Tryk og tal Nokia N76-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryk og tal Nokia N76-1"

Transkript

1 Nokia N76-1

2 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT. OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES. MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. Enkelte produkter og programmer til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt. Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen. 2. udgave DA

3 Tryk og tal (TOT) (netværkstjeneste) er en IP-taletjeneste, der implementeres via et GSM-/GPRS-netværk i realtid. Tryk og tal giver mulighed for direkte talekommunikation med et enkelt tastetryk. Brug tryk og tal til at tale med en enkelt person eller en gruppe personer. Før du kan bruge tryk og tal, skal du angive tryk og tal-adgangspunktet og tryk og tal-indstillingerne. Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig SMS-besked fra den tjenesteudbyder, der tilbyder tryk og tal-tjenesten. Du kan også bruge programmet Indstil.guide til konfiguration, hvis det understøttes af din tjenesteudbyder. Du kan få yderligere oplysninger om programmet i vejledningerne til enheden på eller dit lokale Nokia-websted. Tryk på, og vælg Værktøjer > Forbind. > Tryk og tal. Ved tryk og tal-kommunikation taler én person, mens de andre lytter via den indbyggede højttaler. Talerne kan skiftes til at svare hinanden. Fordi kun ét gruppemedlem kan tale ad gangen, er det begrænset, hvor længe der kan tales ad gangen. Den maksimale varighed er normalt indstillet til 30 sekunder. Yderligere oplysninger om varigheden for en taletur i dit netværk får du hos tjenesteudbyderen. Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj. Telefonopkald har altid forrang frem for tryk og tal-aktiviteter. Angivelse af et tryk og tal-adgangspunkt Mange tjenesteudbydere kræver, at du bruger et internetadgangspunkt (IAP) som standardadgangspunkt. Andre tjenesteudbydere giver dig mulighed for at bruge et WAP-adgangspunkt. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Hvis du ikke har en WAP-forbindelse, skal du muligvis kontakte din tjenesteudbyder for at få hjælp til at oprette forbindelse første gang. Du kan også besøge Tryk og tal 3

4 Indstillinger for tryk og tal Tryk på, og vælg Værktøjer > Forbind. > Tryk og tal > Valg > TOT-indstillinger. Vælg Brugerindstillinger, og angiv følgende oplysninger: Listen Accepteret vælg Informer, hvis du vil se meddelelser om indgående opkald. Vælg Acceptér automatisk, hvis tryk og tal-opkald skal besvares automatisk. Vælg Ikke tilladt, hvis tryk og tal-opkald skal afvises automatisk. Tone ved TOT-opkald vælg Angivet af profil, hvis indstillingen for tonen ved indgående tryk og tal-opkald skal følge profilindstillingerne. Tilbagekaldsanmod.tone vælg en tone til tilbagekaldsanmodninger. Start af program vælg, om du vil logge på tryk og tal-tjenesten, når du tænder din enhed. Standardkaldenavn indtast dit standardkaldenavn, som vises for andre brugere. Tjenesteudbyderen har muligvis deaktiveret redigering af denne indstilling på din enhed. Vis min TOT-adresse vælg Ved 1 til 1-opkald, Ved gruppeopkald, Ved alle opkald eller Aldrig. Tjenesteudbyderen har muligvis deaktiveret nogle af disse indstillinger på din enhed. Vis min loginstatus vælg Ja, hvis du ønsker, at din status skal vises, eller vælg Nej, hvis du ønsker, at din status skal skjules. Vælg Forbindelsesindstillinger, og angiv følgende oplysninger: Domæne indtast det domænenavn, du har fået af tjenesteudbyderen. Adgangspunktsnavn indtast navnet på tryk og tal-adgangspunktet. Navnet på adgangspunktet er nødvendigt for at oprette forbindelse til GSM-/GPRS-netværket. Serveradresse indtast den IP-adresse eller det domænenavn på tryk og tal-serveren, du har fået af tjenesteudbyderen. Brugernavn indtast det brugernavn, du har fået af tjenesteudbyderen. TOT-adgangskode indtast en adgangskode, hvis det kræves, for at oprette en dataforbindelse. I adgangskoden, som du normalt får af tjenesteudbyderen, skelnes der som regel mellem store og små bogstaver. 4

5 Login til tryk og tal Tryk på, og vælg Værktøjer > Forbind. > Tryk og tal. Tryk og tal logger automatisk på tjenesten, når programmet startes. Når det lykkes at logge på, opretter tryk og tal automatisk forbindelse til kanaler, der var aktive, da programmet sidst blev lukket. Hvis forbindelsen afbrydes, forsøger enheden automatisk at logge på igen, indtil du vælger at afslutte tryk og tal. Afslutning af tryk og tal Tryk på, og vælg Værktøjer > Forbind. > Tryk og tal > Valg > Afslut. Vil du logge af Tryk og tal, når programmet afsluttes? vises. Tryk på Ja for at logge af og lukke tjenesten. Tryk på Nej, hvis programmet fortsat skal være aktivt i baggrunden. Hvis der er flere programmer åbne, og du vil skifte fra ét program til et andet, skal du trykke på og holde nede. Foretagelse af 1 til 1-opkald Vælg Valg > Kontakter. Vælg den kontakt, du vil tale med, på listen, og vælg Valg > Tal 1 til 1. Tryk på og hold nede hele tiden, mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du slippe. Hvis du vil tale med kontakten i andre visninger iprogrammet Tryk og tal, f.eks. i visningen med kontakter, skal du trykke på og holde nede. Hvis du vil foretage et nyt telefonopkald, skal du først afslutte 1 til 1-opkaldet. Vælg Afbryd, eller tryk på. Tip! Husk at holde enheden op foran dig under et tryk og tal-opkald, så du kan se skærmen. Tal mod mikrofonen, og dæk ikke højttaleren med hænderne. Besvarelse af et 1 til 1-opkald Tryk på for at starte et 1 til 1-opkald, eller tryk på for at afvise opkaldet. Tip! Du kan også foretage et 1 til 1-opkald eller et gruppeopkald fra Kontakter. Vælg Valg > TOT > Tal 1 til 1 eller Tal med flere. Foretagelse af et gruppeopkald Hvis du vil ringe til en gruppe, skal du vælge Valg > Kontakter, markere de kontakter, du vil ringe til, og vælge Valg > Tal med flere. Tryk og tal 5

6 Abonnement på andres loginstatus Hvis du vil abonnere på eller ophæve abonnementet på andres loginstatus for tryk og tal, skal du vælge Valg > Kontakter, vælge kontakten og vælge Valg > Vis loginstatus eller Skjul loginstatus. Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning Rul til det ønskede navn i Kontakter, og vælg Valg > Send tilb.kaldsanmod.. Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning Når en anden bruger sender dig en tilbagekaldsanmodning, vises 1 ny tilbagekaldsanmodning i standbytilstand. Tryk på Vis for at åbne Tilbagekaldsindbak.. Vælg en kontakt, og vælg Valg > Tal 1 til 1 for at starte et 1 til 1-opkald. Kanaler Du kan slutte dig til forudkonfigurerede offentlige kanaler. Offentlige kanaler er åbne for alle, som kender den pågældende kanals URL-adresse. Når du har oprettet forbindelse til en kanal og taler, kan alle medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre dig. Der kan være op til fem aktive kanaler på samme tid. Når der er mere end én aktiv kanal, skal du vælge Skift for at skifte til den kanal, du vil tale på. Vælg Valg > Tryk og tal-kanaler. Første gang du opretter forbindelse til en forudkonfigureret offentlig kanal, skal du vælge Valg > Ny kanal > Tilføj eksisterende. Når du slutter dig til en forudkonfigureret kanal, skal du udfylde en URL-adresse for kanalen. Oprettelse af dine egne kanaler Du kan oprette en ny forudkonfigureret kanal ved at vælge Valg > Ny kanal > Opret ny. Du kan oprette dine egne offentlige kanaler, vælge dit eget kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmer kan invitere flere medlemmer til den offentlige kanal. 6

7 Du kan også oprette private kanaler. Kun brugere, der inviteres af værten, får tilladelse til at slutte sig til og bruge private kanaler. Angiv følgende for hver kanal: Kanalnavn, Kanalstatus, Kaldenavn og Miniature (valgfrit). Når du har oprettet en kanal, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil sende kanalinvitationer. Kanalinvitationer er SMS-beskeder. Tale på en kanal Hvis du vil tale på en kanal, når du har logget på tryk og tal-tjenesten, skal du trykke på. Du hører en tone, der angiver, at du har adgang. Bliv hele tiden ved med at trykke på og holde nede, mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du slippe. Hvis du forsøger at svare på en kanal ved at trykke på, mens et andet medlem taler, vises Vent. Slip, vent på, at den anden person bliver færdig med at tale, og tryk på igen, når den, der taler, er færdig. Du kan også holde nede og vente på, at Tal vises. Når du taler på en kanal, er det den person, der først trykker på, når en anden person holder op med at tale, der kan tale som den næste. Når du er færdig med tryk og tal-opkaldet, skal du vælge Afbryd eller trykke på. Hvis du vil have vist aktuelt aktive medlemmer af en kanal under et aktivt opkald til kanalen, skal du vælge Valg > Aktive medlemmer. Du kan også invitere nye medlemmer til en kanal, når du har oprettet forbindelse til den, ved at vælge Valg > Send invitation for at åbne visningen med invitationer. Du kan kun invitere nye medlemmer, når du er vært for en privat kanal, eller når kanalen er en offentlig kanal. Kanalinvitationer er SMS-beskeder. Besvarelse af en kanalinvitation Du kan gemme en modtaget kanalinvitation ved at vælge Valg > Gem kanal. Kanalen tilføjes til tryk og talkontakterne i visningen med kanaler. Når du gemmer kanalinvitationen, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil oprette forbindelse til kanalen. Vælg Ja for at åbne visningen med tryk og tal-sessioner. Din enhed logger på tjenesten, hvis du ikke allerede er logget på. Hvis du afviser eller sletter invitationen, gemmes invitationen i indbakken i Beskeder. Hvis du vil slutte dig til kanalen på et senere tidspunkt, skal du åbne invitationsbeskeden og gemme invitationen. Vælg Ja i dialogboksen for at oprette forbindelse til kanalen. Tryk og tal 7

8 Visning af tryk og tal-loggen Tryk på, og vælg Værktøjer > Forbind. > Tryk og tal > Valg > Tryk og tal-log. Loggen indeholder følgende mapper: Ubesvarede TOT, Indgående TOT og Udgående TOT. Hvis du vil starte et 1 til 1-opkald fra Tryk og tal-log, skal du trykke på. 8

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

Artikel-nr. P0606037 01. CallPilot. Brugervejledning til Fax

Artikel-nr. P0606037 01. CallPilot. Brugervejledning til Fax Artikel-nr. CallPilot Brugervejledning til Fax Brugervejledning til CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes. 2003. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere