BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )"

Transkript

1 DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, relationship manager eller anden professionel rådgiver. BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) Hjemsted: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg R.C.S. Luxembourg B BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund 2. BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund 3. BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund 4. BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund 5. BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund 6. BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund 7. BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund 8. BlackRock Global Funds Global Equity Fund 9. BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund 10. BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund 11. BlackRock Global Funds India Fund 12. BlackRock Global Funds Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund 13. BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund 14. BlackRock Global Funds World Resources Equity Income Fund (hver især benævnt en Afdeling og under ét Afdelingerne ) Kære Aktionær 8. februar 2013 Det meddeles herved, at der på Bestyrelsens forslag foretages en række ændringer i Afdelingerne. Alle ændringer, der er angivet i dette brev, træder i kraft den 21. marts 2013 ( Ikrafttrædelsesdatoen ) og afspejles i Selskabets Prospekt. Dette brev udgør meddelelsen herom til de Aktionærer, der berøres af ændringerne. 1. Meddelelse om vigtige afdelingsspecifikke ændringer 1.1 Ændring vedrørende Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Fund, Global SmallCap Fund og Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Ændring i definitionen af markeder under udvikling, udviklingslande og nye markeder eller lande Definitionen af markeder under udvikling, udviklingslande og nye markeder eller lande i afsnittet Investeringsformål og -politik i Prospektet præciseres, således at den bedre afspejler, hvordan emerging marketsafdelinger i Selskabet forvaltes. Da markeder under udvikling, udviklingslande og nye markeder eller lande omfatter en gruppe, der hele tiden ændrer sig, har Bestyrelsen besluttet, at det vil være hensigtsmæssigt med en bredere definition i Prospektet frem for en definition, der henviser til et specifikt indeks. Denne ændring påvirker ikke den måde, hvorpå Afdelingerne forvaltes. Den ændrede definition af markeder under udvikling, udviklingslande og nye markeder eller lande fremgår af vedhæftede bilag A. 1

2 En kort beskrivelse af investeringsformål og -politik for de Afdelinger, der henvises til i dette afsnit 1.1, fremgår af vedhæftede bilag B. 1.2 Ændring vedrørende Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Fund, Global Equity Fund, Global Equity Income Fund og Global SmallCap Fund Ændring i definitionen af udviklede markeder og udviklede lande Definitionen af udviklede markeder og udviklede lande i afsnittet Investeringsformål og -politik i Prospektet præciseres, således at den bedre afspejler, hvordan de afdelinger i Selskabet, der investerer i udviklede markeder og lande, forvaltes. Da udviklede markeder og lande omfatter en gruppe, der hele tiden ændrer sig, har Bestyrelsen besluttet, at det vil være hensigtsmæssigt med en bredere definition i Prospektet frem for en definition, der henviser til et specifikt indeks. Denne ændring påvirker ikke den måde, hvorpå Afdelingerne forvaltes. Den ændrede definition af udviklede markeder og udviklede lande fremgår af vedhæftede bilag A. En kort beskrivelse af investeringsformål og -politik for de Afdelinger, der henvises til i dette afsnit 1.2, fremgår af vedhæftede bilag B. 1.3 Emerging Markets Bond Fund Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil Afdelingen anvende en ny investeringstilgang for at forbedre strategien, så den giver en mere afbalanceret investeringsløsning for Aktionærerne vedrørende i hvor stort omfang Afdelingen kan investere i de enkelte lande. Som led i denne nye strategi erstattes Afdelingens nuværende benchmark, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global, af JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Begge indeks er benchmark for statsobligationer og obligationer af statslig karakter fra nye markeder med en vægtning på ca. 60 % investment grade obligationer og ca. 40 % højrenteobligationer. Det nuværende benchmark begrænser imidlertid ikke vægtningen af hvert enkelt land, og derfor kan indekset være domineret af nogle få lande (der f.eks. kan være stærkt forgældede og/ eller gældsafhængige lande). Bestyrelsen foreslår at skifte til et benchmark, der sætter et loft over vægtningen af hvert enkelt land for at sikre, at Afdelingens benchmark er tilstrækkelig diversificeret. Det nye benchmark, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index, sætter et loft over eksponeringen enkelt indeksland, så den højst udgør 10 % af det samlede indeks, hvilket burde medføre, at Afdelingen får et mere diversificeret benchmark. Endvidere er det nye benchmarkindeks blevet branchestandard for afdelinger af denne type og anvendes af de fleste porteføljeforvaltere. Der foretages ingen ændringer i Afdelingens overordnede risikoprofil som følge af benchmarkændringen. Denne ændring kan resultere i en mere diversificeret portefølje. Ændringen træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen. For at undgå tvivl er Bestyrelsen af den opfattelse, at den nye strategi er i overensstemmelse med Afdelingens nuværende navn, investeringsformål og -politik som anført i Prospektet, og det er derfor kun benchmarket, der ændres i Prospektet (hvor den angives i forbindelse med et risikostyringsbenchmark). Vedhæftede bilag B indeholder en kort beskrivelse af Afdelingens investeringsformål og -politik. 1.4 India Fund Fra Ikrafttrædelsesdatoen anvender Afdelingen et nyt benchmarkindeks. Det nuværende benchmark, S&P IFC Emerging Markets Investible India Index, erstattes af MSCI India Index. Benchmarkene er meget ens, men det nuværende benchmark omfatter på nuværende tidspunkt over 200 aktier, mens det nye benchmark p.t. omfatter færre end 100 aktier. Det nye benchmark har desuden en lidt højere andel large-cap aktier. Da Afdelingen blev lanceret, blev det nuværende benchmark anset for hensigtsmæssig sammenlignet med de konkurrerende afdelinger på det pågældende tidspunkt. I dag er konkurrencen bredere, og flertallet af afdelinger med fokus på Indien anvender MSCI India Index som deres benchmark. I overensstemmelse hermed er MSCI India Index efter Bestyrelsens opfattelse et mere hensigtsmæssigt benchmark for Afdelingen, og den vil forbedre investorernes muligheder for at sammenligne Afdelingens afkast med andre afdelinger med fokus på Indien. For at undgå tvivl vil ændringen af benchmarket ikke påvirke den måde, hvorpå Afdelingen forvaltes, og Aktionærerne vil ikke blive berørt af ændringen. Der sker ingen ændring i Afdelingens investeringsstrategi, portefølje eller overordnede risikoprofil. 2

3 Benchmarkændringen træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen og afspejles i det opdaterede Prospekt (hvor den angives i forbindelse med et risikostyringsbenchmark). Vedhæftede bilag B indeholder en kort beskrivelse af Afdelingens investeringsformål og -politik. 1.5 Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund (ændrer navn til Emerging Markets Local Currency Bond Fund ) Afdelingens investeringspolitik ændres for at fjerne den nuværende begrænsning for Afdelingen, der bestemmer, at Afdelingen kun må investere i fastforrentede omsættelige værdipapirer med en varighed på mindre end fem år, og at den gennemsnitlige varighed på tværs af porteføljen højst må være to år. Varighed er et mål for den tid, det i gennemsnit tager for Afdelingen at opnå afkast (både kapital og indkomst) af sine investeringer. Den ændrede investeringstilgang vil gøre det muligt for Afdelingen at investere i fastforrentede omsættelige værdipapirer med enhver varighed, og den gennemsnitlige varighed for Afdelingens portefølje forøges i overensstemmelse hermed. Dette forventes også at have den virkning at forøge Afdelingens overordnede risikoprofil, idet langfristede obligationer generelt er mere eksponeret mod renteændringer end kortfristede obligationer. Bestyrelsen er af den opfattelse, at den nye strategi vil give større investeringsmuligheder og afkastpotentiale. I forbindelse med de foretagne ændringer af Afdelingens investeringspolitik mener Bestyrelsen, at Afdelingens navn og benchmark ligeledes skal opdateres for at afspejle den nye strategi. Det nuværende benchmark, JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index, erstattes af JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Det nuværende benchmark følger det samlede afkast for pengemarkedsinstrumenter i lokal valuta fra nye markeder, mens det nye benchmark følger det samlede afkast for statsobligationer i lokal valuta fra nye markeder. Med en vækst på markedet for statsobligationer i lokal valuta, som nu tegner sig for langt over halvdelen af gældsuniverset på nye markeder, er Bestyrelsen af den opfattelse, at det nye benchmark bedre afspejler det nuværende gældsunivers på nye markeder, og således udgør et mere hensigtsmæssigt benchmark for Afdelingen. Ændringerne træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen. Alle foretagne ændringer vedrørende denne Afdeling afspejles i det opdaterede Prospekt, herunder benchmarkændringen (hvor den angives i forbindelse med et risikostyringsbenchmark). Afdelingens ændrede navn og investeringspolitik fremgår af vedhæftede bilag C. 1.6 World Resources Equity Income Fund (ændrer navn til Natural Resources Growth & Income Fund ) Ordlyden af Afdelingens investeringsformål ændres for bedre at afspejle typen af afkast fra investering i naturressourcesektoren. Afdelingens investeringsstrategi har potentiale til at skabe langsigtet kapitaltilvækst samt indkomst over gennemsnittet fra investeringerne. Den foreslåede ændring til ordlyden af Afdelingens investeringsformål vil tydeliggøre, at Afdelingens formål også er af opnå kapitaltilvækst. Der sker ingen ændring i Afdelingens investeringspolitik. I forbindelse med de foretagne ændringer af Afdelingens investeringsformål mener Bestyrelsen, at Afdelingens navn ligeledes skal opdateres. For at undgå tvivl vil disse ændringer ikke påvirke den måde, hvorpå Afdelingen forvaltes, og Aktionærerne berøres ikke af ændringerne. Der sker ingen ændring i Afdelingens investeringsstrategi eller overordnede risikoprofil, og benchmarket forbliver også uændret. Ændringerne træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen. De foretagne ændringer vedrørende denne Afdeling afspejles i det opdaterede Prospekt. Afdelingens ændrede navn og ordlyd af investeringsformålet fremgår af vedhæftede bilag C. 1.7 BGF Euro Reserve Fund og BGF US Dollar Reserve Fund (under ét BGF Reserveafdelinger ) På grund af de lave renter, der i øjeblikket ses i USA, Europa og Storbritannien, genererer BGF Reserveafdelingerne relativt lave bruttoafkast (før fradrag af udgifter). Nettoafkastet (efter fradrag af udgifter) for mange af Aktierne er på nuværende tidspunkt negativt, eller i risiko for at blive negativt, hvis de lave renter fortsætter. BlackRock har derfor besluttet, at det efter eget skøn kan give afkald på alle eller en del af administrationsgebyrerne for BGF Reserveafdelingerne med henblik på at nedbringe risikoen for, at BGF Reserveafdelingerne oplever negative nettoafkast. Selv om Afkaldet på administrationsgebyrer har til formål at undgå et negativt nettoafkast på alle Aktier i BGF Reserveafdelingerne, henledes investorernes opmærksomhed på, at afkaldet på administrationsgebyrer muligvis ikke altid er tilstrækkeligt til at undgå et negativt afkast for investorerne. For at opfylde disse mål kan størrelsen af afkaldet på administrationsgebyrer for en bestemt Aktieklasse svinge fra dag til dag, ligesom afkaldet til enhver tid kan blive bragt til ophør. 3

4 1.8 Forbedret information vedrørende Afdelingernes eksponering mod non-investment grade statsgæld Afsnittet Investment Objectives and Policies i det Prospekt, der foreligger på Ikrafttrædelsesdatoen indeholder forbedret information vedrørende Afdelingernes eksponering mod non-investment grade statsgæld. Informationen vil angive, hvilke Afdelinger der pr. prospektdatoen kan investere mere end 10 % af deres Indre Værdi i gældspapirer udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af de relevante lande, der har ratingen non-investment grade. Denne ændring i Prospektet har alene til formål at forbedre informationen og påvirker ikke den måde, hvorpå Afdelingerne forvaltes. Den forbedrede information fremgår af vedhæftede bilag D. 2. Hvad De skal foretage Dem Hvis De er Aktionær i en af ovennævnte Afdelinger, behøver De ikke foretage Dem noget, hvis De er tilfreds med ændringerne i Afdelingen/-erne. Alternativt kan De enten konvertere Deres beholdning til en anden af Selskabets Afdelinger uden beregning eller indløse Deres beholdning (i henhold til den procedure, der er angivet i Prospektet) uden beregning på et hvilket som helst tidspunkt frem til henholdsvis Ikrafttrædelsesdatoen (bemærk dog, at distributørerne kan opkræve et betinget udskudt salgsgebyr) eller en anden dato, hvor den konkrete ændring træder i kraft som angivet ovenfor. Deres konvertering gennemføres senest på Handelsdagen efter modtagelse af Deres instruktioner. De modtager indløsningsprovenuet på den tredje bankdag efter modtagelse af Deres instruktioner, forudsat at alle nødvendige betalingsinstruktioner er modtaget skriftligt, og De har fremsendt diverse identifikationspapirer. Nærmere oplysninger om de påkrævede papirer kan rekvireres ved henvendelse til det lokale Investorserviceteam. Investorer bør dog rådføre sig med deres økonomiske eller andre professionelle rådgivere om de mulige skattemæssige eller andre konsekvenser af at købe, eje, overdrage, bytte, konvertere, indløse eller på anden måde handle med Selskabets Aktier i henhold til lovgivningen i det land, hvor de er bosiddende, er statsborgere eller har hjemsted. 3. Bestyrelsens ansvar Selskabets Bestyrelse påtager sig ansvaret for dette brev og de heri indeholdte oplysninger. Efter Bestyrelsens bedste overbevisning og vurdering er oplysningerne i dette brev korrekte og ikke behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som brevet skal give (og Bestyrelsen har udvist rimelig omhu for at sikre sig, at dette er tilfældet). 4. Nyt Prospekt Alle ovennævnte ændringer afspejles i det opdaterede Prospekt, som kan rekvireres ved henvendelse til det lokale Investorserviceteam fra Ikrafttrædelsesdatoen. I det omfang det er påkrævet, offentliggøres desuden på Ikrafttrædelsesdatoen opdaterede dokumenter med central investorinformation vedrørende de berørte Afdelinger. For at undgå tvivl har ord og udtryk med stort begyndelsesbogstav i dette brev samme betydning som i Prospektet. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, bedes De kontakte det lokale Investorserviceteam på tlf.+44 (0) eller Deres lokale repræsentant. Med venlig hilsen Nicholas C. D. Hall Formand 4

5 BILAG A ÆNDRING AF DEFINITIONEN AF MARKEDER UNDER UDVIKLING, UDVIKLINGSLANDE OG NYE MARKEDER OG LANDE OG ÆNDRING AF DEFINITIONEN AF UDVIKLEDE MARKEDER OG UDVIKLEDE LANDE SOM OMTALT I AFSNIT 1.1 og 1.2 NUVÆRENDE ORDLYD I AFSNITTET INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK I PROSPEKTET } Såfremt en Afdelings investeringspolitik henviser til investering i udviklede markeder eller udviklede lande, kan Afdelingen investere i markeder eller lande, der indgår i MSCI World Index for Aktieafdelinger eller JP Morgan Government Bond Index Broad for Obligationsafdelinger. I overensstemmelse hermed er enhver henvisning til markeder under udvikling, udviklingslande eller nye markeder eller lande en henvisning til markeder eller lande, der ikke indgår i det relevante indeks. ÆNDRET ORDLYD } Såfremt der henvises til udviklede markeder eller lande, er disse typisk markeder eller lande, der på grundlag af kriterier som økonomisk velstand, udvikling, likviditet og markedstilgængelighed anses for at være mere højtudviklede eller modne markeder eller lande. De markeder og lande, der kan blive kategoriseret som udviklede for en Afdeling kan ændre sig og kan omfatte, men er ikke begrænset til, lande og regioner som Australien, Canada, Japan, New Zealand, USA og Vesteuropa. } Såfremt der henvises til markeder under udvikling, udviklingslande eller nye markeder eller lande, er disse typisk markeder i fattigere eller mindre udviklede lande, som har en lavere økonomisk udvikling og/eller kapitalmarkedsudvikling. De markeder og lande, der kan blive kategoriseret som markeder under udvikling, udviklingslande eller nye markeder eller lande, kan ændre sig og kan omfatte, men er ikke begrænset til, lande eller regioner uden for Australien, Canada, Japan, New Zealand, USA og Vesteuropa. 5

6 BILAG B AFDELINGERNES INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK Emerging Europe Fund Emerging Europe Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i nye markeder i Europa. Den kan også investere i virksomheder, der er hjemmehørende i og omkring, eller som udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i og omkring, Middelhavsområdet. Emerging Markets Bond Fund Emerging Markets Bond Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i fastforrentede omsættelige værdipapirer fra regeringer og regeringsorganer i, samt virksomheder der er hjemmehørende eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i, nye markeder. Afdelingen kan investere i hele spektret af tilgængelige værdipapirer, herunder non-investment grade. Valutarisikoen styres fleksibelt. Emerging Markets Equity Income Fund Emerging Markets Equity Income Fund søger en indkomst over gennemsnittet fra aktieinvesteringer uden at gå på kompromis med langsigtet kapitaltilvækst. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i nye markeder. Investering kan også foretages i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i udviklede markeder, der har væsentlige forretningsmæssige aktiviteter i nye markeder. Denne Afdeling udlodder indkomst uden fradrag af omkostninger. Emerging Markets Fund Emerging Markets Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i nye markeder. Investering kan også foretages i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i udviklede markeder, der har væsentlige forretningsmæssige aktiviteter i nye markeder. Global SmallCap Fund Global SmallCap Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i mindre virksomheder. Mindre virksomheder er virksomheder, som på købstidspunktet indgår i de nederste 20% af de globale aktiemarkeder efter markedsværdi. Selv om det er sandsynligt, at de fleste af Afdelingens investeringer foretages i virksomheder i udviklede markeder globalt, kan Afdelingen også investere i nye markeder rundt om i verden. Valutarisikoen styres fleksibelt. Global Equity Fund Global Equity Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier. Mindst 51% af de samlede aktiver investeres i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i udviklede markeder. Global Equity Income Fund Global Equity Income Fund søger en indkomst over gennemsnittet fra aktieinvesteringer uden at gå på kompromis med langsigtet kapitaltilvækst. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i udviklede markeder. Denne Afdeling udlodder indkomst uden fradrag af omkostninger. Valutarisikoen styres fleksibelt. Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Der henvises til bilag C. India Fund India Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i Indien. (Afdelingen kan investere via Datterselskabet). World Resources Equity Income Fund Der henvises til bilag C. 6

7 BILAG C ÆNDRING AF NAVN, INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK FOR LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND SOM OMTALT I AFSNIT 1.5 NUVÆRENDE ORDLYD I AFSNITTET INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK I PROSPEKTET Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i fastforrentede omsættelige værdipapirer i lokal valuta med en varighed på mindre end fem år, som er udstedt af regeringer og regeringsorganer i, samt virksomheder der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i, nye markeder. Den gennemsnitlige varighed er højst to år. Hele spektret af tilgængelige værdipapirer, herunder non-investment grade, kan blive anvendt. Valutarisikoen styres fleksibelt. ÆNDRET ORDLYD Emerging Markets Local Currency Bond Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i fastforrentede omsættelige værdipapirer i lokal valuta med en varighed på mindre end fem år, som er udstedt af regeringer og regeringsorganer i, samt virksomheder der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i, nye markeder. Den gennemsnitlige varighed er højst to år. Hele spektret af tilgængelige værdipapirer, herunder non-investment grade, kan blive anvendt. Valutarisikoen styres fleksibelt. ÆNDRING AF NAVN OG INVESTERINGSFORMÅL FOR WORLD RESOURCES EQUITY INCOME FUND SOM OMTALT I AFSNIT 1.6 NUVÆRENDE ORDLYD I AFSNITTET INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK I PROSPEKTET World Resources Equity Income Fund søger en indkomst over gennemsnittet fra aktieinvesteringer. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, hvis overvejende økonomiske aktiviteter er inden for naturressourcesektoren, såsom, men ikke begrænset til, virksomheder, der beskæftiger sig med minedrift, energi og landbrug. Afdelingen anvender derivater på en måde, der kan være væsentlig for investeringsformålet, for at frembringe yderligere indtægter. Afdelingen udlodder indkomst uden fradrag af omkostninger. ÆNDRET ORDLYD Natural Resources Growth & Income Fund søger at opnå kapitaltilvækst samt en indkomst over gennemsnittet fra aktieinvesteringer. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, hvis overvejende økonomiske aktiviteter er inden for naturressourcesektoren, såsom, men ikke begrænset til, virksomheder, der beskæftiger sig med minedrift, energi og landbrug. Afdelingen anvender derivater på en måde, der kan være væsentlig for investeringsformålet, for at frembringe yderligere indtægter. Afdelingen udlodder indkomst uden fradrag af omkostninger. 7

8 BILAG D FORBEDRET INFORMATION VEDRØRENDE AFDELINGERNES INVESTERINGER I NON-INVESTMENT GRADE STATSGÆLD SOM OMTALT I AFSNIT 1.8 Det forventes, at følgende Afdelinger, som det fremgår af nedenstående tabel, pr. prospektdatoen kan investere mere end 10 % af deres Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af de relevante lande, der har ratingen non-investment grade. Selvom tabellen angiver den forventede højeste eksponering mod disse lande, gøres investorerne opmærksom på, at disse tal ikke er en indikation af Afdelingernes nuværende beholdninger i disse lande, idet disse kan variere. Asian Local Bond Fund Afdelingens formål er at opnå eksponering mod det lokale obligationsmarked i Asien med undtagelse af Japan. Dette omfatter eksponering mod gældspapirer, der er udstedt af regeringer, offentlige eller lokale myndigheder i lande i Asien med undtagelse af Japan, hvoraf nogle kan have ratingen non-investment grade. Gælder kun for Indonesien og Filippinerne. Afdelingen forventes at investere mere end 10 % (men højst 35 %) af sin Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i ovennævnte lande, som pr. prospektdatoen har ratingen non-investment grade. Eksponeringen kan ændre sig med tiden på grund af markedsudviklingen samt ændringer i kredit-/investeringsratingen. Ovennævnte lande er kun medtaget som reference, og de kan ændre sig uden forudgående varsel til investorerne. Pr. prospektdatoen tegner ovennævnte landes statsobligationsmarkeder sig hver især for en væsentlig del af obligationsuniverset for nye markeder i Afdelingens benchmark, HSBC Asian Local Bond Index. Selvom denne Afdeling ikke er en indeksafdeling, tager kapitalforvalteren højde for vægtningen af værdipapirer i benchmarket ved beslutninger om investering og kan således investere mere end 10 % af Afdelingens Indre Værdi i hvert af disse lande. Asian Tiger Bond Fund Afdelingens formål er at opnå eksponering mod gældspapirer fra udstedere i de asiatiske tigerøkonomier. Dette omfatter eksponering mod gældspapirer, der er udstedt af regeringer, offentlige eller lokale myndigheder i de asiatiske tigerøkonomier, hvoraf nogle kan have ratingen non-investment grade. Gælder kun for Indonesien og Filippinerne. Afdelingen forventes at investere mere end 10 % (men højst 35 %) af sin Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af ovennævnte lande, som pr. prospektdatoen har ratingen non-investment grade. Eksponeringen kan ændre sig med tiden på grund af markedsudviklingen samt ændringer i kredit-/investeringsratingen. Ovennævnte lande er kun medtaget som reference, og de kan ændre sig uden forudgående varsel til investorerne. Pr. prospektdatoen tegner ovennævnte landes statsobligationsmarkeder sig hver især for en væsentlig del af obligationsuniverset for nye markeder i Afdelingens benchmark, JP Morgan Asian Credit Index. Selvom denne Afdeling ikke er en indeksafdeling, tager kapitalforvalteren højde for vægtningen af værdipapirer i benchmarket ved beslutninger om investering og kan således investere mere end 10 % af Afdelingens Indre Værdi i hvert af disse lande. Emerging Markets Bond Fund Afdelingens formål er at opnå eksponering mod gældspapirer, der er udstedt af regeringer, offentlige eller lokale myndigheder i nye markeder, der i sagens natur har større sandsynlighed for at få ratingen non-investment grade end udviklede markeder. Gælder kun for Indonesien, Filippinerne, Tyrkiet, Ukraine og Venezuela. Afdelingen forventes at investere mere end 10 % (men højst 20 %) af sin Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af ovennævnte lande, som pr. prospektdatoen har ratingen non-investment grade. Eksponeringen kan ændre sig med tiden på grund af markedsudviklingen samt ændringer i kredit-/investeringsrating. Ovennævnte lande er kun medtaget som reference, og de kan ændre sig uden forudgående varsel til investorerne. Gælder kun for Indonesien, Filippinerne, Tyrkiet og Venezuela Pr. prospektdatoen tegner ovennævnte landes statsobligationsmarkeder sig hver især for en væsentlig del af obligationsuniverset for nye markeder i Afdelingens benchmark, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global.* Selvom denne Afdeling ikke er en indeksafdeling, tager kapitalforvalteren højde for vægtningen af værdipapirer i benchmarket ved beslutninger om investering og kan således investere mere end 10 % af Afdelingens Indre Værdi i hvert af disse lande. Gælder for Ukraine Kapitalforvalteren kan skønne, at det er i investorernes interesse at besidde mere end 10 % gældspapirer, der er udstedt af den ukrainske regering, hvis forholdene på det ukrainske obligationsmarked skulle vise sig at være økonomisk, f.eks. på grund af forøget forventet efterspørgsel efter ukrainske statsobligationer som følge af positive nye ratings. * Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil Afdelingens benchmark være JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Henvisninger i dette afsnit til benchmarket gælder for begge benchmarks. 8

9 BILAG D Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund* Afdelingens formål er at opnå eksponering mod gældspapirer, der er udstedt af regeringer, offentlige eller lokale myndigheder i nye markeder, der i sagens natur har større sandsynlighed for at få ratingen non-investment grade end udviklede markeder. Gælder kun for Ungarn, Indonesien og Tyrkiet. Afdelingen forventes at investere mere end 10 % (men højst 20 %) af sin Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af ovennævnte lande, som pr. prospektdatoen har ratingen non-investment grade. Eksponeringen kan ændre sig med tiden på grund af markedsudviklingen samt ændringer i kredit-/investeringsrating. Ovennævnte lande er kun medtaget som reference, og de kan ændre sig uden forudgående varsel til investorerne. Pr. prospektdatoen tegner ovennævnte landes statsobligationsmarkeder sig hver især for en væsentlig del af obligationsuniverset for nye markeder i Afdelingens benchmark, JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index. # Selvom denne Afdeling ikke er en indeksafdeling, tager kapitalforvalteren højde for vægtningen af værdipapirer i benchmarket ved beslutninger om investering og kan således investere mere end 10 % af Afdelingens Indre Værdi i hvert af disse lande. * Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil Afdelingens navn være Emerging Markets Local Currency Bond Fund. # Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil Afdelingens benchmark være JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Henvisninger i dette afsnit til benchmarket gælder for begge benchmarks. Det forventes ikke, at nogen af Afdelingerne bortset fra som anført i ovenstående tabel vil investere mere end 10 % af deres Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i noget enkelt land, der har ratingen non-investment grade pr. prospektdatoen. Såfremt de gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringen i et land, som en Afdeling investerer i, nedjusteres til non-investment grade efter prospektdatoen, kan den pågældende Afdeling med forbehold for investeringsformål og -politik investere mere end 10 % af sin Indre Værdi i de pågældende værdipapirer, og ovenstående tabel opdateres i overensstemmelse hermed ved næste opdatering af Prospektet. PRISMA 12/1341 BGF PRO SHL DAN 0213

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Meddelelse til indehavere af investeringsbeviser i Danske Invest Kære investeringsbevisindehaver Luxembourg, 13 Marts

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98.

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98. GLOBAL GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere ændringer.

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND EMERGING LEADERS GROWTH FUND en afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fællesprospekt for 17 afdelinger Indhold Afsnit I - Foreningen... 2 Afsnit II - Afdelingerne... 4 Obligationsafdelinger... 5 Afdeling 7 Korte Obligationer...

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? Tag del i det globale ejendomsmarked Med udgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 www.standardlifeinvestments.com Forenklet prospekt Standard Life Investments Global SICAV

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND A-USD 31 AUGUST 2015

PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND A-USD 31 AUGUST 2015 PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND AUSD Tilgang og stil Fonden forvaltes ud fra en teammetode, der har til formål gennem aktivklasse og allokeringsvalget at tilføre værdi set i forhold til et sammensat

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

GLOBAL INCOME FUND A-ACC-USD 31 AUGUST 2015

GLOBAL INCOME FUND A-ACC-USD 31 AUGUST 2015 GLOBAL INCOME FUND AACCUSD 31 AUGUST 2015 Tilgang og stil Fonden investerer hovedsageligt i højtydende investment gradeerhvervsobligationer. Med det globale sæt af muligheder kan porteføljeforvalteren

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest Prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fælles prospekt for 39 afdelinger, herunder afdelingerne Mix Lav Risiko, Mix Mellem Risiko og Mix Høj Risiko, der har indledende tegningsperiode 11. maj 2015

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger Prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fælles prospekt for 35 afdelinger Indhold AFSNIT I FORENINGEN... 4 AFSNIT II AFDELINGERNE... 8 2.3 Obligationsafdelinger... 11 Risikofaktorer ved investering

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2. halvår 2014 Offentliggjort 24. juni 2014 HOVEDPUNKTER 2. HALVÅR 2014 Strategien for statsgældspolitikken i 2. halvår 2014 kan opsummeres i følgende

Læs mere

stedet hvor kunden er i centrum Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år.

stedet hvor kunden er i centrum Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år. Lillebølle bank A/S stedet hvor kunden er i centrum Kundeprofil. Senest opdateret den 2. november 2007. Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år. KH og GH

Læs mere