SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN"

Transkript

1 SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBE1DER UDSTILLET PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN 1902

2 Emmw '/Æ'/&Æ '?*% sk : c.. ->. ;>L ; /

3 DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

4

5 FORTEGNELSE OVER DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING AF DANSKE KUNSTNERES ARBEJDER UDSTILLEDE PAA CHARLOTTENBORG I SOMMEREN 1902

6 P. PETERSENS BOGTRYKKERI (EGMONT H. PETERSEN) KØBENHAVN KUNSTAKADEMfETS BIBLIOTHEK,

7 Da DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING i 1888 var udstillet samtidig med den store nordiske Udstilling, skrev JUL. LANGE en Artikel om den i»illustreret Tidende«(XXIX, Nr. 37).»Uden just at konkurrere med den Icgl. Malerisamlings danske Afdeling«, sagde Lange heri,»har den Hirschsprungske Samling en selvstændig Betydning jævnsides med den: den udfylder paa en inderligere, finere Maade Forstaaelsen uf flere af vore allerbedste Malere og af hele vor Malerkunst i dette Aarhundrede. Del er meget opbyggeligt at se, at Niveauet i en saa talrig Privatsamling aldeles gennemgaaende har kunnet holdes saa højt: det er et Udvalg af de bedste Kunstnere, som vi her tit træffe i deres bedste Øjeblikke, og der er saa godt som intet, som man ikke er taknemmelig for at faa at se.«næst efter Lange er selvfølgelig K. MADSEN den, hvis Udtalelser om Samlingen paa dens daværende Stadium har mest Krav paa at høres. 2 Den udmærkede Samling-., hedder det i Kunstbladeti fra 1888 (Nr. 6, 25de Marts), omfatter ca. 150 Billeder af ca. 50 Malere og er vistnok den eneste systematisk anlagte Privatsamling af dansk Kunst, i hvert Fald den eneste, der har en fyldig Repræsentation for danske Malere fra Eckersberg til Nutiden. Man faar her Lejlighed til at udvide sit Kendskab til en stor Del af vore bedste Kunstnere, mange af dem stiller denne ypperlige Samling i et smukkere og rettere Lys, end nogen tidligere udstillet Samling har givet Lejlighed til«. Det var ganske vist ikke lidt, det, for hvilket man den Gang viste sig taknemlig med saa velvillige Udtalelser som disse. Allerede i 1888 var den Hirschsprungske Samling enestaaende righoldig. Men den var dog saa meget mindre og mindre god da end nu, at man nu har ondt ved at forstaa, al den allerede den Gang kunde karak

8 teriseres som systematisk og jævnstilles med Statens Samling. Mod de 1~>0 Billeder af.>7 Malere, der i 1888 udgjorde Malerisamlingen, staar i Billeder af 83 Malere. Antallet af Akvareller, Pasteller og Tegninger er i de forløbne fjorten Aar blevet det tredobbelte, og Antallet af Skulpturer er ved Anlæggelsen af en Skitzesamling steget fra et højst beskedent Tal til 180. Alt i alt tæller nærværende Katalog 1816 Numre (men ikke faa er allerede komne til, efter at dens Trykning var tilendebragt). Vigtigere end at Samlingen er bleven saa meget større, end den var i 1888, maa det dog siges at være, at den paa samme Tid utvivlsomt er bleven mindst lige saa mange Gange bedre. Der er to væsentlige Grunde til at tro, at den er bleven det. Der er med stedse kræsnere Fordringer blevet den tilført Hundreder af Arbejder af vore første Kunstnere, dels saadanne, der tidligere kun var mangelfuldt repræsenterede, dels saadanne, som tidligere slet ikke var repræsenterede. Men just samtidig med, at denne stærke Forøgelse i den sidste Tid har taget en endnu større Fart end før, har Samlingens Ejer vist den Resignation at gøre sine tidligere Erhvervelser til Genstand for en streng kritisk Revision. Deraf er fulgt en Udskillelse af saadanne Kunstværker, der kun delvis var et Plus til Samlingens Betydning, først og fremmest af dens ikke faa Gentagelser af navnkundige danske-billeder i andet Eje. De fremkom rigtignok, disse Gentagelser, i de Aar, hvor Samlerens Bestemmelse med Samlingen var en anden end den nuværende. Men Lange lagde i den ovenfor citerede Artikel dog ikke Skjul paa, at han ikke kunde være enig med Samleren, hvis denne havde 7,troet gennem slige Gentagelser at faa det bedste ved Originalbillederne med«.. Nu er der imidlertid af disse Gentagelser kun et Par tilbage, der kan bevise deres Adkomst til at være, og dermed er den eneste Anke falden, som med nogen Føje er bleven rejst mod Samlingen. Den har efter mit Skøn, som jeg drister mig til at afgive efter i mere end et halvt Aar at have syslet daglig med dens Katalogisering og saaledes lært den grundigt at kende, udviklet sig til at være et sandt Centralsted for Studiet af dansk Kunst. Uden at ville komme ind paa en Drøftelse af del uafgørlige og unyttige Spørgsmaal, om Samlingen i sin Helhed kan maale sig med Statens, tor jeg sige, at

9 den er bleven lige saa uundværlig som denne for hver, der for Alvor sysler med StudieI af dansk Kunst. Som allerede af Lange antydet, forer den med sit store Antal af friske Forarbejder dybt ind til intim Forstaaelse af det inderste og bedste i den danske Kunst, dens Naturkærlighed i Opfattelsen og dens Sandhedskærlighed i Gengivelsen; men samtidig illustrerer den med sit store Antal af fuldtfærdige Arbejder af høj og jævnlig første Rang den egentlige Billedkunsts Historie i Danmark fra Eckersberg og til de sidste Dage. Mig bekendt findes der intet Steds i Verden en Privatsamling, der giver et saa omfattende og anskueligt Billed af et enkelt Ilands Kunst, som den Hirschsprungske. Den maa da siges at være af en enestaaende national Betydning og atter derfor yderst egnet til at holdes sammen, til at sikres af det Offentlige mod den Splittelse, for hvilken al Privatejendom før eller senere maa blive Genstand. Bagsværd. Juni //L HANNOVER.

10

11 For Erhvervelsen af efternævnte Numre i Katalogen har det været en Forudsætning, at Samlingen overgik i offentligt Eje. OVERDRAGNE: 3. A N N A ANCHER. To GAMLE, DER PLUKKER MAAGER (Professor Zacho). 15. B E N DZ. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT (Doktor V. Bendz). 19.BENDZ. F ORTRÆT AF FRU FUGLSANG {Samme). 20.BENDZ. INTERIØR FRA AMALIEGADE (Samme). 21.BENDZ. PARTI FRA NYHAVN [Samme). BENDZ. UDENFOR ODENSE BYS FATTIGGAARD (Samme). 84. ECKERSBERG. PARTI A F MARMORKIRKENS R UIN (Professor J. L. Ussing). 85. ECKERSBERG. PORTRÆT A F KØBMAND SCHMIDT (Assistent H. Egede Glahn). 86. ECKERSBERG. PORTRÆT A F MADAM SCHMIDT (Samme). 87. ECKERSBERG. PORTRÆT A F KØBMAND RAPHAEL (Pastor Kaae). 90. ECKERSBERG. GRUPPE A F B ØRN (Vejinspektør E. Holm). 99. ECKERSBERG. NØGEN KVINDELIG MODEL (Kaptajn F. Hansen) KRØYER. SOMMERAFTEN PAA SKAGENS STRAND (Fru J. Schandorph) KØBKE. PORTRÆT AF LANDSKABSMALER SØDRING (Jagtjunker Gyldenfeldt) KØBKE. FREDERIKSBORG SLOT SET FRA JÆGERBAKKEN (Proprietær O. Kerrn) LEHMANN.»EN TULIPAN ELLER E N R OSE«? (Maler Bernt Grønvold) MARSTRAND. ROSKILDE FUGLESKYDNINGS-SELSKABS SKIVE (Grosserer A. Borch) MARSTRAND. DOBBELTPORTRÆT A F KONSUL H AGE OG HUSTRU. Skitze. (Direktør G. Hage) MARSTRAND. SCENE A F DEN POLITISKE KANDESTØBER (F'uklmægtig Hornemann) MARSTRAND. DEN STORE NADVERE. Skitze (Pastor M. Pontoppidan) MEYER. ITALIENSK GENREBILLED (Frøknerne L. og Af. Melchior) PAULSEN. KUNSTNERENS SØSTER BETRAGTENDE SIN FADERS PORTRÆT (Maler P. S. Krøger). 321.PETZHOLDT. PARTI AF DE PONTINSKE SUMPE (Fru Margrethe Møller) ROHDE. GRAAVEJR. RIBE (Professor H. Hirschsprung) SCHOU. SCENE AF SHAKESPEARE'S»HENRIK I V«(Hr. Erh. Hansen) ECKERSBERG. UDKAST T IL D ET NATHANSONSKE FAMILJEBILLED. Tegning (Xylograf F. Hendriksen) KRØYER. DOBBELTPORTRÆT AF S. SCHANDORPH OG HUSTRU. Tegning (Fru J. Schandorph) KRØYER. PORTRÆTER AF S. SCHANDORPH. Tegninger (Fru J. Schandorph). TESTAMENTEREDE: 16. BENDZ. PORTRÆT AF KUNSTNERENS FADEH (Etatsraadinde Peters). 35. CONST. H ANSEN. POIITRÆT A F MEDALJØR CHRISTENSEN (Dyrmaler Mackeprang). KIS F BØLICH. F ORTRÆT AF BILLEDHUGGER PETERS (Etatsraadinde Peters).

12 153. KRATZ ENSTEIN-STUB. PORTRÆT AF F RU DE LA CALMETTE (Dyrmaler Mackeprang) KRØYER. ITALIENSKE LANDSBYHATTEMAGERE (Fru J. Adler) KØBKE. PORTRÆT A F LANDSKABSMALER LYNGBYE (Overlærer Zweidorff) WEGMANN. PORTRÆT AF FRK.J. BAUCK (Etatsraadinde J. Ruben) ZAHRTMANN. INTERIØR FRA FORRIGE AARIIUNDRED (Rentier V. Strande) CHRISTENSEN. E N RAMME MED MEDAILLER (Dyrmaler Mackeprang) C HRISTENSEN. E N RAMME MED MEDAILLER. (Samme) EVENS. PORTRÆTRELIEF AF O RLA LEHMANN. Gibs (Fabrikant Frederiksen) EVENS. MUSIKENS PANTHEON. Relief i Gibs (Samme) PETERS. E N HYRDEDRENG. Statue i Gibs (Etatsraadinde Peters) PRIOR. PORTRÆTBUSTE A F ECKERSBERG. Brændt Ler (Professor Otto Bache) USSING. BALDER. Statuette i Gibs (Professorinde Olrik) USSING. NANNA. Statuette i Gibs (Samme). For den Imødekommenhed og den Offervillighed, som dermed er vist Samlingen, aflægger jeg her min bedste Tak. København, Juni IIEINR. 111HS CHSPR UNG.

13 INDHOLD I. Malerier Pag. 1 II. Akvareller, Pasteller og Tegninger 117 III. Billedhuggerarbejder 181

14

15 I MALERIER

16 Hvor anden Angivelse fattes, er Billederne malede paa Lærred; mellem Papir og Pap er der ikke skælnet.»udstillet«betyder hvor intet andet er bemærket udstillet paa Charlottenborg. Maalene er Lysningsmaal i Centimeter; Højden er nævnt først. Af Forkortelser er der kun gjort Brug af»li.«og»v.«for højre og venstre.

17 Anna Ancher: To Gamle, der plukker Maager (Nr. 3). 1. A CHEN, G EORG. PORTRÆT AF MUSIKER RASMUSSEN. Omtrent Knæbilled, siddende, en face, med Ilænderne korslagte i Skødet. Paa Baggrund af Vægge med Billeder. Betegnet: 98 G. Achen. Udstillet paa Den Fri Udstilling / 2 > 36V2-2. ACHEN, GEORG. INTERIØR. I en Stue med Empiremøbler og et gammelt Arkitekturbilled paa Væggen sidder ved Vinduet en lille Pige og syer. Betegnet: 1901 G. Achen. 61x48. li. ANCHER, A NNA. To GAMLE, DER PLUKKER MAAGER. Ægteparret sidder Side om Side, hver med sin Fugl i Skødet. Foran dem staar en Kurv, hvori de samler Dunene. Udstillet > ANCHER, ANNA. EN GAMMEL KONE I SIN STUE. Hel Figur, Profil mod h. Hun staar og strikker ved Vinduet. Betegnet:.4. Ancher 18S8. * 28x23. 3

18 5. ANCHER, ANNA. To GAMLE MED DERES KANINER. I Døren ind til et Køkken staar en gammel Mand, og lige indenfor Døren en gammel Kone. Begge har deres Moro af at se Kaninerne flokkes om nogle Kaalblade, som den gamle Kone kaster til dem. I Forgrunden til v. et Komfur og Køkkenredskaber; paa Bagvæggen en aabentstaaende Dør, hvorfra en Gang fører ud til det fri. I Gangen en Høne, Betegnet: A. Ancher. Malet Udstillet x ANCHER, ANNA. INTERIØR. I en gul Stue staar en blaat klædt Pige, hel Figur, Profil mod h., spejlende sig i et Spejl over en Hængekonsol. Paa Gulvet en Krukke med gule Blomster; i Vinduet og paa Konsolen Glas med andre gule Blomster. Solen tegner Vinduet paa Gulvet. Betegnet: A. Ancher x ANCHER, MICHAEL. VED EN SYGESENG. I en Alkove ligger en gammel syg Kone med Hænderne foldede over Dynen og lytter til, hvad der læses for hende af en ung Pige, som sidder i Forgrunden til h. Til den anden Side af Forgrunden staar et Bord med Blomster, et Par Kopper etc. Betegnet: M.Ancher 77. Malet samtidig med et andet Eksemplar, som i 1879 var udstillet af Kunsthandler Stockholm i Industriforeningsbygningen. 60x69'/ ANCHER, MICHAEL. PORTRÆT AF MIN HUSTRU. Hel Figur, staaende, spadsereklædt, i Profil mod v. foran en Dør, der fører ud til det fri, og i hvilken en Hund staar og ser op mod hende. Hun støtter sig med venstre Haand paa en Paraply og holder i højre en Handske. Betegnet': Michael Ancher 188b-. Udstillet X ANCHER, MICHAEL. EN GAMMEL MAND (»FATTIG KRISTIAN«) UDENFOR SIT Hus EN SOMMERAFTEN. Han nærmer sig Huset stavrende, støttet til en Stok. I Mellemgrunden Klitten; i Baggrunden Skagens Fyr og Havet. Betegnet: M. Ancher. Malet Studie til Billedet i Nationalgalleriet i Kristiania. Malet paa Træ. 43^2 X 69 1 / ANCHER, M ICHAEL. PORTRÆT AF P. S. KRØYER. Brystbilled, Profil mod v. Betegnet: M. P. Ancher 1S93. Udstillet x 33. 4

19 Michael Ancher: Portræt af min Hustru (Nr. 8).

20 Otto Bache: 1 Møllegaarden (Nr. 11). 11. BACHE, OTTO. I MØLLEGAARDEN (BRØDEBÆKS VANDMØLLE). Sommerdag. Solskin. Et Træ til venstre kaster sin Skygge over Gaarden. I den aabne Indgangsdør til Møllen staar en Mand med en fyldt Sæk; til h. for ham en Hest. Betegnet: Ollo Bache Forarbejde til et i 1879 udstillet Billed BACHE, OTTO. VÆDDELØBERE. I Forgrunden galopperer tre jockey-klædte Hyttere frem mod Beskueren; en fjerde sakker agter ud i Mellemgrunden, halvt skjult af Støvskyen fra de tre. Betegnet: Ollo Bache BACHE, OTTO. KVÆG I SKOVEN. Studie. Betegnet: Ollo Bache. Malet G

21 W. Bendz: Interiør fra Amaliegade (Nr. 20). 14. BACHE, OTTO. RYTTERE. To Officerer til Hest kommer ridende frem mod Beskueren. Studie. Figurerne delvis paa umalet Grund. Betegnet: Olto Bache. Malet x 6(i. 15. BENDZ, VILHELM. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT, malet i hans 17de Aar. Omtrent halv Figur. Figuren i Profil mod h., men Hovedet vendt i 8 /., Profil mod Beskueren. Malet /., x 23'/ BENDZ, WILHELM. PORTRÆT AF KUNSTNERENS FADER, Borgmester i Odense, LAURITZ M. BENDZ. Brystbilled, 3 / 4 Profil mod h. Malet ca " 37 x BENDZ, WILHELM. GL. FREDERIKSDALS VANDMØLLE. Graavejr. Malet ca x21. 7

22 1 8. BENDZ, WILHELM.EN BILLEDHUGGER, ARREJDENDE EFTER DEN LEVENDE MODEL I SIT VÆRKSTED. Han staar foran sin Kavalet og vender sig for at instruere sin Model, -en Gardist, der med blottet Overkrop indtager en Fægterstilling. Skitze til det i 1827 udstillede Billed, der tilhører Nationalgalleriet / a x BENDZ,WILHELM. PORTRÆT AF METTE SOPHIE FUGLSANG, f. BENDZ, Oldfrue ved Plejestiftelsen i Kbhvn. Knæbilled, siddende, omtrent en face, med Hænderne foldede i Skødet. Betegnet: F. Bendz x 19 1 /, BENDZ, WILHELM. INTERIØR FRA AMALIEGADE med Portrætfigurer af Kunstnerens Brødre, Carl Ludvig (Kaptajn, Lærer ved den militære Højskole) og Jacob Christian (Overlæge ved Fodgarden). Den ene staar ved en Skrivepult til v.; den anden sidder i en Sofa til h / 2 X BENDZ, WILHELM. PARTI FRA NYHAVN. Et Par Skibe ligger fortøjede ved Bolværket. Studie. 18 x 20'/ BENDZ, WILHELM.ET VINTERLANDSKAB I FYEN. I Udkanten af en Landsby, der er dækket med Sne, fører en Vej forbi et islagt Vandhul, hvor Ungdommen morer sig med at løbe paa Skøjter. Mod Leddet i Forgrunden nærmer sig en gammel Mand med et Risknippe paa Nakken. Snetung Graavejrskift. Udstillet V, x BENDZ, WILHELM. UDENFOR ODENSE BYS FATTIGGAARD. Inde i Porten til Fattiggaarden kommer et af Lemmerne stavrende. Foran Porten sidder en gammel Tigger med en lille Pige ved sin Side. Han tager Hatten af for en Officer, der, ledsaget af en Dame, gaar forbi paa Gaden. Skitze. 26 J / 2 x BJERRE,NIELS. FRA EN FOLKEHØJSKOLES FOREDRAGSSAL. P aa et Katheder til h. staar Foredragsholderen, vendt mod en Forsamling af unge Kvinder, der med deres Haandarbejder har Plads

23

24 paa en Række Rænke. Andre Tilhørerinder sidder langs Vinduesvæggen i Baggrunden og ved Kathederet. Betegnet: Niels Bjerre Udstillet paa Den Fri Udstilling x BLOCH, CARL. SKUESPILLER K. MANTZIUS I SIT STUDEREVÆ RELSE. Han staar i Proiil mod h. ved en aaben Dør, som fører ud til en Altan. Midt paa Gulvet en Stumtjener, paa hvilken hans Morgenmad er anrettet. Paa Væggen bagved en Skrivepult og en Reol. I Forgrunden en Spyttebakke og en Gulvmaatte. Betegnet: Carl Bloch l / a x 36'/ BLOCH, CARL. FISKERFAMILIER, SOM VENTE DERES MÆNDS HJEMKOMST VED ET FREMBRYDENDE UVEJR. FRA JYLLANDS VESTKYST. Paa Stranden i Forgrunden er omkring en gammel, siddende Mand fire Koner og nogle Børn forsamlede. Alles Opmærksomhed er vendt mod Havet. Flere Folk ses i Klitten og paa Toppen af den. Betegnet: Carl Bloch BLOCH, CARL. PORTRÆT AF WILHELM MARSTRAND. Brystbilled, omtrent Profil mod v. Siddende med korslagte Arme. Betegnet: C. Bloch pinxit 18(17 og IV. MARSTRAND PICTOR DANICUS. Udstillet 18G8. 58'/ 2 x 46'/ BLOCH, CARL. GAMLE FOLK. En gammel Kone læser højt af Biblen for sin sengeliggende Mand. I Forgrunden til v. foran Sengen en Stol, opad hvilken en Krykke. Betegnet: Carl Bloch 187i. Udstillet " 41 x BLOCH. CARL. LANDSKAB MED HUS OG HAVE VED HAVET, Aften (Motivet fra Ellekilde). Et Bondehus, i hvis Vindu Aftensolen spejler sig, ligger ved en Vej, der slaar en Bugt bag om det. I Baggrunden Havet. Malet ca Benyttet som Forarbejde til Raderingerne Nr. 11 og x 38. SO. CHRISTEXSEX, GODFRED. STUDIE FRA HERLUFSHOLM. Solskin. I Forgrunden til v. en gammel Bøg, lidt længere tilbage et Par 10

25 C.arl Bloch: Portræt af Willi. Marstrand (Nr. 27).

26 Godfred Christensen: Munkebjerg (Nr. 34). Daadyr. Betegnet: G. C. Herlufsholm Bag paa Lærredet har Kunstneren skrevet: Malet med Spartel i Skoven ved Herlufsh Godfred Christensen. 63 x CHRISTENSEN, GODFRED. KONIGSEE I BAYERN. Til alle Sider omkring Søen Bjærge. I Forgrunden til v. et Hjørne af Kysten og ud derfor en Baad. Betegnet: Godfr. Christensen x CHRISTENSEN, GODFRED. FRA PYRENÆERNE. Studie. Et Aaløb gennem en Dal, der paa Siderne og bagtil lukkes af Bjærge. I Mellemgrunden til v. en Gruppe Cypresser og andre Træer. Betegnet: G. C Bag paa Blindrammen en Tilegnelse fra Kunstneren til Ejerens Hustru / 2 x CHRISTENSEN, GODFRED. HUMLEBÆK HAVN. Baade og en Skonnert ligger fortøjede. I Baggrunden den svenske Kyst og Hveen. Let skyet Solskinsdag. Betegnet: G. C Udstillet x43. 12

27 Constantin Hansen: En Oplæser paa Neapels Molo. Skitze (Nr. 41) CHRISTENSEN, GODFRED. MUNKEBJERG. SKOVBAKKERNE OG FJORDEN MOD VEST. I BAGGRUNDEN VEJLE. Solen sender vifteformigt sine Straaler ned over Landskabet. Studie til et i 1891 udstillet Billed. Betegnet: G. C x CONSTANTIN HANSEN. PORTRÆT AF MEDALJØR CHRISTEN CHRISTENSEN. Brystbilled, 3 / 4 Profil mod h. Malet x CONSTANTIN HANSEN. PORTRÆT AF GEHEJMEKONFERENSRAAD JONAS COLLIN. Brystbilled, s / 4 Profil mod h. Malet x CONSTANTIN HANSEN. PORTRÆT AF LONE HEILMANN (SENERE FRU ROSTHØJ). Brystbilled, omtrent en face (lidt mod højre). Malet 18 31? 20 1 /, x 17 1 /,. 3 8.CONSTANTIN HANSEN. HOVED FRA EGNEN AF VALMONTONE. Brystbilled, omtrent en face. Studie. Betegnet bag paa Blindram- 13

28 men med her nævnte Titel og Kunstnerens fulde Navn. Malet V a x 20*/, CONSTANTIN HANSEN. VESTA-TEMPLET MED DETS OMGIVEL SER (PIAZZA BOCCA DELLA VERITA). I Forgrunden til h. Fontænen; mod v. i Mellemgrunden Templet. Længst til v. sammesteds, foran en Mur, en Vogn med et Studeforspand. Studie til det 183(5 37 malede, 1838 udstillede Billed i Nationalgalleriet. Betegnet bag paa Blindrammen med Titlen og Kunstnerens fulde Navn. Malet Malet paa Papir. 35 X 49 1 /,. 4 0.CONSTANTIN HANSEN. DET INDRE AF KIRKEN SAN LOKENZO FUORI VED ROM. Staffage: En Moder med sit Barn, en gammel Kone, en Munk, alle knælende. Malet Udstillet CONSTANTIN HANSEN. SCENE PAA MOLOEN VED NEAPEL, EN OPLÆSER AF ORLANDO FURIOSO OMGIVEN AF SINE TILHØRERE. Skitze til Kompositionen i Nationalgalleriets Billed fra Malet Malet paa Papir. 41 x CONSTANTIN HANSEN. EN ITALIENSK GEJSTLIG. Hel Figur, staaende, Hovedet i :, / 4, Skikkelsen i hel Profil mod v. Han støtter sig mod en Klippeblok og lægger Armene over Kors. I Baggrunden Bugten ved Neapel og Vesuv. Betegnet bag paa Blindrammen: Const. Hansen, Rom. Studie til»oplæseren«i Nationalgalleriet. Malet Malet paa Papir. 30 x CONSTANTIN HANSEN. FISKERDRENG FRA CAPRI. Brystbilled, 3 / 4 Profil mod h., til hvilken Side ogsaa Hovedet helder. Betegnet bag paa Blindrammen med Billedets Titel og Kunstnerens Navn. Malet Studie til»fiskerdreng fra Capri bærende en Vandkrukke«, malet samme Aar. 23xl9'/ CONSTANTIN HANSEN. PROMETHEUS DANNER MENNESKET AF LER. Hel Figur, staaende i Profil mod h. Han sætter sin højre Fod op paa en Klippeblok; paa denne staar hans Lerfigur, som han om

29 fatter med sin venstre Haand. Studie til»prometheus danner Mennesket af Ler, Athene besjæler Leret«, Fresko i Universitetets Vestibule. Malet Malet paa Papir / CONSTANTIN HANSEN. BADENDE <H, LEGENDE DRENGE. FRA VEJLE-EGNEN. Nogle kravler ned i Aaen og op af Aaen eller danser en Ringdans i Vandet, medens andre tørrer deres vaade Kroppe, hviler eller springer Buk i Engen. Baggrunden dannes af et skovbevokset Bakkedrag. Ikke fuldført. Betegnet: C. II , Veile. 39 x 54V CONSTANTIN HANSEN. PARTI FKA BAGSVÆRD So. Studie. Malet x CONSTANTIN HANSEN. MODEREN MED BARNET, DER RÆKKER EFTER HOVEDET TIL SIN DUKKE. (Kunstnerens Hustru og hans Datter Elise). Omtrent halv Figur, siddende, med Barnet i sin venstre Arm og Dukkehovedet løftet i sin højre Haand. Skitze. Malet x CONSTANTIN HANSEN. 1)EN GRUNDLOVGIVENDE RIGSFORSAM LING. 3die Udkast til det store Billed i det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. Malet x54*/* 4 9.CONSTANTIN H ANSEN. PORTRÆT AF ARKITEKTEN M. (i. BIN- DESBØLL. Gentagelse i Brystbilled-Format af Knæbilledet fra i Thorvaldsens Museum. Malet l j s 46>/,.»O. LA COUR, JANUS. FRA LUGANO. En Pergola med Vin langs en Husmur. Solskin. Betegnet: Lugano 10. Seplbr J. la Cour. Studie. 37 x LA COUR, JANUS. FRA MOLS. I Forgrund og Mellemgrund Strand og mellem store Stene Vand. Fjærnt bagtil mod v. Havet: til h., noget nærmere, et Bakkedrag. Urolig skyet Luft; nogle enkelte Solstraaler slipper gennem Skyerne. Betegnet: 23. Juli J. 1. C. ' 37 X

30 Constanlin Hansen: Moderen med Barnet, der rækker efter Hovedet til sin Dukke (Nr. 47) LA COUR, JANUS. FRA VILLA D'ESTE. Solskins-Formiddag. Et firkantet Bassin med Vand, hvis stensatte Kant brydes af Sokler med Vaser, hvori Agaver. I Bassinet spejler sig de omkringstaaende høje Træer. Betegnet: Villa d'este 29. Juni I. la Cour. 43 x

31 J. la Cour: Fra Villa d'este (Nr. 52) 5 3. LA COUR, JANUS. VED BEGTRUP VIG. Uroligt Vejr; skyet Luft. I Forgrunden et Bakkedrag, mod hvis Fod Søen bryder. Paa den anden Side Vandet en Række Bakker. Betegnet: 19. Juli J. la Cour. Studie til et i 1884 udstillet Billed. 43'/ 2 x 73 1 j t LA COUB, JANUS. VED NISSOM I VENDSYSSEL. I Forgrunden og Mellemgrunden et Stykke Grønsvær, som til v. og bagtil begrænses af Hedebakker. I Mellemgrunden et Mosehul. Betegnet: Nissum 7. Septbr J. la Cour. Forarbejde til et i 1897 udstillet Billed. 43 x LA COUR, JANUS. FRA KANDERSTEG. I Forgrunden en Dal med store Klippeblokke, lukket bagtil og paa Siderne af Bjærge med en enkelt snedækt Tinde. Skyfri Himmel. Studie. Betegnet: Kandersteg 27. Juli J. la Cour. 43 x 74' 17 2

32 5 6. LA COUR, JANUS. FRA VILLA D'ESTE. Samme Motiv som Nr. 52, men set under et noget andet Synspunkt. Betegnet: Villa d'este J. la Cour. Studie til et i 1900 udstillet Billed (tilh. Nationalgalleriet). 44 x DALGAS, CARLO. AFTENLANDSKAB MED EN STENDYSSE. Til v. i Forgrunden en Stendysse; i Mellemgrunden en Aa, der snor sig ud mod en skovkranset Fjord i Baggrunden. Studie (hvoraf den højre Del er benyttet til Baggrunden i»tyren vandes«). Betegnet: C. Dalgas. Malet V2X2D/2- * 58. DALGAS, CARLO. EN VOGTERDRENG. Hel Figur, staaende i en Mark, omtrent en face, med Armene hængende ned langs Siderne. I Baggrunden Skov. Studie (ubenyttet) til»faar paa en Høj ved Skarritsø«. Malet '/ 2 x 10V DALGAS, CARLO. FAAR PAA EN HØJ VED SKARRITSØ. I Forgrunden en Flok Faar og en Vædder; i Mellemgrunden til v. sidder under et halvt udgaaet Træ en Røgterdreng. Til h. i Baggrunden ses over Træernes Kroner et Glimt af Søen. Betegnet: C. 1). Malet Købt af Kunstforeningen. 67 x DALGAS, C ARLO. E N STAAENDE SORTBROGET KO. Omtrent Profil mod h. Studie. Betegnet: Aug x DALGAS, CARLO. Ex STAAENDE, SORT OG HVID KO. Profil mod v. Studie. Betegnet: C. Dalgas Malet paa Papir. 28x 38'/ DALGAS, CARLO. ET STAAENDE FAAR. Profil mod v. Studie. Malet x DALGAS, CARLO. ET HEGN MED BROMBÆRRANKER. Bag ved Marker; længst ude til v. Skov. Studie. Betegnet: C. D. Aug x29 '/j DALSGAARD, CHRISTEN. E N BONDESTUE I SALLING. Foran Vindusbænken til h. et Bord. Paa Væggen lige overfor: Alkove og 18

33 Carlo Dalgas: Faar paa en Høj ved Skarritsø (Nr. 59). Dragkiste. Paa Bagvæggen et Skab, et bornholmsk Ur og et Iljørneskab. Gennem Døraabningen ser man ind i den følgende Stue. Studie. Betegnet: C D. Malet paa Papir / 2 x41 1 / DALSGAARD, CHRISTEN. EN LÆSENDE PIGE FRA SALLING. Hel Figur. Paa en Stol, der vender Ryggen ud imod Beskueren, sidder hun sidelæns i Profil mod v. og med Armen over Stolens Ryg. Studie. Betegnet: C. 1). 47 x DALSGAARD, CHRISTEN. E T TØMRERVÆRKSTED. Studie til Interiøret i»tvende Mormoner er paa deres Vandring komne ind i et Tømrerhus paa Landet etc.«(nationalgalleriet). Betegnet: Chr. Dalsgaard xso. 67. DALSGAABI), CHRISTEN. INTERIØR FRA ET UDHUS. Til v. en aabentstaaende Dør, der fører ud til del Fri; til h. hænger en Ruse. 19 2*

34 C. Dalsgaard: Et Par gamle, jydske Bønderfolk nyder Altrets Sakramente (Xr. 69). Studie til»en hjemforlovet Artillerist fra Morsø og hans yngste Søster overraske gamle Venner i Salling, hvilke i et Udhus ere beskæftigede med at istandsætte en Ruse«, udstillet 1857, tilh. Museet i Aarhus. Retegnet: C. D x 47 1 /«,. 68. DALSGAARD, CHRISTEN. Er BØDKERVÆRKSTED. Studie til Interiøret i»hos en fattig Bødker paa Landet foretages en Udpantningsforretning«(Nationalgalleriet). Betegnet: C. D (?) 38x DALSGAARD, CHRISTEN. E T PAR GAMLE JYDSKE BØNDERFOLK, DER NYDER ALTRETS SAKRAMENTE I HJEMMET. Paa sit Leje i Alkoven sidder Konen halvt oprejst med foldede Hænder. Udenfor Alkoven sidder hendes Mand foroverbøjet med en Psalmebog mellem Hæn- 20

35 C. Dalsgaard: Mon han dog ikke skulde komme? (Nr. 72).

36 derne. Til Ryggen af hans Stol læner sig Ægteparrets Datter, seende over mod Præsten, der fra den modsatte Side nærmer sig med Kalken. Skitze til det i 1859 udstillede Billed. Tilkendt Neuhausenske Præmie. Betegnet: C. D /' a x DALSGAARD, CHRISTEN. INDE I EN GRANSKOV. Underskoven og det nederste af Stammerne rammes af Sollyset. Studie. Retegnet: C. D ' 29VJ X DALSGAARD, CHRISTEN. Ex REKONVALESCENT. En ung Pige (hel Figur, 3 / 4 Profil mod v.) sidder indsvøbt i et Shawl i en Kurvestol og læser i en Bog. Betegnet; Chr. Dalsgaard, Sorø Udstillet ' ' 50 1 /2 x 43 1 /*. 72. DALSGAARD, CHRISTEN. MON HAN DOG IKKE SKULDE KOMME"? En ung Pige, hel Figur, staar i en aaben Dør i Profil mod v. og ser ned ad Vejen udenfor. Hun har et Strikketøj i den ene Haand og fører med den anden en Strikkepind eftertænksomt til Læben. Udstillet / 3 x DREYER, DANKWART. LANDSKABSSKITZE. Bakkede Marker med Hegn af Træer. 9 x DREYER, DANKWART. MAANESKIN. I Forgrunden til v. en Kyst, hvis Højder fortsætter sig ind efter i Billedet og indrammer en Bugt. Maanen spejler sig i det lave Vand ved Stranden. 28 x DREYER, DANKWART. VED ISSEFJORDEN. I Forgrunden Mark med store Sten. Til h. en Dysse; bag den Skov. I Baggrunden Fjorden. Malet paa Papir. 28 x 38 1 /, DREYER, DANKWART. RUNDDYSSE VEI> ASSENS. I Baggrunden Lille Belt. Studie. Malet paa Papir. 28 l / 2 x

37 Dankwart Dreyer: Vej over Bakkerne (Nr. 78). 77. DREYER, DANKWART. SKOVSLETTE. Aaben Plads i en Skov. Eftermiddag. Til v. unge Træer og Buskads; til h. gamle Træer; Solen lyser paa et Par Stammer, der staar nærmest. Studie. Malet paa Papir. 34 x DREYER, DANKWART. VEJ OVER BAKKERNE. Studie. En Vej fører til h. op ad en Bakke; til h. for Vejen en Gruppe Træer; til v. vid Udsigt. Skyet Luft. Malet 1852? 27>/ 2 x ECKERSBERG, C. W. TRE SPARTANSKE DRENGE, SOM ØVER SIG I BUESKYDNING. Hele Figurer. Den ene staar forrest i Profil mod v. og spænder Buen. Den anden sidder ned og peger i den Retning, i hvilken den førstnævnte sigter. Den tredie staar støttet til sin Bue og følger med sit Øje Legen. Baggrunden dannes af et Klippelandskab. Betegnet: E. 1S12. Udstillet / 2 x62 1 / 2-23

38 8 0. ECKERSBERG, C. W. ULYSSES' HÆVN PAA FRIERNE. ODYSS. 22. Til v. Ulysses og hans Fæller med Spyd og Pile; til h. Friernes blomsterkransede Slagsbroder-Kompagni, væbnet med Borde, Bronzevaser etc. Malet Ufuldført. 23 x 41 1 /. J ECKERSBERG, C. W. PORTRÆT AF ANNA MARIA V. UHDEN, F. MAGNANI, Thorvaldsens Elskerinde. Omtrent halv Figur, 3 / 4 Profil mod v. Malet x 21 1 / ECKERSBERG, C.W. PARTI AF KIRKEN S. LORENZO FUORI DELLE MURE VED ROM. Ved et Alter til h. i Forgrunden knæler en Kvinde. Malet Udstillet x30V ECKERSBERG, C.W. PARTI AF DET INDRE AF COLOSSEUM. E n Kapucinerpræst holder Gudstjeneste for en Forsamling af romersk Almue. Malet / 2 x ECKERSBERG, C.W. PARTI AF MARMORKIRKENS RUIN. I Baggrunden Landkadetakademiet. Malet ca x ECKERSBERG, C.W. PORTRÆT AF OSTINDISK KØBMAND SCHMIDT (af Firmaet Schmidt & Andresen). Hel Figur. Han sidder ved sin Skrivepult med Pennen paa Papiret, men vender Ansigtet ud mod Beskueren. Ved hans Fødder en Hund. Malet Udstillet x ECKERSRERG, C. W. PORTRÆT AF MADAM SCHMIDT (foregaaendes Hustru). Hel Figur. Hun sidder strikkende i en Sofa. Hovedet omtrent en face. Til h. foran hende et Bord med hendes Strikkepose m. m. Malet Udstillet x ECKERSBERG, C. W. PORTRÆT AF KØBMAND JOSEPH RAPHAEL. Knæbilled, siddende, s / 4 Profil mod v., med højre Arm hvilende paa et Bord, venstre Haand støttet paa Laaret. Betegnet bagpaa: 1824 E. 80 x

39 C. W. Eckersberg: Tre spartanske Drenge (Nr. 79).

40 8 8.ECKERSBERG, C.W. PARTI PAA NYHOLM MED KRANEN OG NOGLE KRIGSSKIBE (Udsigt til). Paa Bryggen i Forgrunden ligger et Par Skibsankre. Betegnet: E /, x,'io ECKERSBERG, C. W. UDSIGT FRA FÆRGEBROEN VED KALLEHAYE TIL KOSTER. En Pige kommer gaaende ud mod Broen, hvor der staar et Par Matroser. Paa den anden Side Sundet Koster. Opklarende Graavejr. Betegnet: / 2 x ECKERSBERG, C. W. GRUPPE AF BØRN. PORTRÆTER (af den 8- aarige Adam Vilhelm Holm og hans Sødskende, den 6-aarige Pauline Frederikke Marie og den 4-aarige Johan Christian Julius). Halve Figurer. De ser i en Billedbog, som ligger foran dem paa et Bord. Betegnet: E x35'/.,. 9 1.ECKERSBERG, C. \V. OPRØRT Sø MED KORVETTEN NAJADEN (mellem Møen og Bygen). Graavejr. Malet Malet paa Zink. 24x34'/, ECKERSBERG, C. NV. KORVETTEN NAJADEN UNDER SEJL. Solskin, letskyet Himmel, Malet x ECKERSBERG, C.W. KORVETTEN NAJADEN, SOM I SUNDET VEN TER FREGATTEN BELLONA. Betegnet: E G 1 /., x ( ECKERSBERG, C.W. FLERE SKIBE UNDER SEJL I SVAG BLÆST EN KLAR SOMMEREFTERMIDDAG. Betegnet: E Udstillet x 26 1 /, ECKERSBERG, C. W. UDSIGT FRA TREKRONERS BATTERI MED KØBENHAVN I DET FJÆRNE. Studie. Betegnet (paa Kanten af det om Blindrammen bøjede Lærred): E /.> x 30 1 ;., ECKERSBERG, C.W.EN NØGEN, FRA RYGGEN SET, KVINDE SÆT TER SIT HAAR FORAN ET SPEJL. Omtrent Knæbilled. Hendes Billed ses til Brystet i Spejlet. Malet ca / 2 x 25'/«. 2«

41 C. Eckersberg: Portræt af Anna Maria v. Uliden (Nr. 81).

42 m m m C. W. Eckersberg: Flere Skibe under Sejl (Nr. 94). 9 7.ECKERSBERG, C.W. EN JAGT FOR INDGAAENDE PAA KØBEN HAVNS YDERRHED. I Mellemgrunden til v. en Brig. Betegnet: E «/, x 49 1 /,. 9 8.ECKERSBERG, C.W.EN FREGAT, DEH HAR PRAJET EN ENGELSK LODS I EN STIV KULING. Udstillet x ECKERSBERG, C.W. NØGEN KVINDELIG MODEL. Hel Figur. Hun gaar fra en Forhøjning ned paa en Skammel. Højre Arm hviler paa en Brystning. Hovedet omtrent en face. Malet 1839'.' 29 1 / 2 xl7 1 / EXNEB, JULIUS. E N AMAGERSTUE. I Forgrunden til v. langs Yindusbænken et Bord. Paa Bagvæggen en Dragkiste og en Armstol. Betegnet:./. Ex nar 18i> / 2 x

43 J. Exner: En Amagerstue (Nr. 100) EXNER, JULIUS. BESØGET HOS BEDSTEFADEREN. Fradenaabne Dør til v. i en Amagerstue kommer en ung Kone med et lille Barn. Hun bøjer sig ned og opfordrer Barnet til at sige Goddag til Bedstefaderen, der nærmer sig fra den anden Side af Stuen. En lille Pige holder Døren aaben. I Forgrunden til h. et Par Høns. Malet omtrent samtidig med det tilsvarende, større Billed i Nationalgalleriet (1853). Betegnet: Exner. 27x EXNEB, JULIUS. STUE I HEDEBOEGNEN. Ved et Vindu staar en gammel Dragkiste, der bærer et lavt Skab. Foran en gammel Armstol. Ovenpaa Skabet Kobber- og Messing-Tøj. Studie. Betegnet: Exner. Malet x EXNER,JULIUS. SLUTNING AF ET GILDE (MORGENSTUND). Ved et Bord i Forgrunden til h. skæmter et Par Karle med en Pige. 29

44 Ved samme Bord er en Bondekone falden i Søvn paa sin Stol, og hendes lille Pige staar og sover med Hovedet i Moderens Skød. Til v. danser Karle og Piger en Ringdans til Tonerne fra Musikanterne i Baggrunden. En Pige tømmer Punschen fra sit Glas ned ad Ryggen paa en Karl. I Rummet bagved pokuleres der. Lysene er nedbrændte i Kronerne. Gennem Døren til h., som staar aaben ud til det fri, ser man Morgenens Taage over Landskabet. Betegnet: J. Exner Udstillet x153. IIH. EXNER, JULIUS. I EN STUE FRA FANØ. Omtrent midtvejs sidder en gammel Kone og vinder Garn af en Garnvinde, som staar til v. Betegnet:./. Exner Fanø. Udstillet '/ 2 x SI 1 /, EXNER, JULIUS. SKIPPERSTUE FRA FANØ. Med Ryggen til Bilægger-Ovnen sidder i den blaamalede Stue en gammel Kone, der syer, medens en lille Pige læser for hende. Gennem Døraabningen paa Bagvæggen ser man ind i et Fadebur. Betegnet: Exner x FIND, LUDVIG. PORTRÆT AF KUNSTNERENS FADER, PASTOR EMERITUS H. C. V. FIND. Han sidder tilbagelænet i en Armstol med Ilænderne foldede over en Stok. Hovedet er i 3 / 4 Profil mod h. Bag Figuren et Skærmbrædt; foran Figuren til v. et Bord, paa hvilket en Kaffekop. Betegnet: Find Udstillet paa Den Fri Udstilling x FRØLICH, LORENZ. PORTRÆT AF BILLEDHUGGEREN C. PETERS I HANS 29DE AAR. Omtrent halv Figur, siddende, 3 / 4 Profil mod v. I Hænderne, som ligger foldede over en Stok, holder han sin Hat. Betegnet bagpaa: Loren: Frølich pinxit Roma Oval:6 8 X 49'/ FRØLICH, LORENZ. ITALIENSKE LANDFOLK. En ung Hyrde i Samtale med en ung Pige. Hun sidder paa Jorden op mod en lav Mur og løfter mellem sine Hænder en Bladguirlande, som ligger i en Kurv foran hende. Han sidder ved hendes Side paa en Sten, 30

45

46 lægger Armen paa Overkanten af Muren og støtter Hovedet i Haanden. Betegnet: L. F og L. Frølich. 15'/-. x21. Iflg. Kunstneren»en italiensk Erindring malet i Paris.«109. FRØLICH, LORENZ. Ex GRISESTI. En lille Dreng og en lille Pige er klatrede op paa Stakittet om Stien og har deres Løjer med Grisene. Skitze. Betegnet: Frølich. 17 l / 2 x HABBE, N. F. INTERIØR FRA EX BOXDESTUE. Lyset kommer fra et Par Vinduer paa Væggen til v. Længst i Forgrunden paa samme Side en Kiste, paa hvilken staar et Krus. I Mellemgrunden et Bord og en Armstol. Paa Bagvæggen et Hængeskab og et Stykke udskaaret Panel. Paa Væggen til h., som ses i stærk Forkortning, en Tavlette. Betegnet: 1847 Habbe l i x22'l i HAMMER, H. J. ITALIENSK LANDSKAB (fra Arricia) med Udsigt over Monte Savelli og Campagnen. Aftenskumring. Fra Forgrunden fører en Vej indefter og nedefter mod en Dal. Til v. tegner en Port til en Villa og nogle Cypresser sig mod Himlen. I Mellemgrunden til h. Højder med en Ruin. Forrest paa Vejen en gaaende Mand; længere inde Vogne med Stude. Betegnet: II. J. Hammer Udstillet x HAMMERSHØI, VILHELM. PORTRÆT AF EX UNG PIGE (Kunstnerens Søster), Knæbilled, siddende lidt foroverbøjet, s / 4 Profil mod v. Højre Haand ligger i Skødet, venstre hviler med Fladen paa den Puf, hvorpaa hun sidder. Malet for, men ikke tilkendt Neuhausenske Præmie. Udstillet x HAMMERSHØI, VILHELM. EN GAMMEL KONE STAAENDE VED ET VINDU. Hel Figur. Bortvendt Profil mod h. Studie. Malet '/ 2 x HAMMERSHØI, VILHELM. Ex GAMMEL KONE. Hel Figur, siddende, 3 / 4 Profil mod v., med Hænderne foldede i Skødet. Hun sid- 32

47 Lorenz Frølich: En Grisesti (Nr. 109). der til venstre Side i Billedet; ved Rammekanten til h. et Gardin. Malet x HAMMERSHØI, VILHELM. SØNDERMARKEN VED VINTERTID. Jorden er dækket af Sne, mod hvilken de nøgne Træer tegner deres Stammer, medens deres Grene-Toppe fortoner sig mod den graa Luft. Malet /, x 62'/ HAMMERSHØI, VILHELM. INTERIØR MED EN UNG LÆSENDE MAND. Han staar lænet til Vinduskarmen. Mod Bagvæggen i Stuen et Spillebord, hvis Klap er rejst op og støtter mod Væggen. En Stol er skudt ind under Bordet, en Blindramme med opspændt 33 3

48 Lærred staar mod Væggen. Over Bordet hænger der paa Væggen et Par Rammer med Billeder og et Relief. Malet Udstillet paa Den Fri Udstilling x HAMMERSHØI, VILHELM. INTERIØR MED EN PIGE, DER FEJER. I Forgrunden til h. staar en Spand; paa Bagvæggen er en Dør aaben med Udsigt til en Gang. Figuren ses bagfra. Malet V 2 x38 '/ HANSEN, HANS NIK. KONG LEAR. DEN BLINDE KONGE LEDES OVER HEDEN. Fra højre Side, gaaende mod venstre, famler mellem Vandpytter i Heden en gammel, blind Mand sig frem ved sin Stok og ledet ved Haanden af en Dreng. Tungt Graavejr. Betegnet: H. N. H. Falsterbo x HELSTED, AXEL. ITALIENSK GENREBILLED. En lille Dreng er sat til at passe paa et Barn, der sover i en Vugge, men er selv falden i Søvn paa sin Stol. Betegnet: Axel Melsted Capri Udstillet / 2 x HENNINGSEN, ERIK. SUMMA JUS, SUMMA INJURIA. En Pige paa Landet, der er bleven overbevist om at have dræbt sit Barn, er af den stedlige Øvrighed bleven ført ud til det Sted, hvor efter hendes Anvisning Barnet er nedgravet. I Forgrunden til v., hvor man graver, er en Mand i Færd med at naa ned til Liget. Herredsfogeden staar og ser til, en Fuldmægtig fører Protokollen, en ung Karl, der har hjulpet til med Gravningen, vender sig om mod Pigen, der staar til h., holdt ved Armen af en Politibetjent. Hun slaar Øjnene ned og kærtegner forlegent en Hund. Scenen er paa Heden en Graavejrsdag. Betegnet: Erik H pinx. 88x HENNINGSEN, FRANTS. PAA FODTUR. MOTIVET FRA JYLLAND. Tre unge Mennesker, der er paa Fodtur over Heden og har holdt Bast for at indtage et Maaltid, passeres af en Bondemand, der kom agende med sine Stude, og som nu har gjort Holdt. Han staar op 34

49 Vilh. Hammershøi: Portræt af en ung Pige (Nr. 112).

50 i sin Vogn og søger at begribe, hvad det ene af de unge Mennesker forklarer ham ved at tælle paa sine Fingre. Den anden af Kammeraterne knæler for at ordne sin Rejsetaske; den tredje tænder sin Pibe. Betegnet: F. H Udstillet x92'/ HOLM, HARALD. LEVKØJER. I alle Farver, i grønne Omgivelser. Betegnet: Enrum 92 Harald Holm. Udstillet x IRMINGER, V. E N BARNESJÆL. Fra venstre Side kommer i Ly af en Engel en Barnesjæl svævende. En Skare Engle med et andet Barn imellem sig svæver dem fra den modsatte Side i Møde med Tegn paa Gensynets Glæde. Betegnet: V. I. 96. Udstillet x JENSEN, C. A. PORTRÆT AF KUNSTNERENS HUSTRU CATHRINE JENSEN, F. LORENZEN. Lidt mere end Knæbilled, siddende. Hovedet en face. Hendes højre Haand hviler ved Bæltet; hendes venstre holder et Par Handsker og ligger i Skødet. Hun har en Kappe om Hovedet. Ufuldendt. 45 x JENSEN, C. A. PORTRÆT AF PETER MAGENS (f som ung). Halv Figur, 3 / 4 Profil mod H. Betegnet: C. A. Jensen XL7'/ JENSEN, C. A. PORTRÆT AF (SENERE TELEGRAFIST) MALTHE MAGENS. Halv Figur, s / 4 Profil mod v. Han har højre Haand stukket ind under Blusen; i venstre (som er nedenfor Rammen) en Bog. Betegnet: C. A. Jensen ! / 2 x JENSEN, C. A. PORTRÆT AF FRK. ELISE MAGENS. Halv Figur, omtrent en face. Betegnet: C. A. Jensen '/ 2 x JENSEN C. A. PORTRÆT AF FRK. JACOBINE MAGENS. Halv Figur, omtrent en face. Betegnet: C. A. Jensen , / 2 xl JENSEN, C.A. PORTRÆT AF ETATSRAAD, PROFESSOR I BOTANIK JOAKIM FREDRIK SCHOUW. Halv Figur, siddende, 3 / 4 Profil mod v., Hænderne foldede over Skødet. Betegnet: Jenen (sic x18. 36

51 C. A. Jensen: Portræt af Kunstnerens Hustru (Nr. 124).

52 130. JENSEN, KARL. LANDSKAB FRA NÆSTVEDEGNEN. SILDIG EFTER MIDDAG. Langs en træbevokset Skrænt til h. fører en Vej op og derpaa brat ned for atter at komme til Syne i Mellemgrunden neden for Bakken. I Forgrunden til v. nogle unge Trær. Vid Udsigt over Marker i det Fjærne med en Aas Udløb i Havet. Skitze til et i 1884 udstillet Billed. Betegnet: K. J. Malet ca ^2 x JERNDORFF, AUG. FRA AABREDDEN. Ned til Vandet fører i Forgrunden en Brædde-Trappe, paa hvilken staar en Vaskebalje. I Mellemgrunden en And omgiven af sine Ællinger og kaldende paa én af dem, der er ved at forsøge paa at entre Trappen. Aaen er overskygget af Trær. Betegnet: A. J. 73. Udstillet x JERNDORFF, AUG. ELLEN. En lille Pige, hel Figur, omtrent en face, sidder i Græsset med Hænderne paa sin Bolt, som ligger mellem hendes Ben. Til h. i Græsset en Rive og en Parasol. Betegnet: A. J Udstillet x 50'/ JEBNDORFF, AUG.EN UNG KVINDE, HALVT DRAPPERET, STAAR LÆNET VED SOKKELEN AF EN BYGNING; VED SIDEN AF HENDE EN KURV MED BLOMSTER, I HAANDEN EN KRANS. I BAGGRUNDEN UDSIGT OVER VINHAVER, TIL KYSTEN OG HAVET. Betegnet: A. J. Roma Udstillet x JERNDORFF, AUG. SOLNEDGANG. MOTIV FRA VENEDIGS HAVN. Til h. Dogepaladset og Piazzetta. Til v. i Mellemgrunden S a - Maria della Salute. Solen gaar ned bag store Skyer. Betegnet: A. J Udstillet x JERNDORFF, A UG. STENET SKRAANING MED UDSIGT TIL SKEL- DERVIKEN VED KULLEN. SEPTEMBER. I Forgrunden en stenet Skraaning, der fører opefter for derpaa at falde ned mod Havet med en Skrænt. Over og mellem Træerne paa Skrænten ser man Skelderviken. Betegnet: A. J Haga (en Gaard paa Kullen, fra hvis Jorde Motivet er taget). Udstillet x

53 C. A. Jensen: De fire Magens'ske Børn (Nr ).

54 136. JESPERSEN. DISET EFTERAARSDAG PAA ANSAGER HEDE. Graavejr. I Forgrunden og Mellemgrunden Hede og atter Hede; i Horizonten Klitter. Til h. langt ude en Gaard. Betegnet: Henrik J Udstillet '/, x 70'/, JOHANSEN, VIGGO. ET MAALTID. I en Bondestue sidder bag et Bord en gammel Mand og spiser Kartofler, som en gammel Kone piller til ham. Hun staar til v., i Prolil mod h. Paa Vindusposten i Forgrunden til h. er et Fiskernæt ophængt. Betegnet: V. J. 77. Udstillet '/ 2 x JOHANSEN, VIGGO. SOVEKAMMERSCENE. Paa en Dobbeltseng i Forgrunden ligger en lille, halvt nogen Dreng og sover. Bag Sengen Vinduet; til h. for dette staar Moderen og betragter Drengen, medens hun tørrer sine Hænder i et Haandklæde, der hænger paa Væggen. Betegnet: V. Johansen Repr. Gentagelse af et i 1884 udstillet Billed. 49 x JOHANSEN, VIGGO. GAMLE HUSE I SKAGEN. Graavejr. I Mellemgrunden yderst til h. ligger et Par Hytter, udfor hvilke nogle Faar græsser. Terrænet hæver sig bagtil; over den lave Klit i Baggrunden ses Toppen af en sejlende Fiskekutter. Betegnet: Viggo Johansen Udstillet 1888 og paa den nordiske Udstilling samme Aar. 66 x JOHANSEN, VIGGO.»GLADE JUL«. Omkring et tændt Juletræ danser en Flok Børn, i hvis Kæde Moderen og en ung Pige har taget Plads. En ældre Dame staar med korslagte Arme i Baggrunden til v. og ser smilende paa Børnenes Glæde. Betegnet: V. Johansen Udstillet x lss 1 /^ 141. JOHANSEN, VIGGO. E N LILLE PIGE MED GÆS. Hun har en Kurv paa Armen og fodrer en Flok Gæs, der har samlet sig om hende. Betegnet: V. Johansen Udstillet x62. 40

55 Aug. Jerndorff: En ung Kvinde, halvt drapperet, ved Sokkelen af en Bygning (Nr. 133).

56 Viggo Johansen: Et Maaltid (Nr. 137) JOHANSEN, VIGGO. I)E TRE SMAA. AFTENINTERIØR. I Lyset fra en tændt trearmet Kandelaber sidder tre Smaapiger omkring et Bord og læser. Skitze. Malet Udstillet hos Kleis i Efteraaret x

57 Viggo Johansen:»Glade Jul«(Nr. 140) KJELDRUP, A. E. EN GRUSGRAV VED EN JYD^K FJORD. Solskin. Malet Malet paa Papir. 22x35'/ KJELDRUP, A. E. FRA FURESØEN. I Forgrunden Skov i Efteraarsfarver. Over Træernes Kroner ser man ud over Søen og til Kysterne hinsides denne. Studie. Betegnet: A. E. K. 53. Malet paa Papir. 13'/ 2 X KJELDRUP, A. E. FRA FURESØEN. I Forgrunden Mark. Mellemgrunden gaar brat ned i en Dal med Skov, over hvis Trætoppe man ser Søen og Kysten hinsides denne. Studie. Betegnet: A. E. K. 53. Malet paa Papir. 13'Zj X ls 1^- 43

58 146. KJELDRUP, A. E. EN SKOVVEJ LANGS EN SØ (Farum). Fra et aabent Sted fører Vejen ind i Skoven. Søen er til v.; Skoven til h. Skyet Aftenhimmel. Studie. Malet Malet paa Papir. 17V2X KJELDRUP, A. E. SEPTEMBERDAG I FARUM. Kirken og dens Omgivelser danner Motivet. Den ligger halvt skjult af Trær. I Forgrunden Gravkors og Ligsten. Betegnet: A. E. K. 6'4. Udstillet x KNUDSEN, HANS. SOLSKINSDAG FØRST I SEPTEMBER. Engdrag. I Mellemgrunden kommer et Aaløb til Syne paa en Strækning. Paa Bakkerne i Baggrunden ligger Bøndergaarde spredte. Næsten skyfri Himmel. Betegnet: H. Knudsen Udstillet paa Den Fri Udstilling P/2 X KNUDSEN, HANS. SOMMERDAG SIDST I AUGUST. Motiv fra Ellemose ved Brønshøj. I Forgrunden Mosen, i Mellemgrunden Engdrag og Skov. Let skyet Luft. Betegnet: H. Knudsen Udstillet paa Den Fri Udstilling x 73'/ KORNERUP, V. Er ALMUEBRYLLUP I VARTOV KIRKE. Foran Altret, som er til h., staar Præsten vendt mod Brudeparret, der knæler foran ham. Han lægger sin Haand velsignende paa Brudgommens Hoved. Paa en af Stolene i Forgrunden til v. sidder en ældre Mand; lidt længere tilbage en ældre Kone, og Handlingen overværes af endnu tre, der sidder med Ryggen mod Vinduerne i Baggrunden. Betegnet: Vald. Kornerup Vartov Udstillet '/ 2 x KRATZENSTEIN-STUB. KUNSTNERENS SELVPORTRÆT. Brystbilled, omtrent en face. Betegnet: d. 30. August Malet paa Papir. Udstillet paa Kratzenstein-Stubs Udstilling Oval: 20xl6V KRATZENSTEIN-STUB. PORTRÆT AF KUNSTNERENS HUSTRU, MILLE JOHANNE, F. SMITH. Brystbilled, omtrent en face. Malet paa Kobber. Oval: 20x 16 1 / 2. 44

59 15.3. KRATZENSTEIN-STUB. PORTRÆT AF MARTHA SABINE ADOL PHINE DE LA CALMETTE, F. MACKI;PRANG. Knæbilled, en face. Hun drager sit Shawl op over sin højre Skulder. Hun staar paa Baggrund af et Parti af Liselunds Have. Malet '/ 2 xl KRATZENSTEIN-STUB. OSSIAN OG ALPINS SØN. Af Ossians sidste Sang (»Led o Alpins Søn, led Oldingen til hans Skove. Stormene begynde at hæve sig, Søens mørke Bølger bruse. Bøjer sig ikke et Træ fra Mora med sine nøgne Grene? Det bøjer sig, Søn af Alpin, i den hvinende Blæst; min Harpe hænger paa en skaldet Quist, sørgelig er dens Strenges Klang. Rører Vinden dig, o Harpe! eller er det en forbifarende Aand'? Det er Malvinas Haand!«) Betegnet: Kr.-Stub p. Malet Udstillet som»en udført Skitze«(til Billedet i Nationalgalleriet) paa Udstillingen 1816 efter Kunstnerens Død. 43 l / 2 X KRØYEB, P. S. PORTRÆT AF MALEREN F. SCHWARTZ. Brystbilled, 3 / 4 Profil mod h. Han holder en Skitzebog, hvori han tegner. Betegnet: S. Krøyer Udstillet x KRØYER, P. S. FRA SMEDIEN I HORNBÆK. Smeden og Ældstedrengen staar ved Ambolten, en mindre Dreng ved Essen. Malet Udstillet '/, x KRØYER, P. S. EN LILLE PIGE FRA HORNBÆK. Skulderbilled, omtrent en face. Hun har et hvidt Tørklæde om Hovedet. Betegnet: S. K. Hornbæk 75. Malet paa Papir. 21 x KRØYER, P. S. SKITSE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«. Betegnet: S. K. Hornbæk 19. Aug / 2 x23 1 / KRØYER, P. S. SKITZE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«(de købslaaende Mænd og Kvinder i Mellemgrunden til v.). Figurerne delvis paa umalet Grund. Malet l / 2 x

60 160. KRØYER,P.S. SKITZE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«(de to Mænd, som bærer en Kurv). Figurerne delvis paa umalet Grund. Malet '/ 2 x KRØYER, P. S. SKITZE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«(Gruppen midtvejs, der haler Baaden i Land). Figurerne delvis paa umalet Grund. Malet x KBØYER, P. S. SKITZE TIL»MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND«(Forgrundsgruppen til h. med de fem Kvinder og den ene Mand). Malet x KRØYER, P. S. MORGEN VED HORNBÆK. FISKERNE KOMME I LAND. Midtvejs i Mellemgrunden hales en Baad i Land af et Par Fiskere og Koner; til v. herfor bærer to Fiskere imellem sig en Kurv med Sild; bag dem og atter længere mod v. en stor Gruppe af Købslaaende. I Forgrunden til h. ligger fem Kvinder og en gammel Mand paa Knæ for at fylde Fangsten fra Nettene over i deres Kurve. I Forgrunden til v. taler en Mand med et Par Piger. I Sundet bagved stævner flere Baade mod Land, og mange Sejlere ses. Malet Udstillet x KRØYER. P. S. HORNBÆKFISKERE PAA SILDEFANGST. Tre Fiskere i en gyngende Baad trækker Vaaddet med Sildene ind over dens Ræling. Skitze til det i 1877 udstillede Billed. Malet /, x KRØYER, P. S. ITALIENSKE LANDSBYHATTEMAGERE. Nøgne til Bæltestedet staar til h. Hattemageren, til v. hans to Smaadrenge omkring den Blok, der tjener dem som Underlag for deres Arbejde. Solen vælder ind gennem et Vindu paa Bagvæggen i det fattige Rum. Betegnet: S. Krøyer. Sora 80. Udstillet Tilkendt Udstillingsmcdaillen. 133^2 x KBØYER, P. S. NANNINA. En neapolitansk Blomstersælgerske. Knæbilled, siddende, 3 / 4 Profil mod h. Hun har en Kurv med Blom- 46

61

62 ster paa Skødet og holder en Rose i højre Haand. Betegnet: S. Krøyer Napoli Decbr. 80. Udstillet x 62 1 / 2. 1(57. KRØYER, P. S. I KØBMANDENS BOD, NAAR DF.R IKKE FISKES. SKAGEN. Indenfor Disken to Mænd, der ekspederer. Udenfor Disken staaende og siddende Fiskere samt nærmest Beskueren to Børn, der handler. Betegnet: S. K. 2(>de Juni 82. Skitze til et i 1883 udstillet Billed. 35^2 x KRØYER, P. S. SKAGBOERE GAA UD PAA NATTEFISKERI. SILDIG SOMMERAFTEN. Den bagerste af de to Fiskerbaade er delvis skjult af den forreste, hvori Sejlene hejses. Til h., lidt over Horisonten, staar Maanen. Studie til det i 1885 udstillede Billed med denne Titel (tilh. Luxembourg-Museet i Paris). Betegnet: S. K. Skagen 8b. 37>/ 2 x 61. 1(59. KRØYER, P. S. MUSIK I ATELIERET. Til v. i Forgrunden Carl Bloch. Derefter følger: Bache, Bissen, Haslund (staaende), Zacho, Hendriksen, Bindesbøll, Jerndorlf, Locher, K. Madsen, Zahrtmann (i Sofahjørnet), Tegner, Erik Henningsen, Tuxen, V. Johansen, H. N. Hansen, O. Benzon, Rosenstand, Godfr. Christensen (staaende) o. fl. I Forgrunden til h. Neruda-Kvartetten. Scenen er ved mange Lys og Lamper. Betegnet: S. KRØYER 81. Gentagelse i mindre Maalestok af det i 1886 malede og samme Aar udstillede Billed, der tilhører Nationalgalleriet i Kristiania / 2 x W&U- 170.KRØYER, P. S. KOMITEEN FOR DEN FRANSKE KUNSTUDSTILLING I KØBENHAVN Skitze til det store Rilled, der i 1889 var udstillet paa Verdensudstillingen i Paris. Malet Udstillet x 98'/o KRØYER, P. S. GADE I TORELLO. I en solbelyst snæver Gyde er nogle Kvinder samlede til Passiar. Forarbejde til et paa Den Fri Udstilling 1891 udstillet Billed (tilh. Nationalgalleriet). Malet x

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. UDSTILLINGEN AF CONSTANTIN HANSEN' MALERIER I KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. CONSTANTIN HANSEN-UDSTILLINGEN. UDSTILLINGEN AF C. C. CONSTANTIN HANSEN'

Læs mere

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

FRA JYLLANDS VESTKYST

FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING FRA JYLLANDS VESTKYST NR. NEBEL VIGGO NIELSENS FORLAG MCMXXX FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING 1901: DEN GAMLE DRAGON FRA 48 Udsolgt. [] 1914: MINDER FRA MIN LÆRERGERNING I VEST JYLLAND

Læs mere

H v o r d e å b n e r

H v o r d e å b n e r P e r - O l o f J o h a n s s o n H v o r d e å b n e r d e r e s m a d k u r v Digte per-olof.dk www.per-olof.dk 2 P e r - O l o f J o h a n s s o n H v o r d e å b n e r d e r e s m a d k u r v Digte

Læs mere

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN.

ILLUSTRERET KATALOG OVER PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. ILLUSTRERET KATALOG 627. OVER KUNSTUDSTILLINGEN PAA CHARLOTTENBORG I88I. AUTORISERET UDGAYE F. HENDRIKSEN. MED 66 BILLEDER, UDFØRTE I TRÆSNIT EFTER KUNSTNERNES ORIGINALTEGNINGER. CO H uj _ S L±J X O H

Læs mere

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK HILSEN TIL DANMARK FEMTEN DIGTE UDGIVET VED M. AGERSKOV CAND. MAG. VANDRER MOD LYSETS FORLAG ApS KØBENHAVN 2013

Læs mere

THORVALDSENS MALERI SAMLING

THORVALDSENS MALERI SAMLING THORVALDSENS MALERI SAMLING TYSKE OG ITALIENSKE KUNSTNERE I flere A ar havde M aleren Nicolaus Lützhöft arbejdet paa et Skrift om Thorvaldsens Samling a f M alerier a f samtidige Kunstnere. Lützhöft havde

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG

743. FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 KATALOG FORAARS UDSTILLINGEN 19O8 743. KATALOG O# TOMBOLA Ptibliku tris Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider Opsynet kan paavise, hvor Arbejderne

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913

DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 DETPMME KUNSTIN DUSTRI MUBE UM DET DANKSE NSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 få^ DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUMS VIRKSOMHED 1913 VED EMIL HANNOVER, MUSEETS DIREKTØR 1170 u oirb MUSEETS BESTYRELSE c.

Læs mere

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922)

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann Der var engang Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann: "Der var engang" Side 1 af 9 Holger Drachmann: "Der var engang"

Læs mere

FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING

FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING Et eksplorativt spilunivers der lader eleverne udforske guldalderkunst gennem sjove animationer og en masse muligheder for at flytte rundt på indholdet i malerierne,

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Kunsten ned i øjenhøjde

Kunsten ned i øjenhøjde BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER forskellige retninger og er med Tøjners ord et udtryk for museets 40 års tilnærmelse til det 20. århundredes kunst. Louisiana har ikke altid vidst, hvor det ville hen. Det

Læs mere

>g> SrX^ * 11^ !co. f<0 =o> ICO

>g> SrX^ * 11^ !co. f<0 =o> ICO WT >g> SrX^ * f HO im ICO =o KO 11^ ;^!co io l^bsj L^^tT* "VS^rtd ^fis^soss?é>3 2k?0 rzi. I o%, 7. FLYGTIGE SKIZZER w THOR LANGE. j^l KTO BENHAVN. **** 5 GYLDEXDALSK.E BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

Tell me the tales, that to me were so dear, long long ago long long ago. "Jorden bliver kold en Gang--ligesom Mennesket".

Tell me the tales, that to me were so dear, long long ago long long ago. Jorden bliver kold en Gang--ligesom Mennesket. Det Graa Hus Herman Bang (1857-1912) Til en ven Tell me the tales, that to me were so dear, long long ago long long ago. "Jorden bliver kold en Gang--ligesom Mennesket". I Hans Excellence rejste sig i

Læs mere

1-27. Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877

1-27. Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 1-27 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Oplysningerne hertil er fremskaffet af: Karen Ærbo

Læs mere

'WULfm «? -^ REJSEBILLEDER. rholger DRACHMANN REJSEBILLEDER. KJØBENHAVN. fa: OVXDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. (P. HEGEL ft SØN > TKVET HM J. JØKOUUtS å Ce. 1882. i)73 I INDHOLD. Indledningsdigt.

Læs mere

http://www.archive.org/details/frapersienooiaes

http://www.archive.org/details/frapersienooiaes :00 = 0) C' K^2 Uda Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/frapersienooiaes '^' FRA PERSIEN. "2^ -1^, Ketten til Oversættelse

Læs mere

6-7 P. FFJLBERG. Fra Li r og Fjeioe BREVE TIL HJEMMET TRYKT SOM MANUSKRIPT KJØBENHAVN CITYTRYKKERIET MADSRN & VALD. CARLSEN LAL'R.

6-7 P. FFJLBERG. Fra Li r og Fjeioe BREVE TIL HJEMMET TRYKT SOM MANUSKRIPT KJØBENHAVN CITYTRYKKERIET MADSRN & VALD. CARLSEN LAL'R. 6-7 i/ P. FFJLBERG Fra Li r og Fjeioe BREVE TIL HJEMMET 1899 TRYKT SOM MANUSKRIPT r ' KJØBENHAVN LAL'R. CITYTRYKKERIET MADSRN & VALD. CARLSEN 1900 ^ r / P. FEILBERG Y\ Fra LieR og Fjeioc BREVE TIL HJEMMET

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

http://www.archive.org/details/pelleerobrerenro02ande

http://www.archive.org/details/pelleerobrerenro02ande Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/pelleerobrerenro02ande 3o' PELLE EROBREREN II M. ANDERSEN NEXØ PELLE EROBREREN LÆREAAR

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm. Folmer Bendtsen

Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm. Folmer Bendtsen Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm Folmer Bendtsen Folmer Bendtsen 100 år Gjethuset og Ågalleriet i Frederiksværk 31. marts - 29. april 2007 6. oktober - 11. november 2007 Folmer Bendtsen 100 år

Læs mere

Ludvigsbakke 1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LUDVIGSBAKKE ***

Ludvigsbakke 1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LUDVIGSBAKKE *** Ludvigsbakke 1 Ludvigsbakke The Project Gutenberg EBook of Ludvigsbakke, by Herman Bang This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy

Læs mere