E/F Domus Vista Park III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Domus Vista Park III"

Transkript

1 E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg E/F Domus Vista Park III Domus Vista Park III Johannes V. Jensens Allé 2 m.fl Frederiksberg Tilstands-, drift- og vedligeholdelsesplan. August 2010 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: Roskilde Fax: Side 1/8

2 E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning Generelle oplysninger om ejendommen Konklusion, prioritering af indsatsområder Bygningsdelskort og generelle bemærkninger års driftsbudget og aktivitetsplan... 8 Bilag / bilagsliste Administrator: JH Administration Telefon: Kristianiagade København Ø Kontaktperson Kaj Dannesøe Ejendomsmester: Ejendomsinspektør Søren Hansen Telefon Johannes V. Jensens Allé Frederiksberg Kontaktperson Søren Hansen Rapport udarbejdet af: Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Telefon Algade Roskilde Kontaktperson Ole Dam Side 2/8

3 E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg 1. Indledning Formål med rapporten Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af E/F Domus Vista Park III s ønske om for bebyggelsen E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg, løbende at kunne afsætte passende midler til driftsrutiner, vedligeholdelse samt fornyelser over en mere langsigtet periode. Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S er i forbindelse hermed rekvireret til at forestå udarbejdelsen af drift- og vedligeholdelsesplan for en tiårig periode. Det anbefales at få planen justeret periodisk med et interval på et par år for at få korrigeret prisniveau, samt for periodisk at få et retvisende billede af ejendommens tilstand. Besigtigelsen Besigtigelsen af ejendommen er foretaget efter aftale og korrespondancer med E/F Domus Vista Park III, samt de til ejendommen tilknyttede kontaktpersoner. Besigtigelsen har omfattet en indvendig registrering af udvalgte lejligheder i ejendommen, samt en udvendig registrering af bygningens klimaskærm, trapper, kældre, tag samt af øvrige fællesarealer. Fra Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S har følgende medarbejdere medvirket: Ingeniør Ole Dam Karsten Bauer Mathiasen Projektleder Projektingeniør Rapportgrundlaget - Møder og besigtigelser på ejendommen. - Oplysninger fra kontaktpersoner m.v. tilknyttede personer. - I et vist omfang tegningsgrundlag og driftsoplysninger. - BBR ejer meddelelser. Der er ikke udført TV-inspektion eller lign undersøgelser af ejendommen i øvrigt i f.b.m. rapporten. Side 3/8

4 E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg Generelt vedr. prisoversigterne De foreslåede bygningsarbejder er prissat med erfaringspriser for håndværkerudgifter inklusiv 25 % moms (V&S pris bøger), og der er således ikke indregnet teknikerhonorar på evt. projekt og tilsyn i forbindelse med arbejdernes udførelse. Priserne for renoveringsopgaver er generelt baseret på et skønnet omfang som normalt skal klarlægges ved udarbejdelsen af projektforslag. For de arbejder som kræver teknikerbistand, vil teknikerhonorarets størrelse afhænge af arbejdets samlede omfang og i hvilket omfang der ordres samlet eller som enkelte delopgaver, - men som udgangspunkt bør afsættes ca % af håndværkerudgiften. Udgifterne til afhjælpning af skader er baseret på et skøn, baseret på de konkrete iagttagelser man har kunnet gøre ved registreringen samt på de erfaringer man har for en ejendom af tilsvarende karakter. Prisniveau er angivet efter V&S pris bøger indeks Generelle oplysninger om ejendommen Adresse: Matr. nr.: Boligkategori Ejer: Administrator Platanskellet 2 m.fl., 2000 Frederiksberg 49 A, 2000 Frederiksberg Ejerboliger Ejerforeningen v./ E/F Domus Vista Park III boligejerne, Frederiksberg JH Administration, København Ø Ejendoms nr Opførelses år 1978 Antal etager: 2 til 5 beboelsesetager Antal boliger 178 Antal erhverv Registrerings omfang ingen Udvendig registrering af klimaskærm, fællesareal, udvendig og indvendig registrering i et udsnit af boligerne. Kort beskrivelse af ejendommen Bebyggelsen E/F Domus Vista Park III, består af 34 enkelt stående bygninger i 2 til 5 etager. I alt 178 lejligheder fordelt på 4 typelejligheder med forskellige varianter. Bebyggelse er betonbyggeri med blanke gule teglstensfacader. Sydvendte facader er med lette snedkerpartier og udvendig beklædt med finerplader. Side 4/8

5 E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg Sydfacader er for boliger over stueplan med sydvendt altan og med blomsterkasse i beton. Tagkonstruktionen er flade tage med udvendig isolering og småstenbelægning. Der er ingen elevatorer. Bebyggelsen har ifølge BBR-oplysninger et samlet bebygget areal incl. udhuse på i alt m 2, ekskl. 2 stk. teknikrum i kældre. Bygningsareal i alt udgør m 2. Bebyggelsens fordeling ifølge BBR-oplysninger i øvrigt som følgende: Samlet boligareal i E/F Domus Vista Park III, udgør i alt m 2 3. Konklusion, prioritering af indsatsområder I nedenstående opstilling findes en liste over de vedligeholdelsesopgaver som anbefales gennemført i prioriteret rækkefølge. (udfyldes efter møde med driftsansvarlig). Omfatter væsentlige økonomi tunge poster. A Bør udføres snarest. B Bør udføres indenfor 1 år. C Bør udføres indenfor 5 år. D Fornyelser, udskiftning m.v. Side 5/8

6 E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg 4. Bygningsdelskort og generelle bemærkninger. En vedligeholdelses og driftsplan er et vigtigt værktøj til at holde en bygning brugbar, hvis man ikke følger de angivne rutiner nøje vil en evt. ikke ønskelig slitage i forskellige henseender kunne opstå. Vedligeholdelsesplan Med basis i ejers ønsker og krav fastlægges et langsigtet mål med ejendommen. Ud fra rapportens konklusioner og det langsigtede mål fastlægges vedligeholdelsesplanen. Den indeholder en fortegnelse over, hvilke arbejder, der skal udføres hvornår, og hvad de forskellige arbejder forventes at koste. Med vedligeholdelsesplanen som "den røde tråd" for den tekniske drift af ejendommen, kan der udføres en målrettet og optimal drift af ejendommen. Driftsplan Med udgangspunkt i vedligeholdelsesplanen kan der, på en række udvalgte bygningsdele udarbejdes specifikke bygningsdelskort, således at der kan skabes en oversigt over løbende systematisk vedligeholdelse. Sådanne bygningsdele kan f.eks. være overflader på trappetrin. rensning af kloakker, overfladebehandling af vinduer m.v. I samråd med ejeren bør der udarbejdes en logbog, hvor det kan noteres / checkes op på, at den systematiske vedligeholdelse foregår som planlagt, og at ønskede eller nødvendige ændringer registreres, således at vedligeholdelsesplanen kan justeres i takt hermed. Definitioner af aktiviteter Aktiviteter vedrørende drift og vedligehold opdeles forenklet i 3 samlede grupperinger: Driftsrutiner, omfatter D Vedligehold, omfatter V Fornyelser, omfatter F Eftersyn, inspektion og check ved bygnings ejer, ejendomsinspektør, vicevært, tekniker eller entreprenør Abonnementordninger vedrørende fx varmeanlæg, ventilation o.lign. Løbende vedligehold, der traditionelt opdeles i forebyggende og afhjælpende vedligehold, der har til formål at opretholde bygningsdeles levetid, udseende og funktioner længst muligt Opretningsarbejder, som også benævnes genopretning eller total fornyelse eller udskiftning af nedslidte bygningsdele Moderniserings- eller forbedringsarbejder, der bibringer ejendommen nye kvaliteter og funktioner, fx. isolerings- og badeværelsesarbejder, etablering af nye tekniske installationer og faciliteter Side 6/8

7 E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg Ejerens fordele Det er billigere at vedligeholde end at forny, og den vedligeholdte bygning nedslides ikke så hurtigt som den, der får lov til at forfalde En godt vedligeholdt og drevet ejendom giver en bedre daglig brug og mindre risiko for udvikling af større bygningsskader Ejendommens økonomi forbliver sund og ejendomsværdien øges. Ejeren får mulighed for: 1. Anvendelse af checkliste for eftersyn af bygningsdele i ejendommen. 2. Rigtig prioritering af vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. 3. Planlægning af vedligeholdelsesarbejder i god tid 4. At opnå bedre overblik over ejendommens samlede driftsøkonomi 5. At udarbejde dokumentation for den foretagne vedligeholdelse Bygningsdele TAGVÆRK MURKRONE MURVÆRK ØVERSTE 2M MURVÆRK, ØVRIGE SÅLBÆNKE MURSPRING VINDUER / DØRE SOKKEL TRAPPER GELÆNDRE SVALEGANG NEDLØB SKURE TRÆTERASSER TRÆUDBYGNINGER TAGTERASSER BETON ALTANKASSER WC / BAD KØKKENER FORSYNING VARMEANLÆG / CENTRAL VENTILATION EL / SVAGSTRØM PRIVATE FRIAREALER *) BYGGEPLADS års driftsbudget og aktivitetsplan. Aktivitetsplanen er skematisk opstilling af hensættelser til driftsrutiner, vedligeholdelsesarbejder samt fornyelser som anbefales gennemført over en 10 årig periode. Regnearket kan leveres som redigeringsåbent dokument således at konsekvens af flytning af en delaktivitet (fremskyndelse eller udsættelse) kan beregnes på enkelt vis. Aktivitetsplanen (udkast) som er rådgivers bud på en forslag til prioritering er ment som et oplæg som gennemgås med de driftsansvarlige på møde inden denne bliver ophøjet til en endelig driftsplan. Det vil ligeledes være muligt at regulere beløbsstørrelser i forhold til evt. ændringer i aktuelt prisniveau er m.v. Side 7/8

8 E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg Bilag til rapporten. Rapportens tilblivelse er udført af / under medvirken af ODA, KBM, PPO fra Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S August 2010, Rev.: Side 8/8

9 Tilstandsvurdering: E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Dato:2010-august Bygherre: E/F Domus Vista Park III Sag: Rådgivere: Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Side 1 af 34 FORKLARING TIL BYGNINGSDELSKORTETS HOVEDINDDELINGER OG INDHOLD: BYGNINGSDEL XX.1- Bygningsdel - generel beskrivelse Bygningsdelen beskrives i få enkle vendinger med fokus på driftssituationen. Det angives om bygningsdelen er byfornyet eller om den, og herunder dele af den, ikke er byfornyet. Bygningsdel - generelt om vedligeholdelse Der foreskrives om bygningsdelen skal efterses og vedligeholdes på normalt eller specielt niveau. Der gives anvisninger vedrørende de byfornyede bygningsdele og anbefalinger vedrørende de ikke byfornyede bygningsdele. XX.2 - Bygningsdel risikovurdering Ud fra byggetekniske og driftsmæssige erfaringer samt vurdering af bygningsdelens tilstand angives, om der foreligger særlig risiko for svigt, skader og hurtig nedslidning af bygningsdelen. Jo større risiko jo hyppigere eftersyn. Bygningsdel - driftsrutiner I forhold til bygningsdelens tilstand og risikovurdering heraf, angives art og hyppighed af eftersyn, inspektion og check. Her beskrives tillige nødvendige serviceordninger. Disse rutiner skal modvirke hurtig nedslidning af bygningsdele. D Antal / m2, lbm, stk., enheder, etc. Pr. / 10-års periode, år, md. uge Inkl. moms men typisk ekskl. øvrige omkostninger XX.3 - Bygningsdel dokumenter Såfremt der findes løsnings- og materialeangivelser i form af projektmateriale, produktdatablade, farvespecifikationer, garantier mv. henvises der til disse. Disse informationer er vigtige for udførelse af vedligeholdelsesarbejder. Projektmaterialet opbevares for sig, mens produktdatablade er indsat sidst i Driftsplanmappen. XX.4 - Bygningsdel restlevetid Der foretages et skøn vedrørende de enkelte bygningsdeles restlevetid. Hvis der er forskellige materialer og dele af bygningsdele med forskellig restlevetid, oplistes disse hver for sig. Angivelse af tidspunkter for fornyelsesarbejder hænger naturligt sammen med bygningsdelenes restlevetid. Bygningsdel vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejder angives som forventede aktiviteter, der skal udføres, for at bygningsdelen forbliver intakt og velfungerende. Aktiviteter er beskrevet kortfattet med art, mængde og hyppighed. Bygningsdel fornyelser Ved byfornyede bygningsdele er fornyelsesarbejder under forudsætning af løbende god vedligeholdelse placeret langt fremme i tiden.ved ikke byfornyede bygningsdele er det tilstands-, risiko- og restlevetidsvurdering sammen med vurdering af de løbende driftsudgifter, der afgør hvornår en bygningsdel skal fornyes. V - do. - - do. - - do. - F - do. - - do. - - do. -

10 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 2 af TAG Tag generel beskrivelse Bygningerne er med fladt tag med pap og med løse sten og isolering oven på belægningen. Taget er udført med omvendt konstruktion hvor isoleringen er placeret oven på tagpappet. Beskrivelse iflg oplysninger: LP spændplader 2 lag Tarcoflex 80 mm Roofmate isolering 50 mm Nøddesten U værdi = ca. 0,40 W/m²K Tag - generelt om vedligeholdelse Da taget er fladt og afledningen af vand sker gennem tag opbygningen via stenlaget, oven på pap dækningen, til tag nedløb sker tag afvandingen relativt langsomt til tag nedløb. Det har ikke været muligt at kontrollere om der er tilstrækkeligt med fald på tagene, i det at der er tale om en omvendt konstruktion, som ikke gør det muligt at kontrollere dette uden at fjerne isoleringsmaterialet. Isoleringsevnen er dårligere når isoleringsmaterialet er vandfyldt Tag - risikovurdering Begroninger og algevækst på tagene, er ikke et tilstandsmæssigt problem, men bør fjernes med jævne mellemrum. Tag - driftsrutiner Det er vigtigt at tagfladerne og nedløb renses for blade m.v. ½ årligt. Ligeledes at der er bladfang i alle tagafløb, så der ikke ruller sten i nedløbene. D 34 bygninger 33 træ tilbygninge ½ årligt Tag dokumenter Grønne tage overvejes Yderligere forelægger der et notat vedr. grønne tage. Tilsyns-notat, grønne tage af d Tag vedligeholdelsesarbejder Tagene eftergås visuelt ½ årligt, dog kan utætheder kun konstateres når vandet trænger ind. V 34 bygninger 33 træ tilbygninge ½ årligt

11 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 3 af Tag restlevetid Med den jævnlige vedligeholdelse der foregår. Er den forventede restlevetid ca. 5 år Tag fornyelser Bebyggelsen er opført i 1977 Tagene er 33 år gamle og der har fra starten været problemer, hvilket fremgå af tidligere undersøgelser. Derfor anbefales det at tagene renoveres og efterisoleres således at tagisoleringen kommer til at overholde nutidens standard. En tagrenovering med forøget isolering bør udføres samtidig med renovering af ovenlys, murkroner og sternkanter, taghætter og andre installationer på tagene. Ert sådan projekt kan evt. være opdelt som en renovering der kan udføres i etaper, eller som et projekt hvor det hele renoveres i en arbejdsgang. F F 35 bygninger Ca m²

12 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 4 af Murkrone Murkrone generel beskrivelse Murkrone er udført i zink med blindfalse og et overlæg på 40 mm. Visse steder er der lagt tagpap. Murkronen er generelt dårligt udført idet. 1. Der er ikke tilstrækkeligt fald ind mod taget. 2. Regnvand løber ned af facaden og opfugter den øverste del af murværket, hvilket på steder har medført frostsprængning af sten og fuger i øverste skifter. 3. Der er ikke tilstrækkeligt overlæg ved blindfalse. 4. Hvor murkrone støder op mod facade er der ikke en opkant og ingen løskant. Murkrone - generelt om vedligeholdelse Murkroner som er udført i zink kræver normalt ingen større vedligeholdelse, dog er udførelsen af murkronerne desværre udført uhensigtsmæssigt. Den vedligeholdelse der løbende har været udført har forlænget levetiden Murkrone - risikovurdering Murkronens udførelse har forsaget en kraftig opfugtning af den øverste del af murværket, hvilket har medført at murværket er frostsprængt og fugerne begynder at forvitre. Yderligere er der kraftig misfarvning, i forbindelse med vand, fugt, snavs og alger der løber ned fra afdækningen, ned af facaden pga. for lille udhæng på zinkafdækningen. Murkrone - driftsrutiner Murkronen eftergås visuelt ca. 1. gang årligt. Afrensning og fjernelse på facader kan fjernes ved mekanisk påvirkning. D Murkrone dokumenter Murkrone vedligeholdelsesarbejder Murkronen er løbende blevet udbedret ved at brænde pap på i stedet for, dette har delvist hjulpet, dog er der ikke udført en ændring af hældningen på murkronen, derfor løber der stadig en del regnvand ned af muren V

13 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 5 af Murkrone restlevetid Murkrone er som beskrevet ovenfor i en stand hvor anden renovering, indbefatter renovering af murkronen. Murkrone fornyelser Det anbefales at renoverer murkronen og ændre udførselsløsningen i forb. med en tagrenovering og efterisolering af taget. F 34 bygninger 30 år Murværk øverste 2 m Murværk generel beskrivelse På 3 af husenes facader er der skalmur. Muren er afsluttet med en murkrone af zink, som nævnt i punkt 02 Opbygning af murværk: 1- Teglsten afsluttet med rulleskift og zinkinddækning. 2- Isolering 100 mm 3- Betonelement 180 mm Murværk - generelt om vedligeholdelse Der er enkelte steder udbedret fuger. Vedligehold udbedring af skader anbefales udført i forb. med anden tag-, facade, murkronerenovering. Kraftig opfugtning samt frostskader Murværk risikovurdering Murværket er kraftigt opfugtet og der er mange steder algebegroning samt kraftige misfarvninger hvor der er løbet vand ned af muren. Typisk hvor zink afdækningerne på murkrone er samlet. Hvor vidt om der er trængt vand ind i mellem skalmuren og bagmuren kan kun konstateres ved en destruktiv undersøgelse. Murværk driftsrutiner Murværk skal visuelt eftergås årligt D

14 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 6 af Murværk dokumenter Murværk vedligeholdelsesarbejder Hvis der konstateres skader eller frostspringninger af murværk eller fuger, skal fuger udkradses og nye mørtelfuger udføres. V Årligt Murværk restlevetid Såfremt der udføres en renovering kan det forventes at murværket kan holde yderligere 30 år eller mere. Restlevetiden uden vedligeholdelse, kan være vanskeligt at vurdere, da skader og evt. deformationer med tiden forceres hvis disse ikke afhjælpes. Murværk fornyelser Renovering af øverste del af murværket anbefales udført samtidig i forb. med tagrenovering/ efterisolering og murkronerenovering. Der af sættes beløb til renovering i forbindelse med en tagrenovering. F 34 bygninger 30 år Udbedring af fuge

15 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 7 af Murværk, øvrige 04 Murværk Murværk generel beskrivelse Opbygning af øvrige murværk se også punkt 03.1 Øvrige murværk / nederste del af murværket er generelt i langt bedre stand en de øverste ca. 2 meter. Der er dog en del steder hvor murværket er revnet, dette kan skyldes at der ikke er taget højde for at murværket arbejder når temperaturen skifter og at der ikke er fuger hvor murværket kan ekspandere. Murværk - generelt om vedligeholdelse Der er enkelte steder udbedret fuger Murværk risikovurdering Den mellemste og nederste del af murværket udgør ingen sikkerhedsmæssig risiko. Murværk driftsrutiner D Murværk dokumenter Murværk vedligeholdelsesarbejder Hvis der efter den årlige gennemgang konstateres frostspringninger af murværk eller fuger, skal fuger udkradses og nye mørtelfuger udføres. V 34 bygninger Løbende / ca. 3 år pr. ca. 3 år Murværk restlevetid Ven en løbende vedligeholdelse / istandsættelse - kan det forventes at murværket kan holde yderligere 30 år eller mere. Murværk fornyelser I gavle hvor der er revner kan det anbefales at der bliver udført dilatationsfuge i hjørnerne. Dette kan gøres ved at skære gennem murværket lodret i hele bygningens højde og herefter fuge med en gummifuge. Der kan evt. foretages en grundig registrering af alle revner for at vurdere om revnerne forværres. Såfremt at revnerne er stabile kan man nøjes med at udskifte de sten der er revnet samt at udbedre fugerne. Etablering af dilatationsfuger i hjørner er ikke medtaget i rapporten F

16 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 8 af Sålbænke i beton Sålbænke generel beskrivelse Sålbænke i beton er placeret i bygningernes nord facader, sålbænkene er som vist på billedet med en gummifuge mellem murværk og sålbænken Sålbænke - generelt om vedligeholdelse Der er enkelte steder udbedret fuger Sålbænke risikovurdering Såfremt at gummifugerne er tætte er der ingen risiko, er fugerne utætte vil der blive en ophobning af fugt i murværket, med evt. frostskader til følge. Sålbænke driftsrutiner Fuger eftergås løbende - ca.en gang om året D Årligt Sålbænke dokumenter Sålbænke vedligeholdelsesarbejder Der kan evt. afrenses for at fjerne misfarvning. Der bør udarbejdes en plan for en udskiftning af gummifuger, her skal man sikre sig at den gamle fuge fjernes fuldstændigt og at der primes på murværket og betonsålbænken V 34 bygninger 5-10 år Sålbænke restlevetid Såfremt gummifuger vedligeholdes løbende, Ca. 30 år Sålbænke fornyelser Alle sålbænke skal have nye gummifuger. F

17 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 9 af Murspring Murspring generel beskrivelse Mursprings tilslutning er udført uden opkant, med fuger som vist på billedet til venstre, denne udførelse er ikke korrekt, der skal være en opkant på inddækningens afslutning med en løskant der skal fræses ind i muren. Murspring - generelt om vedligeholdelse Der er enkelte steder udbedret fuger Murspring risikovurdering Regn- og vandsprøjt på vandrette afdækninger vil give sprøjt op af tilstødende facadedele med fugt- og vand påvirkning til følge. Murspring driftsrutiner Fuger eftergås ca. en gang om året D Murspring dokumenter Murspring vedligeholdelsesarbejder V Murspring restlevetid Som v. sålbænke Murspring fornyelser Medtages kun og i forbindelse med mur- og facade renovering i øvrigt. F

18 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 10 af Vinduer / døre Vinduer / døre generel beskrivelse Mod syd er vinduer generelt udført som facadepartier Mod nord er der vinduespartier der går fra stue til tag samt enkeltvinduer. Døre åbner generelt indad, hvilket ikke er en optimal løsning, Vinduerne bærer præg af at være næsten 35 år gamle Vinduer / døre - generelt om vedligeholdelse Trævinduer og døre skal males ca. hver 7. år, afhængig af orientering og påvirkninger Eksempel på nyt og gammelt vinduesparti Vinduer / døre risikovurdering Hvor vinduespartier er utætte eller der trænger vand ind vil der udover vandskader også være en forøget risiko for at der opstår svamp i konstruktionerne. Ved nedbrudt malebehandling/overflader kan vand/fugt trænge ind i træet opsuges i træet med forceret nedbrygning til følge Vinduer / døre driftsrutiner Vinduer eftergås løbende. D Årligt Eksempel på udbedring af sålbænk Vinduer / døre dokumenter Vinduer / døre vedligeholdelsesarbejder Som punkt 07.1 Ved skader eller nedbrydninger på vinduer og døre, skal disse eftergås og udbedres inden malebehandling. Hvor der er træfacader som på midterste billede og med træsålbænke er disse særligt udsatte og kræver derfor hyppigere malerbehandling, eller udbedring ved pålægning af alu-sålbænk, som på billedet se i øvrigt notat her om af d V Løbende Utæthed forsaget af utæt vinduesparti på ovenlæggende etage.

19 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 11 af Vinduer / døre restlevetid Mange vinduer er klar til udskiftning, og der er allerede en løbende udskiftning i gang. Derudover er der en løbende vurdering, hvor det besluttes om et vindue skal renoveres eller udskiftes Vinduer / døre fornyelser Der sker allerede en løbende udskiftning af vinduer, hvor der vurderes i hver enkelt til fælde om en udskiftning er nødvendig. Der pågår løbende udskiftning eller renovering malevedligeholdelse, afhængig af tilstand m.fl. kriterier. Ca. 93 stk. facadepartier er pr. d.d. udskiftet. Ca. 28 stk. skrålys er pr. d.d. udskiftet. F Pågår i etaper og efter aftale Ca pr. år Dårlig udført inddækning Råd i vindue Begyndende råd Sprække med mulighed for utæthed Rådangrebet vindue

20 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 12 af Sokkel 08.1 Sokkel generel beskrivelse Der er konstateret revner i sokler samt steder hvor der er dæklags skader i beton således at armering er synlig Der er ekspansionsfuger for ca. hver 10. meter i fundamenterne. Sokkel - generelt om vedligeholdelse Når der konstateres revner, afskalninger og tæring på fundamenter, skal dette udbedres løbende, afhængig af skadesrisiko. Hvor der er defekte ekspansionsfuger skal dette udbedres Sokkel - risikovurdering Sokkel. Sokkel - driftsrutiner D Sokkel dokumenter Sokkel vedligeholdelsesarbejder Sokkelpuds gennemgås ca. hvert 5. år. og evt. skader udbedres V - m 2 5. år Sokkel restlevetid Intakte sokler ca. 50 år. Sokkel fornyelser

21 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 13 af TRAPPER Trapper. generel beskrivelse Indvendige trapper af beton element, med kokostæppe. Udvendige trapper er af stål. Trappe mod nord er flisebelagt og trappe mod syd er med elefantriste. Trapper i gavle i nord og syd er spindeltrapper i galvaniseret stål Trapper - generelt om vedligeholdelse Udvendige trapper har tidligere været repareret, men har behov for løbende reparationer og vedligeholdelse Trapper risikovurdering Der er generelt en del rust på trapperne, og det er svært at vurdere omfanget af rusttæringerne. Trapper driftsrutiner Udvendige trapper oprenses løbende for blade og anden snavs, samt ved løbende periodiske gennemgange afrenses evt. begroninger og lign. D 4 stk. løbende Trapper dokumenter Trapper vedligeholdelsesarbejder Hvor der er tale om overfladerust, skal dette slibes ned til rent metal og efterfølgende rustbeskyttes og overfladebehandles. Der er på steder behov for snarlig vedligehold istandsættelse. Efter besigtigelse er trapper blevet istandsat i V 2 stk. hovedtrapper (4 trapper) 5 år Tæring ved repos bjælke

22 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 14 af Trapper restlevetid Trapper udvendig hvis der ikke udføres udbedringer ca. 5 til 10 år. Trapper udvendig hvis der udføres udbedringer ca. 20 til 30 år. Trapper indvendigt mindst ca. 50 år. Trapper fornyelser Hvis der er tale om skader af sikkerhedsmæssig karakter skal delene udskiftes. Dette arbejde skal udføres omgående. Der er ved den stikprøvevis besigtigelse ikke konstateret sådanne forhold. F 4 stk. Ved evt. sikkerheds mæssige skader, udbedres disse omgående

23 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 15 af GELÆNDER 10.1 Gelænder. generel beskrivelse Gelændere er udført i galvaniseret stålrør, balustre er gitter af galvaniseret stål eller træ. Gelænder - generelt om vedligeholdelse Hvor der er tale om overfladerust, skal dette slibes ned til rent metal og efterfølgende males. Sådanne arbejder skal udføres snarrest. Disse arbejder udføres løbende Gelænder risikovurdering Der er generelt en del rust på gelændere og diverse steder. Gelænder driftsrutiner Udvendige gelændere efterses for rust og evt. skader. Der skal løbende ske vedligehold af træ og stål afhængig af tilstand og påvirkninger. Sikkerhedsmæssige forhold skal afhjælpes omgående. D Punktvis reperation 2 år Gelænder dokumenter Gelænder vedligeholdelsesarbejder Har tidligere været repareret, men disse reparationer skal løbende kontrolleres og skader udbedres. V 800 m 5 år Gelænder restlevetid Gelændere hvis der ikke udføres udbedringer ca. 5. til 10 år. Gelændere ved vedligehold ca år. Gelænder fornyelser Hvis der er tale om skader af sikkerhedsmæssig karakter skal defekte dele, eller forholdene udbedres. F Evt. sikkerheds mæssige skader udføres omgående

24 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 16 af Svalegang 11.1 Svalegang generel beskrivelse Svalegange er udført som beton dæk der hviler på betonbjælker. Der er flisebelægning på svalegangene, regnvand afvandes under fliser og ledes til tagrende på skure under svalegangene. Svalegang - generelt om vedligeholdelse Betonflader og bjælker eftergås for dæklags skade og rustgennemslag samt revnedannelser. Årligt Svalegang - risikovurdering Der er diverse steder konstateret dæklags skade og rustgennemslag samt revnedannelser. Svalegang - driftsrutiner Der udføres gennemgang for sikring mod begyndende revner eller tærringsskader. D Årligt Hvor der er tæringer rust, eller dæklags skader, skal disse udbedres, specielt hvor sådanne er på vej mod hovedarmeringen. Hvor der er revner i betonflader, kan fugt m.v. trænge ind i betonen til armeringen, med rustangreb til følge. Hvor der kan være tegn på tæringer i hovedarmeringen, skal sådanne sikres ikke at være af sikkerhedsmæssige art / karakter. Sådanne steder skal omgående verificeres og udbedres hvis disse er af sikkerhedsmæssige karakter. Der er ikke tilstrækkeligt afvanding på svalegangen, derfor løber det overskydende vand over kanten og opfugter undersiden af svalegangen. Yderligere skal det oplyses at svalegangen er en flugtvej i tilfælde af brand, og der skal derfor være fri gennemgang - passage.

25 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 17 af Svalegang dokumenter Svalegang vedligeholdelsesarbejder Evt. mos og evt. ukrudt mellem fliser fjernes. V 180 m² Ca. 4 gange årligt Udføres af ejendomsfunktionærerne Revne i gangbro Svalegang restlevetid Intakte konstruktioner ca år. Svalegang fornyelser Ved evt. skader som konstateres, skal der udarbejdes en afhjælpningsplan og sikres at en skade ikke udvikles til en sikkerhedsrisiko. 12 NEDLØB Nedløb generel beskrivelse Nedløb fra tagflader er renholdt for blade og er velholdt. Nedløb - generelt om vedligeholdelse Eftergås visuelt ca. 1 gang om året Nedløb fra tagterrasser er umiddelbart tætte. For at udføre en fuldstændig gennemgang skal der fjernes fliser for at kunne inspicere disse. Utæthed ved altankasse Nedløb fra altankasser er mange steder utætte hvor der løber vand under altankasser, dette giver en opfugtning og mulighed for frostspringninger samt misfarvning / algedannelser som skal fjernes mekanisk.

26 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 18 af Nedløb risikovurdering Som nævnt i punkt 12.1 er der risiko for misfarvning / algedannelser og frostsprængninger. Nedløb driftsrutiner Eftergås visuelt ca.1 gang om året D 34 bygninger Årligt eftersyn Nedløb dokumenter Nedløb vedligeholdelsesarbejder Når der konstateres utætheder skal disse udbedres, hurtigst muligt. For vedligehold på nedløb og tagbrønde afsættes et årligt beløb. V 34 bygninger løbende Pr. år Nedløb restlevetid Nedløb på træ tilbygninger 10 til 15 år Nedløb fra altaner er af PVC og må forventes at være nedbrudt på grund af sollyset, restlevetid 7 til12 år Nedløb fornyelser Nedløb på træ tilbygninger får jævnligt udskiftet neopren gummipakning. F Løbende Pr. år Nedløb gangbro er af PVC og må forventes at være nedbrudt på grund af sollyset, restlevetid 7 til 12 år

27 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 19 af SKURE Skure generel beskrivelse Skure er udført i træ Tag med tagpap og listedækning. Skure - generelt om vedligeholdelse Skur med gammelt tagpap Skure risikovurdering Skure mod nord med skrå tage er etapevis blevet tagrenoveret med nyt tagpap. Vindskeder er i træ uden f.eks. zink eller alu. afdækninger. De sidste skure mod nord med skrå tage er blevet renoveret med nyt tagpap i Skure driftsrutiner Tagpap og tagoverflader holdes løbende under observation at der ikke kommer utætheder. Flade udhustage udgør 39 stk. og er ikke renoveret for nylig tilstand ok. Malebehandling af træ udføres i interval jvf. driftsplan. D Skure mod nord Maling 5 7 år Udføres af ejendomsfunktionærer Skur med nyt tagpap

28 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 20 af Skure dokumenter Skure vedligeholdelsesarbejder Der pågår også en løbende malerbehandling Og der er afsat et årligt vedligeholdelsesbeløb V 1000 m² Pågår løbende Udføres af ejendomsfunktionærer Skur med fladt tag Skure restlevetid Med den trinvis vedligeholdelse der er regnes tagenes vedligehold til år. Skure fornyelser F

29 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 21 af TRÆ TERRASSER 14.1 Træ terrasser generel beskrivelse Træ terrasser - generelt om vedligeholdelse Træ terrasser er udført med 100x100 mm stolper. Svindrevner og afskallet maling er en generel skade på de mest udsatte topbjælker hvor der bør foretages et løbende vedligehold Træ terrasser risikovurdering Uden vedligeholdelse 5 til 7 år Med vedligeholdelse 20 år. Træ terrasser driftsrutiner Terrasser og træværk eftergås for afskalling af maling og evt. skader udbedres D Løbende Maler vedligehold og interval kan forlænges, såfremt der udføres zinkafdækninger eller lign. på vandrette overflader Træ terrasser dokumenter Træ terrasser vedligeholdelsesarbejder Der pågår en løbende malerbehandling V m² + synlige bjælker 900 m (127 terrasser) 5-6 år evt. udført i etaper Plankeværk I baghaver, malerbehandles og vedligeholdes af de enkelte beboere. Maling udleveres fra ejendomskontoret m² Efter behov Udføres af de enkelte beboere 14.4 Træ terrasser restlevetid Med den jævnlige vedligeholdelses der er. For træværk Uden vedligeholdelse 7 til 10 år Med vedligeholdelse 20 til 30 år (Gælder ikke malebehandling.) Træ terrasser fornyelser F

30 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 22 af TRÆUDBYGNINGER Træudbygninger generel beskrivelse Træudbygninger (på nordvendte facader) er i generel god stand. Træudbygninger om vedligeholdelse Der pågår som resten af bygningsdelene i bebyggelsen en løbende vedligeholdelse Træudbygninger risikovurdering Træudbygninger driftsrutiner D Eksempel på nyt indadgående vindue

31 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 23 af Træudbygninger dokumenter Træudbygninger vedligeholdelsesarbejder Der pågår en løbende malerbehandling Og der er afsat et årligt vedligeholdelsesbeløb Generelt malerbehandles nordfacaderne af ejendomsfunktionererne i det omfang vejret tillader det. V 100 stk. a 76 m² 5-7 år Udføres af ejendomsfunktionærer Gammelt indadgående vindue Træudbygninger restlevetid Med den jævnlige vedligeholdelses der er. For træværk Uden vedligeholdelse 7 til 10 år Med vedligeholdelse 20 til 30 år (ekskl. Malebehandling) Træudbygninger fornyelser F 16 TAGTERRASSER 16.1 Tagterrasser generel beskrivelse Opbygningen af tag terrasser er den samme som taget og det er ikke muligt at vurdere om der er tilstrækkeligt med fald under isoleringen Tagterrasser er tætte for vand til etagen nedenunder For vedligeholdelse se afsnit 01 Udfyld - Tagterrasser om vedligeholdelse

32 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 24 af Tagterrasser risikovurdering Tagterrasser driftsrutiner Afløb og overflader / afvanding skal sikres at være intakte og uden forstoppelser eller utætheder. D 34 bygninger Årligt Kontrol udføres af beboerne Ved eventuelle skader gives besked til inspektøren, så en skader udbedres. En dårlig udførsel af afskærmning mod nabo Tagterrasser dokumenter Tagterrasser vedligeholdelsesarbejder Utætheder udbedres i det omfang disse konstateres. Rækværker og plankeværker mellem boliger malerbehandles ca. hvert 5 år, udføres af beboerne. Maling fås på ejendomskontoret. V Løbende Tagterrasser restlevetid Tagterrasser fornyelser Træbeklædninger / skillevægge skønnes i en tilstand (afhængig af sted og placering) at udskiftning kan forventes om 8 12 år, ved fortsat løbende malerbehandling og vedligehold. F

33 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 25 af BETON ALTANKASSER 17.1 Beton altankasser generel beskrivelse Altankasser er udført beton. Beton altankasser - generelt om vedligeholdelse Det er beboerens ansvar at passe altankasserne og sikre at der ikke sker forstopninger / vandfyldning m.v. følgeskader. Eksempel på en afrenset altankasse Beton altankasser risikovurdering Der er mange altankasser der er utætte ved nedløbet, hvilket resulterer at vand løber ned af facaden samt undersiden af altankassen, hvor der kommer en opfugtning med mulighed for frostspringning af betonen, yderligere kommer der algedannelse som de registrerede steder kun er af kosmetisk karakter. Beton altankasser driftsrutiner Defekte udbedres løbende der afsættes beløb pr. år. D 34 bygninger Årligt Udbedres af beboerne Beton altankasser dokumenter Beton altankasser vedligeholdelsesarbejder Afløb skal efterses og renses V 1 2 gange årligt Beboernes eget ansvar Afløb fra altankasse er utæt

34 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 26 af Beton altankasser restlevetid Uden vedligeholdelse 10 til 15 år Med vedligeholdelse 20 til 30 år Beton altankasser fornyelser F 18 WC / BAD Wc / bad generel beskrivelse Alle badeværelser er præfabrikeret kabiner hvor alle installationer er indstøbt i beton, der formodes at CU-rør er hårdloddet. Indvendigt er der Flise beklædt standart løsning. Wc / bad - generelt om vedligeholdelse Gummifuger skal efterses og defekte skal udbedres. Vedligeholdelse i lejligheder påhviler i flg. vedtægterne ejeren Wc / bad risikovurdering Ventilation skal sikres fuldt funktionerende, i modsat fald kommer meget fugt op risiko for skjolder / skimmel på vægge. Wc / bad - driftsrutiner

35 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 27 af Wc / bad dokumenter Wc / bad vedligeholdelsesarbejder Wc / bad restlevetid Belægninger ca. 15 år Gummifuger ca. 5 8 år Wc / bad fornyelser Reparation af evt. beskadigede / defekte overflader og fuger. Henhører under boligejeren. 19 KØKKENER Køkkener generel beskrivelse Køkkener er standart køkkener som løbende er blevet udskiftet af ejere. Køkkener - generelt om vedligeholdelse Vedligeholdelse / udskiftning i lejligheder, påhviler ejer, iflg. vedtægterne. Emfang er med central ventilator på tag som udsug pr. stamme og fra flere lejligheder i etagebygningerne.

36 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 28 af Køkkener risikovurdering Ventilation skal sikres fuldt funktionerende, i modsat fald kommer meget fugt op risiko for skjolder / skimmel på vægge. Udsugningsventiler skal være rene og frie og der må ikke justeres på disse a.h.t. indreguleringen for korrekt luftmængde Køkkener driftsrutiner D Køkkener dokumenter Køkkener vedligeholdelsesarbejder V Køkkener restlevetid Køkkener fornyelser F 20 FORSYNING vvs 20.1 Forsyning vvs generel beskrivelse Ejendommen er fjernvarmeforsynet til varmecentral placeret i kælder, der er i bebyggelsen 2 vekslercentraler. I hver vekslercentral er der varmevekslere samt trykekspansionsbeholdere. Lejligheder er forsynet via et varmefordelingsanlæg frem til lejligheder. Lejligheder har egen brugsvandsveksler og radiatoranlæg, radiatore har termostatventiler. Eksembel på grubetæring af stålrør Der er ført koldt brugsvand frem til hver lejlighed med galvaniseret jernrør og fordelingsrør er af CU Forsyning vvs - generelt om vedligeholdelse Beboere skal selv vedligeholde fordelerledninger.

37 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 29 af Forsyning vvs risikovurdering Varmefordelingsanlægget er fra 1977 og er udført efter den tids standart, men grundet alderen er der øget risiko for tæringer Forsyning vvs driftsrutiner Visuel inspektion af VVS installationer for utætheder. D 178 boliger 3 måneder Beboers eget ansvar Eksempel på grubetæring af stålrør Som nævnt i punkt 18.1 er brugsvands stigstrenge i galvaniseret jernrør og fordelerrør i CU. Dette er en uheldig løsning i det der kommer grubetæringer, (d.v.s. at CU-ioner tærer stålrøret). Problenet kan løses med en ion-fælde af PEX rør Forsyning vvs dokumenter Forsyning vvs vedligeholdelsesarbejder Montering af ion-fælder V 178 boliger Eftergåelse og ionfælder, udført over f.eks. 3 år Pr. år i 3 år Veksler fra Forsyning vvs restlevetid Anlægget holdes under løbende opsyn af ejendomsfunktionærerne og utætheder udbedres. Med vedligeholdelse 10 til 20 år Forsyning vvs fornyelser Udførelse af sektionsventiler i brønde - i ca. 12 stk. brønde. Af hensyn til drift og servicemæssige forhold anbefales montering af sektionsventiler, således at ikke store dele af et anlæg afbrydes ved service eller vedligehold, samt ligeledes reducerer vandspild. F 12 stk. 30 år

38 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 30 af VARMEANLÆG / VEKSLERCENTRAL Varmeanlæg generel beskrivelse Ejendommen er fjernvarmeforsynet til varmecentral placeret i kælder. Central 1 Lindeskellet 53 Central 2 Poppelskellet 83 Herfra forsyner fjernvarmeveksler de enkelte blokke. Rør og ventiler er generelt isoleret. Der er hovedmåler på vekslercentralen og i de enkelte lejligheder er varmemålere på radiatorerne (trådløst aflæsningssystem). Under gennemgang af lejemål blev det konstateret at der var en termostatventil som er defekt, dette kortslutter anlægget og gør at der ikke bliver en tilstrækkelig afkøling, med forøget energiforbrug. Det anbefales at alle termostatventiler i brugs vandsvekslere. Varmeanlæg generelt om vedligeholdelse Det anbefales at termometre og styring af anlæg, samt at automatik og udekompensering / styringer fungere korrekt og at fremløbsstyringer er indstillet korrekt - ved løbende kontrol og registrering. Registrering 1 gang pr. mdr. Udføres af ejendomsinspektøren Varmeanlæg risikovurdering Varmeanlæg kræver ikke hyppige eftersyn, men er nødvendige for at opnå optimal udnyttelse. Varmeanlæg driftsrutiner Der anbefales et varmeanlægsgennemgang af tekniker yppigere end erfaringstallet grundet de svage punkter i anlæggets stand. Almindelig drift- / vedligehold skønnes udført årligt ind til videre. Der udføres rapport. D 2 1 år Varmeanlæg dokumenter Der findes umiddelbart ingen yderligere produktdatablade ud over mærkeplader på anlæg i central. Varmeanlæg vedligeholdelsesarbejder V

39 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 31 af Varmeanlæg restlevetid Erfaringer viser en levetid for pumper på ca år. Anlægget vurderes ved nuværende stand til levetid på år. Varmeanlæg fornyelser. F 20 år

40 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 32 af VENTILATION Ventilation generel beskrivelse Ventilationen foregår via kanalsystem til ventilator på tag. Ventilation - generelt om vedligeholdelse Tagventilator betjener køkkener og badeværelser. Bygningsreglementet er min. krav for badeværelser: 15 l/s ~ 54 m 3 /h for køkkener: 20 l/s ~ 72 m 3 /h Skorsten samt 2 tagventilatorer Ventilation risikovurdering Udsugningsventiler i lejligheder, er / må ikke være tilstoppede, lukkede, eller ændret i indstillingen a.h.t. ubalance i ventilationsanlægget. Ventilation driftsrutiner Rengøring af ventiler og emfang efter behov. D 178 boliger Løbende (rengøring) Beboerne Ventilation dokumenter Ventilation vedligeholdelsesarbejder Tagventilatorer serviceres. Der afsættes et årligt beløb. V 34 bygninger 2 år Ventilation restlevetid Levetid for en ventilator er ca. 15 til 30 år. Ventilation fornyelser Der pågår en løbende udskiftning af tagventilatorer og der er afsat et årligt beløb, for resterende, fordelt over kommende 2 år. Der mangler udskiftning af 35 stk. ventilationsanlæg, som skønnes udskiftet for ca. kr ,- F 35 anlæg 25 år pr. år i 2 år

41 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 33 af EL El generel beskrivelse Lejligheders El-måler, HPFI og gruppetavle sidder ud forhver lejlighed i trappeopgangen El - generelt om vedligeholdelse El risikovurdering El driftsrutiner HPFI relæ skal motioneres efter anvisninger. D 2 x pr. år (beboer) El dokumenter El vedligeholdelsesarbejder Teknikrum og fællesinstallationer skal løbende kontrolleres for løse eller evt. defekte kabler / samlinger El restlevetid El fornyelser HPFI relæ i lejligheder og fælles installationer henhører under ejerforeningen. Udskiftning af manglende relæer til HPFI. Der er foretaget stikprøver i 8 lejligheder og alle havde lovligt HFI og HPFI anlæg F

42 E/F Domus Vista Park III BYGNINGSDELSKORT Side 34 af PRIVATE FRIAREALER Private friarealer generel beskrivelse Private friarealer - risikovurdering Fællesinstallationer som fælles stigstrenge, faldstammer og udvendig overflader, vedligeholdelse påhviler i flg. vedtægterne ejerforeningen. Private friarealer - generelt om vedligeholdelse Private friarealer driftsrutiner Lejligheder og egne installationer, funktion, tæthed, overflader m.v., skal kontrolleres og vedligeholdes af beboeren Private friarealer dokumenter Private friarealer vedligeholdelsesarbejder 25 BYGGEPLADS Private friarealer restlevetid Private friarealer fornyelser Byggeplads generel beskrivelse Der bør afsættes ca. 10 % i tillæg til byggeplads, i forhold til entrepriser. Byggeplads - generelt om vedligeholdelse Byggeplads - risikovurdering Byggeplads - driftsrutiner Byggeplads dokumenter Byggeplads vedligeholdelsesarbejder Byggeplads restlevetid Byggeplads fornyelser Etablering af byggeplads. F V Pr. entreprise 10 % af sum

43 10-års driftsbudget og aktivitetsplan for ejendommen: E/F DOMUS VISTA PARK III, FREDERIKSBERG Indeks 4. kvartal 2009 Sagnr Bygherre: E/F Domus Vista Park Seneste revision: Side 1 Fra Bygningsdelskortet Årsbudgetter Bygningsejerens opfølgning PKT VEDLIGEHOLDSAKTIVITET på bygningsdele. TOTALOVERSIGT - bygningsdele summeret Driftsrutiner T Aktivitets Y interval D Bemærkninger til drift Udført dato / Initial 01.2 Tag D 02.2 Murkrone D 03.2 Murværk, øverste D 04.2 Murværk, Øvrige D 05.2 Sålbænke i beton D 06.2 Murspring D 07.2 Vinduer og døre D 08.2 Sokkel D 09.2 Trapper D 10.2 Gelændre D Svalegang D 12.2 Nedløb og tagbrønde D 13.2 Skure D 14.2 Træterrasser, sydvendte D 15.2 Træudbygninger D 16.2 Tagtaerasser D 17.2 Beton altankasser D 18.2 Wc / bad D 19.2 Køkkener D 20.2 Forsyningsanlæg D 21.2 Varmeanlæg / central D Ventilation D 23.2 El / svagstrøm D 24.2 Private friarealer D Vedligeholdelsessarbejder V 01.3 Tag V 02.3 Murkrone V 03.3 Murværk, øverste V 04.3 Murværk, Øvrige V Sålbænke i beton V Murspring V 07.3 Vinduer og døre V 08.3 Sokkel V Trapper V Gelændre V Svalegang V 12.3 Nedløb og tagbrønde V Skure V 14.3 Træterrasser, sydvendte V Træudbygninger V 16.3 Tagtaerasser V 17.3 Beton altankasser V 18.3 Wc / bad V 19.3 Køkkener V

44 20.3 Forsyningsanlæg V Varmeanlæg / central V Ventilation V El / svagstrøm V 24.3 Private friarealer V Fornyelser F 01.4 Tag F Udførelsesår er ca. år 02.4 Murkrone F Udførelsesår er ca. år 03.4 Murværk, øverste F Udførelsesår er ca. år 04.4 Murværk, Øvrige F 05.4 Sålbænke i beton F 06.4 Murspring F 07.4 Vinduer og døre F Sokkel F 09.4 Trapper F Gelændre F 11.4 Svalegang F 12.4 Nedløb og tagbrønde F Skure F 14.4 Træterrasser, sydvendte F 15.4 Træudbygninger F 16.4 Tagtaerasser F 17.4 Beton altankasser F 18.4 Wc / bad F 19.4 Køkkener F 20.4 Forsyningsanlæg F Varmeanlæg / central F 22.4 Ventilation F El / svagstrøm F 24.4 Private friarealer F 25. Byggeplads / stillads F F Drifts-, vedligehold og fornyelser i alt, incl. moms, eks. tekn. udgifter. F I alt 10 år Gennemsnit pr. år

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

D Antal / m2, lbm, stk., enheder, etc. Pr. / 10-års periode, år, md. uge. Inkl. moms men typisk ekskl. øvrige omkostninger. V - do. - - do. - - do.

D Antal / m2, lbm, stk., enheder, etc. Pr. / 10-års periode, år, md. uge. Inkl. moms men typisk ekskl. øvrige omkostninger. V - do. - - do. - - do. Drift- og vedligeholdelsesplan: E/ Rosagården 1-5 BYGNINGSDELSKORT Indeks: 2. kvt. 2008 Dato: 10.10.08 Bygherre: E/ Rosagården 1-5 Sag: 574-08.649 Rådgivere: Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Side 1 af

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Tilstandsvurdering og sbudget Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Solrød Center 80, 2. sal 2680 Solrød Strand Telefon 56 14 73 00 Telefax 56 14 74 00 www.kim-olsson.dk Sag: Tilstandsrapport Indholdsfortegnelse

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

VIDEN DJURS ÅRHUSVEJ 49-51

VIDEN DJURS ÅRHUSVEJ 49-51 VIDEN DJURS ÅRHUSVEJ 49-51 GEMMENGANG AF BYGNINGSKONSTRUKTIONER OG TEKNISKE INSTALLATIONER JANUAR 2017 J a n u a r 2 0 1 7 B y g n i n g s g e n n e m g a n g V i d e n D j u r s Å r h u s v e j 4 9-5

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere