HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013 Sag 50/2011 (2. afdeling) Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt, Kaj Mortensen, Carsten Honoré og Bo Lemming (advokat Bjarne Aarup for alle) mod Vejle Kommune (advokat Jens Flensborg) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 10. afdeling den 10. januar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jytte Scharling, Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Henrik Waaben og Lars Hjortnæs. Påstande Appellanterne, Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt, Kaj Mortensen, Carsten Honoré og Bo Lemming, har gentaget deres påstand om, at indstævnte, Vejle Kommunes, påbud af 13. januar 2010 er ugyldigt. Vejle Kommune har påstået stadfæstelse. Anbringender

2 - 2 - Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt, Kaj Mortensen, Carsten Honoré og Bo Lemming har som for landsretten anført, at planlovens 15, stk. 2, nr. 11, ikke omfatter fællesanlæg, der ud over modtagelse og distribution af TV- og radiosignaler tillige leverer internetforbindelser og IPtelefoni. Det er uden betydning for hjemmelsspørgsmålet, om den internetforbindelse og IPtelefoni, som Bredballe Antennelaug leverer, ikke medfører økonomiske byrder for appellanterne. Under alle omstændigheder er det imidlertid med skønserklæringen, der er indhentet til brug for Højesteret, dokumenteret, at internetforbindelsen og IP-telefoni medfører større udgifter til drift og vedligeholdelse af antenneanlægget. I øvrigt har appellanterne gentaget deres anbringender om, at de har efterlevet de pågældende deklarationer ved at melde sig ind i Dansk Digital Antenneforening, og at Vejle Kommune ved udstedelsen af påbudet har varetaget usaglige hensyn. Vejle Kommune har supplerende anført, at skønserklæringen, der alene indeholder helt generelle besvarelser uden at forholde sig til det konkrete anlæg, ikke giver grundlag for at tilsidesætte Bredballe Antennelaugs redegørelse af 22. februar 2012, der er indhentet til brug for Højesteret. Heraf fremgår, at den etablerede mulighed for, at antennelaugets medlemmer også kan aftage internetydelser og IP-telefoni, ikke har medført øgede udgifter for medlemmerne. Tværtimod har leverandørens lejebetaling givet antennelauget en indtægt, der har medført, at grundkontingentet har været lavere, end det ellers ville have været. Supplerende sagsfremstilling I et brev af 22. februar 2012 fra Bredballe Antennelaug til appellanternes advokat hedder det bl.a.: Vedr.: Retssag mellem Vejle kommune og fem tidligere medlemmer Udlevering af regnskabsoplysninger Ref.: Efter, at vi har haft Deres brev af 10. februar 2012 oppe på vort bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, er vi nået frem til følgende: I henhold til tidligere korrespondance både skriftlig samt telefonisk har vort punkt i regnskabet (Nyanlæg/vedligeholdelse) altid kun drejet sig om laugets Radio/Tv-forsyning. Dette er desuden blevet fremhævet på adskillige generalforsamlinger ved besvarelse af spørgsmål primært fra Finn Franzen og Kaj Mortensen, som alligevel herefter fortsætter med at stille spørgsmål til laugets udgifter primært til Nyanlæg / Vedligeholdelse. Det

3 - 3 - er åbenbart stadig blevet overhørt, at antenneforeningen i stedet igennem de forløbne år har haft indtægter til medlemmerne. I henhold til vore vedtægter primært 2.: Formål 2.1 Foreningens primære formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagning og distribution af radio-og Tv-programmer. 2.2 Sekundært kan foreningen tilbyde særlige tjenester, som til enhver tid kan udbydes via et kabelanlæg, dog betinget af at gældende offentlige forskrifter og lovgivning er overholdt. 2.3 Foreningen kan i videst mulig omfang tilbyde udlejning af maste- og kabelkapacitet. 2.4 Udbud af særlige tjenester kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjepart. Ovenstående 2.3 samt 2.4 benyttede Bredballe Antennelaug sig af i 1998 vedr. masteleje og siden i 2004 med indgåelse af en kontrakt med Stofa, der herefter har stået for udgiften til oprettelsen samt driften af internettet og siden af udgiften til IP telefoni på vort anlæg mod en betalt leje af kabelkapacitet, som hvert år er blevet tilbagebetalt til Bredballe Antennelaug. Dette har generelt betydet, at Bredballe Antennelaug igennem årene har kunnet holde så lavt grundkontingent (igennem 10 år kr. 340 ex. moms). Posten Nyanlæg/Vedligeholdelse har derfor gennem årene kun været rettet mod fremtidens Radio/TV samt udgift til diverse ændringer i vor hovedstation samt udgift til filterskift, lukninger/genåbninger. At Bredballe Antennelaug i første omgang valgte 606MHz, skyldtes primært, at en daværende udbygning til 862MHz ville koste medlemmerne for meget og dermed måske ikke blive gennemført, men vi valgte dog at installere 862 MHz forstærkere. Årsagen til at Bredballe Antennelaug ikke direkte valgte 862MHz var, at der skulle indskydes en del ekstra forstærkere, ligesom der ville blive en del ekstra gravearbejde altså dermed en del ekstraomkostninger. Beslutningen viste sig dog siden at være korrekt, idet Bredballe Antennelaug via nedgravning af fiber i forbindelse med andre gravninger i samarbejde med andre selskaber i området dermed kunne opdele anlægget i mindre områder, som kunne tilgodese den enkelte forbruger. Denne nedgravning af fiber blev foretaget i samarbejde med andre udbydere i området, og dermed en væsentlig mindre udgift for Bredballe Antennelaug. Bredballe Antennelaug har siden investeret i 6 Fiber-nodes dvs. området er blevet opdelt i øer for at imødekomme de digitale kommende Tv-signaler, hvilket også har vist sig at være nødvendig, såfremt man med en kabel antenneforsyning skal kunne modtage optimale analoge samt digitale Tv-signaler.

4 - 4 - Vedrørende ønsket om udlevering af bilag tilbage til 2000 må Bredballe Antennelaug påpege, at antenneforeningen er en momsregistreret forening, og dermed kun skal gemme bilag i 5 år, hvilket betyder, at vi nu kun har de fysiske bilag tilbage til år Som det fremgår af ovenstående, har Bredballe Antennelaug på intet tidspunkt haft nogen økonomisk udgift med hverken internet eller IP-telefoni tværtimod medlemmerne har gennem årene faktisk tjent på de indgåede kontrakter. (pr. år kr moms). Altså har hvert enkelt medlem sparet kr. 107,50 inkl. moms hvert år i 10 år, fordi bestyrelsen indgik de oprindelige kontrakter, som tydeligt på indtægtssiden har fremgået af laugets regnskaber. Der er for Højesteret fremlagt oplysninger om Bredballe Antennelaugs udgifter til nyanlæg, vedligeholdelse og renovering i perioden Der er endvidere fremlagt uddrag af antennelaugets bestyrelsesberetninger. I syn- og skønsrapport af 6. december 2012 har skønsmanden, civilingeniør Steen Carlsen, besvaret en række spørgsmål. I rapporten hedder det bl.a.: 5. Skønsmanden bedes oplyse størrelsen på udgifter, der medgår til ændringerne beskrevet under besvarelsen af spørgsmål 1-4, og som skønnes at medgå til ændringen af et anlæg, der forsyner ca ejendomme i et parcelhuskvarter. Som det fremgår af besvarelserne af spørgsmålene 1-3 vil en besvarelse af spørgsmål 5 forudsætte et detaljeret kendskab til: 1. De materialer (kabeltyper m.v.) der er indgået i det oprindelige antenneanlæg. 2. Den geografiske fordeling af forbrugerne i forhold til hvor de respektive signaler til antenneanlægget geografisk kommer ind i anlægget. 3. Topologien (er det en træ-struktur eller er det afgreninger). Tilvejebringelsen af et sådant kendskab vil dels kræve, at der foretages et fysisk syn- og skøn af det nuværende antenneanlæg for om muligt at finde frem til hvorledes det oprindelige anlæg har været konfigureret. Derefter vil der ud fra den oprindelige konfiguration - skulle projekteres en opgradering af det oprindelige anlæg til det nuværende anlæg. Dette vil være et omfattende og bekosteligt arbejde, der ikke vil kunne nås inden for den tidsramme, der foreligger med det berammede møde i højesteret i januar Jeg har forsøgt at hente hjælp indenfor TDCs organisation, hvor der afgjort vil være mennesker, der ville kunne være behjælpelig med at besvare spørgsmålet. Efter ca. 4 timers rundringning til omstillinger og afdelinger i TDC er det desværre ikke lykkedes at finde folk der kunne og ville være behjælpelig. På denne baggrund beklager jeg ikke at kunne besvare spørgsmål 5.

5 Skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt det har betydning for vedligeholdelsesudgifterne til et antenneanlæg, om der alene er tale om levering af analoge TV-signaler, om der er tale om levering af digitale TV-signaler, eller om der - udover levering af TV-signaler (analoge eller digitale) også skal ske levering af signaler til IP telefoni og Internetforbindelser. Som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 6, vil en levering af signaler til IP telefoni og Internetforbindelser medføre en stigning i signal effekten. Men denne stigning vil, målt i kilowatttimer afgivet fra forstærkerne, økonomisk set være forsvindende. Desuden betyder den forøgede virkningsgrad af nyere forstærkere at deres strømforbrug i praksis er ca. det samme som tidligere tiders envejs forstærkere. Men alt teknik går før eller siden i stykker. Det gælder, uanset om det drejer sig om cykler, atomkraftværker eller antenneanlæg! Den statistiske middelværdi af den tid, der går, mellem at der opstår fejl i en elektronikenhed eller elektronikkomponent, betegnes med begrebet MTBF. MTBF står for Mean Time Between Failure. For eksempel vil MTBF for et integreret kredsløb, der indeholder en milliard transistorer, i reglen være mindre end MTBF for et integreret kredsløb der indeholder 5 transistorer (samme driftsbetingelser). Temperaturen er afgørende for MTBF. For en enhed, der arbejder ved en temperatur, der er 10 grader højere end arbejdstemperaturen for en tilsvarende enhed, vil MTBF være ca. 2,3 gange kortere for den kolde enhed i forhold til MTBF for den varme af de to enheder. Fejlhyppigheden for et antenneanlæg, bestående af hardware og software, der ud over at levere analoge TV-signaler, også leverer digitale TV-signaler, vil således være højere end for et antenneanlæg, der blot består af hardware til at levere analoge TV-signaler under forudsætning af at de enheder og de kredsløb, der levere de analoge TV-signaler er identiske og drives under de samme betingelser. Kort sagt statistisk set - alt andet lige - Jo mere udstyr, jo hyppigere opstår der fejl. I praksis er de tre hyppigste årsager til fejl i elektronik: lodninger, stik og afbrydere og omskiftere. Indenfor lodde- og produktionsteknik er der sket store omvæltninger gennem de sidst årtier, således at nyere antenneanlæg i dag til trods for deres forøgede indhold af hardware - ser ud til at vise nogenlunde de samme fejlhyppigheder som tidligere tiders antenneanlæg der bestod af væsentlig mindre hardware. Tilsvarende bliver besvarelsen af anden del af spørgsmål 7, at MTBF for et antenneanlæg, om der udover levering af TV-signaler (analoge eller digitale) også skal levere signaler til Internetforbindelser og IP telefoni at denne fejlhyppighed forudsat at alle andre forhold er uændret vil være højere end for et tilsvarende anlæg, der udelukkende skal levere analoge- og digitale TV-signaler. Ved højere fejlhyppighed følger også højere vedligeholdelsesudgifter.

6 Såfremt et antenneanlæg er ændret på den måde, at det kan levere både digitale TV-signaler, IP-telefoni og Internetforbindelser, bedes skønsmanden oplyse hvorvidt vedligeholdelsesudgifterne er afhængige af, at der ud over digitale TVsignaler kan leveres IP-telefoni og Internetforbindelser. Besvarelsen af spørgsmål 8 skulle meget gerne være fremgået af besvarelsen af spørgsmål 7. Derfor gives besvarelsen her uden uddybende forklaring. Svaret er: Ja, såfremt et antenneanlæg er ændret på den måde, at det kan leverer både digitale TV-signaler*, IPtelefoni og Internetforbindelser (uden at det oprindelige udstyr til analog TV-signaler, vil fejlhyppigheden og dermed vedligeholdelsesudgifterne statistisk set blive højere, i det tilfælde, at der ud over de analoge TV-signaler* også kan leveres digitale TV-signaler*, IP-telefoni og Internetforbindelser. 9. Såfremt vedligeholdelsesudgifterne er afhængige af signalerne til IP-telefoni og Internetforbindelser, bedes skønsmanden vurdere, hvorledes vedligeholdelsesudgifterne skal fordeles på henholdsvis signaler til digitalt TV og signaler til IP-telefoni og Internetforbindelser. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at foretage et underbygget skøn. Udarbejdelsen af en professionel og rationel vurdering af en fordeling af vedligeholdelsesudgifterne vil kræve adgang til det pågældende anlægs fejlrapporter ført over en årrække på skønsmæssig år (og ført med en detaljeringsgrad, der er betydelig højere, end den detaljeringsgrad, der er normal). Da det næppe vil være muligt at få vedligeholdelsesteknikkerne på det aktuelle antenneanlæg til i detaljer at huske, hvilke fejl de gennem årene måtte have rettet, vil man være henvist til at udarbejde skøn for MTBF for de respektive dele af anlægget. MTBF værdien stiger (i henhold til Svante Arrhenius lov) med en faktor 2,2 2,3 for hver ti grader anlæggets omgivelsestemperatur stiger. De beregnede MTBF værdier og dermed fordelingsnøglen for vedligeholdelsesudgifterne er således behæftet med en betydelig usikkerhed. Jeg tvivler på, at det er muligt at finde en person, der vil være i stand til at fordele vedligeholdelsesudgifterne på et grundlag, der kunne underbygges rationelt. 10. Såfremt det forudsættes, at et oprindeligt coax-anlæg med envejskommunikation ikke er opgraderet til Internetforbindelser og tovejskommunikation, og at der er foretage løbende vedligeholdelse af det oprindelige anlæg, vil dette anlæg så forsat kunne levere TV-signaler anno 2010? Svaret på spørgsmål 10 er så evident et ja, at det formodes, at der ligger et andet spørgsmål bag. Hvis der løbende er foretaget vedligeholdelse af det oprindelige anlæg (- hvilket formodes at indebære, at anlægget er blevet repareret hver gang, det måtte være gået i stykker) - frem til 2010, så vil anlægget selvsagt også fungere og kunne levere TV-signaler i 2010.

7 - 7 - I fald der med spørgsmål 10 menes, om en forbruger med et traditionelt TV, der kun kan modtage analoge TV-signaler* - efter TV sendernes nedlukning af de analoge TVsignaler* og overgang til TV-signaler* i MPEG2 format i november ville kunne modtage (og se) TV-signaler, der udsendes over et antenneanlæg, der ikke er opgraderede til Internetforbindelse og tovejskommunikation er svaret: det vil ofte være er muligt. (MPEG står for: Motion Picture Expert Group.) Forudsætningen for, at en forbruger efter november 2009 på et analogt TV vil kunne modtage og se TV-signalerne overført via et antenneanlæg - der ikke er opgraderet for Internet og tovejskommunikation - er, at antenneanlægget er blevet udstyret med en konverter, der konvertere det digitale TV-signal* til et analogt TV-signal*. Jeg er ikke bekendt med antenneanlæg, hvor man ikke har konverteret de gængse kanaler til analoge signaler*. De analoge TV-signaler* vil kunne udsendes over et traditionelt en-vejs antenneanlæg, og i mange tilfælde (se besvarelsen af spørgsmål 1) vil også de digitale TV-signaler kunne udsendes over et ikke opgraderet antenneanlæg. Dog ville man som forbruger med et traditionelt analogt TV kun kunne modtage HDTV High-Definition TV-signaler* i en kvalitet svarende til et almindeligt analogt TV-signal*. Ved overgangen fra transmission af analoge TV-signaler* til at transmission i det digitale MPEG2 format var det således: a. De modtagere, der havde deres egne antenner - og b. De antenneanlæg, der ønskede at konvertere de digitale TV-signaler* til analoge signaler inden sidstnævnte blev udsendt til deres kunder der var henvist til at anskaffe en konverter i form af en digital tv-modtagerboks. Tilsvarende har gjort sig gældende den 11. januar 2012 ved Danmarks overgang fra transmission i MPEG2 format til transmission i MPEG4 format. Retsgrundlag Planlovens 43 og 15, stk. 2, nr. 11, lyder således: 43. Kommunalbestyrelsen kan ved påbud eller forbud sikre overholdelse af servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. 15 Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om: 11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, Planlovens 15, stk. 10, der trådte i kraft den 1. september 2011, lyder således:

8 - 8 - Stk.10. Fællesanlæg som nævnt i stk. 2, nr. 11 og 13, omfatter ikke fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler. Planlovens 15, stk. 2, nr. 11, er en videreførelse af den tidligere gældende kommuneplanlovs 18, stk. 1, nr. 11. I forarbejderne til denne bestemmelse (Folketingstidende , 2. saml., till. A, sp. 2755) hedder det bl.a.: Forslagets nr. 11 muliggør dernæst, at en lokalplan kan omhandle fællesanlæg såsom en fælles varmecentral, et fælles antennneanlæg for TV-modtagelse, et fælles garageanlæg og eventuelle særlige bygninger til fælles formål, f.eks. fælles vaskeri, selskabslokaler, hobbyrum og børneinstitutioner som vuggestue eller børnehave. Også dette er bortset fra bestemmelser om fælles antenneanlæg i overenstemmelse med gældende praksis på grundlag af byplanloven. De nævnte forhold er endvidere typiske emner for behandling i private byggeservitutter. I forarbejderne til planlovens 15, stk. 10, hedder det bl.a. (Folketingstidende , L 128, side 8 ff.): 2.8. Ophævelse af mulighed for medlemspligt i fællesantenneforeninger Forslagets indhold I den mediepolitiske aftale af 26. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance fremgår det bl.a., at man ønsker at fremme det frie valg af leverandører af tv-programmer ved, at det fremover ikke skal være muligt at fastsætte tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og medlemspligt af en fællesantenneforening i en lokalplan. Hertil kommer, at det som udgangspunkt også skal gøres muligt for den enkelte husstand at frigøre sig fra de gældende krav om tilslutningspligt, idet det dog gennem etablering af overgangsordninger mv. skal sikres, at de eksisterende fællesantenneanlæg ikke kommer i økonomisk klemme som følge heraf. Med forslaget til ny 15, stk. 10, imødekommes aftalen for så vidt, at det ikke af kommunerne fremover i lokalplaner kan pålægges tilslutningspligt til samt medlemspligt af fællesantenneanlæg. Lovforslaget tager ikke stilling til spørgsmålet om frigørelse fra eksisterende bestemmelser i lokalplaner om tilslutningspligt til og medlemspligt af fællesantenneanlæg. Dette spørgsmål vil blive vurderet senere i sammenhæng med den øvrige regulering på området. Til nr. 10 ( 15, stk. 10) I nye lokalplaner vil det herefter ikke være muligt for kommunalbestyrelserne at pålægge tilslutningspligt til lokale fællesanlæg mv. til modtagelse og distribution af TVog radiosignaler, og hermed vil der heller ikke i lokalplaner kunne pålægges medlemskab af en antenne- eller grundejerforening, for så vidt angår beslutninger i forhold til disse fællesantenneanlæg mv. Det vil fortsat ikke være muligt at pålægge tilslutnings-

9 - 9 - pligt til fællesanlæg, der anvendes til levering af andre elektroniske kommunikationstjenester som defineret i teleloven. Ikke-lovbestemte frivillige aftaler om etablering og drift af fællesantenneanlæg mv., herunder om aftalemæssigt medlemskab af tilhørende foreningsdannelse, vil ikke være omfattet af bestemmelsen. Den nye regel medfører heller ikke ændringer i allerede trufne bestemmelser i vedtagne og gældende lokalplaner om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af TV- og radiosignaler, herunder heller ikke de eventuelle bestemmelser om tilhørende pligtmæssigt foreningsmedlemskab mv. Højesterets begrundelse og resultat Af de grunde, der er anført af landsretten, og da det, der er fremkommet for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Højesteret dommen. Ved fastsættelsen af sagsomkostninger for Højesteret er der taget hensyn til sagens karakter og arbejdets omfang. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt, Kaj Mortensen, Carsten Honoré og Bo Lemming solidarisk betale kr. til Vejle Kommune. Beløbet skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

Højesterets sagen 50/2011.

Højesterets sagen 50/2011. SYNS- OG SKØNS- RAPPORT Højesterets sagen 50/2011. Ved privatpersonerne: Finn Franzen, Jesper Hyldebrandt, Kaj Mortensen Carsten Honoré og Bo Lemming ved Advokat Bjarne Aarup Saxo advokaterne mod Vejle

Læs mere

SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE)

SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE) J.nr. 10867 Advokat Jens Flensborg Dato 16. januar 2013 SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE) Højesteretssag nr. 95/2011 1. Finn Franzen Overager 30 2. Jesper Hyldenbrandt Overager 8 3. Kaj Mortensen

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse:

Notat. Indholdsfortegnelse: Notat Tværgående planlægning J.nr. NST 103-00044 Ref. PeA Den 14. december 2011 Rapport om ændring af planloven vedrørende ophør af bestemmelser i gældende lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller.

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Forvaltningsret 2.1 - Veje og vand 2.2. Anpartsselskabet B købte i 1999 et areal af kommune K og betalte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 439/2008 (2. afdeling) Minna Hartvig og Kaj Tolver Jensen (advokat Anders Rynkebjerg for begge) mod Jyske Finans A/S (advokat Tom Uglsø Jensen) og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 Sag 97/2007 (1. afdeling) Infopaq International A/S (advokat Asger Heine Jensen) mod Danske Dagblades Forening (advokat Martin Dahl Pedersen) I tidligere

Læs mere

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Dokumentets dato 29 nov 2011 Dato for 09 jan 2012 08:32 offentliggørelse SKM-nummer SKM2012.13.HR Myndighed Højesteret Sagsnummer 2. afdeling,

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 5 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 18/03-2015 Tid: Kl. 19.00 Sted: Hældagerskolens Samlingssal Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2009 2 Juridisk artikel Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen Af juridisk konsulent Mogens Dürr I dette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S:

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC 15-07- 2008 Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: TDC har i skrivelse af 17. februar 2006 anmodet det daværende Statsamtet

Læs mere