Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Bilag til punkt 4.a Energitilsynets møde den 25. juni juni 2013 Detail & Distribution 12/05012, 12/09057 /JST/LCH/MBK/LAA/TS Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar ENERGITILSYNET Der har i forbindelse med opgørelse af NRGi Net A/S (herefter NRGi) bagudrettede indtægtsrammer for været to høringer. Ved mail af 28. februar 2013 har NRGi indgivet sit første høringssvar. Virksomheden indsendte den 1. maj 2013 sit andet høringssvar. Nedenfor er begge NRGis høringssvar gengivet i sin helhed, og sekretariatet har indsat sine kommentarer vedrørende hvert forhold i en tekstboks. Høringssvar 1 Sekretariatets udkast til afgørelse af 13. februar 2013 vedrørende NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene Vi har i samarbejde med NRGi Net A/S gennemgået Sekretariatets udkast til afgørelse af NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene og sender på grundlag heraf selskabets kommentarer til udkastet. Selskabets høringssvar er tillige baseret på dialog pr. telefon og med [Sekretariatet for Energitilsynet] siden modtagelsen af udkast til afgørelse. NRGi Net A/S kan under de givne forudsætninger og under hensyntagen til nedenstående bemærkninger tiltræde udkastet til de endelige indtægtsrammer for årene Merforrentning NRGi Net A/S kan ligeledes tiltræde, at der gives afkald på forhøjelserne vedrørende nødvendige nyinvesteringer for perioden mod samtidig frafald af reduktion af indtægtsrammerne på grund af merforrentning i perioden. Boks 1. Sekretariatets bemærkninger til afsnit 1 i høringssvar 1 Sekretariatet har ingen bemærkninger hertil. 2 Korrektioner NRGi Net A/S tager forbehold for de af sekretariatet udarbejdede korrektioner til indtægtsrammerne , som baserer sig på de indberetninger, som selskabet har foretaget i perioden 13. februar til 26. februar 2013, herunder effekten af

2 2/12 ændringer vedrørende omkostninger til overliggende net, systemansvar og PSO, jf. indberetning pr. af 18. februar og 19. februar Boks 2. Sekretariatets bemærkninger til afsnit 2 i høringssvar 1 NRGi og sekretariatet har efter første høring haft korrespondance vedr. reguleringsregnskabskorrektionen i forbindelse med forkert postering af nettab til overliggende net og PSO. NRGi har i mail af 19. april 2013 uddybet, at det beløb, der er tale om, er systemtariffen og PSO en for det nettab, som sker i NRGis net, og som NRGi fejlagtigt har inkluderet i reguleringsregnskabets post Viderefakturering til overliggende net. NRGi har i mailen af 19. april 2013 bekræftet sekretariatet i, at den eneste forskel for NRGis regulatoriske økonomi ved at benytte den nye praksis er, at dette beløb ikke længere indgår i reguleringsregnskabets post Viderefakturering til overliggende net, og at fejlposteringen derfor ikke har haft nogen reel økonomisk effekt (idet øvrige posteringer samt betalinger og opkrævninger ikke er blevet påvirket heraf). Sekretariatet har herefter omgjort de korrektioner af virksomhedens reguleringsregnskab, som sekretariatet havde foretaget i udkastet sendt til NRGi i første høring. Derudover anmoder sekretariatet NRGi om i anden høring eksplicit at kommentere på eventuelle øvrige korrektioner, som virksomheden tager forbehold for, således at sekretariatet har mulighed for at forholde sig hertil. Jf. boks 8 nedenfor, har lægger sekretariatet på baggrund af NRGi s andet høringssvar til grund, at NRGi ikke længere tager forbehold for korrektioner foretaget af sekretariatet. 3 Tab på debitorer Herudover har vi bemærkninger til Sekretariatets vurdering og behandling af principperne for indregning af tab på debitorer, jf. pkt. 82 i udkast til afgørelse af NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene NRGi Net A/S fastholder, at tab på debitorer, jf. gældende regnskabspraksis, kan modregnes i de driftsmæssige indtægter i reguleringsregnskabet. NRGi Net A/S påpeger, at denne praksis har været accepteret af Energitilsynet i en årrække, og er opstået efter dialog mellem branchen og Sekretariatet for Energitilsynet. Indledningsvist påpeges, at modregning af tab på debitorer er i overensstemmelse med lov om elforsyning 69, stk. 1 (som følge af lov nr. 575 af 18/06/2012). 69, stk. 1, 2. pkt. lyder således [vores fremhævning]: "Ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift, herunder også omkostninger til dækning eller imødegåelse af tab på debitorer." Endvidere fremgår af lovbemærkningerne til L575 af 18/06/2012, at [vores fremhævning]:

3 3/12 "Til nr. 30 ( 69, stk. 1, 2. pkt.) Med indførelse af engrosmodellen vil der kunne være en risiko for tab hos netvirksomhederne, hvis en elhandelsvirksomhed går konkurs. På denne baggrund ønskes det præciseret, at sådanne mulige tab også vil være en nødvendig omkostning for de berørte netvirksomheder. Det vurderes, at risikoen er begrænset, men tab kan ikke udelukkes, og de vil i givet fald kunne blive større, end de hidtil oplevede tab på enkelte forbrugere, der ikke kan betale deres elregning. Til imødegåelse af sådanne tab vil kollektive elforsyningsvirksomheder kunne etablere fælles garantiordninger og lignende, f.eks. således at de hæfter solidarisk, hvis en virksomhed rammes af store tab. Der er ikke herved tilsigtet en ændring i forhold til gældende praksis, hvor netvirksomhederne regnskabsmæssigt kan fraregne tab på debitorer i virksomhedernes driftsmæssige indtægter. Der skal være tale om konstaterede tab. Ændringen af bestemmelsen tillader som hidtil ikke hensættelse af beløb til dækning af mulige fremtidige tab." Tab på debitorer kan altså fraregnes i de driftsmæssige indtægter ifølge gældende regnskabspraksis, og denne praksis har indgået i overvejelser ved udarbejdelsen af L575 af 18/06/2012. NRGi Net A/S har yderligere gjort Sekretariatet for Energitilsynet opmærksom på, at den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med pkt i den udsendte vejledning om udarbejdelse af reguleringsregnskab udarbejdet af PwC, hvoraf det fremgår, at det er en valgmulighed at modregne regnskabsmæssige tab på debitorer i opgørelsen af regulatoriske driftsmæssige indtægter. Desuden har NRGi Net A/S henvist Sekretariatet til udsendte medlemsinfo nr. 84 i 2009 og nr. 22 i 2010 fra Dansk Energi, hvor denne valgmulighed er beskrevet. Begge medlemsinfo samt vejledningen fra PwC er vedlagt dette høringssvar. Samtidig understreges, at både de to medlemsinfo samt vejledningen er blevet til efter dialog med Sekretariatet for Energitilsynet, og Sekretariatet har således tilkendegivet, at man accepterer modregning af tab på debitorer, som almindelig regnskabspraksis ved udarbejdelse af reguleringsregnskab. NRGi Net A/S fastholder på den baggrund, at tab på debitorer kan modregnes i de driftsmæssige indtægter i reguleringsregnskabet. De korrektioner på henholdsvis kr. og kr. i 2009 og 2010 som Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget i udkastet, bør derfor ikke foretages i den endelige afgørelse. Ligeledes ønsker NRGi Net A/S, at genindberette reguleringsregnskabet for 2011 efter en praksis, hvor tab på debitorer igen modregnes i de driftsmæssige indtægter, som det var tilfældet i det oprindeligt indberettede reguleringsregnskab for Boks 3. Sekretariatets bemærkninger til afsnit 3 i høringssvar 1 Sekretariatet bemærker indledningsvis, at NRGis ændrede regnskabsprincip betyder, at tab på tilgodehavender fra og med 2009 ikke længere posteres som en

4 4/12 del af virksomhedens driftsmæssige indtægter og dermed heller ikke længere som en del af virksomhedens driftsomkostninger. Når denne ændring af virksomhedens regnskabsprincipper foretages, udgår tab på tilgodehavender således af netvirksomhedens regulerede økonomi. Sekretariatet bemærker derudover, at det af det citerede uddrag af elforsyningslovens 69, stk. 1, fremgår, at tab på tilgodehavender indgår i en netvirksomheds nødvendige omkostninger, men at det af uddraget ikke fremgår, at tab på tilgodehavender udgår af en netvirksomheds driftsmæssige indtægter. Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen, at reguleringsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven, jf. 28, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og lignende bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.: Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsynet. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. ( ) Det fremgår ikke eksplicit af indtægtsrammebekendtgørelsen, at tab på tilgodehavender skal behandles anderledes end ifølge årsregnskabsloven. Af årsregnskabslovens kapitel 3 om grundlæggende krav til årsrapporten fremgår af 13, stk. 1, nr. 8: 1 Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi) Sekretariatet finder således ikke lovgrundlag for, at NRGi kan foretage denne ændring af regnskabsprincipper og dermed modregne tab på debitorer i de driftsmæssige indtægter. Sekretariatet bemærker endvidere, at hverken sekretariatet eller Energitilsynet har godkendt eller taget PwC s vejledning Reguleringsregnskab: Vejledning om udarbejdelse af reguleringsregnskab for net- og transmissionsvirksomheder til efterretning. Sekretariatet har efter 1. høring revurderet, hvorvidt NRGi bør pålægges at korrigere dette forhold med tilbagevirkende kraft til og med Sekretariatet har herefter vurderet, at NRGi ikke bør pålægges at korrigere dette forhold med tilbagevirkende kraft til og med Sekretariatet har i vurderingen særligt lagt vægt på virksomhedens berettigede forventninger set i lyset af, at virksomheden har oplyst ændringen af regnskabspraksis til sekretariatet i virksomhedens reguleringsregnskaber for 2009 og frem, men at denne ikke tidligere har været inddraget i sekretariatets udmeldinger. Sekretariatet vurderer fortsat, at NRGi bør pålægges at korrigere dette forhold fremadrettet. Sekretariatet har i vurderingen særligt lagt vægt på hensyn til forbrugerne, de øvrige netvirksomheder under indtægtsrammereguleringen og på hensynet til korrekt udmøntning af indtægtsrammebekendtgørelsen. Da afgørel- 1 Bekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011 af årsregnskabsloven.

5 5/12 sen om NRGis indtægtsrammer for foretages i første halvår af 2013, vurderer sekretariatet, at det er rimeligt, at forholdet korrigeres fra og med reguleringsåret 2013, således at tab på tilgodehavender i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen posteres korrekt fra og med dette år. 4 Differencer og afvikling heraf Af indstillingen, jf. høringsforslaget, fremgår en difference for 2011 opgjort til kr. i selskabets favør. Endvidere fremgår, at heraf kan kr. opkræves i 2013, og at den resterende andel på kr. kan opkræves inden udgangen af Vi har modtaget fra Sekretariatet for Energitilsynet den 26. februar 2013, hvoraf fremgår, at differencen for 2011 på kr. i sin helhed kan opkræves i Af høringsforslagets pkt. 90 fremgår: "Da Energi Horsens og NRGi ikke har modtaget endelige indtægtsrammeafgørelser for reguleringsårene henholdsvis , vurderer Sekretariatet som følge af ovenstående, at virksomhedens differencer i egen favør for disse reguleringsår først bør bortfalde i 2014, da denne afgørelse om periodens endelige indtægtsrammer foretages i 2013." Til forståelse heraf vil vi gerne have Sekretariatets bekræftelse på, at den samlede difference for 2011, der udgør kr kr., eller i alt kr., vil kunne opkræves af selskabet i 2012 og efterfølgende år. Såfremt selskabet i 2012 og efterfølgende år vælger at opkræve kr. af hele differencen for 2011 på kr., vil selskabet for 2011 få et driftsoverskud, svarende til forrentningsloftet, jf. det til høringsforslaget vedhæftede indtægtsrammeskema: Driftsoverskud i 2011 udgør kr. Ikke-varig tarifnedsættelse kr. (NRGi Net A/S vælger nu delvis at opkræve den "ikke-varige tarifnedsættelse" på kr.) Korrigeret driftsoverskud Forrentningsloft Overskridelse kr kr. 0 kr. Ovenstående beregning er en udmøntning af Indtægtsrammebek. 335/2011, jf. høringsforslagets pkt. 49. Vi anmoder venligt om Sekretariatets bekræftelse på, at eksemplet er en korrekt udmøntning af bekendtgørelsen. Vi henviser i øvrigt til udkast til afgørelsens pkt. 88, hvoraf fremgår:

6 6/12 "Dette medfører, at differencerne ikke har været fastlagt endeligt, og at virksomheden således ikke har haft et endeligt grundlag at opkræve disse differencer på." Med baggrund heri er det NRGi Net A/S' opfattelse, at de samlede differencer fortsat kan danne grundlag for opkrævning. Ovenstående bemærkninger til afvikling af differencer skal ses i lyset af, at NRGi Net A/S har indgået en aftale med det nye universitetshospital i Skejby (DNU) om at udføre en samlet anlægsinvestering på ca. 118 mio. kr. Dette vil medføre en væsentlig tilvækst i NRGi Net A/S' tilslutningsbidrag og vil dermed betyde en ikke-hensigtsmæssig overskridelse af forrentningsloftet. Ønsket om delvis at kunne opkræve den tidligere benævnte "Ikke-varig tarifnedsættelse" er naturligvis ikke fremsat med henblik på at opkræve dette beløb hos kunderne. Boks 4. Sekretariatets bemærkninger til afsnit 4 i høringssvar 1 Sekretariatet kan ikke bekræfte NRGis forståelse af sekretariatets første høringsudkast. Sekretariatet for Energitilsynet har den 24. april 2012 i henhold til 29, stk. 7, i indtægtsrammebekendtgørelsen udmeldt retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for differencer. Af disse retningslinjer fremgår bl.a.: ( ) Med indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 skal Energitilsynet udmelde retningslinjer for netselskabernes udarbejdelse af forslag til justering af selskabernes priser, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 7. Som følge af denne bestemmelse har Sekretariatet for Energitilsynet udarbejdet disse retningslinjer for, hvordan selskaberne skal udforme disse forslag. Konkret skal selskaberne indsende planer for afvikling af deres differencer. Det er selskabernes pligt at fremsende en sådan plan i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskabet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 29, stk. 3. Energistyrelsen har i høringsnotat til indtægtsrammebekendtgørelsen fremført, at planen vil være bindende i den forstand, at selskaberne ved afvikling af differencer i ege[n] favør ikke vil kunne opkræve mere, end hvad der fremgår af forslaget, og at forrentningen i optjeningsåret ikke ændres, såfremt selskaberne efterfølgende vælger ikke at opkræve hele det planlagte beløb. ( ) Sekretariatet bemærker, at selskabet i forbindelse med høringen af selskabets indtægtsramme for optjeningsåret har mulighed for at justere planen, såfremt selskabet ikke har haft fuld klarhed omkring sin indtægtsramme ved indsendelse af planen, jf. afsnit 3. ( ) Det fremgår eksplicit heraf, at en virksomhed i et givet år ikke vil kunne opkræve mere, end hvad der fremgår af virksomhedens forslag til differenceafviklingsplan, som indsendes i forbindelse med reguleringsregnskabet. Det fremgår derudover, at en undtagelse til denne regel vedrører justering af differenceafviklingsplanen i høringen. Om en justering fremgår: ( ) Med en justering menes en ændring, hvor det alene er den tidligere ukendte

7 7/12 eller usikre størrelse, som planens beløb kan ændres med. ( ) Som følge heraf er det således alene den for NRGi ukendte akkumulerede difference ultimo 2010 på kr (i andet høringsudkast kr ) og den ukendte del af differencen for 2011 på kr , som planen vil kunne ændres med i høringen. Af NRGis differenceafviklingsplan i reguleringsregnskabet for 2011 fremgår, at virksomheden i 2011 har foretaget en midlertidig tarifnedsættelse på kr Dette beløb kan ikke senere ændres, jf. sekretariatets retningslinjer for differenceafviklingsplaner. Sekretariatet bemærker, at dette beløb nu anses for overdraget til forbrugerne. Af differenceafviklingsplanen fremgår derudover, at NRGi i 2013 ønsker at opkræve kr af differencen opstået i Da den endelige indtægtsrammeopgørelse for 2011 endnu ikke er foretaget, har sekretariatet vurderet, at NRGi i høringen (som forespurgt pr. telefon, jf. mail fra sekretariatet af 26. februar 2013) kan vælge at opkræve dette beløb i 2012 i stedet for i Sekretariatet tillader dette på baggrund af en vurdering af, at dette samlet set ikke ville ændre NRGis opkrævningsmuligheder af differencen hos forbrugerne. Sekretariatet understreger, at NRGi i første høring ikke eksplicit har angivet et nyt opkrævningsår. Såfremt dette ikke angives i anden høring vil sekretariatet antage, at virksomheden ønsker at opkræve de kr af differencen opstået i 2011 i NRGi har, jf. afsnit 4 i høringssvar 2 angivet, at virksomheden anser denne difference for opkrævet i Ud fra NRGis høringssvar er det sekretariatets forståelse, at virksomheden ønsker mulighed for at opkræve den størst mulige andel af virksomhedens opståede difference i NRGi har i høringssvaret dog ikke forholdt sig til hvornår virksomheden ønsker at opkræve den del af differencen opstået i 2011, der udgør kr Ydermere har NRGi ikke forholdt sig til, hvorvidt og evt. hvornår virksomheden ønsker at opkræve den akkumulerede difference ultimo 2010 på kr (i andet høringsudkast kr ). Sekretariatet understreger, at NRGi i anden høring eksplicit skal angive hvilken andel af disse beløb, virksomheden ønsker at opkræve i henholdsvis 2012, 2013 og 2014, jf. sekretariatets udtalelse af 12. december Alternativt vil sekretariatet anse disse beløb som midlertidige tarifnedsættelser. NRGi har, jf. afsnit 4 i høringssvar 2 angivet, at virksomheden anser denne difference for opkrævet i Elektroniske målere Uddrag af benchmarkafgørelsen for 2011, bilag 5, side 47: "Omkostninger forbundet med investeringer i fjernaflæste målere er hidtil blevet anset som ekstraordinære omkostninger. Selskaber, der har investeret i fjernaflæste målere, har hidtil ( ) fået korrigeret for deres omkostningsindeks for: (i) omkostninger til demontering af gamle ikke-fjernaflæste målere, (ii) straksafskrivninger på gamle skrottede målere. (iii) løn- og mate-

8 8/12 rialeomkostninger til montering af fjernaflæste målere samt (iv) afskrivninger på fjernaflæste målere. Samtidig er netvolumen til disse indregnet ved anvendelse af ækvivalenten for ikke-fjernaflæste målere. Dette blev ændret ved afgørelsen for 2011." NRGi Net A/S har i reguleringsregnskabet for 2011 i god tro fulgt de regler, som var hidtil gældende, og har indberettet omkostninger til elektroniske målere som værende ekstraordinære omkostninger. Efter det ændrede princip, som angivet i benchmarkafgørelsen for 2011, betyder det, at uanset valg af afskrivningsprincip (straksafskrivning eller afskrivninger over 10 år) vil vi blive ramt på enten forrentningsloftet eller på effektivitetskravet i benchmarking. Boks 5. Sekretariatets bemærkninger til afsnit 5 i høringssvar 1 Energitilsynet justerede benchmarkmodellen for så vidt angår fjernaflæste målere, jf. afsnit i afgørelsen af 18. december Sekretariatet henviser til de argumenter, der følger af sekretariatets bemærkninger til Dansk Energis høringssvar til afgørelsen af 18. december 2012, punkt i bilagsmaterialets s , samt sekretariatets bemærkninger til Dong Energy Eldistribution A/S høringssvar til afgørelsen af 18. december 2012, punkt i bilagsmaterialets s Sekretariatet bemærker endvidere, at dette punkt er påklaget i forbindelse med virksomhedernes klage over Energitilsynets afgørelse Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2013 af 18. december Klagen er indbragt til Energiklagenævnet den 17. januar 2013 af Dansk Energi på vegne af 40 elnetselskaber, herunder NRGi, jf. EKN j. nr Se endvidere sekretariatets bemærkninger til klagen, punkt 2.4, fremsendt til Energiklagenævnet den 7. marts Afsluttende kommentar NRGi Net A/S ønsker at fastholde tidligere års differencer med mulighed for opkrævning heraf, indtil vi har det fulde overblik over Energitilsynets ændringer og konsekvensen heraf. Samtidig tager vi forbehold for at kunne meddele yderligere kommentarer i en ny høringsfase, når vi har modtaget de korrigerede indtægtsrammer på baggrund af ovenstående indberetninger og bemærkninger. Boks 6. Sekretariatets bemærkninger til afsnit 6 i høringssvar 1 I forbindelse med differencer henviser sekretariatet til bemærkningerne til afsnit 4. Da sekretariatet har inddraget nye faktuelle forhold, der ligger til grund for afgørelsen i det udkast til afgørelse, der har været sendt i høring hos NRGi, sendes det reviderede udkast i en anden høring hos virksomheden.

9 9/12 Høringssvar 2 Sekretariatets udkast til afgørelse af 21. april 2013 vedrørende NRGi Net A/S indtægsrammer for reguleringsårene Vi har i samarbejder med NRGi Net A/S gennemgået Sekretariatets udkast til afgørelse af NRGi Net A/S indtægtsrammer for reguleringsårene af 21. april 2013, og sender på grundlag heraf selskabets kommentarer til udkastet. NRGi Net A/S kan under de givne forudsætninger og under hensyntagen til nedenstående bemærkninger tiltræde udkastet til de endelige indtægtsrammer for årene Merforrentning NRGi Net A/S kan tiltræde, at der gives afkald på forhøjelse af indtægtsrammerne vedrørende nødvendige nyinvesteringer for perioden mod samtidig frafald af reduktion af indtægtsrammerne på grund af merforrentning i perioden. Sekretariatet indstiller, jf. udkastet side 53, at NRGi Net A/S pålægges varig nedsættelse af indtægtsrammen på i alt kr. gradvist indfaset i perioden Beløbet fremkommer ved sammenlægning af følgende beløb, der er anført i indstillingen side 53: kr., kr. og kr. Nedsættelse af indtægtsrammen med i alt kr. kan henføres beregningsfejl foretaget af Energitilsynet i tidligere år og vedrører perioden , jf. pkt. 65 og 80, og er først konstateret i Det er NRGi Net A/S vurdering, at det lovmæssige grundlag for at foretage disse nedsættelser er tvivlsomt. Der henvises i den forbindelse til bogføringslovens 10 om opbevaring af regnskabsgrundlag. Boks 7. Sekretariatets bemærkninger til afsnit 1 i høringssvar 2 Det fremgår, at NRGi fravælger forhøjelsen af indtægtsrammerne vedrørende nødvendige nyinvesteringer for perioden Det fremgår endvidere, at dette sker mod frafald af reduktion af indtægtsrammer på grund af merforrentning i perioden. Sekretariatet bemærker for god ordens skyld hertil, at frafald af reduktion af indtægtsrammerne på grund af merforrentning alene relaterer sig til den merforrentning, som opstår som følge af forhøjelsen. Det fremgår endvidere, at NRGi vurderer, at det lovmæssige grundlag for at foretage merforrentningsreduktioner med tilbagevirkende kraft er tvivlsomt, idet virksomheden henviser til bogføringslovens 10. Sekretariatet bemærker hertil, at bogføringslovens 10 omhandler opbevaring af regnskabsmateriale, hvilket sekretariatet ikke vurderer relevant i forhold til korrektionen af forkert beregnet merforrentning, idet der alene er tale om en genberegning, som sekretariatet foretager, ikke krav om nye oplysninger fra virksomheden tilbage fra denne periode. Sekretariatet bemærker videre, at reduktionerne som er varige alene pålægges fremadrettet, og således ikke får betydning bagudrettet.

10 10/12 Endelig bemærker sekretariatet, at de nævnte merforrentningsreduktioner er ændret siden 2. høring, idet sekretariatet på enkelte områder har justeret sin vurdering i forhold til høringsudkastet, se afgørelsen afsnit 5.3. NRGi er orienteret herom, og virksomheden har i den forbindelse indsendt en mindre korrektion til differenceafviklingsplanen. Det har ikke givet anledning til en tredje høringsrunde, da der ikke er ændret i sagens fakta, men alene i vurderingen heraf. 2 Korrektioner Det er i bilag 1 til Sekretariatets udkast til afgørelse konstateret, at Energitilsynet, jf. korrespondance af 19. april 2013, har bekræftet, at der er opnået forståelse for den foretagne praksisændring foretaget for 2011, hvor nettab på omkostninger til overliggende net er fratrukket pkt. 1.3 vedrørende viderefakturering til overliggende net. NRGi A/S har ikke yderligere bemærkninger til foretagne korrektioner. Der henvises desuden til korrespondance benævnt i høringssvar af 28. februar Boks 8. Sekretariatets bemærkninger til afsnit 2 i høringssvar 2 Sekretariatet anmodede forud for anden høring NRGi om eksplicit at kommentere på eventuelle øvrige korrektioner, som virksomheden tager forbehold for, jf. boks 2 ovenfor. Den eneste korrektion, der nævnes ovenfor i afsnit 2 i høringssvar 2 er imidlertid ikke længere et udestående i sagen, hvilket også fremgår lige ovenfor. Sekretariatet lægger derfor til grund, at NRGi ikke længere tager forbehold for korrektioner foretaget af sekretariatet. 3 Tab på debitorer Herudover har vi bemærkninger til Sekretariatets vurdering og behandling af principperne for indregning af tab på debitorer, jf. pkt og i udkast til afgørelse af NRGi Net A/S indtægtsrammer for reguleringsårene NRGi Net A/S fastholder, at tab på debitorer, jf. gældende regnskabspraksis, kan modregnes i de driftsmæssige indtægter i reguleringsregnskabet. NRGi Net A/S påpeger, at denne praksis har været accepteret af Energitilsynet i en årrække, og er opstået efter dialog mellem branchen og Sekretariatet for Energitilsynet. Vi henviser i den forbindelse til høringssvar afgivet til Energitilsynet den 28. februar NRGi Net A/S fastholder på den baggrund, at tab på debitorer historisk kan modregnes i de driftsmæssige indtægter i reguleringsregnskabet, hvorfor NRGi Net A/S erklærer sig enig i indstillingen, jf. pkt. 160 i udkast til afgørelse om NRGi s indtægtsrammer for NRGi Net A/S har til Sekretariatet fremsendt korrigeret reguleringsregnskab for 2011, jf. af 28. januar 2013, hvoraf fremgår, at der er foretaget tilbageførsel af modregningen i driftsindtægter af tab på debitorer. Denne korrektion skal således ikke foretages, jf. udkst til afgørelse af 21. april 2013 modtaget fra Energitilsynet.

11 11/12 Boks 9. Sekretariatets bemærkninger til afsnit 3 i høringssvar 2 Det fremgår, at NRGi generelt er uenig i sekretariatets vurdering af hvordan tab på debitorer regnskabsmæssigt skal behandles. Det fremgår videre, at NRGi er enig i sekretariatets vurdering om at NRGi ikke bør pålægges at korrigere postering af at tab på debitorer med tilbagevirkende kraft. Sekretariatet fastholder vurderingen i 2. høringsudkast, hvorfor tab på debitorer fortsat skal posteres som præciseret i afgørelsen fra og med reguleringsåret Der henvises i øvrigt til afgørelsens pkt samt til boks 3 ovenfor. 4 Differencer og afvikling heraf Af Sekretariatets indstilling, jf. udkastet, fremgår en difference for 2011 opgjort til kr. i selskabets favør. Endvidere fremgår, at heraf kan kr. opkræves i 2013, og at den resterende andel på kr. kan opkræves inden udgangen af Selskabets difference for 2010 er opgjort til kr. Af udkastet fremgår det, at beløbet kan opkræves inden udgangen af NRGi Net A/S har modtaget fra Sekretariatet for Energitilsynet den 26. februar 2013, hvoraf fremgår, at differencen for 2011 på kr. i sin helhed kan opkræves i Det henvises endvidere til udkastet side 43, punkterne NRGi Net A/S anmoder om godkendelse af følgende differenceafviklingsplan: Differencen for 2010 på kr. anses for opkrævet i 2012 Differencen for 2011 på kr. anses for opkrævet i Sekretariatets opgørelse af den samlede difference for 2011 viser kr kr., eller i alt kr., jf. tabel 13. Ud fra ovenstående antager NRGi Net A/S, at selskabet således kan opkræve den resterende difference fra 2011 på kr. i Vi henviser i øvrigt til udkastet, pkt. 164, hvoraf fremgår: Dette medfører, at differencer ikke har været fastlagt endeligt og at virksomheden således ikke har haft et endeligt grundlag at opkræve disse differencer på. Med baggrund heri er det NRGi Net A/S opfattelse, at de samlede differencer for i hvert fald 2011 fortsat kan danne grundlag for opkrævning. Det skal i lighed med NRGi Net A/S høringssvar af 28. februar 2013 fremføres, at ovenstående bemærkninger til afvikling af differencer skal ses i lyset af, at NRGi Net A/S har indgået en aftale med det nye universitetshospital i Skejby (DNU) om at udføre en samlet anlægsinvestering på ca. 118 mio. kr. Dette vil medføre en væsentlig tilvækst i NRGi Net A/S tilslutningsbidrag og vil dermed betyde en ikke-hensigtsmæssig overskridelse af forretningsloftet. NRGi

12 12/12 Net A/S praksis for indtægtsførelse af tilslutningsbidrag er faktureringsprincippet. Boks 10. Sekretariatets bemærkninger til afsnit 4 i høringssvar 2 Ovenfor fremgår NRGi s differenceafviklingsplan. Sekretariatet bemærker hertil, at den angivne differenceafviklingsplan er lagt til grund i afgørelsen. Det er alene den del af planen, der vedrører differencer opgjort for 2010 (idet denne difference indeholder differencer opstået i perioden ), som ifølge indtægtsrammebekendtgørelsen skal godkendes af Energitilsynet. Sekretariatet noterer sig den øvrige del af planen, dvs. plan for afvikling af differencer i virksomhedens favør i 2011, og lægger denne til grund ved fremtidige indtægtsrammeopgørelser. For den godkendte differenceafviklingsplan henvises til afgørelsens afsnit 5.2. Endelig bemærker sekretariatet, jf. også boks 7 ovenfor, at sekretariatet siden anden høring på enkelte områder har justeret sin vurdering i forhold til høringsudkastet. Den ændrede vurdering har påvirket størrelsen af differencerne og NRGi har i den forbindelse indsendt en mindre korrektion til differenceafviklingsplanen. Denne samlede plan for afvikling af differencer fremgår af afgørelsens afsnit Afsluttende bemærkninger Vi har haft en god dialog med Sekretariatet i processen om fastlæggelse af de endelige indtægtsrammer for årene Der har hos såvel Sekretariatet som NRGi Net A/S været en pragmatisk tilgang til løsning af de uafklarede forhold, og vi ser frem til, at de sidste udestående punkter i indstillingen til Energitilsynet også finder en hensigtsmæssig løsning. Boks 11. Sekretariatets bemærkninger til afsnit 5 i høringssvar 2 Sekretariatet har ingen bemærkninger.

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SEN A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 31. maj 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09066 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEN FOR REGU- LERINGSÅRENE 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE Vordingborg Elnet A/S Brovejen 10 4760 Vordingborg 2. september 2016 Detail & Distribution 12/09083 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 11. november 2016 Detail & Distribution 12/09081 AE BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2015 I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S

Thy-Mors Energi Elnet A/S Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 2108 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70 nr. 96 23 54 00 1300 Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12 Jfc pwc Knøsgaard Transformatorforening CVR-nr. 13 37 78 12 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2011 OM reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2012

KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2011 OM reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2012 (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning NB! Ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er markeret med rødt, undtagen konsekvensrettelser af paragrafhenvisninger o. lign. Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven I medfør af 69, stk. 2, 70, stk. 2 og 10, 78, stk. 3 og 88 i lov om elforsyning,

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere