NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august 29 vedtog udvalget 9 målsætninger for jobcenterets indsats efter overtagelsen af de statslige beskæftigelsesopgaver /aoc Mål 1: Antallet af ledige med mere end 3 mdr. ledighed begrænses, således at stigningen maksimalt bliver 2 %. Den målgruppe, dette mål har i fokus, er arbejdskraftreserven, der omfatter arbejdsmarkedsparate ledige med mere end 13 ugers sammenhængende ledighed. Tal fra jobindsats.dk belyser udviklingen i de første 6 dage, hvor der har været tale om en svag stigning i antallet af ledige på gennemsnitligt 3 %, hvilket dels er illustreret i nedenstående søjlediagram og i tabel Antal I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Dag 1 Dag 3 Dag 6 Periode Tabel 1: Antal ledige over 13 uger Dag 1 Dag 3 Dag 61 Dag 1 Udvikling Mål Maksimalt + 2 % A-dagpenge % Kontant- & starthjælp ,5 % Ialt % Kilde: jobindsats.dk Det har ikke været muligt at fremskaffe nyere tal, da jobindsats.dk opdateres fra centralt hold i Arbejdsmarkedsstyrelsen. 1

2 ARU 3. december 29 Mål 2: Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt med to procent. Antallet af sager over 52 uger udgør maksimalt 8 sager i gennemsnit Tabel 2 viser udviklingen i lange sygedagpengeforløb. Tabel 2: Udvikling i sygedagpenge Over 26 uger Over 52 uger Alle Mål -2 % Gens. 8 forløb Dag 1 (uge 32) Dag 1 (uge 45) Udvikling Stigning på 35 forløb svarende til en stigning på 14 %. Det gennemsnitlige antal over hele perioden var 75 forløb. Kilde: Ydelseskontorets ugeoversigt (kommunens egen opgørelse) Stigning på 112 forløb svarende til en stigning på 18 %. Indsatsen på området har været præget af en generel stigning i antal sygedagpengemodtagere på 18 %, der har bevirket, antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er steget med 14 %. En væsentlig årsag til stigningen er, at jobcenteret i juli-august havde nået det laveste niveau for sygedagpengemodtagere i jobcenterets levetid. Desuden bør sæsonudsving indregnes som en faktor i stigningen, da der er en generel stigning i antallet af sygedagpengemodtagere i efterår og vintermånederne og dette kombineret med manglende incitamenter til raskmelding på grund af problemer med at få et arbejde giver en stigning i sygedagpengeforløb over 26 uger. Samtidig er antallet af langvarige sygedagpengeforløb over 52 uger i gennemsnit 75 forløb i perioden, hvilket fuld ud lever op til målsætningen til trods for en lovændring har udvidet målgruppen berettiget til forlængelse efter 52 uger betragteligt. Eksempelvis havde jobcenteret ved planens igangsættelse 1 forlængelse, der var begrundet af lovændringen, hvor jobcenteret ved planens udløb havde 13 borgere på forlængelse i kraft af lovændringen. Mål 3: Antallet af unge ledige under 3 år begrænses mest muligt, med en maksimal stigning på 2 %. Antallet af unge ledige afrapporteres foreløbigt, da vi kun har tal frem til ultimo september (dag 61). I forhold til den samlede målgruppe er der sket en svag stigning i antallet af unge ledige fra 541 til 547, hvilket udgør en stigning på 1,1 %. Dette tal dækker over en stigning på 9 % (13 personer) for dagpengemodtagere og et lille fald på 1,8 % (7 personer) for kontanthjælpsmodtagere. Tabel 3: Udvikling i antal unge ledige (under 3 år) Dag 1 Dag 61 Dag 1 Udvikling Mål Maksimalt + 2 % Alle unge ,1 % A-dagpenge % Kontant- & starthjælp ,8 % 2

3 ARU 3. december Antal Forsørgelsesgrundlag i alt A-dagpenge Kontanthjælp mv. 1 jul-9 aug-9 sep-9 Jobcenteret styrker indsatsen over for de unge ledige fra d. 1. december, hvor en særlig ungeindsats starter op i egne lokaler. Det giver mulighed for at undervise unge sammen med andre unge og lave forløb tilpasset målgruppen. Fokus vil være på at sikre de unge en kompetencegivende uddannelse blandt andet gennem et styrket samarbejde med UU Center Syd. Mål 4: De ledige skal vejledes hen mod de brancher, hvor der er jobåbninger. Jobcenteret har haft øget fokus på at vejlede de ledige i retning af jobåbninger og flaskehalsområder. Det er sket ved at: Anvende Beskæftigelsesregionens redskaber Arbejdsmarkedsbalancen og Flaskehals- og aktivitetslisterne aktivt i vejledningen af borgerne. Det betyder, at jobcenteret så vidt muligt iværksætter forløb for borgerne, der retter sig mod uddannelse eller job indenfor områder med mangel på arbejdskraft. Afholde Jobshop to gange ugentligt, hvor jobcenteret får kontakt til de ledige langt tidligere. De ledige er meget glade for Jobshoppen og initiativet er under udvikling i forhold til at give samme information via USB nøgler. Afholde Åben jobklub, hvor ledige og jobskiftere har kunnet få vejledning om jobtilbud. Åben jobklub har været en succes og rådgivningen er overdraget til eget personale og kører nu for tredje gang. Mål 5: Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere øges op til minimum 4 %. Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere har generelt udviklet sig positivt fra 26, til 28,6, hvilket ikke opfylder målet. Aktiveringsgraden for de arbejdsmarkedsparate ledige er til gengæld over målet hele vejen igennem med en udvikling fra 47,1 til 49,5. 3

4 ARU 3. december 29 Også aktiveringsgraden for de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige har udviklet sig positivt fra 17,2 til 2,4, men ikke tilstrækkeligt til at nå målet. Nedenfor er det afbilledet dels i tabel 5 og det tilhørende søjlediagram. Tabel 5: Aktiveringsgrad Dag 1 Dag 31 Dag 61 Dag 92 Dag 1 Mål Minimum 4 Alle 26, 24,8 27,3 28,6 Arbejdsmarkedsparate 47,1 44,4 46,1 49,5 Ikkearbejdsmarkedsparate 17,2 17,4 19,8 2,4 6 5 Andel aktiverede Matchkategori i alt Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate 1 Dag 1 Dag 31 Dag 61 Dag 92 Mål 6: Rettidigheden for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er 9 procent for jobsamtaler og 8 pct. for aktivering. Rettidigheden for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er 9 procent for jobsamtaler og 75 pct. for aktivering. Rettidighed på jobsamtaler Rettidigheden for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på jobsamtaler er ved udgangen af oktober måned (dag 92) 89,7 % og dermed meget tæt på målet om 9 % rettidige jobsamtaler. Det samme gør sig desværre ikke gældende for rettidigheden for jobsamtaler for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor målet ligeledes er 9 % men resultatet ved udgangen af oktober måned (dag 92) er 71,6 %. Tabel 5: Rettidighed for kontanthjælpsmodtagere 4

5 ARU 3. december 29 Hvidovre Dag 1 Dag 31 Dag 61 Dag 92 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Alle, jobsamtaler til tiden , , , ,4 Alle, aktiveringstilbud , , jobsamtaler til tiden 66 86, , , ,7 aktiveringstilbud 27 88, , 32 82,1 Ikke-arbejdsmarkedsparate, jobsamtaler til tiden , , , ,6 Ikke-arbejdsmarkedsparate, aktiveringstilbud , , ,8 Rettidighed på aktivering I forhold til rettigheden for aktivering har vi kun data frem til og med udgangen af september måned (dag 61). Målet for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er 8 % og dette er opnået med 82,1 % trods et fald i sidste måling. Rettigheden for aktivering af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er 55,8 %, hvilket ikke lever op til målet om 75 % rettidig aktivering. Udviklingen er illustreret i nedenstående graf. 1 9 Rettidighed jobsamtaler til tiden aktiveringstilbud Ikkearbejdsmarkedsparate, jobsamtaler til tiden Ikkearbejdsmarkedsparate, aktiveringstilbud 1 Dag 1 Dag 31 Dag 61 Dag 92 Mål 7: Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af offentlige løntilskuds- og virksomhedspraktikker til kontanthjælpsmodtagere i perioden 1. august til 1. november øges fra 35 til 45 pladser. Ved 1 dagesplanens afslutning havde jobcenteret 36 offentlige løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser, hvilket ikke lever op til målet om 45. Fordelingen mellem offentlige og private pladser fremgår af den faste månedlige oversigt andetsteds på dagsordnen. 5

6 ARU 3. december 29 Tabel 7: Udvikling i virksomhedspraktik og løntilskud Dag 1 Dag 1 Virksomhedspraktik - Arbejdsmarkedsparate - Ikke-arbejdsmarkedsparate Løntilskud - Arbejdsmarkedsparate - Ikke-arbejdsmarkedsparate I alt Mål 8: Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af personer på ledighedsydelse procentvis er lavere end gennemsnittet for hovedstaden Jobcenteret har levet op til målet om at holde niveauet af personer på ledighedsydelse under gennemsnittet for hovedstadsregionen (København undtaget) i de senest offentliggjorte målinger. Udviklingen er illustreret nedenfor i tabellen: Tabel 8.1: Ledighedsydelse. Antal og andel af arbejdsstyrken i procent Dag 1 Dag 31 Dag 61 Antal % Antal % Antal % Hvidovre 73,2 69,2 67,3 Gennemsnit for hovedstaden 97,6,37 93,1,37 88,4,37 Kilde: jobindsats.dk Bemærk, at København er undtaget i beregningen, da kommunen grundet sin størrelse vil skævvride sammenligningen. Mål 9: Jobcenteret vil søge eksterne fonde og puljer for derved at skabe bedre økonomiske muligheder for at øge den målrettede beskæftigelsesindsats, eksempelvis overfor unge, nydanskere og sygdomsramte. Jobcenteret har søgt en række eksterne midler for på den måde at skabe økonomisk rum til at tilrettelægge forløb, som det almindelige budget ikke kan rumme. Målet vurderes som opfyldt, da vi LBR (fordeles en gang årligt): o Sygedagpenge og sygefravær (analyse og forskellige indsatser) o Personlig mentor (opfølgning på tidligere projekt) o Unge og aktivering (primært fokus på match 4) o Unge mødre (fokus på sammenhæng mellem arbejds- og familieliv) Sundhedsmidler (fordeles en gang årligt i april): o Besøg på Tandlægehøjskolen o Kildevand i jobcenteret og frugtordning o Aerobic/styrketræning for etniske kvinder o Sundhedsmesse o Praktisk projekt for unge om økonomi, kostvaner og livsstil o Overvægtige kontanthjælpsmodtagere 6

7 ARU 3. december 29 o Initiativer for depressive kontanthjælpsmodtagere Forebyggelsesfonden: o Helbred og jobafklaring (sygemeldte kontanthjælpsmodtagere) o TTA - Tilbage til Arbejdet (sygedagpengemodtagere / kategori 2 sager) Integrationsministeriet: o Partnerskabsprojekt på tværs af forvaltninger og sektorer målrettet unge nydanskere på kanten af arbejdsmarkedet. Derudover har jobcenteret søgt og afventer svar fra følgende eksterne fonde / puljer Arbejdsmarkedsstyrelsen: Job- og uddannelsesgruppe for enlige forsørgere under 25 år. Region Hovedstaden og Region Sjælland: Partnerskabsprojekt om uddannelsescentre til unge. 7

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere