BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )"

Transkript

1 DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, relationship manager eller anden professionel rådgiver. BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) Hjemsted: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg R.C.S. Luxembourg B BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund 2. BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund 3. BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund 4. BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund 5. BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund 6. BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund 7. BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund 8. BlackRock Global Funds Global Equity Fund 9. BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund 10. BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund 11. BlackRock Global Funds India Fund 12. BlackRock Global Funds Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund 13. BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund 14. BlackRock Global Funds World Resources Equity Income Fund (hver især benævnt en Afdeling og under ét Afdelingerne ) Kære Aktionær 8. februar 2013 Det meddeles herved, at der på Bestyrelsens forslag foretages en række ændringer i Afdelingerne. Alle ændringer, der er angivet i dette brev, træder i kraft den 21. marts 2013 ( Ikrafttrædelsesdatoen ) og afspejles i Selskabets Prospekt. Dette brev udgør meddelelsen herom til de Aktionærer, der berøres af ændringerne. 1. Meddelelse om vigtige afdelingsspecifikke ændringer 1.1 Ændring vedrørende Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Fund, Global SmallCap Fund og Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Ændring i definitionen af markeder under udvikling, udviklingslande og nye markeder eller lande Definitionen af markeder under udvikling, udviklingslande og nye markeder eller lande i afsnittet Investeringsformål og -politik i Prospektet præciseres, således at den bedre afspejler, hvordan emerging marketsafdelinger i Selskabet forvaltes. Da markeder under udvikling, udviklingslande og nye markeder eller lande omfatter en gruppe, der hele tiden ændrer sig, har Bestyrelsen besluttet, at det vil være hensigtsmæssigt med en bredere definition i Prospektet frem for en definition, der henviser til et specifikt indeks. Denne ændring påvirker ikke den måde, hvorpå Afdelingerne forvaltes. Den ændrede definition af markeder under udvikling, udviklingslande og nye markeder eller lande fremgår af vedhæftede bilag A. 1

2 En kort beskrivelse af investeringsformål og -politik for de Afdelinger, der henvises til i dette afsnit 1.1, fremgår af vedhæftede bilag B. 1.2 Ændring vedrørende Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Fund, Global Equity Fund, Global Equity Income Fund og Global SmallCap Fund Ændring i definitionen af udviklede markeder og udviklede lande Definitionen af udviklede markeder og udviklede lande i afsnittet Investeringsformål og -politik i Prospektet præciseres, således at den bedre afspejler, hvordan de afdelinger i Selskabet, der investerer i udviklede markeder og lande, forvaltes. Da udviklede markeder og lande omfatter en gruppe, der hele tiden ændrer sig, har Bestyrelsen besluttet, at det vil være hensigtsmæssigt med en bredere definition i Prospektet frem for en definition, der henviser til et specifikt indeks. Denne ændring påvirker ikke den måde, hvorpå Afdelingerne forvaltes. Den ændrede definition af udviklede markeder og udviklede lande fremgår af vedhæftede bilag A. En kort beskrivelse af investeringsformål og -politik for de Afdelinger, der henvises til i dette afsnit 1.2, fremgår af vedhæftede bilag B. 1.3 Emerging Markets Bond Fund Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil Afdelingen anvende en ny investeringstilgang for at forbedre strategien, så den giver en mere afbalanceret investeringsløsning for Aktionærerne vedrørende i hvor stort omfang Afdelingen kan investere i de enkelte lande. Som led i denne nye strategi erstattes Afdelingens nuværende benchmark, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global, af JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Begge indeks er benchmark for statsobligationer og obligationer af statslig karakter fra nye markeder med en vægtning på ca. 60 % investment grade obligationer og ca. 40 % højrenteobligationer. Det nuværende benchmark begrænser imidlertid ikke vægtningen af hvert enkelt land, og derfor kan indekset være domineret af nogle få lande (der f.eks. kan være stærkt forgældede og/ eller gældsafhængige lande). Bestyrelsen foreslår at skifte til et benchmark, der sætter et loft over vægtningen af hvert enkelt land for at sikre, at Afdelingens benchmark er tilstrækkelig diversificeret. Det nye benchmark, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index, sætter et loft over eksponeringen enkelt indeksland, så den højst udgør 10 % af det samlede indeks, hvilket burde medføre, at Afdelingen får et mere diversificeret benchmark. Endvidere er det nye benchmarkindeks blevet branchestandard for afdelinger af denne type og anvendes af de fleste porteføljeforvaltere. Der foretages ingen ændringer i Afdelingens overordnede risikoprofil som følge af benchmarkændringen. Denne ændring kan resultere i en mere diversificeret portefølje. Ændringen træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen. For at undgå tvivl er Bestyrelsen af den opfattelse, at den nye strategi er i overensstemmelse med Afdelingens nuværende navn, investeringsformål og -politik som anført i Prospektet, og det er derfor kun benchmarket, der ændres i Prospektet (hvor den angives i forbindelse med et risikostyringsbenchmark). Vedhæftede bilag B indeholder en kort beskrivelse af Afdelingens investeringsformål og -politik. 1.4 India Fund Fra Ikrafttrædelsesdatoen anvender Afdelingen et nyt benchmarkindeks. Det nuværende benchmark, S&P IFC Emerging Markets Investible India Index, erstattes af MSCI India Index. Benchmarkene er meget ens, men det nuværende benchmark omfatter på nuværende tidspunkt over 200 aktier, mens det nye benchmark p.t. omfatter færre end 100 aktier. Det nye benchmark har desuden en lidt højere andel large-cap aktier. Da Afdelingen blev lanceret, blev det nuværende benchmark anset for hensigtsmæssig sammenlignet med de konkurrerende afdelinger på det pågældende tidspunkt. I dag er konkurrencen bredere, og flertallet af afdelinger med fokus på Indien anvender MSCI India Index som deres benchmark. I overensstemmelse hermed er MSCI India Index efter Bestyrelsens opfattelse et mere hensigtsmæssigt benchmark for Afdelingen, og den vil forbedre investorernes muligheder for at sammenligne Afdelingens afkast med andre afdelinger med fokus på Indien. For at undgå tvivl vil ændringen af benchmarket ikke påvirke den måde, hvorpå Afdelingen forvaltes, og Aktionærerne vil ikke blive berørt af ændringen. Der sker ingen ændring i Afdelingens investeringsstrategi, portefølje eller overordnede risikoprofil. 2

3 Benchmarkændringen træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen og afspejles i det opdaterede Prospekt (hvor den angives i forbindelse med et risikostyringsbenchmark). Vedhæftede bilag B indeholder en kort beskrivelse af Afdelingens investeringsformål og -politik. 1.5 Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund (ændrer navn til Emerging Markets Local Currency Bond Fund ) Afdelingens investeringspolitik ændres for at fjerne den nuværende begrænsning for Afdelingen, der bestemmer, at Afdelingen kun må investere i fastforrentede omsættelige værdipapirer med en varighed på mindre end fem år, og at den gennemsnitlige varighed på tværs af porteføljen højst må være to år. Varighed er et mål for den tid, det i gennemsnit tager for Afdelingen at opnå afkast (både kapital og indkomst) af sine investeringer. Den ændrede investeringstilgang vil gøre det muligt for Afdelingen at investere i fastforrentede omsættelige værdipapirer med enhver varighed, og den gennemsnitlige varighed for Afdelingens portefølje forøges i overensstemmelse hermed. Dette forventes også at have den virkning at forøge Afdelingens overordnede risikoprofil, idet langfristede obligationer generelt er mere eksponeret mod renteændringer end kortfristede obligationer. Bestyrelsen er af den opfattelse, at den nye strategi vil give større investeringsmuligheder og afkastpotentiale. I forbindelse med de foretagne ændringer af Afdelingens investeringspolitik mener Bestyrelsen, at Afdelingens navn og benchmark ligeledes skal opdateres for at afspejle den nye strategi. Det nuværende benchmark, JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index, erstattes af JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Det nuværende benchmark følger det samlede afkast for pengemarkedsinstrumenter i lokal valuta fra nye markeder, mens det nye benchmark følger det samlede afkast for statsobligationer i lokal valuta fra nye markeder. Med en vækst på markedet for statsobligationer i lokal valuta, som nu tegner sig for langt over halvdelen af gældsuniverset på nye markeder, er Bestyrelsen af den opfattelse, at det nye benchmark bedre afspejler det nuværende gældsunivers på nye markeder, og således udgør et mere hensigtsmæssigt benchmark for Afdelingen. Ændringerne træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen. Alle foretagne ændringer vedrørende denne Afdeling afspejles i det opdaterede Prospekt, herunder benchmarkændringen (hvor den angives i forbindelse med et risikostyringsbenchmark). Afdelingens ændrede navn og investeringspolitik fremgår af vedhæftede bilag C. 1.6 World Resources Equity Income Fund (ændrer navn til Natural Resources Growth & Income Fund ) Ordlyden af Afdelingens investeringsformål ændres for bedre at afspejle typen af afkast fra investering i naturressourcesektoren. Afdelingens investeringsstrategi har potentiale til at skabe langsigtet kapitaltilvækst samt indkomst over gennemsnittet fra investeringerne. Den foreslåede ændring til ordlyden af Afdelingens investeringsformål vil tydeliggøre, at Afdelingens formål også er af opnå kapitaltilvækst. Der sker ingen ændring i Afdelingens investeringspolitik. I forbindelse med de foretagne ændringer af Afdelingens investeringsformål mener Bestyrelsen, at Afdelingens navn ligeledes skal opdateres. For at undgå tvivl vil disse ændringer ikke påvirke den måde, hvorpå Afdelingen forvaltes, og Aktionærerne berøres ikke af ændringerne. Der sker ingen ændring i Afdelingens investeringsstrategi eller overordnede risikoprofil, og benchmarket forbliver også uændret. Ændringerne træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen. De foretagne ændringer vedrørende denne Afdeling afspejles i det opdaterede Prospekt. Afdelingens ændrede navn og ordlyd af investeringsformålet fremgår af vedhæftede bilag C. 1.7 BGF Euro Reserve Fund og BGF US Dollar Reserve Fund (under ét BGF Reserveafdelinger ) På grund af de lave renter, der i øjeblikket ses i USA, Europa og Storbritannien, genererer BGF Reserveafdelingerne relativt lave bruttoafkast (før fradrag af udgifter). Nettoafkastet (efter fradrag af udgifter) for mange af Aktierne er på nuværende tidspunkt negativt, eller i risiko for at blive negativt, hvis de lave renter fortsætter. BlackRock har derfor besluttet, at det efter eget skøn kan give afkald på alle eller en del af administrationsgebyrerne for BGF Reserveafdelingerne med henblik på at nedbringe risikoen for, at BGF Reserveafdelingerne oplever negative nettoafkast. Selv om Afkaldet på administrationsgebyrer har til formål at undgå et negativt nettoafkast på alle Aktier i BGF Reserveafdelingerne, henledes investorernes opmærksomhed på, at afkaldet på administrationsgebyrer muligvis ikke altid er tilstrækkeligt til at undgå et negativt afkast for investorerne. For at opfylde disse mål kan størrelsen af afkaldet på administrationsgebyrer for en bestemt Aktieklasse svinge fra dag til dag, ligesom afkaldet til enhver tid kan blive bragt til ophør. 3

4 1.8 Forbedret information vedrørende Afdelingernes eksponering mod non-investment grade statsgæld Afsnittet Investment Objectives and Policies i det Prospekt, der foreligger på Ikrafttrædelsesdatoen indeholder forbedret information vedrørende Afdelingernes eksponering mod non-investment grade statsgæld. Informationen vil angive, hvilke Afdelinger der pr. prospektdatoen kan investere mere end 10 % af deres Indre Værdi i gældspapirer udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af de relevante lande, der har ratingen non-investment grade. Denne ændring i Prospektet har alene til formål at forbedre informationen og påvirker ikke den måde, hvorpå Afdelingerne forvaltes. Den forbedrede information fremgår af vedhæftede bilag D. 2. Hvad De skal foretage Dem Hvis De er Aktionær i en af ovennævnte Afdelinger, behøver De ikke foretage Dem noget, hvis De er tilfreds med ændringerne i Afdelingen/-erne. Alternativt kan De enten konvertere Deres beholdning til en anden af Selskabets Afdelinger uden beregning eller indløse Deres beholdning (i henhold til den procedure, der er angivet i Prospektet) uden beregning på et hvilket som helst tidspunkt frem til henholdsvis Ikrafttrædelsesdatoen (bemærk dog, at distributørerne kan opkræve et betinget udskudt salgsgebyr) eller en anden dato, hvor den konkrete ændring træder i kraft som angivet ovenfor. Deres konvertering gennemføres senest på Handelsdagen efter modtagelse af Deres instruktioner. De modtager indløsningsprovenuet på den tredje bankdag efter modtagelse af Deres instruktioner, forudsat at alle nødvendige betalingsinstruktioner er modtaget skriftligt, og De har fremsendt diverse identifikationspapirer. Nærmere oplysninger om de påkrævede papirer kan rekvireres ved henvendelse til det lokale Investorserviceteam. Investorer bør dog rådføre sig med deres økonomiske eller andre professionelle rådgivere om de mulige skattemæssige eller andre konsekvenser af at købe, eje, overdrage, bytte, konvertere, indløse eller på anden måde handle med Selskabets Aktier i henhold til lovgivningen i det land, hvor de er bosiddende, er statsborgere eller har hjemsted. 3. Bestyrelsens ansvar Selskabets Bestyrelse påtager sig ansvaret for dette brev og de heri indeholdte oplysninger. Efter Bestyrelsens bedste overbevisning og vurdering er oplysningerne i dette brev korrekte og ikke behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som brevet skal give (og Bestyrelsen har udvist rimelig omhu for at sikre sig, at dette er tilfældet). 4. Nyt Prospekt Alle ovennævnte ændringer afspejles i det opdaterede Prospekt, som kan rekvireres ved henvendelse til det lokale Investorserviceteam fra Ikrafttrædelsesdatoen. I det omfang det er påkrævet, offentliggøres desuden på Ikrafttrædelsesdatoen opdaterede dokumenter med central investorinformation vedrørende de berørte Afdelinger. For at undgå tvivl har ord og udtryk med stort begyndelsesbogstav i dette brev samme betydning som i Prospektet. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, bedes De kontakte det lokale Investorserviceteam på tlf.+44 (0) eller Deres lokale repræsentant. Med venlig hilsen Nicholas C. D. Hall Formand 4

5 BILAG A ÆNDRING AF DEFINITIONEN AF MARKEDER UNDER UDVIKLING, UDVIKLINGSLANDE OG NYE MARKEDER OG LANDE OG ÆNDRING AF DEFINITIONEN AF UDVIKLEDE MARKEDER OG UDVIKLEDE LANDE SOM OMTALT I AFSNIT 1.1 og 1.2 NUVÆRENDE ORDLYD I AFSNITTET INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK I PROSPEKTET } Såfremt en Afdelings investeringspolitik henviser til investering i udviklede markeder eller udviklede lande, kan Afdelingen investere i markeder eller lande, der indgår i MSCI World Index for Aktieafdelinger eller JP Morgan Government Bond Index Broad for Obligationsafdelinger. I overensstemmelse hermed er enhver henvisning til markeder under udvikling, udviklingslande eller nye markeder eller lande en henvisning til markeder eller lande, der ikke indgår i det relevante indeks. ÆNDRET ORDLYD } Såfremt der henvises til udviklede markeder eller lande, er disse typisk markeder eller lande, der på grundlag af kriterier som økonomisk velstand, udvikling, likviditet og markedstilgængelighed anses for at være mere højtudviklede eller modne markeder eller lande. De markeder og lande, der kan blive kategoriseret som udviklede for en Afdeling kan ændre sig og kan omfatte, men er ikke begrænset til, lande og regioner som Australien, Canada, Japan, New Zealand, USA og Vesteuropa. } Såfremt der henvises til markeder under udvikling, udviklingslande eller nye markeder eller lande, er disse typisk markeder i fattigere eller mindre udviklede lande, som har en lavere økonomisk udvikling og/eller kapitalmarkedsudvikling. De markeder og lande, der kan blive kategoriseret som markeder under udvikling, udviklingslande eller nye markeder eller lande, kan ændre sig og kan omfatte, men er ikke begrænset til, lande eller regioner uden for Australien, Canada, Japan, New Zealand, USA og Vesteuropa. 5

6 BILAG B AFDELINGERNES INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK Emerging Europe Fund Emerging Europe Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i nye markeder i Europa. Den kan også investere i virksomheder, der er hjemmehørende i og omkring, eller som udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i og omkring, Middelhavsområdet. Emerging Markets Bond Fund Emerging Markets Bond Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i fastforrentede omsættelige værdipapirer fra regeringer og regeringsorganer i, samt virksomheder der er hjemmehørende eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i, nye markeder. Afdelingen kan investere i hele spektret af tilgængelige værdipapirer, herunder non-investment grade. Valutarisikoen styres fleksibelt. Emerging Markets Equity Income Fund Emerging Markets Equity Income Fund søger en indkomst over gennemsnittet fra aktieinvesteringer uden at gå på kompromis med langsigtet kapitaltilvækst. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i nye markeder. Investering kan også foretages i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i udviklede markeder, der har væsentlige forretningsmæssige aktiviteter i nye markeder. Denne Afdeling udlodder indkomst uden fradrag af omkostninger. Emerging Markets Fund Emerging Markets Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i nye markeder. Investering kan også foretages i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i udviklede markeder, der har væsentlige forretningsmæssige aktiviteter i nye markeder. Global SmallCap Fund Global SmallCap Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i mindre virksomheder. Mindre virksomheder er virksomheder, som på købstidspunktet indgår i de nederste 20% af de globale aktiemarkeder efter markedsværdi. Selv om det er sandsynligt, at de fleste af Afdelingens investeringer foretages i virksomheder i udviklede markeder globalt, kan Afdelingen også investere i nye markeder rundt om i verden. Valutarisikoen styres fleksibelt. Global Equity Fund Global Equity Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier. Mindst 51% af de samlede aktiver investeres i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i udviklede markeder. Global Equity Income Fund Global Equity Income Fund søger en indkomst over gennemsnittet fra aktieinvesteringer uden at gå på kompromis med langsigtet kapitaltilvækst. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i udviklede markeder. Denne Afdeling udlodder indkomst uden fradrag af omkostninger. Valutarisikoen styres fleksibelt. Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Der henvises til bilag C. India Fund India Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i Indien. (Afdelingen kan investere via Datterselskabet). World Resources Equity Income Fund Der henvises til bilag C. 6

7 BILAG C ÆNDRING AF NAVN, INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK FOR LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND SOM OMTALT I AFSNIT 1.5 NUVÆRENDE ORDLYD I AFSNITTET INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK I PROSPEKTET Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i fastforrentede omsættelige værdipapirer i lokal valuta med en varighed på mindre end fem år, som er udstedt af regeringer og regeringsorganer i, samt virksomheder der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i, nye markeder. Den gennemsnitlige varighed er højst to år. Hele spektret af tilgængelige værdipapirer, herunder non-investment grade, kan blive anvendt. Valutarisikoen styres fleksibelt. ÆNDRET ORDLYD Emerging Markets Local Currency Bond Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i fastforrentede omsættelige værdipapirer i lokal valuta med en varighed på mindre end fem år, som er udstedt af regeringer og regeringsorganer i, samt virksomheder der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i, nye markeder. Den gennemsnitlige varighed er højst to år. Hele spektret af tilgængelige værdipapirer, herunder non-investment grade, kan blive anvendt. Valutarisikoen styres fleksibelt. ÆNDRING AF NAVN OG INVESTERINGSFORMÅL FOR WORLD RESOURCES EQUITY INCOME FUND SOM OMTALT I AFSNIT 1.6 NUVÆRENDE ORDLYD I AFSNITTET INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK I PROSPEKTET World Resources Equity Income Fund søger en indkomst over gennemsnittet fra aktieinvesteringer. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, hvis overvejende økonomiske aktiviteter er inden for naturressourcesektoren, såsom, men ikke begrænset til, virksomheder, der beskæftiger sig med minedrift, energi og landbrug. Afdelingen anvender derivater på en måde, der kan være væsentlig for investeringsformålet, for at frembringe yderligere indtægter. Afdelingen udlodder indkomst uden fradrag af omkostninger. ÆNDRET ORDLYD Natural Resources Growth & Income Fund søger at opnå kapitaltilvækst samt en indkomst over gennemsnittet fra aktieinvesteringer. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, hvis overvejende økonomiske aktiviteter er inden for naturressourcesektoren, såsom, men ikke begrænset til, virksomheder, der beskæftiger sig med minedrift, energi og landbrug. Afdelingen anvender derivater på en måde, der kan være væsentlig for investeringsformålet, for at frembringe yderligere indtægter. Afdelingen udlodder indkomst uden fradrag af omkostninger. 7

8 BILAG D FORBEDRET INFORMATION VEDRØRENDE AFDELINGERNES INVESTERINGER I NON-INVESTMENT GRADE STATSGÆLD SOM OMTALT I AFSNIT 1.8 Det forventes, at følgende Afdelinger, som det fremgår af nedenstående tabel, pr. prospektdatoen kan investere mere end 10 % af deres Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af de relevante lande, der har ratingen non-investment grade. Selvom tabellen angiver den forventede højeste eksponering mod disse lande, gøres investorerne opmærksom på, at disse tal ikke er en indikation af Afdelingernes nuværende beholdninger i disse lande, idet disse kan variere. Asian Local Bond Fund Afdelingens formål er at opnå eksponering mod det lokale obligationsmarked i Asien med undtagelse af Japan. Dette omfatter eksponering mod gældspapirer, der er udstedt af regeringer, offentlige eller lokale myndigheder i lande i Asien med undtagelse af Japan, hvoraf nogle kan have ratingen non-investment grade. Gælder kun for Indonesien og Filippinerne. Afdelingen forventes at investere mere end 10 % (men højst 35 %) af sin Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i ovennævnte lande, som pr. prospektdatoen har ratingen non-investment grade. Eksponeringen kan ændre sig med tiden på grund af markedsudviklingen samt ændringer i kredit-/investeringsratingen. Ovennævnte lande er kun medtaget som reference, og de kan ændre sig uden forudgående varsel til investorerne. Pr. prospektdatoen tegner ovennævnte landes statsobligationsmarkeder sig hver især for en væsentlig del af obligationsuniverset for nye markeder i Afdelingens benchmark, HSBC Asian Local Bond Index. Selvom denne Afdeling ikke er en indeksafdeling, tager kapitalforvalteren højde for vægtningen af værdipapirer i benchmarket ved beslutninger om investering og kan således investere mere end 10 % af Afdelingens Indre Værdi i hvert af disse lande. Asian Tiger Bond Fund Afdelingens formål er at opnå eksponering mod gældspapirer fra udstedere i de asiatiske tigerøkonomier. Dette omfatter eksponering mod gældspapirer, der er udstedt af regeringer, offentlige eller lokale myndigheder i de asiatiske tigerøkonomier, hvoraf nogle kan have ratingen non-investment grade. Gælder kun for Indonesien og Filippinerne. Afdelingen forventes at investere mere end 10 % (men højst 35 %) af sin Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af ovennævnte lande, som pr. prospektdatoen har ratingen non-investment grade. Eksponeringen kan ændre sig med tiden på grund af markedsudviklingen samt ændringer i kredit-/investeringsratingen. Ovennævnte lande er kun medtaget som reference, og de kan ændre sig uden forudgående varsel til investorerne. Pr. prospektdatoen tegner ovennævnte landes statsobligationsmarkeder sig hver især for en væsentlig del af obligationsuniverset for nye markeder i Afdelingens benchmark, JP Morgan Asian Credit Index. Selvom denne Afdeling ikke er en indeksafdeling, tager kapitalforvalteren højde for vægtningen af værdipapirer i benchmarket ved beslutninger om investering og kan således investere mere end 10 % af Afdelingens Indre Værdi i hvert af disse lande. Emerging Markets Bond Fund Afdelingens formål er at opnå eksponering mod gældspapirer, der er udstedt af regeringer, offentlige eller lokale myndigheder i nye markeder, der i sagens natur har større sandsynlighed for at få ratingen non-investment grade end udviklede markeder. Gælder kun for Indonesien, Filippinerne, Tyrkiet, Ukraine og Venezuela. Afdelingen forventes at investere mere end 10 % (men højst 20 %) af sin Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af ovennævnte lande, som pr. prospektdatoen har ratingen non-investment grade. Eksponeringen kan ændre sig med tiden på grund af markedsudviklingen samt ændringer i kredit-/investeringsrating. Ovennævnte lande er kun medtaget som reference, og de kan ændre sig uden forudgående varsel til investorerne. Gælder kun for Indonesien, Filippinerne, Tyrkiet og Venezuela Pr. prospektdatoen tegner ovennævnte landes statsobligationsmarkeder sig hver især for en væsentlig del af obligationsuniverset for nye markeder i Afdelingens benchmark, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global.* Selvom denne Afdeling ikke er en indeksafdeling, tager kapitalforvalteren højde for vægtningen af værdipapirer i benchmarket ved beslutninger om investering og kan således investere mere end 10 % af Afdelingens Indre Værdi i hvert af disse lande. Gælder for Ukraine Kapitalforvalteren kan skønne, at det er i investorernes interesse at besidde mere end 10 % gældspapirer, der er udstedt af den ukrainske regering, hvis forholdene på det ukrainske obligationsmarked skulle vise sig at være økonomisk, f.eks. på grund af forøget forventet efterspørgsel efter ukrainske statsobligationer som følge af positive nye ratings. * Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil Afdelingens benchmark være JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Henvisninger i dette afsnit til benchmarket gælder for begge benchmarks. 8

9 BILAG D Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund* Afdelingens formål er at opnå eksponering mod gældspapirer, der er udstedt af regeringer, offentlige eller lokale myndigheder i nye markeder, der i sagens natur har større sandsynlighed for at få ratingen non-investment grade end udviklede markeder. Gælder kun for Ungarn, Indonesien og Tyrkiet. Afdelingen forventes at investere mere end 10 % (men højst 20 %) af sin Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af ovennævnte lande, som pr. prospektdatoen har ratingen non-investment grade. Eksponeringen kan ændre sig med tiden på grund af markedsudviklingen samt ændringer i kredit-/investeringsrating. Ovennævnte lande er kun medtaget som reference, og de kan ændre sig uden forudgående varsel til investorerne. Pr. prospektdatoen tegner ovennævnte landes statsobligationsmarkeder sig hver især for en væsentlig del af obligationsuniverset for nye markeder i Afdelingens benchmark, JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index. # Selvom denne Afdeling ikke er en indeksafdeling, tager kapitalforvalteren højde for vægtningen af værdipapirer i benchmarket ved beslutninger om investering og kan således investere mere end 10 % af Afdelingens Indre Værdi i hvert af disse lande. * Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil Afdelingens navn være Emerging Markets Local Currency Bond Fund. # Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil Afdelingens benchmark være JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Henvisninger i dette afsnit til benchmarket gælder for begge benchmarks. Det forventes ikke, at nogen af Afdelingerne bortset fra som anført i ovenstående tabel vil investere mere end 10 % af deres Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i noget enkelt land, der har ratingen non-investment grade pr. prospektdatoen. Såfremt de gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringen i et land, som en Afdeling investerer i, nedjusteres til non-investment grade efter prospektdatoen, kan den pågældende Afdeling med forbehold for investeringsformål og -politik investere mere end 10 % af sin Indre Værdi i de pågældende værdipapirer, og ovenstående tabel opdateres i overensstemmelse hermed ved næste opdatering af Prospektet. PRISMA 12/1341 BGF PRO SHL DAN 0213

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares

Læs mere

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OG Fund Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 Brazilian Equity Fund og Fund, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Fund OG Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 European Opportunity Fund og, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge aktiverne og passiverne i Fund

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest FORENKLET PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest December 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Forenklet prospekt November 2009. Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC

Forenklet prospekt November 2009. Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Forenklet prospekt November 2009 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 1 Indhold Bilag Baggrundsoplysninger 2 Investeringsoplysninger vedrørende Afdelingerne

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Meddelelse til indehavere af investeringsbeviser i Danske Invest Kære investeringsbevisindehaver Luxembourg, 13 Marts

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 25. maj 2009 kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og afdelinger heraf, samt specialforeninger: Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, advokat, revisor eller anden professionel rådgiver. ishares

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto. Puljekontoen er en underkonto til pensionshovedkontoen,

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Registreringsnummer... 4 3. Formål... 4 4. Generelt for

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers

Generalforsamling. Investeringsforeningen Sparinvest. 27. marts 2012, Randers Generalforsamling Investeringsforeningen Sparinvest 27. marts 2012, Randers Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta. Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene.

Investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta. Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene. Investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta Ta ud på de nye markeder og få valuta for pengene Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta Ta ud på de nye markeder og få valuta for

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98.

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98. GLOBAL GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere ændringer.

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT SALGSPROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere