KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 og 812/2013 for så vidt angår mærkning af energirelaterede produkter på internettet (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Formålet med denne delegerede forordning er at kræve, at for alle energirelaterede produkter med energimærkning skal energimærket også vises på internettet, når produkterne udbydes til salg på internettet. Der indføres desuden det krav, at databladet med yderligere produktinformation også vises på internettet. I de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til direktiv 2010/30/EU om energimærkning, kræves det i dag, at i tilfælde af fjernsalg skal oplysningerne i energimærket vises i en bestemt rækkefølge. Der er derimod i dag ikke noget krav om, at selve mærket skal vises ved fjernsalg, hvilket står i modsætning til situationen i butikken, og heller ikke databladet kræves vist ved fjernsalg. Derfor bliver slutbrugerne ikke vejledt af energimærkets farveskala ved fjernsalg. Slutbrugerne får heller ikke oplyst, hvilken energiklasse der er den bedste i produktgruppen (det kan være A+++, A++, A+ eller A, afhængigt af energimærket). Endelig har slutbrugerne heller ikke adgang til de supplerende oplysninger i databladet, og det indvirker på, i hvilken grad de kan træffe velinformerede købsbeslutninger. Fjernsalg af energirelaterede produkter via internettet er i stigning og tegner sig efterhånden for en betydelig andel af omsætningen. Ved internetsalg giver den teknologiske udvikling mulighed for at vise energimærke og datablad, uden at den administrative byrde øges. Derfor ændrer denne delegerede forordning alle de delegerede forordninger, der supplerer direktiv 2010/30/EU, og kræver, at energimærket og databladet skal vises ved salg over internettet. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE Høring af interesserede parter Under den høring, der blev igangsat med henblik på en revision af direktiv 2010/30/EU, tilsluttede de interesserede parter sig forslaget om at "Styrke mærkningsbestemmelserne ved internetsalg". Det førte til en ændring af bestemmelserne om fjernsalg, herunder internetsalg, således at det også i delegerede retsakter kan angives, hvordan energimærke og datablad skal vises ved fjernsalg, og ikke blot oplysningerne deri. Efter vedtagelsen af det reviderede direktiv i 2010 indledtes det forberedende arbejde i en rådgivende teknisk gruppe. Gruppe har drøftet de forskellige tekniske muligheder for online-visning af energimærket. Den 18. april 2012 forelagde Kommissionens tjenestegrene resultatet af den rådgivende tekniske gruppes arbejde for konsultationsforummet for miljøvenligt design, som var oprettet ved direktiv 2009/125/EF. Forummet er således sammensat 1, at der er en god balance mellem alle de interesserede parter, der normalt bliver hørt om udkast til delegerede retsakter, der vedtages i henhold til direktiv 2010/30/EU. I konsultationsforummet drøftedes de juridiske og tekniske muligheder for visning af energimærket online. Generelt var holdningen i konsultationsforummet positiv, og man gik ind for en billig eller omkostningsfri teknologineutral løsning, som kan implementeres som led i den sædvanlige forretningsgang. Den 10. juli 2012 fremlagde Kommissionen et arbejdsdokument med et detaljeret forslag. På et møde med eksperter fra medlemsstaterne den 10. juli 2013 drøftedes et revideret arbejdsdokument. Alle de relevante arbejdsdokumenter blev rundsendt til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og de relevante interessenter. Arbejdsdokumenterne til konsultationsforummet blev 1 DA 2 DA

3 offentliggjort i Kommissionens CIRCA-system sammen med de bemærkninger fra de interesserede parter, som var modtaget skriftligt. Desuden blev initiativet drøftet bilateralt mellem Kommissionens medarbejdere og de forskellige interessenter. Forordningsudkastet blev sendt til WTO den 10. juni 2013 i overensstemmelse med aftalen om tekniske handelshindringer. Sammendrag af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem Generelt hilste medlemsstaterne og de berørte parter initiativet velkommen, og mange af dem gik ind for en hurtig vedtagelse. Politisk reguleringsmiddel To af medlemsstaterne påpegede, at Kommissionen ikke har mandat til at vedtage en tværgående delegeret retsakt om mærkning på internettet, men at den kun kan vedtage delegerede retsakter om specifikke produkter. Disse to medlemsstater foreslog med støtte fra en interesseret part fra erhvervslivet, at online-mærkning skulle ske via en revision af direktiv 2010/30/EU. Det ville imidlertid indskrænke det mandat, som den lovgivende myndighed allerede havde givet ved revisionen af direktivet i De juridiske indvendinger er imødekommet ved, at nærværende delegerede retsakt ikke er en selvstændig delegeret retsakt om energimærkning, men ændrer gældende delegerede retsakter om energimærkning. En af medlemsstaterne foretrak retningslinjer, men det vandt ikke tilslutning fra mange af de øvrige interesseparter. Det ville alligevel kræve et juridisk indgreb i form af ændring af nogle af de produktspecifikke delegerede retsakter, da nogle af dem kræver visning af oplysninger på internettet, men i en anden rækkefølge end på energimærket. Krav til leverandørerne Flere af medlemsstaterne foreslog, at elektroniske energimærker og datablade kun skulle stilles til rådighed for forhandlerne efter anmodning, sådan at de små leverandører, hvis produkter måske normalt ikke sælges på internettet, ikke automatisk blev nødt til at stille elektroniske energimærker og datablade til rådighed for alle deres modeller. En række af de øvrige medlemsstater var imod et sådant princip, da det kunne medføre mere arbejde for forhandlerne. I denne delegerede retsakt er byrderne fordelt mellem leverandørerne og forhandlerne efter det princip, at den største byrde ligger hos leverandørerne. I de ti produktgrupper, retsakten omfatter, er der nemlig forholdsvis få producenter, der fremstiller modeller i små serier. Indlejret billede (adgang via et museklik, mouseover eller udvidelse af et billede på en berøringsfølsom skærm) De fleste medlemsstater var enige om, at det billede, der benyttes til indlejret visning, skal være en pil af samme farve som den energiklasse, produktet tilhører. En af medlemsstaterne syntes, at billedet kun skulle være energieffektivitetsklassen og ikke vises sammen med en pil, og at hvis der skulle bruges en pil, skulle den være sort. En anden medlemsstat foreslog, at forhandlerne skulle kunne vælge mellem en farvet eller en sort pil. I den delegerede retsakt foreslås det at bruge en pil med samme farve som energieffektivitetsklassen på energimærket, da det vil gøre budskabet til forbrugerne tydeligere. Anvendelsesdato En af medlemsstaterne og en af erhvervslivets interesseparter gik ind for, at bestemmelserne ikke skulle anvendes før tolv måneder efter vedtagelsen af forordningen. Forbrugerorganisationerne mente, at to uger måtte være tilstrækkeligt, men kunne også acceptere seks måneder. I den delegerede retsakt forslås der en fælles begyndelsesdato ca. seks måneder efter offentliggørelsen. Desuden bliver de nye krav kun obligatoriske for nye DA 3 DA

4 modeller, således at leverandørerne kan tage forordningen i anvendelse som led i den sædvanlige forretningsgang. Ekspertbistand Videnskabelige ekspertbidrag Undersøgelsen "Consumer 2020" 2, som var udført af IMRWorld, dannede grundlaget for indkredsning af problemet. Desuden har Rand et al udført undersøgelsen "Bringing online into line" 3 som forberedelse til konsekvensanalysen. De forskellige tekniske muligheder for online-visning af energimærket har været drøftet i en rådgivende teknisk gruppe. De vigtigste af de hørte organisationer/eksperter Den rådgivende tekniske gruppe bestod af repræsentanter for Borderlinx, IMRWorld, Zen Digital, ATG, Microsoft, Pixmania og Kelkoo. På to møder i konsultationsforummet behandledes input fra interessenterne, herunder producenter, installatører, detailhandlende og deres organisationer, miljøorganisationer, forbrugerorganisationer og eksperter. Konsekvensanalyse Der er gennemført en konsekvensanalyse af de mulige politikforanstaltninger. Valgmulighederne gik på typen af indgreb, dvs. hvilket politisk reguleringsmiddel der skulle anvendes til at lave om på, hvordan forbrugerne får oplysninger om energirelaterede produkters energieffektivitet online. Med hensyn til indholdet af indgrebet var der efter den rådgivende tekniske gruppes arbejde og høringen kun én valgmulighed tilbage ud over "business as usual"-scenariet, nemlig visning af energiklassen med en farvet pil med efterfølgende visning af energimærket ved et museklik, mouseover eller udvidelse på en berøringsfølsom skærm. Da konsekvensanalysen til forslaget om revision af direktivet om energimærkning allerede havde behandlet problemet generelt, blev der ved denne konsekvensanalyse kun set på specifikke delmuligheder, nemlig "business as usual"-scenariet; indførelse af krav om visning af energimærket og databladet online ved en delegeret retsakt; forslag om indførelse af krav om visning af energimærket og databladet online ved en revision af direktivet om energimærkning. Sidstnævnte delmulighed ville indskrænke det mandat, som den lovgivende myndighed havde givet ved revisionen af direktivet i 2010, men blev alligevel taget med i konsekvensanalysen, da nogle af medlemsstaterne og en af erhvervslivets interessenter foretrak denne mulighed. Ingen af valgmulighederne blev fundet at lægge en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde på forhandlerne. Den mulighed, der gik ud på at kræve visning af energimærket og databladet online ved en delegeret retsakt, blev anset for at have de største positive virkninger i form af at føre til lavere energiforbrug og CO 2 -emissioner at fremme større energieffektivitet og dermed øge forsyningssikkerheden at gøre forbrugerne mere bevidste om energieffektivitet at give energieffektive apparater en større andel af online-salget. 2 3 Kan læses på: DA 4 DA

5 Begge alternativer til "business-as-usual"-scenariet blev anset for at have positive virkninger ved at få det indre digitale marked til at fungere bedre fremme udvikling af kreative tredjepartsforretningsmodeller. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Resumé af forslaget De delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til direktiv 2010/30/EU, ændres ved tilføjelse af følgende: krav om, at leverandørerne skal stille energimærke og datablad til rådighed for forhandlerne i elektronisk form for hver model krav om, at energimærke og datablad skal vises, når produkterne sælges på internettet mulighed for at vise energimærke og datablad ved hjælp af indlejret billede, dvs. museklik, mouseover eller udvidelse af et billede på en berøringsfølsom skærm specifikke krav til indlejret billede. Retsgrundlag Denne delegerede forordning gennemfører direktiv 2010/30/EU, særlig artikel 7 og 10. Nærhedsprincippet Denne forordning gennemfører direktiv 2010/30/EU, jf. artikel 7 og 10. Proportionalitetsprincippet I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er denne foranstaltning ikke mere vidtgående end nødvendigt for at opfylde målet. Gennemførelsesforanstaltningen har form af en forordning, som gælder umiddelbart i alle medlemsstaterne. Det sikrer, at medlemsstaternes og EU's forvaltninger ikke får omkostninger ved at skulle gennemføre bestemmelserne i national ret. Reguleringsmiddel/reguleringsform Foreslået reguleringsmiddel: Delegeret forordning. Virkninger for budgettet Forslaget har ingen virkninger for Unionens budget. YDERLIGERE OPLYSNINGER Fornyet gennemgang/revision/udløbsklausul Udkastet ændrer andre forordninger, som hver har bestemmelser om revision. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Den foreslåede retsakt er EØS-relevant og bør derfor omfatte hele EØS-området. DA 5 DA

6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 og 812/2013 for så vidt angår mærkning af energirelaterede produkter på internettet (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger 4, særlig artikel 10, og ud fra følgende betragtninger: (1) Det kræves i direktiv 2010/30/EU, at Kommissionen fastsætter nærmere bestemmelser om mærkning af energirelaterede produkter ved hjælp af delegerede retsakter, der indeholder tiltag til sikring af, at potentielle slutbrugere i tilfælde af fjernsalg, herunder postordresalg, salg efter katalog, telefonsalg og salg via internettet, gøres bekendt med de oplysninger, der er angivet på etiketten og i databladet. (2) I dag gælder det, at i tilfælde af fjernsalg skal oplysningerne fra energimærket vises i en bestemt rækkefølge. Der er dog i dag ikke krav om, at selve energimærket eller databladet skal vises. I hvor høj grad slutbrugerne er i stand til at træffe mere velinformerede købsafgørelser, er derfor anderledes i tilfælde af fjernsalg, da slutbrugerne hverken bliver vejledt af energimærkets farveskala eller får oplyst, hvilken energiklasse der er bedst i den pågældende produktgruppe, eller bliver gjort bekendt med de øvrige oplysninger i databladet. (3) Fjernsalg via internettet tegner sig for en stigende andel af salget af energirelaterede produkter. Ved internetsalg er det muligt at vise energimærke og datablad, uden at den administrative byrde øges. Derfor bør forhandlere vise energimærket og databladet ved internetsalg. (4) For at opnå, at energimærke og datablad vises på internettet, bør leverandørerne levere en elektronisk version af mærket og databladet for hver model af et energirelateret produkt til forhandlerne, fx ved at stille disse elektroniske versioner til rådighed på et websted, hvorfra forhandlerne kan downloade dem. (5) For at opfyldelse af kravene i denne forordning kan indgå som et led i den sædvanlige forretningsgang, bør leverandørerne have pligt til at stille energimærket og databladet til rådighed i elektronisk form alene for nye modeller, herunder forbedrede eksisterende modeller, hvorved der i praksis forstås modeller med en ny modelbetegnelse. For eksisterende modeller bør det være frivilligt at stille elektronisk energimærke og datablad til rådighed. 4 EUT L 153 af , s. 1. DA 6 DA

7 (6) Da visning af energimærke og datablad ved siden af produktet muligvis vil kræve mere plads på skærmen, bør det tillades at benytte indlejret billede. (7) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner 5, 1060/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater til husholdningsbrug 6, 1061/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner 7, 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn 8, 626/2011 af 4. maj 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af klimaanlæg 9, 392/2012 af 1. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere 10, 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer 11, 665/2013 af 3. maj 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af støvsugere 12, 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent 13 og 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent 14 bør derfor ændres VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Ændring af forordning (EU) nr. 1059/2010 I forordning (EU) nr. 1059/2010 foretages følgende ændringer: a) Følgende tilføjes som nyt litra f): "f) der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsopvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar EUT L 314 af , s. 1. EUT L 314 af , s. 17. EUT L 314 af , s. 47. EUT L 314 af , s. 64. EUT L 178 af , s. 1. EUT L 123 af , s. 1. EUT L 258 af , s. 1. EUT L 192 af , s. 1. EUT L 239 af , s. 1. EUT L 239 af , s. 83. DA 7 DA

8 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsopvaskemaskinemodeller" b) Følgende tilføjes som nyt litra g): "g) der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag II til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsopvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsopvaskemaskinemodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "husholdningsopvaskemaskiner, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugeren ikke kan forventes at have set husholdningsopvaskemaskinen udstillet, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. bilag IV; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet" 3) Der tilføjes et nyt bilag VIII som anført i bilag I til nærværende forordning. Artikel 2 Ændring af forordning (EU) nr. 1060/2010 I forordning (EU) nr. 1060/2010 foretages følgende ændringer: a) Følgende tilføjes som nyt litra f): "f) at der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag II, til rådighed for forhandlerne for hver model af køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug" b) Følgende tilføjes som nyt litra g): "g) at der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag III til rådighed for forhandlerne for hver model af køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) at køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren ikke kan forventes at få mulighed for at se produktet udstillet, forsynes med de oplysninger, som stilles til rådighed af leverandørerne, jf. bilag V; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag X anvendelse i stedet" 3) Der tilføjes et nyt bilag X som anført i bilag II til nærværende forordning. DA 8 DA

9 Artikel 3 Ændring af forordning (EU) nr. 1061/2010 I forordning (EU) nr. 1061/2010 foretages følgende ændringer: a) Følgende tilføjes som nyt litra f): "f) der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsvaskemaskinemodeller" b) Følgende tilføjes som nyt litra g): "g) der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag II til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsvaskemaskinemodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "husholdningsvaskemaskiner, der udbydes til salg, leje eller salg på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. bilag IV; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet" 3) Der indsættes et nyt bilag VIII som anført i bilag III til nærværende forordning. Artikel 4 Ændring af forordning (EU) nr. 1062/2010 I forordning (EU) nr. 1062/2010 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver fjernsynsmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre fjernsynsmodeller" b) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag III til rådighed for forhandlerne for hver fjernsynsmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre fjernsynsmodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) fjernsyn, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se fjernsynet udstillet, forsynes med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag VI; DA 9 DA

10 hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag IX anvendelse i stedet " 3) Der tilføjes et nyt bilag IX som anført i bilag IV til nærværende forordning. Artikel 5 Ændring af forordning (EU) nr. 626/2011 I forordning (EU) nr. 626/2011 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra h): "h) De skal for hver klimaanlægsmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse, stille et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag III, under anvendelse af energieffektivitetsklasserne i bilag II, til rådighed for forhandlerne. De kan også stille et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre klimaanlægsmodeller." b) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra i): "i) De skal stille et elektronisk datablad som vist i bilag IV til rådighed for forhandlerne for hver klimaanlægsmodel. De kan også stille et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre klimaanlægsmodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) Klimaanlæg, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, skal markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag IV og VI. Hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra h) og i), finder bestemmelserne i bilag IX anvendelse i stedet." 3) Der tilføjes et nyt bilag IX som anført i bilag V til nærværende forordning. Artikel 6 Ændring af forordning (EU) nr. 392/2012 I forordning (EU) nr. 392/2012 foretages følgende ændringer: a) Følgende tilføjes som nyt litra f): "f) at der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningstørretumblermodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre husholdningstørretumblermodeller" b) Følgende tilføjes som nyt litra g): "g) at der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag II til rådighed for forhandlerne for hver husholdningstørretumblermodel, der bringes i omsætning fra DA 10 DA

11 den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre husholdningstørretumblermodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) at husholdningstørretumblere, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet, jf. artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. nærværende forordnings bilag IV; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet" 3) Der tilføjes et nyt bilag VIII som anført i bilag VI til nærværende forordning. Artikel 7 Ændring af forordning (EU) nr. 874/2012 I forordning (EU) nr. 874/2012 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) Der skal stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, nr. 1, til rådighed for forhandlerne for hver lyskildemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse. Der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre lyskildemodeller." b) I stk. 2 tilføjes følgende som nyt litra e): "e) Der skal stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, nr. 2, til rådighed for forhandlerne for hver lysarmaturmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse. Der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre lysarmaturmodeller." 2) I artikel 4 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1, litra a), affattes således: "a) Hver model, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor den endelige ejer må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, skal være ledsaget af de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag IV. Hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet." b) I stk. 2 tilføjes følgende som nyt litra d): "d) Alle modeller, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet via internettet, skal være ledsaget af et energimærke, der er i overensstemmelse med bilag VIII, hvis det elektroniske energimærke er stillet til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra e)." 3) Der tilføjes et nyt bilag VIII som anført i bilag VII til nærværende forordning. DA 11 DA

12 Artikel 8 Ændring af forordning (EU) nr. 665/2013 I forordning (EU) nr. 665/2013 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) stilles der et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag II, til rådighed for forhandlerne for hver støvsugermodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre støvsugermodeller" b) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) stilles der et elektronisk datablad som vist i bilag III til rådighed for forhandlerne for hver støvsugermodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre støvsugermodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) bliver støvsugere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet på en sådan måde, at slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, jf. artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, markedsført med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet". 3) Der indsættes et nyt bilag VIII som anført i bilag VIII til nærværende forordning. Artikel 9 Ændring af forordning (EU) nr. 811/2013 I forordning (EU) nr. 811/2013 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af anlæg til rumopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1, til rådighed for forhandlerne." b) I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af anlæg til rumopvarmning skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 1, til rådighed for forhandlerne; for modeller af varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal forhandlerne dog mindst have det elektroniske datablad for den varmeproducerende enhed stillet til rådighed." c) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit: "Fra den 26. september 2019 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, DA 12 DA

13 punkt 1.2, for hver model af anlæg til rumopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1." d) I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1, til rådighed for forhandlerne." e) I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 2, til rådighed for forhandlerne; for modeller af varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal forhandlerne dog mindst have det elektroniske datablad for den varmeproducerende enhed stillet til rådighed." f) I stk. 2 tilføjes følgende afsnit: "Fra den 26. september 2019 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.2, for hver model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2." g) I stk. 3 tilføjes følgende som nyt litra c): "c) De skal for hver temperaturstyringsmodel stille et elektronisk datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3, til rådighed for forhandlerne." g) I stk. 4 tilføjes følgende som nyt litra c): "c) De skal for hver solvarmekomponentmodel stille et elektronisk datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 4, til rådighed for forhandlerne." i) I stk. 5 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3, til rådighed for forhandlerne." j) I stk. 5 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 5, til rådighed for forhandlerne." k) I stk. 6 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 4, til rådighed for forhandlerne." DA 13 DA

14 l) I stk. 6 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 6, til rådighed for forhandlerne." 2) I artikel 4 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1, litra b), affattes således: "b) Anlæg til rumopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til i bilag VI, punkt 1, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse." b) Stk. 2, litra b), affattes således: "b) Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse." c) Stk. 3, litra b), affattes således: "b) Pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse." d) Stk. 4, litra b), affattes således: "b) Pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 4, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse." 3) Bilag VI ændres som anført i bilag IX til nærværende forordning. 4) Der tilføjes et nyt bilag IX som anført i bilag IX til nærværende forordning. Artikel 10 Ændring af forordning (EU) nr. 812/2013 I forordning (EU) nr. 812/2013 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model vandvarmer i de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den DA 14 DA

15 udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1, til rådighed for forhandlerne." b) I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver vandvarmermodel skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 1, til rådighed for forhandlerne; for modeller af brugsvandsvarmepumper skal forhandlerne dog mindst have det elektroniske datablad for den varmeproducerende enhed stillet til rådighed." c) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit: "Fra den 26. september 2017 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.2, for hver model vandvarmer i de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1." d) I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1, til rådighed for forhandlerne." e) I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model varmtvandsbeholder skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 2, til rådighed for forhandlerne." f) I stk. 2 tilføjes følgende afsnit: "Fra den 26. september 2017 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.2, for hver model varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2." g) I stk. 3 tilføjes følgende som nyt litra c): "c) De skal for hver solvarmekomponentmodel stille et elektronisk datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3, til rådighed for forhandlerne." h) I stk. 4 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, der svarer til de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3, til rådighed for forhandlerne." i) I stk. 4 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 4, til rådighed for forhandlerne." 2) I artikel 4 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1, litra b), affattes således: "b) Vandvarmere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se vandvarmeren udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, DA 15 DA

16 punkt 1, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse." b) Stk. 2, litra b), affattes således: "b) Varmtvandsbeholdere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se varmtvandsbeholderen udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse." c) Stk. 3, litra b), affattes således: "b) Pakker med vandvarmer og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med vandvarmer og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse." 3) Bilag VI ændres som anført i bilag X til nærværende forordning. 4) Der tilføjes et nyt bilag X som anført i bilag X til nærværende forordning. Artikel 11 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand José Manuel BARROSO DA 16 DA

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 239/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke)

Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) Viessmann /S 2640 Hedehusene Telefon 46 55 95 10 Telefax 46 59 03 22 www.viessmann.dk Energisparemærkning for varmesystemer (systempakke) 7521643 Vitoladens 300-W, VP3C 7452257 Vitotronic 200, HO1B Varmeanlæg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 C(2012) 4641 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen Energimærkning og minimumskrav til gas- og oliekedler, varmepumper vandvarmere Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund Bjarke Hansen, Energistyrelsen Disposition Ecodesign og energimærkning; To virkemidler

Læs mere

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 9/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Hvad står der i energimærkerne?

Hvad står der i energimærkerne? Hvad står der i energimærkerne? - en forklaring af ikonerne på energimærker for opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Bilag til informationsbrochure om nye krav i 2015 til reklame, markedsføring

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere