BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019"

Transkript

1 BUDGET BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden budgetvedtagelsen for 2015, og hvor beslutningen indebærer at forslaget oversendes til budgetprocessen for Indhold FORSLAG TIL UDVIDELSER Digital infrastruktur Etablering af digitale infostandere Etablering af city-wifi til turister Inventar Pedershave/Ombygning/beklædning personale Etablering af tilbud om cykelture Medlemskab af Fishing Zealand... 8

2 900 Digital infrastruktur Frederikssund Kommune har i foråret igangsat projekt udrulning af digital infrastruktur med henblik på at undersøge kommunens muligheder for at påvirke markedet for højhastighedsinternet via fiber eller andre teknologier. En udrulning af digital infrastruktur er relevant for dels at øge produktiviteten i erhvervslivet, dels produktiviteten i kommunen og for at sikre større beskæftigelse blandt borgerne. De indledende analyser er udarbejdet af konsulentfirmaet Kuben Management, og er baseret på vidensindsamling i fortrolig dialog med eksisterende og potentielle leverandører af højhastighedsinternet i Frederikssund kommune. Status Siden TDC s opkøb af DONGs fiberaktivitet i området, har der været meget svag konkurrence og udrulningen af FTTH (fiber to the home) er yderst begrænset, da TDC i forvejen kan levere internet gennem kobbernettet (xdsl) eller igennem kablet tv-net (COAX). Det vurderes at boliger, svarende til 83%, i løbet af 2016 vil kunne opnå adgang 100 Mbit download og 30 Mbit opload gennem de eksisterende teknologier, heraf udgør fiberforbindelserne kun godt 5%. De øvrige husstande vil kunne få adgang via mobilnettet, hvor 4G-udrulningen i Frederikssund kommune er i gang. 4G-forbindelser kan i dag levere ca Mbit downloadhastigheder, alt efter antallet af tilsluttede brugere, samt påvirkning af vind og vejrforhold. Hos erhvervslivet er behovet for højhastighedsforbindelser og muligheden for at have mange samtidige opkoblinger større end hos private forbrugere. TDC tilbyder i dag fiberopkobling til ca. 40 pct. af de virksomhedsadresser, der er i kommunen. Det betyder, at der fortsat er ca. 60 pct. af virksomhederne i Frederikssund Kommune, der ikke har adgang til fiberinfrastruktur. Det er i den forbindelse værd at være opmærksom på, at den overvejende del af disse virksomheder ikke er beliggende i de tætte byområder, og at udgifterne derfor vil være relativt høje pr. tilslutning. Handlemuligheder Det vurderes, at 100/30 Mbit samt 4G hastigheder på sigt ikke vil være tilstrækkeligt til at understøtte den digitale samfundsudvikling, og da 60% af virksomhedsadresserne i Frederikssund Kommune ikke er omfattet af eksisterende udrulningsplaner for erhvervsfiberforbindelser er det relevant at undersøge kommunens handlemuligheder. Der er tre strategiske spor at følge: Model 1: Den offentlige model Model 2: Den private model Model 3: Det offentligt-private samarbejder (OPS-modellen) Model 1 Den offentlige model betyder, at Frederikssund Kommune investerer i en udrulning af digital (passiv) fiberinfrastruktur til alle kommunens bygninger, og til alle eksisterende virksomhedsadresser. Efter udrulning etableres et driftsudbud til en leverandør, der skal levere trafik og stå for drift og vedligeholdelse af den kommunale fiberinfrastruktur. Et foreløbigt skøn viser, at denne model vil have en samlet anlægspris på ca. 205 mio. kr. + udgifter til trafik, drift og vedligeholdelse. Model 2 I den private model udliciterer kommunen gennem udbud drift, vedligeholdelse og trafik af den kommunale fiberinfrastruktur, ligesom kommunens eksisterende fiberinfrastuktur sælges. Omvendt forpligter kommunen sig til at leje fiberinfrastrukturen tilbage igennem en længerevarende aftale. Denne model betyder mindre udgifter til udrulning, men kræver at der stilles tilstrækkelige garantier, herunder at kommunen f.eks. aftager bredbånd til alle medarbejdere bosiddende i kommunen, garanterer tilslutning af alle kommunens bygninger, etablerer tilslutning hos borgere i plejehjem, at kommunen indgår hostingaftale osv. Model 3 I OPS-modellen etableres en stor forening bestående af Frederikssund Kommune, alle kommunens virksomheder og alle kommunens borgere. Foreningen har til formål at sikre billig internetadgang via fiber til alle adresser i kommunen. Foreningen vil selv eje, vedligeholde og drive fiberinfrastrukturen, og selv stå for administrationen. En af ulemperne ved denne model er, at det er nødvendigt med en meget stor 2

3 penetration og processen derfor vil være langsommelig. Først når der er opnået en tilstrækkelig stor penetration i et område, kan udrulningen i området indledes gennem lånefinansiering. For alle tre modeller gælder, at der udestår et betydeligt administrativt arbejde med at udarbejde detaljerede analyser og beskrivelser af modellerne, herunder både økonomiske og juridiske at kvalitetssikre mulighederne. Det foreslås der for, at der afsættes 1 mio. kr. årligt de næste to år til projektansættelse af en administrativ medarbejder samt dækning af omkostninger til ekstern bistand. Målet er, at der indenfor de 2 år på tilstrækkeligt oplyst grundlag, vil kunne træffes politisk beslutning om kommunens fremtidige involvering i den digitale infrastruktur. Tilførelse af yderligere personaleressourcer Drift udgifter I alt

4 901 Etablering af digitale infostandere Administrationen har undersøgt mulighederne for etablering af digitale infostandere på udvalgte lokationer i kommunen. Det foreslås, at der i første omgang etableres et pilotforsøg med to digital infostandere i Skibby. Der har kommunen i forvejen eksisterende fiberforbindelse tæt ved Skibby Centrum, hvortil infostanderne forholdsvis let kan tilsluttes. Målet med infostanderne er, at give såvel turister som borgere mulighed for, gennem en lokal digital platform, at orientere sig i de mange tilbud og aktiviteter i Frederikssund Kommune, herunder hvad lokalsamfundene og erhvervslivet byder på. Pilotforsøget forslås iværksat med henblik på en senere vurdering af, om der skal etableres digitale infostandere flere steder i kommunen. Indholdet som vises på standerne vil blive etableret i samarbejde med turist- og erhvervsliv. For at etablere infostandere kræves der investeringer i såvel hardware som software og internetforbindelser, ligesom der skal indgås aftale med matrikelejerne om opsætning. Der er en løbende driftsudgift på datatrafik, samt service og vedligeholdelse af standere og forbindelser. Det skønnes, at etablering af yderlige 5 infostandere fordelt på de fire byer beløber sig til ca t.kr. Den største omkostning på øvrige mulige lokationer er, at der vil skulle etableres helt nye fiberforbindelser. Etablering af infostandere vil betyde en tidsvarende og digital markedsføring af Frederikssund Kommune, samt turist- og erhvervsliv på en synlig, tilgængelig og brugervenlig platform. Drift udgifter I alt

5 902 Etablering af city-wifi til turister Administrationen har undersøgt mulighederne for etablering af city-wifi på udvalgte lokationer i kommunen. Der er fremsat lovforslag (L157) som, hvis det vedtages, vil give kommunerne mulighed for at stille wifi gratis til rådighed for turister, med henblik på at medvirke til at forbedre kvaliteten i dansk turisme. Det gælder bl.a. service overfor turisterne, og service i forhold adgangen til turistinformation. For turister er det i dag naturligt løbende at søge information på destinationen. Derfor vil nem adgang til internettet bidrage til turisternes gode oplevelse af Danmark som turistdestination. Det forventes, at der med den kommende løsning vil skulle sætte en begrænsning på 1 times adgang til wifi pr. turist på en given lokation pr. dag. Det foreslås, at Frederikssund kommune i første omgang sigter mod etablering af city-wifi for turister to steder i kommunen: på Kalvøen (som både dækker lystbådehavnen, Vikingebopladsen samt Frederikssundhallen). Anlægsudgiften vil være ca. XX samt løbende drift ca. kr. XX ved Nordkajen i Frederikssund vil koste ca. XX i anlægsudgifter samt XX i løbende drift. Mulighederne for yderligere etablering af city-wifi til turister i Frederikssund vil skulle undersøges nærmere i samspil med leverandørerne på markedet, og forslag hertil vil derfor først kunne fremsættes i forbindelse med budget Forslaget er betinget af, at der etableres den nødvendige lovhjemmel, jf. ovenfor. Forbedret serviceniveau for turister Drift udgifter I alt

6 903 Inventar Pedershave/Ombygning/beklædning personale Der fremsættes følgende budgetønsker vedr. ældreområdet: Inventar til udbygningen af Pedershave: Behovet kan umiddelbart opgøres til ca. 1,3 mio. kr., og er beregnet med udgangspunkt i erfaringer første del af Pedershave. Det vil blive vurderet hvorvidt inventarudgiften kan afholdes af projektet, men indtil denne afklaring foreligger fremsættes behovet som et konkret budgetønske. Ombygning af De Tre Ege: Ombygning på en kommunal afdeling af De Tre Ege. Udgiften hertil er beregnet til ca kr. excl. moms. Øgede udgifter til beklædning: Driftsønske om at medarbejderne kan skifte beklædning hver dag som anbefalet af Sundhedsstyrelsen, i stedet for at de nu kun kan skifte 2-3 gange om ugen. Udgiften er ca. 1,3 mio. kr. årligt. Der kan ikke peges på finansiering indenfor eksisterende budget. Drift udgifter I alt Anlægs udgifter I alt

7 904 Etablering af tilbud om cykelture I flere kommuner har ældreområdet med succes etableret tilbud til ældre medborgere om cykelture på såkaldte duocykler (parallelcykel) med frivillige som chauffører. Udgiften til anskaffelse af 2 duocykler beløber sig til kr. incl. moms. Det er ikke muligt at anvise finansiering til dette inden for rammen i Punktet har været behandlet på Sundhedsudvalgets møde den 5. maj, og på baggrund af administrationens anbefaling blev forslaget oversendt til budgetprocessen for Drift udgifter I alt

8 905 Medlemskab af Fishing Zealand Frederikssund Kommune har fået en henvendelse fra Fishing Zealand, hvor de opfordrer til, at kommunen indgår i samarbejdet. Fishing Zealand blev endvidere nævnt som et tiltag, der kan styrke turismeomsætningen i kommunen, i et af høringssvarene til kommunens turismestrategi. Fishing Zealand er et samarbejde for alle kommuner på Sjælland og Øerne. Projektet blev oprettet af Danmarks Sportsfiskerforbund, Odsherred- og Vordingborg Kommuner. Siden oprettelsen har også Roskilde, Guldborgsund, Lejre, Kalundborg og Gribskov tilsluttet sig samarbejdet. Holbæk overvejer pt. også, om de skal tilslutte sig samarbejdet. Formålet med Fishing Zealand er at forbedre natur, vandmiljø og fiskemuligheder på Sjælland og Øerne med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv. Grundtanken i Fishing Zealand er at benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd. Bæredygtigt fiskeri er en af grundværdierne i samarbejdet. Gennem samarbejdet involveres erhvervslivet og lokalbefolkningen i at udvikle nye oplevelsestiltag i den kystnære natur, der kan tiltrække lystfiskere og deres familier. De deltagende kommuner betaler et fast årligt medlemskontingent på kr., der skal dække medfinansiering, markedsføring og forskellige aktiviteter. Udover det årlige kontingent forpligter kommunen sig til at etablere minimum 1 erhvervsklynge med minimum 5 virksomheder med henblik på at skabe produktudvikling relateret til Fishing Zealand. Virksomhederne skal betale et årligt kontingent på 2000 kr. Der henvises endvidere til Vækstudvalgets dagsorden fra den 5. maj 2015, hvor det anbefales at man tilslutter sig Fishing Zealand, og finansierer medlemskontingentet via ledig budgetramme. Den fremtidige finansiering oversendes dog til budgetprocessen for Drift udgifter I alt

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen NOTAT Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015 Sagsnr.: 15/14696 Dokumentnr.: 92973/15 Status på mobil- og bredbåndsindsatsen Vordingborg Kommune arbejder løbende for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. september 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. september 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 08. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Nr. [Hele 1.000 kr.] Driftsønsker Økonomiudvalgets driftsønsker 2013 2014 2015 2016 ØU 1 GIS budget opskrives til reelt omkostningsniveau 470 470 470 470

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere