Bredbånd i Region Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredbånd i Region Nordjylland"

Transkript

1 Bilag x Bredbånd i Region Nordjylland synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse. 1. Baggrund Regeringen har en målsætning om en digital infrastruktur der sikrer alle borgere og virksomheder adgang til 100 Mbit download og 30 Mbit upload i 2020; en stærk digital infrastruktur som understøtter både erhvervsudvikling og bosætningen. I Nordjylland ser vi således en udfordring for bl.a. landbruget, der er helt afhængig af internet til vedligehold af maskiner, rapporteringer mm., håndværksvirksomheder, der ønsker at bruge moderne it redskaber, hvor lagerstyring og fakturering er integreret, turismeindustrien, der tilbyder digitale oplevelser i forbindelser med museer og udlejning af sommerhuse, hvor hurtigt bredbånd er et krav. Bosætningen er også helt afhængig af en udbygget infrastruktur, da børnefamilier i dag ser uhindret adgang til internettet som en helt grundlæggende forudsætning for deres hverdag. Dansk Industri (ITEK), der er et branchefællesskab for bl.a. de danske teleoperatører, peger i et nyligt offentliggjort udspil på, at branchens investeringer er halveret siden 2008, og bevirker, at vi i Danmark ikke får udbygget infrastruktur til bredbånd i tilstrækkelig grad. I dette udspil gives endvidere et bud på, hvilke vilkår, man gerne ser ændret, og to af disse forslag vedrører netop kategorien sænkning af barrieren for udbredelse. I dette projektforslag anvises konkrete aktiviteter til dokumentation af behovet for øget tilgængelighed af bredbånd, samt forslag til investering i bredbånd med trådet og trådløs teknologi. Projektets overordnede formål er således at understøtte en fortsat positiv udvikling af det nordjyske erhvervsliv samt fremme bosætningen i hele regionen. Andre tiltag og relationer Regeringen har i bl.a. erhvervsfremmeloven åbnet for, at kommunerne i langt højere grad kan tage initiativer til at fremme udbredelsen af bredbånd. Dette støttes op, at et lovforslag der forventes at give yderligere muligheder for bl.a. etablering af passiv infrastruktur. Flere kommuner har den seneste tid forsøgt at anvende de øgede muligheder. Det er erfaringen, at de praktiske udfordringer ofte har været (for) store, og svære at håndtere for den enkelte kommune. Et forsøg på måling af den faktiske brugeroplevelse af mobildækning i Ringkøbing-Skjern fik således hård kritik af metode og resultater af målingen. Det er derfor vigtigt for dette projekt, at man tager ved lære af de erfaringer, der er gjort i de øvrige dele af landet. Projektet vil løbende orientere sig om projekter, der iværksættes andre steder i landet og dele erfaringer med relevante partnere. Projektet vil ligeledes følge op på de muligheder, som løbende opstår i forbindelse med nye landspolitiske tiltag. 2. Projektbeskrivelse Som ovenfor beskrevet er der behov for at sænke barriererne for udbredelsen af bredbånd. Håndtering af gravetilladelser og tilladelser til etablering af mastepositioner bliver håndteret meget forskelligt fra

2 kommune til kommune og ofte fra sag til sag. En mere ensartet og gennemskuelig proces vil mindske ulemperne for leverandørerne, fordi der skal bruges færre ressourcer og det bliver nemmere at planlægge udbygningen. Men det giver også bedre styring for kommunerne, der i højere grad kan udnytte de muligheder, der er givet for at fremme etablering af f.eks. mastepositioner. Projektet vil derfor etablere et fælles kommunalt forum, der skal udarbejde en plan for, hvorledes der ved ansøgning om antennepositioner og i forhold til gravetilladelser kan etableres en ensartet procedure og opstilles fælles servicemål for sagsbehandlingstid mm. Der er behov for et faktuelt grundlag forud for dialog med leverandørerne om udbredelse af mobilt bredbånd i regionen. Hidtidige dækningskort er baseret på leverandørernes målinger, der giver et noget mere positivt billede af mobildækningen end borgerne eller virksomhederne oplever. Der er således brug for et datagrundlag, der i højere grad bygger på brugernes oplevelse af dækningen. Projektet vil derfor gennemføre en systematisk kortlægning af den mobile bredbåndsdækning i Nordjylland. Regionen har fået foretaget en række analyser af udbredelsen af højhastigheds bredbåndsdækning i Nordjylland. Analyserne viser at udviklingen går langsomt og at vi er den region i Danmark der er længst fra opfyldelsen af Regeringens målsætning for 2020 (100 Mbit til alle). Samtidig tvivler eksperter og leverandører på at markedskræfterne alene vil kunne sikre en fuldstændig dækning. Der er behov for at de offentlige myndigheder tager initiativ til at sikre en både hurtigere og mere fuldstændig dækning af trådet bredbånd. Der er givet mulighed for, at man fra offentlig side kan etablere en passiv infrastruktur, der hvor leverandørerne ikke planlægger at udbygge bredbåndsnettet ved egen kraft. Projektet vil derfor etablere et beslutningsgrundlag for en udbygning af passiv infrastruktur (tomrør) i regionen. Dette vil dels bestå af en businesscase og en afklaring af de praktiske muligheder for etablering af et selskab som skal stå for denne udbygning. Herudover skal det undersøges hvordan kommuner og region via f.eks. OPI samarbejde, kan øge markedet for bredbåndsløsninger til f.eks. telemedicinske løsninger og derved sikre øgede investeringer fra leverandørerne. Formål Projektet vil styrke udbredelsen af bredbånd i Region Nordjylland. Projektet vil gøre det mere enkelt og gennemskueligt at ansøge og få mastetilladelser, gøre det mere enkelt og gennemskueligt at få gravetilladelser, samt skabe et grundlag for at kommunerne og Region Nordjylland kan etablere en passiv infrastruktur (f.eks. igangsætte nedgravning af tomrør eller lign.), hvor markedskræfterne ikke selv sikrer en udbredelse af trådet bredbånd. Herudover skal projektet sikre, at kommuner og region i højere grad kan indgå i dialog med leverandørerne om, hvordan udfordringerne med dækning håndteres på bedste vis. Projektindhold Projektet er opdelt i syv hovedaktiviteter, som præsenteres nedenstående: 1. Kortlægning af mobildækning i Nordjylland. Som bidrag til at dokumentere behovet for øget tilgængelighed af mobil bredbånd gennemføres kortlægning af mobildækning i hele regionen baseret på faktuelle målinger foretaget på regionens vejstrækninger med udstyr, der svarer til de mobiltelefoner og smartphones, som brugere almindeligvis anvender. Målingen planlægges i samarbejde Side 2 af 9

3 med Aalborg Universitet, og gennemføres med professionelt udstyr, sådan at der efterfølgende kan tegnes et reelt billede af, hvor der er god dækning og dermed en høj brugeroplevet kvalitet, og hvor der modsat er dårlig dækning, og hvor det er umuligt eller meget vanskeligt for brugerne at anvende mobil bredbånd. Kortlægning af mobildækning omfatter alle fire operatører i Danmark og alle tre udbudte teknologier 2G, 3G og 4G. Dækningsmålingen vil udpege sorte huller, der giver grundlag for en liste over de adresser og områder, der skal prioriteres i forhold til at sænke barrieren for etablering af mobilt bredbånd. Resultaterne vil således danne udgangspunkt for en dialog med leverandørerne af dette. Resultaterne offentliggøres ligeledes på projektets hjemmeside og kan således give borgere og private og offentlige virksomheder vejledning til, hvilken operatør, der har den bedste dækning på specifikke adresser i regionen. 2. Der afholdes en møderække med potentielle leverandører af trådet og trådløs bredbånd med henblik på at fastslå den reelle betydning og værdi (omkostning) af barrierer, der bremser tilgængeligheden af bredbånd i Nordjylland. På baggrund af konkrete sorte huller i mobildækning og ringe adgang til trådet bredbånd afklares med leverandører hvilke tiltag, der kan være med til at fjerne huller og manglende trådet bredbånd. 3. Der etableres et fælleskommunalt forum, der skal udarbejde en drejebog for ansøgningsprocessen og fælles servicemål for sagsbehandlingstid mv. i forbindelse med ansøgning af antenne- /mastepositioner. Dvs. at processen omkring ansøgninger struktureres med produktbeskrivelse, vilkår, priser, leveringstid og kontrakt, der så vidt muligt er ens overalt i Nordjylland. Målet er at skabe et standardiseret produkt, som gør det simpelt og meget gennemskueligt for leverandørerne at skaffe tilladelser. Projektet vil være i tæt dialog med leverandørerne om konkrete barrierer (processuelle eller indholdsmæssige), best practice og de muligheder der er givet til kommunerne. Herudover skal dækningsmålingerne gøre det muligt at koordinere mastepositioner og sikre den bedst mulige prioriterede udrulning af en mobil dækning. I projektperioden skal der udarbejdes en konkret plan for dette. De dele af planen der kan igangsættes administrativt, igangsættes i projektperioden. De dele der skal behandles politisk, skal kunne iværksættes umiddelbart efter en evt. politisk godkendelse. Som et biprodukt ved en ensartet ansøgningsproces vil det være meget nemt at dele denne information med alle andre leverandører, der dermed får mulighed for at udnytte samme antenne/mastepositioner. 4. Det fælleskommunale forum udarbejder et forslag til ensartet behandling af gravetilladelser og plan for adgang til passiv infrastruktur. De dele af planen som kan gennemføres uden politisk behandling igangsættes i projektperioden. De elementer der kræver politisk godkendelse, skal kunne igangsættes umiddelbart efter en politisk godkendelse. Planen tænkes kun at finde anvendelse i de situationer, hvor der er behov for at etablere ny gravning dvs. ikke i de tilfælde, hvor en entreprenør har behov for at rekvirere et kort over ledninger i et område. Side 3 af 9

4 Som et biprodukt ved en fælles ansøgningsproces vil der være mulighed for nemt at dele denne information med andre leverandører, der dermed får mulighed for samgravning. Herudover giver det bedre mulighed for at stille krav om f.eks. tilslutning af husstande i en givet afstand, således at det forhindres, at der opstår huller i dækningen. 5. Etablering og drift af hjemmeside. Initiativets hjemmeside, Facebook og Twitter mv. har til formål at giver information i bred forstand til borgere, leverandører og private og offentlige virksomheder herunder kommuner og regionen. Hjemmesiden er initiativets umiddelbart mest synlige aktivitet. Hjemmesiden kan f.eks. have følgende funktioner (afhængigt af de fælles planer for mastepositioner og gravetilladelser): a. Info til alle generelt om initiativets mål og tidsplaner b. Info til borgere om udbredelse af dækning i Nordjylland, hvor er der ADSL, fiber og mobildækning mv. på kortmateriale (resultat af egne mobildækningsmålinger) c. Info til borgere om leverandørernes tilbud i Nordjylland, hvilke produkter er tilgængelige hvor d. Info til leverandører om planlagte gravearbejder i Nordjylland, hvor der er mulighed for samgravning e. Info til leverandører om planlagte mastepositioner, hvor der er mulighed for at dele master f. Info til leverandører om vilkår, ansøgning og leveringsfrist på gravetilladelse g. Info til leverandører om vilkår, ansøgning, priser og leveringsfrist på tilladelse til etablering af masteposition I projektperioden fastlægges, hvilke informationer der fremadrettet skal være til rådighed og på hvilke platforme. Der søges således løsninger, hvor der ikke etableres nye portaler mm., men derimod anvendes allerede etablerede digitale platforme. 6. Udarbejdelse af forslag til, hvordan kommuner og region kan indgå i konkret samarbejde, som kan understøtte udbygning af passiv infrastruktur, hvor markedskræfterne ikke selv klarer dette. Der skal udarbejdes businesscase for bredbånd i Nordjylland. Med afsæt i de kortlagte mangler i tilgængeligt bredbånd udarbejdes en model for, hvilken effekt forbedret adgang til bredbånd vil have for udviklingen i Nordjylland. Denne businesscase giver rationelle argumenter for investering i passiv infrastruktur, og skal besvare spørgsmålet om, hvorfor initiativet samfundsmæssigt kan betale sig. Samtidig skal det vurderes, hvordan der skabes det nødvendige overblik over udbredelsen af trådet bredbånd i regionen, herunder vurderes om der skal udarbejdes nye analyser og hvilke omkostninger dette vil have. Projektet udarbejder forslag til overgang til selskabskonstruktion, der kan»bære«investeringer for relativt store beløb i passiv infrastruktur. Herunder beskrives de enkelte kommuners rolle og engagement i konstruktionen. Centrale opgaver i selskabet forventes bl.a. at blive: a. Fastlægge aftaler omkring vilkår og priser for brug af passiv infrastruktur. Der tages udgangspunkt i retningslinjer fra ERST. b. Planlægge og gennemføre investeringer i tomrør i henhold til identificerede behov og allerede eksisterende tomrør (herunder også planlagte i samarbejde med leverandører). Adgang til eksi- Side 4 af 9

5 sterende og planlagte tomrør offentliggøres på hjemmesiden og produktificeres med vilkår, priser og kontrakt c. Afklare muligheder for anvendelse af sort fiber. d. Afklare hvordan drift kan håndteres, når der er etableret infrastruktur. e. Planlægge og sikre, at der sker investeringer i mastepositioner i henhold til identificerede behov og allerede eksisterende positioner. f. Som opfølgning på den mobile dækningsmåling, foretages der løbende supplerende dækningsmålinger af mobildækning i Nordjylland hvert kvartal eller halve år afhængig af den aktuelle udbygningstakt. Der gennemføres ikke dækningsmålinger for hele regionen, men kun for de områder, hvor der er kendskab til, at der er etableret ny dækning. Der er således behov for dialog med operatørerne, sådan at udbygningstakten kan monitoreres og offentliggøres. De opdaterede målingernes opdateres løbende på hjemmesiden. 7. Forslag til OPI samarbejder der kan underbygge udbygning af bredbånd. Der skal ses på muligheder for at den offentlige efterspørgsel kan stimulere udbygning af mobilt og trådet bredbånd. Projektet vil bl.a. indgå i dialog med leverandørerne om, hvordan offentlig efterspørgsel kan give det markedspotentiale, som vil sikre flere investeringer fra leverandørsiden. 3. Milepæle og tidsplan Projektet gennemføres i løbet af 7 mdr. og følger nedenstående tidsplan (Ved projektstart d. 1. september 2015): Taskforce opgaver og milepæle Tidsplan Etablering af fælleskommunalt forum 15. september 2015 Bemanding af projektgruppe 15. september 2015 Etablering af online tilstedeværelse hjemmeside og sociale medier mv. (evt. under BRN hjemmeside) Gennemførsel af første samlede mobile dækningsmåling Bearbejdning og præsentation af mobildækning på hjemmeside Møderække afholdt med leverandører af bredbånd for at afklare principper for brug af passiv infrastruktur og effekt af investeringer Fælles drejebog for ansøgningsprocessen og fælles servicemål for sagsbehandlingstid mv. i forbindelse med mastepositioner. Herunder oplæg til politisk behandling i kommunerne Gennemførsel af administrative ændringer uden politisk godkendelse 31. oktober november december november februar marts 2016 Side 5 af 9

6 Taskforce opgaver og milepæle Forslag til ensartet behandling af gravetilladelser og plan for adgang til passiv infrastruktur. Herunder oplæg til politisk behandling i kommunerne Gennemførsel af administrative ændringer uden politisk godkendelse Udarbejdelse af business case på forbedret adgang til bredbånd I Nordjylland Udarbejdelse af forslag til etablering af selskab for investering i passiv infrastruktur og fremme af bredbånd i Nordjylland Tidsplan 29. februar marts marts marts Resultater Samlet set vil projektet levere følgende hovedresultater: Kortlægning af mobildækning i Nordjylland. Anvendes som grundlag for dialog med leverandørerne om prioritering af udbygning og sænkning af barrierer for etablering af mobilt bredbånd. Fælles drejebog for ansøgningsprocessen og fælles servicemål for sagsbehandlingstid mv. i forbindelse med mastepositioner, herunder oplæg til politisk behandling i kommunerne. Teknisk/administrative ændringer, der ikke kræver politisk behandling, gennemføres i projektperioden. Forslag til ensartet behandling af gravetilladelser og plan for adgang til passiv infrastruktur, herunder oplæg til politisk behandling i kommunerne. Teknisk/administrative ændringer, der ikke kræver politisk behandling, gennemføres i projektperioden. Forslag til, hvordan kommuner og region kan indgå i en konkret samarbejdsmodel, som kan understøtte udbygning af passiv infrastruktur og iværksættelse af initiativer, der kan fremme bredbånd i Nordjylland. 5. Organisation Der etableres en projektgruppe bestående af medarbejdere fra Region Nordjylland og de involverede kommuner til gennemførelse af opgaven med projektledelsen forankret i Region Nordjylland. Projektet vil referere til BRN-tovholdergruppen for infrastruktur, som vil fungere som styregruppe for projektet. Det planlægges, at indsatsen for at afdække og sænke barrierer i forhold til etablering af nye mastepositioner og gravetilladelser vil involvere 4-5 personer fra kommunerne i en arbejdsgruppe. Der skal naturligvis ske en koordinering løbende med alle kommuner, som forventes at tilknytte en kontaktperson med berøring til planlægningsområdet (fælleskommunalt forum). Det er op til direktørkredsen, at udpege hvilke kommuner, der stiller personer til rådighed til arbejdsgruppen, når det endelige projektoplæg behandles. (Aalborg Kommune og Hjørring Kommune har givet tilsagn om at deltage). Side 6 af 9

7 IT-cheferne i Kommunerne har været involveret i udarbejdelse af projektbeskrivelsen vil blive løbende involveret under hele forløbet. BRN sekretariatet vil blive involveret i etablering af projektets hjemmeside. Projektledelse Projektleder er ansvarlig for fremdrift i projektet, rapportering ved milepæle mv. samt fungerer som sekretær for styregruppen. Projektlederens primære opgaver er: Bemanding og kick-off ved projektstart; Udarbejdelse af endelig kommissorium og budget; Møderække med leverandører; Udarbejdelse af business case; Forslag til selskabsdannelse. Projektledelse kræver en fuldtidsmedarbejder i hele den 7 mdrs. projektperiode. Vedkommende forventes rekrutteret i Region Nordjylland. Øvrigt projektarbejde Projektet gennemføres primært af medarbejdere fra henholdsvis kommunerne og regionen. Fordelt på de to myndigheder er hovedaktiviteterne følgende: Kommunerne: Formidling og koordinering af brugen af mobildækningsmåling Fælles drejebog for ansøgningsprocessen og fælles servicemål for sagsbehandlingstid mv. i forbindelse med mastepositioner. Forslag til ensartet behandling af gravetilladelser og plan for adgang til passiv infrastruktur Udarbejdelse af business case på bredbånd i Nordjylland Udarbejdelse og forankring af forslag til selskabskonstruktion afstemning med lokale interessenter Løsning af disse opgaver vil samlet kræve ca. 6 fuldtidsmedarbejdere fra kommunerne i hele projektperioden, i alt 42 mdr. eller gennemsnitligt ca. 4 mdr. pr. kommune. Der vil være et større ressourcetræk på de kommuner der indgår i arbejdsgruppen og et mindre på dem der indgår i det fælleskommunale forum. Herudover er indregnet ressourcer fra IT-chefer i mindre omfang. Region Nordjylland: Etablering af on-line tilstedeværelse hjemmeside, sociale medier mv. Mobil dækningsmåling primært i forhold til planlægning Møderække med leverandører Implementering af one stop shopping på antennepositioner Implementering af one stop shopping på gravetilladelser Udarbejdelse af business case på bredbånd i Nordjylland Udarbejdelse af forslag til selskabskonstruktion Denne opgaveløsning vil kræve een fuldtidsmedarbejder i hele perioden. Dertil kommer en kommunikationsindsats med følgende opgaver: Side 7 af 9

8 Etablering af on-line tilstedeværelse hjemmeside og sociale medier. Præsentation af mobildækningsmålinger på hjemmeside fx i form af kort. Udarbejdelse af pressemeddelelser og løbende kommunikationsmateriale. Løsning af denne opgave vil kræve ressourcer i mindre omfang fra BRN sekretariatet og Regionen. Samlet set vurderes dette til at være en ½ ressource i projektperioden. Region Nordjyllands samlede bidrag anslås således til 2,5 medarbejdere og kommunernes bidrag anslås til 6 medarbejdere, i alt 8,5 medarbejdere i hele projektperioden. 6. Budget Nedenstående budget er beregnet ud fra bedste skøn. Det er projektledelsens ansvar at gennemføre projektet så omkostningseffektivt som muligt. Dette understøttes ligeledes af finansieringsmodellen, der sikrer at alle partnere søger en så effektiv anvendelse af ressourcerne som muligt. Aktivitet Projektledelse (7 mdr. a kr.) Projektarbejde, kommunerne (42 mdr. a kr. ) Projektarbejde, regionen (10,5 mdr. a kr. ) Konsulentassistance Assistance, Aalborg Universitet Advokatbistand Øvrige omkostninger (materialer, udstyr, transport mv.) I alt Kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ekstern assistance Eksterne konsulenter bidrager til taskforcen med teknisk ekspertise i forhold til trådede og trådløse teknologier, bredbåndprodukters tekniske egenskaber og omkostningsstrukturer, og markedets leverandører. Hovedaktiviteter er: Gennemførelse af mobildækningsmåling Bearbejdning af resultater af mobildækningsmåling Møderække med leverandører om principper for tilrådighedsstillelse af passiv infrastruktur Udarbejdelse af business case på bredbånd i Nordjylland Udgift hertil anslås til ca kr. Endvidere bidrager Aalborg Universitet med planlægning af mobildækningsmålinger, overvågning af målinger og efterbehandling til præsentation. Aalborg Universitet har hovedansvar for opsætning af målemetode. Udgift til Aalborg Universitet anslås til ca. ½ mio. kr. Endeligt vil der være udgifter til advokatbistand (forslag til selskabskonstruktion) for anslået kr. Øvrige projektomkostninger til materialer og udstyr mv. anslås til ca kr., jf. ovenstående budget. 7. Finansiering Side 8 af 9

9 Projektet finansieres kontant af BRN. BRN ansøger Vækstforum om medfinansiering af op til 50 % af udgifterne, hvor BRN afholder de øvrige 50 % selv. Dette indebærer, at alle timer, som kommunernes og regionens medarbejdere lægger i projektet, betales til kostpris. Side 9 af 9

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse blandt interessenter vedrørende Den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på at identificere tiltag, der kan styrke rammearkitekturen.

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S:

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC 15-07- 2008 Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: TDC har i skrivelse af 17. februar 2006 anmodet det daværende Statsamtet

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland: Status og fremtid for det fælles center på klima- og energiområdet...2 Bilag 1: Supplerende

Læs mere