Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding"

Transkript

1 Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej Kolding 1

2 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side 1 Sygdom og sygefraværssamtale... side 2 Barsel... side 2 Dagpengerefusion... side 2 56-aftale... side 2 Alkoholpolitik mv.... side 3 Rygepolitik... side 3 Etiske regler... side 3 Konflikthåndtering... side 3 Adfærd/omgangstone... side 3 Personalegoder... side 3 Seniorpolitik... side 4 Medarbejdersamtaler... side 4 Uddannelse / efteruddannelse / kurser... side 4 Orlov... side 4 Rejseforsikring... side 4 Adresseændringer m.v..... side 4 Arbejdstid... side 4 Flekstid... side 5 Ekstra frihed... side 5 Ferie... side 5 Ferieafvikling... side 5 Fravær i forbindelse med børns sygdom... side 5 Informationsformidling... side 6 Lønregulativ... side 6 Kørsels- og rejseregulativ... side 6 Gratialer... side 6 Pension og Forenede Gruppeliv... side 6 Overenskomst... side 6 Bilag 1 Sygefraværssamtale... side 7 Bilag 2 Medarbejder-samtaleskema... side 9 Bilag 3 Aftale om overførsel af feriedage... side 11

3 Personalehåndbog - indledning Tillæg til ansættelseskontrakten Vi byder dig velkommen som medarbejder i Apostolsk Kirke i Danmark i det efterfølgende benævnt med AKD. For at undgå misforståelser og samtidig sikre et godt samarbejde, er det vigtigt for begge parter, at du er gjort bekendt med de retningslinjer, hvorunder vi driver vores kirke. I nedenstående er der derfor beskrevet en række regler og retningslinjer, som skal overholdes. Såfremt du under ansættelsesforholdet bliver i tvivl om noget, du mener, kan have betydning for din ansættelse, skal du rette henvendelse til din lokale ledelse eller til Allan Tind, AKD, Servicecenteret, tlf , Det er en forudsætning for ansættelsen, at der forud for tiltrædelsesdatoen på forlangende kan forevises en ren straffeattest. For forstandere og børnemedarbejdere skal der indhentes børneattest. Du er ved ansættelsen og i ansættelsesperioden forpligtet til at oplyse om forhold, som du ved eller burde vide har eller kan få væsentlig betydning for din ansættelse, og som vi med rimelighed kan kræve kendskab til. Følgende har eller kan have væsentlig betydning for din ansættelse: Tavshedspligt Såvel under som efter ansættelsesforholdet har du tavshedspligt om de forhold, som du vidste eller burde vide var fortrolige oplysninger. Brud på tavshedspligten kan under ansættelsesforholdet medføre afskedigelse eller bortvisning og evt. krav om erstatning for tab, d.v.s. den udvidede tavshedspligt (Danske lov og Retsplejeloven 170), men under iagttagelse af lovgivning om indberetningspligt i henhold til Serviceloven ( 154). 1

4 Sygdom og sygefraværssamtale Udeblivelse pga. sygdom skal meddeles hurtigst muligt og senest inden aftalt mødetid til nærmeste foresatte. Ansatte i fleksjob har pligt til at melde sygdom til Servicecenteret én gang månedligt, senest den 1. i efterfølgende måned. Har man formodning om længerevarende sygdom skal Servicecenteret have besked herom senest 14 dage efter første sygedag. Arbejdsgiver skal indkalde til og gennemføre sygefraværssamtale senest 4 uger efter første sygedag, - dog gerne tidligere. Se bilag 1. Arbejdsgiver kan forlange en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen kan bruges til at få overblik over mulighederne for, at medarbejderen i sygdomsperioden måske arbejder hjemme, arbejder på nedsat tid eller i nogle andre funktioner end sædvanligt. Erklæringen kan bruges, når der er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage, eller hvilke hensyn der skal tages, for at medarbejderen kan genoptage arbejdet på enten fuld tid eller deltid. Arbejdsgiver kan forlange at få en bekræftelse fra din læge om, at det er korrekt, at du er syg samt varigheden af sygdomsperioden. Denne udtalelse fra din læge kaldes en 'friattest', og betales af arbejdsgiver. Barsel Ved graviditet og barsel følges reglerne i barselsloven, i lov om dagpenge ved sygdom og barsel og i funktionærloven. Medarbejderen vil som oftest have ret til barselsdagpenge fra kommunen under barselsorlov. Funktionærer har ifølge funktionærloven som minimum ret til ½ løn fra 4 uger før fødslen til 14 uger efter fødslen. Vi anbefaler, at funktionærer og ansatte i funktionærlignende stillinger individuelt aftaler lønforhold under barsel med den lokale ledelse. Servicecenterets ansatte aftaler lønforhold under barsel med Allan Tind. Servicecenterets lønansvarlige ansøger om refusion ved barsel eller fædreorlov samt forældreorlov. Servicecenteret udarbejder en skriftlig aftale om barsels-/forældreorlovens forløb. Dagpengerefusion Servicecenterets lønansvarlige, Inge-Marie Christensen ansøger om dagpengerefusion ved længerevarende sygdom og ved barsel/orlov. De første 30 dage betales af arbejdsgiver. Har man en kronisk lidelse, der kan medføre sygefravær, har man pligt til at meddele dette til arbejdsgiveren. Se i øvrigt afsnittet om 56-aftale. 56-aftale (ved langvarig eller kronisk lidelse) Følgende er omfattet: 2

5 - en medarbejder med en langvarig eller kronisk lidelse, der medfører forøget fraværsrisiko (mere end 10 dage på et år). Den indgåede aftale dækker kun fravær på grund af en specifik sygdom/lidelse/behandling. Aftalen indgås af arbejdsgiveren og medarbejderen i samarbejde med kommunen. Aftalen skal godkendes af medarbejderens bopælskommune. Der anvendes en særlig blanket (dp 211). Aftalen indebærer, at arbejdsgiveren har ret til sygedagpengerefusion allerede fra 1. sygedag. Det vil sige, at kommunen dækker de 30 første dage af fraværsperioden. Normalt betaler arbejdsgiveren de første 30 dages sygefravær. 56-aftalen gælder, når fraværet er begrundet i den lidelse, der er angivet i den godkendte 56-aftale. Efter raskmelding påbegyndes en ny (sædvanlig) 4-ugers periode. Hvis medarbejderen skal indlægges eller behandles ambulant som følge af den kroniske lidelse, kan en midlertidig 56-aftale indgås. Der kan indgås en 56-aftale, hvis arbejdsgiveren i et bestående ansættelsesforhold allerede har udbetalt sygedagpenge i 2 uger inden for de sidste 12 måneder som følge af den lidelse, aftalen handler om. Aftalen kan bevilges for 2 år. (Der tages forbehold for lovændringer). Alkoholpolitik m.v. Der skal udvises mådehold i omgangen med alkohol. Brug af rusmidler og euforiserende stoffer er ikke tilladt. Der henvises endvidere til de udarbejdede etiske retningslinjer samt disse nævnt i Tiltrædelseserklæringen. Rygepolitik Kirken har formuleret følgende rygepolitik: Det er ikke tilladt at ryge indendørs i kirkens lokaler. Der henvises til de evt. opsatte udendørs faciliteter. I tilfælde af overtrædelse heraf vil der blive indkaldt til en samtale. Etiske regler Der henvises til såvel etiske regler, nævnt i Tiltrædelseserklæringen samt de af Serviceteamet nedskrevne etiske regler. Endelig henvises til de af Frikirkenet udarbejdede regler herfor. Konflikthåndtering Såfremt en konflikt måtte opstå er det vigtigt, at denne behandles med loyalitet og respekt. D.v.s. at der hurtigt tages kontakt til nærmeste leder, og såfremt konflikten måtte være med denne, tages kontakt med dennes lokale overordnede, supervisoren for menigheden eller evt. Servicecentret. Adfærd/omgangstone Det forventes, at du såvel internt i forhold til ledelse og kolleger som eksternt i forhold til kirkens brugere og samarbejdspartnere udviser en passende adfærd og et passende sprogbrug. Personalegoder Brugen af telefon, mobiltelefon, PC, internetadgang, firmabil etc. skal fremgå af ansættelseskontrakten, evt. som et tillæg hertil, således at nødvendige skattemæssige indberetninger foretages. 3

6 Seniorpolitik Alle medarbejdere over 60 år kan holde en uges ekstra ferie. Den ekstra uge udløser ikke forhøjet ferieprocent (12,5 %). Hvis den ikke afholdes, er der ikke økonomisk kompensation herfor. Det anbefales herudover, at der indledes drøftelser ved det fyldte 59. år med henblik på planlægning af hvorledes medarbejderens fortsatte ansættelse eller evt. påbegyndende fratræden skal forløbe. Ansvaret herfor er menighedens seniorpastor eller supervisoren. Fra det fyldte 60. år kan arbejdstiden f.eks. reduceres til 30 timer mod tilsvarende lønreduktion, dog opretholdes arbejdsgivers pensionsindbetaling svarende til 37 timer. For medarbejdere der går ned på færre timer, udgør forhøjelse af arbejdsgivers pensionsindbetaling 23,33 %. Medarbejdersamtaler Det henstilles til menighedens ledelse, at der foretages en årlig medarbejdersamtale for samtlige medarbejdere. Supervisoren er ansvarlig for at samtalen med seniorpastoren gennemføres. Vejledende skema kan findes på intranettet og vedlagt som bilag 2. Samtalerne kan for at sprede disse ud over året afholdes i den måned, som den pågældende medarbejder har fødselsdag. Uddannelse / efteruddannelse / kurser Kirken ønsker veluddannede medarbejdere med relevans i de forskellige stillinger. Omkring undervisningstilbud henvises til Kirkens Højskole samt andre relevante uddannelsesinstitutioner i indog udland. Evt. tilskud hertil må aftales lokalt og under hensyntagen til skattemæssige bestemmelser. Orlov Evt. orlov uden løn skal aftales lokalt. Der laves en skriftlig aftale herom i samarbejde med Servicecenteret. Rejseforsikring Ved rejser til udlandet i arbejdsøjemed kan man tegne en rejseforsikring ved henvendelse til Servicecenteret, Mie Stokbæk Adresseændringer m.v. Adresseændringer og ændring af adresse skal meddeles til Servicecenteret, som ajourfører personalekartoteker og lister. Arbejdstid Eksterne medarbejdere: Arbejdstiden aftales lokalt Servicecenteret træffes mandag torsdag mellem kl og 15.00, fredag til kl Såfremt der er behov for kontakt uden for denne åbningstid kan Allan Tind kontaktes på

7 Flekstid Hvis der aftales flekstid, har medarbejderen sammen med nærmeste overordnede ansvaret for, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overholdes. Medarbejderen skal være til rådighed i det tidsrum, der er aftalt med nærmeste leder. Ekstra frihed I forbindelse med dødsfald og alvorlig sygdom inden for den nærmeste familie, medarbejderens sølvbryllup, medarbejderens eller ægtefælles 50-, 60-, års fødselsdag, medarbejderens eget eller børns bryllup samt regulær flytning af medarbejderens husstand kan nærmeste foresatte give frihed uden fradrag i lønnen, - dog max. 1 dag. Ferie Ferie optjenes i kalenderåret 1. januar 31. december og afholdes fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år. Der optjenes ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Ferien udgør 25 dage om året, forudsat der er udført lønnet arbejde i hele det foregående kalenderår. Sammen med lønnen for maj udbetales ferietillæg på 1,5 % af den samlede ferieberettigede indtjening i AKD i det forudgående kalenderår. Efter 6 måneders ansættelse i AKD har medarbejderen ret til afholdelse af 5 feriefridage med løn inden for et kalenderår. Ikke afholdte feriefridage udløser ikke betaling ved fratrædelse eller ved udløb af et kalenderår. Ferie afholdes før feriefridage. Ferieafvikling Planlægning af ferie foretages og godkendes lokalt. Servicecenteret planlægger ferie, så kontoret er mest muligt bemandet året rundt. Dog kan man lukke Servicecenteret i juledagene, i påsken og 1 2 uger i sommerferien. Der kan ikke overføres ferie fra et ferieår til det næste, medmindre dette er godkendt af nærmeste overordnede. Hvis der aftales overførsel af ferie, skal aftale herom indgås inden ferieårets udløb den 30. april. Der kan overføres optjent ferie ud over 20 dage til det efterfølgende ferieår. Denne aftale skal sendes til Servicecenteret. Se bilag 3. Alle medarbejdere skal meddele ferie til Servicecenterets lønansvarlige, Inge-Marie Christensen Hvis der ikke meddeles ferie bliver der afskrevet 3 ugers ferie i juli, 1 uges ferie i december og 1 uges ferie i april. Ansatte i fleksjob har pligt til at melde ferie til Servicecenteret én gang månedligt, senest den 1. i efterfølgende måned. Fravær i forbindelse med børns sygdom Er medarbejderen forhindret i at møde på grund af barns sygdom i hjemmet, meddeles dette snarest telefonisk, pr. sms eller pr. til nærmeste overordnede. Frihed med løn gives indtil anden pasningsmulighed er etableret og kan højst omfatte barnets første sygedag. Herefter skal der anvendes fridage, feriedage eller frihed mod fradrag i lønnen. 5

8 Ved formodet længerevarende fravær i forbindelse med alvorlig sygdom hos et barn kontaktes Servicecenteret. Informationsformidling Mest mulig information foregår via mailsystemet eller via intranettet Brugernavn: akd Kodeord: akd Servicecenteret koordinerer udsendelse af diverse meddelelser. Alle medarbejdere bedes løbende læse/besvare arbejdsrelaterede mails udsendt fra Servicecenteret. Lønregulativ Se under Administration/Løn på intranettet. Kørsels- og rejseregulativ Se under Administration/Løn på intranettet. Gratialer Se under Administration/Løn på intranettet. Pension og Forenede Gruppeliv Se under Administration/Løn på intranettet. Overenskomst Kirken har ikke indgået overenskomst. Personalehåndbog Personalehåndbogen udleveres til alle nye medarbejdere ved ansættelse. Personalehåndbogen ligger på AKD's intranet. Der vil blive udsendt til medarbejderne ved væsentlige ændringer i håndbogen. 6

9 Bilag 1 Samtaleskema den / 2013 Sygefraværssamtale Arbejdsplads: Apostolsk Kirke, xxx Til stede: Medarbejder: Lokal leder: Øvrige: Sygefraværets begyndelsestidspunkt: Dato: Medarbejderens oplysninger om sygefraværets art/funktionsbegrænsninger: Medarbejderens forventning til sygefraværet (karakter og varighed): Eventuelle oplysninger om medarbejderens personlige forhold, der evt. har indflydelse på sygefraværet: Forhold på arbejdspladsen, der evt. har indflydelse på sygefraværet: 7

10 Tiltag medarbejderen kan gøre for at lette eller fremskynde tilbagevenden til arbejdet: Tiltag arbejdspladsen kan gøre for at lette eller fremskynde tilbagevenden til arbejdspladsen: Øvrige forhold: Delmål: Opfølgning: Dato og underskrift: Medarbejder Øvrig Leder Øvrig 8

11 MEDARBEJDER-SAMTALESKEMA Bilag 2 Samtalen skal aftales i god tid, så begge parter har mulighed for forberedelse. Lederen, der har ansvaret for samtalen udarbejder efterfølgende et referat, der udleveres til medarbejderen. Skemaet er alene vejledende. Da det dækker flere forskellige persongrupper, er ikke alle de foreslåede spørgsmål relevante! Medarbejder: Leder: Dato: 1. Opfølgning af tidligere samtaler Her drøftes de punkter, der blev aftalt som opfølgningspunkter ved forrige samtale: a. b. c. 2. Nu-situation A. Relation til dig selv. 1. Nogle stærke sider ved dig selv hvordan videreudvikler du dem? 2. Nogle svage sider hvad gør du ved dem? 3. Hvad er dine væsentligste gaver? Bruger du dem? 4. Er du glad for dit arbejde? 5. Har du fritidsinteresser? 6. Hvordan tror du andre ser på dig? 7. Har du nogle forbilleder? B. Relation til andre. 1. Hvordan er dit forhold til familien? 2. Hvordan har du det med autoriteter / loyalitet? 9

12 3. Hvordan har du det med kritik? Hvor kritiserer du? Hvordan reagerer du på kritik? C. Ledelsen/tjenesten/fremtiden! 1. Hvordan befinder du dig i kirken med ledelsen, samarbejdet? 2. Informationsniveauet er det passende? 3. Hvad kan din leder gøre bedre i forhold til dig? 4. Har du en, der følger efter dig - medleder? Som måske på sigt kan overtage? 5. Mangler du redskaber / hjælpemidler? 6. Hvilke mål/drømme har du for din tjeneste hvad gør du for at nå disse? 7. Hvad er dine væsentligste arbejdsopgaver? 8. Har du gode idéer til noget, der kan gøres anderledes/bedre i menigheden? 9. Ønsker du nye udfordringer? D. Andet 1. Er der andet, som du ønsker at diskutere? 3. Punkter til opfølgning ved næste samtale Her nedskrives de punkter, som der ønskes opfulgt ved næste samtale a. b. c. 10

13 Aftale om overførsel af feriedage Bilag 3 Udfyldes af arbejdsgiver og lønmodtager: Overførsel af feriedage (max. 5 feriedage): Almindelig overførsel Overførsel ved feriehindring (egen sygdom, barsel) Der overføres antal feriedage fra ferieåret 1. maj 20 til 30. april 20 til det efterfølgende ferieår 20 / 20. Medarbejderens CPR-nr. og navn (brug blokbogstaver) Medarbejderens underskrift Arbejdsgivers underskrift Dato: 11

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Personalehåndbog ivarsson a/s

Personalehåndbog ivarsson a/s Personalehåndbog ivarsson a/s - 1 - Personaleudvikling...3 Medarbejdersamtaler...3 Intern uddannelse/personaledage og møder...3 Ekstern uddannelse...3 Personaleændringer...4 Ansættelser...4 Jobstart...4

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere