Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast"

Transkript

1 Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt. For det andet er selskabernes finansiering blevet undersøgt, herunder valget mellem takster og låntagning samt de langsigtede konsekvenser. Dette er analyse I. September 2013

2 1. Indledning Investeringsbehov og afkast Mange selskaber arbejder på flerårige investeringsplaner og forventer stigende investeringer i de kommende år. SPERA har i to analyser set på selskabernes investeringer: Analyse I vedrører investeringsbehov og -afkast, og analyse II vedrører finansiering og betalingsevne. Dette er analyse I om selskabernes investeringsbehov og afkastet af de foretagne investeringer. Det gennemsnitlige spildevandsselskab har bogførte anlægsaktiver på godt 2 mia. kr. De årlige investeringer for at fastholde værdien og indhente et eventuelt efterslæb er store og vil sikkert stige i de kommende år. Flere selskaber vurderer således selv, at de med det nuværende investeringsniveau ikke opretholder den tekniske levetid. Anlægsaktivernes størrelse og investeringer rejser flere spørgsmål: Er registrerede data om alder og levetider troværdige, og kombineres disse data med data om hændelser mv. for at få det bedste grundlag for investeringsbeslutninger? Er der klarhed over det samlede investeringsbehov flere år frem i tiden, og er der taget stilling til finansiering af investeringer? Er der klarhed over langsigtede konsekvenser af den valgte finansiering, hvad enten finansiering primært bygger på takststigninger eller låntagning? SPERA har på den baggrund undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. I analyse I ses der på investeringsbehov og afkast, mens der i analyse II ses på konsekvenser af investeringerne. Datagrundlag og metode, der er forbundet med usikkerheder, er uddybet i særskilt notat på SPERA s hjemmeside: INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2 2. Analyse I i hovedtræk 3 3. Selskabernes investeringer 4 4. Investeringer og alder 5 5. Investeringernes afkast 7 6. Styring af investeringer 8 7. Sammenfatning Om SPERA 11 2

3 2. Analyse I i hovedtræk Investeringernes konsekvenser Det er i analyse I undersøgt, hvordan selskabernes investeringer hænger sammen med anlægsaktivernes alder, og hvilket afkast forstået som effektiviseringer i driften der umiddelbart ses. Er der store forskelle mellem selskaberne, når man ser på investeringsniveau, og afspejler investeringsniveau eksempelvis den gennemsnitlige alder af anlægsaktiverne? I analyse I er omdrejningspunktet selskabernes behov for investeringer og afkast af de foretagne investeringer. Der er set på følgende: Er der forskel i selskabernes investeringsniveau forstået som investeringerpr.m 3 debiteretvand? Kan eventuelle forskelle forklares med eksempelvis alderen af de eksisterende anlægsaktiver, så et højt investeringsniveau afspejler et forsøg på at indhente et efterslæb? Er der forskelle mellem selskaberne med hensyn til effekten af de gennemførte investeringer? Med effekten forstås, om 1 kr. investering har den samme effekt på anlægsaktivernes gennemsnitlige alder på tværs af selskaber. Er der forskelle mellem selskaberne med hensyn til afkastet af de foretagne investeringer? Med afkast menes, om 1 kr. investering fører til omtrentlig samme reduktion af driftsomkostningerne. Er der en tendens til, at nogle selskaber ud fra de gennemførte undersøgelser har en relativt sikker styring af deres investeringer og anlæg? Analyse I bygger på forskellige data fra først og fremmest DANVA s Vand i tal Data omfatter: Investeringsniveauikronerpr.m 3 debiteretvand. Kilometer ledningsnet der er anvendt som indikator på størrelse. Gennemsnitlig alder af ledningsnettet. Faktiske driftsomkostninger der dækker omkostninger til rensning, transport og administration. Analyserne bygger desuden på Forsyningssekretariatets data om de reguleringsmæssige åbningsbalancer og de løbende prisloftsafgørelser med tillæg for investeringer i året. Kilometer ledningsnet vurderes særlig velegnet som indikator på selskabets størrelse, fordi investeringer især vedrører ledningsnettet. Undersøgelsen belyser på den baggrund tendenser i selskabernes investeringer og afkastene på disse. Det er en af flere byggesten, når fremtidige investeringsbeslutninger skal formes. 3

4 3. Selskabernes investeringer Selskabstørrelse og investeringer FIGUR 2 OMKOSTNINGSSTRUKTUR Rensning udgør størstedelen af driftsomkostningerne, mens transport udgør størstedelen af investeringerne. Afskrivning på anlægsaktiver er større for transport end for rensning (kilde: Vand i tal, 2012). FAKTISKE OMKOSTNINGER 37% 6% 57% Kundehåndtering Rensning Transport INVESTERING OG RENOVERING 21% 4% 75% Transport Rensning Andet Selskaberne har vidt forskellige investeringsniveauer opgjort som investering pr. m 3 debiteret vand. Forskellene er store fra omkring 5 kr. til omkring 44 kr. pr. m 3 debiteret vand. Investeringsniveauet ændrer sig tilsyneladende med selskabets størrelse: Selskaber med et større ledningsnet har generelt et højere investeringsniveau pr. m 3 debiteret vand. Investeringer sikrer opretholdelse og forbedring af anlægsaktiver inden for hegnet og uden for hegnet. Langt størstedelen af selskabernes investeringer vedrører distribution og transport uden for hegnet, hvor størstedelen af de bogførte anlægsaktiver også findes, jf. figur 2. Figur 1 nedenfor viser de enkelte selskaber i undersøgelsen med hensyntilkilometerledningsnetoginvesteringerpr.m 3 debiteretvand. Selskaberne investerer gennemsnitligt knap 20 kr. pr. m 3 debiteret vand. Det dækker over stor spredning fra selskabet med det laveste investeringsniveau, knap 5 kr. pr. m 3, til selskabet med det højeste investeringsniveau,nemliggodt44kr.pr.m 3. FIGUR 1 STØRRELSE OG INVESTERINGER PR. M3 DEBITERET VAND Gennemførte investeringer kr./ solgt m Kilometer ledning Figuren viser udover stor spredning, at større selskaber investerer mere end mindre selskaber, selv om selskaberne umiddelbart kan forventes at have et ensartet investeringsniveau opgjort som investeringpr.m 3 debiteretvand. Deteraltsåikkeforventningen,atinvesteringerpr.m 3 stiger,blotfordi det samlede ledningsnet er større. De store forskelle i investeringer og forskellene mellem store og små selskaber kan være udtryk for store forskelle i de underliggende investeringsbehov. Der er derfor set på den gennemsnitlige alder, der er en indikator på det enkelte selskabs investeringsbehov, selv om alder er usikker som indikator. 4

5 4. Investeringer og alder Det rette tidspunkt for investering TIDSPUNKT FOR INVESTERING Effekten af at investere for meget eller for lidt kan være markant. Her ses på konsekvenserne af at investere lidt eller investere meget ud fra den betragtning, at selskabets alder på ledningsnettet gerne gennemsnitligt skal være 37,5 år. Dette kommer af at den gennemsnitlige levetider75år. Det skal understreges, at beregningerne kun er illustrative for betydning af tidspunktet for investering samt forskellene mellem selskaberne. YNGRE LEDNINGSNET Der er taget udgangspunkt i følgende: Anlægsaktiver 1,2 mia. kr. Aktivernes alder 25 år Afstand til gns. -13 år Værdi af et år 48mio. kr. Skal selskabet kun tilstræbe en gennemsnitsalder på 37,5 år, er der indikation på en overinvestering på 625mio.kr. ÆLDRE LEDNINGSNET Der er taget udgangspunkt i følgende: Anlægsaktiver 862 mio. kr. Aktivernes alder 65 år Afstand til gns. +37 år Værdi af et år 13 mio. kr. Skal selskabet kun tilstræbe en gennemsnitsalder på 37,5 år, er der indikation på et investeringsmæssigt efterslæb i størrelsesordenen 487 mio. kr. Alder på selskabernes ledningsnet har tilsyneladende begrænset betydning for investeringsniveauet, og selskaberne med de ældste ledningsnet investerer således ikke mest. Omvendt er der selskaber med forholdsvist unge ledningsnet, der investerer noget mere end gennemsnittet. Uden at se på forskelle i driftstilstand mv. kan det være en isoleret indikation på både over- og underinvestering nogle steder. Investeringer bidrager til at fastholde den tekniske levetid. Forventningen er, at selskaber med de største investeringer enten har det yngste eller ældste ledningsnet: Det yngste som resultatet af de store investeringer eller det ældste hvis effekten af investeringerne ikke er slået igennem endnu. Figur 3 nedenfor viser sammenhængen mellem investeringsniveau og den gennemsnitlige alder af ledningsnettet. Generelt ligger selskaberne tæt med en gennemsnitsalder på godt 35 år, men der dog enkelte selskaber,derafvigermeget:ledningsnetteterietselskab65årogiet andet selskab knap 25 år. Det fremgår af figur 3, at der ikke er en klar sammenhæng mellem investeringer og alder. Den underliggende analyse viser, at investeringerne er størst, når ledningsnettet er 35,3 år. Givet at ledningsnettet ud fra en gennemsnitsbetragtning på tværs af komponenter og tidspunkter for aktivering har en levetid på omkring 75 år, kan det være en svag indikation på over- og underinvestering i nogle selskaber. Forklaringen er, at investeringerne forventes at have et niveau, så et øjebliksbillede viser ledningsnettet halvvejs i sin levetid, dvs. at alderen erlidthøjereend35år.forendelselskabererledningsnettetyngre. FIGUR 3 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER Gennemførte investeringer kr./solgt m Alder på ledningsnet Trods ligheder mellem selskaberne mht. historisk udbygningstakt og materialevalg, er der store forskelle; forskelle der med forskelle i investeringer og alder vil medføre endnu større variation på sigt. 5

6 4. Investeringer og alder Investeringers betydning for alder En investering på 1 kr. fører i nogle selskaber til en større forlængelse af restlevetiden end i andre. Det kan umiddelbart tyde på, at større selskaber i højere grad investerer i anlægsaktiver med kortere restlevetider, mens mindre selskaber investerer i yngre anlæg, dvs. anlæg med længere restelvetider. EFFEKT AF INVESTERINGER De opgjorte potentialer er fremkommet på baggrund af statistisk regression, der giver en række estimater for alder af ledningsnet ud fra bl.a. kilometer ledningsnet og investeringsniveau. Regressionsligningen ser således ud: = + ø er en konstant, er den estimerede koefficient, mens er afvigelsen fra modellen. : Større selskaber har3 år yngre ledningsnet end små selskaber. : 1kr. øget investering pr. reducerer ledningsnettets alder med 2,5 måneder. : Driftsomkostninger på 1 kr. pr. mere reducerer ledningsnettet alder med 1 måned. Potentialet i figur 4 kommer af afvigelsen fra modellen,. Det er den del af ledningsnettes alder, der ikke kan forklares af selskabets størrelse eller investering i kr. pr.. Forskelle i investeringsniveau og alder af ledningsnet kan skyldes, at samme investeringsniveau slår forskelligt igennem på alderen i forskellige selskaber. Der er derfor set på, hvor meget en given investering påvirker alderen af ledningsnettet, og om det er forskelligt fra små til store selskaber. Forventningen er overordnet, at 1 kr. investeret i ledningsnettet fører til samme forlængelse af restlevetiden i alle selskaber. Virkeligheden er ikke helt så enkel, fordi det enkelte selskab med god grund kan prioritere forskellige anlægsprojekter med kortere eller længere levetider. Det er dog forventningen, at denne usikkerhed er begrænset på grund af anlægsaktivernes og ledningsnettenes størrelse. Derudover kan fx separatkloakering og anden klimatilpasning påvirke prioriteringerne. Det viser sig, at investeringer på 1 kr. mere pr. m 3 generelt reducerer ledningsnettets alder med 2,5 måneder. Figur 4 nedenfor viser potentialer for reduktion af alder, hvis det enkelte selskab gør det lige så godt som gennemsnittet af alle selskaber, når der er taget højde for selskabernes størrelse. Store selskaberermarkeretmedrødtogsmåmedblåt. FIGUR 4 POTENTIALER PR. SELSKAB: ALDER Potentiale Afvigelse i år Forskelle i registreringspraksis forklarer ikke umiddelbart resultaterne, der er statistisk signifikante. Det peger på, at nogle selskaber er bedre til at reducere alderen på ledningsnettet end andre, efter der er taget højde for, hvor meget selskaberne investerer, dog uden at det nødvendigvis sikrer et bedre afkast i form af effektiviseringer i driften. 6

7 5. Investeringernes afkast Effekt af foretagne investeringer Der er påvist stordriftsfordele i driften. Til gengæld er der indikation på, at der ikke er de samme stordriftsfordele ved investeringer: De store selskaber har således ved samme investeringsniveau højere driftsomkostninger end de små selskaber. De tyder på, at større selskaber har potentialer ved at udvikle og tilpasse driften i lyset af de gennemførte investeringer. Hvorfor investeringer? Investeringer svarende til afskrivninger sikrer fastholdelse af anlæggenes tekniske levetid og værdi. Investeringer i det niveau forebygger bl.a. stigende omkostninger ved afhjælpende vedligehold. Investeringer i anlæg skal derudover sikre effektiviseringer i driften inden for hegnet eller uden for hegnet. Investeringer skal sikre en god balance mellem investeringer og lavere omkostninger til eksempelvis løn mv. Investeringer på 5 mio. kr. om året kan ikke ventes at medføre et afkast besparelser i driften på 5 mio. kr., fordi driften udgør en forholdsvis lille del af de samlede omkostninger. Hvorfor stordriftsulemper? Data peger ikke på en klar årsag til stordriftsulemper i investeringer. Det fremgår ikke, om det er manglende tilpasninger af driften eller for høje investeringsniveauer. Det fremgår heller ikke, om forklaringen er, at investeringer i større selskaber mere bygger på information om restlevetider end på tæt dialog og samspil med driften om de rette investeringsprojekter ud fra driftens erfaringer og registrering af hændelser knyttet til de enkelte anlæg. Under alle omstændigheder kan det understrege behovet for løbende fokus på realisering af gevinster ved investeringer i anlæg. Investeringer har overordnet til formål at sikre anlægsaktiverne værdi, og at der ikke opbygges et investeringsefterslæb til eftertiden. Investeringer har derudover til formål at forhindre stigende driftsomkostninger eller at sikre et fald i driftsomkostningerne. Der er set på selskabernes evne til at påvise et fald i driftsomkostninger ved et givet investeringsniveau. Ses der på driftsomkostninger i forhold til størrelse, er der indikation på stordriftsfordele: Driftsomkostninger pr. debiteretvandfalder,nårledningsnettetbliverstørre. Sammenholdes driftsomkostninger med investeringsniveau er billedet anderledes. Analysen viser, at store selskaber med samme investeringsniveau som mindre selskaber har større driftsomkostninger, dvs. at der indikation på stordriftsulemper ved investeringer. De store selskabers driftsomkostninger er således 0,07 kr.størrepr.m 3 debiteretvandendmindreselskabers. Figur 5 nedenfor viser potentialer for reduktion af driftsomkostninger pr. m 3 debiteret vand. Blandt selskaberne med potentialer er der en overvægt at store selskaber, der ved deres investeringsniveau kan realisere effektiviseringer i driften ifølge den gennemførte regressionsanalyse. FIGUR 5 POTENTIALER PR. SELSKAB: DRIFTSOMKOSTNINGER Potentiale Afvigelse i drift kr./m3 7

8 6. Styring af investeringer Indikation på god anlægsstyring Selskabernes investeringsniveau og sammenhæng med alder og driftsomkostninger peger på, hvilke selskaber der er godt på vej i deres styring af investeringer og anlæg - og hvor der ud fra tilgængelige data kan være potentialer. Gennemgang og analyse af data afdækker forskellige områder af selskabernes styring af anlæg: Foretages investeringer på det rette tidspunkt, så et øjebliksbillede af anlægskartoteket viser anlægsaktivernes halvvejs i deres levetid, dvs.atdengennemsnitligealdererover35år. Foretages investeringer med klar effekt på restlevetiderne, dvs. at investeringerne slår igennem på de registrerede restlevetider i anlægskartoteket. Foretages investeringer med et passende afkast, dvs. at der er en passende sammenhæng mellem investeringer og fastholdelse eller ligefrem reduktion af driftsomkostningerne? På baggrund af analysens resultater under hvert område er det muligt at foretage en overordnet vurdering af de undersøgte selskabers anlægsstyring. Rangordningen er forbundet med større usikkerhed end de forrige analyser, fordi omdrejningspunktet i højere grad er det enkelte selskab frem for generelle sammenhænge og effekter i data. Eksempelvis er den gennemsnitlige alder af anlægsaktiverne usikker: For det første på grund af usikkerhed om tidspunktet for etableringen af de tidligste anlæg og for det andet på grund af usikkerhed om registreringspraksis, herunder levetid når nyt anlæg og underliggende objekter kobles til levetider. FIGUR 6 OPBYGNING AF SCORECARD FOR GOD ANLÆGSSTYRING Timing Restlevetider Selskaber rangordnes højere i deres anlægsstyring, hvis de generelt investerer ved en gennemsnitlig alder over 35 år, dvs. at de investerer mhp. ligelig fordeling af anlæg under indkøring og anlæg under udfasning. Selskaber rangordnes højere i deres anlægsstyring, hvis de generelt sikrer større reduktion af restlevetider ved en given investering i anlægsaktiverne. Afkast Selskaber rangordnes højere i deres anlægsstyring, hvis de generelt sikrer et større afkast, dvs. at investeringer følges ad med reduktion af selskabets driftsomkostninger. 8

9 6. Styring af investeringer Indikation på god anlægsstyring Selskabernes investeringsniveau og sammenhæng med alder og driftsomkostninger peger på, hvilke selskaber der er godt på vej i deres styring af investeringer, og hvor der ud fra tilgængelige data kan være potentialer. FIGUR 8 RANGORDNING AF SELSKABER Resultaterne og rangordningen indikerer trods usikkerhederne nogle mulige forskelle og fokusområder mellem selskaberne; forskelle der kan pege på relevante fokusområder i de enkelte selskaber. Rangordningen bygger på tildeling af en score på 0 eller 1 for hvert af de 3 områder, dvs. at et selskab kan opnå en score på 0 3. Denne enkle metode bidrager til at minimere konsekvenserne af eventuelle usikkerheder, fordi tilfældig variation udjævnes i kraft at forholdsvist få scorer. Figur 7 nedenfor sammenfatter den samlede vurdering af de undersøgte selskaber. Selskaberne med den højeste henholdsvis laveste rangordning ud fra foreliggende data. Selskab 1 Selskab 2 Selskab 3 Selskab 4 Selskab 5 Selskab 6 Selskab 7 Selskab 8 Selskab 9 Selskab 10 Selskab 17 Selskab 18 Selskab 19 Selskab 20 Selskab 21 Selskab 22 Selskab 23 Selskab 24 Selskab 25 Selskab 26 Timing Restlevetid Afkast Samlet FIGUR 7 SELSKABERNES SCORE Score Figuren viser, at 7 selskaber opnår den højeste, mens 5 selskaber opnår den laveste vurdering af anlægsstyring ud fra analyserne. Analyserne og vurderingerne af anlægsstyring peger på nogle mulige fokusområder: Grundlag for investeringer, herunder om det kombinerer restlevetider med tæt og systematisk dialog med driften, og om der investeres for tidligt i forhold til anlæggets alder. Tæt opfølgning på foretagne investeringer og deres effekt, herunder tilpasning og udvikling af driften. Løbende styring og opfølgning, herunder ved aktivering af et anlæg med dets underliggende objekter og forskellige levetider, da der uanset markante forskelle kan være usikkerheder Antal selskaber 20

10 7. Sammenfatning Fokus på styring af anlæg Selskabernes anlægsaktiver og investeringer er betydelige set i forhold til driften. Samtidig er investeringer i året og det afledte likviditetstræk ofte forbundet med en vis usikkerhed om de faktiske forhold. Analyse I peger på, at styring af anlæg varetages forskelligt, og at selskaberne med fordel kan have fokus på grundlaget for investeringerne samt de afledte resultater af investeringerne. SPERA har i undersøgt spildevandsselskabernes investeringer med fokus på selskabernes timing af investeringer samt effekten af de foretagne investeringer. Data er på flere måder usikre. Trods usikkerhed i data er der forskelle mellem selskaberne, der ikke alene kan forklares med forskelle i registreringspraksis og datadisciplin. Resultaterne kan pege på nogle overvejelser, når selskabernes næste gang overvejer investeringsplaner og anlægsstyring. Over- eller underinvesteringer? Grundlaget for investeringer og for afkast Overvejelse 1: Timing af investeringer Flere analyser peger på behov for investeringer; at selskaberne ikke opretholder den tekniske levetid, og at årene vil byde på store investeringer. Levetiden af anlæg er ofte uforudsigelig, og nogle må udskiftes tidligere og andre senere end forventet. Ikke desto mindre indikerer data, at nogle selskaber investerer tidligere og andre langt senere - end det gennemsnitlige selskab; selskaber der med hensyn til udbygningsperioder og materialevalg i nogen grad ligner hinanden. Anbefalingen er ikke at investere ved en restlevetid på 0 år eller 37,5 år. Det bedste anlæg er stadig det, der er helt afskrevet, kører tilfredsstillende og stadig genererer omsætning til selskabet. Overvejelse 2: Kobling af drift og investeringer Flere analyser påviser stordriftsfordele i driften. Denne analyse viser, at større selskaber tilsyneladende har et mindre afkast af deres investeringer end mindre selskaber, dvs. at mindre selskaber påviser større reduktion af driftsomkostninger end større selskaber. Det kan understrege behovet for en tæt kobling mellem investering og drift både når investeringer planlægges, jf. overvejelse 1 ovenfor. Og når resultaterne af investeringerne skal realiseres, hvad enten det sker via uformel dialog, fordeling af budgetter eller en egentlig bestiller- /udfører-model. Resultaterne kan afspejle, at de foretagne investeringer ikke altid fører til udvikling og tilpasning af driften, herunder til reduktion af driftsomkostninger. 10

11 8. Om SPERA Konsulentfirmaet SPERA rådgiver kunder inden for strategi og drift samt koblingen mellem de to. Opgaver omfatter blandt andet: Fastlæggelse af strategi med udgangspunkt i SWOT-analyser, dataindsamling og analyse samt workshops mhp. forankring hos interessenter. Budget- og regnskabsanalyser med benchmarking for at pege på mulige effektiviseringspotentialer og scenarier for, hvordan potentialerne kan indfries. Optimering af arbejdsgange for at realisere effektiviseringspotentialer og for at sikre den faglige bæredygtighed i opgaveløsningen. Fastlæggelse af organisation, så roller, ansvar og snitflader er klare for alle, uanset om organiseringen hviler på enhedsorganisation, shared service center eller outsourcing. Temperaturmåling af økonomistyring mht. arbejdsgange og organisering af budgetlægning, planlægning, opfølgning og rapportering. Anskaffelse af it-systemer fra start til slut, dvs. udarbejdelse af business cases, tilrettelæggelse af forløb, beskrivelse af krav til system, opstilling af tildelingskriterier, projekt- og leverandørstyring, tilrettelæggelse og gennemførsel af test mv. SPERA CVR Grønnegade 93, 8000 Aarhus C Telefon: Web: 11

Fokus på forsyning INVESTERING OG FINANSIERING 2. INVESTERING OG ALDER FIGUR 1 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER

Fokus på forsyning INVESTERING OG FINANSIERING 2. INVESTERING OG ALDER FIGUR 1 INVESTERINGER OG LEDNINGSNETTETS ALDER Gennemførte investeringer kr./solgt m3 INVESTERING OG FINANSIERING 1. BAGGRUND Mange spildevandselskaber forventer stigende investeringer i de kommende år. Konsulent firmaet SPERA har undersøgt 44 spildevandsselskabers

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger

Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger 23. august 2012 Rapport Fuldtid eller deltid blandt pædagoger på dag- og døgnområdet Analyse af forklaringer på etablering af fuldtidsstillinger versus deltidsstillinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 2. Sammenfatning af resultaterne af analysen af de danske domstole 6 2.1. Deloittes

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Økonomisk undersøgelse af Københavns Teater.

Økonomisk undersøgelse af Københavns Teater. Økonomisk undersøgelse af Københavns Teater. Kulturministeriet 1. april 2011 Rapport Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Afdækning af opgaveløsning... 7 3. Totalomkostninger ved den nuværende opgaveløsning...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Forsyningssikkerhed i lokale net

Forsyningssikkerhed i lokale net Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Forsyningssikkerhed i lokale net Januar 2007 Indhold Resumé 1 1. Baggrund 3 2. Status

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF : Rambøll Management A /S : Claus Andersen,

Læs mere