Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon OVERDRAGELSESAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE"

Transkript

1 PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon Bolig nr OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen Adresse: Gunløgsgade 35, 4. th. Postnr.: 2300 København S (i det følgende kaldet sælger) sælger herved andelsbolig beliggende Gunløgsgade 35, 4. th., 2300 København S og den til boligen knyttede andel i A/B SAGA G til medundertegnede Navn: Adresse: Postnr.: Tlf.nr.: (i det følgende kaldet køber) på følgende vilkår: 1. Andel og lejlighed. Overtagelsesdag. Andelen overdrages med den til andelen tilhørende ret og pligt til at bebo andelsboligen i overensstemmelse med foreningens til enhver tid gældende vedtægt. Køber er bekendt med, at bestyrelsen godkender køber som andelshaver under forudsætning af, at køber flytter ind i andelslejligheden og benytter denne til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Andel og lejlighed overtages den I det omfang sælger har været andelshaver i foreningen opsiges medlemskabet og brugsretten til lejligheden med sælgers underskrift tillige pr. samme dato. Lejligheden afleveres af sælger i ryddet stand på overtagelsesdagen kl Sælger afleverer alle nøgler til køber. Pulterrum skal være tømte, og effekter må ikke være henstillet på foreningens fællesareal. Andelsbevis skal sendes til administrator.

2 Aflæsning af el-måler og eventuel gasmåler påhviler sælger. Sælger skal sørge for at få kvittering fra køber på at el- og gasmåler er aflæst korrekt. Køber skal selv tilmelde sig hos forsyningsselskaberne. Administrator sørger for flyttemeddelelse til varmeaflæsningsfirma. 2. Købesum m.m. I forbindelse med overtagelse af andelen med brugsretten til lejligheden Gunløgsgade 35, 4. th., 2300 København Sbetales kr ,00, hvilket beløb fremkommer således: Andel i foreningens formue = registrerede kvadratmeter (60,00 kvm.) af kr ,00 pr. kvm., jfr. referat af ordinær generalforsamling 23. september 2013 = kr ,00 Forbedringer kr. 0,00 Mangler kr. 0,00 Løsøre kr ,00 Afslag kr. 0,00 Aftalt pris kr ,00 En måneds boligafgift, varme, m.m kr ,00 Andel af foreningens overdragelsesomkostninger, advokat kr ,00 Navneskilt kr. 550,00 Til indbetaling af køber kr ,00 Køber er gjort opmærksom på, at de af foreningen registrerede kvadratmeter for de enkelte lejligheder ikke i alle tilfælde er præcis det samme, som myndighederne har registreret. Køber skal stille sædvanlig bankgaranti for købesummen. Bankgarantien erstattes af kontant deponering kr ,00 på foreningens konto senest 5 hverdage før overtagelsesdagen. Køber kan i stedet for bankgaranti indbetale hele beløbet. Bankgaranti eller indbetaling skal ske senest 5 hverdage efter at køber har modtaget besked om, at sælger har underskrevet overdragelsesaftalen. Alle indbetalinger skal ske ved overførsel fra netbank med følgende indbetalingskode +71< Benytter køber eller købers bank ikke netbank, kan indbetalingskort rekvireres. Køber er gjort bekendt med, at overtagelse af almindeligt løsøre er frivillig, således at lejligheden kan købes også uden dette løsøre. Hvis køber ikke vil overtage almindeligt løsøre, bortfalder eventuelt nedslag i prisen og naturligvis også evt. beløb for løsøre. Løsøre, der er indbygget i lejligheden, kan køber ikke nægte at overtage. 3. Afregning til sælger. Der afregnes aconto over for sælger eller panthavere (evt. udlægshavere) senest 3 uger efter overtagelsesdagen, hvis følgende forinden er opfyldt: I. Køber skal have indbetalt hele købesummen og første måneds boligafgift, II. både køber og sælger skal have underskrevet overdragelsesaftalen, III. køber skal have underskrevet boligaftale, IV. sælger skal have afleveret andelsbevis, V. fortrydelsesretten skal være udløbet for køber, VI. bestyrelsen skal have godkendt overdragelsen, VII. sælger skal have oplyst konto, hvortil afregning kan ske.

3 Ved afregning over for sælger fradrages eventuelle restancer til foreningen, herunder evt. gebyr for udarbejdelse af vurderingsrapport, kr ,00 gebyr for afregning kr ,00*, herunder forespørgsel til andelsboligbogen og korrespondance med pant- og udlægshavere, andel af foreningens øvrige overdragelsesomkostninger til advokat, kr ,00, eventuelt gebyr ved mere end 1 udbetaling til andelshaver, udlægs- og/eller panthavere, kr. 375,00* pr. stk. og et anslået beløb til sikkerhed for varmeefterbetaling, dog minimum 2.000,00. Der fradrages endvidere kr ,00 til udstedelse af nyt andelsbevis, hvis dette ikke er sendt til administrator. De med *-markerede gebyrer bortfalder, hvis sælgers bank afgiver indeståelse med hensyn til, at afregning sker i h.t. andelsboligbogen inklusive evt. påkrav til pant- og udlægshavere om at slette deres pant/udlæg. Lejligheden skal afleveres i ryddeliggjort stand og med korrekt tømt pulterrum, dvs. uden at indholdet af pulterrummet er placeret på foreningens fællesareal. Overholdes ovenstående ikke, afregnes tidligst når ren- og ryddeliggørelse samt tømning af pulterrum / fjernelse af hensatte effekter på fællesareal er sket. Ved evt. begæring om a conto afregning fradrages minimum kr ,00. Rengøring, tømning af pulterrum m.m. foranlediges udført og for sælgers regning, hvorefter endelig afregning foretages. Gebyr for a conto afregning andrager kr. 625, Mangler, voldgift, m.m. Sælger erklærer, at der ikke sælger bekendt er skjulte mangler. Hvis det imod forventning alligevel skulle vise sig, at der er skjulte mangler, skal et evt. nedslag i købesummen, jfr. 2, i forhold til det maksimalt lovlige i h.t. loven forlods betragtes som kompensation til køber for, at der er en skjult fejl og mangel i lejligheden, som sælger ikke har været bekendt med. Lejligheden overtages inden for ovenstående rammer og inden for rammerne af Lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber af køber som den er og forefindes og som beset af køber. Sælger oplyser, at forbedringer og løsøre er gældfri ved overdragelsen og i lovlig og funktionsdygtig stand. Hvis der opstår uenighed mellem sælger, køber eller bestyrelsen om fastsættelsen af pris for forbedringer/mangler, inventar og løsøre eller evt. pristillæg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen på den i vedtægtens 14.5 nævnte måde. Hvis køber rejser krav om voldgift i h.t. vedtægtens 14.5 inden overtagelsesdagen eller inden hele salgssummen er afregnet til sælger, kan bestyrelsen beslutte, at endelig afregning skal afvente voldgiftsmandens afgørelse. Til køber bemærkes, at bestyrelsen kun deltager i den i vedtægtens 15, stk. 6 anførte gennemgang af boligen, hvis begæring herom fremsættes skriftligt, og at købers frist for at gøre indsigelse i anledning af mangler gælder fra dispositionsdagen, og uanset om der er foretaget gennemgang med bestyrelsen eller ej.

4 5. Boligaftale. Samtidig med underskrivningen af denne overdragelsesaftale, underskriver køber boligaftale, hvor boligafgiftens størrelse og andre ydelser, der skal betales til andelsboligforeningen, fremgår. 6. Bestyrelsens godkendelse. Overdragelsen er betinget af, at køber og overdragelsens vilkår godkendes af bestyrelsen for andelsboligforeningen. Såfremt bestyrelsen ikke kan godkende salget, er handlen at betragte som annulleret, og eventuel betalt købesum tilbagebetales til køber uden tillæg af rente. Såfremt bestyrelsen for andelsboligforeningen godkender køberen, men ikke kan godkende den aftalte salgspris, frigives den af bestyrelsen godkendte købesum til sælger. Det overskydende beløb tilbagebetales til køber, medmindre sælger inden tre uger skriftligt meddeler, at dette ikke kan accepteres, og at uenighed ønskes afgjort, således som foreningens vedtægter foreskriver, jfr I så fald skal det beløb, hvorom der er tvist, deponeres på særskilt konto, indtil sagen er afgjort. Derefter frigives det deponerede beløb med rente til sælger respektive køber, alt efter afgørelsen. Bilag til overdragelsesaftalen: 7. Oplysninger og bilag. Vedtægt Referat af seneste generalforsamlinger, inklusive seneste ordinære. Seneste generalforsamlingsgodkendte regnskab Seneste generalforsamlingsgodkendte budget Fortrydelsesret Boligaftale Husorden Lov om andelsboligforeninger 5, 15, stk 1, og 16, stk 1 og 3. Energimærke Vurderingsrapport Undertegnede køber bekræfter ved min underskrift, at jeg har modtaget og gennemlæst ovennævnte bilag. Ovenstående dokumenter og øvrige dokumenter for foreningen, som køber bør læse, kan ses på Køber og sælger erklærer begge på tro og love, at der i forbindelse med salg af andelen udelukkende er betalt den i 2 nævnte købesum, ligesom vi erklærer, at vi ikke har aftalt andet køb eller andre betingelser i forbindelse med handlen. 8 Fortrydelsesret. Køber kan træde tilbage fra (fortryde) denne aftale om køb af fast ejendom, hvis køber opfylder de betingelser, der fremgår af bilag 3 til denne aftale. Bilag 3 skal særskilt underskrives. SÆLGER SKAL UDFYLDE NEDENSTÅENDE: Sælgers kontonummer, hvortil der kan afregnes:

5 -adresse til sælgers bank: Sælgers nye adresse: Dato / 2014 Louise Risager Christensen Som ægtefælle til overdrageren samtykker jeg hermed i, at brugsretten til lejligheden opsiges: Dato / 2014 Bestyrelsens godkendelse af køber samt overdragelsesaftalens vilkår: Dato:

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken

Andelsboligforeningen Slotsbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsbakken Indholdsoversigt Side 1 1Navn og hjemsted, 2 Formål, 3 Medlemmer, 4 Indskud, 5 Hæftelse, 6 Andel Side 2 7 Boligaftale, 8 Boligafgift, 9 Vedligeholdelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. A / B Å G A D E 1 3 6 m. fl.

V E D T Æ G T E R F O R. A / B Å G A D E 1 3 6 m. fl. V E D T Æ G T E R F O R A / B Å G A D E 1 3 6 m. fl. beliggende Borups Plads 1-7/ Borups Allé 25-33/ Skotterupgade 16-22 og Ågade 136-144, 2200 København N ÅBENRÅ 31 BOX 63 1002 KØBENHAVN K TLF 33 13 11

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN

V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V E D T Æ G T E R FOR A/B MARGRETHEHÅBSPARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fælleshuset Kornvej 2 4000 Roskilde cvr

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse 15. januar 2010 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere