BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )"

Transkript

1 DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, relationship manager eller anden professionel rådgiver. BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) Hjemsted: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg R.C.S. Luxembourg B BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund 2. BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund 3. BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund 4. BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund 5. BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund 6. BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund 7. BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund 8. BlackRock Global Funds Global Equity Fund 9. BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund 10. BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund 11. BlackRock Global Funds India Fund 12. BlackRock Global Funds Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund 13. BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund 14. BlackRock Global Funds World Resources Equity Income Fund (hver især benævnt en Afdeling og under ét Afdelingerne ) Kære Aktionær 8. februar 2013 Det meddeles herved, at der på Bestyrelsens forslag foretages en række ændringer i Afdelingerne. Alle ændringer, der er angivet i dette brev, træder i kraft den 21. marts 2013 ( Ikrafttrædelsesdatoen ) og afspejles i Selskabets Prospekt. Dette brev udgør meddelelsen herom til de Aktionærer, der berøres af ændringerne. 1. Meddelelse om vigtige afdelingsspecifikke ændringer 1.1 Ændring vedrørende Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Fund, Global SmallCap Fund og Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Ændring i definitionen af markeder under udvikling, udviklingslande og nye markeder eller lande Definitionen af markeder under udvikling, udviklingslande og nye markeder eller lande i afsnittet Investeringsformål og -politik i Prospektet præciseres, således at den bedre afspejler, hvordan emerging marketsafdelinger i Selskabet forvaltes. Da markeder under udvikling, udviklingslande og nye markeder eller lande omfatter en gruppe, der hele tiden ændrer sig, har Bestyrelsen besluttet, at det vil være hensigtsmæssigt med en bredere definition i Prospektet frem for en definition, der henviser til et specifikt indeks. Denne ændring påvirker ikke den måde, hvorpå Afdelingerne forvaltes. Den ændrede definition af markeder under udvikling, udviklingslande og nye markeder eller lande fremgår af vedhæftede bilag A. 1

2 En kort beskrivelse af investeringsformål og -politik for de Afdelinger, der henvises til i dette afsnit 1.1, fremgår af vedhæftede bilag B. 1.2 Ændring vedrørende Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Fund, Global Equity Fund, Global Equity Income Fund og Global SmallCap Fund Ændring i definitionen af udviklede markeder og udviklede lande Definitionen af udviklede markeder og udviklede lande i afsnittet Investeringsformål og -politik i Prospektet præciseres, således at den bedre afspejler, hvordan de afdelinger i Selskabet, der investerer i udviklede markeder og lande, forvaltes. Da udviklede markeder og lande omfatter en gruppe, der hele tiden ændrer sig, har Bestyrelsen besluttet, at det vil være hensigtsmæssigt med en bredere definition i Prospektet frem for en definition, der henviser til et specifikt indeks. Denne ændring påvirker ikke den måde, hvorpå Afdelingerne forvaltes. Den ændrede definition af udviklede markeder og udviklede lande fremgår af vedhæftede bilag A. En kort beskrivelse af investeringsformål og -politik for de Afdelinger, der henvises til i dette afsnit 1.2, fremgår af vedhæftede bilag B. 1.3 Emerging Markets Bond Fund Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil Afdelingen anvende en ny investeringstilgang for at forbedre strategien, så den giver en mere afbalanceret investeringsløsning for Aktionærerne vedrørende i hvor stort omfang Afdelingen kan investere i de enkelte lande. Som led i denne nye strategi erstattes Afdelingens nuværende benchmark, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global, af JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Begge indeks er benchmark for statsobligationer og obligationer af statslig karakter fra nye markeder med en vægtning på ca. 60 % investment grade obligationer og ca. 40 % højrenteobligationer. Det nuværende benchmark begrænser imidlertid ikke vægtningen af hvert enkelt land, og derfor kan indekset være domineret af nogle få lande (der f.eks. kan være stærkt forgældede og/ eller gældsafhængige lande). Bestyrelsen foreslår at skifte til et benchmark, der sætter et loft over vægtningen af hvert enkelt land for at sikre, at Afdelingens benchmark er tilstrækkelig diversificeret. Det nye benchmark, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index, sætter et loft over eksponeringen enkelt indeksland, så den højst udgør 10 % af det samlede indeks, hvilket burde medføre, at Afdelingen får et mere diversificeret benchmark. Endvidere er det nye benchmarkindeks blevet branchestandard for afdelinger af denne type og anvendes af de fleste porteføljeforvaltere. Der foretages ingen ændringer i Afdelingens overordnede risikoprofil som følge af benchmarkændringen. Denne ændring kan resultere i en mere diversificeret portefølje. Ændringen træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen. For at undgå tvivl er Bestyrelsen af den opfattelse, at den nye strategi er i overensstemmelse med Afdelingens nuværende navn, investeringsformål og -politik som anført i Prospektet, og det er derfor kun benchmarket, der ændres i Prospektet (hvor den angives i forbindelse med et risikostyringsbenchmark). Vedhæftede bilag B indeholder en kort beskrivelse af Afdelingens investeringsformål og -politik. 1.4 India Fund Fra Ikrafttrædelsesdatoen anvender Afdelingen et nyt benchmarkindeks. Det nuværende benchmark, S&P IFC Emerging Markets Investible India Index, erstattes af MSCI India Index. Benchmarkene er meget ens, men det nuværende benchmark omfatter på nuværende tidspunkt over 200 aktier, mens det nye benchmark p.t. omfatter færre end 100 aktier. Det nye benchmark har desuden en lidt højere andel large-cap aktier. Da Afdelingen blev lanceret, blev det nuværende benchmark anset for hensigtsmæssig sammenlignet med de konkurrerende afdelinger på det pågældende tidspunkt. I dag er konkurrencen bredere, og flertallet af afdelinger med fokus på Indien anvender MSCI India Index som deres benchmark. I overensstemmelse hermed er MSCI India Index efter Bestyrelsens opfattelse et mere hensigtsmæssigt benchmark for Afdelingen, og den vil forbedre investorernes muligheder for at sammenligne Afdelingens afkast med andre afdelinger med fokus på Indien. For at undgå tvivl vil ændringen af benchmarket ikke påvirke den måde, hvorpå Afdelingen forvaltes, og Aktionærerne vil ikke blive berørt af ændringen. Der sker ingen ændring i Afdelingens investeringsstrategi, portefølje eller overordnede risikoprofil. 2

3 Benchmarkændringen træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen og afspejles i det opdaterede Prospekt (hvor den angives i forbindelse med et risikostyringsbenchmark). Vedhæftede bilag B indeholder en kort beskrivelse af Afdelingens investeringsformål og -politik. 1.5 Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund (ændrer navn til Emerging Markets Local Currency Bond Fund ) Afdelingens investeringspolitik ændres for at fjerne den nuværende begrænsning for Afdelingen, der bestemmer, at Afdelingen kun må investere i fastforrentede omsættelige værdipapirer med en varighed på mindre end fem år, og at den gennemsnitlige varighed på tværs af porteføljen højst må være to år. Varighed er et mål for den tid, det i gennemsnit tager for Afdelingen at opnå afkast (både kapital og indkomst) af sine investeringer. Den ændrede investeringstilgang vil gøre det muligt for Afdelingen at investere i fastforrentede omsættelige værdipapirer med enhver varighed, og den gennemsnitlige varighed for Afdelingens portefølje forøges i overensstemmelse hermed. Dette forventes også at have den virkning at forøge Afdelingens overordnede risikoprofil, idet langfristede obligationer generelt er mere eksponeret mod renteændringer end kortfristede obligationer. Bestyrelsen er af den opfattelse, at den nye strategi vil give større investeringsmuligheder og afkastpotentiale. I forbindelse med de foretagne ændringer af Afdelingens investeringspolitik mener Bestyrelsen, at Afdelingens navn og benchmark ligeledes skal opdateres for at afspejle den nye strategi. Det nuværende benchmark, JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index, erstattes af JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Det nuværende benchmark følger det samlede afkast for pengemarkedsinstrumenter i lokal valuta fra nye markeder, mens det nye benchmark følger det samlede afkast for statsobligationer i lokal valuta fra nye markeder. Med en vækst på markedet for statsobligationer i lokal valuta, som nu tegner sig for langt over halvdelen af gældsuniverset på nye markeder, er Bestyrelsen af den opfattelse, at det nye benchmark bedre afspejler det nuværende gældsunivers på nye markeder, og således udgør et mere hensigtsmæssigt benchmark for Afdelingen. Ændringerne træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen. Alle foretagne ændringer vedrørende denne Afdeling afspejles i det opdaterede Prospekt, herunder benchmarkændringen (hvor den angives i forbindelse med et risikostyringsbenchmark). Afdelingens ændrede navn og investeringspolitik fremgår af vedhæftede bilag C. 1.6 World Resources Equity Income Fund (ændrer navn til Natural Resources Growth & Income Fund ) Ordlyden af Afdelingens investeringsformål ændres for bedre at afspejle typen af afkast fra investering i naturressourcesektoren. Afdelingens investeringsstrategi har potentiale til at skabe langsigtet kapitaltilvækst samt indkomst over gennemsnittet fra investeringerne. Den foreslåede ændring til ordlyden af Afdelingens investeringsformål vil tydeliggøre, at Afdelingens formål også er af opnå kapitaltilvækst. Der sker ingen ændring i Afdelingens investeringspolitik. I forbindelse med de foretagne ændringer af Afdelingens investeringsformål mener Bestyrelsen, at Afdelingens navn ligeledes skal opdateres. For at undgå tvivl vil disse ændringer ikke påvirke den måde, hvorpå Afdelingen forvaltes, og Aktionærerne berøres ikke af ændringerne. Der sker ingen ændring i Afdelingens investeringsstrategi eller overordnede risikoprofil, og benchmarket forbliver også uændret. Ændringerne træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen. De foretagne ændringer vedrørende denne Afdeling afspejles i det opdaterede Prospekt. Afdelingens ændrede navn og ordlyd af investeringsformålet fremgår af vedhæftede bilag C. 1.7 BGF Euro Reserve Fund og BGF US Dollar Reserve Fund (under ét BGF Reserveafdelinger ) På grund af de lave renter, der i øjeblikket ses i USA, Europa og Storbritannien, genererer BGF Reserveafdelingerne relativt lave bruttoafkast (før fradrag af udgifter). Nettoafkastet (efter fradrag af udgifter) for mange af Aktierne er på nuværende tidspunkt negativt, eller i risiko for at blive negativt, hvis de lave renter fortsætter. BlackRock har derfor besluttet, at det efter eget skøn kan give afkald på alle eller en del af administrationsgebyrerne for BGF Reserveafdelingerne med henblik på at nedbringe risikoen for, at BGF Reserveafdelingerne oplever negative nettoafkast. Selv om Afkaldet på administrationsgebyrer har til formål at undgå et negativt nettoafkast på alle Aktier i BGF Reserveafdelingerne, henledes investorernes opmærksomhed på, at afkaldet på administrationsgebyrer muligvis ikke altid er tilstrækkeligt til at undgå et negativt afkast for investorerne. For at opfylde disse mål kan størrelsen af afkaldet på administrationsgebyrer for en bestemt Aktieklasse svinge fra dag til dag, ligesom afkaldet til enhver tid kan blive bragt til ophør. 3

4 1.8 Forbedret information vedrørende Afdelingernes eksponering mod non-investment grade statsgæld Afsnittet Investment Objectives and Policies i det Prospekt, der foreligger på Ikrafttrædelsesdatoen indeholder forbedret information vedrørende Afdelingernes eksponering mod non-investment grade statsgæld. Informationen vil angive, hvilke Afdelinger der pr. prospektdatoen kan investere mere end 10 % af deres Indre Værdi i gældspapirer udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af de relevante lande, der har ratingen non-investment grade. Denne ændring i Prospektet har alene til formål at forbedre informationen og påvirker ikke den måde, hvorpå Afdelingerne forvaltes. Den forbedrede information fremgår af vedhæftede bilag D. 2. Hvad De skal foretage Dem Hvis De er Aktionær i en af ovennævnte Afdelinger, behøver De ikke foretage Dem noget, hvis De er tilfreds med ændringerne i Afdelingen/-erne. Alternativt kan De enten konvertere Deres beholdning til en anden af Selskabets Afdelinger uden beregning eller indløse Deres beholdning (i henhold til den procedure, der er angivet i Prospektet) uden beregning på et hvilket som helst tidspunkt frem til henholdsvis Ikrafttrædelsesdatoen (bemærk dog, at distributørerne kan opkræve et betinget udskudt salgsgebyr) eller en anden dato, hvor den konkrete ændring træder i kraft som angivet ovenfor. Deres konvertering gennemføres senest på Handelsdagen efter modtagelse af Deres instruktioner. De modtager indløsningsprovenuet på den tredje bankdag efter modtagelse af Deres instruktioner, forudsat at alle nødvendige betalingsinstruktioner er modtaget skriftligt, og De har fremsendt diverse identifikationspapirer. Nærmere oplysninger om de påkrævede papirer kan rekvireres ved henvendelse til det lokale Investorserviceteam. Investorer bør dog rådføre sig med deres økonomiske eller andre professionelle rådgivere om de mulige skattemæssige eller andre konsekvenser af at købe, eje, overdrage, bytte, konvertere, indløse eller på anden måde handle med Selskabets Aktier i henhold til lovgivningen i det land, hvor de er bosiddende, er statsborgere eller har hjemsted. 3. Bestyrelsens ansvar Selskabets Bestyrelse påtager sig ansvaret for dette brev og de heri indeholdte oplysninger. Efter Bestyrelsens bedste overbevisning og vurdering er oplysningerne i dette brev korrekte og ikke behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som brevet skal give (og Bestyrelsen har udvist rimelig omhu for at sikre sig, at dette er tilfældet). 4. Nyt Prospekt Alle ovennævnte ændringer afspejles i det opdaterede Prospekt, som kan rekvireres ved henvendelse til det lokale Investorserviceteam fra Ikrafttrædelsesdatoen. I det omfang det er påkrævet, offentliggøres desuden på Ikrafttrædelsesdatoen opdaterede dokumenter med central investorinformation vedrørende de berørte Afdelinger. For at undgå tvivl har ord og udtryk med stort begyndelsesbogstav i dette brev samme betydning som i Prospektet. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, bedes De kontakte det lokale Investorserviceteam på tlf.+44 (0) eller Deres lokale repræsentant. Med venlig hilsen Nicholas C. D. Hall Formand 4

5 BILAG A ÆNDRING AF DEFINITIONEN AF MARKEDER UNDER UDVIKLING, UDVIKLINGSLANDE OG NYE MARKEDER OG LANDE OG ÆNDRING AF DEFINITIONEN AF UDVIKLEDE MARKEDER OG UDVIKLEDE LANDE SOM OMTALT I AFSNIT 1.1 og 1.2 NUVÆRENDE ORDLYD I AFSNITTET INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK I PROSPEKTET } Såfremt en Afdelings investeringspolitik henviser til investering i udviklede markeder eller udviklede lande, kan Afdelingen investere i markeder eller lande, der indgår i MSCI World Index for Aktieafdelinger eller JP Morgan Government Bond Index Broad for Obligationsafdelinger. I overensstemmelse hermed er enhver henvisning til markeder under udvikling, udviklingslande eller nye markeder eller lande en henvisning til markeder eller lande, der ikke indgår i det relevante indeks. ÆNDRET ORDLYD } Såfremt der henvises til udviklede markeder eller lande, er disse typisk markeder eller lande, der på grundlag af kriterier som økonomisk velstand, udvikling, likviditet og markedstilgængelighed anses for at være mere højtudviklede eller modne markeder eller lande. De markeder og lande, der kan blive kategoriseret som udviklede for en Afdeling kan ændre sig og kan omfatte, men er ikke begrænset til, lande og regioner som Australien, Canada, Japan, New Zealand, USA og Vesteuropa. } Såfremt der henvises til markeder under udvikling, udviklingslande eller nye markeder eller lande, er disse typisk markeder i fattigere eller mindre udviklede lande, som har en lavere økonomisk udvikling og/eller kapitalmarkedsudvikling. De markeder og lande, der kan blive kategoriseret som markeder under udvikling, udviklingslande eller nye markeder eller lande, kan ændre sig og kan omfatte, men er ikke begrænset til, lande eller regioner uden for Australien, Canada, Japan, New Zealand, USA og Vesteuropa. 5

6 BILAG B AFDELINGERNES INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK Emerging Europe Fund Emerging Europe Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i nye markeder i Europa. Den kan også investere i virksomheder, der er hjemmehørende i og omkring, eller som udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i og omkring, Middelhavsområdet. Emerging Markets Bond Fund Emerging Markets Bond Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i fastforrentede omsættelige værdipapirer fra regeringer og regeringsorganer i, samt virksomheder der er hjemmehørende eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i, nye markeder. Afdelingen kan investere i hele spektret af tilgængelige værdipapirer, herunder non-investment grade. Valutarisikoen styres fleksibelt. Emerging Markets Equity Income Fund Emerging Markets Equity Income Fund søger en indkomst over gennemsnittet fra aktieinvesteringer uden at gå på kompromis med langsigtet kapitaltilvækst. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i nye markeder. Investering kan også foretages i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i udviklede markeder, der har væsentlige forretningsmæssige aktiviteter i nye markeder. Denne Afdeling udlodder indkomst uden fradrag af omkostninger. Emerging Markets Fund Emerging Markets Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i nye markeder. Investering kan også foretages i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i udviklede markeder, der har væsentlige forretningsmæssige aktiviteter i nye markeder. Global SmallCap Fund Global SmallCap Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i mindre virksomheder. Mindre virksomheder er virksomheder, som på købstidspunktet indgår i de nederste 20% af de globale aktiemarkeder efter markedsværdi. Selv om det er sandsynligt, at de fleste af Afdelingens investeringer foretages i virksomheder i udviklede markeder globalt, kan Afdelingen også investere i nye markeder rundt om i verden. Valutarisikoen styres fleksibelt. Global Equity Fund Global Equity Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier. Mindst 51% af de samlede aktiver investeres i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i udviklede markeder. Global Equity Income Fund Global Equity Income Fund søger en indkomst over gennemsnittet fra aktieinvesteringer uden at gå på kompromis med langsigtet kapitaltilvækst. Afdelingen investerer globalt mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i udviklede markeder. Denne Afdeling udlodder indkomst uden fradrag af omkostninger. Valutarisikoen styres fleksibelt. Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Der henvises til bilag C. India Fund India Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i Indien. (Afdelingen kan investere via Datterselskabet). World Resources Equity Income Fund Der henvises til bilag C. 6

7 BILAG C ÆNDRING AF NAVN, INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK FOR LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND SOM OMTALT I AFSNIT 1.5 NUVÆRENDE ORDLYD I AFSNITTET INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK I PROSPEKTET Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i fastforrentede omsættelige værdipapirer i lokal valuta med en varighed på mindre end fem år, som er udstedt af regeringer og regeringsorganer i, samt virksomheder der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i, nye markeder. Den gennemsnitlige varighed er højst to år. Hele spektret af tilgængelige værdipapirer, herunder non-investment grade, kan blive anvendt. Valutarisikoen styres fleksibelt. ÆNDRET ORDLYD Emerging Markets Local Currency Bond Fund søger at maksimere det samlede afkast. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i fastforrentede omsættelige værdipapirer i lokal valuta med en varighed på mindre end fem år, som er udstedt af regeringer og regeringsorganer i, samt virksomheder der er hjemmehørende i eller udøver den overvejende del af deres økonomiske aktiviteter i, nye markeder. Den gennemsnitlige varighed er højst to år. Hele spektret af tilgængelige værdipapirer, herunder non-investment grade, kan blive anvendt. Valutarisikoen styres fleksibelt. ÆNDRING AF NAVN OG INVESTERINGSFORMÅL FOR WORLD RESOURCES EQUITY INCOME FUND SOM OMTALT I AFSNIT 1.6 NUVÆRENDE ORDLYD I AFSNITTET INVESTERINGSFORMÅL OG -POLITIK I PROSPEKTET World Resources Equity Income Fund søger en indkomst over gennemsnittet fra aktieinvesteringer. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, hvis overvejende økonomiske aktiviteter er inden for naturressourcesektoren, såsom, men ikke begrænset til, virksomheder, der beskæftiger sig med minedrift, energi og landbrug. Afdelingen anvender derivater på en måde, der kan være væsentlig for investeringsformålet, for at frembringe yderligere indtægter. Afdelingen udlodder indkomst uden fradrag af omkostninger. ÆNDRET ORDLYD Natural Resources Growth & Income Fund søger at opnå kapitaltilvækst samt en indkomst over gennemsnittet fra aktieinvesteringer. Afdelingen investerer mindst 70% af sine samlede aktiver i aktier i virksomheder, hvis overvejende økonomiske aktiviteter er inden for naturressourcesektoren, såsom, men ikke begrænset til, virksomheder, der beskæftiger sig med minedrift, energi og landbrug. Afdelingen anvender derivater på en måde, der kan være væsentlig for investeringsformålet, for at frembringe yderligere indtægter. Afdelingen udlodder indkomst uden fradrag af omkostninger. 7

8 BILAG D FORBEDRET INFORMATION VEDRØRENDE AFDELINGERNES INVESTERINGER I NON-INVESTMENT GRADE STATSGÆLD SOM OMTALT I AFSNIT 1.8 Det forventes, at følgende Afdelinger, som det fremgår af nedenstående tabel, pr. prospektdatoen kan investere mere end 10 % af deres Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af de relevante lande, der har ratingen non-investment grade. Selvom tabellen angiver den forventede højeste eksponering mod disse lande, gøres investorerne opmærksom på, at disse tal ikke er en indikation af Afdelingernes nuværende beholdninger i disse lande, idet disse kan variere. Asian Local Bond Fund Afdelingens formål er at opnå eksponering mod det lokale obligationsmarked i Asien med undtagelse af Japan. Dette omfatter eksponering mod gældspapirer, der er udstedt af regeringer, offentlige eller lokale myndigheder i lande i Asien med undtagelse af Japan, hvoraf nogle kan have ratingen non-investment grade. Gælder kun for Indonesien og Filippinerne. Afdelingen forventes at investere mere end 10 % (men højst 35 %) af sin Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i ovennævnte lande, som pr. prospektdatoen har ratingen non-investment grade. Eksponeringen kan ændre sig med tiden på grund af markedsudviklingen samt ændringer i kredit-/investeringsratingen. Ovennævnte lande er kun medtaget som reference, og de kan ændre sig uden forudgående varsel til investorerne. Pr. prospektdatoen tegner ovennævnte landes statsobligationsmarkeder sig hver især for en væsentlig del af obligationsuniverset for nye markeder i Afdelingens benchmark, HSBC Asian Local Bond Index. Selvom denne Afdeling ikke er en indeksafdeling, tager kapitalforvalteren højde for vægtningen af værdipapirer i benchmarket ved beslutninger om investering og kan således investere mere end 10 % af Afdelingens Indre Værdi i hvert af disse lande. Asian Tiger Bond Fund Afdelingens formål er at opnå eksponering mod gældspapirer fra udstedere i de asiatiske tigerøkonomier. Dette omfatter eksponering mod gældspapirer, der er udstedt af regeringer, offentlige eller lokale myndigheder i de asiatiske tigerøkonomier, hvoraf nogle kan have ratingen non-investment grade. Gælder kun for Indonesien og Filippinerne. Afdelingen forventes at investere mere end 10 % (men højst 35 %) af sin Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af ovennævnte lande, som pr. prospektdatoen har ratingen non-investment grade. Eksponeringen kan ændre sig med tiden på grund af markedsudviklingen samt ændringer i kredit-/investeringsratingen. Ovennævnte lande er kun medtaget som reference, og de kan ændre sig uden forudgående varsel til investorerne. Pr. prospektdatoen tegner ovennævnte landes statsobligationsmarkeder sig hver især for en væsentlig del af obligationsuniverset for nye markeder i Afdelingens benchmark, JP Morgan Asian Credit Index. Selvom denne Afdeling ikke er en indeksafdeling, tager kapitalforvalteren højde for vægtningen af værdipapirer i benchmarket ved beslutninger om investering og kan således investere mere end 10 % af Afdelingens Indre Værdi i hvert af disse lande. Emerging Markets Bond Fund Afdelingens formål er at opnå eksponering mod gældspapirer, der er udstedt af regeringer, offentlige eller lokale myndigheder i nye markeder, der i sagens natur har større sandsynlighed for at få ratingen non-investment grade end udviklede markeder. Gælder kun for Indonesien, Filippinerne, Tyrkiet, Ukraine og Venezuela. Afdelingen forventes at investere mere end 10 % (men højst 20 %) af sin Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af ovennævnte lande, som pr. prospektdatoen har ratingen non-investment grade. Eksponeringen kan ændre sig med tiden på grund af markedsudviklingen samt ændringer i kredit-/investeringsrating. Ovennævnte lande er kun medtaget som reference, og de kan ændre sig uden forudgående varsel til investorerne. Gælder kun for Indonesien, Filippinerne, Tyrkiet og Venezuela Pr. prospektdatoen tegner ovennævnte landes statsobligationsmarkeder sig hver især for en væsentlig del af obligationsuniverset for nye markeder i Afdelingens benchmark, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global.* Selvom denne Afdeling ikke er en indeksafdeling, tager kapitalforvalteren højde for vægtningen af værdipapirer i benchmarket ved beslutninger om investering og kan således investere mere end 10 % af Afdelingens Indre Værdi i hvert af disse lande. Gælder for Ukraine Kapitalforvalteren kan skønne, at det er i investorernes interesse at besidde mere end 10 % gældspapirer, der er udstedt af den ukrainske regering, hvis forholdene på det ukrainske obligationsmarked skulle vise sig at være økonomisk, f.eks. på grund af forøget forventet efterspørgsel efter ukrainske statsobligationer som følge af positive nye ratings. * Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil Afdelingens benchmark være JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. Henvisninger i dette afsnit til benchmarket gælder for begge benchmarks. 8

9 BILAG D Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund* Afdelingens formål er at opnå eksponering mod gældspapirer, der er udstedt af regeringer, offentlige eller lokale myndigheder i nye markeder, der i sagens natur har større sandsynlighed for at få ratingen non-investment grade end udviklede markeder. Gælder kun for Ungarn, Indonesien og Tyrkiet. Afdelingen forventes at investere mere end 10 % (men højst 20 %) af sin Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i hvert af ovennævnte lande, som pr. prospektdatoen har ratingen non-investment grade. Eksponeringen kan ændre sig med tiden på grund af markedsudviklingen samt ændringer i kredit-/investeringsrating. Ovennævnte lande er kun medtaget som reference, og de kan ændre sig uden forudgående varsel til investorerne. Pr. prospektdatoen tegner ovennævnte landes statsobligationsmarkeder sig hver især for en væsentlig del af obligationsuniverset for nye markeder i Afdelingens benchmark, JP Morgan Emerging Local Markets Plus Index. # Selvom denne Afdeling ikke er en indeksafdeling, tager kapitalforvalteren højde for vægtningen af værdipapirer i benchmarket ved beslutninger om investering og kan således investere mere end 10 % af Afdelingens Indre Værdi i hvert af disse lande. * Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil Afdelingens navn være Emerging Markets Local Currency Bond Fund. # Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil Afdelingens benchmark være JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. Henvisninger i dette afsnit til benchmarket gælder for begge benchmarks. Det forventes ikke, at nogen af Afdelingerne bortset fra som anført i ovenstående tabel vil investere mere end 10 % af deres Indre Værdi i gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringer i noget enkelt land, der har ratingen non-investment grade pr. prospektdatoen. Såfremt de gældspapirer, der er udstedt og/eller garanteret af regeringen i et land, som en Afdeling investerer i, nedjusteres til non-investment grade efter prospektdatoen, kan den pågældende Afdeling med forbehold for investeringsformål og -politik investere mere end 10 % af sin Indre Værdi i de pågældende værdipapirer, og ovenstående tabel opdateres i overensstemmelse hermed ved næste opdatering af Prospektet. PRISMA 12/1341 BGF PRO SHL DAN 0213

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 www.standardlifeinvestments.com Forenklet prospekt Standard Life Investments Global SICAV

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Prospekt. Kapitalforeningen BankInvest

Prospekt. Kapitalforeningen BankInvest Prospekt for Kapitalforeningen BankInvest 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

GLOBAL INCOME FUND A-ACC-USD 31 AUGUST 2015

GLOBAL INCOME FUND A-ACC-USD 31 AUGUST 2015 GLOBAL INCOME FUND AACCUSD 31 AUGUST 2015 Tilgang og stil Fonden investerer hovedsageligt i højtydende investment gradeerhvervsobligationer. Med det globale sæt af muligheder kan porteføljeforvalteren

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

PROSPEKT CARNEGIE FUND II

PROSPEKT CARNEGIE FUND II PROSPEKT CARNEGIE FUND II Salgsprospekt December 2011 CARNEGIE FUND II ("Fonden") er en personlig gensidig investeringsfond (investeringsforening) i henhold til Del II i Luxembourgs lov af 17. december

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger Prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fælles prospekt for 35 afdelinger Indhold AFSNIT I FORENINGEN... 4 AFSNIT II AFDELINGERNE... 8 2.3 Obligationsafdelinger... 11 Risikofaktorer ved investering

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning

Læs mere

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE FUND A-USD 31 JULI 2015

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE FUND A-USD 31 JULI 2015 Tilgang og stil Fonden forvaltes ud fra en teammetode med hensigten at skabe konsekvente afkast med fokus på at beskytte kapital på volatile markeder. Fonden benytter ikke et sammenligningsindeks, som

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Halvårs

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Halvårs Halvårsrapport 2013 CVR-nr. 26 22 00 92 Halvårs CVR-nr. 26 22 00 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

US HIGH YIELD FUND A-GBP 31 JULI 2015

US HIGH YIELD FUND A-GBP 31 JULI 2015 US HIGH YIELD FUND AGBP 31 JULI 015 Tilgang og stil Fonden investerer hovedsageligt i USDdenominerede, højtforrentede erhvervsobligationer. Der lægges vægt på et bottomup valg af udstedere, due diligence

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31 JULI 2015

US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31 JULI 2015 US HIGH YIELD FUND AACCUSD 31 JULI 015 Tilgang og stil Fonden investerer hovedsageligt i USDdenominerede, højtforrentede erhvervsobligationer. Der lægges vægt på et bottomup valg af udstedere, due diligence

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere