Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding"

Transkript

1 Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej Kolding 1

2 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side 1 Sygdom og sygefraværssamtale... side 2 Barsel... side 2 Dagpengerefusion... side 2 56-aftale... side 2 Alkoholpolitik mv.... side 3 Rygepolitik... side 3 Etiske regler... side 3 Konflikthåndtering... side 3 Adfærd/omgangstone... side 3 Personalegoder... side 3 Seniorpolitik... side 4 Medarbejdersamtaler... side 4 Uddannelse / efteruddannelse / kurser... side 4 Orlov... side 4 Rejseforsikring... side 4 Adresseændringer m.v..... side 4 Arbejdstid... side 4 Flekstid... side 5 Ekstra frihed... side 5 Ferie... side 5 Ferieafvikling... side 5 Fravær i forbindelse med børns sygdom... side 5 Informationsformidling... side 6 Lønregulativ... side 6 Kørsels- og rejseregulativ... side 6 Gratialer... side 6 Pension og Forenede Gruppeliv... side 6 Overenskomst... side 6 Bilag 1 Sygefraværssamtale... side 7 Bilag 2 Medarbejder-samtaleskema... side 9 Bilag 3 Aftale om overførsel af feriedage... side 11

3 Personalehåndbog - indledning Tillæg til ansættelseskontrakten Vi byder dig velkommen som medarbejder i Apostolsk Kirke i Danmark i det efterfølgende benævnt med AKD. For at undgå misforståelser og samtidig sikre et godt samarbejde, er det vigtigt for begge parter, at du er gjort bekendt med de retningslinjer, hvorunder vi driver vores kirke. I nedenstående er der derfor beskrevet en række regler og retningslinjer, som skal overholdes. Såfremt du under ansættelsesforholdet bliver i tvivl om noget, du mener, kan have betydning for din ansættelse, skal du rette henvendelse til din lokale ledelse eller til Allan Tind, AKD, Servicecenteret, tlf , Det er en forudsætning for ansættelsen, at der forud for tiltrædelsesdatoen på forlangende kan forevises en ren straffeattest. For forstandere og børnemedarbejdere skal der indhentes børneattest. Du er ved ansættelsen og i ansættelsesperioden forpligtet til at oplyse om forhold, som du ved eller burde vide har eller kan få væsentlig betydning for din ansættelse, og som vi med rimelighed kan kræve kendskab til. Følgende har eller kan have væsentlig betydning for din ansættelse: Tavshedspligt Såvel under som efter ansættelsesforholdet har du tavshedspligt om de forhold, som du vidste eller burde vide var fortrolige oplysninger. Brud på tavshedspligten kan under ansættelsesforholdet medføre afskedigelse eller bortvisning og evt. krav om erstatning for tab, d.v.s. den udvidede tavshedspligt (Danske lov og Retsplejeloven 170), men under iagttagelse af lovgivning om indberetningspligt i henhold til Serviceloven ( 154). 1

4 Sygdom og sygefraværssamtale Udeblivelse pga. sygdom skal meddeles hurtigst muligt og senest inden aftalt mødetid til nærmeste foresatte. Ansatte i fleksjob har pligt til at melde sygdom til Servicecenteret én gang månedligt, senest den 1. i efterfølgende måned. Har man formodning om længerevarende sygdom skal Servicecenteret have besked herom senest 14 dage efter første sygedag. Arbejdsgiver skal indkalde til og gennemføre sygefraværssamtale senest 4 uger efter første sygedag, - dog gerne tidligere. Se bilag 1. Arbejdsgiver kan forlange en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen kan bruges til at få overblik over mulighederne for, at medarbejderen i sygdomsperioden måske arbejder hjemme, arbejder på nedsat tid eller i nogle andre funktioner end sædvanligt. Erklæringen kan bruges, når der er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage, eller hvilke hensyn der skal tages, for at medarbejderen kan genoptage arbejdet på enten fuld tid eller deltid. Arbejdsgiver kan forlange at få en bekræftelse fra din læge om, at det er korrekt, at du er syg samt varigheden af sygdomsperioden. Denne udtalelse fra din læge kaldes en 'friattest', og betales af arbejdsgiver. Barsel Ved graviditet og barsel følges reglerne i barselsloven, i lov om dagpenge ved sygdom og barsel og i funktionærloven. Medarbejderen vil som oftest have ret til barselsdagpenge fra kommunen under barselsorlov. Funktionærer har ifølge funktionærloven som minimum ret til ½ løn fra 4 uger før fødslen til 14 uger efter fødslen. Vi anbefaler, at funktionærer og ansatte i funktionærlignende stillinger individuelt aftaler lønforhold under barsel med den lokale ledelse. Servicecenterets ansatte aftaler lønforhold under barsel med Allan Tind. Servicecenterets lønansvarlige ansøger om refusion ved barsel eller fædreorlov samt forældreorlov. Servicecenteret udarbejder en skriftlig aftale om barsels-/forældreorlovens forløb. Dagpengerefusion Servicecenterets lønansvarlige, Inge-Marie Christensen ansøger om dagpengerefusion ved længerevarende sygdom og ved barsel/orlov. De første 30 dage betales af arbejdsgiver. Har man en kronisk lidelse, der kan medføre sygefravær, har man pligt til at meddele dette til arbejdsgiveren. Se i øvrigt afsnittet om 56-aftale. 56-aftale (ved langvarig eller kronisk lidelse) Følgende er omfattet: 2

5 - en medarbejder med en langvarig eller kronisk lidelse, der medfører forøget fraværsrisiko (mere end 10 dage på et år). Den indgåede aftale dækker kun fravær på grund af en specifik sygdom/lidelse/behandling. Aftalen indgås af arbejdsgiveren og medarbejderen i samarbejde med kommunen. Aftalen skal godkendes af medarbejderens bopælskommune. Der anvendes en særlig blanket (dp 211). Aftalen indebærer, at arbejdsgiveren har ret til sygedagpengerefusion allerede fra 1. sygedag. Det vil sige, at kommunen dækker de 30 første dage af fraværsperioden. Normalt betaler arbejdsgiveren de første 30 dages sygefravær. 56-aftalen gælder, når fraværet er begrundet i den lidelse, der er angivet i den godkendte 56-aftale. Efter raskmelding påbegyndes en ny (sædvanlig) 4-ugers periode. Hvis medarbejderen skal indlægges eller behandles ambulant som følge af den kroniske lidelse, kan en midlertidig 56-aftale indgås. Der kan indgås en 56-aftale, hvis arbejdsgiveren i et bestående ansættelsesforhold allerede har udbetalt sygedagpenge i 2 uger inden for de sidste 12 måneder som følge af den lidelse, aftalen handler om. Aftalen kan bevilges for 2 år. (Der tages forbehold for lovændringer). Alkoholpolitik m.v. Der skal udvises mådehold i omgangen med alkohol. Brug af rusmidler og euforiserende stoffer er ikke tilladt. Der henvises endvidere til de udarbejdede etiske retningslinjer samt disse nævnt i Tiltrædelseserklæringen. Rygepolitik Kirken har formuleret følgende rygepolitik: Det er ikke tilladt at ryge indendørs i kirkens lokaler. Der henvises til de evt. opsatte udendørs faciliteter. I tilfælde af overtrædelse heraf vil der blive indkaldt til en samtale. Etiske regler Der henvises til såvel etiske regler, nævnt i Tiltrædelseserklæringen samt de af Serviceteamet nedskrevne etiske regler. Endelig henvises til de af Frikirkenet udarbejdede regler herfor. Konflikthåndtering Såfremt en konflikt måtte opstå er det vigtigt, at denne behandles med loyalitet og respekt. D.v.s. at der hurtigt tages kontakt til nærmeste leder, og såfremt konflikten måtte være med denne, tages kontakt med dennes lokale overordnede, supervisoren for menigheden eller evt. Servicecentret. Adfærd/omgangstone Det forventes, at du såvel internt i forhold til ledelse og kolleger som eksternt i forhold til kirkens brugere og samarbejdspartnere udviser en passende adfærd og et passende sprogbrug. Personalegoder Brugen af telefon, mobiltelefon, PC, internetadgang, firmabil etc. skal fremgå af ansættelseskontrakten, evt. som et tillæg hertil, således at nødvendige skattemæssige indberetninger foretages. 3

6 Seniorpolitik Alle medarbejdere over 60 år kan holde en uges ekstra ferie. Den ekstra uge udløser ikke forhøjet ferieprocent (12,5 %). Hvis den ikke afholdes, er der ikke økonomisk kompensation herfor. Det anbefales herudover, at der indledes drøftelser ved det fyldte 59. år med henblik på planlægning af hvorledes medarbejderens fortsatte ansættelse eller evt. påbegyndende fratræden skal forløbe. Ansvaret herfor er menighedens seniorpastor eller supervisoren. Fra det fyldte 60. år kan arbejdstiden f.eks. reduceres til 30 timer mod tilsvarende lønreduktion, dog opretholdes arbejdsgivers pensionsindbetaling svarende til 37 timer. For medarbejdere der går ned på færre timer, udgør forhøjelse af arbejdsgivers pensionsindbetaling 23,33 %. Medarbejdersamtaler Det henstilles til menighedens ledelse, at der foretages en årlig medarbejdersamtale for samtlige medarbejdere. Supervisoren er ansvarlig for at samtalen med seniorpastoren gennemføres. Vejledende skema kan findes på intranettet og vedlagt som bilag 2. Samtalerne kan for at sprede disse ud over året afholdes i den måned, som den pågældende medarbejder har fødselsdag. Uddannelse / efteruddannelse / kurser Kirken ønsker veluddannede medarbejdere med relevans i de forskellige stillinger. Omkring undervisningstilbud henvises til Kirkens Højskole samt andre relevante uddannelsesinstitutioner i indog udland. Evt. tilskud hertil må aftales lokalt og under hensyntagen til skattemæssige bestemmelser. Orlov Evt. orlov uden løn skal aftales lokalt. Der laves en skriftlig aftale herom i samarbejde med Servicecenteret. Rejseforsikring Ved rejser til udlandet i arbejdsøjemed kan man tegne en rejseforsikring ved henvendelse til Servicecenteret, Mie Stokbæk Adresseændringer m.v. Adresseændringer og ændring af adresse skal meddeles til Servicecenteret, som ajourfører personalekartoteker og lister. Arbejdstid Eksterne medarbejdere: Arbejdstiden aftales lokalt Servicecenteret træffes mandag torsdag mellem kl og 15.00, fredag til kl Såfremt der er behov for kontakt uden for denne åbningstid kan Allan Tind kontaktes på

7 Flekstid Hvis der aftales flekstid, har medarbejderen sammen med nærmeste overordnede ansvaret for, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overholdes. Medarbejderen skal være til rådighed i det tidsrum, der er aftalt med nærmeste leder. Ekstra frihed I forbindelse med dødsfald og alvorlig sygdom inden for den nærmeste familie, medarbejderens sølvbryllup, medarbejderens eller ægtefælles 50-, 60-, års fødselsdag, medarbejderens eget eller børns bryllup samt regulær flytning af medarbejderens husstand kan nærmeste foresatte give frihed uden fradrag i lønnen, - dog max. 1 dag. Ferie Ferie optjenes i kalenderåret 1. januar 31. december og afholdes fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år. Der optjenes ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Ferien udgør 25 dage om året, forudsat der er udført lønnet arbejde i hele det foregående kalenderår. Sammen med lønnen for maj udbetales ferietillæg på 1,5 % af den samlede ferieberettigede indtjening i AKD i det forudgående kalenderår. Efter 6 måneders ansættelse i AKD har medarbejderen ret til afholdelse af 5 feriefridage med løn inden for et kalenderår. Ikke afholdte feriefridage udløser ikke betaling ved fratrædelse eller ved udløb af et kalenderår. Ferie afholdes før feriefridage. Ferieafvikling Planlægning af ferie foretages og godkendes lokalt. Servicecenteret planlægger ferie, så kontoret er mest muligt bemandet året rundt. Dog kan man lukke Servicecenteret i juledagene, i påsken og 1 2 uger i sommerferien. Der kan ikke overføres ferie fra et ferieår til det næste, medmindre dette er godkendt af nærmeste overordnede. Hvis der aftales overførsel af ferie, skal aftale herom indgås inden ferieårets udløb den 30. april. Der kan overføres optjent ferie ud over 20 dage til det efterfølgende ferieår. Denne aftale skal sendes til Servicecenteret. Se bilag 3. Alle medarbejdere skal meddele ferie til Servicecenterets lønansvarlige, Inge-Marie Christensen Hvis der ikke meddeles ferie bliver der afskrevet 3 ugers ferie i juli, 1 uges ferie i december og 1 uges ferie i april. Ansatte i fleksjob har pligt til at melde ferie til Servicecenteret én gang månedligt, senest den 1. i efterfølgende måned. Fravær i forbindelse med børns sygdom Er medarbejderen forhindret i at møde på grund af barns sygdom i hjemmet, meddeles dette snarest telefonisk, pr. sms eller pr. til nærmeste overordnede. Frihed med løn gives indtil anden pasningsmulighed er etableret og kan højst omfatte barnets første sygedag. Herefter skal der anvendes fridage, feriedage eller frihed mod fradrag i lønnen. 5

8 Ved formodet længerevarende fravær i forbindelse med alvorlig sygdom hos et barn kontaktes Servicecenteret. Informationsformidling Mest mulig information foregår via mailsystemet eller via intranettet Brugernavn: akd Kodeord: akd Servicecenteret koordinerer udsendelse af diverse meddelelser. Alle medarbejdere bedes løbende læse/besvare arbejdsrelaterede mails udsendt fra Servicecenteret. Lønregulativ Se under Administration/Løn på intranettet. Kørsels- og rejseregulativ Se under Administration/Løn på intranettet. Gratialer Se under Administration/Løn på intranettet. Pension og Forenede Gruppeliv Se under Administration/Løn på intranettet. Overenskomst Kirken har ikke indgået overenskomst. Personalehåndbog Personalehåndbogen udleveres til alle nye medarbejdere ved ansættelse. Personalehåndbogen ligger på AKD's intranet. Der vil blive udsendt til medarbejderne ved væsentlige ændringer i håndbogen. 6

9 Bilag 1 Samtaleskema den / 2013 Sygefraværssamtale Arbejdsplads: Apostolsk Kirke, xxx Til stede: Medarbejder: Lokal leder: Øvrige: Sygefraværets begyndelsestidspunkt: Dato: Medarbejderens oplysninger om sygefraværets art/funktionsbegrænsninger: Medarbejderens forventning til sygefraværet (karakter og varighed): Eventuelle oplysninger om medarbejderens personlige forhold, der evt. har indflydelse på sygefraværet: Forhold på arbejdspladsen, der evt. har indflydelse på sygefraværet: 7

10 Tiltag medarbejderen kan gøre for at lette eller fremskynde tilbagevenden til arbejdet: Tiltag arbejdspladsen kan gøre for at lette eller fremskynde tilbagevenden til arbejdspladsen: Øvrige forhold: Delmål: Opfølgning: Dato og underskrift: Medarbejder Øvrig Leder Øvrig 8

11 MEDARBEJDER-SAMTALESKEMA Bilag 2 Samtalen skal aftales i god tid, så begge parter har mulighed for forberedelse. Lederen, der har ansvaret for samtalen udarbejder efterfølgende et referat, der udleveres til medarbejderen. Skemaet er alene vejledende. Da det dækker flere forskellige persongrupper, er ikke alle de foreslåede spørgsmål relevante! Medarbejder: Leder: Dato: 1. Opfølgning af tidligere samtaler Her drøftes de punkter, der blev aftalt som opfølgningspunkter ved forrige samtale: a. b. c. 2. Nu-situation A. Relation til dig selv. 1. Nogle stærke sider ved dig selv hvordan videreudvikler du dem? 2. Nogle svage sider hvad gør du ved dem? 3. Hvad er dine væsentligste gaver? Bruger du dem? 4. Er du glad for dit arbejde? 5. Har du fritidsinteresser? 6. Hvordan tror du andre ser på dig? 7. Har du nogle forbilleder? B. Relation til andre. 1. Hvordan er dit forhold til familien? 2. Hvordan har du det med autoriteter / loyalitet? 9

12 3. Hvordan har du det med kritik? Hvor kritiserer du? Hvordan reagerer du på kritik? C. Ledelsen/tjenesten/fremtiden! 1. Hvordan befinder du dig i kirken med ledelsen, samarbejdet? 2. Informationsniveauet er det passende? 3. Hvad kan din leder gøre bedre i forhold til dig? 4. Har du en, der følger efter dig - medleder? Som måske på sigt kan overtage? 5. Mangler du redskaber / hjælpemidler? 6. Hvilke mål/drømme har du for din tjeneste hvad gør du for at nå disse? 7. Hvad er dine væsentligste arbejdsopgaver? 8. Har du gode idéer til noget, der kan gøres anderledes/bedre i menigheden? 9. Ønsker du nye udfordringer? D. Andet 1. Er der andet, som du ønsker at diskutere? 3. Punkter til opfølgning ved næste samtale Her nedskrives de punkter, som der ønskes opfulgt ved næste samtale a. b. c. 10

13 Aftale om overførsel af feriedage Bilag 3 Udfyldes af arbejdsgiver og lønmodtager: Overførsel af feriedage (max. 5 feriedage): Almindelig overførsel Overførsel ved feriehindring (egen sygdom, barsel) Der overføres antal feriedage fra ferieåret 1. maj 20 til 30. april 20 til det efterfølgende ferieår 20 / 20. Medarbejderens CPR-nr. og navn (brug blokbogstaver) Medarbejderens underskrift Arbejdsgivers underskrift Dato: 11

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Personalehåndbog for University College Lillebælt

Personalehåndbog for University College Lillebælt Personalehåndbog for University College Lillebælt Revideret juni 2012. Side 1 af 46 Indhold Værdier og mål... 7 Rekruttering og ansættelse... 8 Målsætning... 8 Ansættelsesudvalg (Reguleret af politik vedtaget

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Kim Simonsen Haugårdvej 9 9632 Møldrup CVR- / SE- nr. 25 15 55 99 Haugårdhus e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Artikel

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Personalehåndbog ivarsson a/s

Personalehåndbog ivarsson a/s Personalehåndbog ivarsson a/s - 1 - Personaleudvikling...3 Medarbejdersamtaler...3 Intern uddannelse/personaledage og møder...3 Ekstern uddannelse...3 Personaleændringer...4 Ansættelser...4 Jobstart...4

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område...........................................

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Teknikere i DR september 2012 Forord Vi har igen valgt at trykke hele overenskomstteksten mellem DR og Dansk Metal suppleret med løbende kommentarer fra klub

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

assurandør overenskomst 2012

assurandør overenskomst 2012 assurandør overenskomst 2012 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 27 Gruppesikringsregulativ side 53 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 59 Feriekortordning

Læs mere