Lavt forbrug. Højt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavt forbrug. Højt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 10 Adresse: Tuborg Havnepark 6 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: Forbrug: Oplyst for perioden: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Energimærke Lavt forbrug A B C D E F G C Besparelsesforslag Højt forbrug Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme 0 kr./år

2 SIDE 2 AF 10 Samlet besparelse på el til andet end opvarmning 0 kr./år Besparelser i alt 0 kr./år Investeringsbehov 0 kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis forslagene gennemføres vil det forbedre bygningens energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedringer Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr.inkl.moms 1 Kontrol af brugsvand cirkulation 0 kr. 2 Kontrol af indregulering 0 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningens energikarakter er beregnet til et C på energimærkeskalaen, som er baseret på energikravene i det seneste bygningsreglement Br.08 - bygningen opnår ikke en højere karakter, fordi den er dimensioneret og bygget efter krav i det forrige bygningsreglement Br.95 Bl.a er glas-arealet stort, hvilket belaster forbruget. Installationer er generelt moderne og energieffektive - men da bygningerne endnu er nye og dermed ikke driftsmæssigt og har fungeret særligt længe, kan det ikke endnu kontrolleres, om driftstider og indreguleringer er optimale. Denne energimærkning dækker tre bygninger. Tuborg Havnepark 5 (punkthus - bygning 123), Tuborg Havnepark 7 (punkthus - bygning 123), Tuborg Havnepark 6 og Tuborg Havnepark 8 (længehus - bygning 124).

3 SIDE 3 AF 10 Ved bygningsgennemgangen var der ikke adgang til de enkelte lejligheder. Forbrug er ikke oplyst - bygningerne er helt nye - så der foreligger ikke forbrugstal. Energimærket er udført i energimærkningsprogrammet Energy08, version Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Tagkonstruktion - tarpezplade/150 mm isolering. U-værdi beregningern er udført i Rockwool Energy Design. Ydervægge Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 150 mm mineraluld. U-værdi beregningen er udført i Rockwool Energy Design. Ydervæg ved kanap mod vest. Opbygget af fiberbeton/ gips, isol 215 mm. Vinduer, døre og ovenlys Størstedelen af vinduerne og dørene i bygningen er udført i træ med fyldning i energi Dør og vinduspartier i for bindelse trappeopgange er dog udført i metal, med fyldning af energi Gulve og terrændæk Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm Sundolitt under betonen. U-værdi beregningen er udført i Rockwool Energy Design. Kælder Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 150 mm polystyrenplader. U-værdi beregningen er udført i Rockwool Energy Design. Kælderydervægge mod krybekælder er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er isoleret udvendig med 150 mm polystyrenplader. U-værdi beregningen er udført i Rockwool Energy Design.

4 SIDE 4 AF 10 Ventilation Ventilation Boligerne har naturlig ventilation i form af vinduer og døre samt er der mekanisk udsugning i køkken og baderum. På tagene er placerede i alt 4 stk. boksventilator BESB MGE og 6 stk. røgsuger type RSV 14. Til beregningen er benyttet standardværdier indsat mekanisk udsugning > Bilag Standard ventilationsanlæg for flerefamilieboliger fra "Håndbog for energikonsulenter 2008". Varme Varmeanlæg Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlægget som er to-strenget er udført med isoleret varmeveksler og er derfor et indirekte anlæg. Centralvarmevandets temperatur reguleres til fordelingsnettet på én central hovedblandesløjfe i varmecentralen. Varmecentralen er placeret i kælderen i Længdehuset. Fra varmecentralen fordeles varmen til de to punkthuse og længdehuset. Varmen leveres til hvert lejmål i installationsskakte og hvert lejemål er forsynet med varmemåler. I kælderen i hver bygning er der placeret en central blandekreds til gulvvarme, som også føres frem til lejemål i instalationsskakte, hvor der igen er placeret individuelle varmemålere. Opvarmningen i de enkelte lejemål er en kombination af radiatorer og gulvvarme Hovedvarmeveksler, 500 kw. I varmecentralen er der etableret spædevands påfyldning til radiatorsystemet fra fjernvarmeanlægget, men det er uden måler. Der er i enkelte lejemål etableret pejse - men da omfanget er reduceret - ser vi bort fra denne supplerende forsyning. Varmt vand

5 SIDE 5 AF 10 Varme Varmt brugsvand produceres i 2500 l varmtvandsbeholder, isoleret med skønnet 200 mm mineraluld. Varmevandsbeholder er fra fabrikant Reflex, type DF 15 R med rustfri spiraler. På cirkulationsledningen er monteret en selvreguælerende pumpe med en effekt på 100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Type Brugsvands cirkulationspumpen er en standard pumpe til varme - det bør være i bronzepumpe til brugsvand. Tilslutningsrør til VVB er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering. U-værdi er skønnet. Brugsvandrørinstallationer er udført i rustfri rør. Brugsvandscirkulationsledning er monteret med statiske ventil. Til brugsandinstallationen er monteret et trykforøgelsesanlæg.anlægget er ikke taget med i beregning da det betegnes som procesanlæg. Trykforøgelseanlægget er fra fabrikant Grundfos type Hydro Multi-E med 2 parallelkoblede CRE pumper. Forslag 1: Når bygningerne har været fuldt idriftsat et år, bør indregulering af brugsvand cirkulationsanlægget kontrolleres. Det betyder gennemgang af temperaturniveauer, cirkulerende mængder og fordeling. Fordelingssystem

6 SIDE 6 AF 10 Varme Sekundæranlægget er to-strenget og individuelt i hvert lejemål med individuelle målere. Opvarmning sker via en blanding af radiatorer og gulvvarme. Der er gulvvarme i stuer og baderum samt radiatorer og gulvkonvektorer under vinduer samt foran udgang til altanen. Fordelingsanlæget til gulvvarme, gulvkonvektorer og radiatorer er fremført i PEX-rør under gulvet fra installationsskakt på trappe. Kælderen er delvis opvarmet med radiatorer I teknikrummet er registreret at spædevand påfyldning af til radiatorsystemet er uden måler. På varmefordelingsanlægget er monteret en selvregulerende pumpe med en effekt på 1,5 kw. Pumpen er af fabrikant Smedegård, type ISOBAR C-MM. Pumpe er placeret teknikrummet. IsoBar MM (MasterModul) er en selvregulerende vådløber cirkulationspumpe med indbygget elektronik, der uden eksterne sensorer, tilpasser pumpens kapacitet til den varierende kapacitet, der opstår i anlægget. Den ønskede vandmængde opnås med tryktabskompensering, hvilket vil sige, at pumpen ikke opretholder en konstant løftehøjde, men derimod tager hensyn til det faldende trykbehov ved faldende vandmængde, hvilket giver den maksimale energibesparelse. For hver af de fire opgange er en blandingssløjfe placeret i kælderen. Blandingssløjferne betjener gulvvarmedelen. På hver blandingssløjfe er monteret en selvregulerende pumpe med en effekt på 0,17 kw. Pumpen er af fabrikant Smedegård, type ISOBAR 4-75 C- MM. Pumpe er placeret i kælderen i skraldedepot. Fjernvarmestik i teknikrum fra væg til varmtvandsbeholder på primærside er uden udetemperatur kompensering. Der er effekt på denne del af stikket hele året rundt, pga behov for varmt brugsvand. Beholden er tilkoblet på primærside fjernvarme. Varmefordelingsrør er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering. Skønnet u-værdi på stik : 0,24. Fjernvarmestik i teknikrum fra varmtvandsbeholder til varmeveksler på primærside er med udetemperatur kompensering. Denne del af stikket er kun opvarmet i varmecæsonen. Stikket er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering. Skønnet u-værdi på stik : 0,24.. Centralvarme frem og retur Ø80 mm stål fra hovedcentral til punkthuse skønnet samlet længde 200 m

7 SIDE 7 AF 10 Varme Forslag 2: Når bygningerne har været fuldt idriftsat et år, bør indregulering af centralvarmeanlægget og dermed afkølingen kontrolleres. Det betyder gennemgang af indreguleringsrapporter, varmeforbrug og beregning af den samlede afkøling Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Radiatorer er af fabrikant Hudevad med termostatventil fra Danfoss. Gulvvarmesystem er af fabrikant Wirsbo, fordelingssystemet er placeret i teknik skakt på trappe. Gulvvarmen reguleres via Megatherm trådløs styrring. El Belysning Belysningsanlægget i de tre bygninger på fælles arealer (gange, depotrum, trappeopgange): Trappeopgange er belyst med lavanergipærer 11 W af 158 stk. Resten af fællesarealer er belyst med loftbelysning lavenergipærer 24 W. af 27 stk. Der er installeret ca W excl spoleforbrug hvilket svarer til 3,7 W/m². Andre elinstallationer I de tre bygninger er der fire cykelparkeringer i kælderniveau. I hver af cykelparkeringensrum er belyst med 2 x 36 W lysstofsrør med pirføler. Parkering under længehuset og punkthusene er samlede belyst med 36 stk. 36 W lysstofsrør.

8 SIDE 8 AF 10 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 2007 År for væsentlig renovering: 0 Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Pejs Boligareal ifølge BBR: 7856 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 8215 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: BBR angiver etagearalet til 7856 m² COWI opmåling To stk. pkt. huse inkl opv. kælder (2*128 m²) 2*2283 m² Et stk. længe hus inkl opv. kælder (341 m²) 3649 m² Ialt 8215 m² (Ekskl. kælder 7618 m²) Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: El: Fast afgift: 0,56 kr. pr. kwh 2,00 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen Der er i forbindelse med udarbejdelsen af energimærket ikke modtaget nogen varmeregning. Den faste afgift er skønnet til kr. De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter

9 SIDE 9 AF 10 Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter De 154 m² dækker tre værelser, køkken De 170 m² dækker tre værelser, køkken De 202 m² dækker fem værelser, køkken De 164 m² dækker tre værelser, køkken De 131 m² dækker fire værelser, køkken De 158 m² dækker fire værelser, køkken De 147 m² dækker fire værelser, køkken De 160 m² dækker fire værelser, køkken kr kr kr kr kr kr kr kr.

10 SIDE 10 AF 10 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Lerhøj 17, 2880 Telefon: Bagsværd Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Klostervej 11 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-651224-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Ternen 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025555-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunnekær 11 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-022783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 39.240 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 39.240 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 2 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966474-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnehaven 1 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-517307-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 302,40 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 8 Adresse: Bykrogen 1 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-456481-001 Energikonsulent: Keld B. Sørensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Fjordløkke 40 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Haderslevvej 69a 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018577-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Sønderport 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.380 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.380 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Sandkæret 2 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-656919-001 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere