At energimærke sin ejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At energimærke sin ejendom"

Transkript

1 ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen

2 Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes? Hvornår skal der energimærkes? Hvad skal energimærkes? Hvordan kan der energimærkes? Aftaleseddel og ejeroplysninger Honorar og gebyrer Tilskud til CO2-besparelser Organisation Hvem er aktørerne på energimærkningen? Kvalitetssikring og egenkontrol Information og kontakt

3 Former for energimærkning? Et energimærke kan udføres på 2 måder: Energimærkning efter beregnet forbrug: Energimærket udføres for alle etageejendomme, samt enfamiliehuse, kæde-, række- og dobbelthuse ældre end 25 år Energimærkning uden gennemgang: Energimærket kan udføres for alle enfamiliehuse, kæde-, række- og dobbelthuse opført indenfor de seneste end 25 år

4 Hvad er et energimærke Dokument som viser bygningens energimæssige ydeevne ud fra standardforudsætninger så det kan sammenlignes med andre bygninger af samme type. Gælder for ældre bygninger

5 Hvad er et energimærke Dokument som viser at bygningen er i henhold til reglerne i det bygningsreglement som bygningen er opført efter. Gælder for nyere bygninger < 25 år Energimærkning uden bygningsgennemgang

6 Hvorfor skal der energimærkes? For at få indblik i bygningens energiforhold Mulighed for forbedringer synliggjort gennem besparelsesforslag, så køberen / brugeren kan vælge om de vil købe / leje og hvordan de vil disponere økonomi og energianvendelse - (ældre bygninger) EU s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (2002/91/EF af 16. december Bekendtgørelse nr. 61 af Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger - (ældre bygninger) Et krav i forbindelse med overdragelse af anpart - (ældre og nyere bygninger)

7 Hvorfor skal der energimærkes? Synliggørelse af energiforbedringer ældre bygninger Opnå certifikat i forbindelse med overdragelse alle bygninger. Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (nr. 61 af 27. januar 2011)

8 Hvorfor skal der energimærkes? Forbrugerens anvendelse ved salg, udleje etc. Energimærkning skal foreligge ved salg, udleje eller overdragelse, dvs. inden indgåelse af salgsaftalen, inden lejeaftalen indgås og inden aftalen om overdragelse indgås, samt inden ibrugtagning. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger (61 af 27. januar 2011).

9 Skalaværdi for energimærke ældre Energimærket er en værdi på en skala fra A til G A er lavenergihuse B overholder BR08 og BR95 med tillæg 12 eller BR98 med tillæg 9. Mærket er altid baseret på beregning under standard forudsætninger (beregnede mærker)

10 Skalaværdi for energimærke nyere (Automatmærker)

11 Hvornår skal der energimærkes? 1.marts 2011: Nybyggeri/væsentlige ombygninger Salg Regelmæssigt hvert 7 eller 10. år af alle bygninger >1.000 m 2 Overdragelse af andel/anpart Længerevarende udlejning Gyldighedsperiode: Som udgangspunkt har energimærkning en gyldighedsperiode på 10 år. Hvis der er angivet besparelser med en tilbage- betalingstid på under 10 år, der tilsammen udgør en energibesparelse på 5% af energiforbruget nedsættes gyldighedsperioden til 7 år.

12 Hvad skal energimærkes? Som hovedregel: Alle bygninger med energiforbrug Undtagelser findes i bekendtgørelse 61 3 og 4. Det er ejendommens BBR-kode der afgøre om der skal energimærkes. Andre undtagelser findes i bekendtgørelse Som udgangspunkt skal alle andels boliger energimærkes. BBR-kode 130 og 140

13 Hvordan kan man energimærke? Hovedregel: Energimærkning sker pr. bygning For rækkehuse betragtes hver bolig som én bygning. (gælder for alle energimærkninger) Alternativt kan der udarbejdes samlet energimærkning for hele bebyggelsen, hvor hver enkelt bolig er udspecificeret. (gælder kun beregnede mærker) For ejer/andelsforeninger er det generalforsamlingen/vedtægterne som bestemmer hvordan der skal energimærkes

14 Hvordan kan man energimærke? Nye regler pr. 1. marts 2011: Energimærkning efter beregnet forbrug: Registrering af bygningen og efterfølgende beregning af energimærke med angivelse af besparelsesforslag. Gælder for etageboliger, samt enfamiliehuse, række-, kæde- og dobbelthuse. Energimærkning uden bygningsgennemgang - automatmærker : Energimærkning På baggrund af en erklæring fra bygningsejeren udarbejdes certifikat/energimærke efter en standardskala. Gælder for enfamiliehuse, række-, kæde- og dobbelthuse, nyere end 25 år.

15 Hvordan kan man energimærke? (beregnet forbrug - uanset alder) Etageejendom 120 m m m m 2 Opvarmet areal i alt: 720 m 2 Energimærkning: Overdragelse af én andel medfører energimærkning af hele ejendommen 120 m m 2 Uopvarmet kælder

16 Hvordan kan man energimærke? (beregnet forbrug - uanset alder) Etageejendom 170 m m m m 2 Opvarmet areal i alt: 1020 m 2 Energimærkning: Ejendommen skal regelmæssig energimærkes hvert 7. eller 10. år 170 m m 2 Uopvarmet kælder

17 Hvordan kan man energimærke? (beregnet forbrug - uanset alder) Tæt lav boligbebyggelse Matrikelkort Energimærkning: Overdragelse af én andel medfører energimærkning, men her er der 2 muligheder: 1.Energimærkning af den bolig der overdrages 2.Energimærkning af hele bebyggelsen

18 Hvordan kan man energimærke? (automatmærker nyere end 25 år) Tæt lav boligbebyggelse Matrikelkort Energimærkning: Overdragelse af én andel medfører energimærkning, men her er der 2 muligheder: 1.Energimærkning af den bolig der overdrages - altså automatmærke pr. bolig.

19 Hvad skal I yde? Ejeroplysningsskema og erklæring skal afleveres udfyldt Kopi af seneste Oliekedeltest eller lignende - hvis det er aktuelt Oplysninger om forbrug af el, vand og varme. Gerne oplysninger om beboersammensætning og antal. Navn og telefonnummer på varmemester/eller anden person som er til rådighed for konsulen Kopi af driftjournaler Evt. kopi af gammel ELO-rapport/Varmesynsrapport eller energimærke

20 Aftaleseddel og ejeroplysninger For ejendomme over 299 m2 er der fri prisdannelse. Indhent derfor flere tilbud. Aftaleseddel: Præciserer honorar og betingelser Ejeroplysningsskema: vær omhyggelig med at udfylde skemaet - præciserer bl.a. forbrug Lav altid en skriftlig aftale!

21 Aftaleseddel Energimærkning efter beregnet forbrug og ved automatmærker

22 Ejeroplysninger Energimærkning ved beregnet forbrug Ejers oplysninger om ejendommen til brug for energimærkning. Energimærkningen udføres efter retningslinierne i Energistyrelsens Håndbog for energikonsulenter Ejendommens BBR nummer Ejers navn og adresse samt evt. Navn og adresse på evt. administrator/ varmemester eller lignende, som erkontaktperson på ejendommen Rekvirenten af en energimærkningsrapport skal i egen interesse give konsulentens så fyldestgørende oplysninger om ejendommen konstruktioner og installationer som muligt. Såfremt rekvirenten ikke bidrager med oplysninger til brug for energimærkningen kan det resultere i en forringet energimærkningsrapport. Det er derfor hensigtsmæssigt at udlevere følgende dokumenter til energikonsulenten forud for energimærkningen. I det omfang intet andet er nævnt, gælder oplysningerne for alle kategorier af bygninger. * BBR meddelelsen eller alternativt oplysninger om ejendommens bruttoareal og opvarmede areal, samt oplysninger om ejendommens anvendelse. * Kopi af seneste rapport vedrørende oliekedeltest (findes i ejendomme som har fået foretaget lovpligtigt kedeleftersyn efter 1. april 2006) * Kopi af seneste rapport vedrørende energimærkning * Kopi af tidligere varmesynsrapport eller rapport fra varmekonsulent (VKO) * Kopi af driftsjournaler siden sidste energimærkning for ejendomme omfattet af krav hertil, jf. energimærkningsbekendtgørelsens 19 (typisk ejendomme over m²) * Navn og adresse mv. samt oplysninger om evt. administrator (flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger) * Kopi af årsopgørelse inklusive udgifter for det seneste års varmeforbrug eller oplysninger det seneste års varmeforbrug og udgifterne hertil * Evt. oplysninger om priser i forbindelse med vand og el. Disse oplysninger er frivillige idet energikonsulenten alternativt kan gennemføre beregningerne på standardpriser * Årsopgørelser for el, vand og varme, også hvis det er en lejer, som betaler for forbruget. * Bygningstegninger * Særlige oplysninger eller eftersynsrapporter vedrørende ventilations- og køleanlæg * Oplysninger om ombygninger og andre bygningsforandringer, som enten allerede er planlagt eller som overvejes Fortsættes

23 fortsat Energimærkning ved beregnet forbrug Øvrigt materiale af relevans for energimærkningen Rekvirenten bedes desuden give følgende oplysninger til konsulenten, så vidt som disse er bekendte sammen med eventuel foreliggende dokumentation for dette: Hulmur / gulvkonstruktion Del af mur / gulv Hulmur Terrændæk Krybekælder Tagisolering Ejeroplysninger - fortsat Uisoleret Isoleringstykkelse (mm) Dato for evt. attest Del af tag Uisoleret Isoleringstykkelse (mm) Dato for tegning Hanebåndsloft Skråvæg Lodret skunk Vandret skunk Fortsættes

24 Ejeroplysninger - fortsat Energimærkning ved beregnet forbrug Planlagte bygningsændringer Rekvirenten kan med fordel oplyse om evt. overvejede bygningsforandringer, nye belysningsanlæg mv. Energikonsulenten kan tage stilling til om der i forbindelse med disse kan stilles særlige krav om energieffektivitet. For mange energibesparelser gælder, at de er særlig rentable i forbindelse med at der alligevel foretages bygningsforandringer. Og energikonsulenten skal konkret oplyse om besparelsesforslag, der med fordel kan gennemføres i forbindelse med renovering. Driftstider (kun for bygninger indenfor handel, service og den offentlige sektor) Konsulenten har brug for oplysninger om driftstider i forbindelse med ejendommen tekniske installationer herunder ventilationsanlæg, varmeanlæg og belysningsanlæg Undertegnede bekræfter hermed, at jeg i videst muligt omfang har udleveret de ovenstående oplysninger, og at evt. manglende oplysninger kan medføre en forringet energimærkningsrapport. Rekvirent Navn: Underskrift: Dato for oplysninger

25 Ejeroplysninger og erklæring Energimærkning uden bygningsgennemgang

26 Honorarer og gebyrer Særskilt gebyrbekendtgørelse nr. 60 af Maksimum-honorarer for energimærkning efter beregnet forbrug stk 1 Gælder for bygninger under 299 m2 Maksimum-honorarer for energimærkning uden bygningsgennemgang stk Gælder for nyere bygninger med kode og Nedsættelse af honorar Gælder for bygninger som tidligere er mærkede efter denne ordning. Gebyrer for indberetning

27 Tilskud til CO2-besparelser Forsyningsselskaberne er af energistyrelsen pålagt en energispareindsats derfor: Kan besparelser af en hvis størrelse derfor ofte sælges til forsyningsselskaberne, under forudsætning af energistyrelsens dokumentationskrav overholdes. Ejerskabet af indberetningsretten er EJEREN af bygningen. Det er ikke hverken rådgiver eller håndværker. I øjeblikket er markedsprisen ca. 20 øre/kwh for den beregnede besparelse.

28 Organisation Energistyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Teknisk revisor SEEB Sekretariatet for energieffektive bygninger Danark Certificering efter ISO 9001

29 Hvem er aktørerne på energimærkningen? Teknisk revision Kontrol af energimærkninger ved bygningsgennemgang Energikonsulenter Software Udvikling og drift af energimærkeprogrammer SBI Beregningskernen SEEB- sekretariatet Varetager bl.a. besvarer henvendelser indstiller til kursus, beskikkelse indstillinger på tekniske revisioner Danark Certificeringsordning

30 Kvalitetssikring og egenkontrol Kvalitetssikring i organisationen Virksomhedernes certificering Energikonsulentens ansvar Konsekvenser af kvalitetssikringen Klager over energimærkninger

31 Information og kontakt

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2.

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2. Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 00 m 2. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen.

Læs mere

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version 2011. Revideret den 1. juni 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL enfamiliehuse. Version 2011. Revideret den 1. juni 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL enfamiliehuse Revideret den 1. juni 2011. Indhold 1 Læsevejledning... 2 2 Energimærkning i hovedtræk... 3 2.1 Energimærkningens indhold... 3 2.2

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 36

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 36 SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hjortevej 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025102 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Stationsvej 25

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Stationsvej 25 SIDE 1 AF 14 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 25 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027786 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,34 MWh fjernvarme 29 kwh el 21,15 MWh fjernvarme 7,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,34 MWh fjernvarme 29 kwh el 21,15 MWh fjernvarme 7,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Arendalsgade 5 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-026590-001 Energikonsulent: Anders Bojsen-Møller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Ryvej 32 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-003 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Udskiftning af cirkulationspumper. 640 kwh el 1.300 kr. 9.000 kr. 7,0 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Udskiftning af cirkulationspumper. 640 kwh el 1.300 kr. 9.000 kr. 7,0 år SIDE 1 AF 9 Adresse: Dadevej 24 Postnr./by: 4171 Glumsø BBR-nr.: 370-029460-001 Energikonsulent: Christian Torrild Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Abel Cathrines Gade 27 Postnr./by: 1654 København V BBR-nr.: 101-009440-001 Energikonsulent: Anja Wilhelm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Frørupvej 14 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-256998-001 Energikonsulent: Jan Nygaard Nissen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse FLERFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for flerfamiliehuse og lejlighedsbyggeri Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Søbrinken 4 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 217-143225-002 Energikonsulent: Find Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 502 kwh el 12.475,5 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 502 kwh el 12.475,5 m³ naturgas SIDE 1 AF 11 Adresse: I G Smiths Alle 11 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-038433-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere