BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Jakob Madsen Firma: JDM Rådgivende Ingeniør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-nr.: 101-320103 Energimærkning nr.: 200006656 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2008 Energikonsulent: Jakob Madsen Firma: JDM Rådgivende Ingeniør"

Transkript

1 SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krabbesholmvej 17 Postnr./by: 2700 Brønshøj BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for flerfamiliehuse og er lovpligtig. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 904 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: 06/02/07-07/01/08 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste. Besparelsesforslag Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. Se evt.flere forslag på næste side. Forslagene uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen. Besparelsesforslag med god rentabilitet energienheder kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 2 Efterisolering af etageadskillelse over kælder 66 MWh Fjernvarme kr kr år 3 Efterisolering af ydervægge 371 MWh Fjernvarme, 207 kwh el kr kr år 4 Tætning af taggennemføringer over entre og hovedtrapper på 3. sal 7 Efterisolering af uisolerede komponenter i varmeanlæg 10 MWh Fjernvarme 5340 kr kr. 2.9 år 11 MWh Fjernvarme 5820 kr kr. 6 år 9 Reducering af varmtvandsforbrug 32 MWh Fjernvarme kr kr. 2 år

2 SIDE 2 AF 11 Øvrige besparelsesforslag energienheder kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 6 Udskiftning af vinduer med et lag glas til vinduer med energiruder 26 MWh Fjernvarme kr kr år 8 Forbedring af belysningsanlæg 5228 kwh el kr kr år Forklaring: Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra den faktiske anvendelse af bygningen. Der er dermed taget hensyn til de faktiske drifttider mv. af bygningen og dens installationer. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i energibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. iform af lavere vandregning, eller fordi dyr el erstattes med billigere fjernvarme. De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger.tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger. Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag. Besparelse ved gennemførelse af forslag med god rentabilitet Samlet varmebesparelse: kr./år Samlet elbesparelse: 482 kr./år Investeringsbehov: kr. inkl moms Den samlede besparelse ved de rentable forslag: kr./år Konklusion: Besparelsesforslag med god rentabilitet er med stor sandsynlighed en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelser med god rentabilitet gennemføres, vil mærket være: B Øvrige besparelser viser hvordan bygningen kan bringes ned på et energiforbrug der ca. svarer til energiforbruget i nybyggeri. Det beregnede energiforbrug til opvarmning er 970 MWh pr. år og ligger ca. 7% over det oplyste energiforbrug som er på 904 MWh pr. år. Af rapporten fremgår det, at det vil være fornuftigt at igangsætte energibesparende forslag som omhandler efterisolering af ydervægge og dæk over kælder samt tætne taggennemføringer og efterisolere ventiler i vand- og varmefordelingsanlægget. Besparelsesforslag ved renovering Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen.

3 SIDE 3 AF 11 Besparelsesforslag energienheder kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 1 Efterisolering af kældervægge og gulve 4.8 MWh Fjernvarme 2590 kr kr år 5 Efterisolering af etageadskillelse mod pulterrumsloft 12 MWh Fjernvarme 6370 kr kr år Det er lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer: Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer. Kommentarer til energimærkningen Ejendommen består af 4 bygninger: - bygning 001, Krabbesholmvej bygning 002, Engelholmvej bygning 003, Brønshøjvej 9-13 og Krabbesholmvej bygning 004, Brønshøjvej 15A-C Bygning er sammenbyggede og bygning 004 står for sig selv. Bygninger er til beboelse, dog er der en enkelt kiosk. Bygningerne har i 2002 fået ombygget det oprindelige pulerrumsloft til beboelseslejligheder. I samme forbindelse er varmecentral og ledningsanlæg skiftet. Vand og varmeforsyning mellem bygninger sker via åbne installationskanaler under terræn. Bestyrelseslokale i kælder er opvarmet. Øvrige kælderrum er uopvarmede. Der er stadig små pulterrumslofter i ejendommens 4 gavle. Ejendommen er fjernvarmeforsynet, dog er badeværelser i nye taglejligheder med el-baseret gulvvarme. Energimærkningen er foretaget iht. retningslinier i håndbog for energikonsulenter Energimærkningen er udført i programmet EK-pro, version Følgende er stillet til rådighed for udarbejdelse af energimærket: - Varmefordelingsregnskab - Bygningstegninger med planer-, snit, og facadeopstalter for eksisterende bygninger samt ombygget 3. sal - Ejeroplysningsskema - Driftjournaler for vand og varmeinstallationen fra ELO-rapport fra 2003 Der er ikke foretaget destruktiv prøvning af klimaskærmen. Det oplyses at tdiligere borprøver ikke har vist hulmur i gavle. Følgende blev inspiceret: - Krabbesholmvej 23 st. th. - Brønshøjvej 15C 1. tv. - Engelholmvej Engelholmvej th - Brønshøjvej 9 st., Kiosk - Bestyrelseslokale, kælder - Alle kældre generelt, herunder varmecentral, vaskeri, pulterrum m.m. - Pulterrumslofter i gavle Det har ikke været muligt at fremskaffe årsafregning for el, vand og varme. Årsforbrug angivet på forsiden er baseret på registreringer fra driftsjournaler: fjernvarme aflæst til 4.267,718 MWh

4 SIDE 4 AF fjernvarme aflæst til 4.998,091 MWh Forbrug i perioden er 730,373 MWh som når det omregnes til et helt år og graddagekorrigeres bliver 906 MWh. Der er regnet med en fjernvarmepris i perioden på 535 kr/mwh inkl. moms. Ejendommen effekt er vurderet til 0,1 kw/m² svarende til 703 kw. Effektbidraget har i perioden været 152,9 kr/kw inkl. moms. På bi-måler til VVB, er i samme periode som ovenfor, registreret et forbrug på 230 MWh. På baggrund heraf, kan GUF-faktoren beregnes til 32,6%. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Etageadskillelse mod pulterrumsluft i gavle er træbjælkelag med indblæst granulat. Det oplyses at der er ca. 100 mm granulat. Skrå tage i nye taglejligheder er 200 mm isolering mellem spær samt 45 mm isolering mellem lægter i lejligheder. Indvendig er der afsluttet med gips og udvendig med fast plader og tagpap som undertag og tegl. På loft over entre i taglejligheder er tagisolering kun 200 mm mellem spær. Der er tilsyneladende fuld åbning til de fri via ikke tætnede kanalgennemføringer. Beboere klager over en meget kold entre. Beboere i taglejlighed klager over meget kolde områder på guvle ved skunk. I skunke kan det konstateres, at der kan være problemer med tætning mellem tag og fodrem. Forslag 4: Alle utætte taggennemføringer på loftet i 3. sal lukkes med isoleringsmateriale og dampspærre tætnes. Samling og dampspærre omkring fodrem gennemgås for at sikre, at det ikke trækker koldt ind skunk og videre ind under trægulve. Forslaget omkring fodrem er ikke økonomiseret, idet evt. energimæssige forhold er alt for uklare. Forslag 5: Hvis der alligevel skal foretages en større ombygning af pulterrumslofter, bør etageadskillelse efterisoleres på oversiden med 200 mm isolering og herpå lægges nye gulve. Ydervægge Ydervægge i stueetage er 2-sten (47 cm) og øvrige etager er 1 1/2-sten (35 cm). Brystninge er generelt udført med 1-sten (23 cm), med luftrum og en træplade. Det oplyses at kun ganske få brystninge er isolerede bag træplader, hvorfor alle regnes uisolerede. Gavle er 1 1/2-sten (35 cm). Det oplyses, at der tidligere er foretaget borepøve i gavle men ikke konstaterert hulmur. Forslag 3: Ydervægge, gavle og brystninge mod det fri, efterisoleres indvendig med 150 mm isolering som afsluttes med en dampspærre og gips. Pga. kuldebroer i form af indervægge og etageadskillelser der støder op til ydervægge, må der regnes med en mindre varmebesparelse

5 SIDE 5 AF 11 end angivet i forslaget på de første sider. Alternativt til en indvendig efterisolering er en udvendig facadeisolering som efterfølgende pudses. Udvendig facadeisolering er noget dyrere men optager ikke plads i lejlighederne og giver en bedre varmeisolering da en række kuldebroer undgås. Endvidere er der ikke de samme problemer med fugt og kondens i konstruktionen som ved indvendig efterisolering. Bedst vil det være hvis vinduer samtidig føres frem i facaden, da dette minimerer kuldebroen omkring vinduer og samtidig sikre et bedre solindfald. Under alle omstændigheder skal der udarbejdes et projekt som beskriver opbygningen og hvorledes fugt og kondens forhindres i konstruktionen. Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer er generelt 2 og 3 fagsruder med sprosser og 10 ruder i hvert fag. Sprosser på nye vinduer er dog pålimede så hver fag reelt består af en ramme og en rude. Vinduer skiftes individuelt og der er stadig få gamle vinduer med 1 lag glas og forsatsrude eller koblede rammer. Det oplyses, at resterende vinduer skiftes i nærmeste fremtid. Der er enkelt vinduer der er skiftet for ca. 10 år siden som kun er med termoruder. I energimærkningen er regnet med at alle vinduer er med lavenergiruder og en samlet U-værdi på 1,8. Nye vinduer er tætte og kalfatringsfuger er intakte. Vinduer i opgange er 2 fags med 1 lag glas og hoveddøre er med 1 lag glas. Vinduer i opvarmet bestyrelseslokale er med 1 lag glas. Forslag 6: Vinduer med 1 lag glas skal udskiftes til nye vinduer med lavenergiruder og varm kant. Gulve og terrændæk Dæk over uopvarmet kælder er generelt uisoleret træbjælkelag. Over varmecentral er der betondæk, men hele etageadskillelsen er regnet som uisoleret træbjælkelag. Forslag 2: Efterisolering af etageadskillelse over kælderen ved indblæsning af op mod 100 mm granulat i opbygningen. Hvis der lokalt er betonetageadskillelse, f.eks. omkring badeværelser eller andre forhold der forhindre indblæsning af granulat, kan der isoleres på undersiden af dækket med mm med f.eks. Rockwools Silkbatts som er beregnet til ubeskyttet montage på underside af lofter. Kælder Kælderydervægge mod det fri er 2-stens (47 cm) og kælderydervægge mod jord er ca. 47 cm beton. Kældergulv er beton på jord. Fudamenter antages at være beton. Forslag 1: Efterisolering af kældervægge mod opvarmede rum, efterisoleres med 150 mm polystyren udvendig. En efterisolering vil kun være rentabel, hvis der alligevel skal graves op langs ydervægge. Kældergulve i opvarmede lokaler, efterisoleres med 200 mm polystyren. En efterisolering vil kun være rentabel hvis gulve alligevel skal hugges op. Ventilation

6 SIDE 6 AF 11 Ventilation I stueetage samt 1.- og 2. sal er der alene naturlig ventilation. På nybygget 3. sal er der mekansik ventilation med konstant udsugning fra køkken og badeværelse. Udsugning har dog et ganske højt støjniveau og er derfor generelt slået fra af beboerne. Der er desuden emhætter i køkken med indbygget ventilator som benyttes efter behov. Alle boliger regnes naturligt ventilerede med 0,3 l/sm². Kiosk regnes naturligt ventileret med 0,9 l/sm². Varme Varmeanlæg Varmeforsyning er fjernvarme via Reflex pladevarmeveksler fra 2002 (0,32x0.3x0,7 m med ca. 40 mm isolering, mineraluld). Der er en Samson klimastat med sommerudkobling af veksler og hovedpumpe. Det oplyses, at sommerudkobling sker ved ca. 15 C. På trods heraf var der varme på anlægget ved en udetemperatur på ca. 18 C. Hovedpumpe er en Grundfos UPE på nominelt 790 W. Pumpe er uisoleret. Forslag 7: Uisolerede strengreguleringsventiler i varme- og varmtvandsfordelingsanlægget i kælderen samt hovedpumpe, flanger og cirkulationspumpe i varmecentralen efterisoleres. Strengreguleringsventiler efterisoleres med 20 mm og pumpe og flanger med kapper med ca. 30 mm isolering eller så godt det lader sig gøre. Uisolerede stigstrenge for det varme vand i lejligheder efterisoleres med 20 mm, så unødigt varmetab undgås. Særligt om sommeren bidrager varmetabet ikke til opvarmning af bygningen men medfører blot et enormt energispild. Klimastat bør indstilles så opstart af varmeanlægget i sommerperioden sker ved en væsentlig lavere temperatur. Der er store mængder varme fra dagtimerne akkumuleret i bygningsmassen, som holder bygningen varm om natten. Det bedste er hvis automatikken til varmeveksleren helt slås fra, og kun undtagelsesvis slås til, hvis der er længere og kolde perioder om sommeren. Besparelsen er vanskelig at vurdere og er derfor ikke regnet ind i besparelsesforslaget. I lejligheder blev det registreret, at flere radiatorer i værelser var taget ned. Det er en dårlig idé at nedtage radiatorer. Fordeles opvarmningen i lejlighederne på flere radiatorer fås en bedre afkøling... og er den tilstrækkelig god, opnås en bonus. Varmt vand Der er en fjernvarmeforsynet varmtvandsbeholder fra Reflex fra 2002 på l og med 100 mm isolering. Temperatur styres af klimastat. Cirkulationspumpe er en Grundfos UPE på nominelt 250W. Pumpe er uisoleret. Varmtvand er udført med øvre fordeling. Indregulerinsgventiler i kælder er uisolerede. Der er registreret følgende ledninger for det varme vand: - Tilslutningsledninger FJVF/FJVR: ca. 10 m DN40 med 30 mm isolering - BV i varmecentral: 11 m DN50 ca. 30 mm isolering - BC i varmecentral: 6 m DN40 med 40 mm isolering - BC i varmecentral: 7 m DN40 med 20 mm isolering - BV stigstreng hovedledning: 12 m DN 50 med antageligt 30 mm isolering.

7 SIDE 7 AF 11 - BV hovedledning i opvarmet tagetage: 100 m gennemsnitlig DN40 med 30 mm isolering - BV hovedledning i opvarmet tagetage: 37 m DN32 med 30 mm isolering - BV afgreninger i tagetage og skunke: 112 m DN25 med antageligt 30 mm isolering - BV synlige stigstrenge, stue til 2. sal: 210 m DN 25 uisoleret - BC afgreninger i kælder: 120 m DN20 med 20 mm isolering - BC uisolerede strengreguleringsventiler og pumpe: svarende til 9 m DN20 - BC hovedledning i kælder: 160 m gennemsnitligt DN32 med 30 mm isolering - BV/BC jordledning: 14 m DN40/32 med 30 mm isolering - BV på pulterrumsloft: 3m DN40 med 30 mm isolering Følgende armaturer er registreret: Krabbesholmvej 23 st. th.: - KV: 1-grebs uden vandspareperlator - BR: termostatisk - HV: 2-grebs uden vandspareperlator - WC: 2-skyls Brønshøjvej 15C 1. tv.: - KV: 1-grebs uden vandspareperlator - HV: 2-grebs uden vandspareperlator samt afgrening til BR - WC: 2-skyls Engelholm 35, 3. sal: - KV: 1-grebs uden vandspareperlator - BR: termostatisk - HV: 1-grebs uden vandspareperlator - WC: 2-skyls Engelholm 35, 2. th.: - HV: 2-grebs inkl. BR - KV: 2-grebs uden vanspareperlator - WC: 2-skyls Bestyrelseslokale: - KV: 2-grebs uden vandspareperlatorer Varmecentral: - KV: 2-grebs uden vandspareperlatorer Ventetid på det varme vand i badeværelser kan være sekunder, idet koblingsledning er udført i en kraftig dimension 3/4". Af driftsjourrnaler fra 2007 fremgår, at der har været et varmtvandsforbrug på ca. 335 l/m². Nårmalt regnes med et varmtvandsforbrug på 250 l/m² som kan reduceres til 200 l/m² hvis der benyttes vandspareperlatorer i alle armaturer og brusehoveder. Forslag 9: Ved at isætte vandspareperlatorer i alle armaturer kan der normalt regnes med en reduktion i varmtvandsforbruget fra 250 l/m² til 200 l/m². Da ejendommens varmtvandsforbrug ligger højt på 335 l/m² regnes kun med en reduktion til 250 l/m². Udover besparelsen ved en reduktion af energiforbruget til produktion af det varme vand, er der en yderligere besparelse ved reduktion af varmtvandsforbruget som forventes at være ca. 608 m³ pr. år, svarende til ca kr. Fordelingssystem

8 SIDE 8 AF 11 Varmefordeling er 2-strenget med nedre fordeling. Der er dynamsik strengreguleringsventiler på alle stigstrenge. Reguleringsventiler er uisolerede. På 3. sal fordeles varme til radiatorer via fordelerrør i hver lejlighed. Fordelerrør og koblingsledninger er ført i varme skunke til radiatorer placeret under vinduer. I de ældre lejligheder (stueetage til 2. sal) er radiatorer generelt placeret langs indvendige vægge. Der er registreret følgende ledninger: - FJVF/FJVR til veksler: 2 m DN50 med 30 mm isolering - VF/VR i varmecentral: 5 m 4" med 60 mm isolering - VF/VR i varmecentral: 11 m 3" med 50 mm isolering - VF/VR i varmecentral: 6 m DN32 med 20 mm isolering - Pumpe, uisoleret: svarende til 1 m DN50 - VF/VR hovedledninger i kælder: 200 m gennemsnitlig DN65 med 50 mm isolering - VF/VR hovedledninger i opvarmet kælder: 17 m DN65 med 50 mm isolering - VF/VR hovedledninger i kælder: 110 m DN40 med 30 mm isolering - VF/VR i jordledning: 14 m DN40 med 30 mm isolering - VF/VR afgren. i kld.: 96 m DN20 med 20 mm isolering - VF/VR på pulterrumsloft: 18 m DN32 med 30 mm isolering - VF/VR uisoleret ledning på pulterrumsloft: 1 m DN 32 - VF/VR uisolerede strengreguleringsventiler kælder: svarende til 13 m DN20 El Belysning Der er registreret følgende belysning: Opgange: 16 x 5 lamper med 11 W og konventionel forkobling, styret af skumringsrelæ i opgang (1 W). Driftstid ca. 12 timer pr. dag. Kældergange: 84 lamper med 2 x 9 W og elektronisk forkobling samt 3 stk. 36 W lysstofrør med konventionelle forkoblinger. Nogle lamper er med inbygget bevægelsesmeldere. Desuden er der et antal selvstændige bevægelsesmeldere. I alt 46 bevægelsesmeldere a ca. 1W. Driftstid er skønnet til ca. 1 time pr. dag. Varmecentral: 6 x 36 W lysstofrør med konventionel forkobling og manuel aktivering. Driftstid er skønnet til 2 timer pr. dag. Vaskeri: 4 stk. 2x36 W lysttofrør med konventionelle forkoblinger og manuel aktivering, tænd/sluk samt 2 stk. 2x9 W med elektronisk forkobling og 1 bevægelsesmelder. Driftstid er skønnet til 6 timer pr. dag. Bestyrelseslokale: 3 stk. 36 W lysstofarmaturer med konventionelle forkoblinger og manuel aktivering. Drfitstid er skønnet til 1 time pr. dag. Pulterrumsloft: 18 stk. armaturer med 2 x 9 W og elektroniske forkoblinger samt 5 x 18 W og 1 x 36 W lysstofarmaturer med konventionelle forkoblinger. Lys aktiveres af 4 bevægelsesmeldere a ca. 1 W og driftstiden er skønnet til 1 time pr. uge.

9 SIDE 9 AF 11 Kiosk: 9 stk. 36 W lysttofarmaturer med konventionelle forkoblinger. Lys brænder konstant i åbningstiden alle dage. Facadebelysning er 4 spots a hver ca. 100 W. Lyser konstant i aftentimer. Udelys: 26 lamper med 11 W lavenergipærer, styret af skumringsrelæ. Forslag 8: Energiforbruget til belysning i opgange kan reduceres ved ikke at lade lyset brænde (styre via et skumringsrelæ), men i stedet aktiveres manuelt med f.eks. 2 min. forsinket sluk. Der er desuden regnet med, at udskifte alle armaturer i opgange med armaturer med højfrekvente forkoblinger med lavere energiforbrug. Alle registrerede lysstofarmaturer, inkl. dem i kisoken, er med konventionelle forkoblinger og skal skiftes til armaturer med højfrekvente forkoblinger med et lavere energiforbrug. Hårde hvidevarer I vaskeri er registreret: Vaskemaskine: - 1 stk. Boissevain Øko65 ca. 10 år, kun BK - 2 stk. Boissevain Øko55 ca. 10 år, kun BK - 1 stk. Podab HC60, 3 md., kun BK Tørretumbler: - 2 stk. Bossevain DR20, el-baseret Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1932 År for væsentlig renovering: 2002 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 7029 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 135 m² Opvarmet areal: 7164 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Det samlede opmålte opvarmede areal er m² men da det kun afviger få kvadratmeter fra BBR-arealet på m² er der alene regnet med BBR-arealet som opvarmet areal. Forudsætninger

10 SIDE 10 AF 11 Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Varme: kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³ Sådan opgøres varmeregningen Varmefordeling sker på baggrund varmefordelingsmålere på hver radiator. Fordelingsregnskab foretages af Brunata og der korrigeres for udsat beliggenhed. De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgifter Lejlighed på 54 m² iht. BBR kr. Lejlighed på 55 m² iht. BBR kr. Lejlighed på 56 m² iht. BBR kr. Lejlighed på 57 m² iht. BBR kr. Lejlighed på 58 m² iht. BBR kr. Lejlighed på 59 m² iht. BBR kr. Lejlighed på 60 m² iht. BBR kr. Lejlighed på 61 m² iht. BBR kr. Lejlighed på 67 m² iht. BBR kr. Lejlighed på 70 m² iht. BBR kr. Lejlighed på 86 m² iht. BBR kr. Taglejlighed på 87 m² iht. BBR kr. Taglejlighed på 92 m² iht. BBR kr. Taglejlighed på 98 m² iht. BBR kr. Taglejlighed på 99 m² iht. BBR kr. Taglejlighed på 100 m² iht. BBR kr. Taglejlighed på 102 m² iht. BBR kr. Taglejlighed på 105 m² iht. BBR kr. Taglejlighed på 129 m² iht. BBR kr. Taglejlighed på 144 m² iht. BBR kr. Taglejlighed på 196 m² iht. BBR kr. Kiosk/erhverv på 135 m² iht. BBR kr.

11 SIDE 11 AF 11 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Hvordan læses mærkningen? Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Inspiration til energibesparelser Inspiration til energibesparelser kan findes på Energikonsulent og gyldighed Adresse: Drejøgade 37, 3. th København Ø Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bobakken 1 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-056201 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørremarksvej 8 Postnr./by: 6270 Tønder BBR-nr.: 550-015375 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens vej 003 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-363397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15 MWh Fjernvarme, 333 kwh el, 278 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15 MWh Fjernvarme, 333 kwh el, 278 m³ varmt vand SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildevældsgade 72 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-300722 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viggo Stuckenbergs Vej 25 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-521561 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 17 MWh Fjernvarme, 6710 kwh el, 331 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 17 MWh Fjernvarme, 6710 kwh el, 331 m³ varmt vand SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsgade 90 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-208117 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 12

Energimærkning SIDE 1 AF 12 SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 10 8200 Århus N 751-551967-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 223 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-056824 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 108 m³ damp Fjernvarme, 2903 kwh el, 427 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 108 m³ damp Fjernvarme, 2903 kwh el, 427 m³ varmt vand SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Victor Bendix Gade 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-632539 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

BBR-nr.: 101-619362 Energimærkning nr.: 200007004 Gyldigt 5 år fra: 31-07-2008 Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-619362 Energimærkning nr.: 200007004 Gyldigt 5 år fra: 31-07-2008 Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vennemindevej 45 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-619362 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 22 MWh Fjernvarme, 818 kwh el, 125 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 22 MWh Fjernvarme, 818 kwh el, 125 m³ varmt vand SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kastrupvej 149 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-296806 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 17 8900 Randers 730-009848-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 820-002706 Energimærkning nr.: 200005859 Gyldigt 5 år fra: 05-05-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 820-002706 Energimærkning nr.: 200005859 Gyldigt 5 år fra: 05-05-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkealle 017 Postnr./by: 9640 Farsø BBR-nr.: 820-002706 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindeparken 002 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-010921 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 14

Energimærkning SIDE 1 AF 14 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej 16 3520 Farum 190-008391-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Østerbæksvej 143 5000 Odense C 461-450482-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 13

Energimærkning SIDE 1 AF 13 SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej 18 3520 Farum 190-008391-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 60 m³ Fjernvarme, 2993 kwh el, 314 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 60 m³ Fjernvarme, 2993 kwh el, 314 m³ varmt vand SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Linnésgade 27 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1361 København K BBR-nr.: 101-346102 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere