Fremgang i Sampension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremgang i Sampension"

Transkript

1 PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede indbetalinger, flere kunder, større kundetilfredshed og bedre image har karakteriseret perioden. Investeringsresultaterne placerer også Sampension i den bedre ende i markedet, og kunderne har opnået afkast på op til 8,1 % før skat noget højere end i samme periode sidste år. Vi skal være dygtige for at levere høje stabile afkast til kunderne i de kommende år. Derfor opruster vi bl.a. på alternative investeringer. Vi har ansat flere investeringseksperter, fordi vi skal have investeret op til 15 mia. kr. mere inden for dette område over de næste fem år. Udfordringen bliver at finde egnede projekter at investere i. Det er meget tilfredsstillende at følge den øgede opmærksomhed, der er om Sampension. Kunderne har indbetalt 124 mio. kr. mere end i samme periode sidste år en vækst på 3,2 % - og dermed brød vi tendensen til faldende indbetalinger til Sampension. At vi også kan registrere mere tilfredse kunder og en stor fremgang i Sampensions image blandt beslutningstagere er særdeles glædeligt og giver os mere appetit på at gøre det endnu bedre. Hovedresultater Kundernes indbetalinger steg 3,2 % til 4,0 mia. kr. Heraf udgjorde indskud 396 mio. kr. en stigning på 38 %. Løbende præmier steg med 59 mio. kr. til 3,3 mia. kr. Kunderne fik et afkast i markedsrente på mellem 1,3-8,1 % før skat mod 4,6-6,9 % i samme periode sidste år. Det gennemsnitlige afkast i markedsrente blev 4,7 %. Investeringsafkast i alt udgjorde 3,0 mia. kr. før PAL mod 13,1 mia. kr. i 1. halvår 2014 Administrationsomkostninger pr. forsikret udgjorde 205 kr. Omkostninger i procent af hensættelser udgjorde 0,07 % mod 0,08 % i 1. halvår Kollektivt bonuspotentiale steg til 14,0 mia. kr. mod 11,8 mia. kr. ultimo 2014 Solvensdækning steg til 309 % fra 270 % ultimo 2014 Sampensions samlede aktiver udgjorde 255 mia. kr. mod 257 mia. kr. ultimo o

2 Stigende indbetalinger indskud øget med 38 % Der er en positiv tendens med flere kunder og stigende indbetalinger til Sampension. Pr. 1. januar fik it-koncernen KMD ny pensionsordning hos Sampension, og i sommer er de seneste godt 500 KMD-ansatte, primært ledere, kommet med ombord. Det har været med til at vende trenden i indbetalinger fra minus 4,7 % sidste år til et plus på 3,2 % i første halvår i år. Præmieindtægterne udgjorde i årets første seks måneder 4,0 mia. kr. mod 3,9 mia. kr. i første halvår Stigningen skyldes især, at flere kunder har valgt at overføre pensionsopsparing fra andre selskaber, hvilket også ses af, at indskud voksede 38 % til knap 400 mio. kr. Kunderne har således i stigende omfang flyttet pensionsmidler til Sampension. Det samlede antal direkte forsikrede kunder steg med i perioden til i alt. Hertil kommer knap indirekte forsikrede tjenestemandsansatte i stat og kommuner. Høj kundetilfredshed og kæmpe imagefremgang Sampension måler løbende tilfredsheden hos kunderne, og vi bruger bl.a. målingerne til at finjustere service- og produktudbuddet. To gange årligt deltager vi i en større ekstern benchmark-undersøgelse, det såkaldte AMP Barometer fra Aalund. I årets første måling steg kundetilfredsheden til en score på 3,9 på en fem-skala. Det placerede Sampension med den tredjehøjeste kundetilfredshed mod en topscore på 4,1. Vi arbejder på at opnå en fortsat fremgang i kundetilfredsheden i andet halvår. I undersøgelsen var Sampension best in class på tre områder indenfor kvaliteten af pensionsrådgivning og mulighederne for at tilpasse pensionsordningen efter behov. Vi var også det selskab, der havde flest hjemmeside-besøg det viser, at kunderne i vid udstrækning benytter sig af Sampensions digitale tilbud. I 1. halvår var der besøg på sampension.dk fordelt på personer, hvoraf loggede sig på. Image er ligesom kundetilfredshed et strategisk vigtigt område for Sampension. Vi har den opfattelse, at en god kundeoplevelse i kombination med et generelt positivt indtryk af virksomheden, giver Sampension de bedste muligheder for at levere fortsat værdi til eksisterende kunder og på samme tid tiltrække nye. Sampensions imagevurdering Imageparameter Placering Placering Ændring Ansvarlighed Troværdighed Kommunikation Finansiel styrke Medarbejdere Innovation Ledelse Konkurrenceevne Kvalitet Sampensions image blandt erhvervsledere fik et gevaldigt løft med en fremgang på 45 pladser til en placering som nr. 82 blandt de 140 mest betydende virksomheder, der er med i Berlingske Business magasins årlige imageundersøgelse. Sampension udviste dermed den fjerde største fremgang på imagelisten. Berlingske Business Magasin 21. maj 2015

3 Kundeklager reduceret med 80 % over to år Et andet parameter, der afspejler kundetilfredsheden, er klager fra utilfredse kunder. Vi er lykkes med at halvere ankenævnssager for andet år i træk, og i seneste årsopgørelse fra Ankenævnet for Forsikring fra maj 2015 havde Sampension blot ni sager. Antal klager i Ankenævnet for Forsikring Mens danskerne klagede mere til ankenævnet og i særdeleshed over syge- og ulykkesforsikring samt livs- og pensionsforsikring, oplevede Sampension den modsatte tendens. Vi vurderer, at en forstærket kundedialog fokus på læring ligger bag det markante fald. Investeringsresultater Det samlede resultat af investeringer i Sampension i 1. halvår 2015 var 3,0 mia. kr. før PAL mod 13,1 mia. kr. ved halvåret Forskellen skyldes primært resultatet af renteafdæknings-porteføljen på 7,5 mia. kr. i 1. halvår 2014 mod -2,3 mia. kr. i 1. halvår Pæne investeringsafkast i markedsrente Alle kunder i livscyklusproduktet 3 i 1 Livspension fik positive afkast på 1,3-8,1 %. Investeringsresultaterne kunne ikke helt holde trit med resultaterne fra 1. kvartal i år, men ligger dog noget højere end på samme tidspunkt sidste år, hvor kunderne opnåede afkast på 4,6-6,9 %. Samlet investeringsafkast før PAL for 3 i 1 Livspension blev 4,7 % for 1. halvår Afkast for 1. halvår af 2015: Udvalgte årgangspuljer 3 i 1 Livspension Investeringsprofil Afkast i pct. Lav Moderat Høj 25 år 5,2 7,4 8,1 45 år 4,4 6,4 7,0 64 år 1,3 1,9 2,7 Spændet i afkast er gradvist blevet større, og kunder, der påtager sig en højere risiko, får et noget højere afkast end de meget forsigtige kunder. Mange forventer stigende renter samt turbulens på aktiemarkederne, og det er blevet vanskeligere at skabe høje positive afkast. Afkast i Linkpension I Linkpension kan kunderne selv vælge, hvordan en del af indbetalingen skal investeres. Blandt de fonde, hvor Sampension vælger investeringssammensætningen, gav fondene med udløb i henholdsvis 2035 og 2045 det højeste afkast på 8,9 %. Blandt afdelingerne i Sampension Invest opnåede afdelingen Danske Aktier og Globale Aktier et afkast på henholdsvis 24,4 % og 11,4 %.

4 Resultater i gennemsnitsrente Det samlede afkast i traditionel gennemsnitrente var i første halvår ,7 % opgjort før PAL (N1). Investeringsporteføljen gav et tidsvægtet afkast på 2,2 %, men afkastbidraget fra afdækningsporteføljen endte på -3,8 % som følge af højere lange renter. Det negative afkast af afdækningsporteføljen modsvares af et fald i livsforsikringshensættelser. Det samlede resultat af investeringsporteføljen, afdækningsporteføljen og ændring i hensættelser var 2,3 mia. kr., svarende til 2,7 % efter PAL (balanceafkast). Selskabets fem rentegrupper i traditionel gennemsnitsrente havde kollektive bonuspotentialer svarende til bonusgrader mellem 12,3 % og 59,1 % pr. 30. juni Den positive udvikling skyldes især det pæne afkast af investeringsporteføljerne for 1. halvår Vil investere 15 mia. kr. i alternative investeringer over fem år Sampension opruster på investeringssiden og ansætter i år en lille håndfuld personer til at varetage primært alternative investeringer både på ejendomsområdet, ved direkte investeringer i unoterede virksomheder og andre områder. Formålet er både at spare investerings-omkostninger det er altid et fokus hos Sampension, da lave omkostninger gør kundernes pension mere værd og at søge det afkastpotentiale, der ligger i alternative investeringer. Når den underliggende økonomiske trend er stigende renteniveauer, vil obligationer give lave afkast, og det kræver en særlig indsats at skabe høje stabile afkast. Sampension har et samlet investeringsbehov på ca. 15 mia. kr. de næste fem år inden for alternative investeringer. Udfordringen bliver at finde egnede projekter til det. Sampensions alternative investeringer udgør 35,4 mia. DKK, hvilket svarer til knap 25 % af investeringsaktiverne. Pengene er i fem aktivgrupper, som efter størrelse er: Ejendomme, OPP og infrastruktur; råvarer og skov; private equity; struktureret kredit og globale makro hedge fonde. Flere co-investeringer og direkte investeringer Sampension, Friheden Invest og en gruppe eksisterende aktionærer investerede i 2. kvartal 200 mio. kr. i e-handelsvirksomheden BZT Fashion, som ejer og driver Boozt.com. Det er en del af Sampension strategi om at foretage flere co-investeringer. Sampension har købt Dansk El-Forbunds tidligere domicil på Frederiksberg. Ejendommen skal ændres til 42 nye, attraktive og fleksible seniorvenlige boliger. Baggrunden er den fortsatte tilflytning til hovedstaden, det lave renteniveau samt den generelle positive pristrend for ejerlejligheder i Storkøbenhavn og i særdeleshed på Frederiksberg. Investeringen understøtter Sampensions strategi om flere direkte danske ejendomsinvesteringer inden for lejeboliger med omkostningsbestemt husleje og attraktive projekter fra kontor til bolig. Salg af DEAS Montagu Private Equity, en af Europas ledende kapitalfonde, købte i 2. kvartal % af aktierne i DEAS Holding A/S af PKA og Sampension. Sampension og PKA fortsætter

5 som kunder i DEAS. Sampension har været medejer af ejendomsforvaltningsselskabet DEAS i 13 år. Resultat Periodens resultat blev et underskud på 254 mio. kr. efter skat mod et underskud på 82 mio. kr. i 1. halvår Underskuddet skyldes, at Sampension tildelte bonuskapital til kunderne på 307 mio. kr., som omkostningsføres i henhold til regnskabsreglerne. Solvenskrav og basiskapital Moderselskabets egenkapital udgjorde 3,8 mia. kr. pr. 30. juni 2015 mod 4,0 mia. kr. ved udgangen af Basiskapitalen udgjorde 7,6 mia. kr. Fri basiskapital udgjorde 5,1 mia. kr. efter dækning af det individuelle solvensbehov. Solvensdækningen (basiskapitalen i forhold til solvenskravet) var pr. 30. juni 2015 på 309 % mod 270 % ved udgangen af Forventninger til 2015 Sampension forventer stigende indbetalinger for hele året på niveau med halvåret. I 2015 er der indgået nye overenskomster for størstedelen af Sampensions kunder, og på nogle områder er bidragene hævet. Den fulde effekt heraf slår dog først igennem i Der forventes en stigning i antal kunder, ligesom vi forventer flere kunder under udbetaling, samt at udbetalingerne for den enkelte vil være højere. De forsikringsmæssige administrationsomkostninger forventes stort set bibeholdt på det lave niveau fra 2014, mens investeringsomkostningerne i ÅOP forventes yderligere reduceret i de kommende år. Udvikling i kundernes afkast vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Det samlede resultat for Sampension forventes at blive et underskud som følge af tildeling af bonus-kapital til kunderne. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Hasse Jørgensen, telefon:

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Årsrapport 2012 Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Indhold Sampension KP Livsforsikring a/s Ledelsesberetning 2012 i korte træk 3 Væsentlige tiltag i 2012 7 Produkter og kunder 11 Resultat,

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S 2 Årsrapport PFA Holding 2012 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Invest International A/S PFA Ejendomme A/S PFA Kapitalforvaltning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Årsrapport 2007. PFA Holding. Bygger på forståelse

Årsrapport 2007. PFA Holding. Bygger på forståelse Årsrapport 2007 PFA Holding Bygger på forståelse Femårsoversigt Hovedtal (mio. kr.) 2003 2004 2005 2006 2007 Resultatopgørelse Præmier 12.551 12.959 14.052 15.785 17.778 Forsikringsydelser -8.755-7.987-8.285-10.783-11.995

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal.....16 Ledelsespåtegning... 17 Den uafhængige

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Forord 4 Koncernberetning Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 6 Investeringsafkast høje afkast til kunder med markedsrente 10

Læs mere

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 1/8 2013 var et modsætningsfyldt år. Kigger vi på samfundsøkonomien var der bedring i de store landes økonomier,

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 14 63 89 03

Årsrapport2014. CVR-nr. 14 63 89 03 Årsrapport2014 CVR-nr. 14 63 89 03 PenSam Liv forsikringsaktieselskab Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø,

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal...17 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Alice Lykke Doris Nielsen Markussen Anders Kvist

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. ÅRSRAPPORT 2010 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 11

Å R S R A P P O R T 2 0 11 PFA Holding ÅRSRAPPORT 2011 2 Årsrapport PFA Holding 2011 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Sundhed A/S PFA Senior A/S PFA

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

ÅRSBERETNING 2011. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse ÅRSBERETNING 2011 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse indhold 1. RegnsKABSOVERSIGT... 4 2. Indledning... 5 3. Medlemsudvikling... 6 4. Investeringer... 8 5. Pensioner... 13 6. Risikostyring...

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår

Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Årsrapport 2013 Årsregnskab for det 21. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere