Fjernvarmeindustrien 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeindustrien 2012"

Transkript

1 Fjernvarmeindustrien 2012 Rapport om en branche i vækst

2 Indledning Stadig mere og grønnere fjernvarme i DK I denne rapport præsenteres fjernvarmens rolle i det danske samfund set i forhold til økonomi og klima. Cowi A/S har udarbejdet rapporten, der bygger på data fra Energistyrelsen og fra en spørgeskemaundersøgelse Fjernvarmen er alfa og omega i den danske energiforsyning Martin Lidegaard Klima-, energi- og bygningsminister Fjernvarme dukkede op i de store byer i takt med elektrificeringen i 1920erne. Overskudsvarmen fra el-produktionen blev udnyttet lokalt via fjernvarmenettet. I 1950erne opstod mange nye anlæg i takt med vandringen fra land til by, og i 1960erne var det især i de mange nye forstæ- retningsejendomme, ligesom tilslutning af industriejendomme er stigende. Selvom den grundlæggende idé - at distribuere varmt vand - ikke er ændret, sker der løbende forbedringer for blandt virksomhederne i fjernvarmeindustrien samt fra der, at fjernvarmen slog rod på lokalt initiativ. I 1980erne at øge effektiviteten af anlæggene. Lavere temperaturer Dansk Fjernvarme. efter energikriserne kom et nyt fjernvarmeboom. Målet i ledningsnettene, bedre rørsystemer og on-line opti- var da at reducere vores afhængighed af importeret olie. mering af driften vha. af flere informationer om forbrug Redaktionen er afsluttet i marts og varmebehov iht. vejrprognoser, bidrager til lavere I de seneste år er klimaet kommet højt på dagsorde- varmetab. Varmelagring er en anden mulighed for at nen, og fjernvarmen spiller igen en nøglerolle, idet alle afbalancere og optimere forholdet mellem produktion og former for vedvarende energi eller overskudsvarme kan forbrug, så brugen af fossile brændsler minimeres. udnyttes, hvorved udledningen af falder. Andelen af biomasse og vedvarende energi i sektoren er kraftigt Branchen har intensiveret sit fokus på forskning, ud- stigende og udgjorde i %. vikling og demonstration af ny teknologi og en række væsentlige forsknings- og udviklingsprojekter er sat i På denne baggrund ekspanderer fjernvarmen igen. gang. Folketinget har i 2012 taget nye initiativer, som Eksisterende anlæg udvides, og byer, som ikke i nævne- skal øge effektiviteten i vores energiforsyning - herunder værdigt omfang har haft fjernvarme før, er nu i gang med også fjernvarmesektoren. at etablere ledningsnet. Målet er, at op til 75 % af alle boliger vil have fjernvarme i løbet af få år. Dertil kommer forsyning af et stort antal institutioner, kontor- og for- Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion, procentvis fordeling Energistatistik 2011, Energistyrelsen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vedvarende energi m.m Kul Naturgas olie Solvarmeanlæg er under kraftig udbygning overalt i landet. I 2012 udgjorde det samlede antal m 2 solfangere m 2. I 2030 er der planlagt en fordobling af aralet af solfangere til fjernvarmebrug. 0% side 2 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 3

3 Grøn fjernvarme i vækst Danmarks -emissioner ville have været 8-11 mio. tons højere i dag uden fjernvarme og kraftvarme. Connie Hedegaard, EU s Klimakommisær Omsætning Fjernvarmeværkernes omsætning genereres lokalt via distribution af varme til lave priser og udgør 20 mia. DKK. Hertil er der omsætning fra leverandører som servicerer danske og udenlandske fjernvarmeværker med produkter og tjenesteydelser. Den samlede fjernvarmebranches 1 omsætning var i 2011 på over 30 mia. DKK. Beskæftigelse Der er i alt direkte beskæftigede i fjernvarmebranchen. De er tilknyttet den lokale varmedistribution og servicering af fjernvarmenettet eller beskæftiger sig med eksport af fjernvarmeteknologi eller tjenesteydelser. Hertil kommer en række indirekte jobs eller afledte jobs 2, som kan henføres til at fjernvarmeværkerne årligt forventes at investere 4-5 mia. kr. i den grønne omstilling, der estimeres til godt beskæftigede. Der er frem mod 2020 forventninger om at fjernvarmebranchen øger beskæftigelsen med yderligere nye arbejdspladser. Eksport Eksporten af fjernvarme- og fjernkølingsprodukter samt tjenesteydelser er steget med 33 % siden 2007, hvilket er næsten fire gange mere end stigningen i den samlede danske eksport. I dag eksporterer fjernvarmeindustrien for cirka 5 mia. DKK, hvilket svarer til 8 % af den samlede danske eksport af energiteknologi. Eksporten forventes at blive tredoblet frem mod 2020 og drives især af eksport til Rusland og Kina. Der er et stort uudnyttet potentiale for dansk eksport af fjernvarme og fjernkølingsprodukter samt tjenesteydelser. Potentialet på de største markeder, hvor danske virksomheder allerede har stærkt fodfæste, anslås til mere end 50 gange den samlede installerede kapacitet i Danmark. Sammen med udbredelsen af fjernkøling er der store muligheder for at indfri fjernvarmeindustriens forventninger til en eksport på over 15 mia. DKK i udledning Fjernvarme er en bæredygtig forsyningsform, som har vist at effektivitetsforbedringer, der sænker energiforbruget, er den letteste måde at reducere -udledning på. Udbredelse af fjernvarmen er således den væsentligste årsag til, at den danske -udledning er faldet, samtidig med at den økonomiske vækst er steget. Dette forhold er uden sidestykke i verden. Havde Danmark stoppet for udbredelsen af fjernvarme i 1990, var den samlede -udledning til rumopvarmning 40 % højere i dag. I 2011 var Danmarks -udledning 26 % lavere end i 1990, og fjernvarmens udledning pr. energienhed var i samme periode 46 % lavere. Selvforsyning Danmark har siden 1997 været selvforsynende med energi, hvilket primært skyldes fjernvarmen, da olie og naturgas i mindre grad bliver brugt til opvarmning. Uden fjernvarmen ville Danmark i 2011 ikke være selvforsynende med olie og gas. Når Danmarks reserver af olie og gas svinder ind, vil fjernvarmens brændselsfleksibilitet være en vigtig faktor for at bevare Danmarks selvforsyning. I dag eksporterer fjernvarmeindustrien for cirka 5 mia. DKK. Eksporten forventes at blive tredoblet til 15 mia. DKK frem mod Fjernvarmebranchen er den samlede betegnelse for fjernvarmeværkerne og fjernvarmeindustrien (underleverandører til fjernvarmeværkerne). 2 Den indirekte beskæftigelse er beskæftigelsen af arbejdere og funktionærer ved råstofudvinding hos byggematerialeproducenter, forhandlere af byggevarer, transporterhvervene, arkitekter rådgivende ingeniører, advokater, revisorer, bygherrer og andre leverandører til fjernvarmebranchen side 4 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 5

4 Positiv samfundsøkonomi Tusindvis af nye arbejdspladser Fjernvarmebranchen i Danmark består af ca. 430 fjernvarmeværker og ca. 250 direkte underleverandører, der leverer alt fra kedler over fjernvarmerør, pumper, ventiler, varmevekslere og automatik til rådgivning samt flere tusinde løst tilknyttede VVS-virksomheder. Omsætningen for fjernvarmeværkerne såvel som for fjernvarmeindustrien er øget med 30% siden For fjernvarmeværkerne skyldes det primært øgede priser, mens det for fjernvarmeindustrien især skyldes øget eksport, men også øget omsætning, som følge af de danske fjernvarmeværkers grønne omstilling. Den samlede omsætning i fjernvarmebranchen udgjorde således over 30 mia. DKK i Der er forventninger til at omsætningen fortsat øges i branchen og i 2020 forventes omsætningen at have nået 47 mia. DKK. I 2011 omsatte fjernvarmeindustrien for i alt 10,2 mia. Det har vist sig, at energieffektiviseringer - såsom DKK, hvoraf 4,8 mia. DKK var eksportomsætning. I 2020 udbredelse af fjernvarme - er den økonomisk set mest forventes fjernvarmeindustriens omsætning at have nået optimale måde at sænke -udledningen på. Det er i 25 mia. DKK, hvilket er 255% mere end i Heraf gennemsnit cirka 5 gange så omkostningseffektivt som forventes eksportomsætningen at udgøre mere end 15 at udbrede vedvarende energi på individuelt niveau. mia. DKK. Det har siden 1979 været vedtaget ved lov, at enhver Omsætningen for salget af fjernvarme i Danmark Omsætning nåede udbygning af fjernvarmenettet i Danmark skal give en i 2011 op på 20 mia. DKK. Omsætningen afspejler kun entydig samfundsøkonomisk gevinst. Beskæftigede de omkostninger, der er forbundet med køb og distribution af varme samt servicering af fjernvarmenettet. Hertil kommer at fjernvarmeværkerne landet over årligt investerer for mellem 4 og 5 mia. kr. i grøn vækst. Lov om varmeforsyning af 2011: Formål og definition 1. Stk. 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt. Fjernvarmebranchen har de sidste 10 år, på trods af diverse kriser, haft en jævn stigning i antallet af beskæftigede, så der i 2011 var i alt direkte beskæftigede i branchen. Samlet set er der i dag 17% flere ansatte i fjernvarmebranchen end i Det skyldes, at den del af fjernvarmeindustrien, som arbejder med eksport, har øget beskæftigelsen med 23%, mens den del af fjernvarmebranchen, som arbejder med levering af fjernvarme i Danmark, har øget beskæftigelsen med 12%. Fjernvarmebranchen har store forventninger til øget beskæftigelse frem mod 2020, hvor der forventes at være næsten beskæftigede, hvilket er over flere end i 2011 og svarer til en øget beskæftigelse på 39%. Heraf forventer fjernvarmeindustrien at over vil være beskæftiget med eksport og det er en stigning på 75% ift. 2011, hvor antallet af beskæftigede er Beskæftigede 2/3 of the fuel we use to produce power is wasted - CHP can more than double this efficiency. Mr. Nobou Tanaka, Former Executive Director IEA Fjernvarmeværkerne og de direkte tilknyttede underleverandører beskæftiger cirka personer med at levere varme til de godt 1,6 mio. husstande og til en stor del af de private og offentlige kontorer, forretninger og institutioner. Hertil skaber fjernvarmeværkernes årlige investeringer i grøn omstilling yderligere indirekte jobs hos arbejdere og funktionærer ved råstofudvinding hos byggematerialeproducenter, forhandlere af byggevarer, transporterhverv, arkitekter, rådgivende ingeniører, advokater og revisorer samt bygherrer m.v. Det estimeres således at der samlet er mindst direkte eller indirekte beskæftigede med levering af fjernvarme i Danmark. Omsætning i den danske fjernvarmebranche Dansk Fjernvarme og Energistatistik DKK i mia 2012 samt spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S Antal beskæftgede Oms. fjernvarmebranchen i alt Oms. fjernvarmeværkerne Oms. fjernvarmeindustrien Beskæftigede i den danske fjernvarmebranche Spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S Antal beskæftgede Oms. fjernvarmebranchen i alt Oms. fjernvarmeværkerne Oms. fjernvarmeindustrien Beskæftigelse i alt Fjernvarmebranchen Danmark Fjernvarmeindustrien Eksport Beskæftig Fjernvarm Fjernvarm side Rapport 2008 om 2009 en branche 2010 i vækst Rapport om en branche i vækst side 7

5 En milliard-eksportindustri Fra at være en dansk industri, som hovedsagelig leverede produkter til den hjemlige udbygning af fjernvarmesystemet, har fjernvarmeindustrien i de sidste 20 år udviklet sig til i dag at være en milliard-eksportindustri med nogle af Danmarks største virksomheder som de centrale spillere. Danmark har et af de mest veludbyggede varmenet. Det er en styrke som danner grundlag for at kunne eksportere teknologi og viden Bent Hansen, Formand for Danske Regioner Virksomhederne i fjernvarmeindustrien har med udgangspunkt i det konkurrenceprægede danske marked udviklet sig til at levere den absolut højeste kvalitet på fjernvarmerelaterede produkter til resten af verden. Fjernvarmeindustrien er gået fra at være en lokal nicheindustri til at være en global aktør. De vigtigste aktører på eksportmarkedet er komponentleverandører og rådgivere. Flere af aktørerne er internationale med en stor andel af deres samlede indtjening uden for landets grænser. Eksporten er, på trods af den globale krise, øget med over 30% fra 2007 til 2011, hvor eksportindtægterne rundede små 5 mia. DKK, hvilket svarer til 8% af den samlede danske eksport af energiteknologi. Virksomhederne forventer de kommende år at en kraftig vækst i eksporten af fjernvarme- og fjernkølingsteknologi og rådgivning vil fortsætte, så de direkte eksportindtægter til Danmark vil runde 8 mia. DKK i 2015 og ikke mindre end 15 mia. DKK i Der er således en forventning om en 3-dobling af eksporten frem mod Kombineret med en forstærket indsats i forskning, udvikling og demonstration især inden for vedvarende energi og overskudsvarme vil en udbygning af fjernvarmen og især fjernkølingen i Danmark kunne sænke -udledningen yderligere og give danske eksportvirksomheder en international konkurrencefordel. Fjernvarmeindustriens eksport Spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S DKK i mia Anshan er spydspids for Kinas stålindustri, og byen huser Kinas største stålværksfabrik. Danfoss og COWI har udviklet en løsning, der genbruger varmen fra stålfabrikken og dermed har store energieffektive og miljømæssige fordele side 8 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 9

6 Vækstmarkeder: Rusland og Kina Den danske model Fjernvarmeindustrien i Danmark leverer produkter og ydelser til de vigtigste markeder i verden. Selvom EU15 stadig er det største marked og modtager ca. halvdelen af den danske fjernvarmeteknologieksport, udgør især Rusland og CIS-landene en større og større del af den samlede eksport og eksporten er øget med 82 % siden De største eksportpotentialer for dansk fjernvarme- og fjernkøleindustri ligger i Rusland og især i Kina. Fjernvarmeindustrivirksomhederne forventer således at eksporten til Kina i 2020 øges med 4,5 mia. DKK og eksporten til Rusland og CIS-landene øges med 3,3 mia. DKK. Tilsammen er forventningen at over halvdelen af den danske eksport går til disse lande. Et andet eksempel er den installerede kapacitet af fjernkøling i Mellemøsten, som alene er 100 gange større end i Danmark, og denne størrelse kan tredobles inden Den stigende efterspørgsel efter fjernvarme og fjernkøling skyldes, at der er tale om energieffektive løsninger, som både sænker CO2-udledningen og afhængigheden af fossile brændsler. Løsningerne kan tilpasses alle projektstørrelser. I Kina udføres flere små projekter med store resultater, men større og større projekter implementeres. Et eksempel herpå er i Anshan, som er et byområde på størrelse med Sjælland, nordøst for Beijing. Som det øvrige Kina fyrer man også her med kul. Men ønsket om en mere stabil varmeforsyning, mærkbart renere luft og et bedre indeklima til de flere end 1,8 millioner indbyggere i det tæt befolkede byområde har fået regeringen til at træffe en beslutning om at reducere brugen af kul og i stedet udnytte overskudsvarme via fjernvarmen. Anshan er spydspids for Kinas stålindustri, og byen huser Kinas største stålværksfabrik. Danfoss og COWI har udviklet en løsning, der genbruger varmen fra stålfabrikken og dermed har store energieffektive og miljømæssige fordele. Kulosen hænger i dag tungt over Anshan og har gjort det i mange år. Men den kinesiske regering arbejder nu målrettet mod at reducere forureningen, og det nye varmetransmissionssystem sikrer netop det. I runde tal vil lokalbefolkningen reducere deres udslip med ton per år. Forureningen er i dag så massiv, at man kan se forskellen med det blotte øje. I Danmark er det samlede energiforbrug ikke steget, selvom der har været vækst i den danske økonomi. Det fænomen betegnes det danske eksempel, som er enestående i forhold til andre lande. Årsagen til at energiforbruget ikke er steget, er den stigende udbredelse af fjernvarme, specielt efter Fjernvarme leveres i dag til 1,6 mio. husstande, hvilket svarer til 63% af alle boliger. Dertil kommer offentlige og private virksomheder inden for handel og service, hvis opvarmning for 61% vedkommende dækkes af fjernvarme. Samlet set står de to grupper for at aftage 91% af det samlede fjernvarmeforbrug. Herudover leveres en mindre del til fremstillingsindustrien og gartnerier. Fjernvarmeproduktionen er steget med 42% siden I samme periode er -udledningen fra fjernvarmeproduktionen reduceret med 23%. Det skyldes primært ændret brug af brændsler og optimeret varmeproduktion. Udviklingen afspejler sig i, at - Fjernvarme og kraftvarme er den vigtigste faktor bag de danske - reduktioner. Connie Hedegaard, EU s Klimakommisær udledningen fra produktion af fjernvarme i forhold til produceret varmemængde er faldet med 46%. Denne udvikling har betydet, at Danmark har sænket sit -udledning med 26% siden 1990, selvom øgede emissioner fra specielt transport har trukket i den modsatte retning. Fjernvarme er et bæredygtigt forsyningssystem, som også i fremtiden vil være en af de væsentligste måder, hvorpå Danmark kan sænke sine -udledning og opnå de politisk fastlagte emissionsmål. Fjernvarmeindustriens eksport fordelt på hovedmarkeder Fjernvarmeindustriens eksport fordelt på hovedmarkeder Spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S Eksport i mia DKK 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Kina Rusland og CIS Vesteuropa Østeuropa Andre markeder Nordamerika Fjernvarmens samlede klimapåvirkning Fjernvarmens samlede klimapåvirkning Energistatistik 2011 og beregninger fra COWI A/S Index 170 Fjernvarmeproduktion - TJ Bruttoenergiforbrug i alt DK's CO2-udledning i alt Fjernvarmens CO2-udledning / produktion side 10 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 11

7 Mærkbar effekt for klimaet Beslutningen om at udbygge fjernvarmeforsyningen blev truffet i kølvandet af 1970ernes oliekriser. Når udbygningen er fortsat gennem årtier herefter, skyldes det både den samfundsøkonomiske og miljømæssige gevinst ved fjernvarme. Hvis udbygningen af fjernvarmenettet ikke var fortsat efter 1990, og hvis nye husstande og erhvervsejendomme i stedet var blevet opvarmet med individuelle naturgas- eller oliefyr, så ville Danmark i dag udlede cirka 2,7 mio. tons mere om året, end det er tilfældet i dag, se nedenstående graf. Det svarer til 1/3 af den mængde, som Danmark i EUregi har forpligtet sig til at nedbringe -udledningen med inden 2020, hvad angår transport, boliger og landbrug. Det største potentiale for at udbrede anvendelsen af fjernvarme og dermed en fortsat sænkning af den danske -udledning ligger især i byområder. Specielt ligger der en stor, miljømæssig gevinst i at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Den stiplede sorte kurve nedenfor viser, hvilken indvirkning det ville have haft på den samlede - De -mæssige fordele ved at konvertere har længe været overset og glemt. Nu er tiden inde til at få det frem i lyset igen, for vi sparer både -udslippet fra naturgassen og får et varmesystem, som er fleksibelt og fremtidssikret, fordi det kan udnytte alle former for brændsler. Hanne Christensen, Direktør Miljø, Rambøll udledning fra opvarmning af husstande samt handelsog serviceerhvervene, hvis det danske fjernvarmenet ikke var blevet yderligere udbygget efter 1990, men i stedet erstattet af opvarmning fra naturgas og olie. Faldet i kurven efter 1999 skyldes konvertering fra olie til naturgas og udbredelsen af vedvarende energi. Den grønne kurve viser den faktiske udvikling med fjernvarme. Forskellen mellem de to linjer er de ca. 2,7 mio. tons, der afspejler fjernvarmens positive effekt på den danske -udledning. Varmeforbruget steg i perioden med 4%, hvilket afspejles i søjlerne. I samme periode faldt den reelle -udledning ved varmeproduktion med 42%. Effekt af at udvide med fjernvarme fra Effekt af at udbygge fjernvarmenettet fra Energistatistik 2011 og beregninger ton CO2 TJ Hele 80% af fjernvarmen stammer fra overskudsvarme fra elproduktion. Affaldsforbrænding udgør 1/5 af den samlede danske fjernvarmeproduktion. Det første affaldsforbrændingsanlæg i Danmark blev opført på Frederiksberg i fra COWI A/S Rumopvamning i alt Faktiske CO2-udledning CO2-udledning udb af fjv fra side 12 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 13

8 Fleksibel og fossilfri energiforsyning Danmark har siden 1997 været selvforsynende samfundsøkonomisk er godt og giver en væsentlig med energi i dag som det eneste land i EU. Denne miljøgevinst, vil det også øge forsyningssikkerheden, selvforsyning vil gradvist falde i takt med, at olie- og når de danske olie- og gasreserver forsvinder. gasreserverne i Nordsøen udtømmes. Energistyrelsen forventer, at selvforsyning med olie og gas vil slutte i Den danske fjernvarmemodel kan levere en af løsningerne for at nå målet, fordi systemet giver mulighed for 2016, hvor Danmark igen vil værre netto-importør af olie og gas. at skifte brændselstype i forhold til, hvad der forekommer rentabelt nu og i fremtiden. Samtidig er fjernvarme en sikker og stabil varmeforsyningsform. Uden fjernvarme ville Danmark ikke have været selvforsynende med olie og gas i så mange år. Fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra industriproduktion og el-produktion og bliver i højere og højere grad produceret af indenlandske, vedvarende energikilder såsom biomasse, affald og geotermi. Det mindsker afhængigheden af individuel opvarmning med olie og gas og dermed afhængigheden af at importere fossile brændsler. Danmark har sat sig et mål om at skabe en fossilfri energiforsyning allerede i Ud over, at det rent Danmarks og EU s selvforsyningsgrad Eurostat Pct DK's Selvforsyningsgrad pct. EU (15) gennemsnit for selvforsyningsgrad Tak til medlemmer af Fjernvarmeindustrien DBDH og FIF Marketing A/S Dansk Shell Shell Naturgas AS Scan Industries ABB A/S Acti-Chem A/S Advokatfirma Energi og Miljø Aerovit A/S AffaldVarme Århus Air Fröhlich ApS ALcontrol Miljø Laboratorium Alectia A/S Alfa Laval Nordic A/S Alfred Priess Aon Denmark A/S ARC ARCON Solar A/S ARKIKON Armatec A/S Averhoff Energi Anlæg A/S BL Thermografi / EL:CON B.V. Electronic A/S BDO Scanrevision Belimo A/S BelmaFlex Bravida Danmark A/S Brix & Kamp Energi A/S Broen A/S Brunata A/S Brøndum BWSC Bøgesø Maskinfabrik Ovnbyg Clorius Controls A/S Codan Forsikring CORYHEX COWI A/S CTR Dale Energi ApS Dall Energy Dan Delktron Danasupply Danfoss A/S Danfoss Redan A/S Danfoss VLT Drives Danish Crane Building A/S Danish Energy Systems A/S Dan-Iso A/S Dansk Automation og Analyse A/S Dansk Energi Service Dansk Fjv. Geotermiselskab Dansk Gasteknisk Center Dansk Kedel Kemi Dansk Skorstens Teknik A/S Dansk Solar Energi ApS Danske Commodities A/S Danstoker A/S Dantaet Electronics A/S DCC Energi Center Deloitte Revisionsselskab DESMI Danmark A/S DFF-EDB A.m.b.a. DFP DGtek A/S Diehl Metering DLA Agro Energy DME DONG Energy EKF ElectroCare ApS E.ON Danmark A/S EMD International Energi Danmark A/S EnergiMidt EnergyAware ApS epc technology a/s EuroTherm F.W. Rørteknik FH Automation Filcon A/S Fjernvarme Fyn Flexcon Fontenay Rør A/S FORCE Technology Forsyning Helsingør Frederiksberg Forsyning Frese Gastech-Energi A/S GEA Heat Exchangers GE Jenbacher Gemina Termix Prod. A/S Gjensidige Forsikring GMF A/S Grontmij Grundfos Grønbech & Sønner A/S Gustaf Fagerberg A/S Hach Lange Halicon ApS Hansen Agenda Harald V. Lassen A/S Harde A/S Harry Kudsk Fjernvarme Service ApS Heinsen & Agger Hentech Solution A/S HMN Gashandel HOFOR Hollensen Energy A/S Holst, Advokater Horten Hydro Alumin. Precis. Tubing Hydro-X A/S Industrivarme A/S Informi GIS A/S Ingeniørf Mogens Præst Inopower Intego A/S Intergraph Danmark A/S IN-THERM AS Isoplus Fjernvarmeteknik A/S Ivar Lykke Kristensen, Rådgivende J.E. Juncker A/S JH Dyk Jord- og Fjernvarmeentreprenør JPH-Rådgivende Ingeniører JPL Proces Optimering Justsen Energiteknik A/S Kamco A/S Kamstrup A/S Kierulff A/S Kommunekredit Kompas Kommunikation KPMG Krüger Aquacare A/S Kurt Andersen Thermografi L&H-Rørbyg A/S Landis+Gyr A/S Lauridsen Industri LH Energy A/S Lin-Ka Maskinfabrik A/S LINATECH LOGSTOR A/S LuVa Consult ApS Mal-tek Markedskraft Danmark A/S Max Weishaupt A/S Metro Therm A/S Milton Megatherm A/S Mita-Teknik MN Rørmontage ApS Naturgas Fyn NCC Construction Danmark NEAS Energy A/S Niras NISSEN energi teknik a/s Nomitec Nord Pool Gas Nordisk Wavin Norenergi Norisol A/S Novotek A/S OK a.m.b.a Palle B. Thomsen A/S Parker Hannifin Danmark Pernexus Systems PHE Nordic ApS PlanEnergi Plan & Projekt A/S Pon Power A/S PriceWaterhouse Pro-Pipe Support Præcisions Teknik as Pureteq A/S Q8- Kuwait Petroleum A/S Q-Star VVS A/S Raklev Smedevirksomhed Rambøll Refcon A/S Relacom Denmark Robert Bosch A/S Rolls-Royce Marine A/S Rørkald ApS Salling Plast Saseco ApS SAV-Danmark A/S ScanComposit ApS Schmidt & Danielsen A/S Schneider Electric Set ehf. Röraverksmiðja Siemens A/S Silhorko - Eurowater A/S Simatek A/S SK Forsyning A/S SKAtek A/S Skude & Jacobsen A/S, Rådg.Ing. Solar Lightning ApS Sondex Service A/S Sonlinc A/S SPX Flow Technology Star Pipe Nordic Stateview AB SteelTank A/S Steffca /S Støvsugerspecialisterne Danmark A/S Sulzer Pumps Denmark A/S SUNMARK Søberg Energi & Miljø A/S TA Hydronics A/S Teknologisk Institut Thermapipe ApS Thvilum ApS Tjæreborg Industri A/S Topp Trykluft A/S TVIS Uldall Maskin-Teknik Uponor Wirsbo A/S Vagn Hansen A/S Varmodan A/S VEKS Vestforbrænding Viega A/S Viessmann A/S Vølund Varmeteknik Weiss A/S Wicotec Kirkebjerg A/S WILO Danmark A/S Wärtsilä Danmark A/S Xergi A/S YIT A/S ØKO-TECH Energi ApS Østergaard Entreprise Aalborg CSP AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Aalborg Engineering A/S Medlemsliste februar 2013 side 14 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 15

9 FIF Marketing Merkurvej Kolding DENMARK Tlf Fax Stæhr Johansens Vej Frederiksberg DENMARK Tlf

Fjernvarmeindustrien 2008

Fjernvarmeindustrien 2008 Fjernvarmeindustrien 2008 Rapport om dansk fjernvarmeindustri Indledning I denne rapport præsenteres fjernvarmens rolle i det danske samfund set i forhold til økonomi og klima. COWI A/S har udarbejdet

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

FJERNVARMEBRANCHEN RAPPORT. Omsætning Beskæftigelse Eksport Potentialer og barrierer

FJERNVARMEBRANCHEN RAPPORT. Omsætning Beskæftigelse Eksport Potentialer og barrierer FJERNVARMEBRANCHEN RAPPORT Omsætning Beskæftigelse Eksport Potentialer og barrierer I denne rapport præsenteres fjernvarmens rolle i det danske samfund set i forhold til økonomi og klima. COWI A/S har

Læs mere

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010 Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme Varmepumpedagen 12. oktober 2010 DSF repræsenterer de væsentlige interessenter i solvarme-teknologien i Danmark ARCON Solar Ellehauge & Kildemoes NIRAS

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Fjernvarmen er i vækst

Fjernvarmen er i vækst April 2017 Fjernvarmen er i vækst Meter for meter bliver der lagt nye fjernvarmerør i den danske jord. I 2016 blev flere end 19.000 danske husstande tilsluttet fjernvarmen, der dermed har en historisk

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017 IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 6. april 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2025 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program

Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Fokusgruppe strategimøde Det østjyske bybånd 29. april 2014 Per Kristensen kristensen consult aps Regeringens/Folketingets mål: 2020: 50

Læs mere

Cleantech. Udvikling Fyn 2.0

Cleantech. Udvikling Fyn 2.0 Cleantech Udvikling Fyn 2.0 Hvad er Cleantech? Hvad er Cleantech? Energilagring Bæredygtige materialer Energieffektivisering Vand og spildevand CLEANTECH Infrastruktur Distribution Luft og miljø VE og

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER FLEX CITIES, TEMADAG, 20. AUGUST 2014 ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER MORTEN HOFMEISTER SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER Status for samarbejde

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre?

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse Ea Energianalyse a/s 1 1000 PJ Danmarks bruttoenergiforbrug 800 600 400 Kul Naturgas VE 200 0 Olie 1960 1970

Læs mere

Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning

Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning Fjernvarme - fremtidssikret varme til jeres ejendom Gennem årene har vi

Læs mere

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING DANSK BETONFORENING BETONREPARATION OG RENOVERING 2016, 2. FEBRUAR SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING - UDBYGNING AF SKÆRBÆKVÆRKET TIL BIOMASSEPRODUCERET FJERNVARME OMSTILLING AF VARMEFORSYNINGEN I TREKANTSOMRÅDET

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 1. december 2016

ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 1. december 2016 ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 1. december 2016 FREMTIDENS ENERGI ER SMART ENERGI Samarbejde mellem forsyningsområderne Store

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Baggrund, Formål og Organisation

Baggrund, Formål og Organisation Baggrund, Formål og Organisation Om projektet Varmeplan Dansk Design Center 9 juni 2008 Inga Thorup Madsen Disposition Lidt fjernvarmehistorie Status for fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet Om projektet

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Specialkonsulent Jørgen Risom, BSc Eng. Rejseholdet for store varmepumper jri@ens.dk Ver. 10-09.2015 Den grønne omstilling

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommune Hanne Christensen, Center for Miljø hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommunes Københavns Klimaplan Energiforsyning i København Nordhavn en ny bæredygtig bydel Amager Fælled Bykvarter et udredningsprojekt

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme 4DH hvad og hvorfor Solvarme Solvarme I fjernvarmen Fremtidens fjernvarme Carsten Bojesen Afdeling for Energiteknik Aalborg Universitet 4. Generation

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen Urban Efficiency Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen 1 Public Affairs & Sustainability 26. October 2016 Virkeligheden 40% 75-90% af vore bygninger vil stadig være i brug i 2050 250.000 Den daglige

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Varmepumpers rolle i den vedvarende energiforsyning

Varmepumpers rolle i den vedvarende energiforsyning Varmepumpedagen 2016 9. september 2016, Eigtveds Pakhus, København Varmepumpers rolle i den vedvarende energiforsyning Henrik Lund Professor in Energy Planning Aalborg University Den langsigtede målsætning

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

NYT FRA DANSK FJERNVARME

NYT FRA DANSK FJERNVARME DFJ NYT FRA DANSK FJERNVARME Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. maj 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu. Regulering af fjernvarmen 500

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere