- et glemt kapitel i det sydamerikanske menneskes historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et glemt kapitel i det sydamerikanske menneskes historie"

Transkript

1 Dr. Lunds Kranier i Knokkelhulerne - et glemt kapitel i det sydamerikanske menneskes historie Birgitte Holten og Michael Sterll Institut for Historie Københavns Universitet Njalsgade 102 DK-2300 Kbh. S Dette slægtskab kan ses endnu tydeligere i de vidunderlige Samlinger af fossile Ben, som D hrr. Lund og Clausen fandt i Brasiliens Huler. Disse Kendsgerninger gjorde et saadant Indtryk paa mig, at jeg i Aarene 1839 og 1845 særligt fremhævede denne Lov om Typernes Følgen paa hinanden og dette vidunderlige Slægtskab mellem dødt og levende i samme Land. Charles Darwin 1 For nyligt blev fundet af en meget tidlig boplads i det sydlige Chile offentliggjort i USA. Udgravningerne - der har stået på i 20 år - har afdækket redskaber og bålpladser, rester af skindklædte boliger og af fødevarelagre, der ikke mindst udgøres af kød fra den nu uddøde elefantart, Mastodonten. Derimod er der ikke - som antydet i dagspressen - fundet egentlige humane rester. Fundet forårsagede stor opmærksomhed, fordi den datering, som de amerikanske forskere foreslår, rykker ved alle gængse forestillinger om, hvornår mennesket ankom til Amerika. Dette spørgsmål er i forvejen genstand for en ophedet debat - der til tider nærmer sig mudderkastning - polariseret omkring den såkaldte Clovis-teori. Det er almindeligt antaget, at mennesket - vor egen art Homo sapiens - gik over Beringsstrædet ved slutningen af den sidste istid for ca år siden, da dette endnu var delvist tørlagt. Fra denne indvandring kender vi især de nye beboere fra deres materielle efterladenskaber i form af karakteristiske pilespidser, mens de selv har unddraget sig arkæologernes søgen. Indvandringen betegnes som Clovis-kulturen efter et af de første fundsteder i staten New Mexico. Indvandrerne synes at have spredt sig med forbløffende hastighed; vi kender således flere fund fra Ildlandet, der med rimelig sikkerhed dateres som ca år gamle. Denne opfattelse af forløbet - Clovis-teorien - har fortsat mange tilhængere; blandt de nyeste fremstillinger kan vi henvise til Frederick Hadleigh West fra University of Chicago 2 Ved siden af denne opfattelse finder vi den såkaldte præ-clovis-teori, der ikke anfægter forløbet af indvandringen, med som på grundlag af andet og talstærkt fundmateriale forestiller sig en tidligere indvandringsbølge, der anslås at have ca år på bagen. Blandt repræsentanterne for denne opfattelse kan nævnes den brasilianske arkæolog Maria Beltrão, hvis meget omdiskuterede fund - der også omfatter klippemalerier - fra delstaterne Bahia og Piaui i det nordlige og nordøstlige Brasilien, har stået centralt i debatten 3. Fundet i Chile er af antropologen Tom Dillehay fra Kentucky-universitetet C14-dateret til at være år gammelt, og repræsenterer

2 tilmed kun de øvre lag. Det betyder, at indvandringen til Amerika må være sket flere tusind år tidligere, og at der muligvis endog har været tale om ganske andre indvandringsveje 4. Den brasilianske palæontologis fader & hans videnskabelige miljø Denne diskussion henleder endnu en gang opmærksomheden på Peter Wilhelm Lund ( ), også kaldet den brasilianske palæontologis far. Han levede det meste af sit liv i den lille flække Lagoa Santa i delstaten Minas Gerais i det brasilianske højland, hvor han udforskede de utallige kalkstenshuler i området. Her fandt han blandt andet forstenede knogler af Mastodonten foruden af en række uddøde kæmper af pattedyrordenen Edentata - Gumlere - beslægtede med vore dages langt mindre Bæltedyr, Dovendyr og Myreslugere. Desuden fandt han rester af talrige såvel nulevende som uddøde pattedyr og fugle samt af - hvad man dengang anså for - de første mennesker i Brasilien. Lagoa Santa - en beskeden provinsby - blev under Lunds ophold centrum for et internationalt forskningsmiljø. Lund opholdt sig i byen i over 45 år. Her modtog han besøg af unge lovende naturforskere fra Danmark, og han opretholdt en vidtstrakt korrespondance med de største navne inden for naturhistorien i både Brasilien og Europa. I begyndelsen af 1840-erne afsluttede han udforskningen af hulerne og sendte sin store samling til Danmark. Forinden havde han - efter at have afvist et storslået, engelsk tilbud om at købe hele samlingen - også sendt et repræsentativt udvalg af fossile knogler til Brasiliens historisk-geografiske Institut i Rio, som han var æresmedlem af og korresponderede flittigt med i alle årene 5. Lund overvejede - gennem mange år - stadig at vende tilbage til Danmark for at forestå registreringen og beskrivelsen af sine fund. Men han besluttede sig alligevel aldrig til at foretage denne rejse. Han blev i Lagoa Santa til sin død i 1880, 79 år gammel. Men det forstemmende billede, forfatteren Henrik Stangerup - på grundlag af tidligere biografier - giver af hans alderdom i Vejen til Lagoa Santa, er så tydeligvis ikke hele sandheden 6. I dansk videnskabshistorie synes der at være en tradition for at opfatte danske forskere, der slog sig ned fjernt fra Danmark, som ramte af en ulykkelig skæbne; tænk blot på Niels Steensen og Carsten Niebuhr. Men Lund var på ingen måde underkendt og levede på ingen måde et ensomt liv i Lagoa Santa. Han huskes stadig med respekt og beundring i Brasilien. Gennem mange år havde han kontakter til de - ganske mange - skandinaviske familier i området, og han tog også levende del i byens udvikling. Han sørgede for undervisning til børnene; den stedlige skole bærer fortsat hans navn, og det orkester, han oprettede, eksisterer stadig. Han havde en plejesøn, som han lærte dansk, og som i de seneste år, hvor Lunds syn svigtede, fungerede som hans sekretær. Og - måske det mest afslørende - selv efter at have sendt sine samlinger af fossiler til København, afbrød han ikke sit videnskabelige arbejde. Lund var på sin vis den typiske "gentleman-scientist". En solid familieformue - som han ganske som Charles Darwin forstod at pleje - satte ham i stand til at hellige sig sin forskning uden reelle bekymringer for dagen og vejen. På den anden side havde han en fremragende faglig uddannelse, der sikrede imod det amatørpræg af fikse ideer, der så ofte er bagsiden af denne forskertype. Efter at have benyttet sine første år af medicinstudiet som springbræt til den sammenlignende anatomi afsluttede han i 1824 sit naturhistoriske studium med ikke blot én, men hele to guldmedailleafhandlinger. Få år efter modtog han som et resultat af sit første Brasiliensophold doktorgraden fra universitetet i Kiel, der i denne periode var blandt Europas førende indenfor naturhistorien, for en afhandling om sammenlignede anatomiske studier af det særprægede fordøjelsessystem hos en sydamerikansk gruppe af spurvefugle. 2

3 Vi tilstræber ikke i denne skitse at præsentere en egentligt biografisk fremstilling. Interesserede henvises til exempelvis Tove Hattings kortfattede "Den danske zoolog P.W. Lund og hans udforskning af Brasiliens knoglehuler" 7. Heri placeres Lund behørigt i tidens europæiske forskningstradition, mens skildringen af hans sidste mange år i Brasilien - efter de heroiske år i hulerne - forekommer præget af palæozoologens skepsis overfor tanken om et liv udenfor. Dog uden at reducere sin hovedperson til en tragisk romanfigur eller som en af alle svigtet, som tidligere biografier antyder 8. Det skal meget kraftigt understreges, at disse bemærkninger ikke må forstås som en kritik af Stangerups roman; den historiske roman og den videnskabelige biografi er to vidt forskellige genrer, og vi har - ganske uanset vor respektive rubricering - læst romanen med glæde. Under sit ophold i Minas stiftede Lund bekendtskab med den selvlærte, norske maler Peter Andreas Brandt, og der udviklede sig et langvarigt og nært venskab mellem dem frem til Brandts død i Ved siden af at være en fortræffelig landskabsmaler beherskede Brandt også den videnskabelige illustrations vanskelige genre til perfektion, og Lunds udgravninger og fund er således dokumenteret af et fremragende billedmateriale. Nationalmuseets etnografiske afdeling besidder - og udstiller - en serie af den hollandske maler Albert Eckhout s monumentale fremstillinger fra 1600-tallets Brasilien, der alene er nok til at give samlingen international status. Samtidig ligger Brandts akvareller og opmålinger fra egnen omkring Lagoa Santa fortsat - bortset fra lejlighedsvis benyttelse - upåagtet hen i Zoologisk Museums arkiv. Brandt havde godt nok ikke sans for det monumentale - hans billeder er oftest af postkortformat. Men her er der en indlysende opgave for forskningen og for de videnskabelige fonde. Darwin s udgravninger blev ikke ledsaget af tilsvarende illustratione og her i Danmark har vi et unikt materiale, der aldrig har fået behørig international opmærksomhed. Lund havde flere langvarige besøg af unge danske naturforskere, heriblandt zoologen Johannes Theodor Reinhardt og botanikeren Eugen Warming. Efter deres hjemrejse korresponderede han flittigt med dem til sin død, og der eksisterer på Botanisk Centralbibliotek flere breve til Warming, hvori Lund beretter om botaniske undersøgelser, han - på opfordring - har udført til hjælp for dennes arbejde. Desuden er der - også fra denne periode - bevaret korrespondance imellem Lund og de fremmeste repræsentanter for naturvidenskaberne i Europa. Botanikeren Eugen Warming blev allerede som studerende amanuensis for Lund i Lagoa Santa. Senere blev han direktør for Botanisk Have i København. Warmings iagttagelser af planternes tilpasning til deres voksesteders fysiske betingelser i den brasilianske Camposbevoksning blev udgangspunkt for hans udvikling af begrebet økologi, som jo senere har fået en - endda meget væsentlig - betydning for det moderne menneske. Valget af en botaniker til stillingen hos Lund er ikke tilfældig; blandt Lunds første undersøgelser fra området er således en større afhandling om områdets specielle plantesamfund 9, og - ganske som for Lunds vedkommende - bærer adskillige plantearter fortsat hans navn. Fundene i kalkhulerne & deres umulige datering Lund huskes især for sin udforskning af Brasiliens uddøde dyreliv, som vakte stor opsigt i samtiden og som fik stor indflydelse på den løbende diskussion om naturens og de enkelte arters udvikling. Darwin selv fremhæver disse funds afgørende betydning for centrale afsnit af sin udviklingsteori i Arternes oprindelse 10. Men det er nu muligt, at de menneske-knogler, som Lund fandt i de brasilianske grotter, kan vise sig at være lige så betydningsfulde for kendskabet til de første mennesker på det amerikanske kontinent. 3

4 Lund undersøgte omkring huler i området ved Lagoa Santa. Han fandt menneskerester i syv af dem - i en enkelt af dem omkring 30 enkeltindivider, heraf 20 kranier. I dag er mange af disse huler, der dengang var centrum for områdets betydningsfulde salpeterudvinding, forsvundet som ofre for nutidens kalkindvinding til cementindustrien. Lunds udgravninger af hulerne blev udført med stor omhu og kunnen - exempelvis er flere knoglerester omhyggeligt bevaret sammen med den omgivende "røde jord" - og Lund publicerede selv resultaterne i en række afhandlinger udgivet af Videnskabernes Selskab i København 11. I 1844 sendte han størstedelen af sine samlinger til København, hvor han håbede, de ville få en central plads i det ny Naturhistoriske Museum. Her kom de mange kasser imidlertid til at stå uåbnede hen i en årrække. Gemt, om ikke glemt. Lund gav selv en afsluttende og på centrale områder ny vurdering af specielt de fossile menneskeknogler i et brev til sekretæren for Det kongelige nordiske Oldskrift-Selskab, C.C. Rafn. Dette brev blev publiceret i uddrag i Antiquarisk Tidsskrift 1845: samt i fransk oversættelse i samme selskabs internationale udgivelse 12. Lunds fund forblev heller ikke på anden måde upåagtede, men blev genstand for talrige publicerede undersøgelser fra såvel dansk og brasiliansk, samt udenlandsk side. Disse sidste bygger dog næsten udelukkende på det mere beskedne dubletmateriale, som Lund tidligere havde sendt til London, Paris og Rio. I denne sammenhæng må især fremhæves den senere direktør for Museu nacional i Rio, J.B. Lacerdas og den franske antropolog A.de Quatrefages afhandlinger fra 1870erne 13. I samtlige disse undersøgelser indtager problemerne omkring datering, såvel relativt som absolut, en central plads. Denne periode af intensiv forskning kulminerede omkring århundredeskiftet med Chr.Fr. Lütkens palæontologiske 14 og Søren Hansens 15 antropologiske artikler i det monumentale samleværk E Museo Lundii 16. Efter udflytningen til det ny Zoologiske Museum ligger fundene fra Lagoa Santa dog fortsat i magasinerne i de store, smukke skabe, der blev fremstillet til dem i 1859, da de første gang blev udstillede, og her bliver de. De er ikke udstillet på museet, og der er ikke - ind til nu - foretaget en nøjagtig og gennemgribende datering. Det samme gælder iøvrigt for det såkaldte "jordfundne Menneske fra Pontimelo", - ligeledes beskrevet af Søren Hansen i E Museo Lundii 17. Pontimelo-mennesket er et stærkt sønderdelt kranium fundet sammen med resterne af en Glyptodont ved Rio de Arrecifes i Argentina. Schweitzeren Santiago Roth, der gennemførte omfattende udgravninger i denne region solgte dele af sine fund til dr.lausen, der i 1885 skænkede sin samling fra La Plata-området til Zoologisk Museum i København. I det gamle museum i Krystalgade var fire kæmpedyr fra Lausens samling udstillet sammen med et diminutivt skelet af et recent dovendyr. På trods af at Lund gennemførte sine udgravninger med stor professionalisme, var det dengang som nu ikke muligt at udføre stratigrafiske bestemmelser af fundenes relative alder på grund af aflejringsforholdene. Størstedelen af menneskefundene stammer fra hulen Lapa de Sumidouro der, som navnet antyder, jævnligt gennemstrømmes af underjordiske floder. Disse efterlod menneske- og dyreknogler i et uoverskueligt rod, hvor det ikke var muligt at bestemme, hvilke knogler, der var landet i hulen først. Charles Darwins mere kendte udgravninger i La Plata regionen fra årene som ikke indeholder spor af mennesker - er egentlige jordfund, og lod sig som sådanne datere relativt i overensstemmelse med datidens bedste, omend yderst begrænsede formåen. Absolutte aldersbestemmelser af så gammelt materiale hører vor tid til. Lunds materiale består alene af menneskeknogler, foruden rester af ganske få redskaber. Imidlertid blev der i Lapa de Sumidouro også fundet meget velbevarede hulemalerier, omhyggeligt gengivne på Brandts akvareller og fortsat bevarede i hulen. Hulerne i Lagoa Santa-regionen er stadig genstand for intens udforskning - så at sige i Lunds fodspor. Så sent som januar i år besøgte professor Castor Cartelle - en førende palæontolog fra universitet i Belo Horizonte, 40 km fra Lagoa Santa - København. Cartelle har tidligere udgivet en 4

5 udførlig fremstilling af P.W. Lunds liv og indsats 18 og har for nylig afsluttet en omfattende analyse af nyere fund af fossile primater fra Sydamerika 19. Mens primaternes indvandring og udvikling generelt synes at have været en overordentligt tidskrævende proces, ligger de centrale spørgsmål om menneskets tidligste optræden i Sydamerika indenfor en meget snæver tidsramme; en datering, der rykker materialets alder tilbage indenfor blot år, vil vælte hele den existerende forståelse. Cartelle er nu ved at forberede en permanent udstilling om Lund til det nye naturhistoriske museum, der er ved at blive opført i Belo Horizonte. Vi har i flere år været usikre med hensyn til den senere skæbne for det humane fundmateriale, Lund overdrog til samtidige brasilianske samlinger. Under prof. Cartelle s ophold i København aftalte vi derfor, at han skulle undersøge dette forhold nærmere. Desværre med det beklagelige resultat, at vi i dag må konstatere, at der ikke i Brasilien synes at være bevaret materiale, der med sikkerhed kan henføres til Lunds arbejde. Iblandt nogle fund fra Minas - heraf enkelte kranier - er der materiale, der muligvis kan tilskrives Lund, men denne mulighed kan alene baseres på fundstederne. Dette materiale har aldrig været forsøgt dateret med nutidig teknik. I sit seneste brev beretter prof. Cartelle om sine igangværende udgravninger i tilsvarende huler i delstaten Bahia, og giver en levende beskrivelse af de pludselige vandstrømme, der har skabt de store problemer for dateringen af Lunds fund. I over et døgn var han og hans hold af geologer afskårne fra enhver kontakt med jordoverfladen; et forhold der unægteligt sætter de hulefundne menneskerester i et helt specielt perspektiv 20. P.W. Lund i videnskabshistorisk belysning Under et ophold ved Universidade de Brasília i årene startede Birgitte Holtens interesse for Lunds betydning for den brasilianske forskningstradition, mens Michael Sterll som kurator for Botanisk Haves Thailandske Orkidésamling gik omvejen omkring Eugen Warmings arbejder med Minas Gerais floraen. I efteråret 1993 aftalte vi et fælles projekt om Lunds liv og betydning, som vi siden har arbejdet på sideløbende med vore respektive ph.d-projekter. Vort arbejde med Lund har således stået på i flere år og er frugt af vores forskellige specialeområder - vi er ikke palæontologer, men én af os arbejder med Brasiliens historie og den anden med naturhistoriens. Vi var fra begyndelsen klar over, at en bedømmelse af Lunds indsats som palæontolog var nøje knyttet til en moderne datering af hans samlede fund, men i fuld enighed med Zoologisk Museums tilsynsførende på området, lektor Tove Hatting - der under hele forløbet har været til stor hjælp - mente vi, at det ville være umuligt at rejse de nødvendige midler hertil, sålænge der ikke herhjemme blev foretaget egentlig palæontologisk forskning omkring materialet eller på anden måde blev skabt den fornødne interesse herfor. Den nyeste forskning omkring menneskets tidligste historie i Sydamerika blev derfor en kærkommen anledning til at forsøge en sådan datering gennemført Tove Hatting har i 1991 givet en kortfattet, populærvidenskabelig fremstilling af Lunds fund fra Knokkelhulerne og Lausens samling fra La Plata regionen, hvori problemerne omkring dateringen dog ikke berøres 21. Artiklen afsluttes med det fromme ønske om, at materialet igen må blive gjort tilgængeligt for offentligheden, men indtil nu er det blevet ved ønsket. Da kulstof-14 metoden blev udviklet for ca. 30 år siden, prøvede franske forskere at aldersbestemme ét af menneskekranierne i Lunds samling. Resultatet var ikke opmuntrende. Det store problem ved den traditionelle C14-metode er, at den forbruger så meget materiale for at give et resultat - og den - med megen usikkerhed bevilligede - kraniekalot var ikke tilstrækkeligt. Den gik til uden at efterlade sig andre spor end en fortsat udstillet afstøbning på Musée de l homme i Paris. Efter dette sørgelige resultat var der ingen, der havde mod - eller fik tilladelse til - at forsøge igen. 5

6 I dag er der blevet udviklet nye teknikker - acceleratoranalyse eller Kvælstof-15- undersøgelser - som giver mulighed for at lave dateringer, der er langt mere præcise og hvor materialeforbruget er langt mindre. Det er flere år siden, at metoden blev udviklet, og danske forskere er blandt de førende på området. Alligevel er det først nu, at de første dateringsforsøg med fundene fra Lagoa Santa bliver gennemført. Da vi første gang stiftede bekendtskab med materialet, var det en stor overraskelse, at ingen havde forsøgt at få gennemført en nutidig datering. En del af forklaringen på dette er rimeligvis, at materialet i mange år kun har været genstand for en meget begrænset udforskning, typisk på specialeniveau inden for geologistudiet. De danske palæozoologer har stillet sig tilfreds med at opretholde Lunds egen konklusion, at menneskene i fundene stort set har levet på samme tid som de uddøde dyr og endvidere, at de har levet i den seneste tid af de uddøde dyrs periode - i overensstemmelse med den almindeligt accepterede teori om menneskets ankomst til Amerika. Det betød, at man anslog deres alder til ca år. Lund regnede sig selv frem til mere beskedne år ved at benytte en meget gennemtænkt og elegant dateringsmåde, der fortjener en nærmere omtale selv på denne begrænsede plads, idet den så fremragende illustrerer de vanskeligheder, der den gang var forbundne med ethvert forsøg på absolutte dateringer. Fortællingen er hentet fra Reinhardts fremstilling 22. Lunds uglegylps datering & moderne accelerator teknik Knokkelhulerne var ikke reserveret de døde; en stor del levende dyr havde deres tilholdssteder under jorden. Det gjaldt ikke mindst for mængder af flagermus, men Lund - der allerede under sit første Brasiliensophold havde beskæftiget sig meget med fuglelivet - bemærkede hurtigt, at der i alle huler holdt ét og kun et par af den lokale Slørugle - Tyto alba - til, der dækkede hulernes gulve med enorme lag af uglegylp. Efter at have fulgt uglernes levevis nøje, specielt med hensyn til deres daglige fødeindtagelse, mente han, at et sådant uglepar i gennemsnit hver dag indtog fire mindre pattedyr for så senere at gylpe de ufordøjede knogler op igen. Resten var så alene hårdt fysisk arbejde og en smule anvendt matematik. I det meget omfattende hulekomplex Escrivánia udvalgte Lund en enkelt, mindre hule, hvis bundlag forekom ganske uforstyrret. I gravesæsonen 1844 fjernede hans medarbejdere hver eneste smule jord fra Lapa d Escrivánia V, i alt 164 m 3 til tønder, der hver rummede 25 l. En kurv blev tilfældigt udvalgt, og Lund optalte herefter antallet af underkæbeknogler af mindre pattedyr. Netop denne knogle er - omend oftest brækket igennem i midtersømmen - velbevaret og meget let at identificere. I den tilfældigt valgte kurv optalte han sådanne halve underkæber og regnede sig herefter frem til, at den samlede, opgravede jord måtte indeholde resterne af 7.5 millioner smådyr, der var endt som uglegylp - svarende til et uglepars daglige forplejning i år. Det har muligvis været en tilstrækkeligt præcis datering indtil nu. Men i lyset af de seneste fund i Chile er det naturligvis af største interesse at få foretaget en præcis datering. Vi har derfor taget kontakt med Institut for Fysik og Astronomi ved Århus Universitet, den største kapacitet på dette område i Danmark, hvorfra resultatet af en pilotundersøgelse af et menneskeligt lårben og kranium fra hulen ved Sumidouro, der nu er under forberedelse under Jan Heinemeiers ledelse, snart vil foreligge. For at sikre materialet bedst muligt har man her indledt et samarbejde med Tandlægehøjskolen, der har den nødvendige kirurgiske ekspertise til at de nødvendige indgreb sker med mindst mulig overlast. Da vi præsenterede forslaget for instituttet i Århus, var man med det samme klar over dets muligheder og tilbød at foretage de indledende undersøgelser uden beregning. Vi ser hen til 6

7 indenfor den nærmeste fremtid at kunne fremlægge disse første resultater i nært samarbejde med de forskere, der i så høj grad har været os behjælpelige. Som de fleste af sin periodes videnskabsmænd var Lund stærkt inspireret af den franske anatom og palæontolog George Cuvier s teorier. Cuvier levede fra 1769 til 1832 og er en central personlighed i naturhistoriens udvikling 23. Lund fulgte under det meste af sit arbejde med fundene fra de brasilianske huler Cuvier s vigtigste teorier om Jordens og naturens udvikling. Cuvier's såkaldt diluvialistiske eller neptuniske teori gik - urimeligt forenklet - ud på, at Jorden havde gennemgået flere på hinanden følgende omfattende oversvømmelser eller - med Lunds eget udtryk - Jordomvæltninger. Disse oversvømmelser udslukte størstedelen af det eksisterende liv på jorden, hvorefter det genskabtes i nye og mere avancerede former. Lund mente oprindeligt - som allerede titlen på hans hovedværk herom angiver 24 - at fossilerne af de uddøde dyr i hulerne var rester af dyrelivet fra før den sidste Jordomvæltning, og at knoglerne var blevet skyllet ind i hulerne under denne omfattende katastrofe. Lunds fund - og hans senere tolkninger heraf - var afgørende med til at afkræfte denne teori og dermed til at bekræfte det geologiske grundlag for Darwin's version af udviklingsteorien, der på dette område var baseret på Hutton's og Lyell's uniformistiske opfattelse af de geologiske kræfter. Men selv tilsluttede han sig aldrig de mere spekulativt prægede afsnit omkring nedarvning med modifikation og den naturlige udvælgelse, der var for stor en udfordring til hans religiøse holdning. De to store mænd holdt fast ved hver deres forklaring af naturens udvikling. Peter Claussen, der oprindeligt havde henledt Lunds interesse på Knokkelhulerne forlod i 1840 Brasilien med en større samling fossiler, hvortil også Lund havde bidraget 25. I dette materiale indgår ydermere en del redskaber og andre kulturspor. Claussen har i danske fremstillinger hidtil været reduceret til rollen som exotisk romanskurk i Lunds liv, men i forbindelse med vort projekt vil han blive genstand for en mere nuanceret fremstilling. En stor del af det materiale, Claussen medbragte, blev afsat til British Museum i London, hvor det fortsat befinder sig, vi har dog ikke for nærværende noget overblik over dets omfang. Darwin - der allerede havde været kendt med Lunds tidligste fund i årene , hvor han udarbejdede Journal of Researches - tog temaet op i forbindelse med den reviderede udgave, der udkom i Det skete således på et tidspunkt, hvor hovedpunkterne i evolutionsteorien var fuldt udarbejdede, og den reviderede udgave af Journal of Researches bærer tydeligt præg heraf. Her skriver Darwin om de brasilianske fund: The relationship, though distant, between the Machrauchenia and the Guanaco, between the Toxodon and the Capybara, - the closer relationship between the many extinct Edentata and the living sloths, the ant-eaters, and armadillos, now so eminently characteristic of South American zoology, - and the still closer relationship between the fossil and the living species of Ctenomys and Hydrochærus, are most interesting facts. This relationship is shown wonderfully - as wonderfully as between the fossil and extinct Marsupial animals of Australia - by the great collection lately brought to Europe from the caves of Brazil by M.M. Lund and Clausen. In this collection there are extinct species of all the thirty-two genera, exepting four, of the terrestial quadrupeds now inhabiting the provinces in which the caves occur; and the extinct species are much more numerous than those now living: there are fossil ant-eaters, armadillos, tapirs, peccaries, guanacos, opossums, and numerous South American gnawers and monkeys, and other animals. This wonderful relationship in the same continent between the dead and the living, will, I do not doubt hereafter throw more light on the appereance of organic beings on our earth, and their disappearance from it, than any other class of facts. 26 Også Lunds formodninger om menneskets høje alder i Sydamerika kommer Darwin her ind på. Men de mange forbindelser imellem Lund og Darwin har endnu ikke været genstand for 7

8 nærmere analyser. Det er således fortsat usikkert, hvad det egentligt var Darwin gentydede til i sin omtale af: de vidunderlige Samlinger af fossile Ben, som D hrr. Lund og Clausen fandt i Brasiliens Huler. Vi har - endnu - ikke haft lejlighed til at gennemgå materialet i London, men Søren Hansen, der havde undersøgt det, før han skrev sin artikel i E Museo Lundii, levner ikke de store forventninger. Indtil videre er det derfor vores opfattelse, at Darwins begejstring mere har været baseret på Lunds og Claussens publikationer end på det forhåndenværende materiale. Flere steder i E Museo Lundii fremhæves den centrale betydning, Lunds fund fik allerede ved deres fremkomst, men også i årene fremover. Således anfører Søren Hansen en længere række publikationer med referencer til materialet. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at Darwin's navn intetsteds forekommer. I de sidste årtier inden århundredeskiftet var der ingen prestige forbundet med at optræde som inspirator til "Arternes Oprindelse". Udviklingsteorier var i denne periode domineret af de neo-lamarckistiske teorier, der exempelvis præger hovedbidragsyderen til E Museo Lundii, den danske zoolog Herluf Winge. Selv efter genfremdragelsen af Gregor Mendels studier i 1900 gik der endnu to årtier, før J.B.S. Haldane og endnu senere Willi Hennig skabte den succesrige syntese med Darwin's ideer, der stadig præger vore dages opfattelse af udviklingens veje og love. Imellem de mange forklaringer på Lunds noget tilbagetrukne placering er det også værd at fremhæve, at de forskere, der beskæftigede sig med hans resultater, ofte var stærk påvirkede af eugenisk tænkning, og at deres arbejder derfor efter Auschwitz har været vurderet udfra andre kriterier end rent palæozoologiske. At fremdrage dette forhold kan selvklart være af den største betydning, men at udelukke en hel generation fra anerkendelse på dette grundlag nærmer sig overdreven politisk korrekthed. Og det er iøvrigt interessant, at Cuvier s katastrofeteori - som så længe har været betragtet som et kuriosum i videnskabernes udvikling - i dag igen er ved at vinde terræn ikke mindst på grundlag af danske undersøgelser - dog i et meget længere tidsperspektiv og uden de overtoner af "naturlig teologi" den havde, da den blev fremsat. I de seneste årtier har palæontologer i et stadigt stigende omfang beskæftiget sig med de perioder af masseudslettelse, der har kunnet iagttages i mange geologiske perioder, og som har indebåret en udslettelse af op til 80% af alle levende arter. Bedst kendt er utvivlsomt den udslettelse, der blandt andet medførte dinosauriernes forsvinden for 164 millioner år siden. I denne forbindelse har danske forskeres undersøgelser af fiskeler-laget i Stevns Klint fået central betydning. Fastsættelsen af Jordens alder har ændret sig med tiden, og Lunds egne forsøg på at datere sine fund var resultat af den opfattelse, der var fremherskende på hans tid. Resultatet af den første nøjagtige datering bliver kendt om kort tid. Uanset om den bekræfter den hidtidige tidshorisont eller flytter den tilbage, vil denne undersøgelse understrege P.W. Lunds betydning for udforskningen af Sydamerikas mennesker og deres tidligste historie. 8

9 Illustrationer Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Portræt af P.W. Lund. Originalen måler. Bla-bla. Lagoa de Sumidouro. Gengivet efter P.A. Brandts akvarel med venlig tilladelse fra Det kongelige Bibliotek. Originalen måler. Bla-bla. Grundplan af Lapa de Sumidouro. Originalen i Brandts skitsebog måler bla-bla.gengivet med venlig tilladelse fra Zoologisk Museum. Et kranium fra Lapa de Sumidouro. Gengivet efter E Museo Lundii. Bla-bla. 9

10 Noter og henvisninger: Darwin,C.:1859. On the Origin of Species. Foreligger i talrige udgaver; her citeret i botanikeren I.P. Jacobsens oversættelse ed. Frydenberg O.: 2: København. Den omtalte Clausen er Peter Claussen - Pedro Cláudio Dinamarquês, der efter at have deltaget i flere forskningsrejser slog sig ned i Minas i Brasilien og i 1834 henledte Lunds opmærksomhed på Knokkelhulerne. West,F.H.ed:1996. American Beginnings:The Prehistory and Palaeoecology of Beringia. - Chicago U.P. Beltrão,M.e.a.:1987. Datação absoluta mais antiga para a presença humana na América. - Rio de Janeiro. Dillehay,T.:1997. The Battle of Monte Verde, The Sciences, jan-feb. American Association for the Advancement of Science. - N.Y. Sammes mere omfattende fremstilling Monte Verde. A Late Pleistocene Settlement in Chile har endnu ikke været tilgængelig. Holten,B & Guimarães,L.M.: O Doutor Lund, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a Sociedade Real dos Antiquários do Norte. Revista da UERJ.i.p. - Rio de Janeiro. Stangerup,H.:1981. Vejen til Lagoa Santa. - København Lagoa Santa:vidas e ossadas. - Rio de Janeiro. Hatting,T.:1980. Den danske zoolog P.W. Lund og hans udforskning af Brasiliens knoglehuler. - København. Med et repræsentativt udvalg af P.A. Brandts illustrationer, der dog ikke gøres til genstand for nærmere analyse. Lund,H.:1885. Naturforskeren Peter Wilhelm Lund. - København Lund,P.W.:1836. Bemærkninger over Vegetationen paa de indre Højsletter af Brasilien. Vidensk.Selsk.Skr.VI. - København. Darwin C.: Lund,P.W.: Blik paa Brasiliens Dyreverden før sidste Jordomvæltning I. - København. Samletitel for fem større afhandlinger og nogle mindre, suverænt illustrerede med P.A. Brandts akvareller. Lund,P.W.:1845. Notice sur des Ossements Humains fossiles, trouvés dans une Caverne du Brésil. Memoires de la Société royale des Antiquaires du Nord. - København. Lacerda,J.B.e.a.:1876. Contribuicões para o estudo anthropologico das raças indigenas do Brazil. Archivos do Museu Nacional. - Rio de Janeiro. Quatrefages, A.de:1879. L homme fossile de Lagoa Santa. - Moskva Lütken,C.F.: Menneskelevninger i Brasiliens Huler og i de Lundske Samlinger. To foredrag fra 1883 og I E Museo Lundii. Hansen,S.:1893. Lagoa Santa Racen. Med omfattende referencer til alle tidligere arbejder med Lunds materiale. I E Museo Lundii. Lütken,C.F. e.a. ed: E Museo Lundii, vols I-IV. - København. 10

11 De i denne artikel referede bidrag forekommer alle i værkets første bind Hansen,S.:1893. Det jordfundne Menneske fra Pontimelo. I E Museo Lundii. Cartelle,C.:1994. Tempo Passado. Mamíferos do Pleistoceno em Minas Gerais. - Belo Horizonte. Cartelle,C. & Hartwig,W.C.:1996. A new extinct primate among the Pleistocene megafauna of Bahia, Brazil.Procedings of the National Academy of Sciences 93.6: C.&H.:1996. A complete skeleton of the giant South American Primate Protopithecus. Nature 381: C.&H.:1997. Macacos sul-americano.ciência Hoje21.125: Rio de Janeiro Cartelle,C.: pers.com. Hatting,T.:1991. Skeletterne af uddøde kæmper. Dyr i natur og museum 1: København. Hatting,T.: Reinhardt,J.Th.:1866. De brasilianske Knoglehuler og de i dem forekommende Dyrelevninger. I E Museo Lundii: For en overskuelig fremstilling af Cuvier s betydning henvises til: Bonde,N.e.a.ed.:1996. Naturens Historiefortællere. 2.ed. -København. Her er også P.W. Lund behandlet. Lund,P.W.: Claussen,P.:1843. Læserbrev i Neues Jahrbuch für Mineralogie: Berlin. Claussen,P.: Notes géologiques sur la Province de Minas Gerais. Særtryk af Bulletins de l Académie Royale de Bruxelles VIII. 5. s.a. - Bruxelles. 26 Darwin,C.:1845. Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of H.M.S. Beagle round the world.- London. Her citeret efter faximileudgaven fra 1972, The Works of Charles Darwin I: N.Y. 11

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014

Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014 Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014 Communication & Media Strategy Praktiske informationer Optagelsesopgaven skal afleveres digitalt. Derfor skal du indscanne dit materiale, samle det i ét PDF-dokument

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget Studiekreds 2015-3 Sidste gang beskæftigede vi os primært med de relativt ny-opdagede (1994) megalit-anlæg i det anatolske område i det sydøstlige Tyrkiet. Selvom anlæggenes akse-orienteringer tydeligvis

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Et kæmpedovendyr vækkes til live

Et kæmpedovendyr vækkes til live Et kæmpedovendyr vækkes til live Efter titusinde af år i 'jorden' og over hundrede år på museum rekonstrueres et fem meter langt kæmpedovendyr ud fra det fossile skelet på Zoologisk Museum. Men kan man

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

En historie om foranderlighed

En historie om foranderlighed EVOLUTIONSTEORIEN I DANMARK 1860-80 AF HEIDI FUNDER Naturen omkring os forandrer sig det har den har altid gjort, og det vil den altid gøre. 1 Det slog Charles Darwin (1809-1882) fast med udgivelsen af

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Oversigt Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Klaus Hansen (tidl. DIKU) E-mailjubilæum 2013-02-11 1 / 13 Hvem er jeg? cand. scient.

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Eksamen nr. 1. Psykologi B

Eksamen nr. 1. Psykologi B 2014 De gymnasiale uddannelser Psykologi B Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 24 timer Eksamination og votering: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven lav en synopsis - Se video: Eksamen 1 - Diskuter

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolemateriale Historien i udstillingen begynder blandt grundtvigsk sindede danske udvandrere i 1870erne og slutter blandt grundtvigsk sindede

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere