Fjernvarmeindustrien 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeindustrien 2012"

Transkript

1 Fjernvarmeindustrien 2012 Rapport om en branche i vækst

2 Indledning Stadig mere og grønnere fjernvarme i DK I denne rapport præsenteres fjernvarmens rolle i det danske samfund set i forhold til økonomi og klima. Cowi A/S har udarbejdet rapporten, der bygger på data fra Energistyrelsen og fra en spørgeskemaundersøgelse Fjernvarmen er alfa og omega i den danske energiforsyning Martin Lidegaard Klima-, energi- og bygningsminister Fjernvarme dukkede op i de store byer i takt med elektrificeringen i 1920erne. Overskudsvarmen fra el-produktionen blev udnyttet lokalt via fjernvarmenettet. I 1950erne opstod mange nye anlæg i takt med vandringen fra land til by, og i 1960erne var det især i de mange nye forstæ- retningsejendomme, ligesom tilslutning af industriejendomme er stigende. Selvom den grundlæggende idé - at distribuere varmt vand - ikke er ændret, sker der løbende forbedringer for blandt virksomhederne i fjernvarmeindustrien samt fra der, at fjernvarmen slog rod på lokalt initiativ. I 1980erne at øge effektiviteten af anlæggene. Lavere temperaturer Dansk Fjernvarme. efter energikriserne kom et nyt fjernvarmeboom. Målet i ledningsnettene, bedre rørsystemer og on-line opti- var da at reducere vores afhængighed af importeret olie. mering af driften vha. af flere informationer om forbrug Redaktionen er afsluttet i marts og varmebehov iht. vejrprognoser, bidrager til lavere I de seneste år er klimaet kommet højt på dagsorde- varmetab. Varmelagring er en anden mulighed for at nen, og fjernvarmen spiller igen en nøglerolle, idet alle afbalancere og optimere forholdet mellem produktion og former for vedvarende energi eller overskudsvarme kan forbrug, så brugen af fossile brændsler minimeres. udnyttes, hvorved udledningen af falder. Andelen af biomasse og vedvarende energi i sektoren er kraftigt Branchen har intensiveret sit fokus på forskning, ud- stigende og udgjorde i %. vikling og demonstration af ny teknologi og en række væsentlige forsknings- og udviklingsprojekter er sat i På denne baggrund ekspanderer fjernvarmen igen. gang. Folketinget har i 2012 taget nye initiativer, som Eksisterende anlæg udvides, og byer, som ikke i nævne- skal øge effektiviteten i vores energiforsyning - herunder værdigt omfang har haft fjernvarme før, er nu i gang med også fjernvarmesektoren. at etablere ledningsnet. Målet er, at op til 75 % af alle boliger vil have fjernvarme i løbet af få år. Dertil kommer forsyning af et stort antal institutioner, kontor- og for- Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion, procentvis fordeling Energistatistik 2011, Energistyrelsen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vedvarende energi m.m Kul Naturgas olie Solvarmeanlæg er under kraftig udbygning overalt i landet. I 2012 udgjorde det samlede antal m 2 solfangere m 2. I 2030 er der planlagt en fordobling af aralet af solfangere til fjernvarmebrug. 0% side 2 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 3

3 Grøn fjernvarme i vækst Danmarks -emissioner ville have været 8-11 mio. tons højere i dag uden fjernvarme og kraftvarme. Connie Hedegaard, EU s Klimakommisær Omsætning Fjernvarmeværkernes omsætning genereres lokalt via distribution af varme til lave priser og udgør 20 mia. DKK. Hertil er der omsætning fra leverandører som servicerer danske og udenlandske fjernvarmeværker med produkter og tjenesteydelser. Den samlede fjernvarmebranches 1 omsætning var i 2011 på over 30 mia. DKK. Beskæftigelse Der er i alt direkte beskæftigede i fjernvarmebranchen. De er tilknyttet den lokale varmedistribution og servicering af fjernvarmenettet eller beskæftiger sig med eksport af fjernvarmeteknologi eller tjenesteydelser. Hertil kommer en række indirekte jobs eller afledte jobs 2, som kan henføres til at fjernvarmeværkerne årligt forventes at investere 4-5 mia. kr. i den grønne omstilling, der estimeres til godt beskæftigede. Der er frem mod 2020 forventninger om at fjernvarmebranchen øger beskæftigelsen med yderligere nye arbejdspladser. Eksport Eksporten af fjernvarme- og fjernkølingsprodukter samt tjenesteydelser er steget med 33 % siden 2007, hvilket er næsten fire gange mere end stigningen i den samlede danske eksport. I dag eksporterer fjernvarmeindustrien for cirka 5 mia. DKK, hvilket svarer til 8 % af den samlede danske eksport af energiteknologi. Eksporten forventes at blive tredoblet frem mod 2020 og drives især af eksport til Rusland og Kina. Der er et stort uudnyttet potentiale for dansk eksport af fjernvarme og fjernkølingsprodukter samt tjenesteydelser. Potentialet på de største markeder, hvor danske virksomheder allerede har stærkt fodfæste, anslås til mere end 50 gange den samlede installerede kapacitet i Danmark. Sammen med udbredelsen af fjernkøling er der store muligheder for at indfri fjernvarmeindustriens forventninger til en eksport på over 15 mia. DKK i udledning Fjernvarme er en bæredygtig forsyningsform, som har vist at effektivitetsforbedringer, der sænker energiforbruget, er den letteste måde at reducere -udledning på. Udbredelse af fjernvarmen er således den væsentligste årsag til, at den danske -udledning er faldet, samtidig med at den økonomiske vækst er steget. Dette forhold er uden sidestykke i verden. Havde Danmark stoppet for udbredelsen af fjernvarme i 1990, var den samlede -udledning til rumopvarmning 40 % højere i dag. I 2011 var Danmarks -udledning 26 % lavere end i 1990, og fjernvarmens udledning pr. energienhed var i samme periode 46 % lavere. Selvforsyning Danmark har siden 1997 været selvforsynende med energi, hvilket primært skyldes fjernvarmen, da olie og naturgas i mindre grad bliver brugt til opvarmning. Uden fjernvarmen ville Danmark i 2011 ikke være selvforsynende med olie og gas. Når Danmarks reserver af olie og gas svinder ind, vil fjernvarmens brændselsfleksibilitet være en vigtig faktor for at bevare Danmarks selvforsyning. I dag eksporterer fjernvarmeindustrien for cirka 5 mia. DKK. Eksporten forventes at blive tredoblet til 15 mia. DKK frem mod Fjernvarmebranchen er den samlede betegnelse for fjernvarmeværkerne og fjernvarmeindustrien (underleverandører til fjernvarmeværkerne). 2 Den indirekte beskæftigelse er beskæftigelsen af arbejdere og funktionærer ved råstofudvinding hos byggematerialeproducenter, forhandlere af byggevarer, transporterhvervene, arkitekter rådgivende ingeniører, advokater, revisorer, bygherrer og andre leverandører til fjernvarmebranchen side 4 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 5

4 Positiv samfundsøkonomi Tusindvis af nye arbejdspladser Fjernvarmebranchen i Danmark består af ca. 430 fjernvarmeværker og ca. 250 direkte underleverandører, der leverer alt fra kedler over fjernvarmerør, pumper, ventiler, varmevekslere og automatik til rådgivning samt flere tusinde løst tilknyttede VVS-virksomheder. Omsætningen for fjernvarmeværkerne såvel som for fjernvarmeindustrien er øget med 30% siden For fjernvarmeværkerne skyldes det primært øgede priser, mens det for fjernvarmeindustrien især skyldes øget eksport, men også øget omsætning, som følge af de danske fjernvarmeværkers grønne omstilling. Den samlede omsætning i fjernvarmebranchen udgjorde således over 30 mia. DKK i Der er forventninger til at omsætningen fortsat øges i branchen og i 2020 forventes omsætningen at have nået 47 mia. DKK. I 2011 omsatte fjernvarmeindustrien for i alt 10,2 mia. Det har vist sig, at energieffektiviseringer - såsom DKK, hvoraf 4,8 mia. DKK var eksportomsætning. I 2020 udbredelse af fjernvarme - er den økonomisk set mest forventes fjernvarmeindustriens omsætning at have nået optimale måde at sænke -udledningen på. Det er i 25 mia. DKK, hvilket er 255% mere end i Heraf gennemsnit cirka 5 gange så omkostningseffektivt som forventes eksportomsætningen at udgøre mere end 15 at udbrede vedvarende energi på individuelt niveau. mia. DKK. Det har siden 1979 været vedtaget ved lov, at enhver Omsætningen for salget af fjernvarme i Danmark Omsætning nåede udbygning af fjernvarmenettet i Danmark skal give en i 2011 op på 20 mia. DKK. Omsætningen afspejler kun entydig samfundsøkonomisk gevinst. Beskæftigede de omkostninger, der er forbundet med køb og distribution af varme samt servicering af fjernvarmenettet. Hertil kommer at fjernvarmeværkerne landet over årligt investerer for mellem 4 og 5 mia. kr. i grøn vækst. Lov om varmeforsyning af 2011: Formål og definition 1. Stk. 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt. Fjernvarmebranchen har de sidste 10 år, på trods af diverse kriser, haft en jævn stigning i antallet af beskæftigede, så der i 2011 var i alt direkte beskæftigede i branchen. Samlet set er der i dag 17% flere ansatte i fjernvarmebranchen end i Det skyldes, at den del af fjernvarmeindustrien, som arbejder med eksport, har øget beskæftigelsen med 23%, mens den del af fjernvarmebranchen, som arbejder med levering af fjernvarme i Danmark, har øget beskæftigelsen med 12%. Fjernvarmebranchen har store forventninger til øget beskæftigelse frem mod 2020, hvor der forventes at være næsten beskæftigede, hvilket er over flere end i 2011 og svarer til en øget beskæftigelse på 39%. Heraf forventer fjernvarmeindustrien at over vil være beskæftiget med eksport og det er en stigning på 75% ift. 2011, hvor antallet af beskæftigede er Beskæftigede 2/3 of the fuel we use to produce power is wasted - CHP can more than double this efficiency. Mr. Nobou Tanaka, Former Executive Director IEA Fjernvarmeværkerne og de direkte tilknyttede underleverandører beskæftiger cirka personer med at levere varme til de godt 1,6 mio. husstande og til en stor del af de private og offentlige kontorer, forretninger og institutioner. Hertil skaber fjernvarmeværkernes årlige investeringer i grøn omstilling yderligere indirekte jobs hos arbejdere og funktionærer ved råstofudvinding hos byggematerialeproducenter, forhandlere af byggevarer, transporterhverv, arkitekter, rådgivende ingeniører, advokater og revisorer samt bygherrer m.v. Det estimeres således at der samlet er mindst direkte eller indirekte beskæftigede med levering af fjernvarme i Danmark. Omsætning i den danske fjernvarmebranche Dansk Fjernvarme og Energistatistik DKK i mia 2012 samt spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S Antal beskæftgede Oms. fjernvarmebranchen i alt Oms. fjernvarmeværkerne Oms. fjernvarmeindustrien Beskæftigede i den danske fjernvarmebranche Spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S Antal beskæftgede Oms. fjernvarmebranchen i alt Oms. fjernvarmeværkerne Oms. fjernvarmeindustrien Beskæftigelse i alt Fjernvarmebranchen Danmark Fjernvarmeindustrien Eksport Beskæftig Fjernvarm Fjernvarm side Rapport 2008 om 2009 en branche 2010 i vækst Rapport om en branche i vækst side 7

5 En milliard-eksportindustri Fra at være en dansk industri, som hovedsagelig leverede produkter til den hjemlige udbygning af fjernvarmesystemet, har fjernvarmeindustrien i de sidste 20 år udviklet sig til i dag at være en milliard-eksportindustri med nogle af Danmarks største virksomheder som de centrale spillere. Danmark har et af de mest veludbyggede varmenet. Det er en styrke som danner grundlag for at kunne eksportere teknologi og viden Bent Hansen, Formand for Danske Regioner Virksomhederne i fjernvarmeindustrien har med udgangspunkt i det konkurrenceprægede danske marked udviklet sig til at levere den absolut højeste kvalitet på fjernvarmerelaterede produkter til resten af verden. Fjernvarmeindustrien er gået fra at være en lokal nicheindustri til at være en global aktør. De vigtigste aktører på eksportmarkedet er komponentleverandører og rådgivere. Flere af aktørerne er internationale med en stor andel af deres samlede indtjening uden for landets grænser. Eksporten er, på trods af den globale krise, øget med over 30% fra 2007 til 2011, hvor eksportindtægterne rundede små 5 mia. DKK, hvilket svarer til 8% af den samlede danske eksport af energiteknologi. Virksomhederne forventer de kommende år at en kraftig vækst i eksporten af fjernvarme- og fjernkølingsteknologi og rådgivning vil fortsætte, så de direkte eksportindtægter til Danmark vil runde 8 mia. DKK i 2015 og ikke mindre end 15 mia. DKK i Der er således en forventning om en 3-dobling af eksporten frem mod Kombineret med en forstærket indsats i forskning, udvikling og demonstration især inden for vedvarende energi og overskudsvarme vil en udbygning af fjernvarmen og især fjernkølingen i Danmark kunne sænke -udledningen yderligere og give danske eksportvirksomheder en international konkurrencefordel. Fjernvarmeindustriens eksport Spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S DKK i mia Anshan er spydspids for Kinas stålindustri, og byen huser Kinas største stålværksfabrik. Danfoss og COWI har udviklet en løsning, der genbruger varmen fra stålfabrikken og dermed har store energieffektive og miljømæssige fordele side 8 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 9

6 Vækstmarkeder: Rusland og Kina Den danske model Fjernvarmeindustrien i Danmark leverer produkter og ydelser til de vigtigste markeder i verden. Selvom EU15 stadig er det største marked og modtager ca. halvdelen af den danske fjernvarmeteknologieksport, udgør især Rusland og CIS-landene en større og større del af den samlede eksport og eksporten er øget med 82 % siden De største eksportpotentialer for dansk fjernvarme- og fjernkøleindustri ligger i Rusland og især i Kina. Fjernvarmeindustrivirksomhederne forventer således at eksporten til Kina i 2020 øges med 4,5 mia. DKK og eksporten til Rusland og CIS-landene øges med 3,3 mia. DKK. Tilsammen er forventningen at over halvdelen af den danske eksport går til disse lande. Et andet eksempel er den installerede kapacitet af fjernkøling i Mellemøsten, som alene er 100 gange større end i Danmark, og denne størrelse kan tredobles inden Den stigende efterspørgsel efter fjernvarme og fjernkøling skyldes, at der er tale om energieffektive løsninger, som både sænker CO2-udledningen og afhængigheden af fossile brændsler. Løsningerne kan tilpasses alle projektstørrelser. I Kina udføres flere små projekter med store resultater, men større og større projekter implementeres. Et eksempel herpå er i Anshan, som er et byområde på størrelse med Sjælland, nordøst for Beijing. Som det øvrige Kina fyrer man også her med kul. Men ønsket om en mere stabil varmeforsyning, mærkbart renere luft og et bedre indeklima til de flere end 1,8 millioner indbyggere i det tæt befolkede byområde har fået regeringen til at træffe en beslutning om at reducere brugen af kul og i stedet udnytte overskudsvarme via fjernvarmen. Anshan er spydspids for Kinas stålindustri, og byen huser Kinas største stålværksfabrik. Danfoss og COWI har udviklet en løsning, der genbruger varmen fra stålfabrikken og dermed har store energieffektive og miljømæssige fordele. Kulosen hænger i dag tungt over Anshan og har gjort det i mange år. Men den kinesiske regering arbejder nu målrettet mod at reducere forureningen, og det nye varmetransmissionssystem sikrer netop det. I runde tal vil lokalbefolkningen reducere deres udslip med ton per år. Forureningen er i dag så massiv, at man kan se forskellen med det blotte øje. I Danmark er det samlede energiforbrug ikke steget, selvom der har været vækst i den danske økonomi. Det fænomen betegnes det danske eksempel, som er enestående i forhold til andre lande. Årsagen til at energiforbruget ikke er steget, er den stigende udbredelse af fjernvarme, specielt efter Fjernvarme leveres i dag til 1,6 mio. husstande, hvilket svarer til 63% af alle boliger. Dertil kommer offentlige og private virksomheder inden for handel og service, hvis opvarmning for 61% vedkommende dækkes af fjernvarme. Samlet set står de to grupper for at aftage 91% af det samlede fjernvarmeforbrug. Herudover leveres en mindre del til fremstillingsindustrien og gartnerier. Fjernvarmeproduktionen er steget med 42% siden I samme periode er -udledningen fra fjernvarmeproduktionen reduceret med 23%. Det skyldes primært ændret brug af brændsler og optimeret varmeproduktion. Udviklingen afspejler sig i, at - Fjernvarme og kraftvarme er den vigtigste faktor bag de danske - reduktioner. Connie Hedegaard, EU s Klimakommisær udledningen fra produktion af fjernvarme i forhold til produceret varmemængde er faldet med 46%. Denne udvikling har betydet, at Danmark har sænket sit -udledning med 26% siden 1990, selvom øgede emissioner fra specielt transport har trukket i den modsatte retning. Fjernvarme er et bæredygtigt forsyningssystem, som også i fremtiden vil være en af de væsentligste måder, hvorpå Danmark kan sænke sine -udledning og opnå de politisk fastlagte emissionsmål. Fjernvarmeindustriens eksport fordelt på hovedmarkeder Fjernvarmeindustriens eksport fordelt på hovedmarkeder Spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S Eksport i mia DKK 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Kina Rusland og CIS Vesteuropa Østeuropa Andre markeder Nordamerika Fjernvarmens samlede klimapåvirkning Fjernvarmens samlede klimapåvirkning Energistatistik 2011 og beregninger fra COWI A/S Index 170 Fjernvarmeproduktion - TJ Bruttoenergiforbrug i alt DK's CO2-udledning i alt Fjernvarmens CO2-udledning / produktion side 10 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 11

7 Mærkbar effekt for klimaet Beslutningen om at udbygge fjernvarmeforsyningen blev truffet i kølvandet af 1970ernes oliekriser. Når udbygningen er fortsat gennem årtier herefter, skyldes det både den samfundsøkonomiske og miljømæssige gevinst ved fjernvarme. Hvis udbygningen af fjernvarmenettet ikke var fortsat efter 1990, og hvis nye husstande og erhvervsejendomme i stedet var blevet opvarmet med individuelle naturgas- eller oliefyr, så ville Danmark i dag udlede cirka 2,7 mio. tons mere om året, end det er tilfældet i dag, se nedenstående graf. Det svarer til 1/3 af den mængde, som Danmark i EUregi har forpligtet sig til at nedbringe -udledningen med inden 2020, hvad angår transport, boliger og landbrug. Det største potentiale for at udbrede anvendelsen af fjernvarme og dermed en fortsat sænkning af den danske -udledning ligger især i byområder. Specielt ligger der en stor, miljømæssig gevinst i at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Den stiplede sorte kurve nedenfor viser, hvilken indvirkning det ville have haft på den samlede - De -mæssige fordele ved at konvertere har længe været overset og glemt. Nu er tiden inde til at få det frem i lyset igen, for vi sparer både -udslippet fra naturgassen og får et varmesystem, som er fleksibelt og fremtidssikret, fordi det kan udnytte alle former for brændsler. Hanne Christensen, Direktør Miljø, Rambøll udledning fra opvarmning af husstande samt handelsog serviceerhvervene, hvis det danske fjernvarmenet ikke var blevet yderligere udbygget efter 1990, men i stedet erstattet af opvarmning fra naturgas og olie. Faldet i kurven efter 1999 skyldes konvertering fra olie til naturgas og udbredelsen af vedvarende energi. Den grønne kurve viser den faktiske udvikling med fjernvarme. Forskellen mellem de to linjer er de ca. 2,7 mio. tons, der afspejler fjernvarmens positive effekt på den danske -udledning. Varmeforbruget steg i perioden med 4%, hvilket afspejles i søjlerne. I samme periode faldt den reelle -udledning ved varmeproduktion med 42%. Effekt af at udvide med fjernvarme fra Effekt af at udbygge fjernvarmenettet fra Energistatistik 2011 og beregninger ton CO2 TJ Hele 80% af fjernvarmen stammer fra overskudsvarme fra elproduktion. Affaldsforbrænding udgør 1/5 af den samlede danske fjernvarmeproduktion. Det første affaldsforbrændingsanlæg i Danmark blev opført på Frederiksberg i fra COWI A/S Rumopvamning i alt Faktiske CO2-udledning CO2-udledning udb af fjv fra side 12 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 13

8 Fleksibel og fossilfri energiforsyning Danmark har siden 1997 været selvforsynende samfundsøkonomisk er godt og giver en væsentlig med energi i dag som det eneste land i EU. Denne miljøgevinst, vil det også øge forsyningssikkerheden, selvforsyning vil gradvist falde i takt med, at olie- og når de danske olie- og gasreserver forsvinder. gasreserverne i Nordsøen udtømmes. Energistyrelsen forventer, at selvforsyning med olie og gas vil slutte i Den danske fjernvarmemodel kan levere en af løsningerne for at nå målet, fordi systemet giver mulighed for 2016, hvor Danmark igen vil værre netto-importør af olie og gas. at skifte brændselstype i forhold til, hvad der forekommer rentabelt nu og i fremtiden. Samtidig er fjernvarme en sikker og stabil varmeforsyningsform. Uden fjernvarme ville Danmark ikke have været selvforsynende med olie og gas i så mange år. Fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra industriproduktion og el-produktion og bliver i højere og højere grad produceret af indenlandske, vedvarende energikilder såsom biomasse, affald og geotermi. Det mindsker afhængigheden af individuel opvarmning med olie og gas og dermed afhængigheden af at importere fossile brændsler. Danmark har sat sig et mål om at skabe en fossilfri energiforsyning allerede i Ud over, at det rent Danmarks og EU s selvforsyningsgrad Eurostat Pct DK's Selvforsyningsgrad pct. EU (15) gennemsnit for selvforsyningsgrad Tak til medlemmer af Fjernvarmeindustrien DBDH og FIF Marketing A/S Dansk Shell Shell Naturgas AS Scan Industries ABB A/S Acti-Chem A/S Advokatfirma Energi og Miljø Aerovit A/S AffaldVarme Århus Air Fröhlich ApS ALcontrol Miljø Laboratorium Alectia A/S Alfa Laval Nordic A/S Alfred Priess Aon Denmark A/S ARC ARCON Solar A/S ARKIKON Armatec A/S Averhoff Energi Anlæg A/S BL Thermografi / EL:CON B.V. Electronic A/S BDO Scanrevision Belimo A/S BelmaFlex Bravida Danmark A/S Brix & Kamp Energi A/S Broen A/S Brunata A/S Brøndum BWSC Bøgesø Maskinfabrik Ovnbyg Clorius Controls A/S Codan Forsikring CORYHEX COWI A/S CTR Dale Energi ApS Dall Energy Dan Delktron Danasupply Danfoss A/S Danfoss Redan A/S Danfoss VLT Drives Danish Crane Building A/S Danish Energy Systems A/S Dan-Iso A/S Dansk Automation og Analyse A/S Dansk Energi Service Dansk Fjv. Geotermiselskab Dansk Gasteknisk Center Dansk Kedel Kemi Dansk Skorstens Teknik A/S Dansk Solar Energi ApS Danske Commodities A/S Danstoker A/S Dantaet Electronics A/S DCC Energi Center Deloitte Revisionsselskab DESMI Danmark A/S DFF-EDB A.m.b.a. DFP DGtek A/S Diehl Metering DLA Agro Energy DME DONG Energy EKF ElectroCare ApS E.ON Danmark A/S EMD International Energi Danmark A/S EnergiMidt EnergyAware ApS epc technology a/s EuroTherm F.W. Rørteknik FH Automation Filcon A/S Fjernvarme Fyn Flexcon Fontenay Rør A/S FORCE Technology Forsyning Helsingør Frederiksberg Forsyning Frese Gastech-Energi A/S GEA Heat Exchangers GE Jenbacher Gemina Termix Prod. A/S Gjensidige Forsikring GMF A/S Grontmij Grundfos Grønbech & Sønner A/S Gustaf Fagerberg A/S Hach Lange Halicon ApS Hansen Agenda Harald V. Lassen A/S Harde A/S Harry Kudsk Fjernvarme Service ApS Heinsen & Agger Hentech Solution A/S HMN Gashandel HOFOR Hollensen Energy A/S Holst, Advokater Horten Hydro Alumin. Precis. Tubing Hydro-X A/S Industrivarme A/S Informi GIS A/S Ingeniørf Mogens Præst Inopower Intego A/S Intergraph Danmark A/S IN-THERM AS Isoplus Fjernvarmeteknik A/S Ivar Lykke Kristensen, Rådgivende J.E. Juncker A/S JH Dyk Jord- og Fjernvarmeentreprenør JPH-Rådgivende Ingeniører JPL Proces Optimering Justsen Energiteknik A/S Kamco A/S Kamstrup A/S Kierulff A/S Kommunekredit Kompas Kommunikation KPMG Krüger Aquacare A/S Kurt Andersen Thermografi L&H-Rørbyg A/S Landis+Gyr A/S Lauridsen Industri LH Energy A/S Lin-Ka Maskinfabrik A/S LINATECH LOGSTOR A/S LuVa Consult ApS Mal-tek Markedskraft Danmark A/S Max Weishaupt A/S Metro Therm A/S Milton Megatherm A/S Mita-Teknik MN Rørmontage ApS Naturgas Fyn NCC Construction Danmark NEAS Energy A/S Niras NISSEN energi teknik a/s Nomitec Nord Pool Gas Nordisk Wavin Norenergi Norisol A/S Novotek A/S OK a.m.b.a Palle B. Thomsen A/S Parker Hannifin Danmark Pernexus Systems PHE Nordic ApS PlanEnergi Plan & Projekt A/S Pon Power A/S PriceWaterhouse Pro-Pipe Support Præcisions Teknik as Pureteq A/S Q8- Kuwait Petroleum A/S Q-Star VVS A/S Raklev Smedevirksomhed Rambøll Refcon A/S Relacom Denmark Robert Bosch A/S Rolls-Royce Marine A/S Rørkald ApS Salling Plast Saseco ApS SAV-Danmark A/S ScanComposit ApS Schmidt & Danielsen A/S Schneider Electric Set ehf. Röraverksmiðja Siemens A/S Silhorko - Eurowater A/S Simatek A/S SK Forsyning A/S SKAtek A/S Skude & Jacobsen A/S, Rådg.Ing. Solar Lightning ApS Sondex Service A/S Sonlinc A/S SPX Flow Technology Star Pipe Nordic Stateview AB SteelTank A/S Steffca /S Støvsugerspecialisterne Danmark A/S Sulzer Pumps Denmark A/S SUNMARK Søberg Energi & Miljø A/S TA Hydronics A/S Teknologisk Institut Thermapipe ApS Thvilum ApS Tjæreborg Industri A/S Topp Trykluft A/S TVIS Uldall Maskin-Teknik Uponor Wirsbo A/S Vagn Hansen A/S Varmodan A/S VEKS Vestforbrænding Viega A/S Viessmann A/S Vølund Varmeteknik Weiss A/S Wicotec Kirkebjerg A/S WILO Danmark A/S Wärtsilä Danmark A/S Xergi A/S YIT A/S ØKO-TECH Energi ApS Østergaard Entreprise Aalborg CSP AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Aalborg Engineering A/S Medlemsliste februar 2013 side 14 Rapport om en branche i vækst Rapport om en branche i vækst side 15

9 FIF Marketing Merkurvej Kolding DENMARK Tlf Fax Stæhr Johansens Vej Frederiksberg DENMARK Tlf

Fjernvarmeindustrien 2008

Fjernvarmeindustrien 2008 Fjernvarmeindustrien 2008 Rapport om dansk fjernvarmeindustri Indledning I denne rapport præsenteres fjernvarmens rolle i det danske samfund set i forhold til økonomi og klima. COWI A/S har udarbejdet

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER FLEX CITIES, TEMADAG, 20. AUGUST 2014 ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER MORTEN HOFMEISTER SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER Status for samarbejde

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program

Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Fokusgruppe strategimøde Det østjyske bybånd 29. april 2014 Per Kristensen kristensen consult aps Regeringens/Folketingets mål: 2020: 50

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 10. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner

Læs mere

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk Invitation Medlemsmøde I SOLENS TEGN Dronninglund, 26. maj 2011 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til sommermedlemsmøde den 26. maj 2011 kl. 12.00. Denne gang

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

når god energi er inde i varmen

når god energi er inde i varmen når god energi er inde i varmen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Invitation FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015. www.fjernvarmeindustrien.dk

Invitation FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015. www.fjernvarmeindustrien.dk Invitation FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 I DEL: BESØG HOS VOJENS FJERNVARME II DEL: OPLÆG OG DEBAT: FOSSILFRIT DANMARK - KAN VI? VIL VI? VOJENS & GRAM, 10. SEPTEMBER 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

19. marts 2013 i Fællessalen, Folketinget, Christiansborg

19. marts 2013 i Fællessalen, Folketinget, Christiansborg Referat DBDH s ordinære generalforsamling 19. marts 2013 i Fællessalen, Folketinget, Christiansborg Gæstedeltagere: Lars Christian Lilleholt, MF Niels Høg Klausen, Wicotec Kirkebjerg Eva Rasmussen, FIF

Læs mere

2. Markedet for træpiller

2. Markedet for træpiller 2. Markedet for træpiller Kapitlet beskriver udviklingen i forbrug og priser på træpiller, samt potentialet for varmeforsyning med træpiller i Danmark. Potentialet for varmeforsyning med træpiller er beskrevet

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Systemeksport af fjernvarme

Systemeksport af fjernvarme Grøn Energi Systemeksport af fjernvarme Februar 2015 Systemeksport af fjernvarme Plan for danske virksomheders muligheder for at eksportere fjernvarmesystemer 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Risici

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Fuld tryk på visionerne i nye scenarier

VARMEPLAN. Hovedstaden. Fuld tryk på visionerne i nye scenarier Nyhedsbrev nr. 5 - maj 2009 Fuld tryk på visionerne i nye scenarier Januar måneds midtvejsseminar har sat sit præg på arbejdet i projekt Varmeplan, og nye scenarier for fremtidens forsyning har set dagens

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K Frederiksberg D. 9. december 2013 Vedr. Høringssvar i relation til Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Anders Stouge Energi Industrien I DI Dansk Gas Forenings årsmøde 15.-16. november 2007 Hotel Nyborg Strand Disposition Kort om Energi Industrien Eksport-status

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

Effektiv varmeplanlægning

Effektiv varmeplanlægning VARMETIPS nyhedsbrev til ENERGISEKTOREN #2 OKTOBER 2013 TEMA FREMTIDENS FJERNVARME- FORRETNING Effektiv varmeplanlægning Ifølge Varmeforsyningsloven skal kommunerne arbejde med varmeplanlægning som en

Læs mere

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren

Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren UDKAST 20. august 2015 Strategi for udvikling af fjernvarmesektoren i Hedensted Kommune Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 2 Indhold Baggrund side 3 Fjernvarme i dag side 6 Fjernvarme i fremtiden side

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang Omstillingen af energien i kommunerne Afdelingsleder John Tang Det er varme der efterspørges Fjernvarme kan anvende alle former for varme og brændsler samt levere fleksibilitet Elektricitet (Kraftvarme,

Læs mere

FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013

FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013 n o ti a it v n I FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013 1. DEL: SITE VISIT OG TEMA OM GRØN ENERGI SAMT UDVIKLING AF NYE TEKNOLOGIER 2. DEL: OPLÆG OG DEBAT: GREEN CITY DEVELOPMENT. ER DER PLADS TIL FJERNVARME

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Byrådet i Aarhus ønsker at tilgodese: Forsyningssikkerhed Mindre CO 2 Energieffektivitet

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Varmepumper i Lejre Kommune

Varmepumper i Lejre Kommune Varmepumper i Lejre Kommune version 0.2 Flemming Bjerke i samarbejde med Niels Hansen, NH-Soft Dette notat behandler brugen af varmepumper i Lejre Kommune som supplement til Klimaplanen 2011-2020 for Lejre

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Solvarme i Mou. Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri

Solvarme i Mou. Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri Solvarme i Mou Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri Side 2 af 18 Solvarme: I de senere år har solvarme for alvor vundet indpas i den danske fjernvarmeforsyning. Årsagen hertil skal findes i de stigende

Læs mere