SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blok Vildtbanestien Ishøj Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. september 2013 Til den 18. september Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningernes energimærkning, status for bygningerne og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningerne er vist her. Med venlig hilsen Lene Messell Energi-og Bygningsrådgivning A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup tlf Mulighederne for Vildtbanestien 1, 2635 Ishøj Varmefordeling Investering* Årlig besparelse VARMERØR Varmerør på loftet, som udfører øvre fordeling af centralvarme til lejlighederne på 4. etage, er regnet udført i 1" rør med 20 mm isolering. FORBEDRING Efterisolering af varmerør på loftsarealerne med formfaste rørskåle til en isoleringstykkelse på i alt 50 mm. De nye rørskåle placeres uden på den eksisterende isolering, såfremt denne er god stand kr kr. 4,12 ton CO₂ Varmt vand Investering* Årlig besparelse VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør fra varmeforsyningen til varmtvandsbeholderen er isoleret med ca. 20 mm mineraluld. FORBEDRING Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med formfaste rørskåle med en isoleringstykkelse på 40 mm kr kr. 0,39 ton CO₂ VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på max. 72 W. Pumpen er af fabrikat Wilo, formodentligt med typebetegnelsen Wilo-Star-Z 25/1-5. FORBEDRING Eksisterende Wilo pumpe kan udskiftes til en sparepumpe. Den eksisterende pumpe bør kunne udskiftes til en sparepumpe som Alpha eller Her er der regnet med udskiftning til Alpha N kr kr. 0,88 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 * Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke. Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010. Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke D Hvis de energibesparelse, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke D Beregnet varmeforbrug pr. år kwh Fjernvarme kr. 145,05 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

5 BYGNINGERNE Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Tag og loft Investering Årlig besparelse LOFT Vandret loft er isoleret med mineraluld. Der er konstateret 150 mm isolering. FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af loftsrum med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Den eksisterende gangbro formodes at kunne forblive uændret. Det anbefales at overveje indblæsning af mineralulden, da dette kan være en hurtig fremgangsmetode i disse loftrum kr. 2,32 ton CO₂ LOFT Skråvægge i tagetagen vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktionen lever dermed op til daværende gældende bygningsreglement. Skunken samt loft i kviste vurderes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktionen lever dermed op til daværende gældende bygningsreglement. Ydervægge Investering Årlig besparelse MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i parterreetagen består af en bagmur i beton og en formur i teglsten. Samlet isoleringstykkelse formodes at være 200 mm mineraluld. Ydervægge i normaletagerne (fra 1. sal til 3. sal) består af en bagmur i beton og skeletopbygning udvendigt. Samlet isoleringstykkelse er formodentligt 250 mm mineraluld. Energimærkningsnummer

6 LETTE YDERVÆGGE Ydervægge mod altaner er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med ca. 70 mm mineraluld og dermed lever op til daværende gældende bygningsreglement. Disse vægge er ikke blevet efterisoleret i forbindelse med den gennemgribende renovering i 2012, dog er altanerne blevet lukket af med 1 lags glasruder (ej tætnet i glassamlinger), hvormed varmetabet er reduceret en smule. Beregninger viser, at yderligere efterisolering af disse vægge ikke er rentabel, hvorfor forslag herom er undladt. Kvistflunke- og fronter er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktionen lever dermed op til daværende gældende bygningsreglement. Vinduer, døre ovenlys mv. Investering Årlig besparelse VINDUER Vinduer i kviste og mod altaner er alle monteret med 2-lags termorude. FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende vinduer i kviste og mod altaner udskiftes med nye vinduer med 3-lags energirude med varm kant kr. 2,54 ton CO₂ VINDUER Tagvinduer (ca. 1/3 af det samlede antal) er monteret med 2-lags termorude. FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende tagvinduer med termoruder udskiftes med nye tagvinduer med 2 lags energirude med varm kant kr. 0,66 ton CO₂ VINDUER Facadepartier i trappeopgange er monteret med 3-lags energirude. Vinduer i facader er monteret med 3-lags energirude. Tagvinduer (ca. 2/3 af det samlede antal) er monteret med 2-lags energirude. Terrassedøre mod altaner er monteret med 2-lags termoruder. YDERDØRE Terrassedøre er monteret med 3-lags energirude. Energimærkningsnummer

7 Gulve Investering Årlig besparelse ETAGEADSKILLELSE Gulv mod uopvarmet kælder er udført i beton med trægulv. Gulvet vurderes isoleret med ca. 50 mm mineraluld mellem strøer. Konstruktionen lever dermed op til daværende gældende bygningsreglement. Grundet lang tilbagebetalingstid og svær tilgængelighed på undersiden af etageadskillelsen, er der undladt forslag om efterisolering. Ventilation Investering Årlig besparelse VENTILATION Bygningen ventileres med naturlig ventilation, og der er installeret et mekanisk udsugningsanlæg fra Exhausto, som er placeret i loftsrummet. Den friske luft tilføres via bygningsåbninger som døre og vinduer, mens den brugte indeluft suges ud gennem udsugningskanaler i køkken via emhætte og i bad. Ved beregning af energiforbruget anvendes der et luftskifte på over en ½ gang i timen. Anlægget er placeret på loftet og er af typen BESB50043FC-001. Der er naturlig ventilation i indgange og trappearealer. Energimærkningsnummer

8 VARMEANLÆG Varmeanlæg Investering Årlig besparelse FJERNVARME Bygningerne opvarmes med fjernvarme fra centralvarmeanlæg placeret i hhv. administrationsbygningen på Gildbrovej 10 og fra varmecentralen på Gildbrostien 24. Anlæggene er 10 udført som indirekte fjernvarmeanlæg med varmevekslere, hvorfra varmt vand fordeles ud til boligblokkene via rør i jord. VARMEPUMPER Der er ingen varmepumper i bygningerne. Grundet bygningernes tilslutning til fjernvarme vurderes det ikke rentabelt at investere i varmepumper. SOLVARME Der er ikke installeret et solvarmeanlæg i bygningerne. Grundet bygningernes tilslutning til fjernvarme, vurderes det ikke rentabelt at investere i et solvarmeanlæg. Varmefordeling Investering Årlig besparelse VARMEFORDELING Den primære opvarmning af bygningerne sker via radiatorer i alle opvarmede rum. VARMERØR Varmerør på loftet, som udfører øvre fordeling af centralvarme til lejlighederne på 4. etage, er regnet udført i 1" rør med 20 mm isolering. FORBEDRING Efterisolering af varmerør på loftsarealerne med formfaste rørskåle til en isoleringstykkelse på i alt 50 mm. De nye rørskåle placeres uden på den eksisterende isolering, såfremt denne er god stand kr kr. 4,12 ton CO₂ Energimærkningsnummer

9 VARMERØR Varmerør i teknikrum i kælderen er udført i forskellige dimensioner og med forskellig isoleringstykkelser. En del af rørene i teknikrummet er 2" rør med 40 mm isoleringskappe. Der er også rørstrækninger udført i 1" rør med 20 mm isolering. FORBEDRING Efterisolering af varmerør i teknikrum i kælderen med formfaste rørskåle til en isoleringstykkelse på i alt 50 mm. De nye rørskåle placeres uden på den eksisterende isolering, såfremt denne er god stand. Muligvis skal rørføringerne flyttes lidt for at give plads til efterisoleringen kr. 600 kr. 0,18 ton CO₂ VARMERØR Varmerør i øvrige uopvarmede kælderarealer er regnet udført i 1" rør med 20 mm isolering. FORBEDRING Efterisolering af varmerør i uopvarmet kælder med formfaste rørskåle til en isoleringstykkelse på i alt 50 mm. De nye rørskåle placeres uden på den eksisterende isolering, såfremt denne er god stand kr kr. 2,96 ton CO₂ VARMERØR Varmerør i jord som forbinder boligblokkene med varmecentralen i administrationsbygningen på Gildbrovej 10 og varmecentralen på Gildbrovej 24, er af bygningsejeren oplyst til at være udført i ø114 og ø139 mm præisoleret rør. Den nøjagtige længde af rør er anslået, da den nøjagtige placering ikke er oplyst. Denne samlede mængde rør er ligeligt fordelt på hver blok. Varmerør i teknikrum i kælderen er udført i forskellige dimmentioner og med forskellig isoleringstykkelser. En del af rørene i teknikrummet er 2,5" rør med 40 mm isoleringskappe. Der er også rørstræninger udført i 1" rør med 20 mm isolering. VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe fra Wilo med en maks. effekt på 430 W. Pumpen er en model Wilo Stratos, 50/1-9. AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er der monteret automatik for central styring. Reguleringen foregår fra administrationsbygningen på Gildbrovej 10. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Energimærkningsnummer

10 VARMT VAND Varmt vand Investering Årlig besparelse VARMT VAND Til beregning af energiforbrug er valgt et gennemsnitsforbrug af varmt vand ud fra erfaringstal for etageboliger. VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør fra varmeforsyningen til varmtvandsbeholderen er isoleret med ca. 20 mm mineraluld. FORBEDRING Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med formfaste rørskåle med en isoleringstykkelse på 40 mm kr kr. 0,39 ton CO₂ VARMTVANDSRØR Øvrige varme brugsvandsrør til lodret fordeling er regnet som 1" rør med 20 mm isolering. Der undlades forslag om efterisolering, da rørene er skjulte. VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på max. 72 W. Pumpen er af fabrikat Wilo, formodentligt med typebetegnelsen Wilo-Star-Z 25/1-5. FORBEDRING Eksisterende Wilo pumpe kan udskiftes til en sparepumpe. Den eksisterende pumpe bør kunne udskiftes til en sparepumpe som Alpha eller Her er der regnet med udskiftning til Alpha N kr kr. 0,88 ton CO₂ VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i en liters varmtvandsbeholder i hver boligblok, som er isoleret med 100 mm mineraluld. Beholderen er placeret i uopvarmet kælderrum. Varmtvandsbeholderen er af Reci fabrikat og produktionsåret er Energimærkningsnummer

11 EL El Investering Årlig besparelse BELYSNING I trappeopgange og indgangene er der lysarmaturer med henholdsvis 36 W lysstofrør og 9 W elsparepærer. Belysningen styres via lysføler, som automatisk tænder lyset, når der er under 125 lux i lokalerne. Der er regnet med en brændetid på timer pr. år. FORBEDRING Opsætning af akustisk føler i indgange og trappearealer, som sørger for at lyset også er slukket, når der ikke er personer i arealerne kr kr. 2,39 ton CO₂ BELYSNING I kælderen er der lysarmaturer udstyret med lysstofrør på 36 W. Det er oplyst til konsulenten, at tidligere målinger har vist, at brugstiden er ca. 20 minutter om dagen. Af denne årsag undlades forslag på energibesparende tiltag på udskiftning af lyskilder eller armaturer i disse arealer. Øvrig udebelysning ved indgangspartier og parkeringsplads er beskrevet i det energimærke, som er udarbejdet for boligselskabets administrationsbygning, beliggende Gildbrovej 10, Ishøj. SOLCELLER Blok 15, 16 og 17: Der er ikke installeret solcelleanlæg til egen el-produktion på bygningerne. FORBEDRING Blok 15, 16 og 17: Montering af et 50 m² solcelleanlæg på tagfladen af hver boligblok, der vender tilnærmelsesvis mod sydvest eller sydøst. Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning af tagbelægningen. Ved placering af solceller på tagfladen skal tagkonstruktionens bæreevne undersøges nærmere, da det kan være nødvendigt at tagkonstruktionen skal forstærkes. Prisen for dette er ikke med i forslaget. Derudover bør der tages kontakt til kommunen inden arbejdet påbegyndes, eftersom der i lokalplanen kan være restriktioner omkring solcelleanlæg kr kr. 12,85 ton CO₂ Besparelsen på forslaget vil på sigt blive større, da det forventes at el-prisen vil stige i fremtiden. Energimærkningsnummer

12 SOLCELLER Blok 18: Der er ikke installeret solcelleanlæg til egen el-produktion på bygningerne. FORBEDRING Blok 18: Montering af et 50 m² solcelleanlæg på tagfladen af hver boligblok, der vender tilnærmelsesvis mod sydvest eller sydøst. Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning af tagbelægningen. Ved placering af solceller på tagfladen skal tagkonstruktionens bæreevne undersøges nærmere, da det kan være nødvendigt at tagkonstruktionen skal forstærkes. Prisen for dette er ikke med i forslaget. Derudover bør der tages kontakt til kommunen inden arbejdet påbegyndes, eftersom der i lokalplanen kan være restriktioner omkring solcelleanlæg kr kr. 2,33 ton CO₂ Besparelsen på forslaget vil på sigt blive større, da det forventes at el-prisen vil stige i fremtiden. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Dette energimærke er udarbejdet for følgende bygninger i Vildtbanegårds afdeling 2 på Vildtbanestien 1 i Ishøj: Blok 15: Landlyststien Blok 16: Landlyststien Blok 17: Landlyststien Blok 18: Landlyststien Bygningerne tilhører Det Sociale Boligselskab af 29. januar 1946 og er en del af selskabets afdeling 2. Bygningerne er opført i 1974 iht. BBR. Dog er tagetagen opført efterfølgende i Bygningerne er alle gennemrenoveret i 2012 med ny facadeisolering, efterisolering af loftrum samt udskiftning af vinduer. Der er mulighed for enkelte rentable energibesparelser. Energimærkningen er baseret på Håndbog for Energikonsulenter 2012 version 1. Data er baseret på det foreliggende tegningsmateriale, oplysninger fra ejer samt egne opmålinger og besigtigelser. Der er ikke udleveret snittegninger, som viser den nøjagtige opbygning af ydervægge eller tagetagens opbygning. Det er valgt at anvende tegninger, fra selskabets afdeling 1, som har fået udført samme renovering som afdeling 2. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser. Energimærket angiver varmeforbrug under standardbetingelser for vejr, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens energimæssige tilstand - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild. Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varmeregninger. Forud for igangsættelse af isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser af forholdene, og det skal sikres at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke sker svækkelse af konstruktioner, opstår råd eller fugtskader. Energimærkningsnummer

13 Priser for udførelse af energibesparende foranstaltninger indeholder et skøn, det anbefales altid at indhente pris fra entreprenør/håndværker inden arbejdet igangsættes. Det opvarmede areal er fundet på baggrund af tegninger. Det anbefales, at der føres månedlige aflæsninger af forbrug på el og eventuelt varme. Dette er for at få muligheden for at dæmme op for eventuelle fejl på anlæggene og samtidig følge forbruget. Tidligere undersøgelser har vist, at hvis forbruget følges, vil der være en målbar tendens til at spare på forbruget. Ikke medtaget i energimærkningsrapporten er de enkelte lejligheders elforbrug samt elforbrug til udstyr som er procesrelateret, herunder hårde hvidevarer og lign. Energimærkningsnummer

14 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Investering Varmeanlæg Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse Varmerør Efterisolering af varmerør på loftarealer til en samlet isoleringstykkelse på 50 mm kr kwh Fjernvarme kr. Varmerør Efterisolering af varmerør til en samlet isoleringstykkelse på 50 mm kr kwh Fjernvarme 600 kr. Varmerør Efterisolering af varmerør i kælderarealer til en samlet isoleringstykkelse på 50 mm kr kwh Fjernvarme kr. Varmt og koldt vand Varmtvandsrør Isolering af tilslutningsrør til en samlet isoleringstykkelse på 40 mm kr kwh Fjernvarme kr. Varmtvandspum per Udskiftning af pumpe på varmt brugsvandsanlæg kr kwh Elektricitet kr. El Belysning Opsætning af akustisk føler i indgange og trappearealer kr kwh Elektricitet kr. Energimærkningsnummer

15 Solceller Blok 15, 16 og 17: Nyt solcelleanlæg, 50 m² kr kwh Elektricitet kr. Solceller Blok 18: Nyt solcelleanlæg, 50 m² kr kwh Elektricitet kr. Energimærkningsnummer

16 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget. Besparelse er med moms og energiafgifter. Emne Forslag Bygning Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse Loft Efterisolering af loftsrum med 250 mm. isolering kwh Fjernvarme kr. Vinduer Udskiftning af vinduer kwh Fjernvarme kr. Vinduer Udskiftning af tagvinduer kwh Fjernvarme kr. Energimærkningsnummer

17 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Blok 15 (nr ) Adresse... Landlyststien 19 BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Boligareal opvarmet ,6 m² Erhvervsareal opvarmet... 0 m² Opvarmet areal i alt ,6 m² Heraf tagetage opvarmet m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Energimærke efter rentable besparelsesforslag... D Energimærke efter alle besparelsesforslag... D OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen. BYGNINGSBESKRIVELSE Blok 16 (nr ) Adresse... Landlyststien 23 BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Boligareal opvarmet m² Erhvervsareal opvarmet... 0 m² Opvarmet areal i alt m² Heraf tagetage opvarmet m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Energimærkningsnummer

18 Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Energimærke efter rentable besparelsesforslag... D Energimærke efter alle besparelsesforslag... D OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen. BYGNINGSBESKRIVELSE Blok 17 (nr ) Adresse... Landlyststien 32 BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Boligareal opvarmet ,6 m² Erhvervsareal opvarmet... 0 m² Opvarmet areal i alt ,6 m² Heraf tagetage opvarmet m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Energimærke efter rentable besparelsesforslag... D Energimærke efter alle besparelsesforslag... D OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen. BYGNINGSBESKRIVELSE Blok 18 (nr ) Adresse... Landlyststien 36 BBR nr Bygningens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Energimærkningsnummer

19 Boligareal opvarmet ,6 m² Erhvervsareal opvarmet... 0 m² Opvarmet areal i alt ,6 m² Heraf tagetage opvarmet m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Energimærke efter rentable besparelsesforslag... D Energimærke efter alle besparelsesforslag... D OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen. KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE Der er under besigtigelsen registreret et større beboelsesareal end angivet i BBR-meddelelsen. Opmålingen er foretaget på udleveret tegningsmateriale. Det opvarmede areal er anslået, da tegninger over tagetagen ikke er udleveret, og derfor ikke er efterkontrolleret. Det anbefales at udføre opmåling og få rettet BBR. Altaner er ikke medtaget i det opvarmede areal. KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Der er ikke oplyst et varmeforbrug for de enkelte boligblokke eller lejligheder. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser: Fjernvarme... 0,46 kr. per kwh kr. i fast afgift per år Elektricitet til andet end opvarmning... 2,32 kr. per kwh Vand... 57,00 kr. per m³ Prisen på varme er hentet fra Ishøj Varmeværk Prisen på vand (inkl. spildevandsafgift) er hentet fra Ishøj Forsyning. Prisen på el er oplyst af bygningsejer. Alle priser er inkl. moms og afgifter. FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energimærkningsnummer

20 Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser. FIRMA Energi-og Bygningsrådgivning A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup tlf Ved energikonsulent Lene Messell KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

21 Blok Vildtbanestien Ishøj Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 18. september 2013 til den 18. september 2023 Energimærkningsnummer

22 Blok Blok 15 (nr ) Landlyststien Ishøj Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 18. september 2013 til den 18. september 2023 Energimærkningsnummer

23 Blok Blok 16 (nr ) Landlyststien Ishøj Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 18. september 2013 til den 18. september 2023 Energimærkningsnummer

24 Blok Blok 17 (nr ) Landlyststien Ishøj Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 18. september 2013 til den 18. september 2023 Energimærkningsnummer

25 Blok Blok 18 (nr ) Landlyststien Ishøj Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 18. september 2013 til den 18. september 2023 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blok 11-14 Vildtbanestien 1 2635 Ishøj Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. september 2013 Til den 18. september 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blok 1, 2, 3 og 4 Gildbrovej 30 2635 Ishøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. september 2013 Til den 5. september 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blok 9, 10, 11 og 12 Gildbrovej 1 2635 Ishøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. september 2013 Til den 5. september 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Steen Billes Torv Kollegiet Steen Billes Torv 3 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Munkegadekollegiet Gammel Munkegade 21A 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørreport Kollegiet Nørreport 24 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fredensgade Kollegiet Fredensgade 14 8000 Aarhus C ernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stenaldervej Kollegiet Stenaldervej 221A 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ladegårdskollegiet Skejbyparken 360 8200 Aarhus N Bygningernes energimærke: Gyldig fra 5. december 2013 Til den 5. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosensgade Kollegiet Rosensgade 18A 8000 Aarhus C ens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dania Kollegiet - 16A og 16B Finlandsgade 16A 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. november 2013 Til den 21.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade Kollegiet Grønnegade 55 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestergade Kollegiet Vestergade 31A 8000 Aarhus C Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vejlby Kollegiet Vejlby Centervej 49 8240 Risskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. december 2013 Til den 12. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kløvergården Grenåvej 68B 854 Skødstrup ens energimærke: Gyldig fra 8. december 203 Til den 8. december 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype B Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ravnsbjergkollegiet Moltkesvej 4 8260 Viby J Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2020.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dania Kollegiet - 9A, 5, 7 og 9 Helsingforsgade 9A 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 2. november 203 Til den 2. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blok 49, 51 og 53 Snogebæksvej 23 8210 Aarhus V Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven Kirsebærhaven 63A 8520 Lystrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. december 2013 Til den 18. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Christianshøj Kollegiet Gøteborg Alle A 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 203 Til den 30. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Christiansbjerg Kollegiet Gøteborg Alle 3 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 203 Til den 30. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype A (11-24) Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grenåvej Kollegiet Dybbølvej 29 8240 Risskov ens energimærke: Gyldig fra 28. januar 204 Til den 28. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skejbygård Kollegiet Skejby Vænge 1 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2013 Til den 27. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lollandsvej 35 2000 Frederiksberg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. august 2014 Til den 25. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Teglvænget 1 og 3. Teglvænget 1 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tinghøjparken Tinghøjparken 35 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. juni 2014 Til den 10. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Vangs Alle 6, 8 og 10 Vangs Alle 6 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere