Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling"

Transkript

1 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling i høring. Høringsfristen udløb den 11. november Der er modtaget høringssvar fra 13 af de hørte myndigheder, organisationer m.v., hvoraf 10 har haft bemærkninger til udkastet til vejledning. De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte elementer i udkastet til vejledning gennemgås og kommenteres nedenfor. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Baggrunden for vejledningen er, at regeringen i udspillet Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark fastslog, at Regeringen vil give kommunerne klare rammer for fremover at spille en mere aktiv rolle i at fremme bredbåndsinfrastruktur, hvor dækningen i dag er mindre god. Erhvervs- og Vækstministeriet vil udarbejde et cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, som skaber klarhed om kommunernes mulighed for at stille dækningskrav i lokale områder i forbindelse med indkøb til kommunernes institutioner. I regeringsudspillet fremgik det videre, at det vil blive undersøgt, hvordan kommunerne kan gives bedre muligheder for at fremme bredbånd, f.eks. ved at stille passiv IKT-infrastruktur til rådighed, herunder nedlægning af tomrør mv. i backboneinfrastrukturen. Begge emner var omfattet af udkastet til vejledning. 2. Bemærkninger til vejledningen Kommenteringen af høringssvarene vil ske med udgangspunkt i følgende opdeling: 2.1 Generelle bemærkninger 2.2 Begrebet erhvervsfremme 2.3 Forsyningsselskaber 2.4 Kommunen som udbyder 2.5 Konkurrenceforvridning 2.6 Kortlægning 2.7 Bredbåndshastigheder og teknologineutralitet

2 2/ Dækningskrav 2.9 Passiv infrastruktur 2.10 Markedspris 2.11 Assistance til kommuner 2.12 Midler 2.13 Tilsyn 2.14 Kommende EU-regler 2.15 Bedre bredbånd på Bornholm 2.1 Generelle bemærkninger DI ITEK, Dansk Energi, Teleindustrien, Stand Consult og Landdistrikternes Fællesråd hilser en præcisering af kommunernes rolle velkommen. Dansk Energi opfordrer til, at der lovgives, hvis husstande ikke kan indtænkes i dækningskrav efter erhvervsfremmeloven. KL og Danske Regioner forventer ikke, at vejledningen eller kommunernes anvendelse af den vil bidrage væsentligt til at løse udfordringerne med den mangelfulde udbredelse af bredbånd i Danmark. Danske Regioner anbefaler, at den statslige indsats opprioriteres. Bornholms Regionskommune mener ikke, at det politiske ønske om at understøtte manglende udrulning af højhastighedsbredbånd specielt i yderområderne løses med de begrænsede muligheder, som den udkastet til vejledning giver kommunerne. Teleindustrien beder om bekræftelse af, at vejledningen ikke giver nye beføjelser til kommunerne men alene er en præcisering og beskrivelse af, hvordan og på hvilke vilkår kommunerne kan fremme udvikling af højhastighedsbredbånd med et erhvervsudviklingsformål ud fra gældende lovgivning. Ringkøbing-Skjern Kommune bemærker, at udkastet til vejledning fjerner enhver tvivl om, at kommuner i medfør af erhvervsfremmeloven kan bidrage til udbygning af næstegenerations bredbånd (NGA-net). Kommunen ønsker dog, at det offentliges muligheder for at understøtte en udbygning af NGA-net sikres ved lov. Vejledningen giver ikke nye beføjelser til kommunerne. Der er tale om en vejledning i anvendelse af de eksisterende regler. 2.2 Begrebet erhvervsfremme DI ITEK og Hi3G foreslår, at det præciseres, hvad der menes med erhvervsfremme. Dansk Energi anser det som essentielt, at også husstandene indtænkes i muligheder for at stille dækningskrav. Teleindustrien finder, at der er et behov for, at der i vejledningen meget mere præcist beskrives, hvad der forstås ved erhvervsrettede aktiviteter, og hvad der for-

3 3/10 stås ved, at erhvervsrettede aktiviteter skal udgøre en større del af det samlede projekt. Ringkøbing-Skjern Kommune bemærker, at den fulde samfunds- og erhvervsmæssige værdi først opnås, når 100 pct. af Danmarks virksomheder og husstande er tilsluttet NGA-nettet, og kommunen anbefaler, at det præciseres, at kommuner kan stille krav om, at udrulning af NGA-net til erhvervsfremmeformål skal stilles til rådighed for områdets borgere indenfor en række fastsatte kriterier, samt at det offentlige kan medfinansiere NGA-udrulning til borgerne. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling har til formål at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Som det fremgår af vejledningen, er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at adgang til højhastighedsbredbånd er blevet et grundlæggende vækstvilkår. Aktiviteter med henblik på at forbedre virksomheders adgang til højhastighedsbredbånd har derfor et klart erhvervsudviklingssigte og kan dermed gennemføres af kommuner med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Loven og den praksis, der er opstået i forbindelse med fortolkning af loven giver mulighed for, at en del af en aktivitet kan være til fordel for borgere, men hovedformålet med aktiviteten skal være erhvervsfremme og dermed i det konkrete tilfælde at fremme virksomheders adgang til højhastighedsbredbånd. Erhvervsudviklingsaktiviteten skal være en særskilt aktivitet, men det anbefales at gennemføre denne som en del af et udbud, hvor kommunen i øvrigt køber bredbåndsforbindelser til eget brug for at opnå størst mulig køberkraft. Vurderingen af aktivitetens hovedformål skal dog ske for den særskilte aktivitet og ikke fx for det samlede udbud. Erhvervsstyrelsen vil præcisere vejledningens beskrivelse af begrebet erhvervsfremme, herunder særligt anvendelsesområdet for vejledningen. 2.3 Forsyningsselskaber Bornholms Regionskommune anfører, at det ikke vil hjælpe bredbåndsudrulningen, hvis der ikke bliver mulighed for at anvende midler eller viden fra selvstændige forsyningsselskaber ejet af regionskommunen uden at der sker modregning. Strand Consult mener, at der er behov for at præcisere, hvad en kommune er, herunder at vejledningen også gælder for kommunale forsyningsselskaber. Teleindustrien beder Erhvervsstyrelsen om at bekræfte, at begrebet en kommune ikke omfatter kommunale eller fælleskommunale forsyningsvirksomheder, og at udrulning af passiv infrastruktur ikke kan ske i sådanne forsyningsselskabers regi. Kommunale forsyningsselskaber anses ikke i denne sammenhæng som en del af en kommune. Det bemærkes i øvrigt, at vejledningen ikke kan ændre de særlige regler, der gælder for forskellige typer af forsyningsselskaber. Fælles for fx vand-, spildevand- og elforsyningsselskaber er, at de kun må udføre bestemte opgaver, som er lovbundne, og at selskabernes

4 4/10 midler ikke må bruges til andre opgaver som fx udrulning af digital infrastruktur eller passiv infrastruktur. Reglerne er indført for at beskytte selskabernes kunder mod brug af deres indbetalte midler til andet end hovedformålet for forsyningsselskaberne og nært relaterede opgaver. Vejledningen ændrer heller ikke reglerne om modregning i en kommunes bloktilskud, hvis midler flyttes fra en aktivitet til en anden. Det vil blive præciseret i vejledningen, at den ikke gælder for kommunale forsyningsselskaber. 2.4 Kommuners som udbyder DI ITEK finder det positivt, at det understreges, at kommuner ikke kan drive televirksomhed. DI ITEK konstaterer, at kommunen dermed ikke kan udbyde aktiv IKT-infrastruktur som fx Wi-Fi. Strand Consult kan frygte, at en kommune bruger vejledningen til at etablere gratis kommunalt Wi-Fi, som konkurrerer med den infrastruktur, teleselskaberne bygger og driver. Hi3G ønsker det præciseret, at kommuner ikke må konkurrere med teleselskaberne eller udbyde gratis Wi-Fi. At kommunerne ikke må drive televirksomhed følger af de almindelige kommunalretlige grundsætninger og ikke af lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Vejledningen henviser allerede til disse regler og angiver, at kommuner ikke må udbyde bredbåndsnet eller bredbåndstjenester. Det er baseret på den hidtidige praksis på kommunalområdet. Det præciseres i vejledningen, at denne ikke gælder for fx gratis Wi-Fi. 2.5 Konkurrenceforvridning KL anfører, at udrulning af bredbånd med kommunal involvering ifølge vejledningen ikke må virke konkurrenceforvridende, og at der ikke er givet vejledning i forhold til dette. DI ITEK understreger, at kommunale udbud ikke må fortrænge kommercielle investeringer, hvor der allerede eksisterer eller planlægges højhastighedsinfrastruktur Hensynet til konkurrencen varetages på flere måder i den beskrivelse af fremgangsmåden, vejledningen foreslår, kommuner anvender, hvis de vil gennemføre erhvervsudviklingsaktiviteter. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling fastslår, at erhvervsudviklingsaktiviteter ikke må være konkurrenceforvridende. Det sikres for det første gennem den beskrevne undersøgelse af, om der er eller indenfor tre år kommer infrastruktur i området, men også ved at der efterfølgende vil være tale om enten et teknologineutralt udbud i forhold til dækningskrav eller etablering af passiv infrastruktur med lige adgang for alle.

5 5/10 Erhvervsstyrelsen vil gøre det mere klart i vejledningen, hvordan det sikres, at der ikke sker konkurrenceforvridning. 2.6 Kortlægning Dansk Energi støtter, at der ske en kortlægning af infrastrukturen forud for et udbud men påpeger, at detaljeringsgraden bør tage hensyn til forretningsfølsomme oplysninger. Dansk Energi anser det for vigtigt, at der stilles skrappe, konkrete krav om dokumentation for udrulningsplaner. Endelig opfordrer Dansk Energi til, at Erhvervsstyrelsens bredbåndskortlægning opgøres på et højere detaljeringsniveau end det nuværende postnummerniveau. Teleindustrien ønsker det angivet, hvordan kommunerne bør sikre, at opdaterede informationer om eksisterende og planlagt udrulning i området inddrages i beslutningsgrundlaget, før kommunen beslutter at igangsætte et udbud med dækningskrav. Teleindustrien ønsker endvidere, at kommunerne sikres de rette værktøjer, herunder en mere detaljeret bredbåndskortlægning. Hi3G ønsker defineret, hvad konkrete planer om udrulning er, herunder hvordan dette skal kunne dokumenteres af teleselskaberne. Ringkøbing-Skjern Kommune anbefaler en præcisering af, hvordan en undersøgelse af eksisterende og planlagt udrulning af NGAnet kan finde sted, så markedets parter ikke kan forhindre et udbud med ansvarsfri tilkendegivelser, herunder at der udvikles værktøjer, som kommuner kan bruge til en analyse. Erhvervsstyrelsen offentliggør årligt en bredbåndskortlægning. For 2014 har Erhvervsstyrelsen til hensigt at udgive en mere detaljeret bredbåndskortlægning. Indtil den detaljerede kortlægning er offentliggjort, vil kommunerne selv skulle gennemføre en kortlægning ved at bede teleselskaberne om oplysninger om eksisterende og planlagt infrastruktur i det område, som en kommune påtænker at gennemføre et projekt i. Når den detaljerede kortlægning er offentliggjort, vil den kunne bruges som udgangspunkt for konstatering af, hvilken infrastruktur der findes i området. Kommunerne vil herefter skulle indsamle oplysninger fra teleselskaberne om, hvorvidt der er etableret yderligere infrastruktur, og om der er udbygningsplaner i området. Det vil blive præciseret yderligere i vejledningen, hvordan kommunerne kan gennemføre kortlægningen. 2.7 Bredbåndshastigheder og teknologineutralitet Dansk Energi og Bornholms Regionskommune undrer sig over, at udkastet til vejledning nævner hastigheden 30 Mbit/s download og ikke regeringens 2020-mål om 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. DI ITEK, Teleindustrien og Hi3G finder det vigtigt, at det teknologineutrale princip fastholdes. Strand Consult ønsker, at det præciseres, at kommunernes krav til bredbånd som udgangspunkt skal være teknologi-

6 6/10 neutralt. Landdistrikternes Fællesråd påpeger, at vejledningen både nævner NGA-net og teknologineutralitet, og at de to krav ikke er forenelige. KL ønsker en stillingtagen til, om der kan stilles krav i kommunale udbud om, at teleselskaber skal opsætte femtoceller. Teleindustrien anbefaler, at der i vejledningen medtages et eller flere eksempler på eller kriterier for, hvad der kendetegner statsstøtte i denne sammenhæng efter EU s retningslinjer. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling indeholder ikke en begrænsning af valget af hastigheder i kommuners udbud. En kommune kan sætte et hastighedskrav, der sagligt kan argumenteres for i forhold til det erhvervsfremmeformål, der skal opfyldes med det konkrete initiativ. I forhold til bemærkningen om NGA-net og teknologineutralitet kan det oplyses, at NGA-net almindeligvis anvendes som en samlebetegnelse for teknologier, der kan levere høje bredbåndshastigheder. Hvis man tager udgangspunkt i EU s statsstøtteregler, er det avancerede kabel-tv-net, helt eller delvist fiberbaserede net og visse trådløse teknologier. En henvisning til NGA-net er dermed teknologineutral, og vejledningens henvisning til stabile hastigheder på 30 Mbit/s er indsat for at give en forklaring på, hvad et NGA-net normalt forventes at kunne levere. Det følger af lov om erhvervsfremme og regional udvikling, at erhvervsudviklingsaktiviteter ikke må forvride konkurrencen. Hvis en kommune foretager teknologivalg herunder stiller krav om anvendelse af femtoceller vil det begrænse konkurrencen. En kommune bør derfor kun stille funktionelle krav, dvs. krav til den virkning der ønskes, og ikke til det middel, der skal bruges til at opnå virkningen. Dette præciseres i vejledningen. Omtalen af hastigheder og dermed af NGA-net i vejledningen vil blive tydeliggjort. Omtalen af statsstøttereglerne i vejledningen vil blive udbygget bl.a. med en henvisning til Erhvervs- og Vækstministeriets vejledning om statsstøttereglerne. 2.8 Dækningskrav Hi3G oplyser, at det vil give risiko for en voldsom stor udgift til bygning af nye sites (mastepositioner), hvis der skal ydes dækning til fx indendørsdækning. Hi3G ønsker derfor en mere afklaret beskrivelse af, hvad dækningskrav præcis kan indebære. Teleindustrien ønsker det præciseret, at en kommune ikke kan stille krav om generel dækning af kvarterer eller byområder. En kommune vil kunne stille de funktionelle og teknologineutrale krav til dækning, der sagligt kan argumenteres for i forhold til formålet med den

7 7/10 erhvervsudviklingsaktivitet, som ønskes gennemført. Det kan derfor ikke udelukkes, at det vil kræve en væsentlig investering fra et teleselskabs side at leve op til disse krav, hvis selskabet vælger at deltage i udbuddet. Det gælder, uanset om der er tale om trådløse eller kablede teknologier. I forhold til at stille dækningskrav i kvarterer eller byområder gælder, at hovedformålet med aktiviteten skal være erhvervsfremme. Endvidere skal der ske en forudgående kortlægning, der viser, at det pågældende område mangler dækning. Den indkomne bemærkning giver ikke anledning til ændringer i vejledningen. 2.9 Passiv infrastruktur Strand Consult finder ikke, at mobilmaster kan rubriceres som passiv infrastruktur, da de skal indgå i en nøje plan for et mobilnet. Strand Consult ønsker ikke, at kommunerne skal have mulighed for at fortælle mobiloperatørerne, hvor masterne skal stå. Hi3G ønsker, at vejledningen tydeliggør, at mobilselskaberne skal have medbestemmelse i forhold til, hvor mobilmaster og antenner skal stå for at kunne opbygge et net uden huller eller kapacitetsmangel. Dansk Energi støtter kommunernes mulighed for at etablere passiv infrastruktur fx i form af tomrør, som kan være relevant i forbindelse med kommunens eget gravearbejde, hvor kommercielle aktører på tidspunktet for mulig samgravning ikke ønsker at etablere egen infrastruktur. Landdistrikternes Fællesråd påpeger, at der findes forskellige typer af tomrør afhængig af, hvad de skal bruges til, og at vejledningsomtale af ikke nærmere specificerede tomrør derfor er meget lidt operationel. Ringkøbing-Skjern Kommune anbefaler, at al tomrør og fiber registreres i en samlet database med henblik på en bedre udnyttelse og udbygning af Danmarks digitale infrastruktur. Kommuners etablering af passiv infrastruktur understøtter markedet. Der vil i den forbindelse være en risiko for, at den passive infrastruktur ikke bliver anvendt, hvis den ikke opfylder de behov teleselskaberne måtte have, herunder deres eksisterende eller planlagte net. Passiv infrastruktur bør derfor etableres efter inddragelse af teleselskaberne. Det vil blive præciseret i vejledningen, at kommunerne bør inddrage teleselskaberne i deres planer for etablering af passiv infrastruktur, så denne kan placeres og dimensioneres bedst muligt. Det understreges, at passiv infrastruktur er komponenter, der kan benyttes til etablering og drift af bredbåndsnet, men som alene udgør passive, fysiske rammer for bredbåndsnettet som fx tomrør, kabelkanaler, mandehuller, kabinetter, pæle, master og andre høje konstruktioner, hvorpå der kan påsættes antenner.

8 8/ Markedspris DI ITEK, Teleindustrien, Strand Consult og Hi3G foreslår, at det præciseres, hvordan kommunerne kan beregne den markedspris, som skal betales for adgang til passiv infrastruktur etableret af kommunen. Erhvervsstyrelsen har noteret sig bemærkningerne om behovet for en uddybning vedr. fastsættelsen af en markedspris og har tilrettet vejledningen i overensstemmelse hermed Assistance til kommuner Det foreslås af Dansk Energi, at der nedsættes en national bredbåndstaskforce bestående af eksperter fra styrelser og universitetsmiljøet, som bl.a. kan bistå kommunerne med kommunale bredbåndstrategier og planlægningen og gennemførslen af intelligente udbud. Det fremgår af udkastet til vejledning, at Erhvervsstyrelsen som ressortmyndighed for lov om erhvervsfremme og regional udvikling kan afgive vejledende udtalelser. Kommuner, der ønsker en vurdering af deres forslag til erhvervsfremmeaktiviteter på bredbåndsområdet, kan dermed få vejledning hos styrelsen gennem en vejledende udtalelse. Den indkomne bemærkning giver ikke anledning til ændringer i vejledningen Midler Dansk Energi foreslår, at der sikres flere og bedre finansieringsmuligheder for de danske kommuner. Ringkøbing-Skjern Kommune anbefaler, at investering i NGA-net sættes på finansloven, så Danmark inden for syv år har sikret en 100 pct. udbygning af muligheden for NGA-net. Vejledningen tager ikke stilling til finansieringen af kommunal udrulning af bredbånd. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i vejledningen Tilsyn Strand Consult ønsker, at der skal være en hurtig og kompetent tilsynsmyndighed, som kan forholde sig til eventuelle tvister, så der ikke er risiko for, at flere forskellige myndigheder skal involveres. Strand Consult oplyser videre, at dele af repræsentantskaberne i elselskaberne udgøres af kommunalpolitikere. På den baggrund opfordrer Strand Consult til at få skabt klarhed over, hvordan man vil håndtere de tætte bånd mellem en række kommuner, kommunalpolitikere og elselskaber.

9 9/10 Hvis det ikke sker, er der en risiko for, at kommunale udbud kan skævvride konkurrencen. Som det fremgår ovenfor vedrører vejledningen kommuner men ikke disses forsyningsselskaber. Dermed skulle der ikke opstå tvivl om, at Statsforvaltningen er tilsynsmyndighed i forhold til eventuelle sager om aktiviteter gennemført i medfør af vejledningen. Den indkomne bemærkning giver ikke anledning til ændringer i vejledningen Kommende EU-regler DI ITEK gør opmærksom på, at udviklingen på europæisk plan, bl.a. den foreslåede infrastrukturforordning, måske kan få betydning for vejledningen. Strand Consult nævner ligeledes forslaget om et indre marked for telekommunikation, som kan få betydning for udviklingen på telemarkedet. EU-Kommissionen har den 26. marts 2013 fremlagt forslag til forordning 1, der skal sikre en reduktion af omkostningerne (fx graveomkostninger) i forbindelse med udrulning af højhastighedsbredbånd i hele EU. Reduktionen skal blandt andet ske gennem koordineret etablering og anvendelse af kommende og allerede eksisterende infrastruktur, der kan bruges til at udbrede højhastighedsbredbånd. Den 11. september 2013 fremlagde EU-Kommissionen yderligere et forslag til forordning 2 med henblik på at realisere et indre marked for elektronisk kommunikation. Med forslaget ønsker EU-Kommissionen at tilpasse reguleringen af teletjenester, således at det bliver lettere for teleudbyderne at udbyde tjenester på paneuropæisk plan. Begge forslag er fortsat under forhandling i EU Bedre bredbånd på Bornholm Bornholms Regionskommune nævner, at 2020-målet om 100 Mbit/s til alle skal sikre, at alle i Danmark får adgang til nye digitale muligheder, og at regionskommunen derfor ser frem til høringsmaterialet om udbuddet af det øremærkede tilskud til højhastighedsbredbånd på Bornholm. DI ITEK bemærker, at formuleringer i vejledningen kan tolkes sådan, at det aktuelle Bornholm-udbud ville kunne stoppes, hvis en eller flere aktører på bredbåndsmarkedet enten havde udbygget eller havde planer om at udbygge højhastighedsbredbånd på øen. 1 KOM(2013)147 om forslag til forordning om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved udbygning af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation. 2 KOM(2013)627 om forslag til forordning vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område.

10 10/10 Det kan oplyses, at udkastet til vejledning ikke har relation til tilskuddet på 60 mio. kr. til bedre bredbånd på Bornholm, jf. initiativet om dette i Vækstplan DK. Tildelingen af tilskud til udrulning af bredbånd på Bornholm vil have hjemmel i finansloven og ikke i lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Det bemærkes videre, at det følger af EU s statsstøtteregler, at hvis der er eller indenfor en periode på tre år kommer højhastighedsbredbånd i et område, kan der ikke gives statsstøtte til udrulning i dette område. 3. Oversigt over hørte organisationer, myndigheder m.v. Høringen har været offentliggjort på Høringsportalen samt via en nyhed på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Følgende organisationer, myndigheder og virksomheder har modtaget en orientering om høringen: Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danske Advokater, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Erhvervsfremme, Dansk Industri DI ITEK, Dansk IT, Dansk Iværksætterforening, Dansk Metal, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, EnergiMidt, FDA, Forbrugerrådet, GlobalConnect, Hi3G, IT-Branchen, IT-politisk Forening, Kommunernes Landsforening, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Nianet, SEAS-NVE, Syd Energi Bredbånd, TDC, Teleindustrien, Telenor, Telia, TREFOR Bredbånd og Statsforvaltningen. Følgende organisationer, myndigheder m.v. har haft bemærkninger til vejledningen: Bornholm Regionskommune Dansk Energi Danske Regioner DI ITEK Hi3G KL Landdistrikternes Fællesråd Ringkøbing-Skjern Kommune Strand Consult TI - Teleindustrien

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014 Sag Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 16. juni 2014 Deltagere: Lasse Andersen, Gitte Bengtsson, Christian Berg, Jes Brinchmann Christensen, Bjarke M. Christensen, Christian Hannibal, Ann-Louise

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland

Bredbånd i Region Nordjylland Bilag x Bredbånd i Region Nordjylland synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse. 1. Baggrund Regeringen har en målsætning om en digital infrastruktur der sikrer alle borgere og virksomheder

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

- Case Bornholm - Vilkår for leje af kommunale arealer, der bruges til vital samfundsmæssig infrastruktur. August 2013

- Case Bornholm - Vilkår for leje af kommunale arealer, der bruges til vital samfundsmæssig infrastruktur. August 2013 - Case Bornholm - Vilkår for leje af kommunale arealer, der bruges til vital samfundsmæssig infrastruktur August 2013 Pilestraede 41-43 1112 Copenhagen K Denmark Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN Dato: 2. juli 2013 Kære borgmester Som opfølgning på borgmestermødet den 24. maj her i ministeriet vil jeg gerne udtrykke min store glæde over den positive

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.6.2012 2011/0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Retningslinjer for

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen NOTAT Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015 Sagsnr.: 15/14696 Dokumentnr.: 92973/15 Status på mobil- og bredbåndsindsatsen Vordingborg Kommune arbejder løbende for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune

Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune Statsforvaltningens brev til en advokat Wifi i Albertslund Kommune 03-02- 2015 Som advokat for Albertslund Kommune rettede du i breve af 6. maj 2013 og 10. september 2013 henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Oversigt over hørte myndigheder og organisationer

Oversigt over hørte myndigheder og organisationer 26. maj 2015 /andlon-erst Oversigt over hørte myndigheder og organisationer 2Tell ApS 3F Fagligt Fælles Forbund ACN Danmark A/S Advice Digital ApS Advokatfirmaet Bruun & Hjejle Advokat Peter Schønning

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere