Letbane i Århusområdet Miljø og arealforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Letbane i Århusområdet Miljø og arealforhold"

Transkript

1 Midttrafik Letbane i Århusområdet Miljø og arealforhold Teknisk baggrundsrapport November 2009

2 Midttrafik Letbane i Århusområdet Miljø og arealforhold Teknisk baggrundsrapport November 2009 Dokumentnr. Endelig rapport Version 4 Udgivelsesdato 26. november 2009 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MDS, HKD, FMM, LOE, MGB, BHH, JEK, LRM, MXJ, HJM, LSC, JSC, CVI, SQM, ISAK, KBI, BRE JBN, MDS, HKD HHK

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Kommuneplantillæg, VVM og miljøvurdering Letbanen etape Afgrænsning VVM-redegørelsens indhold Læsevejledning 11 2 Sammenfatning Hovedforslag og alternativer Metode for VVM-undersøgelsen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger Samlet miljømæssig vurdering 32 3 Planforhold og lovgrundlag Metode International lovgivning National lovgivning Landsplandirektiver Kommuneplanforhold Lokalplaner Andre byudviklingsplaner Forhold til andre planer og programmer 79 4 Landskab og jordbund Metode Eksisterende forhold Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Kumulative effekter 92

4 2 5 Natur, plante- og dyreliv Metode Eksisterende forhold Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Kulturmiljø Metode Eksisterende forhold Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Kumulative effekter Friluftsliv Metode Eksisterende forhold Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Kumulative effekter Overfladevand Metode Eksisterende forhold Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Kumulative effekter Grundvand Metode Eksisterende forhold Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Kumulative effekter 168

5 3 10 Luft og klima Metode Eksisterende forhold Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Kumulative effekter Lys Metode Eksisterende forhold Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Kumulative effekter Støj og vibrationer Metoder Eksisterende forhold Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Kumulative effekter Befolkning, sikkerhed og sundhed Metode Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Kumulative effekter Råstoffer og affald Metode Råstof- og materialeforbrug Affald Konsekvenser i anlægsfasen Konsekvenser i driftsfasen Kumulative effekter 227

6 4 15 Forurenede grunde/forurenet jord Metode Kortlagte arealer Områdeklassificering Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Kumulative effekter Arealforhold Metode Eksisterende forhold Konsekvenser i anlægs- og driftsfasen Kumulative effekter Afledte socioøkonomiske forhold Metode Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Afværgeforanstaltninger for driftsfasen Forslag til overvågningsprogram Overvågningsprogram i anlægsfasen Overvågningsprogram for driftsfasen Eventuelle mangler Planforhold og lovgrundlag Befolkning, sikkerhed og sundhed Landskab og jordbund Natur, plante- og dyreliv Kulturmiljø Friluftsliv Overfladevand Grundvand Luft og klima Støj og vibrationer Råstoffer og affald Forurenede grunde og forurenet jord 292

7 Arealforhold Afledte socioøkonomiske forhold Referencer 294 Kortbilag Kortbilag 0 Linjeføring med undersøgelseskorridor Kortbilag 1 Planforhold. Nord og syd. Kortbilag 2 Lokalplaner Nord og syd. Kortbilag 3 Værdifulde landskaber Nord og syd. Kortbilag 4 Vejstøj Nord og syd. Kortbilag 5 Besøgte lokaliteter Nord Kortbilag 6 Biologiske interesseområder og fredede områder Nord og syd. Kortbilag 7 Beskyttede naturtyper Nord og syd. Kortbilag 8 Naturkvalitetsplan Nord og syd. Kortbilag 9 Bilag IV-arter Nord Kortbilag 10 Skov Nord og syd. Kortbilag 11 Vådområder og lavbundsarealer Nord og syd. Kortbilag 12 Særligt følsomme landbrugsområder Nord og syd. Kortbilag 13 Kulturhistoriske interesseområder Nord og syd. Kortbilag 14 Fund og fortidsminder Nord og syd. Kortbilag 15 Beskyttede diger Nord og syd. Kortbilag 16 Overfladevand Nord og syd. Kortbilag 17 Drikkevandsinteresser Nord og syd. Kortbilag 18 Grundvand Nord og syd. Kortbilag 19 Forurenede grunde Nord og syd. Kortbilag 20 Områdeklassificering Nord og syd.

8 6 1 Indledning Århus Kommune og Midttrafik har besluttet, at der skal udarbejdes en VVMredegørelse for letbanens etape 1. Denne etape omfatter indsættelse af letbanetog på den eksisterende banestrækning fra Grenaa til Odder, samt anlæg af en ny dobbeltsporet letbane fra Århus H til Lystrup, herunder også etablering af et nyt depot/værksted på Århus H. 1.1 Kommuneplantillæg, VVM og miljøvurdering Letbanen er omfattet af bilag 1, punkt 23 i VVM-bekendtgørelsen /1/ - sporveje, bybaner, høj- og undergrundsbaner eller lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring. Det betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse for det konkrete projekt, jf. Planlovens 11g /2/ og VVMbekendtgørelsen. Århus Kommune og Midttrafik har på baggrund heraf igangsat udarbejdelsen af et kommuneplantillæg med en tilhørende VVM-redegørelse. En VVM-redegørelse er en undersøgelse og vurdering af, hvilke påvirkninger projektet kan have på miljøet. Formålet med en VVM-redegørelse er at virkningerne på miljøet tages i betragtning på et så tidligt tidspunkt som muligt, før der gives tilladelse til at påbegynde et anlæg, samt at offentligheden inddrages i beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at myndigheden har det bedst mulige grundlag at træffe beslutning på. Reglerne for Vurdering af Virkningerne på Miljøet er nærmere fastlagt i VVMbekendtgørelsen /1/, og nærværende rapport er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i denne. Kommuneplantillægget er desuden omfattet af reglerne om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovens 3, stk. 1, litra 1 /3/. Da kravene til indholdet i VVM-redegørelse og miljøvurdering stort set er identiske, udarbejdes VVM-redegørelsen, så den opfylder begge regelsæt. Denne rapport er således udarbejdet som en kombineret VVM-redegørelse i henhold til VVM-bestemmelserne under planloven og en miljørapport i henhold til be-

9 7 stemmelserne i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer. I forlængelse af kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes detailprojekt og forslag til lokalplan for projektet. Efterfølgende meddeles tilladelse til anlægsarbejdet, som forventes påbegyndt i løbet af 2011 med henblik på, at letbanens etape 1 kan sættes i drift Letbanen etape 1 Den samlede strækning af letbanens etape 1 strækker sig fra Odder Station via Århus H til Grenaa Station. VVM-undersøgelsen omfatter etablering og drift af den nye bane mellem Århus og Lystrup via Lisbjerg, med de tilhørende standsningssteder samt depot/værksted ved Århus H. Strækningen med undersøgelseskorridor fremgår af Figur 1 (se også kortbilag 0). På strækningen fra Odder Station til Langenæs-tunnelen ved Åhavevej/Marselis Boulevard benyttes det eksisterende Odderbane-spor (enkeltspor). På strækningen tilpasses de eksisterende stationers perroner, eller dele heraf, til det nye letbanemateriel. Efter krydsning af Åhavevej/Marselis Boulevard føres sporet ned ad dæmningen og fortsætter gennem to eksisterende sporbærende tunneler. Herefter skal der etableres en ny tunnel eller en ny bro for krydsning af eksisterende banespor ude af niveau. Herfra føres linjeføringen under Ringgadebroen og ind i Banegravens nordlige side. Kort før Frederiks Allé Broen udvides til et dobbeltsporet tracé. Den dobbelt-sporede strækning forsætter gennem hele strækningen til Lystrup Station. På Århus H passerer linjeføringen gennem spor 0 og 1 Herefter fortsættes på broen over vejen Spanien og videre langs de indre havnearealer, i princippet i samme tracé som den nuværende Grenaabane. Ved Nørreport svinger letbanetracéet 90 grader mod nord op ad Nørrebrogade og Randersvej til Nehrus Allé (Danmarks Radio). På denne strækning vil der, bortset fra enkelte steder, arealmæssigt være forberedt for etablering af en midterlagt letbane. Letbanetracéet følger nu Nehrus Allé og drejer mod nord ad Olof Palmes Allé, krydser Brendstrupgårdsvej, og forløber øst om Skejby Sygehus. Nord for Skejby Sygehus er der to mulige alternativer for at krydse forlægningen af Herredsvej. Hovedforslag krydser forlægningen af Herredsvej i niveau, mens letbanetracéet i alternativ 1, der forløber længere mod øst, passerer over forlægningen af Herredsvej på en ny bro. Ved miljøvurderingen er hovedforslaget vurderet, mens alternativ 1 er vurderet såfremt påvirkningerne afviger fra hovedforslaget. De mulige linjeføringer samles igen umiddelbart før Søftenvej, og passerer Egådalen i variant 1 fuld broløsning eller variant 2 delvis dæmningsløsning. Variant 1 omfatter etablering af en dalbro, der strækker sig mod nord over Søf-

10 8 tenvej, Egå, Gl. Søftenvej og Djurslandsmotorvejen. Variant 2 omfatter etablering af en dalbro, der strækker sig over Søftenvej, Egå og Gl. Søftenvej og etablering af en dæmning mellem Gl. Søftenvej og Djurslandsmotorvejen, hvor sidstnævnte passeres i en bro. Nord for Djurslandsmotorvejen forløber letbanen nordpå i terræn og på dæmning ind til den kommende Lisbjerg Bygade. Den kommende vej Parallelvejen krydses i en overføring. Figur 1 Letbanens 1. etape mellem Århus og Lystrup. Linjeføringen er vist med en rød linje omgivet af stiplet undersøgelseskorridor. På strækningen Lisbjerg-Lystrup er angivet bufferzoner omkring linjeføringen, inden for hvilken den endelige linjeføring kan placeres. I Lisbjerg Bygade deles letbanen i et vestligt og et østligt tracé. Det vestlige tracé føres ad Lisbjerg Bygade ca meter i en bue omkring den eksisterende Lisbjerg by og ind i det kommende byområde sydvest for Lisbjerg. Den-

11 9 ne strækning vil i en senere etape føre letbanen mod Hinnerup. Det østlige tracé drejer mod øst og krydser Randersvej i niveau. Herfra fortsættes mod øst til tracéet løber ind i den eksisterende Grenaabanes tracé, som udvides til en tosporet strækning frem til Lystrup Station. På strækningen mellem krydsningen af Randersvej og ind til sammenfletningen med den eksisterende Grenaabane vest for Lystrup ligger linjeføringen ikke endeligt fast. Der arbejdes i dette område med et hovedforslag omgivet af en bufferzone, der benævnes: områder for justering af linjeføring i forhold til fremtidige byudvikling. Da der i dette område vil ske en kraftig byudvikling i de kommende år kan der derfor blive behov for at justere letbanens endelige placering, når der udarbejdes dispositionsplaner for området. Ved miljøvurderingen er hovedforslaget vurderet grundigt, og bufferzonerne er beskrevet i det omfang, at påvirkningerne afviger fra hovedforslagets. På strækningen fra Lystrup Station til Grenaa Station benyttes den eksisterende Grenaabanes spor. På strækningen tilpasses de eksisterende stationers perroner, eller dele heraf, til det nye letbanemateriel. På strækningen mellem depot/værksted ved Århus H via Lisbjerg til Lystrup kører letbanen på el, mens der på de eksisterende strækninger af Grenaabanen og Odderbanen køres med dieseldrift. 1.3 Afgrænsning Da der på strækningerne fra Odder til Århus H ved krydsningen af Marselis Boulevard/Åhavevej og fra Lystrup til Grenaa ikke sker væsentlige ændringer ud over tilpasning af køreplaner samt indsættelse af nye tog skal der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse for disse strækninger. På disse eksisterende strækninger vil der skulle ske mindre anlægsarbejder i form af tilpasning af perronhøjder samt etablering af nogle få nye krydsningssteder. Disse anlægsarbejder vil være så små, at de ikke vurderes at give anledning til nogen væsentlig miljøpåvirkning. Disse er derfor ikke omtalt yderligere i denne VVM. Der er i kapitel støj og vibrationer kort redegjort for de støjmæssige konsekvenser af indsættelse af nye letbanetog samt udvidelse af køreplanen på ovenstående strækninger. 1.4 VVM-redegørelsens indhold VVM-redegørelsen indeholder de oplysninger, der er fastlagt i VVMbekendtgørelsen og således at den også opfylder kravene i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer. Som led i VVM-undersøgelsen for etablering af letbanens etape 1 er der indledningsvis gennemført en kortlægning af de eksisterende plan-, natur- og miljøforhold. Kortlægningen er gennemført for en undersøgelseskorridor på ca. 500 m på hver side af den forventede linjeføring i den nordlige del (Nehrus Al-

12 10 lé Lystrup) og ca. 100 m på hver side på den sydlige del (Åhavevej/Marselis Boulevard Nehrus Allé). Desuden er der for strækningen i Lisbjerg langs Lisbjerg Bygade mod vest og for strækningen i Lystrup by ligeledes fastlagt en undersøgelseskorridor på 100 meter. På baggrund af kortlægningen og supplerende materiale fra projektets øvrige rådgivere er der foretaget en miljøvurdering af letbanens miljøpåvirkninger i såvel anlægsfasen som i driftsfasen. Miljøvurderingen omfatter følgende forhold: Planforhold og lovgrundlag Landskab og jordbund Natur, plante- og dyreliv Kulturmiljø Friluftsliv Overfladevand Grundvand Luft og klima Lys Støj og vibrationer Befolkning, sikkerhed og sundhed Råstoffer og affald Forurenede grunde/forurenet jord Socioøkonomiske forhold Arealforhold Ved vurdering af miljøpåvirkningernes omfang anvendes en metode, hvor der tages stilling til graden af forstyrrelse (høj, middel, lav), om forstyrrelsen er vigtig for internationale, nationale/regionale, eller lokale interesser, sandsynligheden for at forstyrrelsen forekommer (høj, middel, lav) samt varighed af forstyrrelsen (kort, midlertidig, permanent). På baggrund af disse vurderinger afgøres påvirkningsgraden (omfattende, moderat, mindre eller ubetydelig). Der er udarbejdet forslag til konkrete afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet, herunder f.eks. etablering af faunapassager. Virkningerne på miljøet er vurderet for år 2015, hvor letbanens etape 1 forventes idriftsat. Ifølge reglerne om udarbejdelse af VVM-redegørelse skal det beskrives, hvad konsekvenserne bliver, hvis projektet ikke gennemføres det såkaldte 0- alternativ. 0-alternativet er ikke dagens situation, men den fremskrevne situation for 2015, såfremt letbanen ikke etableres. Projektets virkninger er således vurderet i forhold til 0-alternativets virkninger.

13 Læsevejledning Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af rapporten. Kapitlerne 3-17 indeholder en beskrivelse af de eksisterende forhold samt en miljøvurdering af projektet i såvel anlægsfasen som driftsfasen, opdelt i de enkelte delemner. I kapitel 18 er der udarbejdet en sammenfatning af de afværgeforanstaltninger, der er foreslået under de enkelte kapitler. Kapitel 19 indeholder et forslag til overvågningsprogram, jf. kravene i Lov om miljøvurdering af planer og programmer /3/. I kapitel 20 er der udarbejdet en oversigt over eventuelle mangler i vidensgrundlaget for de enkelte emner, der er foretaget miljøvurdering af. Referenceliste findes i kapitel 21. Referencer er angiver med /nn/, hvor nn henviser til nummer i kapitel 21.

14 12 2 Sammenfatning Der primære mål med letbanen er at sikre gode transportmuligheder og let fremkommelighed for befolkningen i og omkring Århus, således at adgang til arbejdspladser specielt i centrum og Århus Nord forbedres. Letbanen vil gøre den kollektive trafik mere attraktiv både for rejsende mellem bymidten og Århus Nord og for rejsende fra oplandskommunerne til Århus, herunder især på strækningen mellem Grenaa og Odder, som ved letbanens etape 1 bindes trafikalt sammen. Som et led i den videre planlægning har Århus Kommune og Midttrafik besluttet at udarbejde et kommuneplantillæg med en tilhørende VVM-redegørelse for letbaneprojektet. Kommuneplantillægget er desuden omfattet af reglerne om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Dette bidrag til VVM-redegørelsen er udarbejdet så den opfylder begge regelsæt. Anlægget, der belyses i denne rapport, omfatter etableringen og driften af den nye bane mellem Århus H og Lystrup via Lisbjerg, med de tilhørende standsningssteder og depot/værksted ved Århus H. Ændringerne på de eksisterende nærbaner mellem henholdsvis Odder - Århus H og Lystrup - Grenaa vil være små, og de berørte kommuner har derfor vurderet, at de ikke er VVM-pligtige. 2.1 Hovedforslag og alternativer Letbaneprojektet omfatter dels nyanlæg af en dobbeltsporet letbanestrækning fra Århus H via De bynære Havnearealer (herunder til Østbanetorvet) langs havnen og videre ad Randersvej over Skejby og Lisbjerg til Lystrup, dels at der på Odder- og Grenaabanen indsættes nye lette togsæt, som kan benyttes både på de eksisterende nærbanestrækninger og på den nye strækning. Nord for Skejby Sygehus er der to mulige alternativer for at krydse forlægningen af Herredsvej. Hovedforslag krydser forlægningen af Herredsvej og Humlehusvej i signalregulerede kryds, mens letbanetracéet i alternativ 1, der forløber længere mod øst, passerer over forlægningen af Herredsvej på en ny bro. Efter Humlehusvej krydser letbanen i hovedforslagets variant 1, fuld broløsning, Egådalen (Søftenvej, Egåen, Gl. Søftenvej og Djurslandsmotorvejen)

15 13 på en ca. 550 m lang dalbro vest om Røde Mølle i en afstand af ca. 100 m. Den planlagte vej, Parallelvejen, krydses ligeledes på en bro. I hovedforslagets variant 2, delvis dæmningsløsning, er krydsningen ændret til to broer på henholdsvis ca. 370 m og ca. 70 m med en ca. 110 m lang dæmning imellem. På strækningen mellem Lisbjerg og Lystrup ligger linjeføringen ikke endeligt fast. Der arbejdes i dette område med et hovedforslag omgivet af en bufferzone, hvor der kan blive behov for at justere letbanens endelige placering, i forhold til den kommende byudvikling. Letbanens miljøpåvirkning er vurderet i forhold til 0-alternativet. 0-alternativet svarer til, at letbanen ikke etableres. 0-alternativet er dog ikke dagens situation, men den fremskrevne situation for 2015, såfremt letbanen ikke etableres. 2.2 Metode for VVM-undersøgelsen Ved vurdering af miljøpåvirkningernes omfang anvendes en metode, hvor der tages stilling til graden af forstyrrelse (høj, middel, lav), om forstyrrelsen er vigtig for internationale, nationale/regionale, eller lokale interesser, sandsynligheden for, at forstyrrelsen forekommer (høj, middel, lav) samt varighed af forstyrrelsen (kort, midlertidig, permanent). På baggrund af disse vurderinger afgøres påvirkningsgraden (omfattende, moderat, mindre eller ubetydelig). Der er udarbejdet forslag til konkrete afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet, herunder f.eks. etablering af faunapassager.

16 Miljøkonsekvenser og afværgeforanstaltninger I Tabel 1 og Tabel 2 er der redegjort for letbanens væsentligste miljøkonsekvenser i hhv. anlægs- og driftsfasen, samt hvilke afhjælpende foranstaltninger, der gennemføres for at imødegår disse. Miljøparameter Planforhold og lovgrundlag Væsentlige miljøkonsekvenser i anlægsfasen Der vurderes generelt ikke at være væsentlige planmæssige konflikter i anlægsfasen, ud over dem, der vedrører øvrige emner i VVM-redegørelsen. Disse er beskrevet under de relevante emner, f.eks. er bilag IVarter beskrevet under Natur, plante- og dyreliv. Det er sædvanlig praksis, at infrastruktur er beliggende i de kommuneplanrammeområder, som infrastrukturanlægget passerer, således at der ikke udlægges særlige rammeområder til infrastruktur. Overordnet er letbanen optaget i Hovedstrukturen i Forslag til Kommuneplan 2009 for Århus Kommune, ligesom der fastsættes retningslinjer for letbanen i det kommuneplantillæg, som denne VVM-redegørelse ledsager. For så vidt angår gældende lokalplaner vil der muligvis være behov for revision af planlægningen for de strækninger, hvor letbanen passerer. Vurdering Ubetydelig påvirkning Afværgeforanstaltninger Ingen I forbindelse med busbaneprojektet fra Nørreport til Nehrus Allé er der i størst mulig udstrækning taget højde for arealbehovet til letbanen, men ingen gældende lokalplaner har specifikt udlagt arealer til letbanetracéet. Stillingtagen til på hvilke strækninger, der vil skulle udarbejdes ny lokalplan for letbanens placering og udformning træffes først, når der foreligger et mere detaljeret projekt for letbanen. Udarbejdes der af anden grund, eksempelvis i forbindelse med større byomdannelses- eller byudviklingsprojekter, nye lokalplaner på strækningen, kan der i et vist omfang tages højde for letbanens fremtidige etablering. Letbanen vurderes at være i overensstemmelse med og understøtte intentionerne i Århus Kommunens klimaplan henholdsvis cykelhandlingsplan.

17 15 Miljøparameter Landskab og jordbund Natur, planteog dyreliv Væsentlige miljøkonsekvenser i anlægsfasen Konsekvenser er knyttet til den mekaniske bearbejdning af terrænet, der er nødvendig for anlægsarbejderne. Etablering af skråninger kan medføre risiko for jorderosion. Området omkring Egå er udpeget som særligt værdifuldt landskab. Letbanen krydser i hovedforslagets variant 1, fuld broløsning Egådalen på en dalbro, hvor anlægsarbejderne primært omfatter etablering af fundamenter til bropiller. Der placeres ikke arbejdspladsarealer indenfor det landskabeligt værdifulde område. Ved hovedforslagets variant 2 krydses Egådalen dels på dæmning og dels på en bro. De visuelle konsekvenser for landskabet er vurderet i særskilt rapport om landskabsæstetik og visualiseringer. To naturområder berøres direkte. Det drejer sig om det 3-beskyttede overdrev omkring Koldkær Bæk, der netop tangeres af letbanen, og den 3-beskyttede eng lige nord for Djurslanddmotorvejen ved det nordlige tilløb til Egå, der skæres af letbanen i den østlige ende. Da de beskyttede områder berøres direkte skal der indhentes en dispensation hos Århus Kommune. Den 3-beskyttede eng ved Kirkestien ligger meget tæt på letbanens sydlige bufferzone, men berøres ikke direkte af letbanen. Letbanen vil krydse følgende åbne vandløb: Egå, nordre tilløb til Egå, Lisbjerg Bæk, Bueris Bæk og Ellebæk. Det skal sikres at der ikke køres tæt på vandløbene, sker op- Vurdering Mindre betydelig påvirkning, da de er lokalt begrænset til letbanetracéet inkl. arbejdsveje, og da anlægsperioden er begrænset til ca. 2,5 år. Påvirkningen af landskabet vurderes at være mere omfattende ved hovedforslagets variant 2, delvis dæmningsløsning, end ved hovedforslagets variant 1, fuld broløsning, idet der vil ske en større bearbejdning af terrænet og ved inddragelse af et arbejdsareal på sydsiden af Søftenvej. Da anlægsfasen er en relativ begrænset periode vurderes påvirkningen dog at være moderat. Påvirkninger vurderes at være moderate da områderne berøres i begrænset omfang og når der gennemføres de foreslåede afværgeforanstaltninger. Påvirkningerne vurderes at være ubetydelige, når engen ikke berøres. Det vurderes at påvirkningerne vil være ubetydelige ved gennemførelse af afvær- Afværgeforanstaltninger Eventuel erosion vil blive afhjulpet ved hurtig tilplantning af skråninger, f.eks. med rullegræs, buske og træer. For at minimere påvirkningen af de beskyttede områder mest muligt, vil der under anlægsarbejderne i videst muligt omfang blive benyttet eksisterende veje herunder markveje. Yderligere vil køreplader eller lignende blive anvendt, hvis kørsel i områderne ikke kan undgås. For at beskytte engens vegetation, der rummer fredede og sjældne planter, anbefales det, at letbanen ikke flyttes længere mod syd end hovedforslaget. Kørsel i områder tæt på vandløbene skal begrænses mest muligt. For at undgå at få suspen-

18 16 Miljøparameter Væsentlige miljøkonsekvenser i anlægsfasen fyldning eller drænes. Der kan i anlægsfasen forekomme store belastninger af suspenderet materiale. Vurdering geforanstaltningerne. Afværgeforanstaltninger deret materiale i vandløb skal overfladevand fra blotlagte arealer opsamles i bassiner, hvor det kan bundfælde inden tilledning til vandløb. Der kan blive tale om gennemførelse af midlertidige grundvandssænkninger ved fundering af bropiller til dalbroen over Egå og ved udgravning til fundamenter til broer over nordre tilløb til Egå og Lisbjerg Bæk. Det kan medføre risiko for påvirkning af vandstand og vandføring i vandløb, og dræning eller anden påvirkning af recipienter og naturområder. Det kan ikke på baggrund af de eksisterende data vurderes om det blive nødvendigt at sænke grundvandet, og derfor heller ikke muligt at vurdere omfang og eventuelle påvirkninger. Det må dog forventes at Århus Kommune i forbindelse med eventuelle grundvandssænkninger vil stille krav om at disse gennemføres uden påvirkning af nærliggende recipienter og natur. Der er påvist bilag IV-arter i form af odder og flagermus i nærheden af letbanetracéet. Stor vandsalamander og spidssnuet frø er desuden påvist i Lisbjerg Skov. Odderen lever omkring Egå og der er registreret flagermus ved Egå, Kirkestien og Lisbjerg Bæk. Der kan også forekomme flagermus andre steder omkring letbanetracéet. Passagemulighederne for odderen langs Egå opretholdes i anlægsfasen, hvorved barriereeffekter vurderes at kunne begrænses til et minimum. Letbanen anlægges på tværs af ledelinjerne for flagermus, hvilket kan forstyrre dyrenes flyveruter og rasteområder. Der foreslås derfor en række generelle afværgeforanstaltninger for at imødegå disse påvirkninger. Påvirkningerne af eventuelle grundvandssænkninger er ikke mulige at vurdere før den detaljerede hydrogeologiske undersøgelse er gennemført. Påvirkningerne vurderes at være moderate, hvorfor afværgeforanstaltninger er nødvendige. Med de foreslåede afværgeforanstaltninger vurderes det, at letbanen kan anlægges uden væsentlige påvirkninger af odder og flagermus, således at den økologiske funktionalitet opretholdes. Med de foreslåede afværgeforanstaltninger vil der være tale om en mindre væsentlig påvirkning. Påvirkningen af od- Der vil i den videre detailprojektering blive gennemført en nærmere hydrogeologisk undersøgelse for at afklare om det blive nødvendigt at gennemføre midlertidige grundvandssænkninger og i givet fald hvilke afværgeforanstaltninger der skal gennemføres for at sikre at de nærliggende recipienter og naturområder ikke påvirkes negativt, herunder f.eks. spunsning. Af hensyn til odderen er det vigtig ikke at beskadige vandløbsnære arealer og begrænse kørsel med maskiner omkring Egå mest muligt. For at undgå at forstyrre odderen bør det anlægsarbejde, der er mest kritisk i forhold til odderen, dvs. det der foregår nærmest Egå i videst muligt omfang begrænses til perioden juli-oktober, således at odderen sikres mest mulig fred i den del af året hvor problemerne med at skaffe føde er størst. Det vigtigste er at friholde

19 17 Miljøparameter Kulturmiljø Findes der under anlægsarbejderne ukendte fund eller fortidsminder, skal arbejdet straks standses og fundet anmeldes til museet. Ved eventuel midlertidig spærring af veje og/eller stier i anlægsfasen vil der blive gennemført omkørsler med behørig skiltning. Eventuelle støvgener vil blive afhjulpet med sprinkling. Friluftsliv Væsentlige miljøkonsekvenser i anlægsfasen Konsekvenserne knytter sig i høj grad til gravearbejdet, hvor både synlige kulturspor og underjordisk arkæologi kan blive påvirket. Letbanen forløber igennem områder, hvor der er gjort en række arkæologiske fund, hvilket betyder, at der kan påtræffes nye fund i forbindelse med anlægsarbejderne. Letbanen berører ingen synlige kulturspor direkte. Påvirkninger i anlægsfasen vil primært være knyttet til en reduceret adgang/fremkommelighed, visuel påvirkning og støv og støj fra anlægsarbejderne. Støv og støjbelastningen i anlægsfasen er beskrevet nærmere under kapitlerne om disse emner. Adgangen og muligheden for brugen af langt hovedparten af de rekreative områder omkring letbanen opretholdes i anlægsfasen. Vurdering deren vurderes at være større ved hovedforslagets variant 2, delvis dæmningsløsning, end ved hovedforslagets variant 1, fuld broløsning, idet der i forbindelse med anlæggelsen af dæmningen skal være en mere omfattende transporter til og fra området, hvilket vurderes at forstyrre odderen i højere grad. Påvirkningerne vurderes at være ubetydelige, hvis afværgeforanstaltningerne gennemføres som foreskrevet. Påvirkningerne vurderes at mindre betydende, da anlægsarbejderne primært vil foregå i dagtimerne på hverdage og desuden foregå i en begrænset periode, og da støj- og støvbe- Afværgeforanstaltninger et stort areal omkring vandløbet under anlægsarbejderne og forstyrre dyrene langsomt vænnes til de midlertidige forstyrrelser. Afværgeforanstaltninger ift. flagermus omfatter: Minimal fældning af træer i forbindelse med anlægsarbejderne. Arbejdsveje og øvrige arbejdsarealer placeres uden for bevoksninger. Eventuelt arbejde om natten skal undgås i flagermusenes aktive periode fra medio marts til november. Eventuel brug af sikkerhedsbelysning skal ske med lamper med gul stråling i området omkring ca. 580 nm, der har begrænset lokkevirkning på insekter og dermed også flagermus. I det omfang Moesgård Museum vurderer det relevant, gennemføres der arkæologiske forundersøgelser og/eller detailundersøgelser inden anlægsarbejderne.

20 18 Miljøparameter Overfladevand Væsentlige miljøkonsekvenser i anlægsfasen Dog vil adgang og brug af Haveforeningen af 1918 ophøre, da letbanen vil forløbe gennem disse. Adgang og brug af vandrestien Sporet ved Skejby vil blive reduceret i anlægsfasen, da sporet skal omlægges. Det kan ikke udelukkes at der skal gennemføres midlertidige sænkninger af grundvandet, som kan påvirke recipienter og overfladevand. Der er dog ikke tilstrækkeligt datagrundlag til endeligt at vurdere, om grundvandssænkning vil være nødvendigt, og herunder vurdere omfanget af denne og eventuelle påvirkninger af recipienter og naturområder.. Der skal derfor i den videre detailprojektering gennemføres en detaljeret hydrogeologisk undersøgelse for afklaring af, om der skal foretages midlertidige grundvandssænkninger, og i givet fald hvilke afhjælpende foranstaltninger, der skal gennemføres for at sikre, at de nærliggende recipienter og naturområder ikke påvirkes negativt. Det forventes, at kommunen i vil stille krav om, at grundvandssænkninger skal gennemføres uden påvirkning af vandstand og -føring i de omkringliggende vandløb og naturområder. Afledning af vand fra grundvandssænkning vil kræve en udledningstilladelse fra vandløbsmyndigheden, Århus Kommune. Letbanen krydser en række vandløb, og der kan i anlægsfasen kunne opstå behov for etablering af midlertidige forlægninger af vandløbene. Vurdering lastningen ikke vurderes at blive væsentligt forøget. Muligheden for færdsel og fremkommelighed vurderes ikke at blive væsentligt forringet. Påvirkningerne kan først endeligt vurderes, når resultatet af den hydrogeologiske undersøgelser foreligger. Det vurderes dog at det vil være muligt at gennemføre afhjælpende foranstaltninger, således at påvirkningerne vil være begrænsede. Samlet set vurderes der at være tale om en begrænset påvirkning af vandløbene, når det forudsættes, at de beskrevne afværgeforanstaltninger gennemføres. Afværgeforanstaltninger Fastlægges endeligt efter gennemførelse af en hydrogeologisk undersøgelse i den videre detailprojektering,. Det kan blive nødvendigt at etablere sandfang på udsatte steder for at forhindre sedimenttransport, hvor vandløbene midlertidigt skal forlægges. Herved bundfældes det eroderede materiale på dertil egnede lokaliteter. Fra sandfangene vil, der kunne ske en regelmæssig og kontrolleret opgravning og tømning. Det bør i anlægsfasen vurderes om brug af geotekstil eller lignende foranstalt-

21 19 Miljøparameter Væsentlige miljøkonsekvenser i anlægsfasen Vurdering Afværgeforanstaltninger ninger ved de enkelte forlægninger vil kunne minimere vandløbets erosion. Grundvand Generelt vurderes der ikke at blive konflikt med det primære grundvandsmagasin, da letbanen overordnet følger det eksisterende landskabsterræn og stort set ikke skal etableres i afgravninger. Ved konstruktioner/bygværker med større belastninger, som f.eks. dalbroen over Egå, broen over Parallelvejen og tilløb til Egå og broen over Lisbjerg Bæk kan det dog blive nødvendigt at sænke grundvandet midlertidigt, hvor der skal udgraves til fundamenter til brokonstruktioner. Midlertidig grundvandssænkning kan muligvis også komme på tale ved Århus H, hvor grundvandsspejlet ligger tæt ved overfladen. Omfanget af eventuelle grundvandssænkninger samt hvilke påvirkninger disse vil have for vandløb og andre nærliggende recipienter, grundvandsressourcen og den omkringliggende natur, er ikke mulig at vurdere ud fra eksisterende tilgængelige data. I detailprojekteringen skal der derfor gennemføres en detaljeret hydrogeologisk undersøgelse for afklaring af, om der skal foretages midlertidige grundvandssænkninger, og i givet fald hvilke afhjælpende foranstaltninger der skal gennemføres for at sikre, at de nærliggende recipienter og naturområder ikke påvirkes negativt, herunder f.eks. spunsning omkring de arealer, hvor der skal foretages grundvandssænkning. Det detaljerede undersøgelsesprogram bør fastlægges i samarbejde med Århus Kommune. Det forventes, at Århus Kommune i forbindelse med eventuelle grundvandssænkninger vil stille krav om, at disse skal gennemføres uden påvirkning af vandstand og vandføring i de omkringliggende recipienter og natur- Påvirkningerne af eventuelle grundvandssænkninger er ikke mulige at vurdere før den detaljerede hydrogeologiske undersøgelse er gennemført. Det vurderes dog at det vil være muligt at gennemføre afhjælpende foranstaltninger, således at påvirkningerne vil være begrænsede. Der vil i den videre detailprojektering blive gennemført en nærmere hydrogeologisk undersøgelse for at afklare om det blive nødvendigt at gennemføre midlertidige grundvandssænkninger og i givet fald hvilke afværgeforanstaltninger der skal gennemføres for at sikre at de nærliggende recipienter og naturområder ikke påvirkes negativt, herunder f.eks. spunsning. Ved eventuelle midlertidige grundvandssænkninger og bortledning af oppumpet sekundært grundvand skal ske iht. tilladelse fra Århus Kommune, og de fastsatte krav til vandkvaliteten skal overholdes.

22 20 Miljøparameter Luft og klima Væsentlige miljøkonsekvenser i anlægsfasen områder, samt således at drikkevandsforsyningen og grundvandsressourcen ikke påvirkes. Yderligere vil der bliver sandsynligvis være et behov for bortledning/opsamling af sekundært terrænnært grundvand i anlægsfasen, primært i forbindelse med udgravning af fundamenter til broer og faunapassager og på banearealerne ved Århus H. Under anlægsarbejdet er der risiko for, at der kan forekomme spildhændelser med olieprodukter. Generelt vurderes der at være en god beskyttelse af grundvandet i området, idet dæklagstykkelsen på hovedparten af letbanestrækningen i det åbne land er m tyk. Der vil dog blive gennemført en række forebyggende tiltag for at imødegår eventuelle spild. Anlægsarbejder og transport af jord og byggematerialer i anlægsfasen vil give udledning (emission) af støv, partikler fra udstødning, NO x og andre forurenende stoffer fra køretøjer og entreprenørmaskiner. Desuden kan der i forbindelse med asfaltering komme emissioner af miljøfremmede stoffer. Støvende anlægsarbejder vil primært forekomme i landområderne, hvor der er få boliger og relativ stor afstand til disse. Vurdering Risikoen for forurening af grundvandsressourcen vurderes at være begrænset, når de afhjælpende foranstaltninger gennemføres som beskrevet. Samlet set vurderes der at være tale om en middel grad af forstyrrelsen af betydning for lokale interesser, men kortvarig (< 1 år for de fleste lokaliteter). Der er derfor tale om en mindre miljøpåvirkning Afværgeforanstaltninger Oplag af brændstof til entreprenørmaskinerne og håndteringen af mobile entreprenørtanke samt tankning foregår med omtanke, og der vises omhu ved tankning, og således at der ikke er risiko for spild til jorden. For at minimere risikoen for spild vil entreprenørtanke blive placeret på fast tæt belægning uden mulighed for afløb til jorden og/eller recipient, og således at eventuelle spild hurtigt kan registreres, og opsamles. Håndtering skal i øvrigt ske i henhold til Århus Kommunes regler herfor. Der vil blive udarbejdet en miljøhandlingsplan for anlægsprojektet, der bl.a. omfatter forholdsregler ved eventuelle uheld og spild med potentielt forurenede stoffer. Følgende afværgeforanstaltninger anbefales: Partikelfiltre på entreprenørmaskiner. Brug af eldrevet udstyr, hvor dette vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til de lokale forhold. Vanding/ sprinkling af arbejdsområdet for at minimere støvflugt. Anvendelse af køreplader eller lignende for at

23 21 Miljøparameter Lys Støj og vibrationer Befolkning, sikkerhed og sundhed Væsentlige miljøkonsekvenser i anlægsfasen I forbindelse med anlægsarbejder vil der efter behov blive opsat midlertidige lysmaster/projektører. Der forventes generelt ikke behov for natarbejde, bortset fra i særlige tilfælde ved f.eks. krydsning af befærdede veje og lign. Der kan i forbindelse med anlægsarbejderne blive påført omgivelserne støjgener samt eventuelt også vibrationsgener i byområdet. Der kan der forventes et relativt højt støjniveau på de bygninger, der har facade direkte ud til anlægsaktiviteterne i de bynære områder. Uden for de bynære områder forventes ingen overskridelser af de vejledende støjgrænser i anlægsfasen og ingen vibrationsgener Påvirkninger af befolkningen i anlægsfasen vil omfatte fremkommelighed, trafiksikkerhed, barriereeffekt og sundhed. Årsagen til påvirkningerne vil primært hidrøre fra arbejdskørsel, eventuelle trafikomlægninger og fra støj, vibrationer samt luftforurening fra anlægsarbejderne. Det vurderes, at de sikkerhedsmæssige risici og barriereeffekter vil være størst på den del Vurdering Samlet set vurderes der at være tale om en uvæsentlig påvirkning af miljøet. For støj kan der blive tale om en høj grad af forstyrrelse, kun af betydning for lokale interesser. Forstyrrelsen vil være kortvarig (< 1 år). Der er ikke stor risiko for at der vil optræde vibrationsgener. Der vil være tale om en mindre miljøpåvirkning. Anlægsarbejderne vurderes ikke at bidrage væsentligt til en forøgelse af den eksisterende barriere effekt. Der forventes at opstår problemer med fremkommeligheden Afværgeforanstaltninger minimere støvgener på relevante steder samt reduktion af hastighed (påbud) ved kørsel med lastbiler på grusveje/jordarealer. Løbende opfejning af spild på gader, f.eks. ved anvendelse af vejfejemaskiner ved arbejdstids ophør. Ved eventuelt natarbejde i flagermusenes aktive periode fra medio marts til november skal der anvendes lamper med gul stråling i området omkring ca. 580 nm, da disse praktisk taget ingen lokkevirkning har på insekter og dermed heller ikke for flagermus. Der vurderes herudover ikke at være behov for afværgeforanstaltninger mod lysforurening i anlægsfasen. Der kan blive behov for etablering af midlertidig afskærmning, begrænsninger i aktivitetsniveau eller begrænsninger i hvilke anlægsaktiviteter, der kan foregå uden for dagperioden. Naboer til anlægsområderne bør orienteres om særligt støjende aktiviteter, eller ved risiko for vibrationsgener, samt på hvilke tidspunkter disse vil foregå. Ingen, ud over de afværgeforanstaltninger, der er nævnt under andre delemner.

24 22 Miljøparameter Råstoffer og affald Forurenede grunde/forure net jord Væsentlige miljøkonsekvenser i anlægsfasen af linjeføringen, der ligger i bymæssig bebyggelse, og hvor anlægsarbejderne i høj grad vil foregå i den eksisterende vejstruktur, hvor der i øvrigt færdes mange bilister, cyklister og fodgængere. Hvor konflikter ift. trafiksikkerheden vurderes størst, kan disse f.eks. blive afhjulpet ved at indføre midlertidige hastighedsnedsættelser på udvalgte strækninger. Muligheden for at krydse de eksisterende veje på bystrækningen er allerede i dag meget begrænset på grund af stor trafikbelastning. Anlægsarbejder for letbanen vurderes derfor ikke at bidrage væsentligt til en forøgelse af den eksisterende barriereeffekt. Der kan opstå problemer med fremkommeligheden specielt for cyklister og fodgængere, såfremt der bliver behov for midlertidig spærring af signalregulerede kryds på tværs af letbanens linjeføring. Fremkommeligheden for bilister vil blive reduceret i anlægsfasen, da der sker arealinddragelse af de eksisterende veje og ved eventuelle hastighedsnedsættelser. Forbruget af råstoffer, herunder beton, stål, grus, asfalt mm. vil medføre en række miljøpåvirkninger i forbindelse med udvinding og fremstilling. Samlet set er der tale om et relativt lavt forbrug af de væsentlige råstoffer i forhold til andre større infrastrukturprojekter.. Etablering af letbanen vil generere relativt begrænsede mængder affald. Affald håndteres og bortskaffes efter gældende regler. Letbanens forløb vil gennemskære flere arealer, hvor der er påvist forureninger eller arealer hvor der kan være forurenet, da der har foregået aktiviteter der erfaringsmæssigt kan medføre forurening af jord og grundvand. Det forventes at der inden anlægsarbejderne opstartes skal gennemføres forureningsundersøgelser på udvalgte arealer for at afdække omfang og art af forureninger. I forbindelse med etablering af letbanen skal der foretages afgravning af jord. Den lettere forurenede samt forurenede jord vil i det omfang, det er muligt, blive genindbygget i Vurdering specielt for cyklister og fodgængere, men også for biltrafikken i anlægsfasen. Generelt vurderes det, at det forventede forbrug af råstoffer ikke er problematisk set ud fra et regionalt råstofindvindingssynspunkt. Der vil være tale om en mindre påvirkning Der vil være tale om en mindre påvirkning. Afværgeforanstaltninger Ingen Ingen særlige, da der er standardprocedurer for håndtering af forurenet jord.

25 23 Miljøparameter Væsentlige miljøkonsekvenser i anlægsfasen projektet, således at mængderne til bortskaffelse minimeres. Jord, herunder forurenet jord håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vurdering Afværgeforanstaltninger Arealforhold Afledte socioøkonomiske effekter Fra Marselis Boulevard til Århus H etableres hovedsageligt på eksisterende sporarealer og serviceveje i tilknytning til jernbanen. Dog ligger der inden den sydøstligste del et mindre antal kolonihaver på areal ejet af Bane- Danmark. Der bliver ikke behov for yderligere ekspropriationer af ejendomme til anlægget på strækningen mellem Århus H og Nehrus Allé. På Nehrus Allé og Olof Palmes Allé bliver der behov for ekspropriation af en bræmme på op til 5 m på begge sider. På resten af strækningen anlægges et nyt tracé i ca. 7,5 m bredde. Herved opstår behov for ekspropriation af et ca. 7,5 m bredt bælte med tillæg for skråningsanlæg på dæmninger. Herudover vil der være behov for midlertidige ekspropriationer i et bælte på ca. 10 meter primært i landområderne samt arealer til byggepladser. Anlægsarbejderne vil medføre gener i forhold til passage og fremkommelighed på veje og ved adgang til boliger og butikker. Vejadgangen i området og adgangen til alle boliger, kontorer og butikker vil dog være mulig i hele anlægsfasen. På baggrund heraf vurderes påvirkningerne at være relativt begrænset og ikke at have en afsmittende effekt på de socioøkonomiske forhold. På strækningen Kystvejen kan det blive nødvendigt at gennemføre midlertidige eller endda længerevarende sporspærringer på den eksisterende Grenaabane. Længerevarende sporspærringer vil påvirke banens passagerer væsentligt. Der vil være tale om en mindre påvirkning Samlet set vurderes de afledte socioøkonomiske effekter i anlægsfasen at være ubetydelige. Ingen Ved eventuelle sporspærringer af den eksisterende Grenaabane vil der blive indsat busser på den aktuelle strækning.

26 24 Miljøparameter Væsentlige miljøkonsekvenser i anlægsfasen Der vil ske midlertidig arealinddragelse langs linjeføringen til brug for arbejdsveje og arbejdspladser for oplag af materiel mv. En stor del af arealinddragelsen vil ske ved inddragelse af eksisterende vejareal, mens der i det åbne land fra Skejby til Lystrup vil ske arealinddragelse ved midlertidig ekspropriation. Vurdering Da de midlertidigt eksproprierede arealer leveres tilbage til lodsejeren efter etablering af letbanen, og da de vil blive økonomisk kompenseret for ekspropriationen, vurderes påvirkningen at være begrænset. Afværgeforanstaltninger Lodsejere kompenseres økonomisk i henhold til gældende lovgivning. Tabel 1 Sammenfatning af miljøkonsekvenser i anlægsfasen og forslag til afværgeforanstaltninger ved etablering af letbanens 1. etape på strækningen Århus til Lystrup. Miljøparameter Planforhold og lovgrundlag Landskab og jordbund Væsentlige miljøkonsekvenser i driftsfasen Vurdering Afværgeforanstaltninger Ingen Ingen Ingen Den del af letbanen, der forløber i bymæssig bebyggelse på strækningen fra Århus H til Skejby vurderes generelt ikke at påvirke landskabet, da letbanen her integreres i den eksisterende vej- og bystruktur. Fra Skejby til Lystrup forløber letbanen igennem det åbne land, hvor især krydsningen af Egå tunneldal vil have en betydende landskabelig påvirkning. Der er ved krydsningen af Egådalen i hovedforslagets variant 1, fuld broløsning, taget hensyn til de landskabelige værdier ved etablering af en dalbro over Søftenvej, Egå, Gl. Søftenvej og Djurslandsmotorvejen. Krydsningen af Egådalen vil dog stadig forringe både den geologiske struktur, som dalen udgør, og det værdifulde landskab, der vil fremstå mere fragmenteret og visuelt forstyrret af broen og letbanens tekniske anlæg. Broens tilslutning til terræn via dæmninger vil virke markant i landskabet. Hovedforslagets variant 2 over Egådalen, delvis dæmningsløsning, afviger fra hovedforslagets variant 1, fuld broløsning, ved etablering af en 110 m lang dæmning på tværs af Egådalen på strækningen mellem Påvirkningen af vurderes at mindre betydende hvor letbanen forløber i gennem Århus By, mens der vil være tale om en væsentlig påvirkning af landskabet, hvor letbanen forløber i det åbne land, herunder især ved krydsningen af den markante tunneldal Egådalen. Hovedforslagets variant 2, delvis dæmningsløsning, vurderes at påvirke landskabet og den geologiske struktur i dalen mere end hovedforslagets variant 1, da dæmningen med en højde på 4-6 m over det eksisterende terræn i væsentlig høje- Udformningen af letbanen tilpasses landskabet, herunder især dalbroen over Egådalen. Dalbroens karakter som højbro på piller reducerer i nogen grad den negative påvirkning af landskabet, da oplevelsen på langs af ådalen til dels bevares.

27 25 Miljøparameter Natur, planteog dyreliv For at minimere påvirkningen af de beskyttede områder mest muligt, vil der under anlægsarbejderne i videst muligt omfang blive benyttet eksisterende veje herunder markveje. Yderligere vil køreplader eller lignende blive anvendt, hvis kørsel i områderne ikke kan undgås. For at forbedre spredningsmulighederne på tværs af letbanen vil der blive etableret faunapassager som en del af anlægget. Det drejer sig om følgende seks steder: Egå, nordre tilløb til Egå, Kirkestien, Lisbjerg Bæk, Bueris Bæk og Ellebæk. Faunapassagerne udformes, så de opfylder Vejdirektoratets vejledning for fauna- og menneskepassager. Endvidere bør ledelinjer for flagermus sikres over tid gennem driften ved pleje og bevaring af især ældre løvtræer. Eventuelle afværgeforanstaltninger for markfirben omfatter: Busk- og kratrydning langs skinnelegemet, slåning af græsrabatter og etablering af soleksponerede grusflader. Ingen Kulturmiljø Væsentlige miljøkonsekvenser i driftsfasen Gl. Søftenvej og Djurslandsmotorvejen. Dæmningen ligger uden for det område, der er udpeget som landskabeligt værdifuldt område, og vil således ikke påvirke området direkte. To naturområder berøres direkte. Det drejer sig om det 3-beskyttede overdrev omkring Koldkær Bæk, der netop tangeres af letbanen, og den 3-beskyttede eng lige nord for Djurslandsmotorvejen ved det nordlige tilløb til Egå, der skæres af letbanen i den østlige ende. Da de beskyttede områder berøres direkte skal der indhentes en dispensation hos Århus Kommune. Det forventes, at kommunen vil stille krav om etablering af erstatningsbiotoper. Det nye letbaneanlæg vil i det åbne land udgøre en betydelig barriere i landskabet og påvirker vilde dyrs mulighed for at bevæge sig rundt. Det betyder, at dyrebestande kan blive adskilt og at små bestande kan blive isoleret og i yderste tilfælde uddø. Især hvor anlægget krydser økologiske forbindelseslinjer og naturområder som Egå, nordre tilløb til Egå, Kirkestien, Lisbjerg Bæk, Bueris Bæk og Ellebæk. Letbanen krydser syd rester efter landboreformens stjerneudskiftning der stråler ud fra Lisbjerg. Vurdering re grad vil fragmentere dalen og forstyrre den visuelle sammenhæng på langs af dalen. Påvirkningen af overdrevet vurderes at være mindre betydende da der er tale om en meget begrænset arealinddragelse og et yngre og ikke specielt værdifuldt overdrev. Engen nord for Djurslandsmotorvejen skæres af letbanen der vil udgøre en permanent barriere for spredning af planter og dyr i området. Påvirkningen vurderes dog at være begrænset, da der ikke er registreret sjældne eller beskyttede arter og da arealinddragelsen sker i den ene ende af engområdet. Ved etablering af de foreslåede faunapassager vurderes det, at letbanen kan anlægges uden væsentlige påvirkninger og således at den økologiske funktionalitet opretholdes. Med de nævnte afværgeforanstaltninger vil der samlet set være tale om en mindre væsentlig påvirkning. Letbanen vurderes ikke at påvirke sporene af stjerneudstyk- Afværgeforanstaltninger

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Letbane i Århus-området etape 1

Letbane i Århus-området etape 1 Bilag 2 Udkast til debatoplæg: Letbane i Århus-området etape 1 Baggrund Denne folder/dette hæfte udsendes som orientering og oplæg til debat om ændring af kommuneplanen for at etablere en letbanestrækning

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan VVM-screening, Ring Syd m. underføring for hjortedyr. VVM-koordinatoren vil normalt anføre, hvilke spørgsmål, der ønskes besvaret af den enkelte kollega. Enhver afkrydsning og evt. bemærkning skal efterfølges

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00239) Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ombygning af kryds mellem hovedlandevejen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Forslag til. Letbane i Århus-området

Forslag til. Letbane i Århus-området Forslag til Letbane i Århus-området etape 1 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Århus-området etape 1 Foto & grafik Århus Kommune Arkitektfirmaet C.

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet Letbane i Århus Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk Letbanesamarbejdet Region Midtjylland Århus Kommune Odder Kommune Transport-

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1)

MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1) MILJØSCREENING OPGRADERING AF FÆRGE- VEJS FORLÆNGELSE (B1) Projekt Femern Early Works Kunde RAT Dato 26-05-2014 Rev. dato 29-09-2014 Til Fra Mette West-Petersen Ole Michaelsen Kristine Kjørup Rasmussen

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Århus-området etape 1. slav/

Bilag 1. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Århus-området etape 1. slav/ Bilag 1 Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Århus-området etape 1 slav/18.11.2009 Århus Byråd ønsker, at der etableres en letbane i Århus-området, og fremlægger derfor forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Randers Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Restaurering af Fussing Møllebæk ved fjernelse af en opstemning på

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Letbane på Ring 3. VVM-redegørelse

Letbane på Ring 3. VVM-redegørelse Letbane på Ring 3 VVM-redegørelse Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1;H1 på teksten, der skal vises her. 1. Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Læs mere

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Til Femern A/S Dokumenttype Rambøll-Arup-TEC Rapport Dato Februar 2015 MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Revision 1 Dato 2015/02/25 Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr af 23. november 2016.]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr af 23. november 2016.] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016.] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

ORIENTERING OG DEBAT OM. Letbane i Århusområdet - etape 1

ORIENTERING OG DEBAT OM. Letbane i Århusområdet - etape 1 ORIENTERING OG DEBAT OM Letbane i Århusområdet - etape 1 Orientering og debat om Letbane i Århusområdet etape 1 Udgivet af Århus Kommune Teknik og Miljø februar 2008 Yderligere oplysninger Søren Sloth

Læs mere

Faaborg Midtfyn Kommune ønsker at etablere vejforsyning til et byudviklingsområde i Nr. Lyndelse vest for Albanivej.

Faaborg Midtfyn Kommune ønsker at etablere vejforsyning til et byudviklingsområde i Nr. Lyndelse vest for Albanivej. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Sag.nr. 01.16.04-P19-2-14 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Faaborg Midtfyn Kommune ønsker at etablere vejforsyning

Læs mere

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan VVM-screening, Ring Syd uden faunapassage for hjortedyr. VVM-koordinatoren vil normalt anføre, hvilke spørgsmål, der ønskes besvaret af den enkelte kollega. Enhver afkrydsning og evt. bemærkning skal efterfølges

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Letbane i Aarhusområdet

Letbane i Aarhusområdet TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Aarhusområdet etape 1 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Aarhusområdet etape 1 Foto & grafik Aarhus

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere