- et glemt kapitel i det sydamerikanske menneskes historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et glemt kapitel i det sydamerikanske menneskes historie"

Transkript

1 Dr. Lunds Kranier i Knokkelhulerne - et glemt kapitel i det sydamerikanske menneskes historie Birgitte Holten og Michael Sterll Institut for Historie Københavns Universitet Njalsgade 102 DK-2300 Kbh. S Dette slægtskab kan ses endnu tydeligere i de vidunderlige Samlinger af fossile Ben, som D hrr. Lund og Clausen fandt i Brasiliens Huler. Disse Kendsgerninger gjorde et saadant Indtryk paa mig, at jeg i Aarene 1839 og 1845 særligt fremhævede denne Lov om Typernes Følgen paa hinanden og dette vidunderlige Slægtskab mellem dødt og levende i samme Land. Charles Darwin 1 For nyligt blev fundet af en meget tidlig boplads i det sydlige Chile offentliggjort i USA. Udgravningerne - der har stået på i 20 år - har afdækket redskaber og bålpladser, rester af skindklædte boliger og af fødevarelagre, der ikke mindst udgøres af kød fra den nu uddøde elefantart, Mastodonten. Derimod er der ikke - som antydet i dagspressen - fundet egentlige humane rester. Fundet forårsagede stor opmærksomhed, fordi den datering, som de amerikanske forskere foreslår, rykker ved alle gængse forestillinger om, hvornår mennesket ankom til Amerika. Dette spørgsmål er i forvejen genstand for en ophedet debat - der til tider nærmer sig mudderkastning - polariseret omkring den såkaldte Clovis-teori. Det er almindeligt antaget, at mennesket - vor egen art Homo sapiens - gik over Beringsstrædet ved slutningen af den sidste istid for ca år siden, da dette endnu var delvist tørlagt. Fra denne indvandring kender vi især de nye beboere fra deres materielle efterladenskaber i form af karakteristiske pilespidser, mens de selv har unddraget sig arkæologernes søgen. Indvandringen betegnes som Clovis-kulturen efter et af de første fundsteder i staten New Mexico. Indvandrerne synes at have spredt sig med forbløffende hastighed; vi kender således flere fund fra Ildlandet, der med rimelig sikkerhed dateres som ca år gamle. Denne opfattelse af forløbet - Clovis-teorien - har fortsat mange tilhængere; blandt de nyeste fremstillinger kan vi henvise til Frederick Hadleigh West fra University of Chicago 2 Ved siden af denne opfattelse finder vi den såkaldte præ-clovis-teori, der ikke anfægter forløbet af indvandringen, med som på grundlag af andet og talstærkt fundmateriale forestiller sig en tidligere indvandringsbølge, der anslås at have ca år på bagen. Blandt repræsentanterne for denne opfattelse kan nævnes den brasilianske arkæolog Maria Beltrão, hvis meget omdiskuterede fund - der også omfatter klippemalerier - fra delstaterne Bahia og Piaui i det nordlige og nordøstlige Brasilien, har stået centralt i debatten 3. Fundet i Chile er af antropologen Tom Dillehay fra Kentucky-universitetet C14-dateret til at være år gammelt, og repræsenterer

2 tilmed kun de øvre lag. Det betyder, at indvandringen til Amerika må være sket flere tusind år tidligere, og at der muligvis endog har været tale om ganske andre indvandringsveje 4. Den brasilianske palæontologis fader & hans videnskabelige miljø Denne diskussion henleder endnu en gang opmærksomheden på Peter Wilhelm Lund ( ), også kaldet den brasilianske palæontologis far. Han levede det meste af sit liv i den lille flække Lagoa Santa i delstaten Minas Gerais i det brasilianske højland, hvor han udforskede de utallige kalkstenshuler i området. Her fandt han blandt andet forstenede knogler af Mastodonten foruden af en række uddøde kæmper af pattedyrordenen Edentata - Gumlere - beslægtede med vore dages langt mindre Bæltedyr, Dovendyr og Myreslugere. Desuden fandt han rester af talrige såvel nulevende som uddøde pattedyr og fugle samt af - hvad man dengang anså for - de første mennesker i Brasilien. Lagoa Santa - en beskeden provinsby - blev under Lunds ophold centrum for et internationalt forskningsmiljø. Lund opholdt sig i byen i over 45 år. Her modtog han besøg af unge lovende naturforskere fra Danmark, og han opretholdt en vidtstrakt korrespondance med de største navne inden for naturhistorien i både Brasilien og Europa. I begyndelsen af 1840-erne afsluttede han udforskningen af hulerne og sendte sin store samling til Danmark. Forinden havde han - efter at have afvist et storslået, engelsk tilbud om at købe hele samlingen - også sendt et repræsentativt udvalg af fossile knogler til Brasiliens historisk-geografiske Institut i Rio, som han var æresmedlem af og korresponderede flittigt med i alle årene 5. Lund overvejede - gennem mange år - stadig at vende tilbage til Danmark for at forestå registreringen og beskrivelsen af sine fund. Men han besluttede sig alligevel aldrig til at foretage denne rejse. Han blev i Lagoa Santa til sin død i 1880, 79 år gammel. Men det forstemmende billede, forfatteren Henrik Stangerup - på grundlag af tidligere biografier - giver af hans alderdom i Vejen til Lagoa Santa, er så tydeligvis ikke hele sandheden 6. I dansk videnskabshistorie synes der at være en tradition for at opfatte danske forskere, der slog sig ned fjernt fra Danmark, som ramte af en ulykkelig skæbne; tænk blot på Niels Steensen og Carsten Niebuhr. Men Lund var på ingen måde underkendt og levede på ingen måde et ensomt liv i Lagoa Santa. Han huskes stadig med respekt og beundring i Brasilien. Gennem mange år havde han kontakter til de - ganske mange - skandinaviske familier i området, og han tog også levende del i byens udvikling. Han sørgede for undervisning til børnene; den stedlige skole bærer fortsat hans navn, og det orkester, han oprettede, eksisterer stadig. Han havde en plejesøn, som han lærte dansk, og som i de seneste år, hvor Lunds syn svigtede, fungerede som hans sekretær. Og - måske det mest afslørende - selv efter at have sendt sine samlinger af fossiler til København, afbrød han ikke sit videnskabelige arbejde. Lund var på sin vis den typiske "gentleman-scientist". En solid familieformue - som han ganske som Charles Darwin forstod at pleje - satte ham i stand til at hellige sig sin forskning uden reelle bekymringer for dagen og vejen. På den anden side havde han en fremragende faglig uddannelse, der sikrede imod det amatørpræg af fikse ideer, der så ofte er bagsiden af denne forskertype. Efter at have benyttet sine første år af medicinstudiet som springbræt til den sammenlignende anatomi afsluttede han i 1824 sit naturhistoriske studium med ikke blot én, men hele to guldmedailleafhandlinger. Få år efter modtog han som et resultat af sit første Brasiliensophold doktorgraden fra universitetet i Kiel, der i denne periode var blandt Europas førende indenfor naturhistorien, for en afhandling om sammenlignede anatomiske studier af det særprægede fordøjelsessystem hos en sydamerikansk gruppe af spurvefugle. 2

3 Vi tilstræber ikke i denne skitse at præsentere en egentligt biografisk fremstilling. Interesserede henvises til exempelvis Tove Hattings kortfattede "Den danske zoolog P.W. Lund og hans udforskning af Brasiliens knoglehuler" 7. Heri placeres Lund behørigt i tidens europæiske forskningstradition, mens skildringen af hans sidste mange år i Brasilien - efter de heroiske år i hulerne - forekommer præget af palæozoologens skepsis overfor tanken om et liv udenfor. Dog uden at reducere sin hovedperson til en tragisk romanfigur eller som en af alle svigtet, som tidligere biografier antyder 8. Det skal meget kraftigt understreges, at disse bemærkninger ikke må forstås som en kritik af Stangerups roman; den historiske roman og den videnskabelige biografi er to vidt forskellige genrer, og vi har - ganske uanset vor respektive rubricering - læst romanen med glæde. Under sit ophold i Minas stiftede Lund bekendtskab med den selvlærte, norske maler Peter Andreas Brandt, og der udviklede sig et langvarigt og nært venskab mellem dem frem til Brandts død i Ved siden af at være en fortræffelig landskabsmaler beherskede Brandt også den videnskabelige illustrations vanskelige genre til perfektion, og Lunds udgravninger og fund er således dokumenteret af et fremragende billedmateriale. Nationalmuseets etnografiske afdeling besidder - og udstiller - en serie af den hollandske maler Albert Eckhout s monumentale fremstillinger fra 1600-tallets Brasilien, der alene er nok til at give samlingen international status. Samtidig ligger Brandts akvareller og opmålinger fra egnen omkring Lagoa Santa fortsat - bortset fra lejlighedsvis benyttelse - upåagtet hen i Zoologisk Museums arkiv. Brandt havde godt nok ikke sans for det monumentale - hans billeder er oftest af postkortformat. Men her er der en indlysende opgave for forskningen og for de videnskabelige fonde. Darwin s udgravninger blev ikke ledsaget af tilsvarende illustratione og her i Danmark har vi et unikt materiale, der aldrig har fået behørig international opmærksomhed. Lund havde flere langvarige besøg af unge danske naturforskere, heriblandt zoologen Johannes Theodor Reinhardt og botanikeren Eugen Warming. Efter deres hjemrejse korresponderede han flittigt med dem til sin død, og der eksisterer på Botanisk Centralbibliotek flere breve til Warming, hvori Lund beretter om botaniske undersøgelser, han - på opfordring - har udført til hjælp for dennes arbejde. Desuden er der - også fra denne periode - bevaret korrespondance imellem Lund og de fremmeste repræsentanter for naturvidenskaberne i Europa. Botanikeren Eugen Warming blev allerede som studerende amanuensis for Lund i Lagoa Santa. Senere blev han direktør for Botanisk Have i København. Warmings iagttagelser af planternes tilpasning til deres voksesteders fysiske betingelser i den brasilianske Camposbevoksning blev udgangspunkt for hans udvikling af begrebet økologi, som jo senere har fået en - endda meget væsentlig - betydning for det moderne menneske. Valget af en botaniker til stillingen hos Lund er ikke tilfældig; blandt Lunds første undersøgelser fra området er således en større afhandling om områdets specielle plantesamfund 9, og - ganske som for Lunds vedkommende - bærer adskillige plantearter fortsat hans navn. Fundene i kalkhulerne & deres umulige datering Lund huskes især for sin udforskning af Brasiliens uddøde dyreliv, som vakte stor opsigt i samtiden og som fik stor indflydelse på den løbende diskussion om naturens og de enkelte arters udvikling. Darwin selv fremhæver disse funds afgørende betydning for centrale afsnit af sin udviklingsteori i Arternes oprindelse 10. Men det er nu muligt, at de menneske-knogler, som Lund fandt i de brasilianske grotter, kan vise sig at være lige så betydningsfulde for kendskabet til de første mennesker på det amerikanske kontinent. 3

4 Lund undersøgte omkring huler i området ved Lagoa Santa. Han fandt menneskerester i syv af dem - i en enkelt af dem omkring 30 enkeltindivider, heraf 20 kranier. I dag er mange af disse huler, der dengang var centrum for områdets betydningsfulde salpeterudvinding, forsvundet som ofre for nutidens kalkindvinding til cementindustrien. Lunds udgravninger af hulerne blev udført med stor omhu og kunnen - exempelvis er flere knoglerester omhyggeligt bevaret sammen med den omgivende "røde jord" - og Lund publicerede selv resultaterne i en række afhandlinger udgivet af Videnskabernes Selskab i København 11. I 1844 sendte han størstedelen af sine samlinger til København, hvor han håbede, de ville få en central plads i det ny Naturhistoriske Museum. Her kom de mange kasser imidlertid til at stå uåbnede hen i en årrække. Gemt, om ikke glemt. Lund gav selv en afsluttende og på centrale områder ny vurdering af specielt de fossile menneskeknogler i et brev til sekretæren for Det kongelige nordiske Oldskrift-Selskab, C.C. Rafn. Dette brev blev publiceret i uddrag i Antiquarisk Tidsskrift 1845: samt i fransk oversættelse i samme selskabs internationale udgivelse 12. Lunds fund forblev heller ikke på anden måde upåagtede, men blev genstand for talrige publicerede undersøgelser fra såvel dansk og brasiliansk, samt udenlandsk side. Disse sidste bygger dog næsten udelukkende på det mere beskedne dubletmateriale, som Lund tidligere havde sendt til London, Paris og Rio. I denne sammenhæng må især fremhæves den senere direktør for Museu nacional i Rio, J.B. Lacerdas og den franske antropolog A.de Quatrefages afhandlinger fra 1870erne 13. I samtlige disse undersøgelser indtager problemerne omkring datering, såvel relativt som absolut, en central plads. Denne periode af intensiv forskning kulminerede omkring århundredeskiftet med Chr.Fr. Lütkens palæontologiske 14 og Søren Hansens 15 antropologiske artikler i det monumentale samleværk E Museo Lundii 16. Efter udflytningen til det ny Zoologiske Museum ligger fundene fra Lagoa Santa dog fortsat i magasinerne i de store, smukke skabe, der blev fremstillet til dem i 1859, da de første gang blev udstillede, og her bliver de. De er ikke udstillet på museet, og der er ikke - ind til nu - foretaget en nøjagtig og gennemgribende datering. Det samme gælder iøvrigt for det såkaldte "jordfundne Menneske fra Pontimelo", - ligeledes beskrevet af Søren Hansen i E Museo Lundii 17. Pontimelo-mennesket er et stærkt sønderdelt kranium fundet sammen med resterne af en Glyptodont ved Rio de Arrecifes i Argentina. Schweitzeren Santiago Roth, der gennemførte omfattende udgravninger i denne region solgte dele af sine fund til dr.lausen, der i 1885 skænkede sin samling fra La Plata-området til Zoologisk Museum i København. I det gamle museum i Krystalgade var fire kæmpedyr fra Lausens samling udstillet sammen med et diminutivt skelet af et recent dovendyr. På trods af at Lund gennemførte sine udgravninger med stor professionalisme, var det dengang som nu ikke muligt at udføre stratigrafiske bestemmelser af fundenes relative alder på grund af aflejringsforholdene. Størstedelen af menneskefundene stammer fra hulen Lapa de Sumidouro der, som navnet antyder, jævnligt gennemstrømmes af underjordiske floder. Disse efterlod menneske- og dyreknogler i et uoverskueligt rod, hvor det ikke var muligt at bestemme, hvilke knogler, der var landet i hulen først. Charles Darwins mere kendte udgravninger i La Plata regionen fra årene som ikke indeholder spor af mennesker - er egentlige jordfund, og lod sig som sådanne datere relativt i overensstemmelse med datidens bedste, omend yderst begrænsede formåen. Absolutte aldersbestemmelser af så gammelt materiale hører vor tid til. Lunds materiale består alene af menneskeknogler, foruden rester af ganske få redskaber. Imidlertid blev der i Lapa de Sumidouro også fundet meget velbevarede hulemalerier, omhyggeligt gengivne på Brandts akvareller og fortsat bevarede i hulen. Hulerne i Lagoa Santa-regionen er stadig genstand for intens udforskning - så at sige i Lunds fodspor. Så sent som januar i år besøgte professor Castor Cartelle - en førende palæontolog fra universitet i Belo Horizonte, 40 km fra Lagoa Santa - København. Cartelle har tidligere udgivet en 4

5 udførlig fremstilling af P.W. Lunds liv og indsats 18 og har for nylig afsluttet en omfattende analyse af nyere fund af fossile primater fra Sydamerika 19. Mens primaternes indvandring og udvikling generelt synes at have været en overordentligt tidskrævende proces, ligger de centrale spørgsmål om menneskets tidligste optræden i Sydamerika indenfor en meget snæver tidsramme; en datering, der rykker materialets alder tilbage indenfor blot år, vil vælte hele den existerende forståelse. Cartelle er nu ved at forberede en permanent udstilling om Lund til det nye naturhistoriske museum, der er ved at blive opført i Belo Horizonte. Vi har i flere år været usikre med hensyn til den senere skæbne for det humane fundmateriale, Lund overdrog til samtidige brasilianske samlinger. Under prof. Cartelle s ophold i København aftalte vi derfor, at han skulle undersøge dette forhold nærmere. Desværre med det beklagelige resultat, at vi i dag må konstatere, at der ikke i Brasilien synes at være bevaret materiale, der med sikkerhed kan henføres til Lunds arbejde. Iblandt nogle fund fra Minas - heraf enkelte kranier - er der materiale, der muligvis kan tilskrives Lund, men denne mulighed kan alene baseres på fundstederne. Dette materiale har aldrig været forsøgt dateret med nutidig teknik. I sit seneste brev beretter prof. Cartelle om sine igangværende udgravninger i tilsvarende huler i delstaten Bahia, og giver en levende beskrivelse af de pludselige vandstrømme, der har skabt de store problemer for dateringen af Lunds fund. I over et døgn var han og hans hold af geologer afskårne fra enhver kontakt med jordoverfladen; et forhold der unægteligt sætter de hulefundne menneskerester i et helt specielt perspektiv 20. P.W. Lund i videnskabshistorisk belysning Under et ophold ved Universidade de Brasília i årene startede Birgitte Holtens interesse for Lunds betydning for den brasilianske forskningstradition, mens Michael Sterll som kurator for Botanisk Haves Thailandske Orkidésamling gik omvejen omkring Eugen Warmings arbejder med Minas Gerais floraen. I efteråret 1993 aftalte vi et fælles projekt om Lunds liv og betydning, som vi siden har arbejdet på sideløbende med vore respektive ph.d-projekter. Vort arbejde med Lund har således stået på i flere år og er frugt af vores forskellige specialeområder - vi er ikke palæontologer, men én af os arbejder med Brasiliens historie og den anden med naturhistoriens. Vi var fra begyndelsen klar over, at en bedømmelse af Lunds indsats som palæontolog var nøje knyttet til en moderne datering af hans samlede fund, men i fuld enighed med Zoologisk Museums tilsynsførende på området, lektor Tove Hatting - der under hele forløbet har været til stor hjælp - mente vi, at det ville være umuligt at rejse de nødvendige midler hertil, sålænge der ikke herhjemme blev foretaget egentlig palæontologisk forskning omkring materialet eller på anden måde blev skabt den fornødne interesse herfor. Den nyeste forskning omkring menneskets tidligste historie i Sydamerika blev derfor en kærkommen anledning til at forsøge en sådan datering gennemført Tove Hatting har i 1991 givet en kortfattet, populærvidenskabelig fremstilling af Lunds fund fra Knokkelhulerne og Lausens samling fra La Plata regionen, hvori problemerne omkring dateringen dog ikke berøres 21. Artiklen afsluttes med det fromme ønske om, at materialet igen må blive gjort tilgængeligt for offentligheden, men indtil nu er det blevet ved ønsket. Da kulstof-14 metoden blev udviklet for ca. 30 år siden, prøvede franske forskere at aldersbestemme ét af menneskekranierne i Lunds samling. Resultatet var ikke opmuntrende. Det store problem ved den traditionelle C14-metode er, at den forbruger så meget materiale for at give et resultat - og den - med megen usikkerhed bevilligede - kraniekalot var ikke tilstrækkeligt. Den gik til uden at efterlade sig andre spor end en fortsat udstillet afstøbning på Musée de l homme i Paris. Efter dette sørgelige resultat var der ingen, der havde mod - eller fik tilladelse til - at forsøge igen. 5

6 I dag er der blevet udviklet nye teknikker - acceleratoranalyse eller Kvælstof-15- undersøgelser - som giver mulighed for at lave dateringer, der er langt mere præcise og hvor materialeforbruget er langt mindre. Det er flere år siden, at metoden blev udviklet, og danske forskere er blandt de førende på området. Alligevel er det først nu, at de første dateringsforsøg med fundene fra Lagoa Santa bliver gennemført. Da vi første gang stiftede bekendtskab med materialet, var det en stor overraskelse, at ingen havde forsøgt at få gennemført en nutidig datering. En del af forklaringen på dette er rimeligvis, at materialet i mange år kun har været genstand for en meget begrænset udforskning, typisk på specialeniveau inden for geologistudiet. De danske palæozoologer har stillet sig tilfreds med at opretholde Lunds egen konklusion, at menneskene i fundene stort set har levet på samme tid som de uddøde dyr og endvidere, at de har levet i den seneste tid af de uddøde dyrs periode - i overensstemmelse med den almindeligt accepterede teori om menneskets ankomst til Amerika. Det betød, at man anslog deres alder til ca år. Lund regnede sig selv frem til mere beskedne år ved at benytte en meget gennemtænkt og elegant dateringsmåde, der fortjener en nærmere omtale selv på denne begrænsede plads, idet den så fremragende illustrerer de vanskeligheder, der den gang var forbundne med ethvert forsøg på absolutte dateringer. Fortællingen er hentet fra Reinhardts fremstilling 22. Lunds uglegylps datering & moderne accelerator teknik Knokkelhulerne var ikke reserveret de døde; en stor del levende dyr havde deres tilholdssteder under jorden. Det gjaldt ikke mindst for mængder af flagermus, men Lund - der allerede under sit første Brasiliensophold havde beskæftiget sig meget med fuglelivet - bemærkede hurtigt, at der i alle huler holdt ét og kun et par af den lokale Slørugle - Tyto alba - til, der dækkede hulernes gulve med enorme lag af uglegylp. Efter at have fulgt uglernes levevis nøje, specielt med hensyn til deres daglige fødeindtagelse, mente han, at et sådant uglepar i gennemsnit hver dag indtog fire mindre pattedyr for så senere at gylpe de ufordøjede knogler op igen. Resten var så alene hårdt fysisk arbejde og en smule anvendt matematik. I det meget omfattende hulekomplex Escrivánia udvalgte Lund en enkelt, mindre hule, hvis bundlag forekom ganske uforstyrret. I gravesæsonen 1844 fjernede hans medarbejdere hver eneste smule jord fra Lapa d Escrivánia V, i alt 164 m 3 til tønder, der hver rummede 25 l. En kurv blev tilfældigt udvalgt, og Lund optalte herefter antallet af underkæbeknogler af mindre pattedyr. Netop denne knogle er - omend oftest brækket igennem i midtersømmen - velbevaret og meget let at identificere. I den tilfældigt valgte kurv optalte han sådanne halve underkæber og regnede sig herefter frem til, at den samlede, opgravede jord måtte indeholde resterne af 7.5 millioner smådyr, der var endt som uglegylp - svarende til et uglepars daglige forplejning i år. Det har muligvis været en tilstrækkeligt præcis datering indtil nu. Men i lyset af de seneste fund i Chile er det naturligvis af største interesse at få foretaget en præcis datering. Vi har derfor taget kontakt med Institut for Fysik og Astronomi ved Århus Universitet, den største kapacitet på dette område i Danmark, hvorfra resultatet af en pilotundersøgelse af et menneskeligt lårben og kranium fra hulen ved Sumidouro, der nu er under forberedelse under Jan Heinemeiers ledelse, snart vil foreligge. For at sikre materialet bedst muligt har man her indledt et samarbejde med Tandlægehøjskolen, der har den nødvendige kirurgiske ekspertise til at de nødvendige indgreb sker med mindst mulig overlast. Da vi præsenterede forslaget for instituttet i Århus, var man med det samme klar over dets muligheder og tilbød at foretage de indledende undersøgelser uden beregning. Vi ser hen til 6

7 indenfor den nærmeste fremtid at kunne fremlægge disse første resultater i nært samarbejde med de forskere, der i så høj grad har været os behjælpelige. Som de fleste af sin periodes videnskabsmænd var Lund stærkt inspireret af den franske anatom og palæontolog George Cuvier s teorier. Cuvier levede fra 1769 til 1832 og er en central personlighed i naturhistoriens udvikling 23. Lund fulgte under det meste af sit arbejde med fundene fra de brasilianske huler Cuvier s vigtigste teorier om Jordens og naturens udvikling. Cuvier's såkaldt diluvialistiske eller neptuniske teori gik - urimeligt forenklet - ud på, at Jorden havde gennemgået flere på hinanden følgende omfattende oversvømmelser eller - med Lunds eget udtryk - Jordomvæltninger. Disse oversvømmelser udslukte størstedelen af det eksisterende liv på jorden, hvorefter det genskabtes i nye og mere avancerede former. Lund mente oprindeligt - som allerede titlen på hans hovedværk herom angiver 24 - at fossilerne af de uddøde dyr i hulerne var rester af dyrelivet fra før den sidste Jordomvæltning, og at knoglerne var blevet skyllet ind i hulerne under denne omfattende katastrofe. Lunds fund - og hans senere tolkninger heraf - var afgørende med til at afkræfte denne teori og dermed til at bekræfte det geologiske grundlag for Darwin's version af udviklingsteorien, der på dette område var baseret på Hutton's og Lyell's uniformistiske opfattelse af de geologiske kræfter. Men selv tilsluttede han sig aldrig de mere spekulativt prægede afsnit omkring nedarvning med modifikation og den naturlige udvælgelse, der var for stor en udfordring til hans religiøse holdning. De to store mænd holdt fast ved hver deres forklaring af naturens udvikling. Peter Claussen, der oprindeligt havde henledt Lunds interesse på Knokkelhulerne forlod i 1840 Brasilien med en større samling fossiler, hvortil også Lund havde bidraget 25. I dette materiale indgår ydermere en del redskaber og andre kulturspor. Claussen har i danske fremstillinger hidtil været reduceret til rollen som exotisk romanskurk i Lunds liv, men i forbindelse med vort projekt vil han blive genstand for en mere nuanceret fremstilling. En stor del af det materiale, Claussen medbragte, blev afsat til British Museum i London, hvor det fortsat befinder sig, vi har dog ikke for nærværende noget overblik over dets omfang. Darwin - der allerede havde været kendt med Lunds tidligste fund i årene , hvor han udarbejdede Journal of Researches - tog temaet op i forbindelse med den reviderede udgave, der udkom i Det skete således på et tidspunkt, hvor hovedpunkterne i evolutionsteorien var fuldt udarbejdede, og den reviderede udgave af Journal of Researches bærer tydeligt præg heraf. Her skriver Darwin om de brasilianske fund: The relationship, though distant, between the Machrauchenia and the Guanaco, between the Toxodon and the Capybara, - the closer relationship between the many extinct Edentata and the living sloths, the ant-eaters, and armadillos, now so eminently characteristic of South American zoology, - and the still closer relationship between the fossil and the living species of Ctenomys and Hydrochærus, are most interesting facts. This relationship is shown wonderfully - as wonderfully as between the fossil and extinct Marsupial animals of Australia - by the great collection lately brought to Europe from the caves of Brazil by M.M. Lund and Clausen. In this collection there are extinct species of all the thirty-two genera, exepting four, of the terrestial quadrupeds now inhabiting the provinces in which the caves occur; and the extinct species are much more numerous than those now living: there are fossil ant-eaters, armadillos, tapirs, peccaries, guanacos, opossums, and numerous South American gnawers and monkeys, and other animals. This wonderful relationship in the same continent between the dead and the living, will, I do not doubt hereafter throw more light on the appereance of organic beings on our earth, and their disappearance from it, than any other class of facts. 26 Også Lunds formodninger om menneskets høje alder i Sydamerika kommer Darwin her ind på. Men de mange forbindelser imellem Lund og Darwin har endnu ikke været genstand for 7

8 nærmere analyser. Det er således fortsat usikkert, hvad det egentligt var Darwin gentydede til i sin omtale af: de vidunderlige Samlinger af fossile Ben, som D hrr. Lund og Clausen fandt i Brasiliens Huler. Vi har - endnu - ikke haft lejlighed til at gennemgå materialet i London, men Søren Hansen, der havde undersøgt det, før han skrev sin artikel i E Museo Lundii, levner ikke de store forventninger. Indtil videre er det derfor vores opfattelse, at Darwins begejstring mere har været baseret på Lunds og Claussens publikationer end på det forhåndenværende materiale. Flere steder i E Museo Lundii fremhæves den centrale betydning, Lunds fund fik allerede ved deres fremkomst, men også i årene fremover. Således anfører Søren Hansen en længere række publikationer med referencer til materialet. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at Darwin's navn intetsteds forekommer. I de sidste årtier inden århundredeskiftet var der ingen prestige forbundet med at optræde som inspirator til "Arternes Oprindelse". Udviklingsteorier var i denne periode domineret af de neo-lamarckistiske teorier, der exempelvis præger hovedbidragsyderen til E Museo Lundii, den danske zoolog Herluf Winge. Selv efter genfremdragelsen af Gregor Mendels studier i 1900 gik der endnu to årtier, før J.B.S. Haldane og endnu senere Willi Hennig skabte den succesrige syntese med Darwin's ideer, der stadig præger vore dages opfattelse af udviklingens veje og love. Imellem de mange forklaringer på Lunds noget tilbagetrukne placering er det også værd at fremhæve, at de forskere, der beskæftigede sig med hans resultater, ofte var stærk påvirkede af eugenisk tænkning, og at deres arbejder derfor efter Auschwitz har været vurderet udfra andre kriterier end rent palæozoologiske. At fremdrage dette forhold kan selvklart være af den største betydning, men at udelukke en hel generation fra anerkendelse på dette grundlag nærmer sig overdreven politisk korrekthed. Og det er iøvrigt interessant, at Cuvier s katastrofeteori - som så længe har været betragtet som et kuriosum i videnskabernes udvikling - i dag igen er ved at vinde terræn ikke mindst på grundlag af danske undersøgelser - dog i et meget længere tidsperspektiv og uden de overtoner af "naturlig teologi" den havde, da den blev fremsat. I de seneste årtier har palæontologer i et stadigt stigende omfang beskæftiget sig med de perioder af masseudslettelse, der har kunnet iagttages i mange geologiske perioder, og som har indebåret en udslettelse af op til 80% af alle levende arter. Bedst kendt er utvivlsomt den udslettelse, der blandt andet medførte dinosauriernes forsvinden for 164 millioner år siden. I denne forbindelse har danske forskeres undersøgelser af fiskeler-laget i Stevns Klint fået central betydning. Fastsættelsen af Jordens alder har ændret sig med tiden, og Lunds egne forsøg på at datere sine fund var resultat af den opfattelse, der var fremherskende på hans tid. Resultatet af den første nøjagtige datering bliver kendt om kort tid. Uanset om den bekræfter den hidtidige tidshorisont eller flytter den tilbage, vil denne undersøgelse understrege P.W. Lunds betydning for udforskningen af Sydamerikas mennesker og deres tidligste historie. 8

9 Illustrationer Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Portræt af P.W. Lund. Originalen måler. Bla-bla. Lagoa de Sumidouro. Gengivet efter P.A. Brandts akvarel med venlig tilladelse fra Det kongelige Bibliotek. Originalen måler. Bla-bla. Grundplan af Lapa de Sumidouro. Originalen i Brandts skitsebog måler bla-bla.gengivet med venlig tilladelse fra Zoologisk Museum. Et kranium fra Lapa de Sumidouro. Gengivet efter E Museo Lundii. Bla-bla. 9

10 Noter og henvisninger: Darwin,C.:1859. On the Origin of Species. Foreligger i talrige udgaver; her citeret i botanikeren I.P. Jacobsens oversættelse ed. Frydenberg O.: 2: København. Den omtalte Clausen er Peter Claussen - Pedro Cláudio Dinamarquês, der efter at have deltaget i flere forskningsrejser slog sig ned i Minas i Brasilien og i 1834 henledte Lunds opmærksomhed på Knokkelhulerne. West,F.H.ed:1996. American Beginnings:The Prehistory and Palaeoecology of Beringia. - Chicago U.P. Beltrão,M.e.a.:1987. Datação absoluta mais antiga para a presença humana na América. - Rio de Janeiro. Dillehay,T.:1997. The Battle of Monte Verde, The Sciences, jan-feb. American Association for the Advancement of Science. - N.Y. Sammes mere omfattende fremstilling Monte Verde. A Late Pleistocene Settlement in Chile har endnu ikke været tilgængelig. Holten,B & Guimarães,L.M.: O Doutor Lund, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a Sociedade Real dos Antiquários do Norte. Revista da UERJ.i.p. - Rio de Janeiro. Stangerup,H.:1981. Vejen til Lagoa Santa. - København Lagoa Santa:vidas e ossadas. - Rio de Janeiro. Hatting,T.:1980. Den danske zoolog P.W. Lund og hans udforskning af Brasiliens knoglehuler. - København. Med et repræsentativt udvalg af P.A. Brandts illustrationer, der dog ikke gøres til genstand for nærmere analyse. Lund,H.:1885. Naturforskeren Peter Wilhelm Lund. - København Lund,P.W.:1836. Bemærkninger over Vegetationen paa de indre Højsletter af Brasilien. Vidensk.Selsk.Skr.VI. - København. Darwin C.: Lund,P.W.: Blik paa Brasiliens Dyreverden før sidste Jordomvæltning I. - København. Samletitel for fem større afhandlinger og nogle mindre, suverænt illustrerede med P.A. Brandts akvareller. Lund,P.W.:1845. Notice sur des Ossements Humains fossiles, trouvés dans une Caverne du Brésil. Memoires de la Société royale des Antiquaires du Nord. - København. Lacerda,J.B.e.a.:1876. Contribuicões para o estudo anthropologico das raças indigenas do Brazil. Archivos do Museu Nacional. - Rio de Janeiro. Quatrefages, A.de:1879. L homme fossile de Lagoa Santa. - Moskva Lütken,C.F.: Menneskelevninger i Brasiliens Huler og i de Lundske Samlinger. To foredrag fra 1883 og I E Museo Lundii. Hansen,S.:1893. Lagoa Santa Racen. Med omfattende referencer til alle tidligere arbejder med Lunds materiale. I E Museo Lundii. Lütken,C.F. e.a. ed: E Museo Lundii, vols I-IV. - København. 10

11 De i denne artikel referede bidrag forekommer alle i værkets første bind Hansen,S.:1893. Det jordfundne Menneske fra Pontimelo. I E Museo Lundii. Cartelle,C.:1994. Tempo Passado. Mamíferos do Pleistoceno em Minas Gerais. - Belo Horizonte. Cartelle,C. & Hartwig,W.C.:1996. A new extinct primate among the Pleistocene megafauna of Bahia, Brazil.Procedings of the National Academy of Sciences 93.6: C.&H.:1996. A complete skeleton of the giant South American Primate Protopithecus. Nature 381: C.&H.:1997. Macacos sul-americano.ciência Hoje21.125: Rio de Janeiro Cartelle,C.: pers.com. Hatting,T.:1991. Skeletterne af uddøde kæmper. Dyr i natur og museum 1: København. Hatting,T.: Reinhardt,J.Th.:1866. De brasilianske Knoglehuler og de i dem forekommende Dyrelevninger. I E Museo Lundii: For en overskuelig fremstilling af Cuvier s betydning henvises til: Bonde,N.e.a.ed.:1996. Naturens Historiefortællere. 2.ed. -København. Her er også P.W. Lund behandlet. Lund,P.W.: Claussen,P.:1843. Læserbrev i Neues Jahrbuch für Mineralogie: Berlin. Claussen,P.: Notes géologiques sur la Province de Minas Gerais. Særtryk af Bulletins de l Académie Royale de Bruxelles VIII. 5. s.a. - Bruxelles. 26 Darwin,C.:1845. Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of H.M.S. Beagle round the world.- London. Her citeret efter faximileudgaven fra 1972, The Works of Charles Darwin I: N.Y. 11

- overraskende og oversete fund

- overraskende og oversete fund P.W. Lunds samling - overraskende og oversete fund Af Kasper Lykke Hansen, Zoologisk Museum, Københavns Universitet Det kom som en stor overraskelse, da jeg for nylig, under min gennemgang af P.W. Lunds

Læs mere

Disposition. Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål

Disposition. Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål Islam og Evolution Disposition Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål Ayat føre til erkendelsen af Allah Sandlig i skabelsen af himlene og jorden (Universet) og i vekslenen

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

Foredragsarrangement på Statens Naturhistoriske Museum d. 30.4.2013 Spørgsmål & svar. Hans Christian Petersen: De tidligste menneskeknogler i Danmark

Foredragsarrangement på Statens Naturhistoriske Museum d. 30.4.2013 Spørgsmål & svar. Hans Christian Petersen: De tidligste menneskeknogler i Danmark DE FØRSTE DANSKERE Foredragsarrangement på Statens Naturhistoriske Museum d. 30.4.2013 Spørgsmål & svar Hans Christian Petersen: De tidligste menneskeknogler i Danmark Ved man, hvorfor mænd havde bredere

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Darwin som geolog og palæontolog. Resuméer af foredrag

Darwin som geolog og palæontolog. Resuméer af foredrag Darwin som geolog og palæontolog Resuméer af foredrag Møde i Dansk Geologisk Forening 17. december 2009 Program 17.00 Velkomst ved Bent Lindow 17.05 Hanne Strager (SNM): Darwins videnskabelige karriere

Læs mere

Menneskets opståen del 1. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 DR2 2002 2 x 60 min Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker del 1 og 2". Hver

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

CRO MAGNON- MENNESKET

CRO MAGNON- MENNESKET 1 CRO MAGNON- MENNESKET Hvor kom det fra? Rolf Kenneth Myhre www.visdomsnettet.dk 2 CRO MAGNON-MENNESKET Hvor kom det fra? Af Rolf Kenneth Myhre (Oversættelse Ebba Larsen) Kom Cro Magnon mennesket fra

Læs mere

Lærervejledning danskedinosaurer.dk

Lærervejledning danskedinosaurer.dk Lærervejledning danskedinosaurer.dk Af Henrik Nørregaard, Naturfagskonsulent Indhold, lærervejledning: Bag om danskedinosaurer.dk Emne og målgruppe Fælles Mål Anvendelighed i forhold til klassetrin Forslag

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter Moesgaards kulturarv Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i unikke rammer med enestående arkitektur midt i et skønt naturområde. Museet rummer arkæologiske og etnografiske udstillinger

Læs mere

700.000 ÅR GAMMELT DNA

700.000 ÅR GAMMELT DNA Spørgsmål & svar 700.000 ÅR GAMMELT DNA Foredragsarrangement på Statens Naturhistoriske Museum d. 9.10.2013 Morten Allentoft: Fossilt DNA - et vindue til fortiden Når man sammenligner arters slægtskab

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

Rekonstruktion af Museum Wormianum

Rekonstruktion af Museum Wormianum Rekonstruktion af Museum Wormianum af dr.phil. H.D. Schepelem "Mellem himmel og jord" hed den udstilling, som Det kongelige Bibliotek i Christian 4.-året afholdt i den gamle universitetsbibliotekssal oven

Læs mere

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Vedr: Afregistrering af beskyttet natur på matrikel Barde By, Vorgod 3c samt matrikel Barde

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið

Læs mere

NaturMedicinsk Museum. Årsberetning 2010

NaturMedicinsk Museum. Årsberetning 2010 NaturMedicinsk Museum Årsberetning 2010 Besøgende I sit første år har NaturMedicinsk Museum haft åbent torsdag eftermiddag med offentlig adgang. Derudover har museet været åbent inden FARMA festen, hvor

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Menneskets opståen 1+2. Elevopgaver til del 1

Menneskets opståen 1+2. Elevopgaver til del 1 Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne opgaver til del 1 Sydamerika Darwin finder et stort fossil. Se om du kan genkende

Læs mere

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London US AAR H Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi Navn på universitet i udlandet: Institute of education London Land: England Periode: Fra: 1 oktober 2012 Til: 14 december

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Naturvidenskab. Hvis man skulle prøve at tegne, hvordan den naturvidenskabelige metode fungerer, vil den se sådan her ud:

Naturvidenskab. Hvis man skulle prøve at tegne, hvordan den naturvidenskabelige metode fungerer, vil den se sådan her ud: Naturvidenskab Videnskab handler om at samle ny viden, så natur-videnskab er det ord, vi bruger om at samle ny viden om naturen. Når vi hører ordene videnskab eller naturvidenskab, er det første, der dukker

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011 PIRLS 20 Hæfte L PIRLS & TIMSS anmark Tuborgvej 64, 2400 København NV IEA, 20 Vejledning I dette hæfte skal du læse nogle tekster og svare på spørgsmål om det, du læser. u vil måske synes, at noget af

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 2

Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Anna Skyggebjerg, Niels Dalgaard, Anette Steffensen, Helene Høyrup, Torben Weinreich, Bodil Kampp og Hans-Heino Ewers Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Roskilde

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg?

1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg? Grundbogstekst: Tomas Westh Nørrekjær m.fl.: " Naturgeografi C, s. 8-27 Spørgsmål til teksten besvares under læsningen. Jordens dannelse og sporene efter liv 1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke

Læs mere

Fortolkning af Mark 2,13-17

Fortolkning af Mark 2,13-17 Fortolkning af Mark 2,13-17 Af Jonhard Jógvansson, stud. theol. 13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Geologi 2009 Bogen Geografi C s Hvad hedder teorien om universets dannelse og hvornår menes det at have fundet sted?

Geologi 2009 Bogen Geografi C s Hvad hedder teorien om universets dannelse og hvornår menes det at have fundet sted? Geologi 2009 Bogen Geografi C s. 9 27 Spørgsmål til teksten besvares under læsningen. Jordens dannelse og sporene efter liv 1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg?

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 70 mennesker fra Snaptun var mødt frem til afsløringen af to Snaptun-sten. En står på Snaptunvej ved byskiltet og en står på Tønballevej ligeledes

Læs mere

Fortid kontra Historie

Fortid kontra Historie HistorieLab http://historielab.dk Fortid kontra Historie Date : 20. maj 2016 Ordet historie bruges med mange forskellige betydninger, når man interviewer lærere og elever om historiefaget og lytter til,

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche INDHOLD SAGEN KORT 3 DOKUMENTATION 7 1. Randers Kommunes aftaler med

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Arkitekturrejse: Chicago

Arkitekturrejse: Chicago Cloud Gate, Millenium Park Arkitekturrejse: Chicago 24.10-29.10.2017 Tirsdag, 24. oktober: Kl. 14.00: Afrejse København med Icelandair, FI205 Kl. 15.10: Ankomst Keflavik Airport, Reykjavik Flyskift Kl.

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Digital på gravning en anden etnografi i felten

Digital på gravning en anden etnografi i felten Når arkæologisk viden bliver til af Jette Rostock Københavns Universitet 2009 Digital på gravning en anden etnografi i felten Under min etnografiske undersøgelse i forbindelse med den arkæologiske udgravning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Kulstof-14 datering. Første del: Metoden. Isotoper af kulstof

Kulstof-14 datering. Første del: Metoden. Isotoper af kulstof Kulstof-14 datering Første del: Metoden I slutningen af 1940'erne finder et team på University of Chicago under ledelse af Willard Libby ud af, at man kan bruge det radioaktive stof kulstof 14 ( 14 C),

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Gjorde kinesere kunsten efter

Gjorde kinesere kunsten efter Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde Gjorde kinesere kunsten efter Et knap 250 år gammelt håndmalet tapet er»genfødt«på Gammel Estrup Herregårdsmuseet på Djursland. En malermester har med små pensler

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer Holbæk Arkæologiklub Bent Andersen fortæller Nyhedsbrev sommer 2013 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen holdt sit seneste møde den 3. juli, hvor man kunne se tilbage på de tilbud, som foråret havde budt på, lige

Læs mere

Retur til indholdsfortegnelse

Retur til indholdsfortegnelse Retur til indholdsfortegnelse Den ustyrlige psykiatri per vestergaard Den ustyrlige psykiatri Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdoms- problem: en idehistorisk analyse aarhus universitetsforlag Den ustyrlige

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

DESIGNEREN. Stolen er fremstillet i massivt træ og med lædersæde og -ryg.

DESIGNEREN. Stolen er fremstillet i massivt træ og med lædersæde og -ryg. KK47510 DEN RØDE STOL Design: Kaare Klint BESKRIVELSE Seriens første stol var Den røde stol i Large (1927), som blev skabt specielt til Designmuseum Danmarks forelæsningssal og præsenteret på den danske

Læs mere

De første mennesker. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

De første mennesker. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel _ Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid.

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Skole Deltagende lærer(e) og klasse(r) Emne Indgående fag Niveau Læringsmål Omfang - herunder konkret

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior Solformørkelse Siden 1851 den 18. juli, er den totale solformørkelse, noget vi hele tiden har ventet på her i Danmark, og rundt i hele verden har man oplevet solformørkelsen, som et smukt og vidunderligt

Læs mere

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Samfundsfag: Færdighedsmål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

Katastrofer i historisk lys

Katastrofer i historisk lys Historie Tema: Katastrofer Side 1 af 6 Katastrofer i historisk lys Tekstsamlingen til historie indeholder to typer af tekster: Alment historisk baggrundmateriale og Konkrete historiske katastrofer: o Middelaldersamfundet

Læs mere

Bill The Book Richardson.

Bill The Book Richardson. Bill The Book Richardson. Jeg har altid været interesseret i alle aspekter omkring brevduesporten, specielt når det har drejet sig om forskellige breduemænds evne til at kunne udvælge kanonerne bare ved

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

8 danske succeshistorier 2002-2003

8 danske succeshistorier 2002-2003 8 danske T E K N I S K - V I D E N S K A B E L I G F O R S K N I N G succeshistorier 2002-2003 Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd Små rør med N A N O T E K N O L O G I stor betydning Siliciumteknologien,

Læs mere

25 tekster om udviklingen af Danish Design

25 tekster om udviklingen af Danish Design 25 tekster om udviklingen af Danish Design Vil vi gøre os gældende internationalt må vi også agere internationalt! Vi kan ikke løse Danish Designs udfordringer alene - nationalt! Det handler om at udbrede

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster

Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster Niels Bohr ville have frydet sig, hvis han havde været gæst ved denne begivenhed. Ikke fordi bygningen kommer til at bære hans navn, for han var

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere