Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 25 MWh Fjernvarme. 0.5 MWh Fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 25 MWh Fjernvarme. 0.5 MWh Fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hessensgade 023 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: Energikonsulent: Eric Forum Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: FORUM r. i. Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 341 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 19/04/09-01/05/10 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Slukning for varmecirkulationspumpe ved varmesæsons ophør 380 kwh el 760 kr kr. 1.3 år 2 Isolering af rørstykker og armaturer m.m. og lukning for varmen ved varmesæsonens ophør 26 MWh Fjernvarme kr kr. 6.4 år 3 Udskiftning af gamle radiatorventiler 14 MWh Fjernvarme 7700 kr kr. 8.3 år 4 Efterisolering af vægge mod koldt loft i opgange på Hessensgade 25 MWh Fjernvarme kr kr. 8.7 år 5 Indregulering af varmeanlæg 27 MWh Fjernvarme kr kr. 13 år 6 Efterisolering af stuegulv mod det fri i forbindelse med kælderhalse 0.5 MWh Fjernvarme 290 kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed.

2 SIDE 2 AF 12 Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: 800 kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

3 SIDE 3 AF 12 Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 7 Udskiftning af glødepærer 570 kwh el 1140 kr. 8 Etablering af solcelleanlæg 2714 kwh el 5430 kr. 9 Udskiftning af yderdøre med 1 lag glas 8.3 MWh Fjernvarme 4690 kr. 10 Yderligere efterisolering af portloft mod Hessensgade 1.5 MWh Fjernvarme 870 kr. 11 Yderligere efterisolering af loft på Hessensgade 8.6 MWh Fjernvarme 4860 kr. 12 Efterisolering af tag på Bremensgade 10 MWh Fjernvarme 5660 kr. 13 Efterisolering af kældre 15 MWh Fjernvarme 8270 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Der er gode muligheder for at reducere ejendommens energiforbrug. Der er i alt foreslået 13 tiltag, heraf har 6 en tilbagebetalingstid på under 16 år. I beregning af varmeforbruget er der anvendt skønnede værdier for varmetransmissionstal m.m., og der er anvendt standardværdier for varmtvandsforbrug m.v. Det beregnede varmeforbrug er derfor ikke altid direkte sammenligneligt med det faktisk målte korrigerede varmeforbrug. I det konkrete tilfælde er det beregnede varmeforbrug noget større end det målte korrigerede forbrug. I overensstemmelse med Håndbogen for energikonsulenter er der anvendt skøn og vurderinger, som samlet set maksimalt giver en afvigelse på det beregnede varmeforbrug på 15% i forhold til en fuldstændig registrering af ejendommen. Ejendommen var under energimærkningen ved at få afsluttet en komplet udskiftning af brugsvandsanlægget. Herunder var isoleringsarbejder ikke afsluttet. I beregningerne er det forudsat, at isoleringsarbejder færdiggøres på samme niveau, som de er påbegyndt. Ejendommen har ikke solvarme. Solvarme er ikke foreslået, da solvarme ikke samfundsøkonomisk er en fordel i et fjernvarmeområde. Typisk vil det heller ikke privatøkonomisk være attraktivt, medmindre tilskud gives. Uden for fyringssæsonen, hvor solvarmepotentialet er størst, har kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg rigelig med spildvarme til rådighed. Den varme udnyttes bedst til opvarmning af varmt brugsvand. Ejendommen har ikke jordvarme/væske-vand eller varmepumpe/luft-vand. Ingen af anlæggene er relevante for ejendommen. Ejendommen råder ikke over et tilstrækkeligt stort areal, hvor varmeslanger kunne nedgraves for et jordvarmeanlæg, og varmeanlæggets forholdsvis høje temperaturer (sammenlignet med gulvvarme) er ikke optimale for hverken jordvarme eller varmepumpe. Derudover gælder der samme argumenter som nævnt ovenfor vedrørende solvarme. Energibesparende tiltag i en kælder medfører, at den bliver koldere og fugtigere og dermed mindre anvendelig. Der kan komme egentlige fugtproblemer, som kan nedsætte kælderens levetid. Af de grunde er det ikke foreslået at udføre efterisolering af kælderloft, efterisolering af isolerede ledninger samt indvendig efterisolering af kældervægge og -gulve m.m.

4 SIDE 4 AF 12 Ejendommen omfatter 2 bygninger iht. BBR-meddelelse. Ejendommen anvendes til beboelse. Kælder, lofter og lejligheder var delvis tilgængelige. Ejendommen har ikke driftsjournal. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft På Hessensgade er loftgulv opbygget som betondæk isoleret med 150 mm isolering (målt). Isoleringen ligger på store arealer ikke korrekt, og derudover er den trådt flad mange steder. Det skønnes, at isoleringstykkelsen reelt i gennemsnit svarer til en tykkelse på ca. 100 mm. På Bremensgade er loftgulvet opbygget som betondæk med trægulv isoleret med 50 mm isolering (målt). Forslag 10: Det anbefales at efterisolere portloft mod Hessensgade yderligere. Eksist. beklædning m.m. demonteres. Der isoleres med ekstra 100mm isolering, klasse 37. Isoleringen placeres i stålriegelskelet helt op mod eksist. træbeton og inddækkes med eksist. træbeklædning. Forslag 11: Det anbefales at loftgulvet på Hessensgade isoleres med yderligere 150 mm isolerende granulat. Eksisterende batts lægges ordentligt. Granulatet fordeles på loftarealet. Langs facader skal der være 5 cm frit mellem isolering og tag. Loftlem isoleres, og der etableres gangbro. Forslag 12: Det anbefales at isolere taget på Bremensgade i forbindelse med en renovering/udskiftning af det. Der isoleres mellem spær og yderligere under spær, så den samlede isoleringstykkelse bliver ca. 300mm. Der placeres dampspærre og inddækning. Udover at varmetabet fra loftgulvet reduceres, reduceres også varmetabet fra eksisterende uisolerede bygningsdele: vægge og døre i trappeopgange mod koldt loft og tag i trappeopgange. Tagetagen vil blive varmere og dermed mere anvendelig. Ydervægge Ydervægge er opbygget af blank massiv teglstensmur med en tykkelse på 36 cm. Der blev udført kontrolboringer i stuebrystning, port og på 3. sal (på altan). I forbindelse med vinduesudskiftning i 2006 blev vinduer inkl. brystning og altandøre isat som en sammenhængende bygningsdel på Hessensgade mod gade. Brystningernes isoleringstykkelse er ca. 100 mm. I soveværelser er der brystning med niche. Der er plads til efterisolering, ca. 50 mm. Den vil være relevant at få udført i forbindelse med en udskiftning af radiatorer.

5 SIDE 5 AF 12 Forslag 4: Det anbefales at efterisolere opgangsvægge mod koldt loft. Der isoleres på loftsiden af væggene i det omfang, det pladsmæssigt er muligt med mm isolering, klasse 37. Vægstykkerne i rum op til opgangene var ikke alle tilgængelige, men det er antaget, at der er plads til efterisolering. Isolering placeres i stålriegler og inddækkes med fx gipsplade fri af isolering. Inddækningen placeres med åbne spalter imellem, så evt. fugt kan passere. Vinduer, døre, ovenlys mv. Ejendommen har energivinduer fra 2006 (aflæst/oplyst). Vinduerne er tætsluttende (oplyst/stikprøvekontrol). Det blev konstateret, at der ikke er udført ordentlig lukning indvendigt omkring alle vinduer (nr. 28). Kalfatringsfuger omkring vinduerne er i orden (set fra terræn). Opgangsdøre er ældre uisolerede trædøre med rude med 1 lag glas. Dørene har dørpumpe, som ikke alle lukker ordentligt. Dørene er ikke tætsluttende. Kalfatringsfuger omkring dørene er i orden. Varmetransmissionstal for vinduer og døre er skønnede. Forslag 9: Det anbefales at udskifte yderdøre med 1 lag glas i stue (se også tiltag vedr. kælder) med isolerede tætsluttende døre med dørpumpe og rude med energimærke A og varm kant. Kalfatringsfuger omkring vinduer og døre i ydervægge bør inspiceres årligt. Tætningslister for vinduer og døre bør inspiceres årligt. Korrekt funktion af dørpumper o.lign. bør kontrolleres årligt. Gulve og terrændæk Gulv mod kælder er opbygget af betondæk med trægulv. Det antages, at gulvet er uisoleret. Gulv mod port på Hessensgade er efterisoleret med træbetonplader, ca. 50 mm. Derudover er der isoleret med 50 mm isolering lagt på træbeklædning og ikke opsat på træbetonpladerne, hvilket ville have været mere effekt. Der er plads til yderligere 100 mm isolering. I kælderhalse er der indgangsdøre til kælder m.m. under stuedæk, dvs. udendørs. Der er ikke isoleret op mod stuegulv. Forslag 6: Det anbefales at efterisolere stuegulv mod det fri i forbindelse med kælderhalse. Diverse installationer de-/genmonteres. Der isoleres kun med 100 mm isolering, klasse 37, af pladsmæssige grunde. Isoleringen placeres i stålriegelskelet og inddækkes med vejrbestandig plade. Forslag 13: Det anbefales at reducere varmetransmissions- og ventilationstab fra kælderne uden at risikere efterfølgende fugtproblemer.

6 SIDE 6 AF 12 Varmetransmissionstabet kan reduceres ved at montere energivinduer, energidøre, isolere kælderydervæggene udvendigt fra (det er forudsat, at det ikke allerede er gjort) og etablere nyt isoleret kældergulv. I forbindelse med de nævnte tiltag vil det være relevant at overveje at medtage tiltag, som reducerer fugtindtrængning i kælderen. Her tænkes på fugt- og vandtætning af kælderydervæggene, etablering af omfangsdræn og kapilarbrydende lag under kældergulvet eller fugttætning af kældergulvet. Ventilationstabet kan reduceres ved at etablere effektiv naturlig ventilation. Det gøres ved at have stilbare friskluftventiler i kælderen. Friskluftventilerne kan placeres i vinduer/døre og/eller i kælderydervæggene. Luft skal kunne strømme fra facade til facade og gennem alle rum i kælderen. Der skal derfor etableres åbninger i lukkede rum efter behov. Luftskiftet skal sørge for, at tilført fugt til kælderen gennem klimaskærmen kan føres bort. Luftskiftet kan reduceres i takt med, at ovenstående tiltag udføres. Tiltagene vil reducere bygningens varmeforbrug og give en bedre komfort i stueetagen. Kælderen vil alt andet lige blive varmere, mindre fugtig og dermed mere brugbar. Kælder Kælderydervægge er udført i beton. Det antages, at der ikke er udført udvendig isolering af kælderydervægge. Kældergulv er udført i beton på jord uden isolering (antaget). Der er energivinduer i kælderen fra Døre til kælder er ældre uisolerede trædøre flere med rude med 1 lag glas. De fleste af dørene har dørpumpe. Dørene er ikke tætsluttende. Der er flere steder store riste mod det fri. Der er ikke fugtproblemer i kælderen. Ventilation Ventilation Ejendommen ventileres vha. naturlig ventilation. Der er aftrækskanaler. Erstatningsluft kommer ind gennem friskluftventiler i vinduer m.m. Varme Varmeanlæg Ejendommens varmecentral er tilsluttet fjernvarme. Der er 1 isoleret, ca. 40 mm, rørveksler fra 1984 på ca. 300 kw (vurderet) for radiatoranlæg. Der er 1 varmekreds for ejendommen. Fjernvarmevandets fremløbs- og returtemperatur blev ved besigtigelsen aflæst til 92 C og 39 C. Afkølingen var dermed 53 C, hvilket er meget tilfredsstillende. Imidlertid er der tale om et øjebliksbillede, som ikke nødvendigvis er repræsentativt for anlæggets drift på årsbasis. Returtemperaturen på 39 C opfylder kravet fra varmeforsyningen, max. 50 C. Afkølingen på årsbasis er beregnet til 36 C og opfylder dermed varmeforsyningens krav, 35 C.

7 SIDE 7 AF 12 Radiatoranlæggets fremløbs- og returtemperatur blev aflæst til 61 C og 60 C (formentlig ikke korrekt måling). Fremløbstemperaturen er rimelig. Udetemperaturen var ca. -2 C. Der er 1 varmecirkulationspumpe fra Det er en Grundfos Magna F, W. Der er tale om en forholdsvis stor pumpe for det pågældende anlæg, men den har intelligent styring. Isoleringstykkelser for varmeledninger i varmecentralen er i det væsentlige mm. Der er uisolerede rørstykker, armaturer og pumper i varmecentralen. Der er radiatorer i opgange, men de anvendes ikke. Forslag 2: Det anbefales at isolere uisolerede rørstykker, armaturer, flanger og pumper for varmeanlæg i varmecentral, kælder og på loft. Rørstykker isoleres med samme isoleringstykkelse som på ledninger i øvrigt. Der anvendes så vidt muligt rørskål (alternativt lamelmåtte). Isoleringen inddækkes fx med isogenopak (grå plast). Armaturer, flanger og pumper påsættes aftagelige isoleringskapper med en isoleringstykkelse på ca. 30 mm. Standardkapper anvendes i det omfang, de er tilgængelige, ellers udføres specialkapper. Det anbefales at efterisolere isolerede ledninger for varmeanlæg på lofter i det omfang, det pladsmæssigt er muligt. Der isoleres med ekstra mm. Der anvendes så vidt muligt rørskål (alternativt lamelmåtte). Isoleringen inddækkes fx med isogenopak (grå plast). Det anbefales at have lukket for varmen uden for varmesæsonen. Varmt vand Der er 1 varmtvandsbeholder fra 2010 på 1250 l (aflæst). Den er isoleret med ca. 100mm (antaget). Antallet af lejligheder taget i betragtning vurderes varmtvandsbeholdernes størrelse at være passende. Brugsvandstemperaturen blev aflæst til 57 C, hvilket er tilfredsstillende. Den kan dog godt sænkes til 55 C. Cirkulationen blev aflæst til 51 C, hvilket er tilfredsstillende. Brugsvandsanlægget har nedre fordeling. Der er cirkulationsventiler på stigstrenge i kælder. Der er 1 cirkulationspumpe fra Det er en Grundfos UPS 25 40B med 3 trin: 25, 35, 45 W. Pumpen er i drift ved 45 W. Pumpeydelsen kan forsøgsvis sættes ned på 35 W. Cirkulationstemperaturen må ikke kommer under 50 C. Isoleringstykkelse for brugsvandsledninger i varmecentral og kælder er i det væsentlige ca mm (antaget). Stigstrenge er isoleret (stikprøvekontrol). I mellem de to bygninger er der lagt nye velisolerede ledninger i terræn i 2010.

8 SIDE 8 AF 12 Fordelingssystem Radiatoranlæg har øvre fordeling. Anlægget er ikke indreguleret. Anlægget er 1-strenget. Varmeledninger i kælder og på loft er isoleret med 10-30mm isolering. I mellem de to bygninger er der lagt nye velisolerede ledninger i terræn i Armaturer Energimærkningen omfatter ikke forhold i de enkelte lejligheder (kun klimaskærm), men det anbefales generelt at udskifte vandarmaturer til termostatiske typer med vandbegrænsere og perlatorer for effekt luftopblanding. Automatik Der er klimastat, som styrer fremløbstemperaturen afhængig af udetemperaturen. Der er natsænkning (oplyst/aflæst). Natsænkning anbefales ikke, da den driftsform ikke er hensigtsmæssig i fjernvarmeområder. Der er ikke lukket for varmen uden for fyringssæsonen (oplyst). De fleste radiatorer har termostatventil (stikprøvekontrol/oplyst). Ca. 80 radiatorer har gammel radiatorventil (oplyst). Forslag 3: Det anbefales at udskifte gamle radiatorventiler med termostatventiler for 1-strengsanlæg. Der er regnet med, at ca. 80 stk. af radiatorerne skal have udskiftet ventilen (oplyst). Forslag 5: Det anbefales at indregulere radiatoranlægget vha. dynamiske strengreguleringsventiler. Tiltaget vil medføre en varmebesparelse og en bedre afkøling. Ydelsen for varmecirkulationspumpen vil sandsynligvis kunne sættes noget ned. Pumper varme Forslag 1: Det anbefales at have varmecirkulationspumpen slukket uden for varmesæsonen. Pumpen bør motioneres ca. 1 gang om ugen. Ved udskiftning af cirkulationspumpe for varmt brugsvand bør der vælges en pumpe med permanent magnetmotor med energimærke A. Pumpen skal have flere trin, så pumpeydelsen kan optimeres til anlægget. El Belysning Mod gade og gård er der belysningsarmaturer med sparepære. Belysningen styres vha. lyssensor. Der er gadebelysning tæt ved facader. I opgange, kælder og på loft anvendes i al væsentlighed glødepærer, W. I opgangene

9 SIDE 9 AF 12 styres belysningen vha timer-tryk. Tændtiden er under 2 min. (stikprøvekontrol), hvilket er tilfredsstillende.i kælder og på loft i nr. 28 styres belysningen vha. timer-tryk eller afbryder. I vaskerum er der belysningsarmaturer for lysstofrør med elektromagnetiske forkoblinger, 2 x (2x36W). Belysningen styres vha. afbryder. Forslag 7: Det anbefales at udskifte glødepærer i trappeopgange med sparepærer med en effekt på ca. 14W. Der bør vælges sparepærer specielt beregnet til mange koblinger. Nedenfor er der angivet forslag til energibesparende tiltag. De er ikke medtaget i beregningerne, da usikkerhed på beregning af besparelser er stor (fx: hvor ofte tændes lys på loft). Det anbefales at kontrollere, om lyssensorer for fælles udebelysning tænder lyset ved et passende lysniveau. Mod gade er der offentlig gadebelysning, som muligvis er tilstrækkelig. I givet fald behøver belysningen på facaderne aldrig at være tændt. Det kan vurderes af ejerforeningen, om det er tilfældet. Det anbefales generelt at udskifte glødepærer med sparepærer. Det anbefales at styre belysning i cykelkælder og vaskerum o.lign. bevægelsesmelder med indbygget lyssensor, så der kun er lys efter behov. Det anbefales generelt at udskifte ældre armaturer for lysstofrør med nye med højfrekvente forkoblinger og høj virkningsgrad. Hårde hvidevarer Ejendommens to vaskemaskiner kan tilsluttes varmt vand. Det anbefales, men fabrikanten bør spørges til råds inden tiltaget udføres. Energimærkningen omfatter ikke forhold i de enkelte lejligheder (kun klimaskærm), men det anbefales generelt at udskifte ældre hårde hvidevarer til nye med energimærke A. Vand Vand Energimærkningen omfatter ikke forhold i de enkelte lejligheder (kun klimaskærm), men det anbefales generelt at udskifte WC er med et-trins skyl på ca. 10 liter eller mere med WC er med to-trins-skyl på 3/6 liter. Kloaksystemets kapacitet bør vurderes inden tiltaget udføres. Vedvarende energi Solvarme Der er ikke solvarme. Varmepumpe Der er ikke jordvarme eller varmepumpe.

10 SIDE 10 AF 12 Solceller Der er ikke solceller. Forslag 8: Det anbefales at etablere et solcelleanlæg. Solcellepaneler placeres på det sydøst-vendte tag. Der er eksempelvis regnet med et anlæg på 20m². El-installationer placeres i kælder ved hoved-el-måler. Der skal indhentes myndighedstilladelse for projektet. Anlægget producerer strøm, som kan bruges i ejendommen efter behov. Produceres der mere strøm end ejendommen bruger, sælges den overskydende strøm til el-selskabet. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1965 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 2303 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 2303 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Der er god overensstemmelse mellem beregnede arealer på grundlag af tegninger, og arealer anført i BBRmeddelslse. Kælderen er ikke opvarmet (t<15 C). Der er radiatorer flere steder i kælder, men de anvendes ikke. Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³ Sådan opgøres varmeregningen

11 SIDE 11 AF 12 Varmeforbruget afregnes på grundlag af varme-målerdelinger, varme-andele og varmtvandsmålere. Iht. Boligministeriets bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996, Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme, skal der ved fordelingsmåling foretages en korrektion for det forøgede varmetab, der termisk set skyldes yderlig beliggenhed (gavl o.lign.), så varmeregningen for de enkelte boliger bedst muligt svarer til den opnåede varmekomfort. Det antages, at ejendommens varmefordelingsmålersystem overholder bekendtgørelsen. De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgift 1 værelse kr. 1 værelse kr. 2 værelser, m² kr.

12 SIDE 12 AF 12 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Roret Snekkersten Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rørstykker og armaturer m.m. 29 MWh Fjernvarme 16180 kr. 100570 kr. 6.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rørstykker og armaturer m.m. 29 MWh Fjernvarme 16180 kr. 100570 kr. 6. SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtevej 15 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-658686 Energikonsulent: Eric Forum Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 88 MWh Fjernvarme, 49 kwh el. 122 MWh Fjernvarme, 69 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 88 MWh Fjernvarme, 49 kwh el. 122 MWh Fjernvarme, 69 kwh el SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ålandsgade 26 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-681114 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Ordrupvej 35A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-142933 Energikonsulent:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 150 MWh fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 150 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Serbiensgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-493504 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15 MWh Fjernvarme, 333 kwh el, 278 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15 MWh Fjernvarme, 333 kwh el, 278 m³ varmt vand SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildevældsgade 72 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-300722 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 108 m³ damp Fjernvarme, 2903 kwh el, 427 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 108 m³ damp Fjernvarme, 2903 kwh el, 427 m³ varmt vand SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Victor Bendix Gade 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-632539 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 72 MWh Fjernvarme, 53 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 72 MWh Fjernvarme, 53 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsvej 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-070799 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 22 MWh Fjernvarme, 818 kwh el, 125 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 22 MWh Fjernvarme, 818 kwh el, 125 m³ varmt vand SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kastrupvej 149 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-296806 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 19 MWh Fjernvarme. 1232 MWh fjernvarme. 12 MWh Fjernvarme.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 19 MWh Fjernvarme. 1232 MWh fjernvarme. 12 MWh Fjernvarme. SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Skovvejen 44A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-436211 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabersgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5000 Odense C BBR-nr.: 461-116124 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 164 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-005836 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 17 MWh Fjernvarme, 6710 kwh el, 331 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 17 MWh Fjernvarme, 6710 kwh el, 331 m³ varmt vand SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsgade 90 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-208117 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Etablering af vejrkompensering 13 MWh Fjernvarme 6950 kr. 10000 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Etablering af vejrkompensering 13 MWh Fjernvarme 6950 kr. 10000 kr. 1. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Herluf Trolles Gade 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-177763 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stenvadvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106957 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Færgevej 2A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-129617 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere