RONDA 600 NPU. DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) A Robust luftrenser til krævende udsugningsopgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RONDA 600 NPU. DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) A Robust luftrenser til krævende udsugningsopgaver"

Transkript

1 V. BRØNDUM A/S DK Brugsanvisning DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) A VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. RONDA 600 NPU Robust luftrenser til krævende udsugningsopgaver RONDA 600 NPU 1 V. BRØNDUM A/S

2 RONDA 600 NPU 2 V. BRØNDUM A/S

3 Indholdsfortegnelse OVERORDNET BESKRIVELSE... 5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 5 TEKNISKE DATA STANDARD TILBEHØR MASKINOPBYGNING OG BESKRIVELSE VIRKEMÅDE IBRUGTAGNING OG MONTERING IGANGSÆTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD AF VENTILATORHUS UDSKIFTNING AF FILTRE FEJLFINDING RESERVEDELSLISTE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING SERVICE OG REPARATION RONDA 600 NPU 3 V. BRØNDUM A/S

4 RONDA 600 NPU 4 V. BRØNDUM A/S

5 RONDA 600 NPU Robust luftrenser til krævende udsugningsopgaver Overordnet beskrivelse Tillykke med Deres nye RONDA 600 NPU luftrenser fra V. BRØNDUM A/S. Før De tager luftrenseren i brug, skal De læse brugsanvisningen igennem. Brugsanvisningen skal opbevares let tilgængeligt for alle brugere. RONDA 600 NPU er udviklet til udsugning i forbindelse med renoverings- og nedrivningsopgaver, hvor der opstår fint og sundhedsfarligt støv. Med en luftgennemstrømningskapacitet på 600 m 3, sikrer RONDA 600 NPU et luftskifte på 8 gange pr. time i rum op til 30 m 2 ved en loftshøjde på 2,5 m. HEPA-filter, filterklasse H13 Forfilter i G4 filtermedie Filter alarm (70 % tilstoppet filter) Softstart af motor Brugsanvisningen skal sikre, at luftrenseren bliver betjent på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og at brugeren på ingen måde er usikker på brugen. Brugsanvisningen skal opbevares ved luftrenseren. Opstår der usikkerhed om brugen, bør arbejdet indstilles, indtil alle spørgsmål er afklaret. Billeder og tegninger er til illustrativ brug og gør forståelsen af brugsanvisningen lettere. De viste billeder kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Sikkerhedsforskrifter RONDA 600 NPU 5 V. BRØNDUM A/S

6 Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusivt børn) med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Maskinen er IKKE godkendt til brandfarligt, eksplosivt, giftigt eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væskeeller luftarter. BRUG IKKE LUFTRENSEREN UDEN EN ORDENTLIG JORDFORBINDELSE. Denne luftrenser er udviklet til brug i en stikkontakt med jordforbindelse, samt HFI eller HPFI. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at stikkontakten er forbundet med jord. Jordforbindelsen på stikproppen må IKKE fjernes. RONDA 600 NPU skal tilsluttes 230 V netspænding. Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. Ved indikation skal filtrene renses eller om nødvendigt skiftes. Brugeren skal sikre sig, at maskinen bruges og tilpasses efter myndighedernes krav. Undgå at beskadige el-kablet. Ved udskiftning af el-kablet skal der anvendes originalt el-kabel (Se reservedelslisten). Udskiftning skal foretages af V. BRØNDUM A/S, en autoriseret V. BRØNDUM A/S forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Nettilslutningen skal regelmæssigt undersøges for beskadigelser som for eksempel revner eller aldring. Hvis der konstateres en skade, skal ledningen udskiftes før yderligere brug. Før evt. reparations- eller vedligeholdsarbejde på maskinen - også rengøring - skal stikket tages ud af strømkilden. Inden brug skal brugerne forsynes med informationer, anvisninger og uddannelse i brugen af apparatet og de stoffer, som apparatet skal bruges til, inklusiv sikker metode til bortskaffelse af tilstoppede eller ødelagte filtre. Hvis brugeren foretager service, skal apparatet adskilles, rengøres og efterses, så vidt det kan gennemføres uden at fremkalde fare for servicepersonale og andre personer. Passende sikkerhedsforanstaltninger indebærer rensning før apparatet adskilles, drage omsorg for den nødvendige udluftning gennem filter der, hvor apparatet skal adskilles, rengøring af serviceområdet og egnet personligt beskyttelsesudstyr. Maskinens ydre skal renses via en støvopsugningsproces og tørres ren eller behandles med tætningsmidler, før den tages ud af et farligt område. Alle apparatdele skal betragtes som forurenede, når de tages ud af det farlige område, og passende forholdsregler skal tages, for at undgå en fordeling af støvet. Ved gennemførelse af service- og reparationsarbejder skal alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende, bortskaffes. Sådanne genstande skal bortskaffes i uigennemtrængelige poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortskaffelse af sådant affald. Ved udskiftning af forfilter eller HEPA-filter, kan der forekomme spredning af sundhedsfarligt støv. Derfor skal der tages passende forholdsregler, for at undgå en fordeling af støvet og egnet personligt beskyttelsesudstyr skal benyttes. Luftrenseren må ikke tildækkes, når den er i brug. RONDA 600 NPU 6 V. BRØNDUM A/S

7 Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges. V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning el-retur og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Er der tvivl om maskinens brug, sikkerhed eller opbygning, kontakt da forhandleren eller V. BRØNDUM A/S. RONDA 600 NPU 7 V. BRØNDUM A/S

8 Generelle sikkerhedsinstruktioner Under brug af elektrisk materiel skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at undgå fare for brand, elektrisk stød og personskade. Nedenstående sikkerhedsinstruktioner skal læses og følges, når luftrenseren anvendes. 1. Hold arbejdsområdet rent. Glatte og fedtede flader øger risikoen for uheld. 2. Vær opmærksom på omgivelserne. Udsæt ikke luftrenseren for regn. Brug ikke luftrenseren i fugtige eller våde omgivelser. Brug ikke luftrenseren i nærheden af brandbare gasser eller væsker. 3. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsstedet. Lad ikke uvedkommende berøre luftrenseren eller el-ledningen. Alle uvedkommende bør holdes på afstand. 4. Sæt luftrenseren på plads, eller klargør den til transport efter brug. Luftrenseren bør opbevares et tørt sted og utilgængeligt for børn. 5. Brug ikke magt. Brug ikke magt under betjening af luftrenseren. Træk ikke i slangen, eller ledningen. 6. Vælg det rette værktøj, tilbehør til opgaven. Brug ikke underdimensionerede eller lette værktøjer til tunge opgaver. Anvend ikke værktøjer til noget, som de ikke er beregnet til. 7. Vælg passende arbejdstøj. 8. Personlige værnemidler. Anlæg øjen- og/eller høreværn om nødvendigt. I støvede miljøer anlægges åndedrætsværn. 9. Beskyt el-kablet. Bær eller træk aldrig luftrenseren i el-kablet. Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at hive i elkablet. Hold el-kablet fri af varmekilder, olie og skarpe kanter. Hvis kablet er beskadiget skal det udskiftes. 10. Vælg sikker arbejdsstilling, således slange og ledning ikke udgør nogen faldrisici. 11. Vedligehold maskine og udstyr. Hold luftrenseren ren og tør og følg instruktionerne i kapitlet om vedligehold. RONDA 600 NPU 8 V. BRØNDUM A/S

9 12. Afbryd elektrisk forbindelse, når luftrenseren ikke er i brug. Før vedligehold, reparation og når luftrenseren ikke er i brug tages el-stikket ud. 13. Anvendes forlængerledning skal følgende retningslinjer overholdes. Ledningslængde i Tværsnit meter <16A <25A Op til 20 m Ø1,5mm² Ø2,5mm² m Ø2,5mm² Ø4,0mm² 14. Udvis opmærksomhed og vær udhvilet. Luftrenseren må ikke anvendes, hvis brugeren er træt, søvnig eller syg eller under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer / medicin. 15. Kontroller for beskadigelser. Kontroller luftrenseren for beskadigelser og skader. Kontroller at afskærmninger mv. sidder forsvarligt fast. Kontroller elektriske kontakter og lad dem udskifte af autoriseret reparatør, hvis de er beskadigede. Anvend ikke luftrenseren, hvis den ikke kan startes og/eller stoppes ved kontakten/stikket. RONDA 600 NPU er i overensstemmelse med Maskindirektivet (2006/42/EC). RONDA 600 NPU 9 V. BRØNDUM A/S

10 Tekniske data RONDA 600 NPU tilsluttes 230 V netspænding. Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. Nedenstående oversigt viser de tekniske data for RONDA 600 NPU. Tekniske data Spænding 230 V AC Vægt 13,5 kg LxBxH 525x465x535 mm Max. luftgennemstrømning 600 m 3 /h HEPA H13 filter 9,2 m 2 Forfilter G4 0,36 m 2 Lydniveau <70 db Udblæsningsstuds 125 mm *Data på maskinen er uden udblæsningsslange. RONDA 600 NPU 10 V. BRØNDUM A/S

11 Standard tilbehør RONDA 600 NPU leveres med komplet filtersystem omfattende HEPA filter og forfilter. Tilbehør kan genbestilles på nedenstående varenumre: 1. HEPA filter, filterklasse H Forfilter, filterklasse G Nippel (Ø125) til udblæsningsslange RONDA 600 NPU 11 V. BRØNDUM A/S

12 Maskinopbygning og beskrivelse RONDA 600 NPU er konstrueret som en handy og robust luftrenser til filtrering af fint og sundhedsfarligt støv. Ventilatorhus Ventilatorhuset er monteret på et kraftigt rørstel, der beskytter luftrenseren under transport og i brug, samt gør det nemt at løfte og håndtere luftrenseren. Ventilatorhuset er forsynet med en kraftig radial ventilator, start/stop knap, indikatorlampe med tilhørende automatik for indikation af tilstoppet filter. Filtersystem Filtersystemet består af et HEPA-filter i filterklasse H13 samt et forfilter i G4 filtermedie. Forfilteret er lavet i en kraftig kvalitet, der er nemt at skifte og rense. Grofilteret filtrerer de grovere partikler i luften fra og fungerer derved som beskyttelse for HEPA-filteret. Filterarealet er 0,36 m 2. HEPA-filteret tilbageholder de fine og mindste støvpartikler, som ikke tilbageholdes af forfilteret. HEPA-filteret 2 og bliver beskyttet af metalgitre inderst og yderst. HEPA-filteret ødelægges eller levetiden forringes hvis det udsættes for vand eller fugt. HEPA-filteret kan ikke rengøres og skal derfor skiftes når det er tilstoppet. RONDA 600 NPU 12 V. BRØNDUM A/S

13 Virkemåde Når luftrenserens ventilator er tændt, trækkes luften gennem maskinen og indfanger luftbårne støvpartiklerne i nærheden af filtersystemet. Den store luftgennemstrømning gennem luftrenseren skaber et flow af luft og støvpartikler i retning af filtersystem. Således renses også luft, der ikke umiddelbart er i nærheden af luftrenseren. De luftbårne støvpartikler suges gennem forfilteret, hvor størstedelen af partiklerne tilbageholdes, den filtrerede luft fortsætter gennem HEPA-filteret som tilbageholder 99,9% af alle partikler større en Fra HEPA-filteret fortsætter den rensede luftstrøm gennem ventilatoren og ledes ud af luftrenseren via udblæsningsslangen. VIGTIGT! Da ventilatoren trækker køleluft gennem maskinen, SKAL alle filtre være monteret og intakte. VIGTIGT! Luftrenseren må ikke tildækkes, når maskinen er i brug. VIGTIGT! Afsug aldrig fra/i nærheden af processer, der danner gnister. RONDA 600 NPU 13 V. BRØNDUM A/S

14 Ibrugtagning og montering 1. Kontroller at kassen er intakt og ikke bærer præg af skader fra håndtering og transport. Pak RONDA 600 NPU ud og kontroller, at alle delene, som du har bestilt, er med. 2. Monter udsugningsniplen på en 125 mm udsugningsslange, vha. spændebåndet. 3. Skub udblæsningsniplen med påmonteret udblæsningsslange ind i luftrenserens udblæsningsstuds. 4. Kontroller, at maskinens filtre er hele og ubeskadigede (se afsnittet om udskiftning af filtre). 5. Inden stikket tilsluttes en strømkilde, skal det kontrolleres, at stik og ledning ikke er beskadigede. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal delene udskiftes af en fagmand. Der må kun monteres original ledning. Tilslut maskinen 230 V netspænding med pålideligt virkende jordforbindelse. 6. RONDA 600 NPU er nu klar til at udføre den ønskede opgave. Igangsætning er nærmere beskrevet i det følgende afsnit. RONDA 600 NPU 14 V. BRØNDUM A/S

15 Igangsætning Når Luftrenseren er korrekt samlet og tilsluttet, kan den startes og stoppes på den start/stop-kontakt på ventilatorhuset. Luftrenseren kan bruges i to positioner: 1) stående eller 2) liggende. Position 1 - stående: Er velegnet når luftrenseren er placeret inde i arbejdsområdet eller miljøboksen, hvor den skal udsuge fra. I denne position skabes et jævnt flow fra hele arbejdsområdet. Position 2: Liggende er velegnet, når kun filtersystemet stikker ind i f.eks. miljøboksen. I denne position fylder luftrenseren minimalt i arbejdsområdet, men luftflowet er ikke ligeligt fordelt i arbejdsområdet. Der er størst flow i umiddelbar nærhed af luftrenseren og mindre luftflow længst væk fra luftrenseren. Anvendes der ikke en udblæsningsslange, kan udblæsningsluften hvirvle støv op fra gulvet og give risici for støvpåvirkninger. Slanger kan fås i varierende længder. Det anbefales ikke at anvende slanger med en længde på over 10 meter. RONDA 600 NPU 15 V. BRØNDUM A/S

16 Udsugning fra arbejdssted med asbest eller PCB Når der arbejdes med asbest eller PCB, skal der være en luftudskiftningsgrad på 8 10 gange pr. time. I tabellen nedenfor kan du selv aflæse den maksimale rumstørrelse, som luftrenseren må bruges i ved en given loftshøjde, hvis der skal være en luftudskiftningsgrad på 8 gange pr. time. Loftshøjde Uden slange 5 m slange og 90 knæk 2 m 38 m 2 28 m 2 2,5 m 30 m 2 22 m 2 3 m 25 m 2 19 m 2 3,5 m 21 m 2 16 m 2 4 m 19 m 2 14 m 2 4,5 m 17 m 2 12 m 2 5 m 15 m 2 11 m 2 Eksempel: Hvis du arbejder i et rum med en loftshøjde på f.eks. 2,5 m og luftrenseren bruges uden udblæsningsslange, vil der opnås en luftudskiftningsgrad på mere end 8 gange i timen i rum op til 30m 2. I takt med at filtersystemet tilsmudses, vil luftudskiftningsgrad selvfølgelig falde. RONDA 600 NPU 16 V. BRØNDUM A/S

17 Rengøring og vedligehold Læs afsnittet om sikkerhedsforskrifter forud for rengøring og vedligehold. VIGTIGT! Maskinen må ikke være tilsluttet elnettet ved service og rengøring. Har maskinen været anvendt til sundhedsskadeligt støv, SKAL der anvendes personlige værnemidler (PPE) ved filterskift og håndtering af maskinen. Maskinen rengøres nemmest på følgende måde: 1. Filtersystemet renses eller skiftes efter behov. 2. Støvsug maskinens ydre med en passende studs på støvsugerslangen. 3. Aftør maskinens ydre med en tør eller let fugtet klud. Vedligehold af ventilatorhus Ventilatorhuset er fremstillet af vedligeholdelsesfrie dele, og behøver derfor intet dagligvedligehold, ud over udvendig rengøring og kontrol af, at elektriske ledninger og stik er ubeskadigede. Ventilatorhuset rengøres nemmest med en støvsuger. Der må ikke rettes vandstråler direkte på ventilatorhuset. For at undgå driftsstop og for at sikre at luftrenserens sikkerhed er intakt, anbefales det, at en autoriseret servicetekniker giver de elektriske dele et årligt eftersyn. Kontrol / vedligehold af maskinen Beskrivelse Før/Efter brug Mdr / år Timer Kontrol af HEPA-filter og maskine Årligt Rengøring Efter brug (efter behov) Kontrol af filtre og maskine generelt Før brug Kontrol af ledning og stik og udtag til værktøj Før brug Genbestilling af filtre og servicedele HEPA-filter Forfilter RONDA 600 NPU 17 V. BRØNDUM A/S

18 Udskiftning af filtre Generelt Ved udskiftning af filtre skal der træffes de nødvendige forholdsregler for beskyttelse af omgivelserne og beskyttelse af operatørens luftveje. Denne beskyttelse skal foretages på baggrund af de opgaver, som luftrenseren har været anvendt til, og hvor farligt det pågældende støv, som sidder på filtrenes overflade, er. Filtre skal håndteres, så der ikke opstår fare, og sikkerhedsudstyr skal være egnet til opgaven. Udskiftning af forfilter (Varenr ) Forfilteret skal skiftes når den gule indikatorlampe lyser eller hvis det har synlige skader. 1. Sørg for at luftrenseren står oprejst. Træk en pose ned over forfilteret. 2. Træk både pose og det tilstoppede forfilter af. 3. Luk posen. Bortskaf altid filteret efter gældende regler for det opsugede materiale. Udskiftning af HEPA-filter (Varenr ) For at sikre en støvfri tømning ved skift af HEPA-filteret skal følgende fremgangsmåde anvendes: 1. Træk en passende pose ned over HEPA-filteret og luk posen omkring filteret. 2. Vend luftrenseren om. Tag fat om HEPA-filteret og drej filteret af. 3. Træk forsigtigt filteret af. 4. Luk posen. Bortskaf altid filteret efter gældende regler for det opsugede materiale. 5. Kontroller pakningsfladerne inden filteret monteres. Monter herefter filteret. Ved at dreje filteret ca. 20 imod urets retning. Når de udtjente filtre bortskaffes, skal man sikre sig, at dette sker i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav. RONDA 600 NPU 18 V. BRØNDUM A/S

19 Sundhedsskadeligt støv og asbest. Undersøg altid de lokale/nationale regler i området, hvor arbejdet udføres. Undersøg altid med den modtagestation, der skal modtage affaldet, hvordan det skal pakkes / emballeres. Der kan være forskel på, hvordan modtagestationerne ønsker at modtage affaldet. Som oftest kan nævnes følgende: o Tætsluttende emballage: Tønde/fad med låg o Plasticpose min. 100 my [µm]. Mærk altid materiel og affald efter de gældende forskrifter. Har maskinen været anvendt til asbest, skal denne adskilles og afrenses, inden maskinen kan bruges i andet rent miljø. Maskinen skal rengøres og emballeres inden transport. Mærk emballagen efter forskrifterne. Maskinen kan transporteres i en min. 120 my plasticpose eller anden tætsluttende emballage. RONDA 600 NPU 19 V. BRØNDUM A/S

20 Fejlfinding Hvis maskinen ikke starter. Ledning ikke tilsluttet. Tilslut ledning til 230v netspænding. Ledning er defekt. Skift ledning. Hvis maskinen ikke suger tilfredsstillende (Gul lampe lyser) : Forfilteret kan være tilstoppet. Rens eller udskift forfilteret som beskrevet i afsnittet Udskiftning af forfilter. HEPA-filteret kan være tilstoppet. Rens eller udskift HEPA-filteret som beskrevet i afsnittet om Udskiftning af HEPA-filtre. Hvis maskinen ikke suger tilfredsstillende (Gul lampe lyser ikke) : HEPA-filteret kan være hullet eller monteret forkert, så der trækkes ufiltreret luft gennem luftrenseren. Ret eller udskift HEPA-filteret som beskrevet i afsnittet om Udskiftning af HEPA-filtre. Udblæsningsslangen kan være blokeret Fjern evt. blokeringer fra slangen og/eller ret udblæsningsslangen ud. RONDA 600 NPU 20 V. BRØNDUM A/S

21 V. BRØNDUM A/S Reservedelsliste Luftrenser RONDA 600 NPU RONDA 600 NPU 21 V. BRØNDUM A/S

22 V. BRØNDUM A/S Reservedelsliste Ventilatorhus RONDA 600 NPU RONDA 600 NPU 22 V. BRØNDUM A/S

23 V. BRØNDUM A/S Reservedelsliste Luftrenser RONDA 600 NPU POS. BESKRIVELSE DESCRIPTION BEZEICHNUNG VARE/ITEM NO. 1 Rørstel Tubular frame Rohrgestell Ventilatorhus Fan housing Gehäuse 3 HEPA filter HEPA filter HEPA Filter Forfilter Pre filter Vorfilter Ledning m. Schuko Cable w. Schuko Kabel m. Schuko Samlenippel 125 mm Coupling 125 mm Nippel 125 mm Glidesko Glides Gleiter V. BRØNDUM A/S Reservedelsliste Ventilatorhus RONDA 600 NPU POS. BESKRIVELSE DESCRIPTION BEZEICHNUNG VARE/ITEM NO. 1 Ventilatorhus, top Housing, top Gehäuse, Oberteil Ventilatorhus, bund Housing, bottom Gehäuse, Unterteil Ventilator Fan Ventilator Beskyttelsesgitter Guard Schutzgitter Kontakt, on/off Switch, on/off Schalter, on/off PG Møtrik PG Nut PG Mutter PG Forskruning PG cable gland PG Verschraubung Kronmuffe Supply terminal Lüsterklemme Indikatorlampe, gul Indicator lamp, yellow Kontrolllampe, gelb Kondensator Capacitor Kondensator 11 Pressostat (NO) Pressure switch (NO) Druckschalter (NO) Skrue Screw Schraube Låsetap for filter Filter fixation Filterbefestigung Skive Washer Scheibe Møtrik Nut Mutter B 16 Maskinskrue Machine screw Maschinenschrauben Skive Washer Scheibe Skive Washer Scheibe Møtrik Nut Mutter A 20 Maskinskrue Machine screw Maschinenschrauben Skive Washer Scheibe RONDA 600 NPU 23 V. BRØNDUM A/S

24 V. BRØNDUM A/S DK Brugsanvisning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej DK 8600 Silkeborg erklærer hermed, at det følgende produkt: Elektrisk betjent Luftrenser. Model: RONDA 600 NPU er designet og produceret i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante betingelser i de følgende direktiver: Maskindirektivet (Directive 2006/42/EF) Overensstemmelse er opnået ved brug af følgende standarder: EN EN EN EN EN Silkeborg, august 2012 Kennet Raudszus Produkt- & Kvalitetschef RONDA 600 NPU 24 V. BRØNDUM A/S

25 Service og reparation Service og reparation ydes uden beregning under garantiperioden under følgende forudsætninger (købsnota må fremlægges): Den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl. (Normal slitage, misbrug eller misligholdelse kan ikke henføres hertil) Reparation har ikke været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S, eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer. Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele, samt arbejdsløn hertil. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franko til V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej DK-8600 Silkeborg Tlf. (+45) Fax (+45) Der tages forbehold for ændringer. RONDA 600 NPU 25 V. BRØNDUM A/S

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V.

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. V. BRØNDUM A/S A0.80.0091 DANSK BRUGSANVISNING Ghibli Støvsuger til daglig brug VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli AS 2 Tillykke med Deres nye Ghibli AS 2 fra V. BRØNDUM

Læs mere

RONDA C120. Adapter til 120 Ltr-Container DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

RONDA C120. Adapter til 120 Ltr-Container DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A0800115 RONDA C120 Adapter til 120 Ltr-Container VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. RONDA C120 2 V. BRØNDUM A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger

RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best.nr.: A0.80.0051 RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Støvsuger DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE. Brugsanvisning

Støvsuger DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE. Brugsanvisning AO.80.0028 ORIGINAL! DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE DK Brugsanvisning Støvsuger VIGTIGT GHIBLI støv- og vandsugere, der helt lever op til tidens krav! Specialmodeller Filterløsninger til alle opgaver Før

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

RONDA 2600. Dansk Brugsanvisning. Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning 11-2014 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG.

RONDA 2600. Dansk Brugsanvisning. Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning 11-2014 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG. Original V. BRØNDUM A/S Item No.: A0800102 RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning 11-2014 VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG. DK BRUGSANVISNING Siden er tom RONDA 2600 Fabriks- og

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A0800020 DANSK BRUGSANVISNING RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. RONDA 2000 2 V.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. BRØNDUM A/S RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsvejledning PV250 P PV350 P

Brugsvejledning PV250 P PV350 P Brugsvejledning PV250 P PV350 P 1 DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PV250 P PV350 P LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING FØR MONTERING OG FØLG ALLE ANVISNINGER, SPECIELT DEM DER OMHANDLER SIKKERHED. DENNE MANUAL

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Oversat fra Engelsk. 86.05.5000. Brugsanvisning A0.80.0128

Oversat fra Engelsk. 86.05.5000. Brugsanvisning A0.80.0128 Oversat fra Engelsk. 86.05.5000 Brugsanvisning A0.80.0128 [2] Tilbehør* 1) 86.20.2101 Pjejerondel grøn 1) 86.20.2100 Plejerondel Blå 1) 86.20.2102 Plejerondel Rød og Gul (sæt) 2) 82.34.3601 Fugemundstykke

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesvejledning til MicroVent-anlæg

Drift- og vedligeholdelsesvejledning til MicroVent-anlæg Mikroventilation Ideel til eksisterende bygninger Drift- og vedligeholdelsesvejledning til MicroVent-anlæg InVentilate ApS Orionvej 2, 7430 Ikast www.inventilate.com Indhold Om denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning...

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere