Fjernvarmeindustrien 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeindustrien 2012"

Transkript

1 Fjernvarmeindustrien 2012 Rapport om en branche i vækst

2 Indledning Stadig mere og grønnere fjernvarme i DK I denne rapport præsenteres fjernvarmens rolle i det danske samfund set i forhold til økonomi og klima. Cowi A/S har udarbejdet rapporten, der bygger på data fra Energistyrelsen og fra en spørgeskemaundersøgelse Fjernvarmen er alfa og omega i den danske energiforsyning Martin Lidegaard Klima-, energi- og bygningsminister Fjernvarme dukkede op i de store byer i takt med elektrificeringen i 1920erne. Overskudsvarmen fra el-produktionen blev udnyttet lokalt via fjernvarmenettet. I 1950erne opstod mange nye anlæg i takt med vandringen fra land til by, og i 1960erne var det især i de mange nye forstæ- retningsejendomme, ligesom tilslutning af industriejendomme er stigende. Selvom den grundlæggende idé - at distribuere varmt vand - ikke er ændret, sker der løbende forbedringer for blandt virksomhederne i fjernvarmeindustrien samt fra der, at fjernvarmen slog rod på lokalt initiativ. I 1980erne at øge effektiviteten af anlæggene. Lavere temperaturer Dansk Fjernvarme. efter energikriserne kom et nyt fjernvarmeboom. Målet i ledningsnettene, bedre rørsystemer og on-line opti- var da at reducere vores afhængighed af importeret olie. mering af driften vha. af flere informationer om forbrug Redaktionen er afsluttet i marts og varmebehov iht. vejrprognoser, bidrager til lavere I de seneste år er klimaet kommet højt på dagsorde- varmetab. Varmelagring er en anden mulighed for at nen, og fjernvarmen spiller igen en nøglerolle, idet alle afbalancere og optimere forholdet mellem produktion og former for vedvarende energi eller overskudsvarme kan forbrug, så brugen af fossile brændsler minimeres. udnyttes, hvorved udledningen af falder. Andelen af biomasse og vedvarende energi i sektoren er kraftigt Branchen har intensiveret sit fokus på forskning, ud- stigende og udgjorde i %. vikling og demonstration af ny teknologi og en række væsentlige forsknings- og udviklingsprojekter er sat i På denne baggrund ekspanderer fjernvarmen igen. gang. Folketinget har i 2012 taget nye initiativer, som Eksisterende anlæg udvides, og byer, som ikke i nævne- skal øge effektiviteten i vores energiforsyning - herunder værdigt omfang har haft fjernvarme før, er nu i gang med også fjernvarmesektoren. at etablere ledningsnet. Målet er, at op til 75 % af alle boliger vil have fjernvarme i løbet af få år. Dertil kommer forsyning af et stort antal institutioner, kontor- og for- Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion, procentvis fordeling Energistatistik 2011, Energistyrelsen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vedvarende energi m.m Kul Naturgas olie Solvarmeanlæg er under kraftig udbygning overalt i landet. I 2012 udgjorde det samlede antal m 2 solfangere m 2. I 2030 er der planlagt en fordobling af aralet af solfangere til fjernvarmebrug. 0% side 2 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 3

3 Grøn fjernvarme i vækst Danmarks -emissioner ville have været 8-11 mio. tons højere i dag uden fjernvarme og kraftvarme. Connie Hedegaard, EU s Klimakommisær Omsætning Fjernvarmeværkernes omsætning genereres lokalt via distribution af varme til lave priser og udgør 20 mia. DKK. Hertil er der omsætning fra leverandører som servicerer danske og udenlandske fjernvarmeværker med produkter og tjenesteydelser. Den samlede fjernvarmebranches 1 omsætning var i 2011 på over 30 mia. DKK. Beskæftigelse Der er i alt direkte beskæftigede i fjernvarmebranchen. De er tilknyttet den lokale varmedistribution og servicering af fjernvarmenettet eller beskæftiger sig med eksport af fjernvarmeteknologi eller tjenesteydelser. Hertil kommer en række indirekte jobs eller afledte jobs 2, som kan henføres til at fjernvarmeværkerne årligt forventes at investere 4-5 mia. kr. i den grønne omstilling, der estimeres til godt beskæftigede. Der er frem mod 2020 forventninger om at fjernvarmebranchen øger beskæftigelsen med yderligere nye arbejdspladser. Eksport Eksporten af fjernvarme- og fjernkølingsprodukter samt tjenesteydelser er steget med 33 % siden 2007, hvilket er næsten fire gange mere end stigningen i den samlede danske eksport. I dag eksporterer fjernvarmeindustrien for cirka 5 mia. DKK, hvilket svarer til 8 % af den samlede danske eksport af energiteknologi. Eksporten forventes at blive tredoblet frem mod 2020 og drives især af eksport til Rusland og Kina. Der er et stort uudnyttet potentiale for dansk eksport af fjernvarme og fjernkølingsprodukter samt tjenesteydelser. Potentialet på de største markeder, hvor danske virksomheder allerede har stærkt fodfæste, anslås til mere end 50 gange den samlede installerede kapacitet i Danmark. Sammen med udbredelsen af fjernkøling er der store muligheder for at indfri fjernvarmeindustriens forventninger til en eksport på over 15 mia. DKK i udledning Fjernvarme er en bæredygtig forsyningsform, som har vist at effektivitetsforbedringer, der sænker energiforbruget, er den letteste måde at reducere -udledning på. Udbredelse af fjernvarmen er således den væsentligste årsag til, at den danske -udledning er faldet, samtidig med at den økonomiske vækst er steget. Dette forhold er uden sidestykke i verden. Havde Danmark stoppet for udbredelsen af fjernvarme i 1990, var den samlede -udledning til rumopvarmning 40 % højere i dag. I 2011 var Danmarks -udledning 26 % lavere end i 1990, og fjernvarmens udledning pr. energienhed var i samme periode 46 % lavere. Selvforsyning Danmark har siden 1997 været selvforsynende med energi, hvilket primært skyldes fjernvarmen, da olie og naturgas i mindre grad bliver brugt til opvarmning. Uden fjernvarmen ville Danmark i 2011 ikke være selvforsynende med olie og gas. Når Danmarks reserver af olie og gas svinder ind, vil fjernvarmens brændselsfleksibilitet være en vigtig faktor for at bevare Danmarks selvforsyning. I dag eksporterer fjernvarmeindustrien for cirka 5 mia. DKK. Eksporten forventes at blive tredoblet til 15 mia. DKK frem mod Fjernvarmebranchen er den samlede betegnelse for fjernvarmeværkerne og fjernvarmeindustrien (underleverandører til fjernvarmeværkerne). 2 Den indirekte beskæftigelse er beskæftigelsen af arbejdere og funktionærer ved råstofudvinding hos byggematerialeproducenter, forhandlere af byggevarer, transporterhvervene, arkitekter rådgivende ingeniører, advokater, revisorer, bygherrer og andre leverandører til fjernvarmebranchen side 4 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 5

4 Positiv samfundsøkonomi Tusindvis af nye arbejdspladser Fjernvarmebranchen i Danmark består af ca. 430 fjernvarmeværker og ca. 250 direkte underleverandører, der leverer alt fra kedler over fjernvarmerør, pumper, ventiler, varmevekslere og automatik til rådgivning samt flere tusinde løst tilknyttede VVS-virksomheder. Omsætningen for fjernvarmeværkerne såvel som for fjernvarmeindustrien er øget med 30% siden For fjernvarmeværkerne skyldes det primært øgede priser, mens det for fjernvarmeindustrien især skyldes øget eksport, men også øget omsætning, som følge af de danske fjernvarmeværkers grønne omstilling. Den samlede omsætning i fjernvarmebranchen udgjorde således over 30 mia. DKK i Der er forventninger til at omsætningen fortsat øges i branchen og i 2020 forventes omsætningen at have nået 47 mia. DKK. I 2011 omsatte fjernvarmeindustrien for i alt 10,2 mia. Det har vist sig, at energieffektiviseringer - såsom DKK, hvoraf 4,8 mia. DKK var eksportomsætning. I 2020 udbredelse af fjernvarme - er den økonomisk set mest forventes fjernvarmeindustriens omsætning at have nået optimale måde at sænke -udledningen på. Det er i 25 mia. DKK, hvilket er 255% mere end i Heraf gennemsnit cirka 5 gange så omkostningseffektivt som forventes eksportomsætningen at udgøre mere end 15 at udbrede vedvarende energi på individuelt niveau. mia. DKK. Det har siden 1979 været vedtaget ved lov, at enhver Omsætningen for salget af fjernvarme i Danmark Omsætning nåede udbygning af fjernvarmenettet i Danmark skal give en i 2011 op på 20 mia. DKK. Omsætningen afspejler kun entydig samfundsøkonomisk gevinst. Beskæftigede de omkostninger, der er forbundet med køb og distribution af varme samt servicering af fjernvarmenettet. Hertil kommer at fjernvarmeværkerne landet over årligt investerer for mellem 4 og 5 mia. kr. i grøn vækst. Lov om varmeforsyning af 2011: Formål og definition 1. Stk. 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt. Fjernvarmebranchen har de sidste 10 år, på trods af diverse kriser, haft en jævn stigning i antallet af beskæftigede, så der i 2011 var i alt direkte beskæftigede i branchen. Samlet set er der i dag 17% flere ansatte i fjernvarmebranchen end i Det skyldes, at den del af fjernvarmeindustrien, som arbejder med eksport, har øget beskæftigelsen med 23%, mens den del af fjernvarmebranchen, som arbejder med levering af fjernvarme i Danmark, har øget beskæftigelsen med 12%. Fjernvarmebranchen har store forventninger til øget beskæftigelse frem mod 2020, hvor der forventes at være næsten beskæftigede, hvilket er over flere end i 2011 og svarer til en øget beskæftigelse på 39%. Heraf forventer fjernvarmeindustrien at over vil være beskæftiget med eksport og det er en stigning på 75% ift. 2011, hvor antallet af beskæftigede er Beskæftigede 2/3 of the fuel we use to produce power is wasted - CHP can more than double this efficiency. Mr. Nobou Tanaka, Former Executive Director IEA Fjernvarmeværkerne og de direkte tilknyttede underleverandører beskæftiger cirka personer med at levere varme til de godt 1,6 mio. husstande og til en stor del af de private og offentlige kontorer, forretninger og institutioner. Hertil skaber fjernvarmeværkernes årlige investeringer i grøn omstilling yderligere indirekte jobs hos arbejdere og funktionærer ved råstofudvinding hos byggematerialeproducenter, forhandlere af byggevarer, transporterhverv, arkitekter, rådgivende ingeniører, advokater og revisorer samt bygherrer m.v. Det estimeres således at der samlet er mindst direkte eller indirekte beskæftigede med levering af fjernvarme i Danmark. Omsætning i den danske fjernvarmebranche Dansk Fjernvarme og Energistatistik DKK i mia 2012 samt spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S Antal beskæftgede Oms. fjernvarmebranchen i alt Oms. fjernvarmeværkerne Oms. fjernvarmeindustrien Beskæftigede i den danske fjernvarmebranche Spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S Antal beskæftgede Oms. fjernvarmebranchen i alt Oms. fjernvarmeværkerne Oms. fjernvarmeindustrien Beskæftigelse i alt Fjernvarmebranchen Danmark Fjernvarmeindustrien Eksport Beskæftig Fjernvarm Fjernvarm side Rapport 2008 om 2009 en branche 2010 i vækst Rapport om en branche i vækst side 7

5 En milliard-eksportindustri Fra at være en dansk industri, som hovedsagelig leverede produkter til den hjemlige udbygning af fjernvarmesystemet, har fjernvarmeindustrien i de sidste 20 år udviklet sig til i dag at være en milliard-eksportindustri med nogle af Danmarks største virksomheder som de centrale spillere. Danmark har et af de mest veludbyggede varmenet. Det er en styrke som danner grundlag for at kunne eksportere teknologi og viden Bent Hansen, Formand for Danske Regioner Virksomhederne i fjernvarmeindustrien har med udgangspunkt i det konkurrenceprægede danske marked udviklet sig til at levere den absolut højeste kvalitet på fjernvarmerelaterede produkter til resten af verden. Fjernvarmeindustrien er gået fra at være en lokal nicheindustri til at være en global aktør. De vigtigste aktører på eksportmarkedet er komponentleverandører og rådgivere. Flere af aktørerne er internationale med en stor andel af deres samlede indtjening uden for landets grænser. Eksporten er, på trods af den globale krise, øget med over 30% fra 2007 til 2011, hvor eksportindtægterne rundede små 5 mia. DKK, hvilket svarer til 8% af den samlede danske eksport af energiteknologi. Virksomhederne forventer de kommende år at en kraftig vækst i eksporten af fjernvarme- og fjernkølingsteknologi og rådgivning vil fortsætte, så de direkte eksportindtægter til Danmark vil runde 8 mia. DKK i 2015 og ikke mindre end 15 mia. DKK i Der er således en forventning om en 3-dobling af eksporten frem mod Kombineret med en forstærket indsats i forskning, udvikling og demonstration især inden for vedvarende energi og overskudsvarme vil en udbygning af fjernvarmen og især fjernkølingen i Danmark kunne sænke -udledningen yderligere og give danske eksportvirksomheder en international konkurrencefordel. Fjernvarmeindustriens eksport Spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S DKK i mia Anshan er spydspids for Kinas stålindustri, og byen huser Kinas største stålværksfabrik. Danfoss og COWI har udviklet en løsning, der genbruger varmen fra stålfabrikken og dermed har store energieffektive og miljømæssige fordele side 8 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 9

6 Vækstmarkeder: Rusland og Kina Den danske model Fjernvarmeindustrien i Danmark leverer produkter og ydelser til de vigtigste markeder i verden. Selvom EU15 stadig er det største marked og modtager ca. halvdelen af den danske fjernvarmeteknologieksport, udgør især Rusland og CIS-landene en større og større del af den samlede eksport og eksporten er øget med 82 % siden De største eksportpotentialer for dansk fjernvarme- og fjernkøleindustri ligger i Rusland og især i Kina. Fjernvarmeindustrivirksomhederne forventer således at eksporten til Kina i 2020 øges med 4,5 mia. DKK og eksporten til Rusland og CIS-landene øges med 3,3 mia. DKK. Tilsammen er forventningen at over halvdelen af den danske eksport går til disse lande. Et andet eksempel er den installerede kapacitet af fjernkøling i Mellemøsten, som alene er 100 gange større end i Danmark, og denne størrelse kan tredobles inden Den stigende efterspørgsel efter fjernvarme og fjernkøling skyldes, at der er tale om energieffektive løsninger, som både sænker CO2-udledningen og afhængigheden af fossile brændsler. Løsningerne kan tilpasses alle projektstørrelser. I Kina udføres flere små projekter med store resultater, men større og større projekter implementeres. Et eksempel herpå er i Anshan, som er et byområde på størrelse med Sjælland, nordøst for Beijing. Som det øvrige Kina fyrer man også her med kul. Men ønsket om en mere stabil varmeforsyning, mærkbart renere luft og et bedre indeklima til de flere end 1,8 millioner indbyggere i det tæt befolkede byområde har fået regeringen til at træffe en beslutning om at reducere brugen af kul og i stedet udnytte overskudsvarme via fjernvarmen. Anshan er spydspids for Kinas stålindustri, og byen huser Kinas største stålværksfabrik. Danfoss og COWI har udviklet en løsning, der genbruger varmen fra stålfabrikken og dermed har store energieffektive og miljømæssige fordele. Kulosen hænger i dag tungt over Anshan og har gjort det i mange år. Men den kinesiske regering arbejder nu målrettet mod at reducere forureningen, og det nye varmetransmissionssystem sikrer netop det. I runde tal vil lokalbefolkningen reducere deres udslip med ton per år. Forureningen er i dag så massiv, at man kan se forskellen med det blotte øje. I Danmark er det samlede energiforbrug ikke steget, selvom der har været vækst i den danske økonomi. Det fænomen betegnes det danske eksempel, som er enestående i forhold til andre lande. Årsagen til at energiforbruget ikke er steget, er den stigende udbredelse af fjernvarme, specielt efter Fjernvarme leveres i dag til 1,6 mio. husstande, hvilket svarer til 63% af alle boliger. Dertil kommer offentlige og private virksomheder inden for handel og service, hvis opvarmning for 61% vedkommende dækkes af fjernvarme. Samlet set står de to grupper for at aftage 91% af det samlede fjernvarmeforbrug. Herudover leveres en mindre del til fremstillingsindustrien og gartnerier. Fjernvarmeproduktionen er steget med 42% siden I samme periode er -udledningen fra fjernvarmeproduktionen reduceret med 23%. Det skyldes primært ændret brug af brændsler og optimeret varmeproduktion. Udviklingen afspejler sig i, at - Fjernvarme og kraftvarme er den vigtigste faktor bag de danske - reduktioner. Connie Hedegaard, EU s Klimakommisær udledningen fra produktion af fjernvarme i forhold til produceret varmemængde er faldet med 46%. Denne udvikling har betydet, at Danmark har sænket sit -udledning med 26% siden 1990, selvom øgede emissioner fra specielt transport har trukket i den modsatte retning. Fjernvarme er et bæredygtigt forsyningssystem, som også i fremtiden vil være en af de væsentligste måder, hvorpå Danmark kan sænke sine -udledning og opnå de politisk fastlagte emissionsmål. Fjernvarmeindustriens eksport fordelt på hovedmarkeder Fjernvarmeindustriens eksport fordelt på hovedmarkeder Spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S Eksport i mia DKK 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Kina Rusland og CIS Vesteuropa Østeuropa Andre markeder Nordamerika Fjernvarmens samlede klimapåvirkning Fjernvarmens samlede klimapåvirkning Energistatistik 2011 og beregninger fra COWI A/S Index 170 Fjernvarmeproduktion - TJ Bruttoenergiforbrug i alt DK's CO2-udledning i alt Fjernvarmens CO2-udledning / produktion side 10 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 11

7 Mærkbar effekt for klimaet Beslutningen om at udbygge fjernvarmeforsyningen blev truffet i kølvandet af 1970ernes oliekriser. Når udbygningen er fortsat gennem årtier herefter, skyldes det både den samfundsøkonomiske og miljømæssige gevinst ved fjernvarme. Hvis udbygningen af fjernvarmenettet ikke var fortsat efter 1990, og hvis nye husstande og erhvervsejendomme i stedet var blevet opvarmet med individuelle naturgas- eller oliefyr, så ville Danmark i dag udlede cirka 2,7 mio. tons mere om året, end det er tilfældet i dag, se nedenstående graf. Det svarer til 1/3 af den mængde, som Danmark i EUregi har forpligtet sig til at nedbringe -udledningen med inden 2020, hvad angår transport, boliger og landbrug. Det største potentiale for at udbrede anvendelsen af fjernvarme og dermed en fortsat sænkning af den danske -udledning ligger især i byområder. Specielt ligger der en stor, miljømæssig gevinst i at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Den stiplede sorte kurve nedenfor viser, hvilken indvirkning det ville have haft på den samlede - De -mæssige fordele ved at konvertere har længe været overset og glemt. Nu er tiden inde til at få det frem i lyset igen, for vi sparer både -udslippet fra naturgassen og får et varmesystem, som er fleksibelt og fremtidssikret, fordi det kan udnytte alle former for brændsler. Hanne Christensen, Direktør Miljø, Rambøll udledning fra opvarmning af husstande samt handelsog serviceerhvervene, hvis det danske fjernvarmenet ikke var blevet yderligere udbygget efter 1990, men i stedet erstattet af opvarmning fra naturgas og olie. Faldet i kurven efter 1999 skyldes konvertering fra olie til naturgas og udbredelsen af vedvarende energi. Den grønne kurve viser den faktiske udvikling med fjernvarme. Forskellen mellem de to linjer er de ca. 2,7 mio. tons, der afspejler fjernvarmens positive effekt på den danske -udledning. Varmeforbruget steg i perioden med 4%, hvilket afspejles i søjlerne. I samme periode faldt den reelle -udledning ved varmeproduktion med 42%. Effekt af at udvide med fjernvarme fra Effekt af at udbygge fjernvarmenettet fra Energistatistik 2011 og beregninger ton CO2 TJ Hele 80% af fjernvarmen stammer fra overskudsvarme fra elproduktion. Affaldsforbrænding udgør 1/5 af den samlede danske fjernvarmeproduktion. Det første affaldsforbrændingsanlæg i Danmark blev opført på Frederiksberg i fra COWI A/S Rumopvamning i alt Faktiske CO2-udledning CO2-udledning udb af fjv fra side 12 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 13

8 Fleksibel og fossilfri energiforsyning Danmark har siden 1997 været selvforsynende samfundsøkonomisk er godt og giver en væsentlig med energi i dag som det eneste land i EU. Denne miljøgevinst, vil det også øge forsyningssikkerheden, selvforsyning vil gradvist falde i takt med, at olie- og når de danske olie- og gasreserver forsvinder. gasreserverne i Nordsøen udtømmes. Energistyrelsen forventer, at selvforsyning med olie og gas vil slutte i Den danske fjernvarmemodel kan levere en af løsningerne for at nå målet, fordi systemet giver mulighed for 2016, hvor Danmark igen vil værre netto-importør af olie og gas. at skifte brændselstype i forhold til, hvad der forekommer rentabelt nu og i fremtiden. Samtidig er fjernvarme en sikker og stabil varmeforsyningsform. Uden fjernvarme ville Danmark ikke have været selvforsynende med olie og gas i så mange år. Fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra industriproduktion og el-produktion og bliver i højere og højere grad produceret af indenlandske, vedvarende energikilder såsom biomasse, affald og geotermi. Det mindsker afhængigheden af individuel opvarmning med olie og gas og dermed afhængigheden af at importere fossile brændsler. Danmark har sat sig et mål om at skabe en fossilfri energiforsyning allerede i Ud over, at det rent Danmarks og EU s selvforsyningsgrad Eurostat Pct DK's Selvforsyningsgrad pct. EU (15) gennemsnit for selvforsyningsgrad Tak til medlemmer af Fjernvarmeindustrien DBDH og FIF Marketing A/S Dansk Shell Shell Naturgas AS Scan Industries ABB A/S Acti-Chem A/S Advokatfirma Energi og Miljø Aerovit A/S AffaldVarme Århus Air Fröhlich ApS ALcontrol Miljø Laboratorium Alectia A/S Alfa Laval Nordic A/S Alfred Priess Aon Denmark A/S ARC ARCON Solar A/S ARKIKON Armatec A/S Averhoff Energi Anlæg A/S BL Thermografi / EL:CON B.V. Electronic A/S BDO Scanrevision Belimo A/S BelmaFlex Bravida Danmark A/S Brix & Kamp Energi A/S Broen A/S Brunata A/S Brøndum BWSC Bøgesø Maskinfabrik Ovnbyg Clorius Controls A/S Codan Forsikring CORYHEX COWI A/S CTR Dale Energi ApS Dall Energy Dan Delktron Danasupply Danfoss A/S Danfoss Redan A/S Danfoss VLT Drives Danish Crane Building A/S Danish Energy Systems A/S Dan-Iso A/S Dansk Automation og Analyse A/S Dansk Energi Service Dansk Fjv. Geotermiselskab Dansk Gasteknisk Center Dansk Kedel Kemi Dansk Skorstens Teknik A/S Dansk Solar Energi ApS Danske Commodities A/S Danstoker A/S Dantaet Electronics A/S DCC Energi Center Deloitte Revisionsselskab DESMI Danmark A/S DFF-EDB A.m.b.a. DFP DGtek A/S Diehl Metering DLA Agro Energy DME DONG Energy EKF ElectroCare ApS E.ON Danmark A/S EMD International Energi Danmark A/S EnergiMidt EnergyAware ApS epc technology a/s EuroTherm F.W. Rørteknik FH Automation Filcon A/S Fjernvarme Fyn Flexcon Fontenay Rør A/S FORCE Technology Forsyning Helsingør Frederiksberg Forsyning Frese Gastech-Energi A/S GEA Heat Exchangers GE Jenbacher Gemina Termix Prod. A/S Gjensidige Forsikring GMF A/S Grontmij Grundfos Grønbech & Sønner A/S Gustaf Fagerberg A/S Hach Lange Halicon ApS Hansen Agenda Harald V. Lassen A/S Harde A/S Harry Kudsk Fjernvarme Service ApS Heinsen & Agger Hentech Solution A/S HMN Gashandel HOFOR Hollensen Energy A/S Holst, Advokater Horten Hydro Alumin. Precis. Tubing Hydro-X A/S Industrivarme A/S Informi GIS A/S Ingeniørf Mogens Præst Inopower Intego A/S Intergraph Danmark A/S IN-THERM AS Isoplus Fjernvarmeteknik A/S Ivar Lykke Kristensen, Rådgivende J.E. Juncker A/S JH Dyk Jord- og Fjernvarmeentreprenør JPH-Rådgivende Ingeniører JPL Proces Optimering Justsen Energiteknik A/S Kamco A/S Kamstrup A/S Kierulff A/S Kommunekredit Kompas Kommunikation KPMG Krüger Aquacare A/S Kurt Andersen Thermografi L&H-Rørbyg A/S Landis+Gyr A/S Lauridsen Industri LH Energy A/S Lin-Ka Maskinfabrik A/S LINATECH LOGSTOR A/S LuVa Consult ApS Mal-tek Markedskraft Danmark A/S Max Weishaupt A/S Metro Therm A/S Milton Megatherm A/S Mita-Teknik MN Rørmontage ApS Naturgas Fyn NCC Construction Danmark NEAS Energy A/S Niras NISSEN energi teknik a/s Nomitec Nord Pool Gas Nordisk Wavin Norenergi Norisol A/S Novotek A/S OK a.m.b.a Palle B. Thomsen A/S Parker Hannifin Danmark Pernexus Systems PHE Nordic ApS PlanEnergi Plan & Projekt A/S Pon Power A/S PriceWaterhouse Pro-Pipe Support Præcisions Teknik as Pureteq A/S Q8- Kuwait Petroleum A/S Q-Star VVS A/S Raklev Smedevirksomhed Rambøll Refcon A/S Relacom Denmark Robert Bosch A/S Rolls-Royce Marine A/S Rørkald ApS Salling Plast Saseco ApS SAV-Danmark A/S ScanComposit ApS Schmidt & Danielsen A/S Schneider Electric Set ehf. Röraverksmiðja Siemens A/S Silhorko - Eurowater A/S Simatek A/S SK Forsyning A/S SKAtek A/S Skude & Jacobsen A/S, Rådg.Ing. Solar Lightning ApS Sondex Service A/S Sonlinc A/S SPX Flow Technology Star Pipe Nordic Stateview AB SteelTank A/S Steffca /S Støvsugerspecialisterne Danmark A/S Sulzer Pumps Denmark A/S SUNMARK Søberg Energi & Miljø A/S TA Hydronics A/S Teknologisk Institut Thermapipe ApS Thvilum ApS Tjæreborg Industri A/S Topp Trykluft A/S TVIS Uldall Maskin-Teknik Uponor Wirsbo A/S Vagn Hansen A/S Varmodan A/S VEKS Vestforbrænding Viega A/S Viessmann A/S Vølund Varmeteknik Weiss A/S Wicotec Kirkebjerg A/S WILO Danmark A/S Wärtsilä Danmark A/S Xergi A/S YIT A/S ØKO-TECH Energi ApS Østergaard Entreprise Aalborg CSP AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Aalborg Engineering A/S Medlemsliste februar 2013 side 14 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 15

9 FIF Marketing Merkurvej Kolding DENMARK Tlf Fax Stæhr Johansens Vej Frederiksberg DENMARK Tlf

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRAPPORT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Hovedrapport Omslag: Sylvester Hvid & Co. A/S Tryk: IDAs Printcenter ISBN: 87-87254-64-6 Udgivet

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Spar på energien! Spar på energien!

Spar på energien! Spar på energien! Spar på energien! Kraftvarme Spar på energien! lllll NYT lll Spar på energien! Foreningen Danske Kraftvarmeværker og DFP har sammen taget initiativ til et nyt branchetilbud omkring opfyldelse af fjernvarmeselskabernes

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Energibranchens fremtidige kompetencebehov. En analyse af de fremtidige kompetencebehov i energibranchen med fokus på de erhvervsuddannede

Energibranchens fremtidige kompetencebehov. En analyse af de fremtidige kompetencebehov i energibranchen med fokus på de erhvervsuddannede Energibranchens fremtidige kompetencebehov En analyse af de fremtidige kompetencebehov i energibranchen med fokus på de erhvervsuddannede Udarbejdet af Oxford Research A/S for Undervisningsministeriet

Læs mere

NYT lll. Kraftvarme. Bygningsudvalget. Skatteudvalget. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Livø kan blive selvforsynende

NYT lll. Kraftvarme. Bygningsudvalget. Skatteudvalget. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Livø kan blive selvforsynende Kraftvarme lllll NYT lll N U M M E R 1 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 1 Ministeren Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Skatteudvalget Livø kan blive selvforsynende Reduceret ledningstab Elpatronordningen NO

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Ved gennemgang af 17 mulige indsatsområder når notatet frem til tre overordnede konklusioner:

Ved gennemgang af 17 mulige indsatsområder når notatet frem til tre overordnede konklusioner: RESUME 14. april 2009 Offentlige investeringer til gavn for klimaet I forbindelse med den økonomiske krise har flere lande arbejdet med muligheden for at kombinere offentlige vækstpakker med en satsning

Læs mere

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030

Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030 Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 Udgave 1, september 2014 Rev. efter afholdt PMU-møde den 2. december 2014 Udarbejdet af: Bahram Dehghan

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering baggrundsrapport IDA s Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 TEMA: Har kraftvarme fortsat en chance? Dansk minikraftvarme boomer i Europa Hejre-feltet vil fordoble dansk F-gasproduktion Flere fordele ved at

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere