KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 og 812/2013 for så vidt angår mærkning af energirelaterede produkter på internettet (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Formålet med denne delegerede forordning er at kræve, at for alle energirelaterede produkter med energimærkning skal energimærket også vises på internettet, når produkterne udbydes til salg på internettet. Der indføres desuden det krav, at databladet med yderligere produktinformation også vises på internettet. I de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til direktiv 2010/30/EU om energimærkning, kræves det i dag, at i tilfælde af fjernsalg skal oplysningerne i energimærket vises i en bestemt rækkefølge. Der er derimod i dag ikke noget krav om, at selve mærket skal vises ved fjernsalg, hvilket står i modsætning til situationen i butikken, og heller ikke databladet kræves vist ved fjernsalg. Derfor bliver slutbrugerne ikke vejledt af energimærkets farveskala ved fjernsalg. Slutbrugerne får heller ikke oplyst, hvilken energiklasse der er den bedste i produktgruppen (det kan være A+++, A++, A+ eller A, afhængigt af energimærket). Endelig har slutbrugerne heller ikke adgang til de supplerende oplysninger i databladet, og det indvirker på, i hvilken grad de kan træffe velinformerede købsbeslutninger. Fjernsalg af energirelaterede produkter via internettet er i stigning og tegner sig efterhånden for en betydelig andel af omsætningen. Ved internetsalg giver den teknologiske udvikling mulighed for at vise energimærke og datablad, uden at den administrative byrde øges. Derfor ændrer denne delegerede forordning alle de delegerede forordninger, der supplerer direktiv 2010/30/EU, og kræver, at energimærket og databladet skal vises ved salg over internettet. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE Høring af interesserede parter Under den høring, der blev igangsat med henblik på en revision af direktiv 2010/30/EU, tilsluttede de interesserede parter sig forslaget om at "Styrke mærkningsbestemmelserne ved internetsalg". Det førte til en ændring af bestemmelserne om fjernsalg, herunder internetsalg, således at det også i delegerede retsakter kan angives, hvordan energimærke og datablad skal vises ved fjernsalg, og ikke blot oplysningerne deri. Efter vedtagelsen af det reviderede direktiv i 2010 indledtes det forberedende arbejde i en rådgivende teknisk gruppe. Gruppe har drøftet de forskellige tekniske muligheder for online-visning af energimærket. Den 18. april 2012 forelagde Kommissionens tjenestegrene resultatet af den rådgivende tekniske gruppes arbejde for konsultationsforummet for miljøvenligt design, som var oprettet ved direktiv 2009/125/EF. Forummet er således sammensat 1, at der er en god balance mellem alle de interesserede parter, der normalt bliver hørt om udkast til delegerede retsakter, der vedtages i henhold til direktiv 2010/30/EU. I konsultationsforummet drøftedes de juridiske og tekniske muligheder for visning af energimærket online. Generelt var holdningen i konsultationsforummet positiv, og man gik ind for en billig eller omkostningsfri teknologineutral løsning, som kan implementeres som led i den sædvanlige forretningsgang. Den 10. juli 2012 fremlagde Kommissionen et arbejdsdokument med et detaljeret forslag. På et møde med eksperter fra medlemsstaterne den 10. juli 2013 drøftedes et revideret arbejdsdokument. Alle de relevante arbejdsdokumenter blev rundsendt til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og de relevante interessenter. Arbejdsdokumenterne til konsultationsforummet blev 1 DA 2 DA

3 offentliggjort i Kommissionens CIRCA-system sammen med de bemærkninger fra de interesserede parter, som var modtaget skriftligt. Desuden blev initiativet drøftet bilateralt mellem Kommissionens medarbejdere og de forskellige interessenter. Forordningsudkastet blev sendt til WTO den 10. juni 2013 i overensstemmelse med aftalen om tekniske handelshindringer. Sammendrag af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem Generelt hilste medlemsstaterne og de berørte parter initiativet velkommen, og mange af dem gik ind for en hurtig vedtagelse. Politisk reguleringsmiddel To af medlemsstaterne påpegede, at Kommissionen ikke har mandat til at vedtage en tværgående delegeret retsakt om mærkning på internettet, men at den kun kan vedtage delegerede retsakter om specifikke produkter. Disse to medlemsstater foreslog med støtte fra en interesseret part fra erhvervslivet, at online-mærkning skulle ske via en revision af direktiv 2010/30/EU. Det ville imidlertid indskrænke det mandat, som den lovgivende myndighed allerede havde givet ved revisionen af direktivet i De juridiske indvendinger er imødekommet ved, at nærværende delegerede retsakt ikke er en selvstændig delegeret retsakt om energimærkning, men ændrer gældende delegerede retsakter om energimærkning. En af medlemsstaterne foretrak retningslinjer, men det vandt ikke tilslutning fra mange af de øvrige interesseparter. Det ville alligevel kræve et juridisk indgreb i form af ændring af nogle af de produktspecifikke delegerede retsakter, da nogle af dem kræver visning af oplysninger på internettet, men i en anden rækkefølge end på energimærket. Krav til leverandørerne Flere af medlemsstaterne foreslog, at elektroniske energimærker og datablade kun skulle stilles til rådighed for forhandlerne efter anmodning, sådan at de små leverandører, hvis produkter måske normalt ikke sælges på internettet, ikke automatisk blev nødt til at stille elektroniske energimærker og datablade til rådighed for alle deres modeller. En række af de øvrige medlemsstater var imod et sådant princip, da det kunne medføre mere arbejde for forhandlerne. I denne delegerede retsakt er byrderne fordelt mellem leverandørerne og forhandlerne efter det princip, at den største byrde ligger hos leverandørerne. I de ti produktgrupper, retsakten omfatter, er der nemlig forholdsvis få producenter, der fremstiller modeller i små serier. Indlejret billede (adgang via et museklik, mouseover eller udvidelse af et billede på en berøringsfølsom skærm) De fleste medlemsstater var enige om, at det billede, der benyttes til indlejret visning, skal være en pil af samme farve som den energiklasse, produktet tilhører. En af medlemsstaterne syntes, at billedet kun skulle være energieffektivitetsklassen og ikke vises sammen med en pil, og at hvis der skulle bruges en pil, skulle den være sort. En anden medlemsstat foreslog, at forhandlerne skulle kunne vælge mellem en farvet eller en sort pil. I den delegerede retsakt foreslås det at bruge en pil med samme farve som energieffektivitetsklassen på energimærket, da det vil gøre budskabet til forbrugerne tydeligere. Anvendelsesdato En af medlemsstaterne og en af erhvervslivets interesseparter gik ind for, at bestemmelserne ikke skulle anvendes før tolv måneder efter vedtagelsen af forordningen. Forbrugerorganisationerne mente, at to uger måtte være tilstrækkeligt, men kunne også acceptere seks måneder. I den delegerede retsakt forslås der en fælles begyndelsesdato ca. seks måneder efter offentliggørelsen. Desuden bliver de nye krav kun obligatoriske for nye DA 3 DA

4 modeller, således at leverandørerne kan tage forordningen i anvendelse som led i den sædvanlige forretningsgang. Ekspertbistand Videnskabelige ekspertbidrag Undersøgelsen "Consumer 2020" 2, som var udført af IMRWorld, dannede grundlaget for indkredsning af problemet. Desuden har Rand et al udført undersøgelsen "Bringing online into line" 3 som forberedelse til konsekvensanalysen. De forskellige tekniske muligheder for online-visning af energimærket har været drøftet i en rådgivende teknisk gruppe. De vigtigste af de hørte organisationer/eksperter Den rådgivende tekniske gruppe bestod af repræsentanter for Borderlinx, IMRWorld, Zen Digital, ATG, Microsoft, Pixmania og Kelkoo. På to møder i konsultationsforummet behandledes input fra interessenterne, herunder producenter, installatører, detailhandlende og deres organisationer, miljøorganisationer, forbrugerorganisationer og eksperter. Konsekvensanalyse Der er gennemført en konsekvensanalyse af de mulige politikforanstaltninger. Valgmulighederne gik på typen af indgreb, dvs. hvilket politisk reguleringsmiddel der skulle anvendes til at lave om på, hvordan forbrugerne får oplysninger om energirelaterede produkters energieffektivitet online. Med hensyn til indholdet af indgrebet var der efter den rådgivende tekniske gruppes arbejde og høringen kun én valgmulighed tilbage ud over "business as usual"-scenariet, nemlig visning af energiklassen med en farvet pil med efterfølgende visning af energimærket ved et museklik, mouseover eller udvidelse på en berøringsfølsom skærm. Da konsekvensanalysen til forslaget om revision af direktivet om energimærkning allerede havde behandlet problemet generelt, blev der ved denne konsekvensanalyse kun set på specifikke delmuligheder, nemlig "business as usual"-scenariet; indførelse af krav om visning af energimærket og databladet online ved en delegeret retsakt; forslag om indførelse af krav om visning af energimærket og databladet online ved en revision af direktivet om energimærkning. Sidstnævnte delmulighed ville indskrænke det mandat, som den lovgivende myndighed havde givet ved revisionen af direktivet i 2010, men blev alligevel taget med i konsekvensanalysen, da nogle af medlemsstaterne og en af erhvervslivets interessenter foretrak denne mulighed. Ingen af valgmulighederne blev fundet at lægge en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde på forhandlerne. Den mulighed, der gik ud på at kræve visning af energimærket og databladet online ved en delegeret retsakt, blev anset for at have de største positive virkninger i form af at føre til lavere energiforbrug og CO 2 -emissioner at fremme større energieffektivitet og dermed øge forsyningssikkerheden at gøre forbrugerne mere bevidste om energieffektivitet at give energieffektive apparater en større andel af online-salget. 2 3 Kan læses på: DA 4 DA

5 Begge alternativer til "business-as-usual"-scenariet blev anset for at have positive virkninger ved at få det indre digitale marked til at fungere bedre fremme udvikling af kreative tredjepartsforretningsmodeller. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Resumé af forslaget De delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til direktiv 2010/30/EU, ændres ved tilføjelse af følgende: krav om, at leverandørerne skal stille energimærke og datablad til rådighed for forhandlerne i elektronisk form for hver model krav om, at energimærke og datablad skal vises, når produkterne sælges på internettet mulighed for at vise energimærke og datablad ved hjælp af indlejret billede, dvs. museklik, mouseover eller udvidelse af et billede på en berøringsfølsom skærm specifikke krav til indlejret billede. Retsgrundlag Denne delegerede forordning gennemfører direktiv 2010/30/EU, særlig artikel 7 og 10. Nærhedsprincippet Denne forordning gennemfører direktiv 2010/30/EU, jf. artikel 7 og 10. Proportionalitetsprincippet I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er denne foranstaltning ikke mere vidtgående end nødvendigt for at opfylde målet. Gennemførelsesforanstaltningen har form af en forordning, som gælder umiddelbart i alle medlemsstaterne. Det sikrer, at medlemsstaternes og EU's forvaltninger ikke får omkostninger ved at skulle gennemføre bestemmelserne i national ret. Reguleringsmiddel/reguleringsform Foreslået reguleringsmiddel: Delegeret forordning. Virkninger for budgettet Forslaget har ingen virkninger for Unionens budget. YDERLIGERE OPLYSNINGER Fornyet gennemgang/revision/udløbsklausul Udkastet ændrer andre forordninger, som hver har bestemmelser om revision. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Den foreslåede retsakt er EØS-relevant og bør derfor omfatte hele EØS-området. DA 5 DA

6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 og 812/2013 for så vidt angår mærkning af energirelaterede produkter på internettet (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger 4, særlig artikel 10, og ud fra følgende betragtninger: (1) Det kræves i direktiv 2010/30/EU, at Kommissionen fastsætter nærmere bestemmelser om mærkning af energirelaterede produkter ved hjælp af delegerede retsakter, der indeholder tiltag til sikring af, at potentielle slutbrugere i tilfælde af fjernsalg, herunder postordresalg, salg efter katalog, telefonsalg og salg via internettet, gøres bekendt med de oplysninger, der er angivet på etiketten og i databladet. (2) I dag gælder det, at i tilfælde af fjernsalg skal oplysningerne fra energimærket vises i en bestemt rækkefølge. Der er dog i dag ikke krav om, at selve energimærket eller databladet skal vises. I hvor høj grad slutbrugerne er i stand til at træffe mere velinformerede købsafgørelser, er derfor anderledes i tilfælde af fjernsalg, da slutbrugerne hverken bliver vejledt af energimærkets farveskala eller får oplyst, hvilken energiklasse der er bedst i den pågældende produktgruppe, eller bliver gjort bekendt med de øvrige oplysninger i databladet. (3) Fjernsalg via internettet tegner sig for en stigende andel af salget af energirelaterede produkter. Ved internetsalg er det muligt at vise energimærke og datablad, uden at den administrative byrde øges. Derfor bør forhandlere vise energimærket og databladet ved internetsalg. (4) For at opnå, at energimærke og datablad vises på internettet, bør leverandørerne levere en elektronisk version af mærket og databladet for hver model af et energirelateret produkt til forhandlerne, fx ved at stille disse elektroniske versioner til rådighed på et websted, hvorfra forhandlerne kan downloade dem. (5) For at opfyldelse af kravene i denne forordning kan indgå som et led i den sædvanlige forretningsgang, bør leverandørerne have pligt til at stille energimærket og databladet til rådighed i elektronisk form alene for nye modeller, herunder forbedrede eksisterende modeller, hvorved der i praksis forstås modeller med en ny modelbetegnelse. For eksisterende modeller bør det være frivilligt at stille elektronisk energimærke og datablad til rådighed. 4 EUT L 153 af , s. 1. DA 6 DA

7 (6) Da visning af energimærke og datablad ved siden af produktet muligvis vil kræve mere plads på skærmen, bør det tillades at benytte indlejret billede. (7) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner 5, 1060/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater til husholdningsbrug 6, 1061/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner 7, 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn 8, 626/2011 af 4. maj 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af klimaanlæg 9, 392/2012 af 1. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere 10, 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer 11, 665/2013 af 3. maj 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af støvsugere 12, 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent 13 og 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent 14 bør derfor ændres VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Ændring af forordning (EU) nr. 1059/2010 I forordning (EU) nr. 1059/2010 foretages følgende ændringer: a) Følgende tilføjes som nyt litra f): "f) der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsopvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar EUT L 314 af , s. 1. EUT L 314 af , s. 17. EUT L 314 af , s. 47. EUT L 314 af , s. 64. EUT L 178 af , s. 1. EUT L 123 af , s. 1. EUT L 258 af , s. 1. EUT L 192 af , s. 1. EUT L 239 af , s. 1. EUT L 239 af , s. 83. DA 7 DA

8 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsopvaskemaskinemodeller" b) Følgende tilføjes som nyt litra g): "g) der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag II til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsopvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsopvaskemaskinemodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "husholdningsopvaskemaskiner, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugeren ikke kan forventes at have set husholdningsopvaskemaskinen udstillet, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. bilag IV; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet" 3) Der tilføjes et nyt bilag VIII som anført i bilag I til nærværende forordning. Artikel 2 Ændring af forordning (EU) nr. 1060/2010 I forordning (EU) nr. 1060/2010 foretages følgende ændringer: a) Følgende tilføjes som nyt litra f): "f) at der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag II, til rådighed for forhandlerne for hver model af køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug" b) Følgende tilføjes som nyt litra g): "g) at der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag III til rådighed for forhandlerne for hver model af køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) at køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren ikke kan forventes at få mulighed for at se produktet udstillet, forsynes med de oplysninger, som stilles til rådighed af leverandørerne, jf. bilag V; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag X anvendelse i stedet" 3) Der tilføjes et nyt bilag X som anført i bilag II til nærværende forordning. DA 8 DA

9 Artikel 3 Ændring af forordning (EU) nr. 1061/2010 I forordning (EU) nr. 1061/2010 foretages følgende ændringer: a) Følgende tilføjes som nyt litra f): "f) der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsvaskemaskinemodeller" b) Følgende tilføjes som nyt litra g): "g) der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag II til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsvaskemaskinemodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "husholdningsvaskemaskiner, der udbydes til salg, leje eller salg på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. bilag IV; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet" 3) Der indsættes et nyt bilag VIII som anført i bilag III til nærværende forordning. Artikel 4 Ændring af forordning (EU) nr. 1062/2010 I forordning (EU) nr. 1062/2010 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver fjernsynsmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre fjernsynsmodeller" b) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag III til rådighed for forhandlerne for hver fjernsynsmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre fjernsynsmodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) fjernsyn, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se fjernsynet udstillet, forsynes med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag VI; DA 9 DA

10 hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag IX anvendelse i stedet " 3) Der tilføjes et nyt bilag IX som anført i bilag IV til nærværende forordning. Artikel 5 Ændring af forordning (EU) nr. 626/2011 I forordning (EU) nr. 626/2011 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra h): "h) De skal for hver klimaanlægsmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse, stille et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag III, under anvendelse af energieffektivitetsklasserne i bilag II, til rådighed for forhandlerne. De kan også stille et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre klimaanlægsmodeller." b) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra i): "i) De skal stille et elektronisk datablad som vist i bilag IV til rådighed for forhandlerne for hver klimaanlægsmodel. De kan også stille et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre klimaanlægsmodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) Klimaanlæg, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, skal markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag IV og VI. Hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra h) og i), finder bestemmelserne i bilag IX anvendelse i stedet." 3) Der tilføjes et nyt bilag IX som anført i bilag V til nærværende forordning. Artikel 6 Ændring af forordning (EU) nr. 392/2012 I forordning (EU) nr. 392/2012 foretages følgende ændringer: a) Følgende tilføjes som nyt litra f): "f) at der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningstørretumblermodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre husholdningstørretumblermodeller" b) Følgende tilføjes som nyt litra g): "g) at der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag II til rådighed for forhandlerne for hver husholdningstørretumblermodel, der bringes i omsætning fra DA 10 DA

11 den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre husholdningstørretumblermodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) at husholdningstørretumblere, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet, jf. artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. nærværende forordnings bilag IV; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet" 3) Der tilføjes et nyt bilag VIII som anført i bilag VI til nærværende forordning. Artikel 7 Ændring af forordning (EU) nr. 874/2012 I forordning (EU) nr. 874/2012 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) Der skal stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, nr. 1, til rådighed for forhandlerne for hver lyskildemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse. Der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre lyskildemodeller." b) I stk. 2 tilføjes følgende som nyt litra e): "e) Der skal stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, nr. 2, til rådighed for forhandlerne for hver lysarmaturmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse. Der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre lysarmaturmodeller." 2) I artikel 4 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1, litra a), affattes således: "a) Hver model, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor den endelige ejer må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, skal være ledsaget af de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag IV. Hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet." b) I stk. 2 tilføjes følgende som nyt litra d): "d) Alle modeller, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet via internettet, skal være ledsaget af et energimærke, der er i overensstemmelse med bilag VIII, hvis det elektroniske energimærke er stillet til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra e)." 3) Der tilføjes et nyt bilag VIII som anført i bilag VII til nærværende forordning. DA 11 DA

12 Artikel 8 Ændring af forordning (EU) nr. 665/2013 I forordning (EU) nr. 665/2013 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) stilles der et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag II, til rådighed for forhandlerne for hver støvsugermodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre støvsugermodeller" b) I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) stilles der et elektronisk datablad som vist i bilag III til rådighed for forhandlerne for hver støvsugermodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre støvsugermodeller." 2) Artikel 4, litra b), affattes således: "b) bliver støvsugere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet på en sådan måde, at slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, jf. artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, markedsført med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet". 3) Der indsættes et nyt bilag VIII som anført i bilag VIII til nærværende forordning. Artikel 9 Ændring af forordning (EU) nr. 811/2013 I forordning (EU) nr. 811/2013 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af anlæg til rumopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1, til rådighed for forhandlerne." b) I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af anlæg til rumopvarmning skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 1, til rådighed for forhandlerne; for modeller af varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal forhandlerne dog mindst have det elektroniske datablad for den varmeproducerende enhed stillet til rådighed." c) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit: "Fra den 26. september 2019 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, DA 12 DA

13 punkt 1.2, for hver model af anlæg til rumopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1." d) I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1, til rådighed for forhandlerne." e) I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 2, til rådighed for forhandlerne; for modeller af varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal forhandlerne dog mindst have det elektroniske datablad for den varmeproducerende enhed stillet til rådighed." f) I stk. 2 tilføjes følgende afsnit: "Fra den 26. september 2019 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.2, for hver model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2." g) I stk. 3 tilføjes følgende som nyt litra c): "c) De skal for hver temperaturstyringsmodel stille et elektronisk datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3, til rådighed for forhandlerne." g) I stk. 4 tilføjes følgende som nyt litra c): "c) De skal for hver solvarmekomponentmodel stille et elektronisk datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 4, til rådighed for forhandlerne." i) I stk. 5 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3, til rådighed for forhandlerne." j) I stk. 5 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 5, til rådighed for forhandlerne." k) I stk. 6 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 4, til rådighed for forhandlerne." DA 13 DA

14 l) I stk. 6 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 6, til rådighed for forhandlerne." 2) I artikel 4 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1, litra b), affattes således: "b) Anlæg til rumopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til i bilag VI, punkt 1, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse." b) Stk. 2, litra b), affattes således: "b) Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse." c) Stk. 3, litra b), affattes således: "b) Pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse." d) Stk. 4, litra b), affattes således: "b) Pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 4, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse." 3) Bilag VI ændres som anført i bilag IX til nærværende forordning. 4) Der tilføjes et nyt bilag IX som anført i bilag IX til nærværende forordning. Artikel 10 Ændring af forordning (EU) nr. 812/2013 I forordning (EU) nr. 812/2013 foretages følgende ændringer: a) I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model vandvarmer i de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den DA 14 DA

15 udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1, til rådighed for forhandlerne." b) I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver vandvarmermodel skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 1, til rådighed for forhandlerne; for modeller af brugsvandsvarmepumper skal forhandlerne dog mindst have det elektroniske datablad for den varmeproducerende enhed stillet til rådighed." c) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit: "Fra den 26. september 2017 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.2, for hver model vandvarmer i de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1." d) I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1, til rådighed for forhandlerne." e) I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model varmtvandsbeholder skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 2, til rådighed for forhandlerne." f) I stk. 2 tilføjes følgende afsnit: "Fra den 26. september 2017 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.2, for hver model varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2." g) I stk. 3 tilføjes følgende som nyt litra c): "c) De skal for hver solvarmekomponentmodel stille et elektronisk datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3, til rådighed for forhandlerne." h) I stk. 4 tilføjes følgende som nyt litra f): "f) For hver model af en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, der svarer til de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3, til rådighed for forhandlerne." i) I stk. 4 tilføjes følgende som nyt litra g): "g) For hver model af en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 4, til rådighed for forhandlerne." 2) I artikel 4 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1, litra b), affattes således: "b) Vandvarmere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se vandvarmeren udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, DA 15 DA

16 punkt 1, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse." b) Stk. 2, litra b), affattes således: "b) Varmtvandsbeholdere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se varmtvandsbeholderen udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse." c) Stk. 3, litra b), affattes således: "b) Pakker med vandvarmer og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med vandvarmer og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse." 3) Bilag VI ændres som anført i bilag X til nærværende forordning. 4) Der tilføjes et nyt bilag X som anført i bilag X til nærværende forordning. Artikel 11 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand José Manuel BARROSO DA 16 DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 C(2012) 4641 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0288 (COD) 10710/2/14 REV 2 ENER 273 ENV 569 CLIMA 66 ENT 137 TRANS 309 AGRI 426 POLGEN 87 CODEC 1441

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst) DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2011 KOM(2011) XXX endelig 2011/0062(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 197/38 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2013 COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.4.2007 KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7237 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere