Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed"

Transkript

1 Medicintilskudsnævnet Den 4. november 205 Sagsnr: Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet Medicintilskudsnævnet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N07BB (midler mod alkoholafhængighed). Bilag A er en grafisk oversigt over lægemiddelstofferne. Denne indstilling omfatter alle lægemidler med indhold af indholdsstoffer i ATC-gruppe N07BB, der er godkendt til markedsføring i Danmark, og som er eller har været markedsført per 26. oktober 205. Vores indstilling omfatter samtlige lægemiddelformer, styrker og pakningsstørrelser af de pågældende lægemidler. Bilag B er en oversigt over lægemiddelstofferne med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus, årligt forbrug i årene samt antal ansøgninger om enkelttilskud, hvor dette er relevant. Bilag C er en oversigt over lægemiddelstofferne- og formerne med angivelse af behandlingspriser. Indstilling til fremtidig tilskudsstatus Vi indstiller følgende til Lægemiddelstyrelsen:. Lægemidler med indhold af lægemiddelstoffet disulfiram (N07BB0) bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud. 2. Lægemidler med indhold af lægemiddelstoffet acamprosat (N07BB03) ændrer tilskudsstatus fra ikke generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen Supplement til samtalebehandling hos alkoholafhængige, der ønsker afholdenhed. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade 2300 København S

2 Medicintilskudsnævnet 3. Lægemidler med indhold af lægemiddelstoffet naltrexon (N07BB04) bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud. 4. Lægemidler med indhold af lægemiddelstoffet nalmefen (N07BB05) bevarer gældende tilskudsstatus: ikke generelt tilskud. Revurderingsforløb Medicintilskudsnævnet drøftede på møde den 24. marts 205 den ny kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed (), og anbefalede derefter Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) at starte en ad hoc revurdering af lægemidler til behandling af alkoholafhængighed (ATC-gruppe N07BB). Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) orienterede den 6. maj 205 på sin hjemmeside om, at styrelsen ville indlede ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af alkoholafhængighed. Vi har drøftet tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed på vores møder den 9. maj 205, 29. september 205 og 20. oktober 205. Overordnede synspunkter Alkoholafhængighed er en sygdom med store konsekvenser for den enkelte, dennes nærmeste omgangskreds og samfundet som helhed. Da omfanget endvidere er i størrelsesordenen alkoholafhængige (2) er det uhyre vigtigt, at behandlingen af alkoholafhængighed er velorganiseret, således at hver patient tilbydes den for den enkelte mest optimale behandling. Samtaleterapi for den alkoholafhængige og dennes familie er grundstenen i behandlingen, men der er de seneste år desuden kommet flere nye lægemidler på markedet, der i nogle tilfælde kan være et godt supplement til samtalebehandling. På trods af de øgede muligheder inden for farmakologisk behandling ses ikke et øget forbrug af lægemidler til behandling af alkoholafhængighed (3). Den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed () har til formål at højne og ensarte kvaliteten af den specialiserede alkoholbehandling i Danmark, såvel farmakologisk som ikke farmakologisk. Vi ønsker med denne indstilling om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til behandling af alkoholafhængighed at støtte op om anbefalingerne i den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed, i den udstrækning det er muligt i forhold til medicintilskudsbekendtgørelsens kriterier for medicintilskud (4). Begrundelser De behandlingspriser, der nævnes nedenfor, er de gennemsnitligt laveste behandlingspriser per døgn jf. bilag C. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade 2300 København S 2

3 Medicintilskudsnævnet Ad Lægemidler med indhold af disulfiram Der er i den nationale kliniske retningslinje en svag anbefaling imod rutinemæssigt at anvende disulfiram mod alkoholafhængighed, da kvaliteten af evidensen for behandling med disulfiram i kombination med struktureret samtalebehandling frem for struktureret samtalebehandling alene samlet set er meget lav. Det anføres dog, at Man kan overveje at give disulfiram til alkoholafhængige, som selv ønsker det eller oplever, at det har effekt under forudsætning af, at de alkoholafhængige er velorienterede om virkning og bivirkninger (). Den daglige behandlingspris for disulfiram er 3,99-5,7 kr. Disulfiram har en anden virkningsmekanisme end de øvrige lægemidler og er en veletableret behandling, der kan være hensigtsmæssig til brug i situationer, hvor patienten enten selv ønsker denne behandling til at opnå og fastholde afholdenhed eller, hvor det er af afgørende betydning, at patienten ikke indtager alkohol (fx før operation eller undersøgelser). Behandling med disulfiram kan således være et nødvendigt led i en større behandlingsstrategi mod alkoholafhængighed og sammenholdt med den lave pris i forhold til andre lægemidler til behandling af alkoholafhængighed indstiller vi, at disulfiram bibeholder generelt tilskud uden klausulering. Ad 2 Lægemidler med indhold af acamprosat Den nationale kliniske retningslinje har en stærk anbefaling for at tilbyde acamprosat som supplement til samtalebehandling til alkoholafhængige, primært til personer, der ønsker afholdenhed frem for reduktion i forbruget. Det anføres dog, at kvaliteten af evidensen samlet set er lav, men der lægges vægt på, at acamprosat synes at være forbundet med forholdsvis få bivirkninger sammenlignet med andre lægemidler til behandling af alkoholafhængighed, og alvorlige bivirkninger forekommer meget sjældent (). Den daglige behandlingspris for acamprosat er 3,44 kr. Vi mener ikke, at acamprosat bør have generelt tilskud, da vi vurderer, at der i givet fald vil være en risiko for, at lægemidlet vil blive anvendt alene, og ikke som supplement til samtalebehandling, således som den nationale kliniske retningslinje anbefaler. Vi ønsker dog at støtte op om den stærke anbefaling i den Nationale Kliniske Retningslinje, og vi indstiller derfor, at acamprosat til trods for en relativ høj pris ændrer tilskudsstatus fra ikke generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen Supplement til samtalebehandling hos alkoholafhængige, der ønsker afholdenhed. Ad 3 Lægemidler med indhold af naltrexon Den nationale kliniske retningslinje har en svag anbefaling for at tilbyde naltrexon som supplement til samtalebehandling til alkoholafhængige. Der er god evidens for, at naltrexon sammen med samtaleterapi kan nedsætte alkoholindtaget hos alkoholafhængige, der ønsker at reducere deres alkoholforbrug, men ikke har afholdenhed som målsætning. Naltrexon synes ikke at have effekt på opnåelse af afholdenhed på længere sigt og er endvidere forbundet med bivirkninger (). Den daglige behandlingspris for naltrexon er 0,46 kr. Vi mener, at naltrexon på grund af risikoen for bivirkninger samt manglende effekt på opnåelse af afholdenhed kun bør anvendes som supplement til samtaleterapi til alkoholafhængige, når behandling med acamprosat ikke er mulig. Vi indstiller derfor, at naltrexon fortsat ikke bør have generelt eller generelt Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade 2300 København S 3

4 Medicintilskudsnævnet klausuleret tilskud, men at der kan søges om enkelttilskud til personer, der ikke kan anvende acamprosat som supplement til samtalebehandling, og som har effekt af behandlingen. Ad 4 Lægemidler med indhold af nalmefen Den nationale kliniske retningslinje har en svag anbefaling imod rutinemæssigt at anvende nalmefen til alkoholafhængige. Der er ikke evidens for, at nalmefen sammen med struktureret samtalebehandling mindsker frafald eller øger sandsynligheden for afholdenhed sammenlignet med struktureret samtalebehandling alene, og det er uklart, om nalmefen kan medvirke til at nedsætte alkoholindtaget. Kvalme, søvnforstyrrelser og svimmelhed er almindeligt forekommende bivirkninger ved nalmefen. Den daglige behandlingspris for nalmefen er 39,90 kr. Vi mener, at nalmefen på grund af risikoen for bivirkninger samt den svage evidens for en gunstig effekt kun bør anvendes som supplement til samtalebehandling efter nøje overvejelser, og hvis den alkoholafhængige har forsøgt nonfarmakologisk og anden farmakologisk behandling uden tilstrækkelig effekt, og der er påvist effekt af behandling med nalmefen samtidig med samtaleterapi i en specialiseret alkoholbehandlingsinstitution. Derfor, og sammenholdt med den høje pris, indstiller vi, at nalmefen fortsat ikke bør have generelt eller generelt klausuleret tilskud, men at der kan søges om enkelttilskud i de førnævnte ganske særlige tilfælde, hvor nalmefen kan have en plads i behandlingen som supplement til samtalebehandling. Afsluttende bemærkninger Vi forventer, at disse medicintilskudsændringer vil kunne støtte og supplere den nationale kliniske retningslinje og medvirke til en mere rationel behandling af alkoholafhængige, end det er tilfældet i dag. Såfremt Lægemiddelstyrelsen vælger at følge vores indstilling, opfordrer vi til, at Lægemiddelstyrelsen følger forbruget af de af revurderingen omfattede lægemidler. På nævnets vegne Palle Mark Christensen Formand Bilag A. Grafisk oversigt af 4. november 205 over ATC-gruppe N07BB, midler mod alkoholafhængighed. B. Oversigt af 4. november 205 over ATC-gruppe N07BB, midler mod alkoholafhængighed med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus og årligt forbrug i årene C. Prisoversigt af 4. november 205 over ATC-gruppe N07BB, midler mod alkoholafhængighed. D. Kommentarer til høringssvar af 4. november 205. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade 2300 København S 4

5 Medicintilskudsnævnet Referencer. National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed, 3. marts E.ashx?m=.pdf 2. Spørg til alkoholvaner diagnostik og behandling af alkoholproblemer. Klinisk vejledning for almen praksis. Sundhedsstyrelsen og DSAM, Rationel Farmakoterapi, februar 205. Institut for Rationel Farmakoterapi Bekendtgørelse nr. 80 af 7. marts 2005 om medicintilskud med senere ændringer Medicintilskudsnævnet Sekretariatet - Axel Heides Gade 2300 København S 5

6 Bilag A N07BB Midler mod alkoholafhængighed N07BB0 Disulfiram N07BB03 Acamprosat N07BB04 Naltrexon N07BB05 Nalmefen 4. november 205 Sagsnr.:

7 Bilag B 4. november 205 Sagsnr.: Lægemidler i ATC-gruppe N07BB, Midler mod alkoholafhængighed Læsevejledning til skemaer nedenfor Lægemidler: Det eller de lægemidler, med indhold af det pågældende indholdsstof, der er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed. Revurderingen omfatter som udgangspunkt alle styrker og pakningsstørrelser af det enkelte lægemiddel, som er eller har været markedsført per den 26. oktober 205, med mindre andet er angivet. Godkendt indikation: En sammenskrivning af den eller de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, jf. de gældende produktresumeer for de enkelte lægemidler. Udleveringsgruppe: Beskrivelse af betydningen af de forskellige udleveringsgrupper A, B etc. fremgår af 63 i bekendtgørelse om recepter nr. 36 af den 23. april Tilskudsstatus: Lægemidlets gældende tilskudsstatus. Forbrug: Antallet af personer i behandling er fra lægemiddelstatistikregister, jf. og omfatter patienter i primærsektoren. Enkelttilskud: Oplysninger om antallet af ansøgninger om enkelttilskud og bevillingsprocent. N07BB0 DISULFIRAM Lægemidler Antabus brusetabletter Godkendt indikation Alkoholisme. Udleveringsgruppe B Tilskudsstatus Generelt tilskud Forbrug 200: (antal personer i behandling) 202: : : : Enkelttilskud

8 Bilag B 4. november 205 Sagsnr.: N07BB03 ACAMPROSAT Lægemidler Godkendt indikation Udleveringsgruppe Tilskudsstatus Forbrug (antal personer i behandling) Campral enterotabletter Aotal enterotabletter Reduktion af tilbagefaldsrisiko hos alkoholafhængige patienter i kombination med ikke-farmakologisk (psykosocial) behandling. B Ikke generelt tilskud 200: : : : :.638 Enkelttilskud 203: 428 ansøgninger, 40 bevilget ( 96%) 204: 285 ansøgninger, 276 bevilget (97%) N07BB04 Lægemidler Godkendt indikation NALTREXON Adepend filmovertrukne tabletter Naltrexon "Accord" filmovertrukne tabletter Naltrexon "AOP" filmovertrukne tabletter Naltrexone "POA Pharma" filmovertrukne tabletter Anvendes til supplerende behandling som led i et omfattende behandlingsprogram, der indbefatter psykologisk rådgivning: for afgiftede patienter, som har været afhængige af opioider til støttebehandling af abstinenser ved alkoholafhængighed. Udleveringsgruppe Tilskudsstatus Forbrug (antal personer i behandling) A Ikke generelt tilskud 200: 43 20: : : : 46 Enkelttilskud 203:50 ansøgninger, 42 bevilget (95%) 204: 99 ansøgninger, 92 bevilget (93%) N07BB05 Lægemidler Godkendt indikation NALMEFEN Selincro filmovertrukne tabletter Til reduktion af alkoholforbruget hos voksne alkoholafhængige patienter, som har et stort alkoholforbrug (Drinking Risk Level (DRL)) uden fysiske abstinenssymptomer, og som ikke kræver øjeblikkelig afrusning. 2

9 Udleveringsgruppe Tilskudsstatus Forbrug (antal personer i behandling) Bilag B 4. november 205 Sagsnr.: Selincro bør kun ordineres sammen med løbende psykosocial støtte, der fokuserer på at fremme overholdelsen af behandlingen og på at reducere alkoholforbruget.selincro bør kun ordineres til patienter, som fortsat har et stort alkoholforbrug to uger efter den første vurdering. A Ikke generelt tilskud 200: - 20: - 202: - 203: 743 (Markedsføret: ) 204: 92 Enkelttilskud 203: 54 ansøgninger, 0 bevilget (0%) 204: 59 ansøgninger, 5 bevilget (3%) 3

10 Bilag C 4. november 205 Sagsnr: Prisoversigt for midler mod alkoholafhængighed (N07BB) Behandlingspriserne per døgn er baseret på de gennemsnitligt laveste enhedspriser (for tilskudsberettigede lægemidler: tilskudspriser) over 6 prisperioder og beregnet i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens retningslinjer af 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus. Gennemsnitlig laveste behandlingspris per døgn, beregnet over 6 prisperioder (periodestart fra 7/8-205 til 26/0-205). ATC 2. Lægemiddelstof/ 3. Anvendt dosis (mg) 4. Lægemiddel- 5. Styrke(r) (mg) 6. Gns. laveste 7. Gns. laveste gruppe form enhedspris (kr.) behandlingspris per døgn (kr.) N07BB Midler mod alkoholafhængighed N07BB0 Disulfiram 200 Brusetabletter 200 4,92 4, x2 per uge 200 / 400 4,92 / 9,05 3,99 5,7 N07BB03 Acamprosat Enterotabletter 333 2,24 3,44 N07BB04 Naltrexon 50 Filmovertrukne tabl. 50 0,46 0,46 N07BB05 Nalmefen 8-3 Filmovertrukne tabl. 8 39,90 39,90 Noter/forklaringer: Doseres gang dagligt 2 Doseres 3 gange dagligt 3 Doseres -2 timer før forventet alkoholindtag. Maksimalt én tablet dagligt

11 Bilag D 4. november 205 Sagsnr: Kommentarer til høringssvar Vores forslag af 5. juni 205 til indstilling til fremtidig tilskudsstatus for midler mod alkoholafhængighed har været i høring hos berørte virksomheder, relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger samt Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Lægeforeningen, PLO og Danmarks Apotekerforening. Der var høringsfrist den 2. september 205. Vi har modtaget syv høringssvar, som vi har læst og forholdt os til. Høringssvarene kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Vi har drøftet og vurderet høringssvarene på vores møder den 29. september 205 og den 20. oktober 205. Vi har ikke fundet anledning til at ændre i vores oprindelige indstilling af 5. juni 205. I dette notat kommenterer vi på en række af de forhold, der er kommet til udtryk i høringssvarene. Uklausuleret tilskud til acamprosat Flere parter anbefaler, at acamprosat får generelt uklausuleret tilskud. Formålet med vores forslag til klausul er at sikre, at behandling med acamprosat ikke står alene, men netop er et supplement til samtalebehandling, således som den nationale kliniske retningslinje anbefaler. Vi vurderer, at der vil være øget risiko for, at acamprosat anvendes uden samtidig samtalebehandling, hvis det får generelt uklausuleret tilskud, og vi holder således fast i vores indstilling om at acamprosat bør have klausuleret tilskud med klausulen Supplement til samtalebehandling hos alkoholafhængige, der ønsker afholdenhed. Fortsat generelt tilskud til disulfiram Flere parter undrer sig over, at disulfiram indstilles til at bevare generelt uklausuleret tilskud, når der er en svag anbefaling imod rutinemæssigt at anvende dette i National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed (Sundhedsstyrelsen, marts 205). En patientforening er enig i vores forslag om disulfiram skal bevare generelt tilskud. Vi er enige i, at disulfiram kun i særlige tilfælde vil være det bedste langsigtede farmakologiske alternativ når målet er afholdenhed. Som nævnt i vores forslag til indstilling har disulfiram en hel anden virkningsmekanisme end de øvrige lægemidler og er en veletableret behandling, der kan være hensigtsmæssig til brug i situationer, hvor patienten enten selv ønsker denne behandling til at opnå og fastholde afholdenhed eller, hvor det er af afgørende betydning, at patienten ikke indtager alkohol (fx før operation eller undersøgelser). Behandling med disulfiram kan således være et nødvendigt led i en større behandlingsstrategi mod alkoholafhængighed og sammenholdt med den lave pris i forhold til andre lægemidler til behandling af alkoholafhængighed holder vi fast i vores indstilling om, at disulfiram bibeholder generelt tilskud uden klausulering. Disulfiram med 00% tilskud Én part foreslår, at udgiften til disulfiram dækkes 00%, således at patienten ikke har udgifter til dette. Dette er ikke muligt i forhold til Lægemiddelstyrelsens bestemmelser, men der kan være kommunale behandlingstilbud, hvor lægemidlerne udleveres gratis til patienten. Behandlingsmålet reduktion En række parter undrer sig over, at ingen lægemidler, der primært anvendes med behandlingsmålet reduktion af alkoholforbrug, indstilles til generelt tilskud.

12 Bilag D 4. november 205 Sagsnr: Vi er enige i, at der er tilfælde, hvor reduktion af alkoholforbrug kan være et rationelt behandlingsmål, men vi ønsker med vores indstilling at facilitere processen mod afholdenhed, og mener derfor at de få tilfælde, hvor reduktion er behandlingsmålet bedst håndteres via enkelttilskudsordningen. Bivirkninger ved naltrexon Én part anfægter vores udsagn om, at naltrexons bivirkningsprofil bør have indflydelse på tilskudsstatus for lægemidlet, og i særdeleshed om der er flere bivirkninger ved naltrexon end ved acamprosat. Ved ordination af et lægemiddel skal lægen altid vurdere lægemidlets forventede effekt over for risikoen for bivirkninger. I produktresumeet for naltrexon er der angivet en lang række meget almindelige bivirkninger, mens der for acamprosat blot er angivet en enkelt. En sådan oplysning er ikke i sig selv afgørende for, hvilket af de to lægemidler, der er mest hensigtsmæssigt at anvende, men sammenholdt med den manglende dokumentation for effekt på afholdenhed på længere sigt, mener vi ikke, at naltrexon bør have generelt klausuleret tilskud og fastholder derfor vores anbefaling. Sammenhæng mellem Nationale kliniske retningslinjer og tilskudsstatus Flere parter finder det positivt, at der lægges stor vægt på de nationale kliniske retningslinjer i revurderingen af fremtidig tilskudsstatus for såvel lægemidler mod alkoholafhængighed som øvrige områder, hvor der findes nationale kliniske retningslinjer. Vi skal dog ikke undlade at henlede opmærksomhed på, at de anbefalinger om lægemidlers tilskudsstatus, vi giver til Lægemiddelstyrelsen, ikke er behandlingsvejledninger, men en vurdering af om kriterierne for tilskud er opfyldte. Praktisk implementering af tilskudsændringen Én part anfører, at ændringen i tilskudsstatus for acamprosat iværksættes hurtigt, og at det sikres, at alle systemer til lægemiddelordination understøtter korrekt brug af klausuleret tilskud. Vi er enige i dette, og opfordrer Lægemiddelstyrelsen til at sikre dette. 2

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Den. juni 205 Sagsnr: 20505674 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Forslag til indstilling Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 14. april 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 30. maj 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen i ATC-gruppe A01 og A07AA02 Baggrund

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 427, tirsdag den 24. marts 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 24. marts 2015. I mødet

Læs mere

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr. 2017011413 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr. 2015122548 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 7. september 2006 Axel Heides Gade 1 2300 København S Indstilling til tilskudsstatus for

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013111155 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A03, midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Baggrund og indhold

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Høringsparter - Tillæg til national Klinisk Retningslinje for behandling af alkoholafhængighed

Høringsparter - Tillæg til national Klinisk Retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Høringsparter - Tillæg til national Klinisk Retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Alkoholfagligt Forum Alkohol og Samfund Centerlederforeningen Danske Patienter Dansk Psykolog Forening Dansk

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 20. december 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere

Læs mere

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. december 2016 Sagsnr. 2016102038 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014 ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Den 12. oktober 2016 2. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet om at revurdere

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C Til virksomheden 4. juli 2017 Sagsnr. 2015122542 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1.

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1. Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2010 Medicintilskudsnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom.

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom. Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom. Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Danmarks Apotekerforening

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 10. januar 2017 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 413, tirsdag den 27. maj 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 27. maj 2014. I mødet deltog:

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 13. oktober 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 442, tirsdag den 19. januar 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. januar 2016. I mødet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 434, tirsdag den 29. september 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 29. september 2015.

Læs mere

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en Baggrunden for de Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed - og for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Hvad anbefaler man i dag og

Læs mere

C08 Calciumantagonister

C08 Calciumantagonister C08 Calciumantagonister Bilag A4 C08C Selektive calciumantagonister m. overv. vaskulær effekt C08D Selektive calciumantagonister m. direkte cardiel effekt C08CA Dihydropyridinderivater C08DA Phenylalkylaminderivater

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02 Analgetika Bilag A N02A Opioider N02AA Naturlige opiumalkaloider N02AB Phenylpiperidinderivater N02AE Oripavinederivater N02AF Morfinanderivater N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02AX Andre

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A09- digestiva, inkl. enzymer, A11-vitaminer, A12- mineralpræparater og A16 - andre midler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 23. december 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Baggrund og indhold

Læs mere

Hvordan håndteres patienter med kendt alkoholproblematik i almen praksis?

Hvordan håndteres patienter med kendt alkoholproblematik i almen praksis? Hvordan håndteres patienter med kendt alkoholproblematik i almen praksis? Af Jonas Marschner, Anne Søndergaard, Marie Nygård Fogh og Ditte Skovgaard March Vejleder: Jette Kolding Kristensen 1 Indledning

Læs mere

TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: Valg af farmakologisk behandling

TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: Valg af farmakologisk behandling TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: Valg af farmakologisk behandling 0 Tillæg til den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed

Læs mere

Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne

Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne (ATC-gruppe C08CA) Boehringer Ingelheim Danmarks Apotekerforening Dansk Hypertensionsselskab Meda Novartis

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Til virksomheden 4. juli 2017 Sagsnr. 2015122533 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01, anæstetika Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, supplerende svar på spørgsmål 799 Offentligt Medicintilskudsnævnet Den 28. september 2012 Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Referat af Medicintilskudsnævnets

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 15. juni 2009. Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Ny tilskudsstatus for visse hjerte-karlægemidler ( blodtrykssænkende midler )

Ny tilskudsstatus for visse hjerte-karlægemidler ( blodtrykssænkende midler ) Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 204 Offentligt Ny tilskudsstatus for visse hjerte-karlægemidler ( blodtrykssænkende midler ) Hvad ændres? Tilskudsstatus for visse lægemidler til hjerte-karsygdomme

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 391, tirsdag den 19. marts Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. marts I mødet deltog: Nævnsmedlemmer:

Læs mere

TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: VALG AF FARMAKOLOGISK BEHANDLING

TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: VALG AF FARMAKOLOGISK BEHANDLING TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: VALG AF FARMAKOLOGISK BEHANDLING 2017 Tillæg til den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne.

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne. Dansk Hypertensionsselskab Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. 1263 København K. Hypertensionsbehandling i Danmark 6. marts 2006 Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160221 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Generelt tilskud til nogle pregabalin kapsler Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens Medicintilskudsnævnet Den 25. oktober 207 Sagsnr: 20700643 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens aggrund Lægemiddelstyrelsen har

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 431, tirsdag den 16. juni 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 16. juni 2015. I mødet deltog:

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 444, tirsdag den 23. februar 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 23. februar 2016. I

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 389, tirsdag den 26. februar 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 26. februar 2013. I mødet

Læs mere

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 169 Medicintilskud I Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution Helene Bygholm Risager Centerchef, Center for alkoholbehandling,

Læs mere

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider C07 Beta-blokerende midler Bilag A3 C07A Beta-blokerende midler, usammensatte C07B Beta-blokerende midler og thiazider C07C Beta-blokkere og andre diuretica C07F Beta-blokkere og andre antihypertensiva

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE.

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Medicintilskudsnævnet Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Indlægsseddel: Information til patienten Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes oplysninger om sikkerheden.

Læs mere

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august 2011 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 358 og finder sted tirsdag den 23. august

Læs mere

Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk

Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Til virksomheden 10. juni 2016 Sagsnr. 2015030615 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens i ATC-gruppe N06D Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 406, tirsdag den 21. januar 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21. januar 2014. I mødet

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013033446 2. forslag Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion i ATC-gruppe A07 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til juni 2014 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til juni 2014 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 350, tirsdag den 29. marts 2011. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 29. marts 2011. I mødet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 375, tirsdag den 19. juni 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. juni 2012. I mødet deltog:

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 457, tirsdag den 25. oktober 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, tirsdag den 25. oktober 2016. I mødet deltog: Nævnsmedlemmer: Nina Bjarnason

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 415, tirsdag den 19. august 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. august 2014. I mødet

Læs mere

Bilag"1."Spørgsmål"og"svar"på"S"2849" " " " " Bilag"7."Lægemiddelstyrelsens"afgørelse"april"2010" " " " Bilag"8."IRF" "skift"fra"a2a"til"ace" " " " "

Bilag1.SpørgsmålogsvarpåS2849     Bilag7.Lægemiddelstyrelsensafgørelseapril2010    Bilag8.IRF skiftfraa2atilace    Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 436 Offentligt Oversigt-over-bilag- " Bilag"1."Spørgsmål"og"svar"på"S"2849" " " " " Bilag"2."Medicintilskudsnævnets"indstilling"januar"2008"

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 455, tirsdag den 20. september 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, tirsdag den 20. september 2016. I mødet deltog: Nævnsmedlemmer: Ellen-Christine

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 451, tirsdag den 14. juni 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 14. juni 2016. I mødet

Læs mere

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet ilag A C09C Angiotensin-II antagonister C09D Angiotensin-II antagonister, kombinationer C09X Andre midler med virkning på renin-angiotensinsyst. C09CA

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 378, tirsdag den 21. august 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21.august 2012. I mødet

Læs mere

Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren

Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren Lægemiddelindustriforeningen (Lif) Sundheds- og Ældreministeriet Lægemiddelstyrelsen 27. september 2016 Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren Lifs medlemsvirksomheder har siden 2007 været omfattet

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S E-mail: smov@dkma.dk Høringssvar vedr. vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen Danske Patienter

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10)

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Sundhedsstyrelsen har i perioden 17. maj til 11. juni 2012 modtaget yderligere bidrag. Det drejer sig om følgende: Copenhagen

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 396, tirsdag den 27. august 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 27. august 2013. Medicintilskudsnævnets

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 6. januar 2011 Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 346, tirsdag den 14. december 2010 Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 14. december

Læs mere

Medicintilskudsnævnet, den 7. december Vi har modtaget høringssvar fra følgende:

Medicintilskudsnævnet, den 7. december Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstillinger af 11 august 2016 om tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N01 (anæstetika), N05C (mod søvnløshed) samt N07A, N07CA01,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af s møde nr. 475 Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, tirsdag den 26. september 2017. I mødet deltog: Nævnsmedlemmer: Frank Ingemann Jensen (Danske Regioner) Janne Unkerskov John

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 29. januar 2008 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Alkoholbehandling de nye farmakologiske midler og samtalen om alkohol Alkoholbehandling Ulrik Becker, professor, overlæge, dr.med., Hvidovre Sverre Barfod, Speciallæge i almen medicin, Frederiksværk

Læs mere

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 1. juli 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter.

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 1. juli 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter. Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 1. juli 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter. Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Danmarks

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 aggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 29. oktober 2013 Sagsnr: 2013034167 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 354, tirsdag den 24. maj 2011. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 24. maj 2011. I mødet deltog:

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri foreningen Strødamvej 50A Postbox 829 2100 København ø III. 39276060 Lægemiddelstyrelsen Fax 39276070 Axel Heides Gade 1 2300 København 5 www.iitdk København den 16. mal 2006 Vedr.

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 9. november 2010 Referat af medicintilskudsnævnets møde nr. 343, tirsdag den 26. oktober 2010. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 26.

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 438, tirsdag den 17. november 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 17. november 2015. I

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 387, tirsdag den 22. januar 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 22. januar 2013. I mødet

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Den 1. juli 2016 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 357, tirsdag den 23. august 2011. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 23. august 2011. I mødet

Læs mere

Opsporing. Population (population) Personer over 18 år med alkoholafhængighed.

Opsporing. Population (population) Personer over 18 år med alkoholafhængighed. National klinisk retningslinje for udredning og af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse (NKR nr. 32) Fokuserede spørgsmål, endelig version Indhold Opsporing 2 Fokuseret spørgsmål 1 (PICO 1).

Læs mere