT AF OSTINDISK KØBMAND SCHMIDT (af Firmaet Schmidt & Andresen). Hel Figur. Han sidder ved sin Skrivepult med Pennen paa Papiret, men vender Ansigtet ud mod Beskueren. Ved hans Fødder en Hund. Malet Udstillet x ECKERSRERG, C. W. PORTRÆT AF MADAM SCHMIDT (foregaaendes Hustru). Hel Figur. Hun sidder strikkende i en Sofa. Hovedet omtrent en face. Til h. foran hende et Bord med hendes Strikkepose m. m. Malet Udstillet x ECKERSBERG, C. W. PORTRÆT AF KØBMAND JOSEPH RAPHAEL. Knæbilled, siddende, s / 4 Profil mod v., med højre Arm hvilende paa et Bord, venstre Haand støttet paa Laaret. Betegnet bagpaa: 1824 E. 80 x

39 C. W. Eckersberg: Tre spartanske Drenge (Nr. 79).

40 8 8.ECKERSBERG, C.W. PARTI PAA NYHOLM MED KRANEN OG NOGLE KRIGSSKIBE (Udsigt til). Paa Bryggen i Forgrunden ligger et Par Skibsankre. Betegnet: E /, x,'io ECKERSBERG, C. W. UDSIGT FRA FÆRGEBROEN VED KALLEHAYE TIL KOSTER. En Pige kommer gaaende ud mod Broen, hvor der staar et Par Matroser. Paa den anden Side Sundet Koster. Opklarende Graavejr. Betegnet: / 2 x ECKERSBERG, C. W. GRUPPE AF BØRN. PORTRÆTER (af den 8- aarige Adam Vilhelm Holm og hans Sødskende, den 6-aarige Pauline Frederikke Marie og den 4-aarige Johan Christian Julius). Halve Figurer. De ser i en Billedbog, som ligger foran dem paa et Bord. Betegnet: E x35'/.,. 9 1.ECKERSBERG, C. \V. OPRØRT Sø MED KORVETTEN NAJADEN (mellem Møen og Bygen). Graavejr. Malet Malet paa Zink. 24x34'/, ECKERSBERG, C. NV. KORVETTEN NAJADEN UNDER SEJL. Solskin, letskyet Himmel, Malet x ECKERSBERG, C.W. KORVETTEN NAJADEN, SOM I SUNDET VEN TER FREGATTEN BELLONA. Betegnet: E G 1 /., x ( ECKERSBERG, C.W. FLERE SKIBE UNDER SEJL I SVAG BLÆST EN KLAR SOMMEREFTERMIDDAG. Betegnet: E Udstillet x 26 1 /, ECKERSBERG, C. W. UDSIGT FRA TREKRONERS BATTERI MED KØBENHAVN I DET FJÆRNE. Studie. Betegnet (paa Kanten af det om Blindrammen bøjede Lærred): E /.> x 30 1 ;., ECKERSBERG, C.W.EN NØGEN, FRA RYGGEN SET, KVINDE SÆT TER SIT HAAR FORAN ET SPEJL. Omtrent Knæbilled. Hendes Billed ses til Brystet i Spejlet. Malet ca / 2 x 25'/«. 2«

41 C. Eckersberg: Portræt af Anna Maria v. Uliden (Nr. 81).

42 m m m C. W. Eckersberg: Flere Skibe under Sejl (Nr. 94). 9 7.ECKERSBERG, C.W. EN JAGT FOR INDGAAENDE PAA KØBEN HAVNS YDERRHED. I Mellemgrunden til v. en Brig. Betegnet: E «/, x 49 1 /,. 9 8.ECKERSBERG, C.W.EN FREGAT, DEH HAR PRAJET EN ENGELSK LODS I EN STIV KULING. Udstillet x ECKERSBERG, C.W. NØGEN KVINDELIG MODEL. Hel Figur. Hun gaar fra en Forhøjning ned paa en Skammel. Højre Arm hviler paa en Brystning. Hovedet omtrent en face. Malet 1839'.' 29 1 / 2 xl7 1 / EXNEB, JULIUS. E N AMAGERSTUE. I Forgrunden til v. langs Yindusbænken et Bord. Paa Bagvæggen en Dragkiste og en Armstol. Betegnet:./. Ex nar 18i> / 2 x

43 J. Exner: En Amagerstue (Nr. 100) EXNER, JULIUS. BESØGET HOS BEDSTEFADEREN. Fradenaabne Dør til v. i en Amagerstue kommer en ung Kone med et lille Barn. Hun bøjer sig ned og opfordrer Barnet til at sige Goddag til Bedstefaderen, der nærmer sig fra den anden Side af Stuen. En lille Pige holder Døren aaben. I Forgrunden til h. et Par Høns. Malet omtrent samtidig med det tilsvarende, større Billed i Nationalgalleriet (1853). Betegnet: Exner. 27x EXNEB, JULIUS. STUE I HEDEBOEGNEN. Ved et Vindu staar en gammel Dragkiste, der bærer et lavt Skab. Foran en gammel Armstol. Ovenpaa Skabet Kobber- og Messing-Tøj. Studie. Betegnet: Exner. Malet x EXNER,JULIUS. SLUTNING AF ET GILDE (MORGENSTUND). Ved et Bord i Forgrunden til h. skæmter et Par Karle med en Pige. 29

44 Ved samme Bord er en Bondekone falden i Søvn paa sin Stol, og hendes lille Pige staar og sover med Hovedet i Moderens Skød. Til v. danser Karle og Piger en Ringdans til Tonerne fra Musikanterne i Baggrunden. En Pige tømmer Punschen fra sit Glas ned ad Ryggen paa en Karl. I Rummet bagved pokuleres der. Lysene er nedbrændte i Kronerne. Gennem Døren til h., som staar aaben ud til det fri, ser man Morgenens Taage over Landskabet. Betegnet: J. Exner Udstillet x153. IIH. EXNER, JULIUS. I EN STUE FRA FANØ. Omtrent midtvejs sidder en gammel Kone og vinder Garn af en Garnvinde, som staar til v. Betegnet:./. Exner Fanø. Udstillet '/ 2 x SI 1 /, EXNER, JULIUS. SKIPPERSTUE FRA FANØ. Med Ryggen til Bilægger-Ovnen sidder i den blaamalede Stue en gammel Kone, der syer, medens en lille Pige læser for hende. Gennem Døraabningen paa Bagvæggen ser man ind i et Fadebur. Betegnet: Exner x FIND, LUDVIG. PORTRÆT AF KUNSTNERENS FADER, PASTOR EMERITUS H. C. V. FIND. Han sidder tilbagelænet i en Armstol med Ilænderne foldede over en Stok. Hovedet er i 3 / 4 Profil mod h. Bag Figuren et Skærmbrædt; foran Figuren til v. et Bord, paa hvilket en Kaffekop. Betegnet: Find Udstillet paa Den Fri Udstilling x FRØLICH, LORENZ. PORTRÆT AF BILLEDHUGGEREN C. PETERS I HANS 29DE AAR. Omtrent halv Figur, siddende, 3 / 4 Profil mod v. I Hænderne, som ligger foldede over en Stok, holder han sin Hat. Betegnet bagpaa: Loren: Frølich pinxit Roma Oval:6 8 X 49'/ FRØLICH, LORENZ. ITALIENSKE LANDFOLK. En ung Hyrde i Samtale med en ung Pige. Hun sidder paa Jorden op mod en lav Mur og løfter mellem sine Hænder en Bladguirlande, som ligger i en Kurv foran hende. Han sidder ved hendes Side paa en Sten, 30

45

46 lægger Armen paa Overkanten af Muren og støtter Hovedet i Haanden. Betegnet: L. F og L. Frølich. 15'/-. x21. Iflg. Kunstneren»en italiensk Erindring malet i Paris.«109. FRØLICH, LORENZ. Ex GRISESTI. En lille Dreng og en lille Pige er klatrede op paa Stakittet om Stien og har deres Løjer med Grisene. Skitze. Betegnet: Frølich. 17 l / 2 x HABBE, N. F. INTERIØR FRA EX BOXDESTUE. Lyset kommer fra et Par Vinduer paa Væggen til v. Længst i Forgrunden paa samme Side en Kiste, paa hvilken staar et Krus. I Mellemgrunden et Bord og en Armstol. Paa Bagvæggen et Hængeskab og et Stykke udskaaret Panel. Paa Væggen til h., som ses i stærk Forkortning, en Tavlette. Betegnet: 1847 Habbe l i x22'l i HAMMER, H. J. ITALIENSK LANDSKAB (fra Arricia) med Udsigt over Monte Savelli og Campagnen. Aftenskumring. Fra Forgrunden fører en Vej indefter og nedefter mod en Dal. Til v. tegner en Port til en Villa og nogle Cypresser sig mod Himlen. I Mellemgrunden til h. Højder med en Ruin. Forrest paa Vejen en gaaende Mand; længere inde Vogne med Stude. Betegnet: II. J. Hammer Udstillet x HAMMERSHØI, VILHELM. PORTRÆT AF EX UNG PIGE (Kunstnerens Søster), Knæbilled, siddende lidt foroverbøjet, s / 4 Profil mod v. Højre Haand ligger i Skødet, venstre hviler med Fladen paa den Puf, hvorpaa hun sidder. Malet for, men ikke tilkendt Neuhausenske Præmie. Udstillet x HAMMERSHØI, VILHELM. EN GAMMEL KONE STAAENDE VED ET VINDU. Hel Figur. Bortvendt Profil mod h. Studie. Malet '/ 2 x HAMMERSHØI, VILHELM. Ex GAMMEL KONE. Hel Figur, siddende, 3 / 4 Profil mod v., med Hænderne foldede i Skødet. Hun sid- 32

47 Lorenz Frølich: En Grisesti (Nr. 109). der til venstre Side i Billedet; ved Rammekanten til h. et Gardin. Malet x HAMMERSHØI, VILHELM. SØNDERMARKEN VED VINTERTID. Jorden er dækket af Sne, mod hvilken de nøgne Træer tegner deres Stammer, medens deres Grene-Toppe fortoner sig mod den graa Luft. Malet /, x 62'/ HAMMERSHØI, VILHELM. INTERIØR MED EN UNG LÆSENDE MAND. Han staar lænet til Vinduskarmen. Mod Bagvæggen i Stuen et Spillebord, hvis Klap er rejst op og støtter mod Væggen. En Stol er skudt ind under Bordet, en Blindramme med opspændt 33 3

48 Lærred staar mod Væggen. Over Bordet hænger der paa Væggen et Par Rammer med Billeder og et Relief. Malet Udstillet paa Den Fri Udstilling x HAMMERSHØI, VILHELM. INTERIØR MED EN PIGE, DER FEJER. I Forgrunden til h. staar en Spand; paa Bagvæggen er en Dør aaben med Udsigt til en Gang. Figuren ses bagfra. Malet V 2 x38 '/ HANSEN, HANS NIK. KONG LEAR. DEN BLINDE KONGE LEDES OVER HEDEN. Fra højre Side, gaaende mod venstre, famler mellem Vandpytter i Heden en gammel, blind Mand sig frem ved sin Stok og ledet ved Haanden af en Dreng. Tungt Graavejr. Betegnet: H. N. H. Falsterbo x HELSTED, AXEL. ITALIENSK GENREBILLED. En lille Dreng er sat til at passe paa et Barn, der sover i en Vugge, men er selv falden i Søvn paa sin Stol. Betegnet: Axel Melsted Capri Udstillet / 2 x HENNINGSEN, ERIK. SUMMA JUS, SUMMA INJURIA. En Pige paa Landet, der er bleven overbevist om at have dræbt sit Barn, er af den stedlige Øvrighed bleven ført ud til det Sted, hvor efter hendes Anvisning Barnet er nedgravet. I Forgrunden til v., hvor man graver, er en Mand i Færd med at naa ned til Liget. Herredsfogeden staar og ser til, en Fuldmægtig fører Protokollen, en ung Karl, der har hjulpet til med Gravningen, vender sig om mod Pigen, der staar til h., holdt ved Armen af en Politibetjent. Hun slaar Øjnene ned og kærtegner forlegent en Hund. Scenen er paa Heden en Graavejrsdag. Betegnet: Erik H pinx. 88x HENNINGSEN, FRANTS. PAA FODTUR. MOTIVET FRA JYLLAND. Tre unge Mennesker, der er paa Fodtur over Heden og har holdt Bast for at indtage et Maaltid, passeres af en Bondemand, der kom agende med sine Stude, og som nu har gjort Holdt. Han staar op 34

49 Vilh. Hammershøi: Portræt af en ung Pige (Nr. 112).

50 i sin Vogn og søger at begribe, hvad det ene af de unge Mennesker forklarer ham ved at tælle paa sine Fingre. Den anden af Kammeraterne knæler for at ordne sin Rejsetaske; den tredje tænder sin Pibe. Betegnet: F. H Udstillet x92'/ HOLM, HARALD. LEVKØJER. I alle Farver, i grønne Omgivelser. Betegnet: Enrum 92 Harald Holm. Udstillet x IRMINGER, V. E N BARNESJÆL. Fra venstre Side kommer i Ly af en Engel en Barnesjæl svævende. En Skare Engle med et andet Barn imellem sig svæver dem fra den modsatte Side i Møde med Tegn paa Gensynets Glæde. Betegnet: V. I. 96. Udstillet x JENSEN, C. A. PORTRÆT AF KUNSTNERENS HUSTRU CATHRINE JENSEN, F. LORENZEN. Lidt mere end Knæbilled, siddende. Hovedet en face. Hendes højre Haand hviler ved Bæltet; hendes venstre holder et Par Handsker og ligger i Skødet. Hun har en Kappe om Hovedet. Ufuldendt. 45 x JENSEN, C. A. PORTRÆT AF PETER MAGENS (f som ung). Halv Figur, 3 / 4 Profil mod H. Betegnet: C. A. Jensen XL7'/ JENSEN, C. A. PORTRÆT AF (SENERE TELEGRAFIST) MALTHE MAGENS. Halv Figur, s / 4 Profil mod v. Han har højre Haand stukket ind under Blusen; i venstre (som er nedenfor Rammen) en Bog. Betegnet: C. A. Jensen ! / 2 x JENSEN, C. A. PORTRÆT AF FRK. ELISE MAGENS. Halv Figur, omtrent en face. Betegnet: C. A. Jensen '/ 2 x JENSEN C. A. PORTRÆT AF FRK. JACOBINE MAGENS. Halv Figur, omtrent en face. Betegnet: C. A. Jensen , / 2 xl JENSEN, C.A. PORTRÆT AF ETATSRAAD, PROFESSOR I BOTANIK JOAKIM FREDRIK SCHOUW. Halv Figur, siddende, 3 / 4 Profil mod v., Hænderne foldede over Skødet. Betegnet: Jenen (sic x18. 36

51 C. A. Jensen: Portræt af Kunstnerens Hustru (Nr. 124).

52 130. JENSEN, KARL. LANDSKAB FRA NÆSTVEDEGNEN. SILDIG EFTER MIDDAG. Langs en træbevokset Skrænt til h. fører en Vej op og derpaa brat ned for atter at komme til Syne i Mellemgrunden neden for Bakken. I Forgrunden til v. nogle unge Trær. Vid Udsigt over Marker i det Fjærne med en Aas Udløb i Havet. Skitze til et i 1884 udstillet Billed. Betegnet: K. J. Malet ca ^2 x JERNDORFF, AUG. FRA AABREDDEN. Ned til Vandet fører i Forgrunden en Brædde-Trappe, paa hvilken staar en Vaskebalje. I Mellemgrunden en And omgiven af sine Ællinger og kaldende paa én af dem, der er ved at forsøge paa at entre Trappen. Aaen er overskygget af Trær. Betegnet: A. J. 73. Udstillet x JERNDORFF, AUG. ELLEN. En lille Pige, hel Figur, omtrent en face, sidder i Græsset med Hænderne paa sin Bolt, som ligger mellem hendes Ben. Til h. i Græsset en Rive og en Parasol. Betegnet: A. J Udstillet x 50'/ JEBNDORFF, AUG.EN UNG KVINDE, HALVT DRAPPERET, STAAR LÆNET VED SOKKELEN AF EN BYGNING; VED SIDEN AF HENDE EN KURV MED BLOMSTER, I HAANDEN EN KRANS. I BAGGRUNDEN UDSIGT OVER VINHAVER, TIL KYSTEN OG HAVET. Betegnet: A. J. Roma Udstillet x JERNDORFF, AUG. SOLNEDGANG. MOTIV FRA VENEDIGS HAVN. Til h. Dogepaladset og Piazzetta. Til v. i Mellemgrunden S a - Maria della Salute. Solen gaar ned bag store Skyer. Betegnet: A. J Udstillet x JERNDORFF, A UG. STENET SKRAANING MED UDSIGT TIL SKEL- DERVIKEN VED KULLEN. SEPTEMBER. I Forgrunden en stenet Skraaning, der fører opefter for derpaa at falde ned mod Havet med en Skrænt. Over og mellem Træerne paa Skrænten ser man Skelderviken. Betegnet: A. J Haga (en Gaard paa Kullen, fra hvis Jorde Motivet er taget). Udstillet x

53 C. A. Jensen: De fire Magens'ske Børn (Nr ).

54 136. JESPERSEN. DISET EFTERAARSDAG PAA ANSAGER HEDE. Graavejr. I Forgrunden og Mellemgrunden Hede og atter Hede; i Horizonten Klitter. Til h. langt ude en Gaard. Betegnet: Henrik J Udstillet '/, x 70'/, JOHANSEN, VIGGO. ET MAALTID. I en Bondestue sidder bag et Bord en gammel Mand og spiser Kartofler, som en gammel Kone piller til ham. Hun staar til v., i Prolil mod h. Paa Vindusposten i Forgrunden til h. er et Fiskernæt ophængt. Betegnet: V. J. 77. Udstillet '/ 2 x JOHANSEN, VIGGO. SOVEKAMMERSCENE. Paa en Dobbeltseng i Forgrunden ligger en lille, halvt nogen Dreng og sover. Bag Sengen Vinduet; til h. for dette staar Moderen og betragter Drengen, medens hun tørrer sine Hænder i et Haandklæde, der hænger paa Væggen. Betegnet: V. Johansen Repr. Gentagelse af et i 1884 udstillet Billed. 49 x JOHANSEN, VIGGO. GAMLE HUSE I SKAGEN. Graavejr. I Mellemgrunden yderst til h. ligger et Par Hytter, udfor hvilke nogle Faar græsser. Terrænet hæver sig bagtil; over den lave Klit i Baggrunden ses Toppen af en sejlende Fiskekutter. Betegnet: Viggo Johansen Udstillet 1888 og paa den nordiske Udstilling samme Aar. 66 x JOHANSEN, VIGGO.»GLADE JUL«. Omkring et tændt Juletræ danser en Flok Børn, i hvis Kæde Moderen og en ung Pige har taget Plads. En ældre Dame staar med korslagte Arme i Baggrunden til v. og ser smilende paa Børnenes Glæde. Betegnet: V. Johansen Udstillet x lss 1 /^ 141. JOHANSEN, VIGGO. E N LILLE PIGE MED GÆS. Hun har en Kurv paa Armen og fodrer en Flok Gæs, der har samlet sig om hende. Betegnet: V. Johansen Udstillet x62. 40

55 Aug. Jerndorff: En ung Kvinde, halvt drapperet, ved Sokkelen af en Bygning (Nr. 133).

56 Viggo Johansen: Et Maaltid (Nr. 137) JOHANSEN, VIGGO. I)E TRE SMAA. AFTENINTERIØR. I Lyset fra en tændt trearmet Kandelaber sidder tre Smaapiger omkring et Bord og læser. Skitze. Malet Udstillet hos Kleis i Efteraaret x

57 Viggo Johansen:»Glade Jul«(Nr. 140) KJELDRUP, A. E. EN GRUSGRAV VED EN JYD^K FJORD. Solskin. Malet Malet paa Papir. 22x35'/ KJELDRUP, A. E. FRA FURESØEN. I Forgrunden Skov i Efteraarsfarver. Over Træernes Kroner ser man ud over Søen og til Kysterne hinsides denne. Studie. Betegnet: A. E. K. 53. Malet paa Papir. 13'/ 2 X KJELDRUP, A. E. FRA FURESØEN. I Forgrunden Mark. Mellemgrunden gaar brat ned i en Dal med Skov, over hvis Trætoppe man ser Søen og Kysten hinsides denne. Studie. Betegnet: A. E. K. 53. Malet paa Papir. 13'Zj X ls 1^- 43

58 146. KJELDRUP, A. E. EN SKOVVEJ LANGS EN SØ (Farum). Fra et aabent Sted fører Vejen ind i Skoven. Søen er til v.; Skoven til h. Skyet Aftenhimmel. Studie. Malet Malet paa Papir. 17V2X KJELDRUP, A. E. SEPTEMBERDAG I FARUM. Kirken og dens Omgivelser danner Motivet. Den ligger halvt skjult af Trær. I Forgrunden Gravkors og Ligsten. Betegnet: A. E. K. 6'4. Udstillet x KNUDSEN, HANS. SOLSKINSDAG FØRST I SEPTEMBER. Engdrag. I Mellemgrunden kommer et Aaløb til Syne paa en Strækning. Paa Bakkerne i Baggrunden ligger Bøndergaarde spredte. Næsten skyfri Himmel. Betegnet: H. Knudsen Udstillet paa Den Fri Udstilling P/2 X KNUDSEN, HANS. SOMMERDAG SIDST I AUGUST. Motiv fra Ellemose ved Brønshøj. I Forgrunden Mosen, i Mellemgrunden Engdrag og Skov. Let skyet Luft. Betegnet: H. Knudsen Udstillet paa Den Fri Udstilling x 73'/ KORNERUP, V. Er ALMUEBRYLLUP I VARTOV KIRKE. Foran Altret, som er til h., staar Præsten vendt mod Brudeparret, der knæler foran ham. Han lægger sin Haand velsignende paa Brudgommens Hoved. Paa en af Stolene i Forgrunden til v. sidder en ældre Mand; lidt længere tilbage en ældre Kone, og Handlingen overværes af endnu tre, der sidder med Ryggen mod Vinduerne i Baggrunden. Betegnet: Vald. Kornerup Vartov Udstillet '/ 2 x KRATZENSTEIN-STUB. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. Brystbilled, omtrent en face. Betegnet: d. 30. August Malet paa Papir. Udstillet paa Kratzenstein-Stubs Udstilling Oval: 20xl6V KRATZENSTEIN-STUB. PORTRÆT AF KUNSTNERENS HUSTRU, MILLE JOHANNE, F. SMITH. Brystbilled, omtrent en face. Malet paa Kobber. Oval: 20x 16 1 / 2. 44

59 15.3. KRATZENSTEIN-STUB. PORTRÆT AF MARTHA SABINE ADOL PHINE DE LA CALMETTE, F. MACKI;PRANG. Knæbilled, en face. Hun drager sit Shawl op over sin højre Skulder. Hun staar paa Baggrund af et Parti af Liselunds Have. Malet '/ 2 xl KRATZENSTEIN-STUB. OSSIAN OG ALPINS SØN. Af Ossians sidste Sang (»Led o Alpins Søn, led Oldingen til hans Skove. Stormene begynde at hæve sig, Søens mørke Bølger bruse. Bøjer sig ikke et Træ fra Mora med sine nøgne Grene? Det bøjer sig, Søn af Alpin, i den hvinende Blæst; min Harpe hænger paa en skaldet Quist, sørgelig er dens Strenges Klang. Rører Vinden dig, o Harpe! eller er det en forbifarende Aand'? Det er Malvinas Haand!«) Betegnet: Kr.-Stub p. Malet Udstillet som»en udført Skitze«(til Billedet i Nationalgalleriet) paa Udstillingen 1816 efter Kunstnerens Død. 43 l / 2 X KRØYEB, P. S. PORTRÆT AF MALEREN F. SCHWARTZ. Brystbilled, 3 / 4 Profil mod h. Han holder en Skitzebog, hvori han tegner. Betegnet: S. Krøyer Udstillet x KRØYER, P. S. FRA SMEDIEN I HORNBÆK. Smeden og Ældstedrengen staar ved Ambolten, en mindre Dreng ved Essen. Malet Udstillet '/, x KRØYER, P. S. EN LILLE PIGE FRA HORNBÆK. Skulderbilled, omtrent en face. Hun har et hvidt Tørklæde om Hovedet. Betegnet: S. K. Hornbæk 75. Malet paa Papir. 21 x KRØYER, P. S. SKITSE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«. Betegnet: S. K. Hornbæk 19. Aug / 2 x23 1 / KRØYER, P. S. SKITZE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«(de købslaaende Mænd og Kvinder i Mellemgrunden til v.). Figurerne delvis paa umalet Grund. Malet l / 2 x

60 160. KRØYER,P.S. SKITZE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«(de to Mænd, som bærer en Kurv). Figurerne delvis paa umalet Grund. Malet '/ 2 x KRØYER, P. S. SKITZE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«(Gruppen midtvejs, der haler Baaden i Land). Figurerne delvis paa umalet Grund. Malet x KBØYER, P. S. SKITZE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«(Forgrundsgruppen til h. med de fem Kvinder og den ene Mand). Malet x KRØYER, P. S. MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND. Midtvejs i Mellemgrunden hales en Baad i Land af et Par Fiskere og Koner; til v. herfor bærer to Fiskere imellem sig en Kurv med Sild; bag dem og atter længere mod v. en stor Gruppe af Købslaaende. I Forgrunden til h. ligger fem Kvinder og en gammel Mand paa Knæ for at fylde Fangsten fra Nettene over i deres Kurve. I Forgrunden til v. taler en Mand med et Par Piger. I Sundet bagved stævner flere Baade mod Land, og mange Sejlere ses. Malet Udstillet x KRØYER. P. S. HORNBÆKFISKERE PAA SILDEFANGST. Tre Fiskere i en gyngende Baad trækker Vaaddet med Sildene ind over dens Ræling. Skitze til det i 1877 udstillede Billed. Malet /, x KRØYER, P. S. ITALIENSKE LANDSBYHATTEMAGERE. Nøgne til Bæltestedet staar til h. Hattemageren, til v. hans to Smaadrenge omkring den Blok, der tjener dem som Underlag for deres Arbejde. Solen vælder ind gennem et Vindu paa Bagvæggen i det fattige Rum. Betegnet: S. Krøyer. Sora 80. Udstillet Tilkendt Udstillingsmcdaillen. 133^2 x KBØYER, P. S. NANNINA. En neapolitansk Blomstersælgerske. Knæbilled, siddende, 3 / 4 Profil mod h. Hun har en Kurv med Blom- 46

61

62 ster paa Skødet og holder en Rose i højre Haand. Betegnet: S. Krøyer Napoli Decbr. 80. Udstillet x 62 1 / 2. 1(57. KRØYER, P. S. I KØBMANDENS BOD, NAAR DF.R IKKE FISKES. SKAGEN. Indenfor Disken to Mænd, der ekspederer. Udenfor Disken staaende og siddende Fiskere samt nærmest Beskueren to Børn, der handler. Betegnet: S. K. 2(>de Juni 82. Skitze til et i 1883 udstillet Billed. 35^2 x KRØYER, P. S. SKAGBOERE GAA UD PAA NATTEFISKERI. SILDIG SOMMERAFTEN. Den bagerste af de to Fiskerbaade er delvis skjult af den forreste, hvori Sejlene hejses. Til h., lidt over Horisonten, staar Maanen. Studie til det i 1885 udstillede Billed med denne Titel (tilh. Luxembourg-Museet i Paris). Betegnet: S. K. Skagen 8b. 37>/ 2 x 61. 1(59. KRØYER, P. S. MUSIK I ATELIERET. Til v. i Forgrunden Carl Bloch. Derefter følger: Bache, Bissen, Haslund (staaende), Zacho, Hendriksen, Bindesbøll, Jerndorlf, Locher, K. Madsen, Zahrtmann (i Sofahjørnet), Tegner, Erik Henningsen, Tuxen, V. Johansen, H. N. Hansen, O. Benzon, Rosenstand, Godfr. Christensen (staaende) o. fl. I Forgrunden til h. Neruda-Kvartetten. Scenen er ved mange Lys og Lamper. Betegnet: S. KRØYER 81. Gentagelse i mindre Maalestok af det i 1886 malede og samme Aar udstillede Billed, der tilhører Nationalgalleriet i Kristiania / 2 x W&U- 170.KRØYER, P. S. KOMITEEN FOR DEN FRANSKE KUNSTUDSTILLING I KØBENHAVN Skitze til det store Rilled, der i 1889 var udstillet paa Verdensudstillingen i Paris. Malet Udstillet x 98'/o KRØYER, P. S. GADE I TORELLO. I en solbelyst snæver Gyde er nogle Kvinder samlede til Passiar. Forarbejde til et paa Den Fri Udstilling 1891 udstillet Billed (tilh. Nationalgalleriet). Malet x

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN ' KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2 PAA BADEHOTELLET, LØKKEN - Nr. 36. Prof. Otto Bache: Bag Herregaarden. EFTERSYN: Søndag d. 18. og Mandag d.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

WILHELM HANSENS SAMLING

WILHELM HANSENS SAMLING WILHELM HANSENS SAMLING WILHELM HANSENS SAMLING DANSK MALERKUNST MALERISAMLINGEN ORDRUPGAARD WILHELM HANSENS SAMLING MALERIER AKVARELLER TEGNINGER AF DANSKE KUNSTNERE TRYKT I 250 EKSEMPLARER, HVORAF DETTE

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida.

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida. Salg: Jylland Lone Skovmose Mobil 2311 8130 ls@la-vida.dk Sjælland/Fyn Gitte Nielsen Mobil 2011 8130 gn@la-vida.dk Vinter Kollektion Jul 2015 Grønland og Færøerne: Jane Myrlund Grønlandsagenten A/S Tlf.:

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre.

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog overordnet mål indskrives... 5 Motorik overordnet mål indskrives...10 Science overordnet mål indskrives...11 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING L. A. RING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere