Helårsgrund DOVREVEJ4,4500NYKØBINGSJ BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helårsgrund DOVREVEJ4,4500NYKØBINGSJ BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER"

Transkript

1 Helårsgrund Kontant: Ejerudgiftpr.md.: 709 Udbetaling: Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 873/656 Grundm 2 : Sag: 014-J04091 Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE DOVREVEJ4,4500NYKØBINGSJ BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER

2 Salgsopstiling Adresse:Dovrevej4,4500NykøbingSj Sagsnr.:014-JJ04091 Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:709 Beskrivelse: HelårsgrundiofentligtudbudforOdsheredKommune.Grundenerbeliggendei naturskøntområdeiudkantenafnykøbingsj.,mennærindkøbscentrum medalti dagligvarer,skoler,daginstitution,svømmehal,idrætsanlægsamtspecialforetninger. Områdetvil,nårdeterfuldtudbygget,fremståsom etdejligtogspændendeboligområde, derbådevilværebeliggendeibyogoptilskønnatur. Pådennegrunderdermulighedforatopføreenvilai1eler1½ plan.husetkanopføresi murstenelertræ.forområdetgælderlokalplan80.1.grundensælgesdelvist byggemodnet,såledesatkloakogvandstikerførtfrem tilgrunden.sælgerharbetalt tilslutningsbidragtilkloakogvandforsyning.køberbetalerselvlednings-og tilslutningsbidragtilelforsyning,telekommunikationmv. NykøbingSj.liggerca.30min.kørselfraHolbækogca.entimeskørselfraKøbenhavn. Medbare5min.påcykeltiltogstationog10mintilMotortrafikvejen(rute21)erderhurtig ogubesværettransportmulighedtilroskildeogkøbenhavn. Salgetskervedatderunderskrivesetkøbstilbudpådenpris,duønskeratbyde.Ale købstilbudsendesafdanbolig,holbæktilkommunen,som fritvælgermelem de indkomnekøbstilbud. Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom det måteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene. Medvirkendeejendomsmæglerrepræsenterersælger,ogkanikkeværerådgiverforbeggeparterisammehandel.Køberopfordresderfortilatsøgeegenjuridisk,finansielsamtbyggeteknisk rådgivningm.v. Ansvarligejendomsmægler:HenrikLarsen Version2.1 E/FA/ER/V COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1

3 Adresse:Dovrevej4,4500NykøbingSj Sagsnr.:014-JJ04091 Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:709 Version2.1 E/SO/TS COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1a

4 Adresse:Dovrevej4,4500NykøbingSj Sagsnr.:014-JJ04091 Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:709 Version2.1 E/SO/TS COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1b

5 Adresse:Dovrevej4,4500NykøbingSj Sagsnr.:014-JJ04091 Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:709 Ejendomsdata: Ejendommen Arealer Ejendomstype: Helårsgrund Grundarealudgør: 1.126m 2 Måbenytestil: Beboelsesbyggeri-herafvej 0m 2 Ifølge: Lokalplannr.80.1 Grundarealifølge: Opmåling Kommune: Odshered Matr.nr.: 111aNykøbingS.Vangjorder Parcelnr,: 15 Zonestatus: Byzone Vand: Ofentlig Vej: Fæles-privat Kloak: Ofentlig Vurderingogejendomsværdiskat O fentligvurderingpr O fentligejendomsværdi: kr. Herafgrundværdi: kr. Grundskateloftværdi: Byggemodnings-ogtilslutningsforhold: Grundensælgesdelvistbyggemodnet,såledesatstikledningforvandog kloakerførtfrem tilparcelen. Vand: Forsyningsledningtilvandliggerivejarealogerførtfrem tilparcelen. El: Ikkeindlagt-købersørgerselvforetableringogafholderaleudgifterhertil. Tilslutningsbidragudgørkr ,50inkl.moms,jf.takstblad2015. Kloak: Stikledningforkloakliggerivejarealogerførtfrem tilparcelen. Oplysningom jordbundsforhold: Køberharmulighedforatforetagejordbundsundersøgelseiforbindelsemedindgåelseafkøbsaftale,påvilkårspecificereti udbudsmaterialet. Varme: Ikkeindlagt-købersørgerselvforetableringogafholderaleudgifterhertil. Antenne: Ikkeindlagt-købersørgerselvforetableringogafholderaleudgifterhertil. Tilslutningsomkostninger: Sælgerharbetalttilslutningsbidragtilkloakogvandforsyning.Køberbetalerlednings-og tilslutningsbidragtilelforsyning,evt.varme,telekommunikationmv.aleledningsarbejderpå egengrundersælgeruvedkommende. Aleudgifter,herundertilslutningsbidragvedr.el,varme,telekommunikation,antenne, internetmv.ersælgeruvedkommende. Version2.1 E/SO/EL/G COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide2

6 Adresse:Dovrevej4,4500NykøbingSj Sagsnr.:014-JJ04091 Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:709 Servituter,byrder,planerogandreanvendelsesbegrænsninger: Forejendommenkangældeservituter,planerogandreanvendelsesbegrænsninger.Derhenvisestiltingbogsatestog ejendomsdatarapport. Forkommuneplanhenvisestilkommunenshjemmeside(Kommuneplanramme3B5). Andreforholdafvæsentligbetydning: Derhenvisestilside5 Servituter: Nr.1lystd Dokom hegn,hegnsmurmv. Nr.2lystd Dokom forsynings-/afløbsledningermv.prioritetforudforpantegæld. Nr.3lystd Dokom forsynings-/afløbsledningermv.prioritetforudforpantegæld. Nr.4lystd Dokom forsynings-/afløbsledningermv.prioritetforudforpantegæld. Nr.5lystd Dokom forsynings-/afløbsledningermv. Nr.6lystd Dokom kloakledning. Nr.7lystd Dokom kloakledning. Nr.8lystd Lokalplannr Nr.9lystd Dokom bebyggelse,benytelse,forkøbsretmv. Nr.10lystd OdsheredSpildevand Nr.11lystd Dokom forsynings-/afløbsledningermv.senestpåtegnetd Herhenvisesiøvrigttilejendommensbladitingbogen. Version2.1 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide3

7 Adresse:Dovrevej4,4500NykøbingSj Sagsnr.:014-JJ04091 Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:709 Ejerudgift1.år: Pr.år Kontantbehovvedkøb Ejendomsskat Rotebekæmpelse,ansl. 10 Grundejerforening,ansl Kontantpris/udbetaling Tinglysningsafgiftafskødet Omkostningertilkøbersrådgiver(e),anslået Ialt Købergøresopmærksom på,atderiovennævntekontantbehovvedkøbikkeerindeholdt udgiftertil:derhenvisestilside5 Køberafholderaleudgiftertilstikledningertiltilslutningsstedsamtevt.udgiftertiltilslutningaf forsyningsværker. Ejerudgiftialt1år Ejerpantebreveogafgiftspantebreve: Gældudenforkøbesummen: Ingen Beregningafbruto/netopåbaggrundafstandardfinansieringsamtsærligeoplysningerom finansiering: Dergøresopmærksom påatejendomsmæglereniht.lovenikkemåsammenlæggeejerudgiftmedbruto/netoydelse.denangivnebruto/netoydelsenedenforomfatersåledesalenefinansieringsomkostninger.derforskal ejerudgiftenlæggestildenneydelseforatberegnedensamledemånedligeboligudgift.herudovervilderværeforbrugsafhængigeudgifter. Udbetaling:25.000Brutoekskl.ejerudgift873md./10.481årNetoekskl.ejerudgift656md./7.873årv/31,58% Brutoudgiftenerligmeddensamledeydelseforbundetmedenstandardfinansieringudenfradragogeksklusivejerudgifter,forbrugsafhængigeudgiftersamtløbendevedligeholdelse.Netoudgiftenerligmedbrutoudgiftenefter fradragafskatemæssigtfradrag.daderertaleom enstandardfinansiering,vildenivissetilfældeikkekunneopnås. Standardfinansiering Standardfinansieringenerudarbejdetudfrafølgendeforudsætninger: Kontantudbetalingpå5% afdenkontantekøbesum oprundettilnærmestekr.5.000dogminimum kr Deroptagesetrealkreditlånoptildenmaksimalelånegrænsefordenpågældendeejendomskategoriefterlovom realkreditlånogrealkreditobligationerm.v.løbetidener30år.låneteretkonverterbartobligationslånmedfast rente,derafdragesoverheleløbetidenefterannuitetsprincippet.låneterbaseretpådertilhørendeobligationer,hviskurser100elernærmesteherunder.beregningsdatoforrealkreditlån: Forrestkøbesummenberegnesetboliglån.Lånetharenløbetidpå30år.Lånetafdragesoverheleløbetidenefterannuitetsprincippet.Lånetfastsæ testilkurspari,ogrentenfastlæggeshvertkvartalden1/2,1/5,1/8og1/11som dengennemsnitligerenteafde6senesteofentliggjortemånederinationalbankensstatistikfornyeudlåntilboligformåltillønmodtagerem.v.gennemsnitsrentenoprundestilnærmestekvarteprocentogtilægges3procentpoint. Nærværenderentepåboliglånerbaseretpådengennemsnitligerenteiperioden:1/8-1/2Forbehold:Derhenvisestilside5 Særligeoplysningerom finansiering:ihenholdtillovom formidlingaffastejendom m.v.måejendomsmæglerenikkeudarbejdeelerladeudarbejdefinansieringsforslag,ligesom ejendomsmæglerenikkemåformidle finansiering. Version2.1 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide4

8 Adresse:Dovrevej4,4500NykøbingSj Sagsnr.:014-JJ04091 Dato: Kontantpris: Ejerudgift/md.:709 Oplysningerom eksisterendelån,derkanovertagespåvissebetingelser: Långiver/art Realkreditype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente Kont./pålyd. 1.års ydelse ÅOP Restløbetid Saldofradragskonto Særligeovertagelsesvilkår Garantistilelse Kontant regulering Kontantbehovvedkøb: Købergøresopmærksom på,atderiovennævntekontantbehovvedkøbikkeerindeholdtudgiftertil:tinglysning afpantebreve,debitor/kreditorskiftemv.,finansiering,herunderkurssikringogbankgarantistilelsemv.udgifttilevt. indskud/gebyrtilgrundejerforening,vejlaug,antenneforeningogvandværkm.v. Andreforholdafvæsentligbetydning: Ønskermanatkøbegrundenunderskriveskøbstilbudmedangivelseafdenprismanønskeratbyde.Ale købstilbudsendesafdanbolig,holbæktilkommunen,som fritvælgermelem indkomnetilbud/forkasterdem. Områdeklassificering: Ejendommedererbeliggendeibyzonekanværeområdeklassificeretsom letereforurenet.letereforureninger forurening,som liggeroveretdefineretmindstekriterium,menunderkriterierneforkortlægningsom forurenet.der henvisestilejendomsdatarapport. Standardfinansieringsforbehold: Kreditforening/långivervurdererselv,om deviltilbydedenanførtefinansiering. Kontantbehovvedkøb: Udoverdepåside5anførteudgiftererderligeledesikkemedtagetudgifttilevt.indskud/gebyrtil grundejerforening,vejlaug,antenneforeningogvandværkm.v. Byggepligt: Iflg.servitutlystd.21/8-08erderbyggepligt.Byggearbejdetskaligangsæ tesinden1årefterkøbetogskalvære fuldførtsenest3årefterovertagelsesdagen. Forurening: Grundenerefterenkonkretsagsbehandlingudgåetafkortlægningenafforurenedegrunde,jf. forespørgselsskemafraregionsjæland. Vurdering: Dagrundenerunderudstykning,erdenneikkeselvstændigtvurderethvorforejendomsvurdering,grundværdiog ejendomsskatm.v.eranslåedebeløb.eneventuelstigningiejendomsvurderingenoggrundværdienkanmedføre stigningafejendomsskatenogdermedstigningafbruto-samtnetoudgift. Version2.1 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide5

9 (Gældende) Udskriftsdato: 5. november 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme I medfør af 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, og 38 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, jf. 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, fastsættes: 1. Salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog 2. Stk. 2. Ved kommune forstås tillige et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, medmindre andet følger af selskabets vedtægter. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) en kommunes henholdsvis en regions salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale henholdsvis regionale ansættelsesforhold, 3) en kommunes henholdsvis en regions salg til en kommunalt henholdsvis regionalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et ubebygget areal under m 2, som ikke selvstændigt kan bebygges, 5) salg af et ubebygget areal, som ikke selvstændigt kan bebygges, i forbindelse med overførelse af arealet til en tilgrænsende ejendom, når arealet, der overføres, højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst m 2, 6) en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til, 7) overdragelse af en kommunal henholdsvis en regional ejendom, der indgår som en del af en kommunal henholdsvis en regional virksomhed, i forbindelse med salg af virksomheden med henblik på kommunens henholdsvis regionens lovlige videreførelse af virksomheden i selskabsform, eventuelt i samarbejde med andre offentlige myndigheder, eller 8) en kommunes salg af eksproprieret fast ejendom til en bestemt privat fysisk eller juridisk person, når ekspropriationen er gennemført til fordel for den pågældende fysiske eller juridiske person. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 1

10 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i et eller flere alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier efter kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bestemmelse. Annonceringen skal være egnet til at sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Det skal ved annonceringen endvidere angives, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen henholdsvis regionen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt kommunen henholdsvis regionen herved varetager en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til mindst den udbudte pris, have mulighed for, inden for en af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsat frist, at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet et år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. 3, stk. 3, 2. pkt., og kravet om, at købstilbud skal angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt., gælder alene for udbud, der annonceres efter bekendtgørelsens ikrafttræden. 9. Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ophæves. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 24. juni 2011 BERTEL HAARDER / Christian Vigh 2

11 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :56:40 EJENDOM: Adresse: Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Samlet areal: m2 Heraf vej: 4560 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Nykøbing S. Vangjorder Matrikelnummer: 0111a Areal: m2 Heraf vej: 4560 m2 Retskreds: 0020 HOVEDNOTERING: Hovednotering: Samlet ejendom ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 5 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Odsherred kommune CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK :56:40 Side 1 af 8

12 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Omfatter 111A og 111C-111G Akt AX628 HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: S0001 Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 12 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 20_AX_628 EJENDOMSFORHOLD: Hegn ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om hegn, hegnsmur mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: :56:40 Side 2 af 8

13 Antal: 5 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 20_AX_628 LEDNINGER: Forsyning / afløb ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Prioritet forud for pantegæld DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 5 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 20_AX_628 LEDNINGER: Forsyning / afløb ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, :56:40 Side 3 af 8

14 Prioritet forud for pantegæld DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Prioritet forud for pantegæld, Vedr 147 akt AE 141 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 9 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 20_AH_277 LEDNINGER: Forsyning / afløb ANDET: Andet :56:40 Side 4 af 8

15 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 4 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 20_G_170 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om kloakledning DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 6 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 20_G_170 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om kloakledning :56:40 Side 5 af 8

16 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 8 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 78 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 20_F_170 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 9 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 5 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 20_AX_628 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse, forkøbsret mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 10 Dokument type: Anden Servitut Undertegnede ejere af ejendommene matr.nr. 107ap, 147, 146, c og 111a Nykøbing S. Vangjorder og parceller derfra erklærer, på egne og fremtidige ejers vegne, at der pålægges ejendommene følgende servitut: :56:40 Side 6 af 8

17 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 10 LEDNINGER: Forsyning / afløb PÅTALEBERETTIGET: Navn: ODSHERRED SPILDEVAND A/S CVR: BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 11 Dokument type: Anden Servitut SENEST PÅTEGNET: Dato: :53:36 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ANMÆRKNINGER: Dato/løbenummer: Servitut: Anden Servitut Dato/løbenummer: Servitut: Anden Servitut Dato/løbenummer: Servitut: Anden Servitut Dato/løbenummer: Servitut: Anden Servitut :56:40 Side 7 af 8

18 Dato/løbenummer: Servitut: Anden Servitut Dato/løbenummer: Servitut: Anden Servitut BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0306 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 20_AX_ :56:40 Side 8 af 8

19 Ejendomsvurdering Side 1 af 1 Ejendomsvurdering Detaljerede vurderingsoplysninger for 2014 Adresse: FORSKODDERNE 3 A, GRØNT AREAL,, 4500 NYKØBIN Vurderingsår: 2014 Kommune: ODSHERRED Ejendomsnr.: Vurderingskreds: NYKØBING-RØRVIG Benyttelse: Ubebygget areal Lejligheds antal: 0 Matrikel: 111 A, VANGEN Grundareal: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis tidligere vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total Kvadratmeterpris Vejareal prisen er kr. 0 kr kr. 0 kr. I alt: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede fritagelser: kr. Fritagelser: 7 fritagelse - grundskyld: Samlede fritagelser: Hel frit. kommunal ejd kr kr. Vis tidligere vurdering

20 Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ For ejendommen Forskodderne 3A, 4500 Nykøbing Sj Ejendommens adresse:... Forskodderne 3A, 4500 Nykøbing Sj Matr.nr a Nykøbing S. Vangjorder Grundareal m² Ejendomsnummer: Kommune:... ODSHERRED KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal bygninger:... 2 Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 111a Nykøbing S. Vangjorder Rapport-ID: 348a794b b-a639-1dd2b79ff3c9

21 Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Resumé... 3 Uddybning af enkelte svar Økonomi... 6 Ejendomsskat (grundskyld)... 6 Ejendoms- og grundværdi... 6 Forfalden gæld til kommunen... 7 Planer...7 Zonestatus... 7 Lokalplaner... 7 Kommuneplaner...9 Varmeforsyning Vand Aktuelle afløbsforhold Aktuel vandforsyning Spildevandsplan Grundvand - Drikkevandsinteresser Om ejendomsdatarapporten...16 Generelt om ejendomsdatarapporten Ordforklaring - ejendomsoplysninger Følgende bilag kan hentes: BBR meddelelsen Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 af 20

22 Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Resumé Bygninger BBR-meddelelsen Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?... Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Ja, se bilag Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Energimærkning Hvad er ejendommens energimærke?...ejendommen har ikke noget energimærke Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?...nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Fredede bygninger Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?... 0 kr. Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?... Ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? kr. Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?...ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen?... Se bemærkninger under punktet "Forfalden gæld til kommunen". Oplysninger er indhentet d. 17. september 2015 Huslejenævnssager Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?...nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Jordrente Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?...nej Side 3 af 20

23 Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Planer Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?...byzone Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?...ja Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Kommuneplaner Kommuneplaner... Ja Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?... Ja Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?... Se bilag. Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Kommunale anlægsprojekter Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker ejendommen fysisk eller medfører en udgift?...nej Oplysninger er indhentet d. 17. september 2015 Hovedstadsområdets transportkorridorer Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Afløb til samletank Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet kogeanbefaling?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Spildevandsplan Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?... Ja Oplysninger er indhentet d. 17. september 2015 Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?...ja Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde?...nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Jordforurening Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen?... Ja, se bilag Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?... Nej Oplysninger er indhentet d. 17. september 2015 Påbud iht. jordforureningsloven Har kommunen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAI)?...Nej Side 4 af 20

24 Natur, skov og landbrug Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?...nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere information. Internationale naturbeskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Landbrugspligt Er ejendommen pålagt landbrugspligt?...nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen?...nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?...nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?...nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Klitfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Strandbeskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?... Nej Oplysninger er indhentet d. 9. september 2015 Miljøsag Miljøsag Har kommunen oplyst om andre miljøsager iht. jordforureningsloven?... Nej Oplysninger er indhentet d. 17. september 2015 Side 5 af 20

25 Økonomi Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?... 0 kr. Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 9. september 2015 Skatteår Kommune...ODSHERRED KOMMUNE Grundskyld...0 kr. Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug... 0 kr. Grundskyld af værdi af stuehus...0 kr. Dækningsafgift, erhvervsejendomme... 0 kr. Dækningsafgift af forskelsværdi... 0 kr. Dækningsafgift af grundværdi...0 kr. Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme)... 0 kr. Skat ialt... 0 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? kr. Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 9. september 2015 Vurderingsår Dato for seneste vurdering eller ændring Ejendomsværdi kr. Grundværdi kr. Fradrag... 0 kr. Stuehus grundværdi... 0 kr. Stuehusværdi...0 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... www adresse... Økonomi Det lokale skattecenter Du kan se adressen for det lokale skattecenter på vurderingsmeddelelsen. Side 6 af 20

26 Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen?... Se bemærkninger under punktet "Forfalden gæld til kommunen". Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter/garantier/restancer, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen er indhentet d. 17. september 2015 Bemærkninger... Ejendomsskat: Ingen restance, ingen morarenter, ingen gebyrer. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?... Byzone Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens 34. Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 9. september 2015 Zonestatus: Byzone Matr.nr. 111a Nykøbing S. Vangjorder Andel af matrikel dækket af zonen % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... Planer Kommunalbestyrelsen Kontakt egen kommune Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?...ja Bemærk, at oplysningen er opdelt i forslag til og vedtagne Lokalplaner, Temalokalplaner, Lokalplaner for delområder og Temalokalplaner for delområder. Lokalplaner, vedtagne Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt, afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres. Oplysninger vedr. Lokalplaner, vedtagne er indhentet d. 9. september 2015 Lokalplan: Boligområde og rekreativt område ved Østerlyng Planens navn... Boligområde og rekreativt område ved Østerlyng Plannummer Kommune... Odsherred Planstatus...Vedtaget Side 7 af 20

27 Dato for offentliggørelse af planforslag Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Dato for start af offentliggørelsesperioden Dato for slut på offentliggørelsesperioden Generel anvendelse... Boligområde Specifik anvendelse... Blandet boligområde Planzone... Byzone Er der udarbejdet en VVM-redegørelse...Nej Link til plandokument... Link Matr.nr. 111a Nykøbing S. Vangjorder Andel af matrikel dækket af plan % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Lokalplaner, forslag Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Lokalplaner, forslag er indhentet d. 9. september 2015 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Lokalplaner for delområder, vedtagne En lokalplan for delområde er en underopdeling af en lokalplan. Der kan fx være overordnede rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet udlægger mere detaljerede rammer. Se iøvrigt "Lokalplaner, vedtagne". Oplysninger vedr. Lokalplaner for delområder, vedtagne er indhentet d. 9. september 2015 Lokalplan for delområde: Nummer for delområde... A Kommune... Odsherred Planstatus...Vedtaget Dato for offentliggørelse af planforslag Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Dato for start på offentliggørelsesperioden Dato for slut på offentliggørelsesperioden Generel anvendelse... Boligområde Specifik anvendelse...boligområde - Åben lav Konkret anvendelse... Åben lav bolig Planzone... Byzone Fremtidig planzone...byzone Maksimal bebyggelsesprocent % Beregning af bebyggelsesprocent... Den enkelte ejendom Maksimalt antal etager... 1,5 Side 8 af 20

28 Maksimal bygningshøjde... 7,5 m Matr.nr. 111a Nykøbing S. Vangjorder Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Andel af matrikel dækket af plan % Kontaktoplysninger Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Administrativ myndighed... Lokalplaner for delområder, forslag Kommunen Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne " Oplysninger vedr. Lokalplaner for delområder, forslag er indhentet d. 9. september 2015 Temalokalplaner, vedtagne Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temalokalplaner, vedtagne er indhentet d. 9. september 2015 Temalokalplaner, forslag Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temalokalplaner, forslag er indhentet d. 9. september 2015 Temalokalplaner for delområder, vedtagne Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne " Oplysninger vedr. Temalokalplaner for delområder, vedtagne er indhentet d. 9. september 2015 Temalokalplaner for delområder, forslag Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne " Oplysninger vedr. Temalokalplaner for delområder, forslag er indhentet d. 9. september 2015 Planer Kommuneplaner Kommuneplaner... Ja Kommuneplaner, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 9. september 2015 Kommuneplaner, vedtagne Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn - fx bygningsbevaringshensyn Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 9. september 2015 Side 9 af 20

29 Kommuneplan: Odsherred Kommuneplan Planens navn... Odsherred Kommuneplan Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Kommune... Odsherred Planstatus...Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Link til plandokument... Link Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... Adresse... Kommunen Telefonnummer adresse... www adresse... Planloven forvaltes af enheden "Tværgående Planlægning" i Naturstyrelsen. Vedrørende driften af PlansystemDK kontaktes systemets hotline på eller telefon Haraldsgade 53, 2100 København Ø Temakommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temakommuneplanramme, forslag er indhentet d. 9. september 2015 Temakommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temakommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 9. september 2015 Temakommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temakommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 9. september 2015 Temakommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Temakommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 9. september 2015 Kommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 9. september 2015 Kommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 9. september 2015 Kommuneplan: Ø-vejene - Nykøbing Sj. Planens navn... Ø-vejene - Nykøbing Sj. Plannummer... 3B5 Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører Kommune... Odsherred Side 10 af 20

30 Navn på plandistrikt... Nykøbing Planstatus...Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Dato for ikrafttrædelse af plan Generel anvendelse... Boligområde Specifik anvendelse... Blandet boligområde Planzone... Byzone Fremtidig planzone...byzone Maksimal bebyggelsesprocent % Maksimalt antal etager... 1,5 Maksimal bygningshøjde... 8,5 m Notat om generel anvendelse... Boligområde Notat, andet... Ved tæt-lav dog en max bebyggelsesprocent på 40. Link til plandokument... Link Matr.nr. 111a Nykøbing S. Vangjorder Andel af matrikel dækket af plan % Kommuneplan: Boligområde Østerlyng Planens navn...boligområde Østerlyng Plannummer... 3B7 Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører Kommune... Odsherred Planstatus...Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Generel anvendelse... Boligområde Specifik anvendelse... Blandet boligområde Konkret anvendelse... Åben lav fremherskende Planzone... Byzone og landzone Fremtidig planzone...byzone Maksimal bebyggelsesprocent % Maksimalt antal etager... 1,5 Maksimal bygningshøjde... 8,5 m Link til plandokument... Link Matr.nr. 111a Nykøbing S. Vangjorder Andel af matrikel dækket af plan... 2 % Kommuneplanstrategi, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 9. september 2015 Kommuneplan: Kommuneplanstrategi 2007 Planens navn... Kommuneplanstrategi 2007 Kommune... Odsherred Side 11 af 20

31 Dato for offentliggørelse af planforslag Dato for start på offentliggørelsesperioden Dato for slut på offentliggørelsesperioden Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Link til plandokument... Link Kommuneplanstrategi, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 9. september 2015 Kommuneplan: Planstrategi 2011 Planens navn... Planstrategi 2011 Kommune... Odsherred Omfang af revision... Delvis revision Dato for vedtagelse af plan Link til plandokument... Link Kommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 9. september 2015 Kommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 9. september 2015 Kommuneplantillæg, vvm, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vvm, forslag er indhentet d. 9. september 2015 Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget er indhentet d. 9. september 2015 Planer Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?... Ja Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. Forsyningsområde Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Oplysninger vedr. Forsyningsområde er indhentet d. 9. september 2015 Side 12 af 20

32 Matr.nr. 111a Nykøbing S. Vangjorder Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?...ja Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Område Link til plan... Link Navn på forsyningsområde... Nykøbing Sj. Fjernvarme Forsyningsform...Fjernvarme Forsyningsselskab... NYKØBING SJ VARMEVÆRK Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kontaktoplysninger - forklaring... Kommunen Kontakt egen kommune Område med forsyningsforbud Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud er indhentet d. 9. september 2015 Matr.nr. 111a Nykøbing S. Vangjorder Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?... Ja Område Link til plan... Link Navn på område med forsyningsforbud... Nykøbing Sj. Fjernvarme Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?... El Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Område med tilslutningspligt Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området. Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt er indhentet d. 9. september 2015 Matr.nr. 111a Nykøbing S. Vangjorder Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?... Ja Område Link til plan... Link Navn på område med tilslutningspligt... Projekt for kollektiv varmeforsyningsanlæg - Nykøbing Sjælland Varmeværk Tilslutningspligt i henhold til... Samlet varme- og tilslutnings/forblivelsesprojekt Type af tilslutningspligt. Tilslutningspligt ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse med 9 års frist samt forblivelsespligt Dato for beslutning Side 13 af 20

33 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Afløb til samletank For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 9. september 2015 Matr.nr. 111a Nykøbing S. Vangjorder Afløbsforhold...Afløb til samletank Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Vand Kommunen Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?... Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 9. september 2015 Matr.nr. 111a Nykøbing S. Vangjorder Vandforsyning... Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Vand Kommunen Spildevandsplan Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?... Ja Her oplyser kommunen, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre ejendommens afløbsforhold. Oplysninger vedr. Spildevandsplan er indhentet d. 17. september 2015 Er der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) vedtagelser, der vil ændre ejendommens afløbsforhold?... Ja Bemærkning fra kommunen.. Matriklen er ikke tilsluttet kloak. Tilslutning vil udløse et tilslutningsbidrag. Området er separat kloakeret. Forsyningen har tinglyste ledninger på ejendommen. Side 14 af 20

34 Kontaktoplysninger Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Administrativ myndighed... Vand Kommunen Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?... Ja Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne ''Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og ''Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder, hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse udpeges ikke længere. Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 9. september 2015 Matr.nr. 111a Nykøbing S. Vangjorder Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?... Ja Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal... Link Områder på matriklen: Type af område... Områder med drikkevandsinteresser Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Side 15 af 20

35 Om ejendomsdatarapporten Forskodderne 3A 4500 Nykøbing Sj Rapport købt 9/ Rapport færdig 17/ Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en Ikke komplet rapport. Når alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som Komplet og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen. Energimærkning Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. Tilstandsrapport En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Elinstallationsrapport En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af elinstallationernes tilstand. Side 16 af 20

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Glarmestervej 9, 6800 Varde Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal,

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening mane Kaptain 588-173885 EMO/bda 25.08.2014 K a plain SALGSOPSTILLING NIELS BOHRS VEJ 26, 9990 SKAGEN fifl "' J 1 1 ir^s\ 1 '< >M/M I1J- ** Advokatfirma

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ka pt a i n Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

DAHL SALGSOPSTILLING. Advokatfirma N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Ansvej 83, 8600 Silkeborg Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10.

DAHL SALGSOPSTILLING. Advokatfirma N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Ansvej 83, 8600 Silkeborg Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10. DAHL Advokatfirma SALGSOPSTILLING N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN Ansvej 83, Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10.00 J.nr. 111167-145312 - Thomas Moller Kristensen 9 Side 2 af 2 Advokat Thomas Møller

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Sagsnummer 2011/005593 September 2013 Udbudsmateriale for Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Side 2 af 182 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Aarsballe By 14-16, 3700

Læs mere

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Appendiks Skolevej 53 Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive Sagsnummer 2011/007165 September 2013 Udbudsmateriale For Grabows Vej 12 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 12 7800 Skive Godt

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj

Læs mere

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus Sagsnummer 2012/001006 april 2014 Udbudsmateriale For Birketinget 8 8000 Aarhus Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Villa centralt beliggende i det attraktive marselisborgkvarter

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015 Brådevej 15, Bråde 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes i offentligt udbud byggegrund beliggende i Bråde lidt udenfor Nykøbing Sj. Grunden er

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere