Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling"

Transkript

1 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling i høring. Høringsfristen udløb den 11. november Der er modtaget høringssvar fra 13 af de hørte myndigheder, organisationer m.v., hvoraf 10 har haft bemærkninger til udkastet til vejledning. De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte elementer i udkastet til vejledning gennemgås og kommenteres nedenfor. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Baggrunden for vejledningen er, at regeringen i udspillet Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark fastslog, at Regeringen vil give kommunerne klare rammer for fremover at spille en mere aktiv rolle i at fremme bredbåndsinfrastruktur, hvor dækningen i dag er mindre god. Erhvervs- og Vækstministeriet vil udarbejde et cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, som skaber klarhed om kommunernes mulighed for at stille dækningskrav i lokale områder i forbindelse med indkøb til kommunernes institutioner. I regeringsudspillet fremgik det videre, at det vil blive undersøgt, hvordan kommunerne kan gives bedre muligheder for at fremme bredbånd, f.eks. ved at stille passiv IKT-infrastruktur til rådighed, herunder nedlægning af tomrør mv. i backboneinfrastrukturen. Begge emner var omfattet af udkastet til vejledning. 2. Bemærkninger til vejledningen Kommenteringen af høringssvarene vil ske med udgangspunkt i følgende opdeling: 2.1 Generelle bemærkninger 2.2 Begrebet erhvervsfremme 2.3 Forsyningsselskaber 2.4 Kommunen som udbyder 2.5 Konkurrenceforvridning 2.6 Kortlægning 2.7 Bredbåndshastigheder og teknologineutralitet

2 2/ Dækningskrav 2.9 Passiv infrastruktur 2.10 Markedspris 2.11 Assistance til kommuner 2.12 Midler 2.13 Tilsyn 2.14 Kommende EU-regler 2.15 Bedre bredbånd på Bornholm 2.1 Generelle bemærkninger DI ITEK, Dansk Energi, Teleindustrien, Stand Consult og Landdistrikternes Fællesråd hilser en præcisering af kommunernes rolle velkommen. Dansk Energi opfordrer til, at der lovgives, hvis husstande ikke kan indtænkes i dækningskrav efter erhvervsfremmeloven. KL og Danske Regioner forventer ikke, at vejledningen eller kommunernes anvendelse af den vil bidrage væsentligt til at løse udfordringerne med den mangelfulde udbredelse af bredbånd i Danmark. Danske Regioner anbefaler, at den statslige indsats opprioriteres. Bornholms Regionskommune mener ikke, at det politiske ønske om at understøtte manglende udrulning af højhastighedsbredbånd specielt i yderområderne løses med de begrænsede muligheder, som den udkastet til vejledning giver kommunerne. Teleindustrien beder om bekræftelse af, at vejledningen ikke giver nye beføjelser til kommunerne men alene er en præcisering og beskrivelse af, hvordan og på hvilke vilkår kommunerne kan fremme udvikling af højhastighedsbredbånd med et erhvervsudviklingsformål ud fra gældende lovgivning. Ringkøbing-Skjern Kommune bemærker, at udkastet til vejledning fjerner enhver tvivl om, at kommuner i medfør af erhvervsfremmeloven kan bidrage til udbygning af næstegenerations bredbånd (NGA-net). Kommunen ønsker dog, at det offentliges muligheder for at understøtte en udbygning af NGA-net sikres ved lov. Vejledningen giver ikke nye beføjelser til kommunerne. Der er tale om en vejledning i anvendelse af de eksisterende regler. 2.2 Begrebet erhvervsfremme DI ITEK og Hi3G foreslår, at det præciseres, hvad der menes med erhvervsfremme. Dansk Energi anser det som essentielt, at også husstandene indtænkes i muligheder for at stille dækningskrav. Teleindustrien finder, at der er et behov for, at der i vejledningen meget mere præcist beskrives, hvad der forstås ved erhvervsrettede aktiviteter, og hvad der for-

3 3/10 stås ved, at erhvervsrettede aktiviteter skal udgøre en større del af det samlede projekt. Ringkøbing-Skjern Kommune bemærker, at den fulde samfunds- og erhvervsmæssige værdi først opnås, når 100 pct. af Danmarks virksomheder og husstande er tilsluttet NGA-nettet, og kommunen anbefaler, at det præciseres, at kommuner kan stille krav om, at udrulning af NGA-net til erhvervsfremmeformål skal stilles til rådighed for områdets borgere indenfor en række fastsatte kriterier, samt at det offentlige kan medfinansiere NGA-udrulning til borgerne. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling har til formål at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Som det fremgår af vejledningen, er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at adgang til højhastighedsbredbånd er blevet et grundlæggende vækstvilkår. Aktiviteter med henblik på at forbedre virksomheders adgang til højhastighedsbredbånd har derfor et klart erhvervsudviklingssigte og kan dermed gennemføres af kommuner med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Loven og den praksis, der er opstået i forbindelse med fortolkning af loven giver mulighed for, at en del af en aktivitet kan være til fordel for borgere, men hovedformålet med aktiviteten skal være erhvervsfremme og dermed i det konkrete tilfælde at fremme virksomheders adgang til højhastighedsbredbånd. Erhvervsudviklingsaktiviteten skal være en særskilt aktivitet, men det anbefales at gennemføre denne som en del af et udbud, hvor kommunen i øvrigt køber bredbåndsforbindelser til eget brug for at opnå størst mulig køberkraft. Vurderingen af aktivitetens hovedformål skal dog ske for den særskilte aktivitet og ikke fx for det samlede udbud. Erhvervsstyrelsen vil præcisere vejledningens beskrivelse af begrebet erhvervsfremme, herunder særligt anvendelsesområdet for vejledningen. 2.3 Forsyningsselskaber Bornholms Regionskommune anfører, at det ikke vil hjælpe bredbåndsudrulningen, hvis der ikke bliver mulighed for at anvende midler eller viden fra selvstændige forsyningsselskaber ejet af regionskommunen uden at der sker modregning. Strand Consult mener, at der er behov for at præcisere, hvad en kommune er, herunder at vejledningen også gælder for kommunale forsyningsselskaber. Teleindustrien beder Erhvervsstyrelsen om at bekræfte, at begrebet en kommune ikke omfatter kommunale eller fælleskommunale forsyningsvirksomheder, og at udrulning af passiv infrastruktur ikke kan ske i sådanne forsyningsselskabers regi. Kommunale forsyningsselskaber anses ikke i denne sammenhæng som en del af en kommune. Det bemærkes i øvrigt, at vejledningen ikke kan ændre de særlige regler, der gælder for forskellige typer af forsyningsselskaber. Fælles for fx vand-, spildevand- og elforsyningsselskaber er, at de kun må udføre bestemte opgaver, som er lovbundne, og at selskabernes

4 4/10 midler ikke må bruges til andre opgaver som fx udrulning af digital infrastruktur eller passiv infrastruktur. Reglerne er indført for at beskytte selskabernes kunder mod brug af deres indbetalte midler til andet end hovedformålet for forsyningsselskaberne og nært relaterede opgaver. Vejledningen ændrer heller ikke reglerne om modregning i en kommunes bloktilskud, hvis midler flyttes fra en aktivitet til en anden. Det vil blive præciseret i vejledningen, at den ikke gælder for kommunale forsyningsselskaber. 2.4 Kommuners som udbyder DI ITEK finder det positivt, at det understreges, at kommuner ikke kan drive televirksomhed. DI ITEK konstaterer, at kommunen dermed ikke kan udbyde aktiv IKT-infrastruktur som fx Wi-Fi. Strand Consult kan frygte, at en kommune bruger vejledningen til at etablere gratis kommunalt Wi-Fi, som konkurrerer med den infrastruktur, teleselskaberne bygger og driver. Hi3G ønsker det præciseret, at kommuner ikke må konkurrere med teleselskaberne eller udbyde gratis Wi-Fi. At kommunerne ikke må drive televirksomhed følger af de almindelige kommunalretlige grundsætninger og ikke af lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Vejledningen henviser allerede til disse regler og angiver, at kommuner ikke må udbyde bredbåndsnet eller bredbåndstjenester. Det er baseret på den hidtidige praksis på kommunalområdet. Det præciseres i vejledningen, at denne ikke gælder for fx gratis Wi-Fi. 2.5 Konkurrenceforvridning KL anfører, at udrulning af bredbånd med kommunal involvering ifølge vejledningen ikke må virke konkurrenceforvridende, og at der ikke er givet vejledning i forhold til dette. DI ITEK understreger, at kommunale udbud ikke må fortrænge kommercielle investeringer, hvor der allerede eksisterer eller planlægges højhastighedsinfrastruktur Hensynet til konkurrencen varetages på flere måder i den beskrivelse af fremgangsmåden, vejledningen foreslår, kommuner anvender, hvis de vil gennemføre erhvervsudviklingsaktiviteter. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling fastslår, at erhvervsudviklingsaktiviteter ikke må være konkurrenceforvridende. Det sikres for det første gennem den beskrevne undersøgelse af, om der er eller indenfor tre år kommer infrastruktur i området, men også ved at der efterfølgende vil være tale om enten et teknologineutralt udbud i forhold til dækningskrav eller etablering af passiv infrastruktur med lige adgang for alle.

5 5/10 Erhvervsstyrelsen vil gøre det mere klart i vejledningen, hvordan det sikres, at der ikke sker konkurrenceforvridning. 2.6 Kortlægning Dansk Energi støtter, at der ske en kortlægning af infrastrukturen forud for et udbud men påpeger, at detaljeringsgraden bør tage hensyn til forretningsfølsomme oplysninger. Dansk Energi anser det for vigtigt, at der stilles skrappe, konkrete krav om dokumentation for udrulningsplaner. Endelig opfordrer Dansk Energi til, at Erhvervsstyrelsens bredbåndskortlægning opgøres på et højere detaljeringsniveau end det nuværende postnummerniveau. Teleindustrien ønsker det angivet, hvordan kommunerne bør sikre, at opdaterede informationer om eksisterende og planlagt udrulning i området inddrages i beslutningsgrundlaget, før kommunen beslutter at igangsætte et udbud med dækningskrav. Teleindustrien ønsker endvidere, at kommunerne sikres de rette værktøjer, herunder en mere detaljeret bredbåndskortlægning. Hi3G ønsker defineret, hvad konkrete planer om udrulning er, herunder hvordan dette skal kunne dokumenteres af teleselskaberne. Ringkøbing-Skjern Kommune anbefaler en præcisering af, hvordan en undersøgelse af eksisterende og planlagt udrulning af NGAnet kan finde sted, så markedets parter ikke kan forhindre et udbud med ansvarsfri tilkendegivelser, herunder at der udvikles værktøjer, som kommuner kan bruge til en analyse. Erhvervsstyrelsen offentliggør årligt en bredbåndskortlægning. For 2014 har Erhvervsstyrelsen til hensigt at udgive en mere detaljeret bredbåndskortlægning. Indtil den detaljerede kortlægning er offentliggjort, vil kommunerne selv skulle gennemføre en kortlægning ved at bede teleselskaberne om oplysninger om eksisterende og planlagt infrastruktur i det område, som en kommune påtænker at gennemføre et projekt i. Når den detaljerede kortlægning er offentliggjort, vil den kunne bruges som udgangspunkt for konstatering af, hvilken infrastruktur der findes i området. Kommunerne vil herefter skulle indsamle oplysninger fra teleselskaberne om, hvorvidt der er etableret yderligere infrastruktur, og om der er udbygningsplaner i området. Det vil blive præciseret yderligere i vejledningen, hvordan kommunerne kan gennemføre kortlægningen. 2.7 Bredbåndshastigheder og teknologineutralitet Dansk Energi og Bornholms Regionskommune undrer sig over, at udkastet til vejledning nævner hastigheden 30 Mbit/s download og ikke regeringens 2020-mål om 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. DI ITEK, Teleindustrien og Hi3G finder det vigtigt, at det teknologineutrale princip fastholdes. Strand Consult ønsker, at det præciseres, at kommunernes krav til bredbånd som udgangspunkt skal være teknologi-

6 6/10 neutralt. Landdistrikternes Fællesråd påpeger, at vejledningen både nævner NGA-net og teknologineutralitet, og at de to krav ikke er forenelige. KL ønsker en stillingtagen til, om der kan stilles krav i kommunale udbud om, at teleselskaber skal opsætte femtoceller. Teleindustrien anbefaler, at der i vejledningen medtages et eller flere eksempler på eller kriterier for, hvad der kendetegner statsstøtte i denne sammenhæng efter EU s retningslinjer. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling indeholder ikke en begrænsning af valget af hastigheder i kommuners udbud. En kommune kan sætte et hastighedskrav, der sagligt kan argumenteres for i forhold til det erhvervsfremmeformål, der skal opfyldes med det konkrete initiativ. I forhold til bemærkningen om NGA-net og teknologineutralitet kan det oplyses, at NGA-net almindeligvis anvendes som en samlebetegnelse for teknologier, der kan levere høje bredbåndshastigheder. Hvis man tager udgangspunkt i EU s statsstøtteregler, er det avancerede kabel-tv-net, helt eller delvist fiberbaserede net og visse trådløse teknologier. En henvisning til NGA-net er dermed teknologineutral, og vejledningens henvisning til stabile hastigheder på 30 Mbit/s er indsat for at give en forklaring på, hvad et NGA-net normalt forventes at kunne levere. Det følger af lov om erhvervsfremme og regional udvikling, at erhvervsudviklingsaktiviteter ikke må forvride konkurrencen. Hvis en kommune foretager teknologivalg herunder stiller krav om anvendelse af femtoceller vil det begrænse konkurrencen. En kommune bør derfor kun stille funktionelle krav, dvs. krav til den virkning der ønskes, og ikke til det middel, der skal bruges til at opnå virkningen. Dette præciseres i vejledningen. Omtalen af hastigheder og dermed af NGA-net i vejledningen vil blive tydeliggjort. Omtalen af statsstøttereglerne i vejledningen vil blive udbygget bl.a. med en henvisning til Erhvervs- og Vækstministeriets vejledning om statsstøttereglerne. 2.8 Dækningskrav Hi3G oplyser, at det vil give risiko for en voldsom stor udgift til bygning af nye sites (mastepositioner), hvis der skal ydes dækning til fx indendørsdækning. Hi3G ønsker derfor en mere afklaret beskrivelse af, hvad dækningskrav præcis kan indebære. Teleindustrien ønsker det præciseret, at en kommune ikke kan stille krav om generel dækning af kvarterer eller byområder. En kommune vil kunne stille de funktionelle og teknologineutrale krav til dækning, der sagligt kan argumenteres for i forhold til formålet med den

7 7/10 erhvervsudviklingsaktivitet, som ønskes gennemført. Det kan derfor ikke udelukkes, at det vil kræve en væsentlig investering fra et teleselskabs side at leve op til disse krav, hvis selskabet vælger at deltage i udbuddet. Det gælder, uanset om der er tale om trådløse eller kablede teknologier. I forhold til at stille dækningskrav i kvarterer eller byområder gælder, at hovedformålet med aktiviteten skal være erhvervsfremme. Endvidere skal der ske en forudgående kortlægning, der viser, at det pågældende område mangler dækning. Den indkomne bemærkning giver ikke anledning til ændringer i vejledningen. 2.9 Passiv infrastruktur Strand Consult finder ikke, at mobilmaster kan rubriceres som passiv infrastruktur, da de skal indgå i en nøje plan for et mobilnet. Strand Consult ønsker ikke, at kommunerne skal have mulighed for at fortælle mobiloperatørerne, hvor masterne skal stå. Hi3G ønsker, at vejledningen tydeliggør, at mobilselskaberne skal have medbestemmelse i forhold til, hvor mobilmaster og antenner skal stå for at kunne opbygge et net uden huller eller kapacitetsmangel. Dansk Energi støtter kommunernes mulighed for at etablere passiv infrastruktur fx i form af tomrør, som kan være relevant i forbindelse med kommunens eget gravearbejde, hvor kommercielle aktører på tidspunktet for mulig samgravning ikke ønsker at etablere egen infrastruktur. Landdistrikternes Fællesråd påpeger, at der findes forskellige typer af tomrør afhængig af, hvad de skal bruges til, og at vejledningsomtale af ikke nærmere specificerede tomrør derfor er meget lidt operationel. Ringkøbing-Skjern Kommune anbefaler, at al tomrør og fiber registreres i en samlet database med henblik på en bedre udnyttelse og udbygning af Danmarks digitale infrastruktur. Kommuners etablering af passiv infrastruktur understøtter markedet. Der vil i den forbindelse være en risiko for, at den passive infrastruktur ikke bliver anvendt, hvis den ikke opfylder de behov teleselskaberne måtte have, herunder deres eksisterende eller planlagte net. Passiv infrastruktur bør derfor etableres efter inddragelse af teleselskaberne. Det vil blive præciseret i vejledningen, at kommunerne bør inddrage teleselskaberne i deres planer for etablering af passiv infrastruktur, så denne kan placeres og dimensioneres bedst muligt. Det understreges, at passiv infrastruktur er komponenter, der kan benyttes til etablering og drift af bredbåndsnet, men som alene udgør passive, fysiske rammer for bredbåndsnettet som fx tomrør, kabelkanaler, mandehuller, kabinetter, pæle, master og andre høje konstruktioner, hvorpå der kan påsættes antenner.

8 8/ Markedspris DI ITEK, Teleindustrien, Strand Consult og Hi3G foreslår, at det præciseres, hvordan kommunerne kan beregne den markedspris, som skal betales for adgang til passiv infrastruktur etableret af kommunen. Erhvervsstyrelsen har noteret sig bemærkningerne om behovet for en uddybning vedr. fastsættelsen af en markedspris og har tilrettet vejledningen i overensstemmelse hermed Assistance til kommuner Det foreslås af Dansk Energi, at der nedsættes en national bredbåndstaskforce bestående af eksperter fra styrelser og universitetsmiljøet, som bl.a. kan bistå kommunerne med kommunale bredbåndstrategier og planlægningen og gennemførslen af intelligente udbud. Det fremgår af udkastet til vejledning, at Erhvervsstyrelsen som ressortmyndighed for lov om erhvervsfremme og regional udvikling kan afgive vejledende udtalelser. Kommuner, der ønsker en vurdering af deres forslag til erhvervsfremmeaktiviteter på bredbåndsområdet, kan dermed få vejledning hos styrelsen gennem en vejledende udtalelse. Den indkomne bemærkning giver ikke anledning til ændringer i vejledningen Midler Dansk Energi foreslår, at der sikres flere og bedre finansieringsmuligheder for de danske kommuner. Ringkøbing-Skjern Kommune anbefaler, at investering i NGA-net sættes på finansloven, så Danmark inden for syv år har sikret en 100 pct. udbygning af muligheden for NGA-net. Vejledningen tager ikke stilling til finansieringen af kommunal udrulning af bredbånd. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i vejledningen Tilsyn Strand Consult ønsker, at der skal være en hurtig og kompetent tilsynsmyndighed, som kan forholde sig til eventuelle tvister, så der ikke er risiko for, at flere forskellige myndigheder skal involveres. Strand Consult oplyser videre, at dele af repræsentantskaberne i elselskaberne udgøres af kommunalpolitikere. På den baggrund opfordrer Strand Consult til at få skabt klarhed over, hvordan man vil håndtere de tætte bånd mellem en række kommuner, kommunalpolitikere og elselskaber.

9 9/10 Hvis det ikke sker, er der en risiko for, at kommunale udbud kan skævvride konkurrencen. Som det fremgår ovenfor vedrører vejledningen kommuner men ikke disses forsyningsselskaber. Dermed skulle der ikke opstå tvivl om, at Statsforvaltningen er tilsynsmyndighed i forhold til eventuelle sager om aktiviteter gennemført i medfør af vejledningen. Den indkomne bemærkning giver ikke anledning til ændringer i vejledningen Kommende EU-regler DI ITEK gør opmærksom på, at udviklingen på europæisk plan, bl.a. den foreslåede infrastrukturforordning, måske kan få betydning for vejledningen. Strand Consult nævner ligeledes forslaget om et indre marked for telekommunikation, som kan få betydning for udviklingen på telemarkedet. EU-Kommissionen har den 26. marts 2013 fremlagt forslag til forordning 1, der skal sikre en reduktion af omkostningerne (fx graveomkostninger) i forbindelse med udrulning af højhastighedsbredbånd i hele EU. Reduktionen skal blandt andet ske gennem koordineret etablering og anvendelse af kommende og allerede eksisterende infrastruktur, der kan bruges til at udbrede højhastighedsbredbånd. Den 11. september 2013 fremlagde EU-Kommissionen yderligere et forslag til forordning 2 med henblik på at realisere et indre marked for elektronisk kommunikation. Med forslaget ønsker EU-Kommissionen at tilpasse reguleringen af teletjenester, således at det bliver lettere for teleudbyderne at udbyde tjenester på paneuropæisk plan. Begge forslag er fortsat under forhandling i EU Bedre bredbånd på Bornholm Bornholms Regionskommune nævner, at 2020-målet om 100 Mbit/s til alle skal sikre, at alle i Danmark får adgang til nye digitale muligheder, og at regionskommunen derfor ser frem til høringsmaterialet om udbuddet af det øremærkede tilskud til højhastighedsbredbånd på Bornholm. DI ITEK bemærker, at formuleringer i vejledningen kan tolkes sådan, at det aktuelle Bornholm-udbud ville kunne stoppes, hvis en eller flere aktører på bredbåndsmarkedet enten havde udbygget eller havde planer om at udbygge højhastighedsbredbånd på øen. 1 KOM(2013)147 om forslag til forordning om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved udbygning af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation. 2 KOM(2013)627 om forslag til forordning vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område.

10 10/10 Det kan oplyses, at udkastet til vejledning ikke har relation til tilskuddet på 60 mio. kr. til bedre bredbånd på Bornholm, jf. initiativet om dette i Vækstplan DK. Tildelingen af tilskud til udrulning af bredbånd på Bornholm vil have hjemmel i finansloven og ikke i lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Det bemærkes videre, at det følger af EU s statsstøtteregler, at hvis der er eller indenfor en periode på tre år kommer højhastighedsbredbånd i et område, kan der ikke gives statsstøtte til udrulning i dette område. 3. Oversigt over hørte organisationer, myndigheder m.v. Høringen har været offentliggjort på Høringsportalen samt via en nyhed på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Følgende organisationer, myndigheder og virksomheder har modtaget en orientering om høringen: Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danske Advokater, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Erhvervsfremme, Dansk Industri DI ITEK, Dansk IT, Dansk Iværksætterforening, Dansk Metal, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, EnergiMidt, FDA, Forbrugerrådet, GlobalConnect, Hi3G, IT-Branchen, IT-politisk Forening, Kommunernes Landsforening, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Nianet, SEAS-NVE, Syd Energi Bredbånd, TDC, Teleindustrien, Telenor, Telia, TREFOR Bredbånd og Statsforvaltningen. Følgende organisationer, myndigheder m.v. har haft bemærkninger til vejledningen: Bornholm Regionskommune Dansk Energi Danske Regioner DI ITEK Hi3G KL Landdistrikternes Fællesråd Ringkøbing-Skjern Kommune Strand Consult TI - Teleindustrien

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Kontor/afdeling Center for Tele Dato 28. juni 2016 J nr. 2016-6571 Energistyrelsen har i perioden fra den 31. maj 2016 til og med

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Redegørelse til Statsforvaltningen vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes udbud af højhastighedsnet.

Redegørelse til Statsforvaltningen vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes udbud af højhastighedsnet. Returadresse Viden og Strategi Jura og Udbud Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Til Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10, 6200 Aabenraa Sagsbehandler Erna Pilgaard Direkte telefon 99741534 E-post erna.pilgaard@rksk.dk

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 17. juni 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian Berg, Martin

Læs mere

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 28. april 2014 Team IKT-Infrastruktur /METLYK Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 Tidspunkt: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 13.00-14.00 Sted: Erhvervsstyrelsen, Langelinie

Læs mere

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD fremtiden starter her... FÅ BEDRE BREDBÅND I KOMMUNEN SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD Teleselskaberne investerer årligt 6 mia. kr. i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur.

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014 Sag Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014 Deltagere: Lasse Andersen, Gitte Bengtsson, Christian Berg, Jes Brinchmann Christensen, Bjarke M. Christensen, Christian Hannibal, Ann-Louise

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Høringsnotat over modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Høringsnotat over modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Høringsnotat over modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Kontor/afdeling Center for Tele Dato 27. april 2016 J

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om model for udbud af midler til bedre bredbånd på Bornholm

NOTAT. Høringsnotat om model for udbud af midler til bedre bredbånd på Bornholm NOTAT 15. maj 2014 Høringsnotat om model for udbud af midler til bedre bredbånd på Bornholm 1. Indledning Regeringen og aftalepartierne bag Vækstplan DK har besluttet at gennemføre en høring over en model

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 20 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 20 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. oktober 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Indledning Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er enige om, at det er vigtigt at bringe mobiltelefoni og bredbåndsdækningen op på et tidssvarende

Læs mere

Informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser

Informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser Informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser på Bornholm 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og generelle oplysninger...3 2. Ansøgningsrunden...3 2.1

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet med mobil og bredbåndsdækning

Status og perspektiver for arbejdet med mobil og bredbåndsdækning Status og perspektiver for arbejdet med mobil og bredbåndsdækning Udgangspunktet for telepolitikken er markedsbaseret udrulning. En kommune må gerne have en aktiv tilgang til udrulning af digital infrastruktur,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser:

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser: 22. maj 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser: 1. Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR M I D T J Y L L A N D 2016 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR REGION MIDTJYLLAND OG DE 19 KOMMUNER I DEN MIDTJYSKE REGION TIDSSVARENDE DIGITAL INFRASTRUKTUR TU ER EN FORUDSÆTNING FOR

Læs mere

Referat af branchemøde om telestatistik, økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013

Referat af branchemøde om telestatistik, økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013 20. januar 2014 Team IKT-Infrastruktur /THHAAN Referat af branchemøde om telestatistik, økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013 Tidspunkt: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 12.30-14.30

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Høring over analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Mail: postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: ILA Sagsnr: s2015-003 Doknr: d2015-070-26.0 19. januar 2015 Høring over analyse af

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling 12. januar 2015 Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling /dajosc-erst Deltagere: Telia: Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein TDC:

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland

Bredbånd i Region Nordjylland Bilag x Bredbånd i Region Nordjylland synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse. 1. Baggrund Regeringen har en målsætning om en digital infrastruktur der sikrer alle borgere og virksomheder

Læs mere

Slagelse Kommune, April 2015. Anden Høring. Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015. Side 1

Slagelse Kommune, April 2015. Anden Høring. Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015. Side 1 Anden Høring Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015 Side 1 Denne høringsskrivelse sendes i høring blandt de 4 teleoperatører og offentliggøres samtidigt på slagelse.dk.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status.

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status. af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT 1. Status. Der er nu gået mere end et år siden, vi afholdt konference om Bredbånd og mobil-telefoni

Læs mere

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem)

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) 20. marts 2015 Sag Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) Erhvervsstyrelsen sendte den 4. februar 2015 to rapporter udarbejdet

Læs mere

Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden

Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden Kontor/afdeling Center for Tele Dato 22. marts 2017 J nr. 2017-916 /rro Energistyrelsen

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 16.12.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur 2. november 2012 /allvil/pemima Skabelon for en kommunal mastepolitik Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur Erhvervsstyrelsen ønsker at bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Baggrund: Udrulning af digital infrastruktur i Danmark skal være markedsdrevet. Det betyder grundlæggende at udrulningen skal ske via private virksomheder og

Læs mere

Høringssvar vedr. ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs)

Høringssvar vedr. ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Dato 8. februar 2013 fti@erst.dk mettha@erst.dk Høringssvar vedr. ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester (Etablering af nøddrift

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 21 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 21 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 21 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. oktober 2016 Kommissionens meddelelse: Konnektivitet med henblik

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

10 teletiltag, der rykker

10 teletiltag, der rykker Den 30. august 2013 10 teletiltag, der rykker Vi skal fremme den digitale vækst Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere