Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Investeringsteori

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Investeringsteori"

Transkript

1 Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Investeringsteori Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001

2 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet til understøttelse af vor bog Investeringsteori, Odense Universitetsforlag Opgaverne er tilpasset de gennemgåede stofområder såvel med hensyn til sværhedsgrad som notationsmæssigt. Opgaverne er betegnet med I, således at de let kan adskilles fra opgaver i rentesregning og finansiering, hvor opgaverne er markeret med R og F. Odense, august 2001 Peter Ove Christensen Bjarne G. Sørensen

3 Opgaver til investeringsteori 3 Opgave I1 En investor har en additiv separabel nyttefunktion på formen U t (c t ) = (1,10) -t [ - c 2 t + 6 c t ] for c t 0 og t = 0,1 a) Bestem intervallet af forbrugsmuligheder, indenfor hvilket investoren har positiv marginalnytte. b) Gør rede for, at investoren har faldende marginalnytte. c) Skitser nyttefunktionerne for de to tidspunkter grafisk. d) Beregn det marginale substitutionsforhold mellem fremtidigt og nutidigt forbrug for forbrugskombinationerne (c 0,c 1 ) = (2,1) og (c 0,c 1 ) = (1,2) og giv en fortolkning af resultatet. e) Bestem funktionen, der beskriver indifferenskurven svarende til nytteniveauet ū. Opgave I2 Gør rede for, at allokeringerne vist i tabellen i eksempel 1.5 i Investeringsteori er optimale allokeringer for de to forskellige produktivitetsparametre. Opgave I3 En investor har en additiv separabel nyttefunktion på formen U t (c t ) = (1,10) -t [ - c 2 t + 6 c t ] for c t 0 og t = 0,1 og initialbeholdningen af forbrugsmuligheder (c 0,c 1 ) = (2,2). Investoren har mulighed for at reallokere sine forbrugsmuligheder ved hjælp af en produktionsteknologi, der kan beskrives ved følgende produktionsfunktion: F(A) = 4 ln(1 + A) for A 0 a) Skitser produktionsfunktionen grafisk. b) Skitser mulighedsområdet for investorens forbrugsallokering.

4 4 Opgaver til investeringsteori c) Beregn marginalproduktiviteten ved et investeringsomfang på A = 2 d) Bestem det optimale investeringsomfang (Hint: kan kun løses ved hjælp af en numerisk metode). Opgave I4 En investor har en additiv separabel nyttefunktion på formen U t (c t ) = (1,10) -t c ½ t for c t 0 og t = 0,1 og initialbeholdningen af forbrugsmuligheder (c 0,c 1 ) = (2,0). Investoren har mulighed for at reallokere sine forbrugsmuligheder ved hjælp af en produktionsteknologi, der kan beskrives ved følgende produktionsfunktion: F(A) = A p for A 0 og 0 < p < 1 a) Skitser produktionsfunktionen grafisk for p = 0,25, p = 0,5, og p = 0,75. b) Gør rede for, hvorvidt parameteren p i produktionsfunktionen kan fortolkes som en produktivitetsparameter. c) Bestem det optimale investeringsomfang for de tre p-værdier nævnt i a) og giv en økonomisk fortolkning af resultaterne. Opgave I5 En investor står overfor valget mellem to investeringsalternativer. De to investeringers betalinger er vist i nedenstående tabel. Investeringsbeløb på tidspunkt t = 0 Afkast på tidspunkt t = 1 Investering Investering

5 Opgaver til investeringsteori 5 a) Hvilke af de to investeringer er fordelagtige for investoren, når hun kan låne og udlåne til 8% pr. periode. b) Beregn det procentvise afkast på hver af de to investeringer. c) Idet investoren kun skal gennemføre én af investeringsalternativerne, bestem den fordelagtigste investering. Opgave I6 Gør rede for, at allokeringerne vist i tabellen i eksempel 1.8 i Investeringsteori er optimale allokeringer for de to forskellige tidspræference-parametre. Opgave I7 En investor har en additiv separabel nyttefunktion på formen U t (c t ) = (1,10) -t [ 1 - exp { - 2 c t } ] for c t 0 og t = 0,1 og en initialbeholdning af forbrugsmuligheder på (c 0,c 1 ) = (2,2). Investoren har adgang til en produktionsteknologi, der kan beskrives ved følgende produktionsfunktion: F(A) = a ln(1 + A) for A 0 a) Gør rede for, hvorvidt parameteren a i produktionsfunktionen kan fortolkes som en produktivitetsparameter, og i givet fald i hvilken forstand. b) Bestem de optimale investeringsomfang for a = 4 og a = 8 under forudsætning af, at investoren kun kan reallokere sine forbrugsmuligheder ved hjælp af ovennævnte produktionsteknologi. c) Hvis investoren også har adgang til et perfekt kapitalmarked med en rente på 8%, hvad bliver da de optimale investeringsomfang for a = 4 og a = 8? d) Kommenter forskellene på svarene i spørgsmål b) og c).

6 6 Opgaver til investeringsteori Opgave I8 Virksomheden ApS Tutor anvender dels kapital og dels arbejdskraft i produktionen. Den anvendte kapital betegnes A, mens mængden af arbejdskraft betegnes L. Produktionsfunktionen er af den såkaldte Cobb-Douglas type: F(A,L) = 3 A a L b Som led i virksomhedens samlede beslutning vedrørende indsatsen af kapital og arbejdskraft ønsker den at få fastlagt, hvorledes det optimale investeringsomfang (kapitalen) afhænger af indsatsen af arbejdskraft. ApS Tutor kan frit låne og udlåne til en rente på 9%. a) Bestem det optimale investeringsomfang for L = 3. b) Bestem det optimale investeringsomfang som funktion af L og giv en fortolkning af resultatet. Opgave I9 En investor har en additiv separabel nyttefunktion på formen U t (c t ) = 1,10 -t c t ½ for c t 0 og t = 0,1 og en initialbeholdning af forbrugsmuligheder på (c 0,c 1 ) = (2,0). Investoren har adgang til en produktionsteknologi, der kan beskrives ved følgende produktionsfunktion: F(A) = 1,50 A p(a) hvor p(a) = 0,75 for 0 < A 1 og p(a) = 0,50 for A > 1. Investoren har endvidere adgang til et perfekt kapitalmarked med en rente på 8%. a) Skitser produktionsfunktionen b) Bestem det optimale investeringsomfang. c) Bestem investorens optimale finansinvesteringer og forbrugsallokeringer.

7 Opgaver til investeringsteori 7 Opgave I10 Johnsen og Børgesen overvejer at investere i et fællesprojekt, hvor afkastet afhænger af det investerede beløb på følgende måde F(A) = 3 A ½ De er begge enige om, at de hver skal afholde halvdelen af investeringsbeløbet og derfor også dele afkastet lige. Johnsen og Børgesen har begge en nyttefunktion givet ved U t (c t ) = (1,10) -t ln (1 + c t ) for c t 0 og t = 0,1 og de har også begge mulighed for at låne og udlåne til en rente på 10%. Johnsen og Børgesen adskiller sig derimod ved den fordeling de har af deres initiale forbrugsmuligheder. Johnsen har initialbeholdningen (c 0,c 1 ) = (4,1), mens Børgesen har initialbeholdningen (c 0,c 1 ) = (1,4). a) Bestem Johnsen's foretrukne investeringsbeløb. b) Bestem Børgesen's foretrukne investeringsbeløb. c) Kan Johnsen og Børgesen blive enige om, hvilket beløb der skal investeres i projektet? d) Bestem de optimale finansinvesteringer og de optimale forbrugsallokeringer for Johnsen og Børgesen. Opgave I11 En virksomhed har i de seneste år foretaget følgende investeringer i og salg af driftsmidler: År 20x1 20x2 20x3 20x4 Investering i driftsmidler Salg Ved begyndelsen af 20x1 er afskrivningssaldoen opgjort til kr. a) Beregn saldoafskrivningerne i hvert af de 4 år, når der afskrives med 25% af den afskrivningsberettigede saldoværdi. b) Hvor stor er afskrivningssaldoen ved udgangen af årene 20x1, 20x2, 20x3 og 20x4.

8 8 Opgaver til investeringsteori c) Hvor stor er den skattemæssige værdi af afskrivningerne, når virksomheden er organiseret som et aktieselskab, og betaler proportionalskat med 30%? Opgave I12 Et anpartsselskab har anskaffet en maskine med en anskaffelsespris på INV. Maskinen afskrives efter saldoprincippet med en årlig sats på a. Selskabet har en skattesats på s. a) Beregn den procentdel af anskaffelsesprisen, der afskrives i hvert af de første fem år. b) Udled et generelt udtryk for summen af de samlede afskrivninger efter, at der er afskrevet i n år. c) Hvornår er 95% af anskaffelsessummen afskrevet? Opgave I13 A/S Drift har besluttet at investere et beløb på kr. i afskrivningsberettigede driftsmidler. Det forventes, at der i de kommende år foretages maksimale saldoafskrivninger (25%) på driftsmidlerne. Virksomheden har en skattesats på 30%. a) Beregn afskrivningsbeløbene for hvert af de første 10 år efter anskaffelsen af driftsmidlerne. b) Bestem den skattebesparelse, der opnås i hvert af de første 10 år gennem adgangen til at afskrive investeringsbeløbet under forudsætning af, at driftsmidlerne ikke afhændes før efter denne periode. c) Beregn driftsmidlernes bogførte værdi efter 15 år. Antag nu i stedet, at alle driftsmidlerne afhændes i det 5. år til en pris på S 5. d) Beregn størrelsen af de afskrivninger for hvert af de første 10 år under forudsætning af, at scrapværdien (S 5 ) er (i) kr., (ii) ,25 kr. og (iii) kr. e) Bestem nutidsværdien af den skattemæssige værdi af afskrivningerne, hvis scrapværdien af driftsmidlerne (dvs. S 5 ) er (i) kr., (ii) ,25 kr. og (iii) kr. Opgave I14 A/S Bygning har erhvervet en tidligere konkurrents bygninger. Anskaffelsesprisen udgør kr. og fordeler sig på følgende måde:

9 Opgaver til investeringsteori 9 Grund Produktionsbygninger Kontorbygninger I alt kr kr kr kr. Virksomheden forventes at foretage maksimale afskrivninger, og det forudsættes, at skattesatsen er 30% i hele den betragtede periode. a) Hvilket beløb er skattemæssigt afskrivningsberettiget? b) Beregn afskrivningsbeløbene for hvert af de første 10 år efter anskaffelsen af bygningerne. c) Bestem den skattebesparelse, der opnås i hvert af de første 10 år gennem adgangen til at afskrive under forudsætning af, at bygningen ikke afhændes før efter denne periode. d) Beregn den bogførte værdi efter 15 år. Det forudsættes nu, at driftsmidlerne afhændes i det 5. år til en pris på S 5. e) Beregn størrelsen af de genvundne afskrivninger, når scrapværdien udgør kr. og fordeler sig på følgende måde: Grund Produktionsbygninger Kontorbygninger I alt kr kr kr kr. f) Bestem nutidsværdien af den skattemæssige værdi af afskrivningerne med de værdier for scrapværdien, der er angivet i spørgsmål e). Opgave I15 En virksomhed har anskaffet et driftsmiddel med en anskaffelsespris på kr. Driftsmidlet forventes afhændet efter fem år. Der afskrives med 25% om året efter et saldoprincip. Virksomheden har en skattesats på 30%, og efter-skat kalkulationsrenten er 10,5% p.a.

10 10 Opgaver til investeringsteori a) Beregn den skattemæssige værdi af afskrivningerne for hvert af de første 10 år, når scrapværdien er henholdsvis 0 og kr. b) Beregn nutidsværdien af den skattemæssige værdi af afskrivningerne, når scrapværdien efter de fem år er henholdsvis 0 og kr. Opgave I16 En driftsbygning erhverves til en kontantpris på kr. Bygningen afskrives hvert år med 5% af kontantprisen. Virksomheden har en skattesats på 30%, og efter-skat kalkulationsrenten er 10,5% p.a. a) Beregn nutidsværdien af den skattemæssige værdi af afskrivningerne, hvis ejendommen beholdes i hele afskrivningsperioden. Bygningen forventes afhændet efter 8 år til en kontantpris på kr. b) Beregn størrelsen af de genvundne afskrivninger. c) Bestem størrelsen af den skattemæssige værdi af afskrivningerne under forudsætning af, at den afhændes efter 8 år til en kontantpris på kr. Opgave I17 I henhold til den gældende danske skattelovgivning er der specielle regler for selskabers adgang til at afskrive på driftsmidler og skibe, der anvendes til udlejning (leasing). I modsætning til andre driftsmidler og skibe, der ikke anvendes til udlejning, kan der således ikke afskrives i anskaffelsesåret. I det efterfølgende indkomstår kan der som kompensation herfor afskrives med indtil 50% af anskaffelsessummen. Herefter afskrives der med indtil 25% af afskrivningssaldoen. Lad a betegne afskrivningsandelen, INV det investerede beløb, s skattesatsen og k diskonteringsrenten. a) Udled med den ovenfor angivne notation et generelt udtryk for nutidsværdien af den skattemæssige værdi af afskrivningerne i dette specialtilfælde. Der ses bort fra eventuelle scrapværdier. Et driftsmiddel, der skal anvendes til udlejning, har en anskaffelsessum på kr. Selskabet har en skattesats på 30%, og der afskrives med 25% om året efter saldoprincippet. b) Beregn den skattemæssige værdi af afskrivningerne for hvert af de første 10 år og sammenlign med de tilsvarende værdier, hvis driftsmidlet ikke anvendes til udlejning.

11 Opgaver til investeringsteori 11 c) Bestem procentdelen af anskaffelsessummen der er afskrevet efter (i) 2 år, (ii) 3 år, (iii) 5 år og (iv) 10 år, hvis driftsmidlet anvendes til henholdsvis udlejning og andet formål. d) Beregn nutidsværdien af den skattemæssige værdi af afskrivningerne i de to tilfælde, når virksomhedens efter-skat kalkulationsrente er 10,5% p.a. e) Bestem den rentesats, der bevirker, at nutidsværdien af de to afskrivningsforløb bliver ens. Opgave I18 Et aktieselskab skal investere i et nyt produktionsudstyr, der forventes at have en levetid på 10 år. Anskaffelsesprisen udgør kr., og scrapværdien forventes at være kr. De årlige driftsindbetalingerne er kr, mens driftsudbetalingerne omfatter: Råvarer : kr. pr. år Lønninger : kr. pr. år Vedligeholdelse og reparation : kr. de første 2 år og derefter stigende med kr. pr. år Øvrige udbetalinger : kr. pr. år. Produktionsudstyret kan afskrives efter et saldoprincip med 25% om året. Selskabets skattesats er 30%. På grundlag af ovenstående oplysninger bedes du opstille investeringens efter-skat betalingsrække for udstyrets levetid. Opgave I19 En investering har følgende efter-skat betalinger: Periode Betaling Kalkulationsrenten efter skat er 11%. Bedøm investeringens fordelagtighed ved anvendelse af følgende metoder:

12 12 Opgaver til investeringsteori i) Nutidsværdimetoden ii) Interne rentes metode iii) Annuitetsmetoden iv) Pay-back metoden Opgave I20 Virksomheden A/S Plastica overvejer at investere i en maskine til produktion af plasticbolde. Maskinen kan anskaffes for kr. Den forventede levetid er 5 år, hvorefter maskinens scrapværdi er praktisk taget nul. Produktionen/salget i de 5 år er estimeret til: År Produktion (stk.) Det forventes, at interessen for plasticbolde generelt vil være faldende, og at prisen derfor kun vil stige med 5% pr. år. Det første år vil boldenes salgspris være 20 kr. pr. stk. Råvarer og andre driftsomkostninger udgør det første år 10 kr. pr. stk., hvorefter de forventes at stige med 15% pr. år. Maskinen afskrives efter saldoprincippet med 25% om året. Virksomhedens skattesats er 30%, og dens efter-skat kalkulationsrente er 12% p.a. Vil investeringen være fordelagtig? Opgave I21 En investering har følgende forventede nettoindbetalinger efter skat (opgjort i mill. kr.): Periode Nettoindbetaling Virksomheden har en efter-skat kalkulationsrente på 10% p.a. a) Beregn investeringens nutidsværdi. Skal virksomheden acceptere projektet? b) Bestem den interne rente. Skal investeringen gennemføres? c) Beregn pay-back perioden. Skal projektet på grundlag heraf accepteres? d) Beregn den gennemsnitlige nettobetaling pr. periode.

13 Opgaver til investeringsteori 13 e) Hvad siger pay-back perioden og den gennemsnitlige nettobetaling pr. periode om investerings rentabilitet? f) Hvilken betydning vil det have for svarene under spørgsmålene a, b og d, hvis det oplyses, at investeringen er ét alternativ ud af to mulige, som virksomheden overvejer? Opgave I22 Et projekt har følgende efter-skat betalingsrække opgjort i mill. kr.: Periode Nettoindbetaling Virksomheden har en efter-skat kalkulationsrente på 10% p.a. a) Beregn investeringens nutidsværdi. Skal virksomheden acceptere projektet? b) Bestem den interne rente. Skal projektet gennemføres? c) Beregn den gennemsnitlige nettoindbetaling pr. periode. Er projektet fordelagtigt? Opgave I23 En virksomhed overvejer at investere i et nyt produktionsanlæg. I forbindelse med analysen af investeringens rentabilitet er følgende data indsamlet: Anskaffelsespris INV 9 mill. kr. Investeringens levetid n 6 år Scrapværdi S n 1,2 mill. kr. Nettodriftsindbetalinger (mill. kr): t NDI t 2,1 2,5 2,7 3,8 4,1 2,3 Virksomheden er et aktieselskab og har en skattesats på 30%. Produktionsanlægget kan afskrives efter saldoprincippet med 25% om året. Virksomhedens efter-skat kalkulationsrente er 10,50% p.a.

14 14 Opgaver til investeringsteori a) Bestem nutidsværdien af følgende størrelser: i) Nettodriftsindbetalinger efter skat ii) iii) Skattemæssig værdi af afskrivninger Investeringens scrapværdi b) Beregn investeringens nutidsværdi. c) Bestem investeringens interne rente. d) Beregn den gennemsnitlige nettobetaling pr. periode. Opgave I24 En investering har følgende forventede nettoindbetalinger efter skat (opgjort i mill. kr.): Periode Nettoindbetaling Virksomheden har en efter-skat kalkulationsrente på 10% p.a. a) Beregn investeringens nutidsværdi. Skal virksomheden acceptere projektet? b) Bestem den interne rente. Skal investeringen gennemføres? d) Beregn den gennemsnitlige nettobetaling pr. periode. Opgave I25 Et pantebrevslån på kr. afvikles med en fast halvårlig ydelse på kr. Den pålydende rente er 8% p.a. a) Beregn lånets løbetid opgjort i terminer. Ydelsen i den sidste termin adskiller sig fra de øvrige, idet den terminslige ydelse maksimalt kan udgøre restgælden tillagt renter. På et sådant lån kan restgælden efter t terminer bestemmes ved følgende udtryk (se kapitel 4 i Virksomhedens finansiering for en udledning af restgældsformlen for et annuitetslån): hvor G t = H - (Y - r H) s t r

15 Opgaver til investeringsteori 15 G t : Restgælden efter t terminer H : Pantebrevlånets størrelse Y : Terminslige ydelse r : Terminslige rente s t r : Opsparingsfaktoren ved t terminer og en terminslig rente på r b) Bestem ydelsen i den sidste termin. c) Bestem kursen på pantebrevet, hvis den halvårlige diskonteringsrente er 6%. d) Beregn den interne rente på pantebrevslånet, hvis kursen er 81. Opgave I26 Selskabet Duplo A/S har gennem en større analyse identificeret to mulige investeringsprojekter med følgende forventede efter-skat nettoindbetalinger (opgjort i mill. kr.): Periode NI t for projekt NI t for projekt Selskabet har en efter-skat kalkulationsrente på 10% p.a. a) Bestem investeringernes nutidsværdi. b) Bestem investeringernes interne rentefødder. c) Hvis de to projekter er alternative investeringer, hvilket projekt bør da gennemføres i henhold til dels nutidsværdimetoden og dels den interne rentes metode? Opgave I27 Virksomheden A/S Vulcano overvejer at gennemføre en nyinvestering i en specialmaskine til vulkanisering af dæk. Efter at have undersøgt markedet for maskiner, der opfylder en række specificerede krav, har virksomheden udvalgt tre alternativer, der forekommer interessante. Dataene for disse fremgår af nedenstående opstilling:

16 16 Opgaver til investeringsteori Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Anskaffelsespris Levetid 3 år 4 år 5 år Scrapværdi Nettodriftsindbetalingerne afhænger af alternativet på følgende måde: År Alternativ Alternativ Alternativ A/S Vulcano har en skattesats på 30%, og de tre alternativer kan afskrives efter saldoprincippet med 25% om året. Virksomhedens efter-skat kalkulationsrente er 12%. a) Beregn nutidsværdien for de tre alternativer. Hvilket af projekterne er det mest fordelagtige ud fra Investeringsprincip II? b) Bestem den interne rente for hvert af de tre alternativer. Er rangordningen af alternativerne efter den interne rentes metode konsistente med Investeringsprincip II? Hvis ikke, hvad er så årsagen? c) Bestem de tre alternativers gennemsnitlige nettobetaling pr. periode. Er en rangordning på grundlag heraf i overensstemmelse med Investeringsprincip II? Opgave I28 Virksomheden Absolut ApS har besluttet at anskaffe en ny maskine til produktion af en mærkevare. Der findes to typer af maskiner, der kan anvendes til fremstilling af det pågældende produkt. Såvel produktionskapaciteten som kvaliteten er ens for de to typer af maskiner, og de adskiller sig således udelukkende med hensyn til anskaffelsesprisen, størrelsen af driftsudbetalingerne og scrapværdien. Størrelsen heraf fremgår af nedenstående opstilling:

17 Opgaver til investeringsteori 17 Type 1: Levetid : 5 år Anskaffelsespris : kr. Scrapværdi : kr. Driftsudbetalinger : År Driftsudb Type 2: Levetid : 5 år Anskaffelsespris : kr. Scrapværdi : 0 Driftsudbetalinger : År Driftsudb Maskinerne er driftsmidler, og de kan derfor afskrives efter saldoprincippet med 25% om året. Virksomheden har en skattesats på 30%, og dens efter-skat kalkulationsrente er 12,5% p.a. a) Opstil et udtryk til udvælgelse af det mest fordelagtige alternativ, når der ingen forskel er mellem driftsindbetalingerne fra de betragtede alternativer. b) Hvilken type skal virksomheden i det konkrete tilfælde anskaffe? Opgave I29 En maskine har en anskaffelsespris på kr. og en teknisk levetid på 6 år. I nedenstående opstilling er nettodriftsindbetalinger og scrapværdier for forskellige levetider angivet:

18 18 Opgaver til investeringsteori År Nettodriftsindb. Scrapværdier Virksomheden er organiseret som et anpartsselskab og beskattes med 30% af den skattepligtige indkomst. Maskinen kan skattemæssigt afskrives efter et saldoprincip med 25% om året. Efter-skat kalkulationsrenten er 11% p.a. a) Beskriv hvorledes investeringens optimale økonomiske levetid kan bestemmes, når (1) den ikke skal efterfølges af en anden, og (2) når den skal efterfølges af en anden. b) Beregn investeringens optimale økonomiske levetid, når det forudsættes, at den ikke skal efterfølges af nogen anden investering. Antag nu, at det er besluttet, at den konkrete investering (maskine 1) skal efterfølges af en anden investering (maskine 2), der uanset, hvornår den påbegyndes har en nutidsværdi på kr. c) Giv en karakteristik af virksomhedens beslutningsproblem i dette tilfælde. d) Bestem den optimale økonomiske levetid for maskine 1. e) Hvorfor kan der være forskel på de optimale økonomiske levetider, når investeringen efterfølges af en anden? Opgave I30 Et selskab overvejer at introducere et nyt produkt på dagligvaremarkedet. Gennemføres introduktionen skal der etableres et anlæg til produktion af det ny produkt. Anlægsudgifterne forventes at være kr. Ved et rimeligt vedligeholdelsesprogram anses anlæggets tekniske levetid for at være 8 år. De årlige driftsindbetalinger fra projektet anses for at være konstante og lig med kr. De årlige driftsudbetalinger til anlæggets drift og vedligeholdelse samt anlæggets scrapværdi påregnes derimod at være afhængige af dets alder. Sammenhængen fremgår af følgende opstilling:

19 Opgaver til investeringsteori 19 År Driftsindb. Driftsudb. Scrapværdi Virksomhedens kalkulationsrente efter skat er 12% p.a. og dens skattesats er 30%. Produktionsanlægget kan afskrives efter et saldoprincip med 25% om året. a) Bestem investeringens optimale økonomiske levetid under forudsætning af, at produktionen herefter fuldstændig ophører. b) Bestem de optimale økonomiske levetider, hvis investeringen efterfølges af en fuldstændig ens investering, og at det forudsættes, at der ingen kalendereffekt er. Opgave I31 A/S Bomuldspinderiet anskaffede for to år siden en vævemaskine, der på det tidspunkt var meget avanceret. Maskinens anskaffelsespris udgjorde 5 mill. kr., og dens økonomiske levetid blev bestemt til fem år. Maskinen er på nuværende tidspunkt skattemæssigt nedskrevet til 2,45 mill. kr., og det forventes, at den ved en almindelig vedligeholdelsesindsats er teknisk ydedygtig i endnu tre år. I de senere år er der sket en stor teknologisk udvikling med hensyn til vævemaskiner. Med fremkomststen af en helt ny type af maskiner er det nu i højere grad end tidligere muligt at integrere styringen af vævningsprocessen med de øvrige faser i produktionen, og alt foregår gennem anvendelse af den nyeste teknologi. Det gælder endvidere, at kapaciteten er væsentligt højere end ved den eksisterende maskine. Virksomhedens maskinleverandør har sendt et tilbud på den helt nye type af vævemaskiner. Leverandøren har oplyst, at anskaffelsesprisen på 8 mill. kr. skal betragtes som et introduktionstilbud, og hvis tilbuddet ikke accepteres inden 14 dage, vil prisen være omkring 10 mill. kr. På dette grundlag overvejer ledelsen, hvorvidt man skal udskifte den eksisterende maskine med en ny på nuværende tidspunkt (tidspunkt 0) eller vente til

20 20 Opgaver til investeringsteori senere. Til understøttelse af denne beslutning er der indsamlet følgende datamateriale (alle beløb er i millioner kr.): Eksisterende vævemaskine Nettodriftsindbetalinger - 1,30 1,10 0,80 Scrapværdi 1,20 0,85 0,65 0,10 Ny vævemaskine Nettodriftsindbetalinger 2,25 3,55 3,25 3,10 1,10 Scrapværdi 6,20 5,70 4,75 2,10 1,05 Virksomheden, der er et aktieselskab, har en skatteprocent på 30. Afskrivninger på driftsudstyr foretages efter et saldoprincip med 25% om året. I forbindelse med investering i driftsudstyr anvendes en efter-skat kalkulationsrente på 9% p.a. e) På grundlag af de givne oplysninger bedes du bestemme den optimale økonomiske levetid for den nye vævemaskine, såfremt udskiftningen foretages på nuværende tidspunkt (dvs. i tidspunkt 0). f) Præciser de kritiske forudsætninger, der er nødvendige for, at der med de givne oplysninger kan foretages en økonomisk vurdering af, hvorvidt udskiftningen skal foretages på nuværende tidspunkt, eller om den skal vente til senere. Vil du under de specificerede forudsætninger anbefale virksomheden at tage imod leverandørens introduktionstilbud og foretage udskiftningen på nuværende tidspunkt? Opgave I32 Hvis det forudsættes, at der realiseres en skattemæssig gevinst ved afhændelse af et driftsmiddel, kan nutidsværdien af efter-skat betalingerne opgøres ved følgende udtryk (jfr. kapitel 2 i Investeringsteori):

21 n Opgaver til investeringsteori 21 NV(k) = (1 - s) NDI t (1 + k) -t a + s [ INV - S n (1 + k) -(n-1) ] a k t 1 + S n (1 + k) -n - INV hvor INV : Investeringens anskaffelsespris NDI t : Nettodriftsindbetalinger S n : Scrapværdi n : Investeringens levetid k : Kalkulationsrente efter skat s : Skattesats a : Afskrivningssats a) Hvis Folketinget beslutter at ændre selskabsskattesatsen, vil dette have en konsekvens for en given investerings nutidsværdi. Udled på grundlag af det ovenfor angivne udtryk for nutidsværdien et udtryk til bestemmelse af en marginal, partiel ændring i skattesatsen (s). Det forudsættes (ret urealistisk), at kalkulationsrenten efter skat (k) ikke påvirkes af ændringen i skattesatsen. b) Ændringer i afskrivningsreglerne vil ligeledes have betydning for nutidsværdiens størrelse for en given investering. Find på basis af det angivne udtryk for nutidsværdien et udtryk for den partielle effekt af en marginal ændring i den maksimale afskrivningssats (a). Et driftsmiddel har en anskaffelsespris på kr. og en levetid på 4 år. Efter de 4 år forventes scrapværdien at være kr. Investeringen forventes at have følgende nettodriftsindbetalinger: År Nettodriftsindb Driftsmidlet kan afskrives efter saldoprincippet med 25% om året. Virksomheden har en skattesats på 30% og efter-skat kalkulationsrenten er 11% p.a. c) Bestem ændringen i nutidsværdien ved en nedsættelse af skattesatsen med ét procentpoint. d) Hvilken effekt har det på nutidsværdien, hvis afskrivningssatsen forøges med to procentpoint?

22 22 Opgaver til investeringsteori e) Som et led i omlægningen af selskabsskattereglerne overvejes det samtidig at nedsætte skattesatsen og afskrivningssatsen. Hvis skattesatsen nedsættes med to procentpoint, hvilken ændring i afskrivningsprocent vil bevirke, at nutidsværdien for den konkrete investering ikke påvirkes? Opgave I33 En virksomhed overvejer at anskaffe et nyt produktionsudstyr. Anskaffelsesprisen forventes at udgøre 15 mill. kr., og den økonomiske levetid er estimeret til 5 år. På dette tidspunkt forventes scrapværdien at udgøre 3 mill. kr. Produktionsudstyret kan afskrives efter saldoprincippet med 25% om året. Virksomheden har en skattesats på 30%, og dens efter-skat kalkulationsrente er 11%. I virksomhedens analyse af projektet har man estimeret følgende nettodriftsindbetalinger i den økonomiske levetid (mill. kr.): År NDI t 3,2 4,3 5,7 6,3 3,6 a) Bestem investeringens nutidsværdi og interne rente. Virksomhedens analyser indikerer, at der er en ganske betydelig usikkerhed knyttet til flere at de betalinger, der indgår i analysen. Den ønsker derfor at gennemføre en risikoa nalyse. Med henblik på at gøre analysen så overskuelig som mulig betragtes udelukkende partielle analyser, der har til formål at vise, hvor følsom nutidsværdien er over for ændringer i udvalgte størrelser. b) Bestem størrelsen af en marginal effekt på nutidsværdien af en ændring i produktionsudstyrets anskaffelsespris. Hvilken effekt har en stigning på kr. på projekts nutidsværdi? c) Beregn størrelsen af en marginal effekt på nutidsværdien af en ændring i produktionsudstyrets scrapværdi. Hvilken effekt har et fald i scrapværdien på kr.? d) Hvilken effekt vil en samtidig stigning på 10% i anskaffelsesprisen og scrapværdien have på investeringens nutidsværdi? e) Specielt nettodriftsindbetalingen i det 5. år er meget usikker og kan have afgørende betydning for investeringens fordelagtighed. Beregn den kritiske nettodriftsindbetaling i det femte år.

23 Opgaver til investeringsteori 23 Opgave I34 Virksomheden Poly A/S overvejer at anskaffe en ny maskine til produktion af polyplast. Anskaffelsessummen udgør kr. Maskinens forventede levetid er 5 år, og scrapværdien på dette tidspunkt er estimeret til kr. Nettodriftsindbetalingerne i de fem år udgør: År (t) NDI t Virksomheden har en skattesats på 30%, og maskinen afskrives efter saldoprincippet med 25% om året. Kalkulationsrenten efter-skat er 10,5% p.a. a) Beregn nutidsværdien af den skattemæssige værdi af afskrivningerne. b) Diskuter kort hvilke metoder, der kan anvendes til at afgøre, hvorvidt investeringen er fordelagtig. c) Anvend én af disse metoder til at afgøre, hvorvidt investeringen er fordelagtig. d) Virksomheden skal have en forhandling med leverandøren af maskinen og ønsker i denne forbindelse at kende den kritiske anskaffelsespris. Beregn denne størrelse og giv en fortolkning af den. e) Hvilken betydning har det for nutidsværdien, hvis henholdsvis anskaffelsesprisen og scrapværdien ændres partielt med en marginal enhed? f) Under forudsætning af, at anskaffelsesprisen vokser med kr. og scrapværdien samtidig falder med kr. bestem da ændringen i nutidsværdien. Opgave I35 En virksomhed har indtil nu købt et halvfabrikata, som indgår i virksomhedens produktion, fra en underleverandør. Virksomheden overvejer nu selv at producere det pågældende halvfabrikata. Til det formål skal der anskaffes en maskine med en anskaffelsespris på kr. Maskinen har en forventet levetid på 7 år, hvor scrapværdien forventes at være 0 kr. De faste årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på maskinen forventes at udgøre kr. Hvis virksomheden selv producerer halvfabrikatet, vil der påløbe variable omkostninger på 300 kr. pr. stk. Anskaffelsesprisen fra underleverandøren udgør 400 kr. pr. stk.

24 24 Opgaver til investeringsteori Virksomheden, der er organiseret som et anpartsselskab, har en skattesats på 30%. Kalkulationsrenten efter skat er 11% p.a. Maskinen kan skattemæssigt afskrives efter saldoprincippet med 25% om året. a) Hvor mange styk af halvfabrikataet skal virksomheden mindst anvende pr. år, for at det vil kunne betale sig selv at producere det? Opgave I36 En produktionsvirksomhed overvejer at starte en produktion af en ny produktvariant. Hertil skal virksomheden anvende et nyt produktionsanlæg. Virksomheden har valget mellem to anlægstyper, A og B. Type A koster i anskaffelse 5,5 mill. kr., mens drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne udgør kr. i anlæggets første leveår og kr. i de resterende leveår. Levetiden for dette anlæg vurderes til 20 år. Som følge af, at anlægstypen er helt ny, har man ingen erfaringer med scrapværdien efter de 20 år. Type B har været anvendt gennem mange år. Anskaffelsesprisen udgør 3 mill. kr., drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne andrager kr. pr. år, og scrapværdien er kr. ved udløbet af maskinens levetid, der er på 10 år. Driftsindbetalingerne ved produktionen afhænger ikke af valget af anlægstype. Virksomheden anvender en efter-skat kalkulationsrente på 9% p.a., en skattesats på 30%, og afskriver med den maksimale afskrivningsprocent for driftsmidler (25%). a) Bestem hvilken af de to anlæg der er mest fordelagtig, hvis scrapværdien for type A er 2 mill. kr. b) Bestem den kritiske værdi for type A's scrapværdi, dvs. den værdi, hvor nutidsværdien skifter fortegn.

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Virksomhedens Finansiering: Lektion C1. Kapitalstruktur og. Virksomhedens finansielle problemstillinger

Virksomhedens Finansiering: Lektion C1. Kapitalstruktur og. Virksomhedens finansielle problemstillinger Virksomhedens Finansiering: Lektion C1 Kapitalstruktur og Virksomhedens finansielle problemstillinger Peter Ove Christensen Forår 2013 1 / 43 Overordnede spørgsmål i denne sidste del af kurset Hvordan

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 2 Hjemmeopgave 2 består af i alt fem tidligere eksamensopgaver, der skal afleveres: Opgave 1 DV 2013, opgave 2 DV 2013 og opgave 3 DV 2013 (Investeringsteori på Diplom i Valuar) samt opgave

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR INVE

Kom godt i gang med DLBR INVE Kom godt i gang med DLBR INVE Dette hæfte giver en introduktion til det internetbaserede investeringsprogram DLBR INVE, som du kan finde på www.inve.dk I DLBR INVE kan du også finde hjælp ved at klikke

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

20 12 2011 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1

20 12 2011 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1 Solarglas A/S SolarGlas A/S Bautavej 1D Bautavej 1D 8210 Århus V DK 8210 Århus V Tel: +45 7020 8100 Projektnummer: 001 info@solarglas.dk Systembeskrivelse: Standard 6,44kWp Http://www.solarglas.dk Retning:

Læs mere

Investeringer ERHVERVSAKADEMI

Investeringer ERHVERVSAKADEMI ERHVERVSAKADEMI Investeringer En virksomheds daglige regnskabsføring består af en lang række kedsommelige ekspeditioner af små og store fakturaer. Enhver cykelsmed med nogle få timers kursus i bogføring

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1 Jan Ølsted SolarGlas A/S Køgemstervej 4 Bautavej 1D 3400 Hillerød DK 8210 Århus V Tel: +45 7020 8100 Projektnummer: 001 info@solarglas.dk Systembeskrivelse: Standard 5,76kWp Http://www.solarglas.dk Retning:

Læs mere

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1 Jan Ølsted SolarGlas A/S Køgemstervej 4 Bautavej 1D 3400 Hillerød DK 8210 Århus V Tel: +45 7020 8100 Projektnummer: 001 info@solarglas.dk Systembeskrivelse: Standard 5,76kWp Http://www.solarglas.dk Retning:

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Rentesregning: Lektion A2. Intern rente, Flere rentetilskrivninger, Excel. Introduktion. Peter Ove Christensen. Forår 2012

Rentesregning: Lektion A2. Intern rente, Flere rentetilskrivninger, Excel. Introduktion. Peter Ove Christensen. Forår 2012 Rentesregning: Lektion A2, Flere rentetilskrivninger, Excel Peter Ove Christensen Forår 2012 1 / 26 Definition Hvilken rentesats giver vores betalingsrække en ønsket værdi? Denne rentesats kaldes for den

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program Energi og Økonomi Kursusgang Poul Alberg Østergaard 1 Dagens program Introduktion til økonomisk analyse med Renter Renters rente Tidsprioritering Tilbagediskontering intern rente Nutidsværdi Annuitet Tilbagebetalingstid

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år.

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 10. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 13. marts 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten ,QYHVWHULQJ %HJUHEHU Kalkulationsrente: Virksomhedens subjektive tidspræferencerate. Typisk er dette alternativrenten, fx kassekreditrenten. Det er den rente virksomheden PLQGVW skal have i afkast ved

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Skab råderum ved investering

Skab råderum ved investering Skab råderum ved investering Jakob Vesterlund Olsen Michael Friis Pedersen Institut for Fødevare og Ressource Økonomi Dias 1 Skab råderum ved investering Fra budget til rentabilitetsberegning (Jakob Vesterlund

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 11602 IT og Telestyrelsen Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 28. marts 2006 Indholdsfortegnelse FORORD...3 SAMMENFATNING...4 KAPITEL 1 OVERDÆKNING VED OVERGANG FRA MHO TIL LRAIC...6 1.1. EGENSKABER

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere