Statsforvaltningen godkender det faste vederlag til næstformanden på kr. årligt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen godkender det faste vederlag til næstformanden på kr. årligt."

Transkript

1 Nomi4s i/s Hjermvej Holstebro Dato: Svar på anmodning om godkendelse af vederlag til bestyrelsen i Nomi4s i/s og svar på anmodning om godkendelse af den endelige Samarbejdsaftale for Nomi4s i/s Nomi4s i/s anmoder ved brev modtaget den 21. december 2015 Statsforvaltningen om at godkende faste vederlag til de otte bestyrelsesmedlemmer i Nomi4s for perioden Nomi4s i/s anmoder ved brev af 22. februar 2016 Statsforvaltningen om at godkende den endelige Samarbejdsaftale for det kommunale fællesskab. Nomi4s i/s oplyser, at samarbejdsaftalen er godkendt i de respektive byråd/kommunalbestyrelser som følger: Holstebro Kommune den 15. december 2015 Struer Kommune den 15. december 2015 Lemvig Kommune den 16. december 2015 Skive Kommune den 26. januar Resumé Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Susann Jensen Starzet Telefon: EAN-Nr skriv til os via borger.dk ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER findes på Statsforvaltningen godkender det faste vederlag til formanden på kr. årligt. Statsforvaltningen godkender det faste vederlag til næstformanden på kr. årligt. Statsforvaltningen kan ikke godkende faste vederlag til de øvrige seks bestyrelsesmedlemmer i Nomi4s i/s. Statsforvaltningen godkender i medfør af 60 i kommunestyrelsesloven Samarbejdsaftalen for Nomi4s i/s. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse. Sagens baggrund De fire kommuner Holstebro, Lemvig, Skive og Struer er interessenter i Nomi4s i/s. Det kommunale fællesskab ledes af en bestyrelse på otte 1

2 medlemmer. Interessentskabets opgave er udførelse af affaldshåndteringsopgaver. Statsforvaltningen godkendte ved brev af 27. maj 2015 oprettelsen af Nomi4s i/s og opløsningen af nomi i/s og NVR-affald i/s. Statsforvaltningen anførte samtidig, at vi på det foreliggende grundlag ikke kunne godkende bestemmelsen i punkt om faste vederlag. Statsforvaltningen anmodede om yderligere oplysninger til brug for vores afgørelse og oplyste, at vi herefter ville foretage en samlet vurdering af tidsforbruget sammenholdt med karakteren og omfanget af fællesskabets virksomhed og dermed træffe afgørelse om hvilket indhold af vedtægternes punkt , vi kunne godkende. Bestemmelsen i punkt havde følgende ordlyd: Bestyrelsen vederlægges med følgende årlige honorarer: Formanden honoreres med 14 fjorten procent af borgmesterlønnen i Holstebro Kommune, p.t. afrundet svarende til kr et hundrede tusinde kroner. Næstformanden honoreres med 5½ - fem en halv procent af ovennævnte borgmesterløn, p.t. afrundet svarende til kr fyrre tusinde kroner. Øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres med 2,75 to tre kvart procent af ovennævnte borgmesterløn, p.t. afrundet svarende til tyve tusinde kroner. Statsforvaltningen anførte endvidere, at et enkelt ord burde udgå af punkt 14.2 i samarbejdsaftalen (om Statsforvaltningens godkendelse af vedtægtsændringer). Ved brev af 18. august 2015 forhåndsgodkendte Statsforvaltningen en ændret formulering af vedtægternes punkt om vederlæggelse: Bestyrelsen fastsætter med tilsynsmyndighedens godkendelse nærmere regler om vederlæggelse af bestyrelsens medlemmer, herunder om fastsættelse af faste vederlag til henholdsvis formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Nomi4s i/s oplyser følgende i sit brev af 21. december 2015 om begrundelsen for anmodningen om faste vederlag til bestyrelsesmedlemmerne for perioden : Godkendelsen af vederlaget ønskes behandlet som 3 særskilte punkter: 1. Godkendelse af årligt vederlag til Formanden for bestyrelsen i Nomi4s i/s i perioden , kr ,- 2. Godkendelse af årligt vederlag til Næstformanden for bestyrelsen i Nomi4s i/s i perioden , kr. 40,000,- (Alternativt godkendelse af at dokumenterbare timer, udover ordinære bestyrelsesmøder, afregnes med timebetaling som et folketingsmedlem, eller kombination af fast vederlag og timebetaling). 3. Godkendelse af årligt vederlag til øvrige medlemmer af bestyrelsen i Nomi4s i/s i perioden , kr ,- (Alternativt godkendelse af at dokumenterbare timer, udover ordinære bestyrelsesmøder, afregnes med timebetaling som et folketingsmedlem, eller kombination af fast vederlag og timebetaling). 2

3 Grundlag for vederlagsberegningen: Beregningen af det faste vederlag tager udgangspunkt i følgende forudsætninger: De faktiske aktiviteter og timeforbrug i 2014 og 2015, og tilsvarende forventninger til de kommende år (Jf. vedlagte opgørelse). En omsætning på over 200 mio. kr. i Nomi4s i/s ekskl. moms og afgifter, drift af 15 pladser og behandlingsanlæg, affaldsindsamling, affaldsbehandling og deltagelse i flere store innovative udviklingsprojekter (nationale og internationale). Overordnet ansvar for affaldsområdets drift og betjening af de 4 interessentkommuners borgere og virksomheder. Vederlagsberegningen for bestyrelsen baseres principielt på timeløn for et folketingsmedlem, som i tidligere godkendelser er accepteret som beregningsgrundlag. I bilaget til anmodningen oplyser Nomi4s i/s følgende: Nedenstående opgørelse er baseret på det faktiske direkte timeforbrug inkl. transporttid i 2014 og 2015, herunder estimerede forberedelsestider mm. Dagsarrangementer er ansat til 8 timer, uagtet at de ofte er af længere varighed og med overnatning. Der forventes tilsvarende aktivitet og timeforbrug i 2016 og Den samlede bestyrelse i Nomi4s i/s: Aktivitet: Antal Timeforbrug Bestyrelsesmøder 5 møder 25 Forberedelse til Bestyrelsesmøder 5 møder 10 Udsendte opfølgninger fra Nomi4s i/s 5 Almindelige nyhedsbreve, ajour på affaldsområdet i 24 Forhold til de politisk kompetenceoverdragne opgaver Besigtigelse af egne anlæg, temadage og temamøder 2 dage 16 Konferencer, besigtigelse af eksterne anlæg, studieture 4 dage 32 Samlet timeforbrug for alm. bestyrelsesmedlemmer 112 Næstformand i Nomi4s i/s: Aktivitet: Antal Timeforbrug Aktiviteter som alm. bestyrelsesmedlem jf. ovenstående 112 Formandsmøder i forbindelse med bestyrelsesmøder 7 møder 28 og andre møder om aktuelle problemstillinger mm., typisk med deltagelse af direktør og bestyrelsesformand Løbende ajourføring af viden på affaldsområdet, udover forventet tidsforbrug hos øvrige 12 Bestyrelsesmedlemmer. Drøftelse af aktuelle sager, herunder mediesager og sager af væsentlig betydning for interessentskabet

4 Typisk pr. mail eller telefonisk med direktør og/eller bestyrelsesformand. Møder med andre interessenter, herunder 3 møder 15 forhandlinger samt møder med andre affaldsselskaber om strukturelle forhold, eventuelle samarbejder mm. Repræsentative opgaver for interessentskabet, 2 møder 8 herunder indvielser, receptioner o.lign. Samlet timeforbrug for næstformand 190 Formand i Nomi4s i/s: Aktivitet: Antal Timeforbrug Aktiviteter tilsvarende Næstformand jf. ovenstående 190 Forhåndsdrøftelser i forbindelse med bestyrelsesmøder 60 og andre møder, drøftelse af aktuelle problemstillinger, udtalelser til pressen, shitstorms mm., som afklares/drøftes direkte mellem formanden og direktør/ledelsen i nomi4s i/s Løbende ajourføring af viden på affaldsområdet, 24 udover forventet tidsforbrug hos øvrige bestyrelsesmedlemmer og næstformand Opgaver i forbindelse med dokumenter mm. der 48 kræver tegningsberettigede underskrifter fra nomi4s i/s, herunder gennemgang af ofte omfattende og komplicerede dokumenter. Tegning sker normalt altid af direktør og formand i forening. (Samarbejdsaftalens 9.1) Godkendelse af udgifter (jf. Bestyrelsens forretningsorden om tilsyn) 18 Repræsentative opgaver for interessentskabet, 2 møder 8 herunder indvielser, receptioner o.lign. udover tilsvarende med deltagelse af Næstformanden Samlet timeforbrug for formand 348 Statsforvaltningens kompetence og regelgrundlaget Kommunestyrelseslovens 60, stk. 1, er sålydende: Aftaler om samarbejde mellem kommunerne, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelses beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra statsforvaltningen. Tilsynsmyndighedens godkendelse af vedtægter m.v. for kommunale fællesskaber omfatter både en legalitets- og hensigtsmæssighedsprøvelse, herunder af eventuelle bestemmelser om vederlæggelse af medlemmer af bestyrelsen for de pågældende selskaber. Det er således tilsynsmyndigheden, der via godkendelsesbeføjelsen træffer bestemmelse om vederlæggelse af medlemmer af bestyrelsen for kommunale fællesskaber. 4

5 De principper, som fremgår af det tidligere Indenrigsministeriums cirkulæreskrivelse nr af 4. marts 1981 om vederlæggelse af hverv som medlem af bestyrelsen for selskaber, som helt eller delvist er i offentlig eje, finder fortsat anvendelse ved Statsforvaltningens vurdering af, om der skal ske godkendelse af vederlag. Det fremgår af cirkulæreskrivelsen, at vederlæggelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem som udgangspunkt bør ske på grundlag af reglerne om mødediæter efter (nu) 16a i den kommunale styrelseslov. Udgangspunktet er således, at der alene kan vederlægges med udbetaling af mødediæter. I de tilfælde, hvor forberedelsen til møderne går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser og lignende kan en fast vederlagsordning være berettiget. Det vil ofte være formanden eller næstformanden, der har en sådan merbelastning, som ikke er knyttet til egentlig mødetid. Det fremgår også af skrivelsen, at et fast vederlag i givet fald fastsættes på grundlag af en opgørelse over den tid, der anvendes eller forventes anvendt. Vederlaget beregnes sædvanligvis ud fra den timeløn, som et folketingsmedlem oppebærer, medmindre hvervets karakter taler for, at der tages udgangspunkt i en højere lønramme. Et højt tidsforbrug kan ikke i sig selv begrunde et fast vederlag. Karakteren og omfanget af det kommunale fællesskabs virksomhed skal tillige indgå i vurderingen. Udover tidsforbruget indgår det således blandt andet i vurderingen af, om et fast vederlag er berettiget, at fællesskabet har en omsætning af en vis størrelse. Det fremgår af Folketingets hjemmeside, at grundvederlaget pr. 1. oktober 2013 for et folketingsmedlem er kr. Beregnet ud fra et anslået timeforbrug på 1924 timer, svarer det til en timesats på ca. 312 kr. Grundvederlaget pr. 1. oktober 2014 er kr. Beregnet ud fra et anslået timeforbrug på 1924 timer, svarer det til en timesats på ca. 320 kr. Eksempler fra praksis Indenrigsministeriet udtaler i 1995, at oplysninger om et forholdsvist højt tidsforbrug for et bestyrelsesmedlem ikke i sig selv kan begrunde, at der godkendes et fast vederlag til det pågældende medlem. Efter ministeriets opfattelse må karakteren og omfanget af det pågældende kommunale fællesskabs virksomhed tillige indgå i tilsynsmyndighedens vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at fravige de almindelige principper i cirkulæreskrivelsen. Sagen vedrørte godkendelse af vederlag til formanden for et plejehjemsfællesskab bestående af et plejehjem normeret til mellem 72 og 43 personer. Det blev til sagen oplyst, at timeforbruget for formanden i 1993 var ca. 49 timer og i marts-juni 1994 ca. 85 timer. Ministeriet fandt ikke grundlag for at fravige det almindelige udgangspunkt om en diætordning (sag 1995/1361-5). I 2008 godkendte ministeriet et fast vederlag på ca kr. årligt til næstformanden for bestyrelsen i Fynbus. Det forventede timeforbrug for næstformanden var på ca. 200 timer årligt, og fællesskabet havde en forventet årlig omsætning på ca. 456 millioner kr. Ministeriet lagde ikke alene vægt på det anslåede tidsforbrug for næstformanden, men foretog en samlet vurdering af oplysningerne i sagen, fællesskabets omsætning, herunder i forhold til andre trafikselskabers omsætning, og de vederlag til medlemmerne af bestyrelserne, der er godkendt for andre trafikselskaber (sag ). 5

6 I 2013 fandt ministeriet, at det almindelige udgangspunkt om en diætordning ikke kunne fraviges. Sagen vedrørte vederlag til formanden, næstformanden og de menige medlemmer af bestyrelsen for Grundkort Øst I/S. Ministeriet lagde vægt på, at fællesskabet i perioden havde haft en omsætning på mellem 0 og 4,4 mio. kr. om året. Der var således tale om en omsætning af meget begrænset omfang set i forhold til de selskaber, hvor ministeriet havde godkendt særligt vederlag til bestyrelsesformanden og næstformanden. Ministeriet lagde endvidere vægt på, at Grundkort Øst I/S havde oplyst, at formanden i 2007 havde et tidsforbrug på ca. 22 dage (næstformanden ca. 17 dage) og i 2008 havde et ekstraordinært tidsforbrug på ca. 11 dage (næstformanden det samme), og i 2009 og frem et ekstraordinært tidsforbrug på 4-6 dage (næstformanden det samme). Ministeriet fandt ikke, at der for perioden 2007 og frem var tale om et så højt tidsforbrug, at det kunne begrunde, at der godkendes et fast vederlag til formanden og næstformanden. Dette skulle særlig ses i forhold til karakteren og omfanget af fællesskabets virksomhed. Ministeriet bemærkede også, at det angivne tidsforbrug i vidt omfang var knyttet til afholdelse af møder. Ligeledes kunne ministeriet ikke godkende fast vederlag til de menige medlemmer (sag ). Ministeriet henviste i sin afgørelse til, at ministeriet i 1998 havde godkendt et fast vederlag på kr. til formanden for bestyrelsen for I/S Amagerforbrændingen på baggrund af et timeforbrug på ca. 350 timer om året og et fast vederlag til næstformanden på ca kr. på baggrund af et timeforbrug på mellem timer årligt. Ministeriet henviste også til, at ministeriet i 1999 havde godkendt et fast vederlag på kr. årligt til formanden for bestyrelsen og repræsentantskabet af Storstrøms Trafikselskab på baggrund af oplysninger om et timeforbrug på 400 timer årligt. Selskabet havde en omsætning på 240 mio. kr. årligt. Statsforvaltningen godkendte i 2014 et fast vederlag på kr. årligt i perioden til formanden for et nyt kommunalt fællesskab, Nordsjællands Park og Vej. Statsforvaltningen lagde vægt på tidsforbrug, karakteren, omfang samt omsætning. Der blev også henset til, at der var tale om opstart af et kommunalt fællesskab. Statsforvaltningen henviste til oplysningerne i sagen om, at der for formanden kunne være en betydelig arbejdsbyrde i form af forberedelse, besigtigelser og daglig kontakt med fællesskabets administration. Statsforvaltningen henviste også til det oplyste om, at formanden ville skulle håndtere hastesager, herunder være til stede ved besigtigelser, og at formanden nærmest daglig ville have kontakt med chefen for fællesskabet og reelt stå til rådighed for administrationen i fællesskabet på daglig basis. Der var oplyst et forventet timeforbrug på 280 timer, fordelt på 160 timer til forberedelse af bestyrelsesmøder og 120 timer til arbejde, der ikke direkte er knyttet til bestyrelsesmøderne. Statsforvaltningen godkendte endvidere et fast vederlag på kr. årligt til næstformanden frem til og med Der var oplyst et forventet tidsforbrug på 140 timer, fordelt på 80 timer til i samarbejde med formanden forberedelse af bestyrelsesmøder og 60 timer til arbejde, der ikke direkte var knyttet til bestyrelsesmøderne. For så vidt angik de menige medlemmer af bestyrelsen, fandt Statsforvaltningen, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at vederlæggelse af hvervet som bestyrelsesmedlem burde ske på grundlag af reglerne om mødediæter efter 16a i den kommunale styrelseslov. Omsætningen var oplyst til at være 80 mio. kr. årligt (j.nr /513). Statsforvaltningen godkendte i 2014 et fast vederlag på kr. om året til formanden for affaldsselskabet L90 i perioden Selskabet havde i 2013 en omsætning på ca. 284 mio. kr. Tidsforbruget var angivet til ca. 400 timer. Statsforvaltningen oplyste, at: Statsforvaltningen efter de konkrete omstændigheder [kan] godkende det faste vederlag på kr. om året til formanden for perioden Statsforvaltningen lægger herved særlig vægt på, at de af tilsynsmyndigheden hidtil godkendte vederlag har været på cirka samme niveau siden Det fremgår af sagsakterne, at tilsynsmyndighedens tidligere godkendelse har været begrundet i oplysningerne om formandens aktiviteter og forventede tidsforbrug, jf. ovenfor. 6

7 Samtidig oplyste Statsforvaltningen bl.a., at: Særligt for så vidt angår godkendelse af faste vederlag i kommunale fællesskaber, kan der fremover ske ændringer i forhold til hidtidig praksis i den pågældende regionale landsdel. Vi henviser herved til, at blandt andet hensynet til hvad der er godkendt i andre lignende kommunale fællesskaber, indgår i Statsforvaltningens afgørelse. I forbindelse med den fremtidige behandling af anmodninger om godkendelse af faste vederlag til medlemmer af bestyrelserne i kommunale fællesskaber, jf. 60 i kommunestyrelsesloven, som efter reformen den 1. juli 2013 nu omfatter hele landet, vil der således være opmærksomhed herpå i relation til samordning af praksis. I 2015 godkendte Statsforvaltningen et fast vederlag på kr. om året til formanden for Østdeponi i perioden Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at godkende et årligt vederlag på kr. Statsforvaltningen lagde særligt vægt på, at det kommunale fællesskabs omsætning (ca. 56 mio. kr. i 2013 og ca. 70 mio. kr. 2012) var af begrænset omfang i forhold til andre kommunale fællesskaber, hvor der er godkendt fast vederlag, og at det angivne tidsforbrug i vidt omfang var knyttet til afholdelse af møder, seminarer samt vurderinger i forhold til regeringens ressourcestrategi og regionale samarbejder. Statsforvaltningen fandt, at det kunne give anledning til tvivl, om der var grundlag for at fravige udgangspunktet om mødediæter. Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger og praksis for godkendelse af faste vederlag fandt Statsforvaltningen dog at kunne godkende et fast vederlag på kr. Afgørelsen er af Østdeponi efterfølgende påklaget til Social- og Indenrigsministeriet, der ved brev af 30. juni 2016 har stadfæstet Statsforvaltningens afgørelse (sagsnummer ). Statsforvaltningens afgørelse Ved vurderingen af anmodningen om godkendelse af vederlagene lægger Statsforvaltningen ikke alene vægt på det anslåede tidsforbrug for formanden, næstformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer, men har foretaget en samlet vurdering af oplysningerne i sagen, det kommunale fællesskabs karakter og omsætning, herunder i forhold til andre kommunale fællesskaber, og de vederlag til medlemmer af bestyrelserne, der er godkendt for andre kommunale fællesskaber. A. Formanden Der er oplyst et samlet tidsforbrug på ca. 348 timer årligt. Statsforvaltningen finder, at der for formanden er en betydelig arbejdsbyrde ud over deltagelsen i møder m.v. forbundet med hvervet som formand for bestyrelsen, at det kan begrunde et fast vederlag. Vi henviser til det ovenfor beskrevne om det forventede konkrete timeforbrug på ca. 348 timer, fordelt på forskellige arbejdsopgaver sammenholdt med karakteren og omfanget af det kommunale fællesskab, som det er beskrevet, herunder omsætningen på omkring 200 mio. kr. årligt, samt godkendte vederlag i andre kommunale fællesskaber. Statsforvaltningen godkender det faste vederlag til formanden på kr. årligt. B. Næstformanden Der er oplyst et forventet tidsforbrug på ca. 190 timer årligt. 7

8 Statsforvaltningen finder, at der for næstformanden er en betydelig arbejdsbyrde ud over deltagelsen i møder m.v. forbundet med hvervet som næstformand for bestyrelsen, at det kan begrunde et fast vederlag. Vi henviser til det ovenfor beskrevne om det forventede konkrete timeforbrug på ca. 190 timer, fordelt på de forskellige arbejdsopgaver sammenholdt med karakteren og omfanget af det kommunale fællesskab, som det er beskrevet, herunder omsætningen på omkring 200 mio. kr. årligt, samt godkendte vederlag i andre kommunale fællesskaber. Statsforvaltningen bemærker, at næstformanden som udgangspunkt ikke kan honoreres for varetagelse af opgaver, som formanden allerede er honoreret for at varetage. Omvendt er det op til bestyrelsen selv at tilrettelægge fordelingen af opgaver mellem formand og næstformand. Der kan være saglige grunde til at en opgave varetages i fællesskab mellem formand og næstformand, uden at der af denne grund i relation til vederlæggelsen er tale om dobbeltvederlæggelse for samme funktion. Statsforvaltningen henviser til det af Nomi4s i/s oplyste om henholdsvis formandens og næstformandens opgavebeskrivelse og tidsforbrug, og vi forstår oplysningerne således, at flere opgaver varetages i fællesskab mellem formand og næstformand, fordi der er et konkret behov herfor. Statsforvaltningen godkender det faste vederlag til næstformanden på kr. årligt. C. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Der er oplyst et forventet tidsforbrug på ca. 112 timer årligt. Statsforvaltningen finder, at der på baggrund af de foreliggende oplysninger om tidsforbrug og karakteren af de øvrige bestyrelsesmedlemmers opgaver og samt oplysningerne om omfanget og karakteren af det kommunale fællesskabs virksomhed ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at vederlæggelse af hvervet som bestyrelsesmedlem som udgangspunkt bør ske efter reglerne om mødediæter efter 16 a i kommunestyrelsesloven. Statsforvaltningen lægger vægt på det oplyste forventede tidsforbrug for bestyrelsesmedlemmerne, der ud over deltagelse i bestyrelsesmøderne og forberedelse heraf, der udgør ca. 35 timer, (varigheden af møderne er ca. 5 timer pr. gang og forberedelsestiden ca. 2 timer pr. gang), består i opfølgninger (5 timer), nyhedsbreve/holde sig ajour (24 timer), besigtigelse af egne anlæg, temamøder mv. (16 timer) og konferencer, besigtigelse af eksterne anlæg og studieture (32 timer), i alt ca. 77 timer. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke er tale om så højt et tidsforbrug, der går ud over, hvad der normalt kan forventes af et bestyrelsesmedlem eller en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, at det kan begrunde, at der godkendes et fast vederlag. Statsforvaltningen henviser endvidere til det ovenfor beskrevne om hensynet til fællesskabet karakter og omsætning samt godkendte vederlag i andre kommunale fællesskaber. Statsforvaltningen kan derfor ikke godkende faste vederlag til de øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer i Nomi4s i/s. Statsforvaltningen godkender, at vederlæggelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem sker på grundlag af reglerne i kommunestyrelseslovens 16 a. Der kan vederlægges med udbetaling af mødediæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Statsforvaltningen henviser til Social- og Indenrigsministeriets Vejledning om kommunale fællesskaber, april 2016, side 62 f. 8

9 D. Godkendelse af Samarbejdsaftalen Ved af 18. juni 2015 modtager Statsforvaltningen et tilrettet udkast til Samarbejdsaftale for Nomi4s i/s til forhåndsgodkendelse, idet det er kommunernes ønske at få indhentet en sådan forhåndsgodkendelse, inden det ændrede dokument præsenteres i byrådene. Statsforvaltningen forhåndsgodkender ændringerne ved brev af 18. august I brev af 22. februar 2016 har Nomi4s i/s oplyst, at de deltagende kommuner på kommunalbestyrelsesmøder i december 2015 og januar 2016, jf. ovenfor, har godkendt den tilrettede Samarbejdsaftale. Statsforvaltningen godkender hermed i medfør af 60 i kommunestyrelsesloven Samarbejdsaftalen for Nomi4s i/s. Vi bemærker for god ordens skyld, at eventuelle senere ændringer af Samarbejdsaftalen kræver Statsforvaltningens godkendelse. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Social- og Indenrigsministeriet, jf. 52, stk. 2, i kommunestyrelsesloven. *** Afgørelsen vil blive offentliggjort på Med venlig hilsen Hanne Villumsen Kontorchef Susann Starzet 9

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse. Statsforvaltningens brev til et kommunalt fællesskab 2 0 1 4-1 9 9 2 3 0 Dato: 29-01-2016 Afgørelse om vederlag til bestyrelsesformanden Feltengård I/S anmoder ved e-mail af 12. december 2013 Statsforvaltningen

Læs mere

Østdeponi Uldjydevej Herning. Vederlag til bestyrelsesformanden

Østdeponi Uldjydevej Herning. Vederlag til bestyrelsesformanden 2014-176783 Østdeponi Uldjydevej 2 7400 Herning Dato: 09-07- 2015 Vederlag til bestyrelsesformanden Østdeponi har ved mail af 25. februar 2014 anmodet om Statsforvaltningens godkendelse af et fast vederlag

Læs mere

AFLD I/S har i et brev af 8. marts 2016 anmodet Statsforvaltningen om at godkende faste vederlag til formanden og næstformændene i bestyrelsen

AFLD I/S har i et brev af 8. marts 2016 anmodet Statsforvaltningen om at godkende faste vederlag til formanden og næstformændene i bestyrelsen AFLD I/S Uldjydevej 2 7400 Herning 2016-22036 Dato: 08-07-2016 Anmodning om godkendelse af vederlag AFLD I/S sagsnr. 15110002 AFLD I/S har i et brev af 8. marts 2016 anmodet Statsforvaltningen om at godkende

Læs mere

Statsforvaltningen skal indledningsvis beklage den meget lange sagsbehandlingstid.

Statsforvaltningen skal indledningsvis beklage den meget lange sagsbehandlingstid. 2014-173140 Renosyd i/s Norgesvej 13 8660 Skanderborg Dato: 08-07-2016 Svar på anmodning om godkendelse af ændring af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Renosyd i/s Renosyd i/s anmoder ved brev af 13.

Læs mere

Statsforvaltningen kan ikke godkende faste vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer.

Statsforvaltningen kan ikke godkende faste vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer. 2015-8180 TVIS TREKANTOMRÅDETS VAR- METRANS MISSIONSSELSKAB I/S Tonne Kjærsvej 11 7000 Fredericia Dato: 08-07-2016 Svar på anmodning om godkendelse af vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer i TVIS

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til Trafikselskabet Sydtrafik

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til Trafikselskabet Sydtrafik Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til Trafikselskabet Sydtrafik 30-09- 2009 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV 10 Vedrørende anmodning om forøgelse

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Klagesag vedrørende godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Grundkort Øst I/S

Klagesag vedrørende godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Grundkort Øst I/S Grundkort Øst Energivej 3 4180 Sorø E-post: lbe@geodata.dk Sagsnr. 2012-00514 Doknr. 45474 Dato 17-06-2013 Klagesag vedrørende godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Grundkort Øst I/S Ved brev

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Dato: Afgørelse om vederlag til bestyrelsen i Energnist I/S. Tilsynet

Ankestyrelsens brev til en advokat. Dato: Afgørelse om vederlag til bestyrelsen i Energnist I/S. Tilsynet Ankestyrelsens brev til en advokat 2 0 1 5-1 3 2 7 9 Dato: 30-10-2017 Afgørelse om vederlag til bestyrelsen i Energnist I/S Statsforvaltningen har i afgørelse af 8. juli 2016 meddelt Energnist I/S, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. januar 016 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. november 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Vedr. Deres henvendelse om bestyrelsessammensætningen i I/S REFA

Statsforvaltningens brev af 7. november 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Vedr. Deres henvendelse om bestyrelsessammensætningen i I/S REFA Statsforvaltningens brev af 7. november 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 07-11- 2007 Vedr. Deres henvendelse om bestyrelsessammensætningen i I/S REFA De har på vegne af SF-gruppen henvendt Dem om

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette 2015-78908 Statsforvaltningen skrev den 18. marts 2016 således

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Aftale. ophævelse af det kommunale fællesskab, Sydjysk Affaldsvarme I/S

Aftale. ophævelse af det kommunale fællesskab, Sydjysk Affaldsvarme I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11799 paa@energiogmiljo.dk

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2016-81617 Dato: 20-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Claus Henrik Broge Meyer, vedrørende ejendommen beliggende Gylfesvej 19D, Helsingør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. december 2009 til et advokatfirma: Vedr.: Vedtægter for Naturgas Fyn I/S:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. december 2009 til et advokatfirma: Vedr.: Vedtægter for Naturgas Fyn I/S: Statsforvaltningens skrivelse af 9. december 2009 til et advokatfirma: Vedr.: Vedtægter for Naturgas Fyn I/S: Advokatfirmaet Horten har på vegne af Naturgas Syd I/S anmodet om statsforvaltningens godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution 2016-2 7 4 2 3 Dato: 12-12-2016 Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Du har som bestyrelsesformand

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Statsforvaltningen skal beklage den meget lange sagsbehandlingstid. Resumé

Statsforvaltningen skal beklage den meget lange sagsbehandlingstid. Resumé Statsforvaltningens brev til en advokat 2 0 1 4-205431 Dato: 02-12-2016 Vedrørende Fonden Sydfyns Elforsyning Ved brev af 12. oktober 2012 videresendte det daværende Økonomiog Indenrigsministerium Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem 2014-185434 Dato: 03-02-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Hvidovre Kommune Den 11. marts 2013 har du som kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre

Læs mere

Esbjerg Kommune udtalelse vedr. støtte til vandrerhjem

Esbjerg Kommune udtalelse vedr. støtte til vandrerhjem Esbjerg Kommune udtalelse vedr. støtte til vandrerhjem Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg 2015-44063 Dato: 24-08-2016 Henvendelse vedrørende kommunal støtte til udbygning af Danhostel Ribe (Ribe

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere