!!!! Lejlighed!i!København!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!! Lejlighed!i!København!"

Transkript

1 Bachelorafhandling Studerende:MadsFibigerRasmussen HA;Almen Vejleder:FrankPedersen LejlighediKøbenhavn 0Atkøbeellerleje? AarhusSchoolofBusiness&SocialSciences,AarhusUniversitet DepartmentofBusinessAdministration Maj2015 Tegn.umellemrum:

2 Abstract The main objective of this paper is to evaluate the costs for respectively purchasing an apartmentincopenhagenandrentingitouttoyourchild,asopposetopayingamonthly subsidyinordertopartlycovertherentofarentalapartmentfora5;yearperiod. Thereforethethesiscoversthebasiccostsofbuying,owningandsellinganapartmentin Copenhagenforthegivenperiodoftime. Therewillbeshedlightonthedifferentmortgageloansavailableforthegiveninvestment andfurthermoredecidedupontheleastexpensivefinancingfortheowner;occupiedapart; ment. Inordertofullydeterminethecostsattachedtotheinvestinginanapartmentforthechild, theexpectedpricemovementforcopenhagenbasedapartmentswillbestatisticallyextrap; olated,withtheuseofhistoricaldataandanautoregressiveregression. Inordertocreateacashflowfortheinvestmentitisessentialtoexaminethedifferenttax deductionadvantagesavailabletoexploitwhenrentingtheapartmenttothechildthrougha registeredcompany. Throughtheseexplorationsitispossibletodeterminethepresentvalueofthetworespec; tivehousingalternativeswiththeuseofinvestmenttheorycomprisingtheuseofwaccand CAPM. TheinvestmentanalysisisadjustedwiththeuseofAswathDamodaran stheoriesonvalua; tionofprivatebusinesses,inordertodeterminethecorrectcostofcapitalfortheinvest; ment. Byexaminingthesumofthepresentvaluesofthecashflowsforthetwodifferentalterna; tives,theleastexpensiveoptioncanbeconcluded. Finallythepaperexaminesthesensitivityoftheconclusionbasedonthemostriskyassump; tionsandexpectationsappliedtoreachthefindings. In doing so, the reader is provided with an educated understanding of the costs and the mostimportantunderlyingfactorsfordeterminingthefirstmentioned.

3 Indholdsfortegnelse Abstract(...(2 Indholdsfortegnelse(...(3 1. Indledning(...(1 1.2Problemformulering Afgrænsning Metode Baggrund(og(forudsætninger(for(forældrekøb(og(lejelejlighed(...(8 2.1 Familiensøkonomiskefundament Eje;oglejelejlighed Omkostningervedatforetageetforældrekøb Engangsomkostninger: Løbendeomkostninger: Salgsomkostninger: Omkostningervedlejeaflejelejlighed Initialelejeomkostninger: Løbendelejeomkostninger: Opsigelsesomkostninger: Opsummering (Finansiering(af(ejerlejlighed(...(14 3.1Realkreditlån Fastforrentetobligationslån Rentetilpasningslån Variabeltforrentetlån Renteudvikling Scenarieanalyse Regression: Likviditet: Resultater: Opsummering: (Prisudvikling(for(forældrekøbet(...(26 4.1UdviklingiejerlejlighedspriserneiKøbenhavn ScenarioanalyseforprisudviklingiejerlejlighederiKøbenhavn Regression: Resultater: Opsummering (Skat(...(32

4 5.1Virksomhedsordningen Salgafforældrekøbivirksomhedsordningen Udregningaflikviditetsbudgetterivirksomhedsordningen: Resultateraflikviditetsbudgetterne: Opsummering (Investeringsanalyse(...(38 6.1Forældrekøbet: Fastsættelseafkalkulationsrentefoden: Fastsættelseafafkastkravetforgælden Afkastkravforegenkapitalen: WACC: Nutidsværdienforforældrekøbet Nutidsværdiforlejelejlighed Sammenligningafinvesteringsalternativerne (Følsomhedsanalyse(...(52 8.(Konklusion(...(55 8.1Bibliografi Bilag...61 BILAG1:Initialoversigtoveromkostningervedhhv.forældrekøboglejelejlighed...61 BILAG 2: Realkreditlånsudvikling, scenarieanalyse for F1 lån, indeholdende scenarieanalyse, regressionoglikviditetsoversigt...65 BILAG3:LikviditetsanalyseoverF5;lån...71 BILAG 4: Scenarieanalyse for 30;årigt fastforrentet lån, indeholdende scenarieanalyse, regressionoglikviditetsoversigt...73 BILAG 5: Prisudvikling ejerlejligheder, scenarieanalyse for prisudvikling på ejerlejligheder i København,indeholdendescenarieanalyseogregression...77 BILAG6:LikviditetsoversigtF BILAG7:Likviditetsoversigtvirksomhedsordningen30;årigfastforrentetobligationslån...83 BILAG8:LikviditetsoversigtvirksomhedsordningenF1;lån...85 BILAG9:Markedsudvikling...87 BILAG 10: Nutidsværdi af betalingsstrømmene for forældrekøb og lejelejlighed, og desuden metodetiludregning...88 BILAG11:GoalSeek...95

5 1. Indledning Købaffastboligerfordeflestedanskere,denstørsteinvesteringdeforetagersigideres livstid. Især i de senere år har fokus langsomt flyttet sig fra boligen som værende et for; brugsgodeiformafbeboelsetiletinvesteringsaktiv,derkanskabeetafkastiforbindelse medprisstigninger.dennenyemådeatbeskueboligenpåerihøjgradblevetdyrketafde danskemedier,isærefterboligboblenfandtstediforbindelsemedfinanskrisen.denstore mediebevågenhed giver boligen en relativt central placering i nyhedsstrømmen, og man præsenteresmedjævnemellemrumfordiverse eksperter fraerhvervslivet,deroftesthar forskelligeholdningertilgunstighedenafinvesteringenifastejendom,samtsituationenfor deunderliggendefinansieringsforhold. Idesenereårharmedierneligeledes,nårstudiestartnærmersig,haftstorfokuspåmanglen af studievenlige boliger i de større universitetsbyer, herunder København. I 2012 var der studerendeiKøbenhavnogpåFrederiksberg,menblot11.000ungdomsboliger 1. Denne markante efterspørgsel har været medvirkende til at skabe prisstigninger på både eje;oglejelejlighederihovedstaden,hvorformarkedetbetragtessomværendeyderstvan; skeligtatgennemskue. Finansieringsmulighederneforejerlejlighederhariåreneoptilfinanskrisenværetkarakteri; seretafenvæsentligliberaliseringvedintroduktionenafrentetilpasningslånogdeafdragsfri lån.iskrivendestund,erderdesudenblevetåbnetopforhistorisklave230;årigefastfor; rentedeobligationslån,hvilketmindskerlåneomkostningerneogdervedfremmerincitamen; tetforatinvestereifastejendom. OpgaveskriverskallæseiKøbenhavntilsommerogerpånuværendetidspunktudenbolig. Dererdogindgåetenaftalemedopgaveskriversforældre,omatderentenskalforetageset forældrekøbikøbenhavn,ellerforældrenevilbetaleetmånedligtsubsidietillejeaflejelej; lighed. Nærværendeafhandlingønskerderfor,påforældrenesvegne,atfremstilleenpraktiskun; dersøgelse,understøttetafteoretiskemodellerogempiriskdata,overhvilkenafdetoalter; nativer,dervilskabedelavesteomkostningerforenfastlagttidsperiodepå5år,hvorbarnet 1 MinisterietforBy,BoligogLanddistrikter:Nøgletalforungdomsboliger(2012) Side1of95

6 forventesatboikøbenhavn.denneundersøgelseviltageafsætifølgendeproblemformule; ring. 1.2Problemformulering Nærværendebachelorafhandlingudarbejdesmedudgangspunktiopgaveskriversforeståen; deboligmangelikøbenhavn.deropstillestokonkreteløsningsmodellerfordetgivnepro; blem 2. Forældrenebidragermedetmånedligtsubsidietilatdækkeenfastlagtdelafudgifterne vedbarnetslejeafenudvalgtlejlighedikøbenhavn. Forældrene foretager et forældrekøb af en udvalgt ejerlejlighed, og herefter udlejer lejlighedentilbarnet. Der ønskes med afhandlingen at undersøge de konkrete omkostninger for den praktiske problemstillingsamtdeunderliggendefaktorer,derkanforventesathaveenomkostnings; mæssigkonsekvensfordetoovenståendealternativer.detteermotivationenbag,atder udføresbådeetpraktiskogetteoretiskstudieiafhandlingen.dermedafledesafhandlingens overordnedehovedspørgsmål: Hvad vil de samlede omkostninger være, ved at foretage et forældrekøb i formafenejerlejlighedtilsitbarn,sometalternativtilatbetaleetsubsidie tilbarnetslejeafenlejlighedpået5<årsperspektiv? Foratbesvaredenoverordnedeproblemstillingerdetnødvendigtatopstilleenrækkeun; dersøgelsesspørgsmål,derhartilformålatgiveenmereuddybendebesvarelse.undersøgel; sesspørgsmåleneeropstilletsåledes,atderførstskabesetgrundlæggendefundamentfor sammenligningenafdetoalternativer,hvorefterderelevantefaktorerundersøgesseparat og slutteligt analyseres investeringsteoretisk for herved at kunne foretage den endelige sammenligningafdetogivnemuligheder.inærværendeafhandlingvilderihøjgradvære fokuspåatfastlæggedegældendeomkostningsmæssigefaktorerforforældrekøbet,dadis; 2 Fremadrettetvilundertegnedebliveomtaltbarnetogundertegnedesforældrevilbliveomtaltfor; ældrene. Side2of95

7 se vurderes som værende mere usikre og desuden vanskeligere at fastlægge. Foratkunnesammenlignedetoalternativersesdetessentieltatforældrenesfaktiskeøko; nomiskeforudsætningerudarbejdes,ogatderdesudenredegøresfordegældendeforud; sætninger for hhv. betaling af subsidie til lejelejlighed og forældrekøb. Herved etableres fundamentetforsammenligningen,ogderforønskesfølgendebesvaret: Hvilkekonkreteforudsætningerogomkostningsmæssigefaktorergørsigmedudgangspunkt iforældrenesøkonomigældendefordetoalternativer,dersøgessammenlignet? Valget af finansieringsmodellen for forældrekøbet er en væsentlig faktor i investeringen i fastejendom.detvurderessomrelevant,atderforetagesenvelovervejetbeslutning,der egnersigtilforældrenespraktiskeøkonomiskeforhold,investeringensløbetidogdesuden dengældenderisikovedlåntypen.derforsøgesfølgendebesvaret: Hvilkenfinansieringsmodelforkøbafejerlejlighedvilføretildelavesteomkostningerunder hensynstagentildengældenderisikoherved? Derbøridennærværendebachelorafhandlingtageshøjdeformuligeudsvingiboligpriser; ne,dadennefaktorharenvæsentligindvirkningpådesamledeomkostningervedforældre; købetefteren5;årigperiode.foratkunneopnåenretvisendekonklusionpåhovedspørgs; måletskalfølgendeundersøges: Hvilkenomkostningsmæssigeffektviletudsvingiboligprisernehaveforforældrekøbetefter en5årigperiode,oghvilkenudviklingkanderforventes? Forældrekøbetvilblivedrevetgennemvirksomhedsordningen,ogvilderfortageudgangs; punktiderelevanteskattereglergældendeforforældrekøb.derkannuopstilleseninitial årliglikviditetsstrømforvirksomheden,medudgangspunktibesvarelsernetildeovenståen; deundersøgelsesspørgsmål,ogdegældendefradragsreglerforvirksomhedsordningen.der; foransesdetsomrelevantatbesvarefølgendespørgsmål: Hvadvildenårligelikviditetsstrømværeveddetteforældrekøbmedudgangspunktidenud< valgtefinansieringsmetodedrevetundervirksomhedsordningen? Efterenopstillingafdenårligelikviditetsstrømerudgangspunktetforenmereinvesterings; teoretiskundersøgelseafdetgældendecashflowforforældrekøbetetableret.kapitalom; kostningernevedinvesteringenbørnufastlæggesforatkunnebenytteinvesteringsteoritil Side3of95

8 atudregnenutidsværdienafcashflowet.dettefordreratfølgendeundersøgelsesspørgsmål bliverbesvaret: Hvadernutidsværdienafcashflowetforforældrekøbetefter5årsammenlignetmedbeta< lingafetmånedligtsubsidiei5år? Foratestimereomkostningerneforforældrekøbetefteren5;årigperiodeerdetnødvendigt atgøresignogleantagelseromkringforventningentilenfremtidigudvikling.derforønskes der gennem en følsomhedsanalyse, at betragte hvorledes mindre ændringer på relevante faktorervilpåvirkenutidsværdienforforældrekøbet.derforønskesfølgendeunderspørgs; målbesvaret: Hvorfølsomerdetvalgtebeboelsesalternativoverforrelevanteusikrefaktorer? Nærværende bachelorafhandling vil, med udgangspunkt i ovenstående undersøgelses; spørgsmål,opstilleengennemarbejdetkøbsanbefalingtilforældrene. 1.2Afgrænsning Afhandlingenbehandlertokonkretebeboelsesalternativer,hvorfordetudelukkendeerde gældendeomkostningerforbundetmeddisse,dervilblivebehandlet.dafokusvilværefor; ældrenesafholdteomkostningerveddetoalternativer,afgrænsesderfraatinkluderebar; netsamtatbetragtefamiliensoménenhed.derudvælgessåvidtmuligttosammenligneli; geopslåedelejlighedermeddeneneforskel,atderhenholdsvisvilværetaleomenleje;og ejerlejlighed. Afhandlingenharikketilformålatundersøgemulighedenforatfremlejeetenkeltværelse, entensomudlejeroglejer,hvorfordetteendvidereharværetenafgræsning.derundersø; gesderforkunmulighedenfor,atbarnetbosættersigaleneientenejer;ellerlejelejlighed. Derudovervilderikkeblivetagethøjdefor,hvorledesenhøjefterspørgselafbådeleje;og ejerlejligheder i København kan besværliggøre processen. Det antages, at de to udvalgte lejlighedseksemplerermuligeatflytteindiforbarnetd.01;04;2015,ogdesudenblivebo; endeienfemårigperiode.dervilderforikkeblivebenyttetdata,derernyereendovenstå; endedato. Side4of95

9 I sammenligningen vil der ikke blive taget højde for boligstøtte og flytteomkostninger, da disseantagessomværendeensuanset,omderforetagesetforældrekøb,ellerdervælges enlejelejlighed. Realkreditlåneterdenenestefinansieringstype,dersøgesundersøgt,dadennelåntypean; tagesforatværedenmindstomkostningsfuldefinansieringstypevedkøbaffastejendom. Med forældrenes faktiske økonomi er banklån mv. desuden ikke af relevans. Der tages i finansieringsafsnittet desuden forbehold for at spekulere i låneomlægning, da forudsætningerneforatlavelåneomlægningerihøjgraderafhængigaflåntagerensperson; ligepræferencerogrisikoprofil. DataindsamlesfraRealkreditDanmark,ogdetantagesatrealkreditbidragetvilværekon; stantforden5;årigeperiode.etafdragsfritlånundersøgesikke,daforældrenesøkonomiske situation tillader dem at afdrage på lånet. Havde forældrene haft dyrere lån ved siden af deres realkreditlån, ville man med fordel kunne have valgt afdragsfri realkreditlån, for at afvikledisseførst. Detnoteres,atdernaturligvisforeliggerenmulighedforforældreneiformafatvælgeaf; dragsfrihed,hvisdemenerdekanopnåenforrentningdererhøjereendlåneudgifterne,ved eninvesteringinogethelttredje.derafgrænsesdogiafhandlingenforatspekulereialter; nativinvesteringerpåforældrenesveje. Ligeledesafgrænsesderforatundersøgemulighedforatkombinerelåntyperne.Stiftelses; omkostningernevedetrealkreditlånvurderesforhøjetilatbenyttesigafmereendéntype realkreditlån for en 5;årig periode og for en ejerlejlighed i denne prisklasse. Uden denne afgrænsningvillånesammensætningsmulighedernedesudenværeuendelige. TilbehandlingafprisudviklingpåejerlejlighederiKøbenhavnafgrænsesderfraatbenytte bobleteorier,daomfangetafdissevurderesforomfangsrigeihenholdtilafhandlingensho; vedspørgsmål.derfortagesderidenforventedeprisudviklingikkehøjdeforeventuellebob; lerimarkedet. Ligeledesafgrænsesderfraatspekulereirente;ogprisudviklingudfraetnationaløkono; miskperspektiv.derforvilderikkeblivetagethensyntil,hvorvidtkommendepolitiskeind; grebellermakroøkonomiskefaktorertyderpåenspecifikrente;ellerprisudvikling. Virksomhedsordningenerdenenesteskatteordning,dervilbliveundersøgt,daforældrene ønsker at drive forældrekøbet gennem eksisterende virksomhed, da de herved vil kunne opnåmarkantefradragsfordele,hvorfordetantagesatværedenmestgunstigeskatteord; ningfordetgivneforældrekøb. Iopgavenforetagesderikkeudregningerbaseretpåsalgafejerlejlighedentilbarnetefter denfemårigeperiode,dadetteikkevilmedvirketiletretvisendebilledeafforældrenesom; kostningerforbundetmedatdrivedetgivneforældrekøb. Side5of95

10 Dainvesteringenforetagesforatskabebeboelseforbarnet,oghovedformåletdermedikke eratskabeetpositivtafkast,vilderikkespekuleresialternativinvesteringerforforældrene. 1.3Metode Idetfølgendemetodeafsnitønskesderatklarlæggehvilkemetoder,deranvendesiafhand; lingentilatbesvaredeopstilledeundersøgelsesspørgsmål.herundervildebenyttedeteori; er,redskaberogdatabliveomtalt. Denførstedelafopgavenindeholderenredegørelseafderelevantepraktiskedata,derer nødvendigeforatkunneforetageensammenligningafomkostningernevedhhv.betalingaf månedligtsubsidietilbarnet,modatforetageetforældrekøb. Andendelafafhandlingenbeståriendeskriptivanalyseafdeforskelligefinansieringsmulig; heder,ogdekonkreteafledteomkostningsmæssigekonsekvenserheraf.afsnittetafsluttes medenregressionsanalyse,derhartilformålatfremskriverente;ogkursudviklingenforden 5;årige periode. Der benyttes en autoregressiv regressionsanalyse, hvor den forventede værdifremskrivesvedhjælpaflaggedeværdier.anvendelighedenafanalysendiskuteresi detgivneafsnitogforetagesiprogrammetstatplus. Dervilanvendesdatafrarentetilpasningslånenesintroduktioni1997fremtil1.April2015 frarealkreditdanmark. ItredjedelafafhandlingenbehandlesprisudviklingenpåejerlejlighederiKøbenhavn.Forat kunneforklareprisudviklingen,redegøresderkortforteorienbagprisdannelsenpåejerlej; ligheder i hovedstadsområdet til forskel fra normale huspriser. Dernæst undersøges den deflateredeprisudviklingpåejerlejlighederikøbenhavnsammenlignetmedhelelandet.der benyttessammeautoregressiveregressionsanalyse,tilatfremskrivedenforventedeprisud; viklingpåejerlejlighederikøbenhavn.hertilbenyttesdatafradanmarksstatistikfra1992 fremtil2014. Fjerdedelafafhandlingensøgeratidentificeredeskattemæssigekonsekvenser,deropnås vedbrugafvirksomhedsordningen.herefteropstillesderenpengestrømforvirksomheds; ordningensdriftsperiodeunderhensynstagentildenforventedepris;ogrenteudvikling. Denfemtedel afafhandlingenvilfremståsomden investeringsteoretiske del af opgaven, hvornutidsværdimetodenbenyttesforatsammenlignenutidsværdienafpengestrømmene efteren5;årigperiodefordetobeboelsesalternativer.herunderfastsætteskalkulationsren; Side6of95

11 tensometvægtetgennemsnitafafkastkravetforgælden,ogafkastkravetforegenkapitalen (WACC).Afkastkravetforegenkapitalenudregnesvha.CAPM;metoden,dersuppleresafA. DamodaransNon;Diversificationteori.Vedbrugafnutidsværdimetodenmedregneskapital; omkostningerne samt inflationen for de to beboelsesalternativer, hvorefter den samlede nutidsværdi for de to alternativer kan benyttes som endelig beslutningsvariable til at be; stemmebeboelsesalternativetmeddelavesteomkostninger. Slutteligtudformesderenfølsomhedsanalyseafdefundnenutidsværdierfordetobeboel; sesalternativerforhervedatbelysehvorsensitivdenfundnenutidsværdiiinvesteringsana; lysener.herudfrakanrobusthedenafbeboelsesalternativetmeddelavesteomkostninger observeres. Side7of95

12 2. Baggrund og forudsætninger for forældre0 køboglejelejlighed Dervilifølgendeafsnitbliveredegjortfordefaktorerogumiddelbareomkostningsmæssige forudsætninger.detteskalmedvirketil,atomkostningernevedforældrekøbetogomkost; ningernevedbetalingafsubsidietillejelejlighedkansammenlignes. 2.1 Familiensøkonomiskefundament Foratgiveetuddybendeindblikiforudsætningerneforeteventueltforældrekøbridsesfa; miliensøkonomiskefundamentindledningsvistop. Familienbeståraftoforældre,derbetalertopskat.Deejerifællesskabtoejendomme.Beg; geejendommeerfuldtfinansieredeudenbelåning,ogforældreneharderforenhøjfriværdi, ogkvalificerersigtilatlånepengetiletforældrekøb.forældrenehardesudenlikvidemidler påomtrent kr.tiludbetalingafforældrekøbet. Forældreneforventerligeledesatdækkeyderligerekøbsomkostningervedforældrekøbet, samtårmednegativlikviditetiforældrekøbetgennemlikvidemidler. Barneterstuderende,medenbegrænsetmånedliglikviditetpå4.000kr.Barnetharendvi; dereikkeenopsparing,ogkanudelukkendebidragemeddenovenståendemånedligeydel; se. 2.2 Eje0oglejelejlighed Bachelorafhandlingenviltageudgangspunktifølgendetorelativthomogenelejlighederkun medejerformensomgrundlæggendeforskel. Ingen af lejlighederne vurderes til at have fået markante renoveringer siden 2005, og det antages,atingenaflejlighederneharbehovforyderligererenoveringervedindflytning. Side8of95

13 Lejlighederneer400meterfrahinandenogvurderesaltandetligetilathavedensamme værdiidag. Prins(Constantinvej(7,(2(MF( Falkoner(Allé(61,(1( Ejerform: Ejer Leje Område: Frederiksberg Frederiksberg m2: Værelser: 2 2 Kontantpris: ,00kr ;kr Månedlighusleje: ;kr 9.000,00kr Delevenlig: Nej Nej Salgspris Kilder: 2.3 Omkostningervedatforetageetforældrekøb Nårderforetageseninvesteringifastejendom,vilderudoverprisenpåejendommenvære envæsentligmængdeyderligereomkostningerveddetgivneboligkøb.disseomkostninger kaninddelesitre(kategorier:købsomkostninger,løbendeomkostningerogsalgsomkostnin; ger. Følgendeafsnithartilformålatredegøreforenrækkeomkostninger,dersenerevilblive benyttettilatudregnedenårligelikviditetvedforældrekøboglejeaflejelejlighed.inærvæ; rendeomkostningsredegørelseafgrænsesderforatspekulereidenfremtidigeudviklingaf deløbendeomkostninger,ogtalleneerligeledesopgivetiløbendepriser. Side9of95

14 2.3.11Engangsomkostninger:1 Købsomkostningertilstaten: Af købsprisen for den givne bolig skal der betales en afgift på 0,6 plus et fast gebyr på 1.660kr.fortinglysningafskødet.Dettegøresfor,atkøberkanfåregistreretsinejendoms; rettildenkøbteejendom 3. For at få sikkerhed for lånet kræves det af realkreditinstituttet, at der stilles pant i ejen; dommen.tinglysningsafgiftenafpantebrevethertilkoster1,5aflånebeløbetiafgiftplus etfastgebyrpå1.660kr. 4 Købsomkostningertilbankogrealkreditinstitut: Foratoptagerealkreditlånetvildertypiskværeetlånesagsgebyrpåmellem2.000og4.000 kr.dettebeløberdogsomregeltilforhandlingibanken 4. Manbørregnemedenkursskæring,someretfradragikursen,forindenlånebeløbetbliver afregnettilmodtager.denneviltypiskvære0,10afrealkreditlånet 5. Dervildesudenværeenkurtage,derbetalesforatfåhandletobligationerneilånet.Denne vurderestilatvære0,15afrealkreditlånet 5.Realkreditinstituttettilbyderdesudenatstå for afsendelsen af pantebreve til tinglysningskontoret og beder eventuelle efterstående panthavereomatrykkefordetnyelån.dettegebyrliggertypiskmellem1.500og4.000kr. 4 Efterenunderskrevetkøbsaftalemedsælgerkandergåoptilfleremånederindendenen; deligeovertagelseafboligen.derforvilsælgerhaveensikkerhedi,athanfårsinepengetil tidenogforlangerderforengarantifordendelafkøbesummen,derikkealleredeerbetalt tilejendomsmægleren.pengeinstitutternevilinogletilfældekræve0,1afgarantibeløbet sometekspeditionsgebyrfordenneservice 4. Realkreditinstitutterne tager desuden et gebyr, hvis man ønsker kurssikring i perioden fra tilbudpårealkreditlåntilselveudbetalingen.hervedundgårmanrisikoforkursfaldiperio; den.dettegebyrsættesmellem500og1.000kr 5. Købsomkostningertilrådgivning,renoveringogforsikringvedkøb: Detkanværebesværligtatfåudarbejdetentilstandsrapportvedkøbafejerlejlighed.Derfor kanmanvælgeatfåenbyggesagkyndigtilatsepåejendommen.prisenforenbyggeteknisk inspektionliggertypiskmellem5.000og8.000kr 4. 3 Boligejer: TINGLYSNINGSAFGIFTSLOVEN (2015) 4 Bolius: Omkostningervedatkøbebolig (2014) 5 Realkreditrådet: Realkreditlån Side10of95

15 Foratfåskrevetetskødepåejendommenvildettypiskkosteomkring2.000kr.iadvokatbi; standatfåskrevetetskødepåejendommen.ønskesderyderligererådgivning,kandenne serviceogsåtilkøbesifølgeboligadvokaten. Derudformestypiskenejerskifteforsikringtilatdækkeskjultefejlogmanglervedboligen, derertilstedepåovertagelsesdagen.prisenhervedliggeromkring8.000forenmindreejer; lejlighed Løbende1omkostninger:1 Vedoptagelseafetobligationslånerderenvæsentligomkostningiformafdenårligerente forlånet.dennebearbejdesidetfølgendefinansieringsafsnit.realkreditinstitutternetager herudover også en årlig bidragssats for at administrere obligationslånet, der er optaget i forbindelsemedforældrekøbet.dennevariererbådemellemrealkreditinstitutterneogfor hverlånetype 5. Derbetalesdesudenenårligafgiftpågrundskyldtilkommunen,somertilsvarendeenbe; skatning for grunden hvorpå ejerlejligheden ligger. Denne er lig 0,27 af den offentlige ejendomsvurdering på Frederiksberg. Ejendomsværdiskatten udgør 1 af den offentlige ejendomsvurdering,derskalbetalestilstaten.dererdesudenenårligudgifttilejerforening, dervariererfraforeningtilforening,menpådengivnefrederiksberglejlighederbeløbet tilsvarende15.109kr.omåret. 7 Vandogvarmevarsidsteår4.032kr.pådengivnelejlighed,hvorfordetteogsåantagessom værendetilfældetfremover Salgsomkostninger:1 Hvismanvælgeratoverladehelesalgetafejendommentilenmægler,kanmankalkulere medudgiftertilsvarende4afhandelsværdien 4. Alternativt kan man hjælpe mægleren med salget og eventuelt blot lade mægler eller en advokatklarepapirarbejdet,ogsåselvståforaltsalgsarbejdet.taksterneforpapirarbejdet liggerifølgeboliuspåomkring12.000kr.såvilderdesudenværegebyrerforenrækkeof; fentlige dokumenter, herunder tingbogsattest, kommuneoplysninger, ejerlejlighedskort, restgældsoplysninger, ejendomsdatarapport og desuden et ejerlejlighedsskema. Dette for; løbersigtilomkring2.000kr. Vedsalgafejendommenforefindesdersomregeletgebyrforindfrielseaffælleslånetiejer; foreningen.detteanslåsaftilomkring1.000kr 4. 6 Boligejer: Ejerskifteforsikring (2015) 7 FrederiksbergKommune: Tildigdervilvidemereomgrundskyld (2013) Side11of95

16 Indfrielseafrealkreditlånoggebyrforatopretteendeponeringskontoforløbersigtilom; kring4.500igebyrer Omkostningervedlejeaflejelejlighed Nårderindgåsenaftaleomatlejeenlejlighed,dererejetafentredjepart,kanomkostnin; gernehervedligesomvedforældrekøbetdelesopitrekategorier:initialelejeomkostninger, løbendeomkostningerogopsigelsesomkostninger Initiale1lejeomkostninger:1 Ved et lejemåls indgåelse kan udlejer udover den husleje, der skal betales ved lejemålets start,opkrævebådeetdepositum,dersvarertil3månedershuslejeogdesuden3måneders forudbetalthusleje.depositumhenstillessomgarantiforudgiftertilistandsættelsevedfra; flytning. Udlejer kan desuden kræve en stempelafgift af lejekontrakten, dette er dog ikke tilfældet for den givne lejelejlighed 8. For det givne eksempel vil 3 måneders husleje være tilsvarende27.000kr.,ogdepositumligeså Løbende1lejeomkostninger:1 Fordetgivnelejlighedseksempelvilderværeløbendelejeomkostningertilsvarende9.000kr. ommåneden.vandogvarmestårikkeopgivetforlejelejligheden,hvorfordenantagessom værendeligmedlejlighedenpåprinsconstantinsvejtilsvarende4.032kr.omåret Opsigelsesomkostninger:1 Detfremgåraflejeloven,atmansomlejerharpligttilatafleverelejlighedenisammestand, somvedindflytning,medmindreandeteraftalt.detantagesderforatefterathaveboeti lejlighedenien5;årigperiodevilderværebehovforbådetomalebehandlingerogfuldslib; ningafgulvsamtlak.detteanslåsjf.indhentettilbudframaleroggulvspecialisttilensamlet prispå12.000kr. Disseudgifterfratrækkesdepositumpå27.000kr.oggiverendepositumtilbagebetalingpå kr. 8 LejernesLandsorganisation: Depositumogforudbetaltleje (2015) Side12of95

17 2.5Opsummering Foren5;årigperiodevilforældreneskullebetaleetsubsidiepåca kr.foratbetale forlejelejligheden.forforældrekøbeterdetmidlertidigtendnuikkemuligtatfastsættede samledeomkostningerherved,dadereksistererenrækkevæsentligeomkostningsfaktorer, derendnuikkeerbehandlet.dererdogopsatenoversigtoverdeindhentedeomkostninger iforbindelsemeddetobeboelsesalternativer 9.Nærværendeomkostningsoversigterudfor; mettilsenerebenyttelsevedopstillingafdegældendebetalingsstrømmefordetoinveste; ringsalternativer.itilfælde,hvordenenkelteomkostningerangivetsomliggendeietinter; val,antagesgennemsnitsprisenatværegældendefordetgivneforældrekøb. 9 Bilag1. Side13of95

18 3.Finansieringafejerlejlighed Inærværendeafsnitvilrealkreditlånetsoverordnedeegenskaberbliveredegjortfor.Heref; tervilhhv.detfastforrentedeobligationslån,rentetilpasningslånogdetvariableforrentede lånblivebehandlet.dertagesudgangspunktienløbetidpå30årforhervedatopnåenrela; tivlavårligydelse.derudformesslutteligtscenarieanalyser,tilatbelyserenteudviklingens direkteomkostningsmæssigeeffektpåtreudvalgterealkreditlån. 3.1Realkreditlån Tilfinansieringaffastejendomerrealkreditlånetdenbilligstefinansieringsløsning,hvisman ikkeharkapitaltilatbetalehelekøbssummenkontant.vedoptagelsenaflånetudstedesder afrealkreditinstituttetenmængdeobligationersomsåsælgespåbørsentileninvestor,der for sin investering i obligationerne vil modtage afdrag og renter. Låntager betaler afdrag, renterogbidragtilrealkreditinstituttet,derhereftervidereformidlerbetalingentilinvestor, ogbeholderbidragetsomenadministrationsomkostning.underdenneadministrationsom; kostningbørdetbemærkes,atenvæsentligpostbeståri hensættelsetiltabpålån,hvor; vedrealkreditinstitutterneforsøgeratgarderesigmodlåntagere,derikkeeristandtilat tilbagebetaledereslån 10. Renterogbidragerfradragsberettigede. Realkreditlånetmåmaksimaltudgøre80afkøbesummen,hvilketmedvirkertilatskabeen lavrisikovedlånet.dereksistereraltsåenhøjgennemskuelighedirealkreditlån,hvilketer envigtigfaktorfordenlaverisikoherved.daejendommenstillesisikkerhedforlånet,er investorrelativtsikkerpåatfåsininvesteringigen,hvilketigenbidragertildenlaverente vedetrealkreditlån 10. Realkreditlånetfastsættesudframarkedsrenterogobligationskurser. Markedsrentenafspejler,hvadeninvestorervilligtilatlånesinepengeudtil,oghvadlån; tagerervilligtilatbetalefordettelån.denfastsættesdermedpådetfriemarked,ogerihøj gradafhængigafudbudogefterspørgsel.markedsrentenpåvirkesdesudendirekteaffakto; 10 Robinhus: IntroduktiontilObligationslån (2015) Side14of95

19 rersomrisikoogløbetid.ermanvilligtilatpåtagesigenhøjrisikosomlåntager,belønnes manmedenlavererentebetaling.risikoenbliverstørre,jolængerelånetsløbetider 5. Kursen er afhængig af forholdet mellem obligationsrenten og markedsrenten. Således be; nyttes kursen til at regulere den effektive rente, så den afspejler markedsrenten. I kurs 100erdenpålydenderentetilsvarendemarkedsrenten dettekaldeskurspari.enhøjere pålydenderente,endmarkedsrenten,vilgiveenkursover100,ogenlavereomvendt.der; medvilkursenaltsåtypiskstige,nårmarkedsrentenfalder. Kursenerligesomrentenafhængigafløbetidenforlånet,oghistorisksetharderværethø; jestkurspådekorteobligationslånogdevariabeltforrentedeobligationslån,hvorrentener reguleretudfradenkorterente,selvomlånetharlængereløbetid 5. Realkreditlånoptagestypisktilunderkurs100,hvorformanfaktisksomregeltaberpenge, såsnartmanharoptagetsitlån.hvismanoptageretlåntilkurs98,vilmankunfåudbetalt 98kr.forhver100kr.lånt.Afselvsammeårsaglukkerrealkreditinstitutterneforlån,hvis kursenoverstiger100.investorenerikkevilligtilatbetalelånmodtagerforatlånesinepen; ge,hvorforobligationsserienlukker(deterligeledesulovligtjf.realkreditlovenatudstede lån til over kurs 100) 11. Afselvsammeårsaglukkedeenrækkerealkreditinstitutterd.20 januar2015fordetrekordlave2,5fastforrentede30;årigeobligationslån,dakursenover; steg100,foratåbneopfordetaktuelle2;lån 12.Iselvsammeperiodefikrentefaldet(og herunderkursstigningen)realkreditinstitutternetilatstoppeforåbningafnyef1;ogf3;lån påubestemttid. Dennuværendelaveeffektiverentepåmarkedetermegetusædvanligogkanaltandetlige medvirketilatskabeyderstfavorablelåneforhold 13. Hertilbørdetdognoteres,atbidragssatsernehosrealkreditinstitutterneerstegetmegetde senesteår,hvorfordetervigtigtikkeatladesigforblindeafdelaverentesatser.envæsent; ligårsagtildennestigningerstigendekapitalkrav,somrealkreditinstitutterneskaloverhol; de,ogdesudenetforøgetfokuspårisikoenveddeforskelligelåntyperefterfinanskrisens indtogi Deterisærdemererisikofyldtelån,herunderdeafdragsfriogkorterevari; abeltforrentedelån,hvorbidragssatserneersteget.sammenlignermanbidragssatsenforet F1lånudenafdragpå1mio.kr.i2007,medettilsvarendelåni2015,kanmanerfareen prisstigningpåopimod300,fraomtrent3.000kr.til9.000kr.omåret DR: Derforerkurs100såafgørendeforditlån(2015) 12 Politiken: Kursstigningerlukkerallehidtilanbefaledefastrentelån (2015) 13 Bolius: SlutmedF1;ogF3;lån (2015) 14 Realkreditrådet: Hvorforstigeromkostningerneirealkreditinstitutterne? (2015) 15 Realkreditrådet: UdviklingeniBidragssatserne (2015) Side15of95

20 Detgældernemligfordeflesterealkreditlån,atmankanvælgeperiodermedafdragsfrihed meddetprimæreformålatafbetalepådyrerelånidenafdragsfriperiode.deterdesuden gældende,atmanaltidkanindfrirealkreditlånetpåmarkedsvilkår.ipraksiskøberlåntager sigudafsitlån,vedatkøbedebagvedliggendeobligationerilånetpåsammevilkårsomen hvilkensomhelstinvestor 5. Betalingsvilkårene for de behandlede realkreditlån (med afdrag) er tilsvarende annuitets; princippet,hvorafdragenegradvistvilblivestørre,itaktmedatrenteudgiftenblivermindre, somenkonsekvensafatderafdragespågælden Fastforrentetobligationslån Detfastforrentedeobligationslånkendetegnesved,atlåntagerpåforhåndkenderdenydel; se,dervilværegældendeihelelånetsløbetid. Dereksistereretrelativtbredtudvalgaffastforrentedeobligationslån,dervariererpåløbe; tid,kursogrente.enmindreløbetidåbneropforlavereforrentedelån,menvilsomenna; turligkonsekvensherafforøgedenårligeydelse,damanskalafdragelånetpåkorteretid. 5 Detfastforrentedelåneretkonvertibeltlån,ogkanindfriesførdetplanmæssigeudløbpåto forskelligemåder.låntagerkanbetalerestgældentilkurspari,ellerlåntagerkanopkøbede bagvedliggendeobligationerforlånet,ogleveredemtilbagetilrealkreditinstituttet.sidst; nævntemetodeermindstomkostningsfuldt,hviskursenliggerunder100.hervedkander opnåskursgevinst,hvislånetindfriestilenlaverekursenddeteroptagettil 5. Dermedharlåntageraltsåikkeenrisikofor,atenkursudviklingkanpåvirkeydelsensåledes atlånetblivermereomkostningsfuldt.dennesikkerhedsikrerlåntagermodmarkanteren; tefald, der alt andet lige vil skabe en markedspris for obligationen på over kurs 100. Hvis kursenforeksempelharudvikletsigtilkurs105,oglånetsrestgælderpå ,såvil tilbagekøbsprisenværetilsvarende: (3.1) = Dettekurstabpå50.000kr.villedesudenikkeværefradragsberettiget.Detbørdogbemær; kes,atkursenpådennelåntypeikkevilblivemarkanthøjereend100.detteskyldes,athvis rentenfaldertilstrækkeligttil,atomkostningernevedatkonvertereerlavereendbesparel; 16 Realkreditrådet: Tilbagebetalingsprincipper Side16of95

21 senirenteomkostningerne,såkonvertererlåntageredereslån.derforvilkursenikkestige overdetteniveau 17. Ovenståendeerbaggrundenfor,atmanserdetfastforrentedelånsomet sikkertlån.lån; tageropnårensikkerhediformaffasteydelserogdererikkerisikoforkurstab derimod mulighedforkursgevinst.dererdesudengældendeetlavereadministrationsgebyr(bidrags; sats)endforrentetilpasningslånene.ulempen,ellernærmeretrade;offfordennesikkerhed sesiformafdenrelativthøjererente,sammenlignetmedrentetilpasningslån. 3.3Rentetilpasningslån Detumiddelbaremotivforatvælgeetrentetilpasningslån(ogsåkendtsomFlexlån),erat rentenerlavereendpåetfastforrentetlån,nårlånetoptages.ulempenerdenrisikosom låntagerpåtagersig,iogmedatmanikkekenderdenfremtidigeydelsepålånet.renten ændrersigvedhverrentetilpasning,entenmed1,2,3,4,5eller10årsmellemrum. 5 Dette foregårvedatrealkreditinstitutterneafholderauktioneroverrealkreditobligationerneoptil rentetilpasningsdatoen,hvorvedinvestorernekanfågenforhandletrenten 18. Rentetilpasningen forekommer ved, at obligationerne bag lånet bliver erstattet med nye obligationer.rentenpådenyeobligationer bestemmer så renten for den næste periode. Deterderforvigtigtatmansomlåntagertræfferetaktivtvalgom,hvorrisikovilligmaner, dadenlavestartrenteskalafvejesmedrisikoenfor,atrentenstigergennemlånetsløbetid. Joofteredererrentetilpasningidetvalgtelån,jolavererentekanlåntagerkræve,darisiko; enogsåertilsvarendestørre. Lånetkankunindfriestilkursparihvergang,dererrentetilpasning,ogalternativtpåmar; kedsvilkårvedatopkøbeobligationerne.etrentetilpasningslånbevægersigaltidmodkurs 100tilrentetilpasningsdagen.Derforbetegnesrentetilpasningslånetsomudgangspunktin; konvertibelt,dalåntagerikkekanindfrisingældtilkurs100,nårlåntagerfølerbehovfor det,menskalindfripåmarkedsvilkår 5. Låntagerbørderforholdedenlavererente,ogherundermulighedenforetstørreafdragop imoddenforøgederisikosamtdensomudgangspunktgældendeinkonvertibilitetvedrente; tilpasningslånet. Derfor bør låntager have en relativt fleksibel økonomi, der kan modstå uforudsigeligerenteudsving,ogherunderudsvingidensamledeydelse. 17 Sydbank:Varighed 18 Politiken: Fakta:Sådanfastsættesrentenpåditboliglån (2014) Side17of95

22 3.4Variabeltforrentetlån Detvariabeltforrentedelån(ogsåkendtsomFlexKort)adskillersigfrarentetilpasningslånet, vedatrentetilpasningenrefinansieres(ellergenforhandles)medvæsentligtkortereinterval; ler. Der vil typisk være rentetilpasning en gang i kvartalet, eller hvert halve år. Dettelånhareksisteretvæsentligtkorteretidendrentetilpasningslånet,ogRealkreditDan; markudbøddetførsti2013. Dadettelånrentetilpassessåofte,tilbydesderrenteloftisammenhængmedvalgafdenne låntype.dettesikrer,atrentenikkebliverhøjereendenaftaltgarantisats.atmindskerisi; koenønskerinvestornaturligviskompensationfor,ogderforafspejlesdetteogsåafrenten, deraltandetligevilværehøjereendf1lånet 19. Indfrielseforegårententilenaftaltkurs(typisk105)ellervedtilbagekøbafobligationerne baglånetnårdeskalskiftesvedrentetilpasning 5. Da lånet først blev udbudt i 2013, vil det være vanskeligt at fremskrive renteudviklingen grundetdenbegrænsedemængdehistoriskdata.derformedtagesdenneikkeiscenarieana; lysen.derbemærkesdesuden,atlåntypenihøjgradminderomrentetilpasningslånet. 3.5Renteudvikling HistorisksetharF1;lånetværetdenbilligstelåneform,sidendetblevintroduceretpåmar; kedeti1997.dererdogingengarantifor,atdenneudviklingvarerved,hvorfordetkanvæ; reenfordelatfastlåsesitrealkreditlån. Densenesterenteudviklingpådedanskerealkreditlånharførttilenhistorisklavrente. Dengældende2rentepådet30;årigefastforrentedeobligationslånmedafdragermar; kantlavereenddetgennemsnitligef1;lånharværetihelelånetslevetid 20. Rentetilpasningslåneneerdogstadigmarkantbilligereenddetfastforrentedeobligationslån pr.dagsdato.rentetilpasningslånenefastsættesudfradenkorteobligationsrente,dergæl; derforallelånmedenløbetidoptil10år. Denkorteobligationsrente følger Den Europæiske Centralbanks (ECB) rentesats, da man i Danmarkførerenfastkurspolitik,ogdervedforsøgeratlåsekronekursenfasttileuroen.Det medvirkeratnationalbankenhæverellersænkerdekorterenterindenforfåtimerefterecb, forhervedatbevarestyrkeforholdetmellemkroneogeuro BoligøkonomiskVidenscenter: Etstudieafdanskernesvalgafrealkreditlånogkonverteringsprak; sis (2011) 20 JP:DenstoreLånedyst(August,2014) 21 Bolius:Genereltomrentenpåboliglån Side18of95

23 Obligationslånmedenløbetidover10årfølgerdenlangerente.Herunderliggerdetfastfor; rentedeobligationslån,somividudstrækningbestemmesafdeninternationalerenteudvik; ling.denlangerenteeretspejlbilledeafdenglobaleøkonomistilstand 21. DerhenvisestilfigureniBilag2,derafspejlerrenteudviklingenforhhv.F1;lån,F5;lånogdet 30;årigefasforrentedelånmedafdrag,sidenrentetilpasningslånetblevindførti1997. Affigurenafspejlesdettydeligt,atdereksistererenrelativhøjvolatilitetpårealkreditlåne; ne.observeresperioden2005til2008stegf5lånetmed1,58procentpoint.gentagerdette scenariesigi2015,vilmanvedvalgafetf5;lånalleredeefter3åropnåetrenteniveau,der erhøjereendrentenfordetgældende30;årigefastforrentedelånmedafdrag.detteerre; levantatbeskue,dadetsomudgangspunkterrentensfremtidigeudvikling,derafgørhvilket lån,dervilskabedelavesteomkostningerforforældreneoverinvesteringensløbetid.dette gørdetnaturligvisutroligvanskeligtatfastlæggedetoptimaleboliglån. Bankrådgivereogeksperterspekulererofteirenteudviklingen,hvilketofteførertilanbefa; lingeromkonverteringeraflåntyper,derisidsteendealtandetligegavnerrealkreditinsti; tutterneiformindtjeningpågebyrernevedlåneomlægning.boligvidencenterharforetaget en evaluering af renteprognoserne for en række obligationslån med en stikprøve på 517 udsagn,herunderbl.a.finansministeriet,nykredit,danskebank,nordea,jyskebank.dehar bl.a. fastlagt en gennemsnitlig afvigelse på F1;låns prognosen på 130 i perioden 2005; Udfraovenståendemådetantagesatværeutroligvanskeligtatspåomrenteudviklingen. Boligvidencenterargumentererderforfor,atenafdebedstemåderatestimeredenfremti; digerenteudviklingpåervedatkiggepådennuværendegældenderente 22. Deterengenerelantagelsepåmarkedet,ataktie; ogobligationsprisererbestemtudfra fremtidige forventninger til udviklingen. Dermed må det antages, at alle forventninger til eventuellestigningerellerfaldirentenerindlejredeideaktuellekurserogrenter. Derfor synes det at være plausibelt, at den aktuelle rente er en udemærket indikator for rentensfremtidigeudvikling.derforbenyttesdenaktuellerentesatsfordegivnelåntypertil atestimerederesrespektiverente;ogkursudvikling Scenarieanalyse Inærværendeafsniterderopstillettrescenarioanalyser,derhartilformålatbestemmede samledeomkostningervedatfinansiereforældrekøbetvedhhv.f1lån,f5lån 24 ogdet30; 22 Boligvidencenter:Evalueringafrenteprognoser(2014) 23 NYUStern:ExpectationsandSharePrices(1981) Side19of95

24 årigefastforrentedeobligationslån.derantagesatlånetindfriesefter5årpræcist,hvorfor derikkeundersøgesf2,f3ogf4låndadisserentetilpasningslånikketilladerindfrielseikurs parifordengivnetidsperiode.derantages,atdeundersøgterealkreditlånfortsatvilvære likvideefterden5;årigeperiode,hvorforderikkeerrisikoforfastlåsningilånene. Derfremstillesligeledesikkescenarioanalyserpådetvariabeltforrentedelån(FlexKort),da lånetersånyt(2013),atderikkefindestilstrækkeligtdatatilatfremskriveenantageligren; teudviklingmedkvantitativmetode. Den5;årigeperiodeoptagesprimoapril2015ogafsluttesultimomarts2020.Derforbenyt; tesderfraår2011rentetilpasningenfraaprilistedetforjanuar.dettemedførerenperiode, dererlængereendétårmellemiperioden2010til2011,mendetteantagesikkeatudgøre etbetydeligtproblemforscenarieanalysen. Dervilinærværendescenarioanalyserikkeblivetagethøjdeforoptagelsesomkostningerog indfrielsesomkostninger,udoveroptagelseskursendadisseantagesatværeensuansetvalg aflån.dertageshøjdeforforskelligebidragssatser,alteftervalgtelåntype. Alletalerudregnetiløbendepriser Regression:1 Derbenyttesenautoregressivregressionsanalysetilatopstillescenarieanalysen.AR(1)mo; dellen anvendes til at fremskrive n;step forecastet. Denne proces benyttes til at beskrive tidsserier.ienar(1)procesafhængeroutputvariablelineærtafderesegenlaggedeværdi. Relationenbenytterpåstandenomat mangørnogetidag,fordimanogsågjordedetigår, hvilketaltandetligekanantagesforatværeenrimeligantagelsetilatestimerekortsigtet økonomiskadfærd 25. Detteunderstøttesligeledesaftidligerediskussionirenteudviklingsafsnittet. Denne regressionsmodel benyttes til at estimere renteudviklingen for både F1 og det 30; årigefasteobligationslån. Detidligereobserverederenteudviklingsdataanvendestilatforklaredenfremtidigerente; udvikling.rentenkanforklaresudfrarentenåretfør,dogmedentilføjetvariabel.dergan; gesmedetparameter+fejlled 26. ParameteretaståriBilag2;4opgivetsomB.Tidspunktettangivertidspunktetfordenførste forecastperiode.værdienberudregnetpåbaggrundafdenhistoriskelåndata,ogharen markanteffektpåforecastet. 24 ForF5;lånetopstillesderblotenlikviditetsoversigt,darenteudviklingenikkevilhaveeneffektpå rentenfordetaktuelleforældrekøb,darentenerfastiperioden,ogkursenvilvære100iapril DanmarksStatistik: Sæsonkorrigering (2002) 26 Newboldetal.(2006),kapitel14. Side20of95

25 (3.2) Renteudviklingenangivessomx t,ogantagesatværenormalfordeltmedenforventetværdi μogenstandardafvigelseσ. Fejlledetvilimplicitværeligmednul,dax t forudsigesatværeligmeddenforventedeværdi. Det fremkomne output for regressionen er baseret på et forecast for den første ikke; observeredeperiodei2016.efterfølgendeviltidspunkttimodellenrefereretildenefterføl; gendetidsperiode,hvorderikkeernogleobservationer(2017).regressionenbenyttesnu igen,ogdennegangbenyttesdenestimerederenteudviklingfra2016,istedetfordenfak; tuellerentei2015,tilatestimeredenforventederenteudviklingi2017. Pådennemådefortsætterregressionenindtil2020,oghervedopnåsdetførsteestimerede forecast,derinærværendeopgavebetegnes historiskudvikling.dennehistoriskeudvikling erudelukkendebaseretpådenforventederenteudvikling,udennogenkorrektionforposi; tiv/negativrenteudvikling 26. Logaritmenbenyttesdesudenpåobservationerneforatsikre,atnegativerenterikkefore; kommer. Derudformesdesudenogsåetforecastfortoscenariermedhhv.positivognegativrente; udviklingifremtiden.derkorrigeresforpositiv;ognegativrenteudviklingpåfølgendevis: (3.3) Dermedvilderforhvertårblivejusteret(positivt/negativt)meddengældendestandardaf; vigelse. x t = ax t 1 + ε Observerermanregressionsanalysen,findesderforalletrelånetyperenp;værdipåapprok; simativt0,hvorformodellenansesforatskabebrugbarekoefficientervedetstatistisksigni; fikansniveaupå95.dervildogforeliggeenvisusikkerhedi,hvorpræcisedeforecastede værdier,derbenyttessomlaggedeværdier(x t<1 )er.sammeproblematikforeliggeriantagel; senomkringetikkeeksisterendefejlled. x ~ N ( µ,σ ) positiv xt = xt +σ x negativ xt = xt σ x Igrafen F1;lånrenteudvikling2004;2020 ibilag2,erudviklingenforf1;lånetillustreret vedhhv.historisk,positivognegativrenteudvikling Likviditet:1 TilatudregneydelsenpårealkreditlånetkanGRYN;formlenbenyttes: Side21of95

26 (3.4) Slutteligt adderes bidragssatsen til ydelsen, for at få den samlede ydelse for år n. Ydelsenkanligeledesudregnesvha.PMT;metodeniExcel,derberegnerydelsenforetlån baseretpåenfastrenteforenspecifikperiode: (3.5) Afdragetbestemmespåfølgendevis: (3.6) afdrag = ydelse renteudgifter bidragssats Allelåntyperkanindfriestilkurs100iApril2020,hvorfordettevilværetilfældet,medmin; drederkanopnåskursgevinstvedatopkøbedebagvedliggendeobligationertilunderkurs r G = y ( ) n r r y = G 1 1+ r ( ) n hvor G = hovedstolen r = rentefoden pr.termin y = ydelsen n = antallet af terminer PMT ( rente;afdragsperiodei år; lånets hovedstol primo) + bidragssats Resultater:1 F10lån: Til fremskrivning af F1 lånet er den historiske rente i perioden 1997;2015 fra Realkredit Danmarkbenyttet.Jf.Bilag1erderbehovforatoptageetrealkreditlåntilsvarendeetbeløb på Realkredit Danmark har en bidragssats på F1;lånet med afdrag og belåning mellem60og80tilsvarende1,4omåret 28. Efterrentetilpasningsauktionerne,kanF1;lånetpr.d.1Apriloprettestilenrentepå0,11. Detforudsættesatlånetkanoptagestilkurs100vedrentetilpasningen. Lånetantagesindfrietpr.d.1.April2020,hvordetforventesindfriettilkurspari.Jf.Bilag2 vildenhistoriskeudviklingirentenskabeløbendelåneomkostningertilsvarende kr. ienperiodepå5år.enpositivrenteudviklingvilbetydeomkostningerpå kr.,ogen negativrenteudviklingtilsvarende kr. F50lån: F5lånetblevrentetilpassetd.1.April2015tilenmarkedsrentepå0,43.Detforudsættes,at lånetkanoptagestilkurs100jf.tidligereafsnit.realkreditdanmarkharenbidragssatspå F5;lånetmedafdragogbelåningmellem60og80tilsvarende1,4omåret 28.Daløbetiden Side22of95

27 pålånetertilsvarenderentetilpasningsperioden,giverdetikkemeningatlaveenrentefrem; skrivning. Renten vil være konstant i hele den 5;årige periode for forældrekøbet, hvorfor dennekanbehandlestilnærmelsesvistsometfastforrentetlån.lånetantagesindfrietforin; dendennyerentetilpasningtilkurspari.derforkandeløbendeomkostningerforen5;årig periodeudregnestil kr.,uansetrenteudviklingenpåmarkedetjf.bilag3. 300årigtfastforrentetobligationslån: Selvomatrentenståropgivettilenmarkedsrentesats på 2,07, er dette ikke tilsvarende denrente,mankanoptagelånettilhosrealkreditinstitutterne.pr.d.1aprilerdermulighed foratoptageet30;årigtfastforrentetobligationslånudenafdragtilenrentepå2,0med tilhørendekurs98,4 27.Manvilderforopleveetkurstabiforbindelsemedlåneoptagelsen, derskaberenobligationsrestgældtilsvarende kr. Realkredit Danmark har en bidragssats på det fastforrentede lån med afdrag og belåning mellem60og80tilsvarende1,35omåret 28. Dadetoptagedelånerfastforrentet,vildetikkefølgemedrenteudviklingen,dererfrem; skrevetiscenarieanalysen.renteudviklingenviltilgengældhaveeneffektpåkursgevinsten efter5år.detervanskeligtatfremskriverenteudviklingensdirekteeffektpåkursudviklin; gen.detkandogantages,atforlangeobligationslån,medlangresterendeløbetid(over20 år)vilenændringirentenpåétprocentpointskabeenkursændringpåomkringsyvprocent point 29. Er der ikke kursgevinst, vil man stadigvæk kunne indfri til kurs 100 og undgå kurstab. Udfraovenståendetommelfingerregel,ogjf.Bilag4.vildervedscenarietmedenhistorisk renteudvikling alt andet lige være opnået et kurstab ved indfrielse på kr., hvorfor manvælgeratindfritilkurs100,ogdermedopnårsamledelåneomkostningertilsvarende kr. (3.7) Vedenpositivrenteudviklingerderligeledeskurstabvedindfrielse,hvorforderblotindfries til kurs 100. Dette skaber ved en positiv renteudvikling låneomkostninger tilsvarende den historiskeprisudvikling. ( kurs primo kurs ultimo ) Kursgevinst = Restgæld ultimo 100 Ennegativrenteudviklingskaberenmarginalkursgevinstpåomkring1.200kr.,hvilketska; berlåneomkostningertilsvarende kr. 27 Euroinvestor:2RDSDRO23S RealkreditDanmark: Prisblad Privat (Februar,2015) 29 Nybolig: Rentenerikkedetenesteaspektvedvalgaflån (2012) Side23of95

28 Nedenståendetabelviserenoversigtoverdeomkostnings;ogafdragsmæssigekonsekven; serveddegivnelån. F1:5;årigperiode F5:5;årigperiode Obligationslån:5;årigperiode Omkostninger Afdrag Omkostninger Afdrag Omkostninger Afdrag Historiskrenteudvikling ,34kr ,84kr ,74kr ,65kr ,84kr ,66kr Positivrenteudvikling ,97kr ,19kr ,74kr ,65kr ,04kr ,66kr Negativrenteudvikling ,09kr ,70kr ,74kr ,65kr ,84kr ,66kr Gennemsnit ,47kr ,58kr ,74kr ,65kr ,24kr ,66kr Kilde:'Egen'tilvirkning' 3.7Opsummering: Udfraovenståendescenarieanalyse,vilF1lånetogF5lånetaltandetligeværedenmindst omkostningsfuldeløsning.detteergældendeforalletrescenarier.underalletreprisudvik; linger er det fastforrentede obligationslån over kr. dyrere i låneomkostninger, og afdrageteromkring40.000kr.lavereforen5;årigperiode. VedennegativrenteudviklingdragerF1;lånetstørstfordel,dalånetrentetilpasseshvertår ogvilderfornødvendigvisopnådenstørstenyttefraennegativrenteudvikling. VeddenpositiverenteudviklingfremstårF5lånetsuveræntbedst,ogdetseshvorledesF1; lånetblivermereomkostningsfuldt,daderhvertåroptagesenendnuhøjererente. Detervæsentligtatbemærke,atpåtrodsafdeåbenlyseomkostningsmæssigefordeleved rentetilpasningslåneneinærværendescenarieanalysetagesderikkefuldthensyntilrisiko; faktorenherved. Dererabsolutingengarantifor,atscenarieanalysengiveretretvisendebilledeafrentens fremtidigeudvikling.detskyldes,atdetpåingenmådeergivet,atdenhistoriskeudvikling vilgentagesig.derforerderingensikkerhedfor,atf1lånetikkeoverstiger2indenforkort tid. DetsammeergældendeforF5lånet deteringensikkerhedfor,atrentetilpasningenefter den5;årigeperiodeikkenårdetsammeniveausomi2008. Idengivnesituation,forventeslejlighedendogsolgtforindennæsterentetilpasning,hvorfor atrisikoenforbundetmedrentestigningerpåf5;lånetunderdegivneantagelserfaktiskikke ereksisterende.f5;lånetvilaltandetligekunneoptagesogindfriestilkurs100,ogrentener fastlagtforheledenfastlagtetidsrammeforejerskabafforældrekøbet. Side24of95

29 F1;låneterudelukkendemindreomkostningsfuldt end F5;lånet ved en positivrenteudvik; ling.idetoandrescenariervilf5;lånetværedetmindstomkostningsfuldealternativ. Underenforudsætningom,atmanikkekanforudsigehvilkenretningrentenviludviklesigi den5;årigeperiodehvorforældreneharrealkreditlånet,synesf5;lånetaltandetligeatvæ; redetmestgunstigelån.hereksistererdelavestegennemsnitligeomkostninger,derdesu; den ikke påvirkes af renteudviklingen, hvorfor det kan betragtes som værende risikofrit. Detunderstregesatdenneslutningkunkandrages,daderiopgavenantagesatlejligheden ersolgtforindennæsterentetilpasning. Side25of95

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet!

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet! AARHUS UNIVERSITY BUSINESS & SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS & BUSINESS HATop'up HOLD41'SUPL Bachelorafhandling.. Enteoretiskogempiriskanalyseafboligmarkedet Studerende: SteffenMøllerMellerup Studienummer:201400104

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Hvad er Pauselån? Pauselån giver boligejere mulighed for i kortere eller længere tid at få afdrags- eller ydelsesfrihed. Du kan vælge mellem afdragsfrihed

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K T: +45 7741 7741, F: +45 7741 7742, fbr@fbr.dk, taenk.dk Erhvervs- og Vækstminister

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Forældrekøb En økonomisk investering?

Forældrekøb En økonomisk investering? Aarhus School of Business & Social Sciences Udarbejdet af: Kenneth Bovbjerg Bachelorafhandling Vejleder: Carsten Tanggaard Institut for Økonomi Forældrekøb En økonomisk investering? Maj 2014 Tegn u. mellemrum:

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Tre ud af fire realkreditselskaber har igen hævet bidragssatserne

Tre ud af fire realkreditselskaber har igen hævet bidragssatserne Tre ud af fire realkreditselskaber har igen hævet bidragssatserne Bidragssatserne stiger hos alle realkreditselskaber, men nogen stiger mere end andre. Der kan være op til 38 procent at spare på de årlige

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ i:\jan-feb-2000\boligom-bm.doc Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ BOLIGOMKOSTNINGER I EJERBOLIGER OG ALMENE BOLIGER Af visse dele af den offentlige debat har man næsten kunne få indtryk af, at Pinsepakken

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Lovgivning og produktudvikling Københavns brand (1795) Første realkredit institut (1797) Første realkredit lovgivning (1850) Hypotekforeningslov,

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Vælg det bedste. boliglån. Oversigt: 5 lånetyper

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Vælg det bedste. boliglån. Oversigt: 5 lånetyper Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Vælg det bedste boliglån Oversigt: 5 lånetyper Vælg det bedste boliglån INDHOLD: Behold roligt dit F1-lån...4-6 Vi vil

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere