KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 og 812/2013 for så vidt angår mærkning af energirelaterede produkter på internettet (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Formålet med denne delegerede forordning er at kræve, at for alle energirelaterede produkter med energimærkning skal energimærket også vises på internettet, når produkterne udbydes til salg på internettet. Der indføres desuden det krav, at databladet med yderligere produktinformation også vises på internettet. I de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til direktiv 2010/30/EU om energimærkning, kræves det i dag, at i tilfælde af fjernsalg skal oplysningerne i energimærket vises i en bestemt rækkefølge. Der er derimod i dag ikke noget krav om, at selve mærket skal vises ved fjernsalg, hvilket står i modsætning til situationen i butikken, og heller ikke databladet kræves vist ved fjernsalg. Derfor bliver slutbrugerne ikke vejledt af energimærkets farveskala ved fjernsalg. Slutbrugerne får heller ikke oplyst, hvilken energiklasse der er den bedste i produktgruppen (det kan være A+++, A++, A+ eller A, afhængigt af energimærket). Endelig har slutbrugerne heller ikke adgang til de supplerende oplysninger i databladet, og det indvirker på, i hvilken grad de kan træffe velinformerede købsbeslutninger. Fjernsalg af energirelaterede produkter via internettet er i stigning og tegner sig efterhånden for en betydelig andel af omsætningen. Ved internetsalg giver den teknologiske udvikling mulighed for at vise energimærke og datablad, uden at den administrative byrde øges. Derfor ændrer denne delegerede forordning alle de delegerede forordninger, der supplerer direktiv 2010/30/EU, og kræver, at energimærket og databladet skal vises ved salg over internettet. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE Høring af interesserede parter Under den høring, der blev igangsat med henblik på en revision af direktiv 2010/30/EU, tilsluttede de interesserede parter sig forslaget om at "Styrke mærkningsbestemmelserne ved internetsalg". Det førte til en ændring af bestemmelserne om fjernsalg, herunder internetsalg, således at det også i delegerede retsakter kan angives, hvordan energimærke og datablad skal vises ved fjernsalg, og ikke blot oplysningerne deri. Efter vedtagelsen af det reviderede direktiv i 2010 indledtes det forberedende arbejde i en rådgivende teknisk gruppe. Gruppe har drøftet de forskellige tekniske muligheder for online-visning af energimærket. Den 18. april 2012 forelagde Kommissionens tjenestegrene resultatet af den rådgivende tekniske gruppes arbejde for konsultationsforummet for miljøvenligt design, som var oprettet ved direktiv 2009/125/EF. Forummet er således sammensat 1, at der er en god balance mellem alle de interesserede parter, der normalt bliver hørt om udkast til delegerede retsakter, der vedtages i henhold til direktiv 2010/30/EU. I konsultationsforummet drøftedes de juridiske og tekniske muligheder for visning af energimærket online. Generelt var holdningen i konsultationsforummet positiv, og man gik ind for en billig eller omkostningsfri teknologineutral løsning, som kan implementeres som led i den sædvanlige forretningsgang. Den 10. juli 2012 fremlagde Kommissionen et arbejdsdokument med et detaljeret forslag. På et møde med eksperter fra medlemsstaterne den 10. juli 2013 drøftedes et revideret arbejdsdokument. Alle de relevante arbejdsdokumenter blev rundsendt til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og de relevante interessenter. Arbejdsdokumenterne til konsultationsforummet blev 1 DA 2 DA

3 offentliggjort i Kommissionens CIRCA-system sammen med de bemærkninger fra de interesserede parter, som var modtaget skriftligt. Desuden blev initiativet drøftet bilateralt mellem Kommissionens medarbejdere og de forskellige interessenter. Forordningsudkastet blev sendt til WTO den 10. juni 2013 i overensstemmelse med aftalen om tekniske handelshindringer. Sammendrag af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem Generelt hilste medlemsstaterne og de berørte parter initiativet velkommen, og mange af dem gik ind for en hurtig vedtagelse. Politisk reguleringsmiddel To af medlemsstaterne påpegede, at Kommissionen ikke har mandat til at vedtage en tværgående delegeret retsakt om mærkning på internettet, men at den kun kan vedtage delegerede retsakter om specifikke produkter. Disse to medlemsstater foreslog med støtte fra en interesseret part fra erhvervslivet, at online-mærkning skulle ske via en revision af direktiv 2010/30/EU. Det ville imidlertid indskrænke det mandat, som den lovgivende myndighed allerede havde givet ved revisionen af direktivet i De juridiske indvendinger er imødekommet ved, at nærværende delegerede retsakt ikke er en selvstændig delegeret retsakt om energimærkning, men ændrer gældende delegerede retsakter om energimærkning. En af medlemsstaterne foretrak retningslinjer, men det vandt ikke tilslutning fra mange af de øvrige interesseparter. Det ville alligevel kræve et juridisk indgreb i form af ændring af nogle af de produktspecifikke delegerede retsakter, da nogle af dem kræver visning af oplysninger på internettet, men i en anden rækkefølge end på energimærket. Krav til leverandørerne Flere af medlemsstaterne foreslog, at elektroniske energimærker og datablade kun skulle stilles til rådighed for forhandlerne efter anmodning, sådan at de små leverandører, hvis produkter måske normalt ikke sælges på internettet, ikke automatisk blev nødt til at stille elektroniske energimærker og datablade til rådighed for alle deres modeller. En række af de øvrige medlemsstater var imod et sådant princip, da det kunne medføre mere arbejde for forhandlerne. I denne delegerede retsakt er byrderne fordelt mellem leverandørerne og forhandlerne efter det princip, at den største byrde ligger hos leverandørerne. I de ti produktgrupper, retsakten omfatter, er der nemlig forholdsvis få producenter, der fremstiller modeller i små serier. Indlejret billede (adgang via et museklik, mouseover eller udvidelse af et billede på en berøringsfølsom skærm) De fleste medlemsstater var enige om, at det billede, der benyttes til indlejret visning, skal være en pil af samme farve som den energiklasse, produktet tilhører. En af medlemsstaterne syntes, at billedet kun skulle være energieffektivitetsklassen og ikke vises sammen med en pil, og at hvis der skulle bruges en pil, skulle den være sort. En anden medlemsstat foreslog, at forhandlerne skulle kunne vælge mellem en farvet eller en sort pil. I den delegerede retsakt foreslås det at bruge en pil med samme farve som energieffektivitetsklassen på energimærket, da det vil gøre budskabet til forbrugerne tydeligere. Anvendelsesdato En af medlemsstaterne og en af erhvervslivets interesseparter gik ind for, at bestemmelserne ikke skulle anvendes før tolv måneder efter vedtagelsen af forordningen. Forbrugerorganisationerne mente, at to uger måtte være tilstrækkeligt, men kunne også acceptere seks måneder. I den delegerede retsakt forslås der en fælles begyndelsesdato ca. seks måneder efter offentliggørelsen. Desuden bliver de nye krav kun obligatoriske for nye DA 3 DA

4 modeller, således at leverandørerne kan tage forordningen i anvendelse som led i den sædvanlige forretningsgang. Ekspertbistand Videnskabelige ekspertbidrag Undersøgelsen "Consumer 2020" 2, som var udført af IMRWorld, dannede grundlaget for indkredsning af problemet. Desuden har Rand et al udført undersøgelsen "Bringing online into line" 3 som forberedelse til konsekvensanalysen. De forskellige tekniske muligheder for online-visning af energimærket har været drøftet i en rådgivende teknisk gruppe. De vigtigste af de hørte organisationer/eksperter Den rådgivende tekniske gruppe bestod af repræsentanter for Borderlinx, IMRWorld, Zen Digital, ATG, Microsoft, Pixmania og Kelkoo. På to møder i konsultationsforummet behandledes input fra interessenterne, herunder producenter, installatører, detailhandlende og deres organisationer, miljøorganisationer, forbrugerorganisationer og eksperter. Konsekvensanalyse Der er gennemført en konsekvensanalyse af de mulige politikforanstaltninger. Valgmulighederne gik på typen af indgreb, dvs. hvilket politisk reguleringsmiddel der skulle anvendes til at lave om på, hvordan forbrugerne får oplysninger om energirelaterede produkters energieffektivitet online. Med hensyn til indholdet af indgrebet var der efter den rådgivende tekniske gruppes arbejde og høringen kun én valgmulighed tilbage ud over "business as usual"-scenariet, nemlig visning af energiklassen med en farvet pil med efterfølgende visning af energimærket ved et museklik, mouseover eller udvidelse på en berøringsfølsom skærm. Da konsekvensanalysen til forslaget om revision af direktivet om energimærkning allerede havde behandlet problemet generelt, blev der ved denne konsekvensanalyse kun set på specifikke delmuligheder, nemlig "business as usual"-scenariet; indførelse af krav om visning af energimærket og databladet online ved en delegeret retsakt; forslag om indførelse af krav om visning af energimærket og databladet online ved en revision af direktivet om energimærkning. Sidstnævnte delmulighed ville indskrænke det mandat, som den lovgivende myndighed havde givet ved revisionen af direktivet i 2010, men blev alligevel taget med i konsekvensanalysen, da nogle af medlemsstaterne og en af erhvervslivets interessenter foretrak denne mulighed. Ingen af valgmulighederne blev fundet at lægge en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde på forhandlerne. Den mulighed, der gik ud på at kræve visning af energimærket og databladet online ved en delegeret retsakt, blev anset for at have de største positive virkninger i form af at føre til lavere energiforbrug og CO 2 -emissioner at fremme større energieffektivitet og dermed øge forsyningssikkerheden at gøre forbrugerne mere bevidste om energieffektivitet at give energieffektive apparater en større andel af online-salget. 2 3 Kan læses på: DA 4 DA

5 Begge alternativer til "business-as-usual"-scenariet blev anset for at have positive virkninger ved at få det indre digitale marked til at fungere bedre fremme udvikling af kreative tredjepartsforretningsmodeller. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Resumé af forslaget De delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til direktiv 2010/30/EU, ændres ved tilføjelse af følgende: krav om, at leverandørerne skal stille energimærke og datablad til rådighed for forhandlerne i elektronisk form for hver model krav om, at energimærke og datablad skal vises, når produkterne sælges på internettet mulighed for at vise energimærke og datablad ved hjælp af indlejret billede, dvs. museklik, mouseover eller udvidelse af et billede på en berøringsfølsom skærm specifikke krav til indlejret billede. Retsgrundlag Denne delegerede forordning gennemfører direktiv 2010/30/EU, særlig artikel 7 og 10. Nærhedsprincippet Denne forordning gennemfører direktiv 2010/30/EU, jf. artikel 7 og 10. Proportionalitetsprincippet I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er denne foranstaltning ikke mere vidtgående end nødvendigt for at opfylde målet. Gennemførelsesforanstaltningen har form af en forordning, som gælder umiddelbart i alle medlemsstaterne. Det sikrer, at medlemsstaternes og EU's forvaltninger ikke får omkostninger ved at skulle gennemføre bestemmelserne i national ret. Reguleringsmiddel/reguleringsform Foreslået reguleringsmiddel: Delegeret forordning. Virkninger for budgettet Forslaget har ingen virkninger for Unionens budget. YDERLIGERE OPLYSNINGER Fornyet gennemgang/revision/udløbsklausul Udkastet ændrer andre forordninger, som hver har bestemmelser om revision. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Den foreslåede retsakt er EØS-relevant og bør derfor omfatte hele EØS-området. DA 5 DA

6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 og 812/2013 for så vidt angår mærkning af energirelaterede produkter på internettet (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger 4, særlig artikel 10, og ud fra følgende betragtninger: (1) Det kræves i direktiv 2010/30/EU, at Kommissionen fastsætter nærmere bestemmelser om mærkning af energirelaterede produkter ved hjælp af delegerede retsakter, der indeholder tiltag til sikring af, at potentielle slutbrugere i tilfælde af fjernsalg, herunder postordresalg, salg efter katalog, telefonsalg og salg via internettet, gøres bekendt med de oplysninger, der er angivet på etiketten og i databladet. (2) I dag gælder det, at i tilfælde af fjernsalg skal oplysningerne fra energimærket vises i en bestemt rækkefølge. Der er dog i dag ikke krav om, at selve energimærket eller databladet skal vises. I hvor høj grad slutbrugerne er i stand til at træffe mere velinformerede købsafgørelser, er derfor anderledes i tilfælde af fjernsalg, da slutbrugerne hverken bliver vejledt af energimærkets farveskala eller får oplyst, hvilken energiklasse der er bedst i den pågældende produktgruppe, eller bliver gjort bekendt med de øvrige oplysninger i databladet. (3) Fjernsalg via internettet tegner sig for en stigende andel af salget af energirelaterede produkter. Ved internetsalg er det muligt at vise energimærke og datablad, uden at den administrative byrde øges. Derfor bør forhandlere vise energimærket og databladet ved internetsalg. (4) For at opnå, at energimærke og datablad vises på internettet, bør leverandørerne levere en elektronisk version af mærket og databladet for hver model af et energirelateret produkt til forhandlerne, fx ved at stille disse elektroniske versioner til rådighed på et websted, hvorfra forhandlerne kan downloade dem. (5) For at opfyldelse af kravene i denne forordning kan indgå som et led i den sædvanlige forretningsgang, bør leverandørerne have pligt til at stille energimærket og databladet til rådighed i elektronisk form alene for nye modeller, herunder forbedrede eksisterende modeller, hvorved der i praksis forstås modeller med en ny modelbetegnelse. For eksisterende modeller bør det være frivilligt at stille elektronisk energimærke og datablad til rådighed. 4 EUT L 153 af , s. 1. DA 6 DA

7 (6) Da visning af energimærke og datablad ved siden af produktet muligvis vil kræve mere plads på skærmen, bør det tillades at benytte indlejret billede. (7) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner 5, 1060/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater til husholdningsbrug 6, 1061/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner 7, 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn 8, 626/2011 af 4. maj 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af klimaanlæg 9, 392/2012 af 1. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere 10, 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer 11, 665/2013 af 3. maj 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af støvsugere 12, 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent 13 og 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent 14 bør derfor ændres VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Ændring af forordning (EU) nr. 1059/2010 I forordning (EU) nr. 1059/2010 foretages følgende ændringer: a) Følgende tilføjes som nyt litra f): "f) der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsopvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar EUT L 314 af , s. 1. EUT L 314 af , s. 17. EUT L 314 af , s. 47. EUT L 314 af , s. 64. EUT L 178 af , s. 1. EUT L 123 af , s. 1. EUT L 258 af , s. 1. EUT L 192 af , s. 1. EUT L 239 af , s. 1. EUT L 239 af , s. 83. DA 7 DA

8 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsopvaskemaskinemodeller" b) Følgende tilføjes som nyt litra g): "g) der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag II til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsopvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsopvaskemaskinemodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "husholdningsopvaskemaskiner, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugeren ikke kan forventes at have set husholdningsopvaskemaskinen udstillet, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. bilag IV; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet" 3) Der tilføjes et nyt bilag VIII som anført i bilag I til nærværende forordning. Artikel 2 Ændring af forordning (EU) nr. 1060/2010 I forordning (EU) nr. 1060/2010 foretages følgende ændringer: a) Følgende tilføjes som nyt litra f): "f) at der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag II, til rådighed for forhandlerne for hver model af køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug" b) Følgende tilføjes som nyt litra g): "g) at der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag III til rådighed for forhandlerne for hver model af køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) at køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren ikke kan forventes at få mulighed for at se produktet udstillet, forsynes med de oplysninger, som stilles til rådighed af leverandørerne, jf. bilag V; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag X anvendelse i stedet" 3) Der tilføjes et nyt bilag X som anført i bilag II til nærværende forordning. DA 8 DA

9 Artikel 3 Ændring af forordning (EU) nr. 1061/2010 I forordning (EU) nr. 1061/2010 foretages følgende ændringer: a) Følgende tilføjes som nyt litra f): "f) der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsvaskemaskinemodeller" b) Følgende tilføjes som nyt litra g): "g) der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag II til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsvaskemaskinemodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "husholdningsvaskemaskiner, der udbydes til salg, leje eller salg på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. bilag IV; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet" 3) Der indsættes et nyt bilag VIII som anført i bilag III til nærværende forordning. Artikel 4 Ændring af forordning (EU) nr. 1062/2010 I forordning (EU) nr. 1062/2010 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver fjernsynsmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre fjernsynsmodeller" b) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag III til rådighed for forhandlerne for hver fjernsynsmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre fjernsynsmodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) fjernsyn, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se fjernsynet udstillet, forsynes med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag VI; DA 9 DA

10 hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag IX anvendelse i stedet " 3) Der tilføjes et nyt bilag IX som anført i bilag IV til nærværende forordning. Artikel 5 Ændring af forordning (EU) nr. 626/2011 I forordning (EU) nr. 626/2011 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra h): "h) De skal for hver klimaanlægsmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse, stille et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag III, under anvendelse af energieffektivitetsklasserne i bilag II, til rådighed for forhandlerne. De kan også stille et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre klimaanlægsmodeller." b) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra i): "i) De skal stille et elektronisk datablad som vist i bilag IV til rådighed for forhandlerne for hver klimaanlægsmodel. De kan også stille et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre klimaanlægsmodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) Klimaanlæg, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, skal markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag IV og VI. Hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra h) og i), finder bestemmelserne i bilag IX anvendelse i stedet." 3) Der tilføjes et nyt bilag IX som anført i bilag V til nærværende forordning. Artikel 6 Ændring af forordning (EU) nr. 392/2012 I forordning (EU) nr. 392/2012 foretages følgende ændringer: a) Følgende tilføjes som nyt litra f): "f) at der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningstørretumblermodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre husholdningstørretumblermodeller" b) Følgende tilføjes som nyt litra g): "g) at der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag II til rådighed for forhandlerne for hver husholdningstørretumblermodel, der bringes i omsætning fra DA 10 DA

11 den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre husholdningstørretumblermodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) at husholdningstørretumblere, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet, jf. artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. nærværende forordnings bilag IV; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet" 3) Der tilføjes et nyt bilag VIII som anført i bilag VI til nærværende forordning. Artikel 7 Ændring af forordning (EU) nr. 874/2012 I forordning (EU) nr. 874/2012 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) Der skal stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, nr. 1, til rådighed for forhandlerne for hver lyskildemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse. Der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre lyskildemodeller." b) I stk. 2 tilføjes følgende som nyt litra e): "e) Der skal stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, nr. 2, til rådighed for forhandlerne for hver lysarmaturmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse. Der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre lysarmaturmodeller." 2) I artikel 4 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1, litra a), affattes således: "a) Hver model, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor den endelige ejer må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, skal være ledsaget af de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag IV. Hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet." b) I stk. 2 tilføjes følgende som nyt litra d): "d) Alle modeller, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet via internettet, skal være ledsaget af et energimærke, der er i overensstemmelse med bilag VIII, hvis det elektroniske energimærke er stillet til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra e)." 3) Der tilføjes et nyt bilag VIII som anført i bilag VII til nærværende forordning. DA 11 DA

12 Artikel 8 Ændring af forordning (EU) nr. 665/2013 I forordning (EU) nr. 665/2013 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) stilles der et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag II, til rådighed for forhandlerne for hver støvsugermodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre støvsugermodeller" b) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) stilles der et elektronisk datablad som vist i bilag III til rådighed for forhandlerne for hver støvsugermodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre støvsugermodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) bliver støvsugere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet på en sådan måde, at slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, jf. artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, markedsført med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet". 3) Der indsættes et nyt bilag VIII som anført i bilag VIII til nærværende forordning. Artikel 9 Ændring af forordning (EU) nr. 811/2013 I forordning (EU) nr. 811/2013 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af anlæg til rumopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1, til rådighed for forhandlerne." b) I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af anlæg til rumopvarmning skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 1, til rådighed for forhandlerne; for modeller af varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal forhandlerne dog mindst have det elektroniske datablad for den varmeproducerende enhed stillet til rådighed." c) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit: "Fra den 26. september 2019 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, DA 12 DA

13 punkt 1.2, for hver model af anlæg til rumopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1." d) I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1, til rådighed for forhandlerne." e) I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 2, til rådighed for forhandlerne; for modeller af varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal forhandlerne dog mindst have det elektroniske datablad for den varmeproducerende enhed stillet til rådighed." f) I stk. 2 tilføjes følgende afsnit: "Fra den 26. september 2019 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.2, for hver model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2." g) I stk. 3 tilføjes følgende som nyt litra c): "c) De skal for hver temperaturstyringsmodel stille et elektronisk datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3, til rådighed for forhandlerne." g) I stk. 4 tilføjes følgende som nyt litra c): "c) De skal for hver solvarmekomponentmodel stille et elektronisk datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 4, til rådighed for forhandlerne." i) I stk. 5 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3, til rådighed for forhandlerne." j) I stk. 5 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 5, til rådighed for forhandlerne." k) I stk. 6 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 4, til rådighed for forhandlerne." DA 13 DA

14 l) I stk. 6 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 6, til rådighed for forhandlerne." 2) I artikel 4 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1, litra b), affattes således: "b) Anlæg til rumopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til i bilag VI, punkt 1, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse." b) Stk. 2, litra b), affattes således: "b) Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse." c) Stk. 3, litra b), affattes således: "b) Pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse." d) Stk. 4, litra b), affattes således: "b) Pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 4, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse." 3) Bilag VI ændres som anført i bilag IX til nærværende forordning. 4) Der tilføjes et nyt bilag IX som anført i bilag IX til nærværende forordning. Artikel 10 Ændring af forordning (EU) nr. 812/2013 I forordning (EU) nr. 812/2013 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model vandvarmer i de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den DA 14 DA

15 udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1, til rådighed for forhandlerne." b) I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver vandvarmermodel skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 1, til rådighed for forhandlerne; for modeller af brugsvandsvarmepumper skal forhandlerne dog mindst have det elektroniske datablad for den varmeproducerende enhed stillet til rådighed." c) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit: "Fra den 26. september 2017 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.2, for hver model vandvarmer i de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1." d) I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1, til rådighed for forhandlerne." e) I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model varmtvandsbeholder skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 2, til rådighed for forhandlerne." f) I stk. 2 tilføjes følgende afsnit: "Fra den 26. september 2017 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.2, for hver model varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2." g) I stk. 3 tilføjes følgende som nyt litra c): "c) De skal for hver solvarmekomponentmodel stille et elektronisk datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3, til rådighed for forhandlerne." h) I stk. 4 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, der svarer til de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3, til rådighed for forhandlerne." i) I stk. 4 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 4, til rådighed for forhandlerne." 2) I artikel 4 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1, litra b), affattes således: "b) Vandvarmere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se vandvarmeren udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, DA 15 DA

16 punkt 1, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse." b) Stk. 2, litra b), affattes således: "b) Varmtvandsbeholdere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se varmtvandsbeholderen udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse." c) Stk. 3, litra b), affattes således: "b) Pakker med vandvarmer og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med vandvarmer og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse." 3) Bilag VI ændres som anført i bilag X til nærværende forordning. 4) Der tilføjes et nyt bilag X som anført i bilag X til nærværende forordning. Artikel 11 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand José Manuel BARROSO DA 16 DA

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 4/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.4.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.4.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2015 C(2015) 2623 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.4.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.4.2015 C(2015) 2638 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2014 C(2014) 4653 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU alm. del Bilag 422 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens delegerede forordning, som implementerer direktiv 2010/30/EU med hensyn til at

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 29.1.2016 2015/0149(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9591 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 3.5.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 3.5.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.2013 C(2013) 2458 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 3.5.2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD)C7-0304/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning DA DA

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Krav til lyskilder - forhandlere

Krav til lyskilder - forhandlere Krav til lyskilder - forhandlere Ecodesign og Energimærkning Ecodesign Leverandørrettet - leverandørkrav Minimumskrav til energieffektivitet Mindstekrav til brugsegenskaber Mindstekrav til omfang af information

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere