Illusionen om brugen af kunstgødning i Afrika

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illusionen om brugen af kunstgødning i Afrika"

Transkript

1 Illusionen om brugen af kunstgødning i Afrika v/henning Høgh Jensen Der er grund til at aflive illusionen om at landbrugerne i Afrika bare skal lære at bruge noget mere kunstgødning for at afhjælpe sultproblemerne. Det er nemlig en illusion. Imod illusionen taler prisforholdene, distributionsnettet, og landbrugernes mangel på kapital. Mere brug af kunstgødning vil således ikke afhjælpe fattigdomsproblemerne. I de sidste 30 år har Afrika syd for Sahara (her kaldet Afrika) været fødevareimporterende (Byerlee og Eicher 1997). Dette rejser seriøse spørgsmål om fødevaresikkerheden på dette kontinent, og over halvdelen af befolkningen er da også underernæret (Pinstrup-Andersen og Pandya-Lorch, 2001). Danmark giver 12 mia. kr. i ulandsbistand. En mindre del af midlerne går til at forbedre landbrugsproduktionen, fordi 80 pct. af de sultende paradoksalt nok lever i landdistrikterne (Sahn et al. 1997). I de sidste 30 år har forbruget af kunstgødning i Afrika ligget ret konstant omkring et gennemsnit på 9 kg per hektar. Dette skal ses på baggrund af et forbrug på ca. 100 kg per hektar i Danmark (FAO 2004). En hyppig opfattelse er at den nødvendige produktionsforøgelse skal ske gennem bedre og mere brug af kunstgødning. Dette er dog en illusion, hvilket den følgende analyse vil vise. I stedet bygger den manglende brug af kunstgødning på et fornuftigt ræsonnement fra landbrugeren. Kunstgødning er dyrt i Afrika Kunstgødning er to-seks gange dyrere end i Danmark. Dette skyldes dels en stor afstand til de primære gødningsmarkeder, store transportomkostninger som følge af dårlig infrastruktur, samt et lille volumen på et ikke særligt konkurrenceorienteret lokalt marked. Bidragende til det lille volumen er at mange af de dominerende afrikanske afgrøder (kassava, yams, hirse, sorghum, sød kartoffel) ikke reagerer særligt meget på gødning i sammenligning med majs og i særdeleshed hvede og ris. Kunstgødning bliver kun brugt af få landbrugere i Afrika Under 30% af landmændene bruger kunstgødning (Kherallah et al. 2002). Landmænd bruger typisk kunstgødning til afgrøder som betaler godt for en sådan investering. Familier med et overskud af arbejdskraft investerer hyppigere i kunstgødning en dem med et underskud. Arbejdskraft er en mangelvare i store dele af Afrika på de kritiske tidspunkter som såning, ukrudsrensning, og lign. Landmænd der har frugtbar jord i områder med pålidelig nedbør investerer hyppigere i kunstgødning en dem der bor i områder med variable nedbørsforhold. En meget stor del af afrikanere producerer under nedbørsforhold der opfordrer til forsigtighed med investeringer. Det er værd at investere i produktionen af sin egen mad Mad til eget forbrug er værd at investere i. Majs er den altdominerende fødevare i Afrika, og majs modtager mere kunstgødning end nogen anden afgrøde (Kherallah et al. 2002). Dette passer fuldstændigt med et stort studie i Malawi af det internationale forskningscenter CIMMIT som konkluderede at det ikke kunne betale sig at gødske majs til salg men kun til at sikre eget forbrug (Benson 1998). Desuden anvendes der i visse tilfælde kunstgødning til salgsafgrøder som bomuld, tobak og kaffe.

2 Kan det betale sig at gødske? Der er flere måder at måle dette på. Den bedste er hvis metoderne kombineres. En af de hyppigste er prisforholdet mellem afgrøde og gødning (AG forholdet). Altså hvor af afgrøden skal der sælges for at betale for et kilo gødning. En anden hyppig måde går mere direkte på merværdien der skabes af at bruge gødning. Således udregnes forholdet mellem salgsværdien af det ekstra udbytte skabt ved brug af gødning divideret med prisen på den gødning (VCR; value-cost ratio). En sidste måde bygger på loven om aftagende marginal merudbytte som relaterer sig til randen af produktivitet i systemet. En konsekvens af aftagende marginal merudbytte er at mens den total investering forøges, så formindskes merudbyttet i forhold til den total investering. Da majs er den dominerende fødevare i Afrika vil jeg koncentrere mig om denne afgrøde. Før 1980erne var gødning ofte støttet prismæssigt (substitueret) men fra tidligt i 1990erne er denne støtte stort set er fjernet. AG-forholdet for hvede og rent kvælstof ligger omkring 1,8-2,0 i Danmark, hvilket svarer præcist til forholdet for ris og kvælstof i Bangladesh. Egne interview med landmænd i Østafrika og FAOs statistisk har givet et AG-forhold de seneste år, der er ligger mellem 3,5 og 17 afhængig af sæson og område (Figur 1). Disse størrelser er væsentligt større end før 1980erne (Kherrallah et al. 2002). Figur 1. Prisforholdet mellem kvælstof og majs (FAO, 2004) For at fortolke om sådanne forhold er profitable så skal man kende den respons som et kilo kvælstof giver i kraft af forøget udbytte. En tommelfingerregel siger at en moderne majs sort giver kg kerne per kg tildelt N under forholdsvist favorable forhold. Denne tommelfingerregel skal anvendes med forsigtighed da majs ofte netop dyrkes under marginale forhold. Det betyder at man i virkeligheden skal kende dosis-respons kurverne og udbytteforholdene for området (Figur 2). 2

3 Figur 2: Forsøg udført i Zimbabwe i sæsonen 1996/1997 med gødskning med kvælstof i majsafgrøder (modificeret efter Mwale et al. 1998). For forholdsvist favorable forhold ligger det aftagende merudbytte typisk på 15 kg kerne per kg tildelt kvælstof. Et AG-forhold der siger at der skal 6 kg kerne til at betale for hvert kilo kvælstof betyder at det er profitabelt at tildele gødning ved en VCR på over 2. Netop en VCR på mindst 2 angives ofte som nødvendig for at det er relevant at overveje at anvende gødning. En VCR på 2 er imidlertid ikke altid tilstrækkelig når landmanden ved såning ingen information har om kommende nedbør, markedspris ved salg af afgrøde, sygdomsudbrud dette år, m.m. En VCR på 2 kan dog være tilstrækkelig hvis det drejer sig om at realisere det sidste af udbyttepotentialet og det forudgående større VCR værdier således er realiseret. Har man en grundlæggende ide om hvorledes dosis-respons kurverne samt prisforholdene ser ud i det lokale område så er det forholdsvist let at lave nogle simple beslutningsredskaber i et regneark til at hjælpe landmanden. Det kan imidlertid være en usikker investering at bruge gødning i Afrika. Og et vigtigt spørgsmål er om der overhovedet er ressourcer at investere og om disse ressourcer i så fald har en effekt som den meget tydelige kvælstof effekt der er illustreret i figur 2. At landbrugeren har evnen til investering er en vigtig underliggende antagelse for hele konceptet præsenteret ovenfor. Er der overhovedet ressourcer at investere? Den Afrikanske landmand bevæger sig sjældent på den øverste del af kurven for udbyttemaksimeringen (figur 2). Der er simpelthen ikke kapital (land, arbejdskraft, penge, vand) at investere (Barrett et al. 2002). Derfor er småbønder i Afrika netto-importører af fødevarer, hvilket gør disse familier ekstremt udsat for stigninger i fødevarepriserne. Herved har vi forklaringen på paradokset om at 80 pct. af de sultne findes i landområderne. 3

4 Hvis disse familier ikke kan investere som følge af mangel på kapital, så er det jo en illusion at forøget brug af kunstgødning kan afhjælpe sultproblemerne. Da de heller ikke kan investere i gødning så er subsidiering af kunstgødning heller ikke svaret på deres problemer. Små landmænd har da også generelt kun været lidt berørt af tidligere støtteordninger (Kherallah et al. 2002). Disse landmænd producerer primært for subsistens eller producerer afgrøder der ikke kræver tilførsel af gødninger. Den øgede og stærkt alarmerende effekt som HIV/AIDS pandemi har på mængden af arbejdskraft og arbejdskraftsproduktiviteten i Afrika må forventes at yderligere reducere mængden af de sparsomme ressourcer som kan investeres, og dermed bliver illusionen om at et øget brug af kunstgødning kan skabe en øget fødevareproduktion og fødevaresikkerhed kun yderligere understreget. De internationale forskningscentre har hidtil responderet på dette stigma ved at pege på integreret brug af ressourcer og gener i kombination med markedsreformer, se for eksempel den stærkt anbefalelsesværdige bog af Conway (1998). Dvs. de peger grundlæggende på en strategi der kræver kapital at kunne udnytte. Der mangler en strategi der kombinerer marked og ressource-begrænsningen samt kan håndtere risiko og variation i fluktuerende politiske og økologiske systemer. Problemet er imidlertid at alternativer ofte med stor fordomsfuldhed betegnes som. low-input, lowoutput systemer der ikke adresserer fattigdomsproblemet (Sanchez et al. 1998). Sådanne opfattelser må imidlertid have rod i en manglende analytisk erkendelse af virkeligheden. I det følgende giver jeg et forslag til en sådan forståelsesramme. Bæredygtige levevilkår bygger på kapital Forståelsesrammen for at analysere levevilkår må være centreret omkring mennesker. Den virker ikke på en lineær måde og foregiver ikke at være en model af virkeligheden. I stedet giver den en ramme for en diskussion og primært understreger den at en diskussion af folks levevilkår tager udgangspunkt i deres aktiver og passiver, her kaldet kapital. Figur 3. Fem grupper af kapital som påvirker landmandens levelivkår (modificeret efter Bebbington 1999). 4

5 Forskelle i mængden af forskellige grupper af kapital kan lede til en forskellig strategi for at opretholde gode levevilkår (Figur 3). Disse kapitaler skal anskues indenfor en bestemt kontekst i form af institutioner og regler. Samtidigt er der forandringsprocesser der påvirker den, det kan være ændringer i prisforhold. Brug af modellen vil vise at en lav finansiel og lav human kapital (lav-lav) kan karakterisere situationer hvor der ikke anvendes gødning, hverken kunstgødning eller organisk gødning, hvor der er en minimal strøm af næringsstoffer internt på bedriften. Sådanne systemer kendes fx fra svedjebrug og fra nyopdyrkede områder. En lav finansiel og høj human kapital (lavhøj) karakterisere situationer hvor der ikke anvendes gødning, hverken kunstgødning eller organisk gødning men hvor der er en væsentlig strøm af næringsstoffer internt på bedriften. Bælgplanter anvendes typisk og systemerne kaldes ofte low-external-input systems. Sådanne systemer kendes fra mange traditionelle systemer der minimerer tabet af næringstoffer men opretholder en forholdsvis høj produktivitet. Se et godt eksempel i Myaka et al. (2006). En høj finansiel og lav human kapital (høj-lav) vil være karakteristisk for situationer hvor der anvendes gødning, primært kunstgødning men også nogen grad af organisk gødning. Sådanne systemer kendes fra de efterhånden relativt få områder, hvor der er et favorabelt forhold mellem prisen på gødning og prisen på produkt (AG forholdet), typisk tæt koblet til et eksternt marked, og hvor der kan være en forholdsvis lav udnyttelse af de tildelte næringsstoffer. En høj finansiel og høj human kapital (høj-høj) vil være karakteristisk for situationer hvor der gødninger af alle slags udnyttes effektivt, som importerer organiske affaldsstoffer til bedriften, og som i høj grad recirkulerer næringsstoffer. Sådanne systemer er ikke særligt udbredte men kendes fra områder som dyrkes økologisk, hvor landmændene er godt uddannede, hvor der findes specielt høj-værdi afgrøder som fx grøntsager i peri-urbane områder, eller lign. Denne forståelsesramme synliggør at mindre landmænd vil anvende forskellige strategier afhængig af den kapital, som de råder over. Den synliggør også at kunstgødning kun har begrænset potentiale i store dele af Afrika, samt at andre strategier må og skal overvejes seriøst. Referencer Bebbington A (1999) Capitals and capabilities: a framework for analyzing peasant viability, rural livelihoods and poverty. World Development 27: Barrett C B, Place F, Aboud A and Brown D R 2002 The challenge of stimulating adoption of improved natural resource management practices in African agriculture. In: Natural Resource Management in African Agriculture. Eds. C B Barrett, F Place and A A Aboud. pp CAB International, Wallingford. Benson TD (1998) Developing flexible fertilizer recommendations for smallholder maize production in Malawi. In: Soil Fertility Research for Maize-based Farming Systems in Malawi and Zimbabwe (eds.: S. R. Waddington, H. K. Murwira, J. D. T. Kumwenda, D. Hikwa, and Tagwira.F). Soil Fert Net and CIMMIT-Zimbabwe. Proceedings of the Soil Fert Net Results and Planning Workshop held 7-11 July 1997 at Africa University, Mutara, Zimbabwe, pp Byerlee D og Eicher CK (1997) Africa s emerging maize revolution. Boulder, Colo.: Lynne Reinner Publishers. Conway G (1998) The Doubly Green Revolution. Food for all in the 21st Centrury, Ithaca, New York:Cornell University Press. 5

6 Mwale M, Phiri LK, Manyowa NM, Munyinda K og Mapiki A (1998) Nitrogen use efficiency of some Zimbabwean dwarf and Zambian maize hybrids using 15 N methods. In: Soil Fertility Research for Maize-based Farming Systems in Malawi and Zimbabwe (eds.: S. R. Waddington, H. K. Murwira, J. D. T. Kumwenda, D. Hikwa, and Tagwira.F). Soil Fert Net and CIMMIT-Zimbabwe. Proceedings of the Soil Fert Net Results and Planning Workshop held 7-11 July 1997 at Africa University, Mutara, Zimbabwe, pp Myaka FA, Sakala WD, Adu-Gyamfi JJ, Kamalongo D, Ngwira A, Odgaard R, Nielsen NE and Høgh-Jensen H (2006) Yields and accumulations of N and P in farmer-managed maize-pigeonpea intercrops in semi-arid Africa. Plant and Soil xx (Online first): in press. Pinstrup-Andersen P og Pandya-Lorch R (2001) Meeting food needs in the 21st century. How many and who will be a risk? In: Who will be fed in the 21st century. Challenges for Science and Policy, edited by K. Weibe, N. Ballenger, and P. Pinstrup-Andersen, Washinton:IFPRI, p Sahn DE, Dorosh PA og Younger SD (1997) Structural adjustment reconsidered: Economic policy and poverty in Africa. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Sanchez PA (2002) Soil fertility and hunger in Africa. Science 295: Sanchez PA, Shepherd KD, Soule MJ, Place FM, Buresh RJ, Izac A-MN, Mokwunye AZ, Kwesiga FR, Ndiritu CG og Woomer PL (1997) Soil fertility replenishment in Africa: An investment in natural resource capital. In: Replenishing Soil Fertility in Africa, edited by R. J. Buresh, P. A. Sanchez, and F. Calhoun, Madison, Wisconsin, USA:SSSA, p

Temahæfte 2009. Ulande. Indhold. Agricultural Development. naturressourcer, fødevarer og sundhed Striving for a better life. Kandidatuddannelse

Temahæfte 2009. Ulande. Indhold. Agricultural Development. naturressourcer, fødevarer og sundhed Striving for a better life. Kandidatuddannelse ISBN 978-87-991224-5-5 Temahæfte 2009 Indhold Agricultural Development Kandidatuddannelse Agricultural Development er en engelsksproget kandidatuddannelse, hvor du beskæftiger dig med naturressourcer,

Læs mere

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper Rockwool Fondens Forskningsenhed Evalueringsnotat Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper KORT OM PROJEKTET Hvad er spare-låne-grupper? Grupper på 15-25 personer, der i fællesskab sparer penge op

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

10 ubekvemme om biobrændsler

10 ubekvemme om biobrændsler 10 ubekvemme om biobrændsler Af HENNING HØGH JENSEN Diskussionen om fremtiden for bioenergi raser disse dage i medierne under brug af simple slagord og forenklede billeder som taler til læserens følelser

Læs mere

Bomuld! Penge eller lommeuld?

Bomuld! Penge eller lommeuld? Bomuld! Penge eller lommeuld? - Liberalisering og subsidier, et casestudie af Mali Projektgruppe 3, hus P2: Emil Halkjær Galløe Kenneth Rose Thijs Valdemar Van Tilburg Vejleder: Peter Oksen De Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Kontraktdyrkning af kartofler i det nordlige Thailand

Kontraktdyrkning af kartofler i det nordlige Thailand Kontraktdyrkning af kartofler i det nordlige Thailand Carina Wedell Andersen Integreret speciale på: Geografi ved Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier Teksam ved Institut for Miljø,

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 John Kornerup Bang og Henrik Dissing Bringer 2015 Målene nyt liv til bæredygtig udvikling? Marginalisering af bæredygtig udvikling Mål 7 s politiske udfordring

Læs mere

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk HJÆLPER DANMARK AFRIKAS FATTIGSTE? ET KRITISK PERSPEKTIV PÅ DANMARKS AFRIKAPOLITIK

Læs mere

Jordbruget i Danmark

Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark TemaPubl 2014:1 Titel Jordbruget i Danmark Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2014 Foto: Imageselect Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/jordbdk

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

DEN DIGITALE KLØFT. Synops Medier og Kommunikation MOK E2005. Instruktor: Charlie Breindahl. Finn Hagen Madsen Thomas Watts Stine Loft Rasmussen

DEN DIGITALE KLØFT. Synops Medier og Kommunikation MOK E2005. Instruktor: Charlie Breindahl. Finn Hagen Madsen Thomas Watts Stine Loft Rasmussen DEN DIGITALE KLØFT Synops Medier og Kommunikation MOK E2005 Instruktor: Charlie Breindahl Finn Hagen Madsen Thomas Watts Stine Loft Rasmussen DEN DIGITALE KLØFT s. 2 Indledning Definitioner s. 3 Den digitale

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug Hugo Fjelsted Alrøe og Claus Bo Andreasen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug FØJO-rapport

Læs mere

Risikostyring i landbruget Rasmussen, Svend

Risikostyring i landbruget Rasmussen, Svend university of copenhagen Risikostyring i landbruget Rasmussen, Svend Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Rasmussen,

Læs mere

Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Landbrugsøkonomisk teori - klassiske ræsonnementer og nutidig kontekst Jan Holm Ingemann ISSN: 1396:3503 ISBN: 978-87-92174-56-7

Læs mere

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden Lotte Ruegaard Petersen, Jonas Dannevang, Mette Buhr Olsen, Niklas Lynge Gruppe 20 2. semester, 2012 En langtidsholdbar løsning for Limfjorden A Long lasting solution for the Limfjord - Stop ploven og

Læs mere

NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug

NOTAT 5. Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug NOTAT 5 Globale forudsætninger for udvikling af scenarier for fremtidens landbrug Notat af Tina Søndergaard Thorsen, Bo Normander & Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd 3. september 2014 For at kunne

Læs mere

7. Præcisionslandbrug

7. Præcisionslandbrug 7. Præcisionslandbrug Simon Blackmore, Hans-Werner Griepentrog og Lene Krøl Christensen Nuværende tendenser viser fremtidens retning Forudsigelser af, hvad der vil ske i fremtiden, er notorisk svære at

Læs mere

HANDEL VÆKST OG UDVIKLING

HANDEL VÆKST OG UDVIKLING HANDEL VÆKST OG UDVIKLING STRATEGI STRATEGI FOR DANSK STØTTE TIL FREMME AF HANDEL, VÆKST OG UDVIKLING I VERDENS FATTIGSTE LANDE HANDEL, VÆKST OG UDVIKLING STRATEGI FOR DANSK STØTTE TIL FREMME AF HANDEL,

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere