Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder"

Transkript

1 Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Energistyrelsen Marts 2014 v.2 Catalyst Strategy Consulting Nordre Fasanvej 113, Frederiksberg Denmark Telefon: Web:

2 Introduktion til studie Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Nærværende studie er udarbejdet af Catalyst Strategy Consulting i perioden fra januar til marts 2014, i forbindelse med 5. tilskudsrunde af forsøgsordningen for elbiler med støtte fra Energistyrelsen. Formålet med studiet Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder er at kortlægge og analysere offentlige køretøjer og deres brugsmønstre med henblik på at undersøge, hvor stor en del der evt. vil kunne erstattes med el-køretøjer samt en evaluering og perspektivering af den nuværende fælles indkøbsmodel drevet af Københavns Kommune. Studiet er opbygget i fire dele: 1) Kortlægning af antallet af køretøjer i de offentlige instanser dvs. staten, regionerne og kommunerne, samt en perspektivering ift. udvalgte semi-offentlige virksomheder 2) Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre for køretøjer i offentlige flåder 3) Analyse-skitse af det offentliges mobilitetbehov 4) Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel 2

3 Indholdsfortegnelse Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Hovedkonklusioner 03 Introduktion Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre Analyse-skitse af det offentliges mobilitet Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel 76 Bilag 91 3

4 Hovedkonklusioner Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder 1. Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Kommunerne har ca. 78% af den offentlige flåde disse udgøres primært af dieselkøretøjer Samlet set er der ca. 330 el-køretøjer i det offentlige hvoraf 95% er i kommunerne Over halvdelen af de offentlige køretøjer er under 5 år gamle, og der er en nogenlunde jævn aldersfordeling mht. staten, regionerne og kommunerne Kommunerne har flest små lette køretøjer, hvorimod statens typisk er tungere og i mellemklasse 1 niveau Post Danmarks varebiler til godstransport udgør størstedelen af den semi-offentlige prøve 2. Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre Kommunernes personbiler til privatkørsel og varebiler til godstransport er bedst egnede til omstilling til el-køretøjer baseret på køretøjstype, km/dag, kørselsmønster og præcedens Det rationelle adresserbare potentiale for el-køretøjer i det offentlige baseret på øjebliksbilledet indikerer et stort uudnyttet potentiale i personbiler til privatkørsel og varebiler Potentialet for el-køretøjer i det offentlige estimeres til at være ca. 43% af flåden dvs. ca køretøjer der umiddelbart kunne skifte til el Den årlige CO 2 -besparelse er estimeret til ca. 11,6 tusinde ton CO 2, hvilket svarer til ca. 0,02% af Danmarks årlige udledning Til trods for tilstedeværelsen af et tilsyneladende stort potentiale, er der fortsat en rækker faktorer der skal adresseres for at fjerne de væsentligste barrier, og forløse potentialet for elbiler i de offentlige flåder 3. Analyse-skitse af det offentliges mobilitet En række person-relaterede transporter i det offentlige kan umiddelbart flyttes til grønnere transportformer i elbil Services som tilbydes af det offentlige via samarbejdspartnere, kunne oplagt favorisere grøn transport i elbil, eller man kunne stille krav hertil Foruden det primære behov (egne biler), kan der flyttes kilometre i hhv. det sekundære og tertiære mobilitetsbehov, så den samlede kilometer sammensætning gøres mere grøn Mobilitetsanalysen kan gennemføres vha. Offentlige-profiler ift. at estimere det samlede mobilitetsbehov, via en sekventiel proces over 6-8 uger 4. Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel Den væsentligste forskel indkøbsmodellerne imellem, ligger i volumen, adaptivhed & fleksibilitet de Alm. Kommuner og Københavns Kommune forekommer mindre statisk og reaktiv sammenlignet med SKI Potentielle virkemidler til at accelerere omstillingen til el i det offentlige, baseret på interviews, kunne omfatte opdaterede use cases, da der skal mere fokus på eksisterende gode erfaringer, da der fortsat er stort opmærksomhed på 2-3 år gamle eksempler og negative erfaringer med ombyggede el-køretøjer 4 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

5 Indholdsfortegnelse Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Hovedkonklusioner 03 Introduktion Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre Analyse-skitse af det offentliges mobilitet Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel 76 Bilag 91 5

6 Baggrund Der er få el-køretøjer i det offentlige i forhold til de politiske ambitioner, og der mangler et samlet flåde-overblik, hvorfor potentialet for el-køretøjer er ukendt på nuværende tidspunkt Baggrund for analyse (Illustration) Politisk ambition: Det offentlige skal spille en nøglerolle i den grønne omstilling af transporten 1 Udfordring 1: Få el-køretøjer i det offentlige 2 Udfordring 2: Intet centralt overblik over offentlig flåde 3 Udfordring 3: Ukendt potentiale for el-køretøjer i det offentlige Manglende overblik mht. det offentliges flåde (Citat) I Danmark var ingen mandag i stand til at oplyse, hvor mange personbiler staten ejer og indkøber pr. år, herunder hvor mange af dem der er el-køretøjer. Information har forespurgt i Trafikstyrelsen under Transportministeriet, i Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet, i Energistyrelsen under Klimaministeriet, hos Statens og Kommunernes Indkøbsservice samt hos Danmarks Statistik. Ingen af stederne havde man tallene. Overblikket over, hvor mange el-køretøjer staten har og løbende indkøber, synes ikke at eksistere. Et gæt blandt fagfolk er, at staten langtfra er kommet op på 100 eldrevne personbiler. Information: Staten svigter el-køretøjerne 28. maj Vi har ikke et detailkendskab til bilerne og deres anvendelse, der gør os i stand til at besvare præcist og faktabaseret... Biler er decentralt styret i Regionen, hvorfor denne viden er spredt meget vidt... Der er ingen overordnet bilpolitik eller anden retningsgivende indkøbspolitik for biler. Respondent fra en af regionerne 4. marts Kilde: Information, Primær research, Catalyst Strategy Consulting analyse

7 Formål Studiet har til formål at kortlægge og analysere den offentlige flåde med henblik på at estimere det adresserbare marked for el-køretøjer, og evaluere samt perspektivere den fælles indkøbsmodel ILLUSTRATIV Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre Analyse-skitse af det offentliges mobilitet Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel Vægt* ~40% ~30% ~10% ~20% Formål Kortlægge og analysere offentlige køretøjer for at estimere den samlede offentlige flåde Analysere offentlige køretøjers anvendelsesområder med henblik på at estimere det adresserbare marked Skitsere hvilke analyser der skal til for at forstå det offentliges mobilitetsbehov Evaluere og perspektivere den nuværende model for fælles indkøb samt foreslå nye initiativer Dele Identificering af det offentliges køretøjer Kortlægning af køretøjer segmenteret efter relevante områder eks. drivmiddel, alder mv. Estimering af samlet offentlig flåde Segmentering af offentlige køretøjer baseret på anvendelsesområder og brugsmønstre Estimering af det adresserbare marked dvs. antallet af køretøjer som potentielt set kan omstilles til el Segmentering af det offentliges mobilitetsbehov Analyse af det offentliges øvrige mobilitet behov Analyse af det offentliges efterspørgsel på generelle transportydelser Danske indkøbsmodeller Evaluering af København Kommunes fælles indkøbsmodel Erfaringer fra udlandet med puljeindkøb af elkøretøjer Forslag til initiativer Analyse Skitse 7 OBS. Dette studie fokuserer ikke på de ladeinfrastrukturelle udfordringer ifb. med omstillingen til el i den offentlige sektor, da det primære fokus og scope for analysen er køretøjer. *Jvf. tilsagn vedr. ansøgning pr. 14. november samt opstartsmøde den 22. januar Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

8 Metode Kombinationen af kvantitativ og kvalitativ research samt en iterativ proces muliggør en helhedsanalyse, som er baseret på et trianguleret datagrundlag Metode (Diagram) KONCEPTUEL Data-sammenligning baseret på stikprøver vedr. antal køretøjer (Afvigelse i % mellem interview-input og data-udtræk) Analyse Trianguleret datagrundlag Iterativ proces 19% 18% 11% 16% Ø 13% Kvantitativ Kvalitativ* Databaser (De Danske Bilimportører) Artikler/rapporter Interviews med: Kommuner Regioner Statslige enheder Andre relevante aktører 1% Objektiv vurdering Subjektiv vurdering Statslig enhed Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 4 Metode muligheder Metode begrænsninger Ét centralt overblik over den samlede offentlige flåde Identifikation af det offentliges biltyper på aggregeret basis Identifikation af offentlige ejere på aggregeret basis Identifikation af forbrugsdata på aggregeret basis Potentiale estimering på aggregeret basis pga. hhv. kvantitativ data (DDB) samt kvalitativ data (Kommune interviews) NB: Infrastruktur og ladeeffekt ikke i scope Én central database. Data tillader ikke sondring brugere og ejere Data kan ikke entydigt filtreres ml. anvendelsesområder og bilmodeller dermed er data ikke ekskluderende Data er ikke udtømmende i alle segmenter, hvorfor nogle er mere detaljerede end andre Gennemsnitsbetragtninger på tværs af segmenter, herunder eks. kørselsbehov samt bilens rækkevidde (maks. estimeret til 150 km/opladning) Ikke udtømmende indsigt i frekvens for bilens returnering til samme adresse, samt evt. returnering i løbet af dagen Gennemsnitlig afvigelse på 13% mellem data og interview-input Interview input understøtter tesen om et ukomplet centralt flåde-overblik i det offentlige (til trods for Bilimportørenes centrale database) Data-udtrækket fra De Danske Bilimportører indeholder personbiler, busser, varebiler, lastbiler, campere dog ikke evt. specialkøretøjer Ikke alle køretøjer i data-udtrækket er segmenteret, men er kategoriseret som hørende under Diverse, Øvrige eller Ukendt 8 *Studiet indbefatter 13 interviews med kommuner, regioner, statslige enheder m.fl. - en større population vil give højere validitet for profilerne. Kilde: De Danske Bilimportører, Interviews med statslige enheder og kommuner, Catalyst Strategy Consulting analyse

9 Indholdsfortegnelse Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Hovedkonklusioner 03 Introduktion Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre Analyse-skitse af det offentliges mobilitet Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel 76 Bilag 91 9

10 Scope Den offentlige flåde, som er scope for dette studie, består af ca. 17 tusinde køretøjer, og udgør under 1% af den samlede danske køretøjsbestand Antal køretøjer i Danmark (Anvendelsesområde vs. antal køretøjer*) DDB DATA ~ ~ Scope på ca. 17 tusinde køretøjer Staten Regionerne Ca. 2,7 millioner køretøjer i DK pr. februar 2014 Ca. 17 tusinde offentlige køretøjer dvs. under 1% af Danmarks køretøjer er indenfor scope ~ Scope Kommunerne % Offentlig indbefatter personbiler, busser, varebiler og lastbiler i offentligt regi Kommunerne har næsten 78% af den offentlige flådes køretøjer ~ % Privat Erhverv Offentlig 10 *Eksakte tal: ; ; Kilde: De Danske Bilimportører (Bestand pr ), Catalyst Strategy Consulting analyse

11 Segmenter Staten, regionerne og kommunerne udgør de tre nøgle-segmenter, som er analyseret der er en række lighedstræk mellem segmenternes køretøjers anvendelsesområder Segmenter Anvendelsesområder Eksempler* KONCEPTUEL Staten Offentlige tjenester Ministerier Styrelser Beredskaber Institutioner Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. Domstole og fængselsvæsen Forsvar Politi Stationer, godsterminaler mv. Videregående uddannelser på universitetsniveau Regionerne Offentlige tjenester Sundhedsvæsen Administration Hospitaler Den Sociale Virksomhed (Handicap, socialpsykiatri og udsatte) Kommunerne Offentlige tjenester Forvaltninger Administration Hjemmeplejen Teknisk Service Vej og Park Center for Misbrug Ungdomsenheden Jobcenter 11 *Ikke udtømmende Kilde: De Danske Bilimportører, Primær og sekundær research, Catalyst Strategy Consulting analyse

12 INDIKATIV Køretøjstyper Forklaring af køretøjstypers anvendelsesområder og eksempler på modeller baseret på terminologi fra data-udtræk de samme køretøjsmodeller kan godt optræde under mere end én køretøjstype Køretøjstype Anvendelsesområder (Top 2) 1 Lille klasse Personbil privat pers. Eksempler (Køretøjsmodeller Top 5*) ICE: Toyota Yaris, Citroen C3, Fiat Panda, Suzuki Splash, Ford Fiesta EV: Renault Zoe, Peugeot ion, Citroen C-Zero, Mitsubishi imiev, VW E-Up!, Think City, Smart Fortwo Vægt (ton) 1,1-2,0 1,1-1,9 2 Mellemklasse 1 Personbil privat pers. ICE: Opel Astra, VW Golf, Peugeot 308, Ford Focus, Kia Ceed EV: Nissan LEAF, Renault Fluence Z.E. 1,4-2,2 1,9-2,0 3 Mellemklasse 2 Personbil privat pers. ICE: VW Passat, Ford Mondeo, Skoda Superb, Mercedes C-klasse, Opel Vectra EV: NA 1,7-2,7 NA 4 Stor klasse Personbil privat pers. ICE: Audi A6, Volvo V70, BMW 5 er, Peugeot 607, Volvo S80 EV: NA 1,9-2,6 NA 5 Luksus Personbil privat pers. ICE: Audi A8, Mercedes S-klasse, BMW 7 er, Lexus LS EV: Tesla Model S 2,5-4,0 2,6-2,6 6 Kassevogn Varebil godstransport, erhverv Varebil mandskab/materiel ICE: VW Transporter, Iveco Daily, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Renault Master EV: Renault Kangoo Z.E., Peugeot Partner Electric, Fiat Scudo Electric 1,7-3,5 1,9-2,9 7 MPV Personbil privat pers. Personbil særlig anv. ICE: VW Touran, VW Caddy, Citroen Berlingo, Fiat Scudo, Peugeot Partner EV: Fiat Fioriono, Fiat Micro-Vett 1,3-3,5 1,7-1,8 8 Pickup Varebil godstransport, erhverv Varebil mandskab/materiel ICE: Ford Transit, Toyota Dyna, Fiat Ducato, Toyota Hilux, VW Transporter EV: Mega e-worker 2,0-3,5 1,6-1,6 9 Diverse Varebil godstransport, erhverv ICE: Peugeot Partner, Skoda Fabia, Opel Meriva Activan, Citroen Berlingo, Opel Zafira EV: Renault Kangoo Z.E., Mega Multitruck, Peugeot Partner Electric, Club Car Carryall 1,2-3,5 1,1-2,2 10 Øvrige Personbil privat pers. Personbil særlig anv. ICE: Fiat Ducato, Ford Transit, VW Transporter, Citroen Jumper, VW Caravelle EV: Club Car Villager 0,5-6,0 0,8-0,8 11 Ukendt / Ikke defineret Varebil godstransport, erhverv Lastbil gods, Lastbil - brandslukning ICE: Toyota Yaris, Mercedes Sprinter, Citroen C3, Suzuki SX4, Peugeot 208 EV: Modec Electric Truck, Dennis Eagle Elite 2, Fiat Micro-Vett 1,0-32,0 1,7-26,0 12 *Alle EV (Electric Vehicle) og top 5 ICE (Internal Combustion Engine) pr. køretøjstype er listet. Hvis den samme køretøjsmodel går igen i forskellige køretøjstyper kan det eksempelvis skyldes forskellige anvendelser hhv. hvid- og gulpladebil. NA = Not Available.

13 13 Kortlægning af den offentlige flåde

14 Introduktion til kortlægningsområder Den offentlige flåde analyseres ved hjælp af en række udvalgte kortlægningsområder som f.eks. drivmiddel, alder og køretøjstype Kortlægningsområder (Områder) Drivmiddel Alder Ejerskabsforhold Alder vs. ejerskabsforhold Køretøjstype 1. Køretøjstype detaljeret Vægt 2. Anvendelse Rationale for at undersøge fordeling Forstå fordelingen mellem benzin, diesel og el Nuværende antal el-køretøjer i det offentlige Forstå den offentlige flådes aldersfordeling Ældre køretøjer vil typisk være mere oplagte at skifte til el pga. TCO Forstå fordelingen mellem leasing og ejerskab Typisk kortere tidshorisont for leasing, hvilket kan være en udfordring mht. TCO-fordele ved el Forstå sammenhængen mellem nye køretøjer og leasing tese om at nye køretøjer er leaset Forstå fordelingen af køretøjstyper for hhv. staten, regionerne og kommunerne Køretøjstypen kan være med til at aflede anvendelsesområdet og dermed indikere hvor egnet køretøjet er til at blive udskiftet med et tilsvarende el-køretøj Afhængig af data kan køretøjstype nedbrydes yderligere to niveauer for at forstå køretøjets anvendelsesområde bedst muligt Forstå vægtfordeling da el som drivmiddel typisk vil være mindre velegnet til tungere køretøjer Semi-offentlig perspektivering (Beskrivelse) Scope for dette studie er den offentlige flåde Men da den semi-offentlige flåde ligger i umiddelbar forlængelse af det adresserbare marked som det offentlige har indflydelse på, vil kortlægningen også indeholde en kort high-level perspektivering mht. semi-offentlige køretøjer Den high-level perspektivering består af en analyse af en prøve med to semi-offentlige virksomheder: Post Danmark Dong Energy Data-udtrækket for de to semi-offentlige virksomheder indeholder desværre ingen ejerskabsforhold, som det er tilfældet for data-udtrækket for den offentlige flåde derfor er det svært sandsynliggøre, at det er totalsummen af biler i deres respektive flåder Offentlig Semi-offentlig Privat KONCEPTUEL Top 10 Top 3/5/10 afhængig af split for hhv. de største statslige enheder, regioner og kommuner 14 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

15 Indholdsfortegnelse for kortlægningen 1. Offentlig flåde A. Drivmiddel B. Alder C. Ejerskabsforhold D. Alder vs. ejerskabsforhold E. Køretøjstype Køretøjstype detaljeret Anvendelse F. Vægt G. Staten top 10 H. Regionerne top 5 I. Kommunerne top Offentlig el-flåde A. Alder B. Ejerskabsforhold C. Alder vs. ejerskabsforhold D. Køretøjstype Køretøjstype detaljeret Anvendelse E. Vægt F. Staten top 10 G. Regionerne top 5 H. Kommunerne top Perspektivering Semi-offentlig flåde A. Drivmiddel B. Alder C. Køretøjstype detaljeret Anvendelse D. Vægt 4. Perspektivering Semi-offentlig el-flåde A. Alder B. Anvendelse 15

16 Læsevejledning Kortlægningen af den offentlige flåde vil følge en konsekvent opbygning med absolut og relativ fordeling for det pågældende område f.eks. mht. drivmiddel og en boks til højre med findings* Område f.eks. drivmiddel (Område vs. antal køretøjer) Summerer altid til totalen Info-boks med findings KONCEPTUEL 67% Nøgle konklusion A B C Finding 1 Finding 2 5% 14% 31% 3% 4% 11% 19% 4% 100% Finding 3 82% 66% 85% 78% A B C Staten Regionerne Kommunerne 16 *Undtagen området Anvendelse som er niveau 3 i detaljeringsgrad mht. køretøjstype, da denne fylder hele siden ud med henblik på at forbedre læsbarheden af diagrammet Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

17 17 1. Offentlig flåde

18 OFFENTLIG FLÅDE Drivmiddel Kommunerne har ca. 78% af den offentlige flåde disse udgøres primært af dieselkøretøjer - samlet set er der ca. 330 el-køretøjer i det offentlige, hvoraf ca. 95% er i kommunerne Drivmiddel (Drivmiddel vs. antal køretøjer) DDB DATA 67% 31% Diesel Benzin El Brint Gas % 2% 18% 21% 19% 4% 4% 4% 78% 75% 95% 78% 100% Flest køretøjer i kommunerne Kommunerne har flest køretøjer Dieselkøretøjer udgør ca. 67% af den totale offentlige flåde og benzinkøretøjer udgør ca. 31% Der er 332 el-køretøjer i de offentlige flåder svarende til ca. 24% af Danmarks samlede bestand af elkøretøjer* Kommunerne har ca. 95% af elkøretøjerne Diesel Benzin El Brint Gas Staten Regionerne Kommunerne 18 *Ifølge en Berlingske Tidende artikel fra var der. ca el-køretøjer i Danmark på daværende tidspunkt Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

19 OFFENTLIG FLÅDE Alder Over halvdelen af køretøjerne er under 5 år gamle, og der er en nogenlunde jævn aldersfordeling mht. staten, regionerne og kommunerne, dog er der relativt set flere køretøjer fra 2004 og før i kommunerne Alder (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) DDB DATA 54% % Over halvdelen er under 5 år gamle og før 54% af de offentlige køretøjer er indregistreret i 2010 eller senere 20% 10% 21% 3% 19% 5% 3% 4% 100% Kommunerne har relativt set flere biler som er indregistreret i 2004 eller før end staten og regionerne 76% 76% 87% 78% og før Staten Regionerne Kommunerne 19 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

20 OFFENTLIG FLÅDE Ejerskabsforhold Størstedelen af offentlige køretøjer er købt, og statens flåde består næsten udelukkende af købte køretøjer - kommunerne leaser en stor del af deres flåde foruden at eje Ejerskabsforhold (Ejerskabsforhold vs. antal køretøjer) DDB DATA % Præference for ejerskab 68% Næsten 70% af alle det offentliges køretøjer er købt og ejes Ejet Leasing Staten ejer 97% af sin flåde Regionerne ejer 76% af sine køretøjer 3% 2% 26% 19% 4% 4% 100% Kommunerne ejer 61% af sin flåde og leaser dermed også en betydelig del af sine køretøjer 69% 95% 78% Ejet Leasing Staten Regionerne Kommunerne 20 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

21 OFFENTLIG FLÅDE Alder vs. Ejerskabsforhold Leasing er slået igennem de seneste ~3 år, hvilket ses i en ligelig fordeling mellem leasing og ejer for køretøjer indregistreret i 2010 og frem, hvorimod ældre køretøjer primært er ejet Ejer (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) Leasing (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) DDB DATA % % Leasing nyt fænomen i det offentlige og før og før Køretøjer fra 2009 og før er primært blevet købt 37% 6% 57% 24% 3% 72% 10% 87% 3% 26% 4% 69% 100% 2% 0% 0% 3% 2% 3% 3% 95% 97% 97% 95% 2% 100% Der er ca. lige mange købte køretøjer fra 2010 og frem som der er leaset køretøjer og før og før Staten Regionerne Kommunerne 21 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

22 OFFENTLIG FLÅDE Køretøjstype (1/3) Personbiler udgør mere end halvdelen af den offentlige flåde - varebiler er det næststørste segment Køretøjstype (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA 56% % Personbiler udgør over halvdelen Personbil Varebil Lastbil Bus Camper Personbiler udgør 56% af den offentlige flåde 24% 4% 12% 6% 4% 4% 6% 1% 7% 19% 4% 100% Varebiler er det næststørste segment og 38% af det samlede antal køretøjer 72% 84% 90% 93% 94% 78% Personbil Varebil Lastbil Bus Camper Staten Regionerne Kommunerne 22 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

23 Lille klasse Kassevogn Diverse Ukendt MPV Stor klasse Mellemklasse 2 Mellemklasse 1 Øvrige Luksus Pickup Lille klasse Kassevogn Diverse Ukendt MPV Stor klasse Mellemklasse 2 Mellemklasse 1 Øvrige Luksus Pickup OFFENTLIG FLÅDE Køretøjstype detaljeret (2/3) Lille klasse personbiler og kassevogne udgør næsten halvdelen af den offentlige flåde Køretøjstype (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % Lille klasse nr. 1 og kassevogne nr. 2 28% Kommunernes små biler og kassevogne udgør størstedelen af køretøjerne 4% 5% 91% 15% 13% 5% 4% 5% 4% 30% 4% 80% 83% 92% 66% 1% 99% 50% 50% 92% 6% 3% 80% 20% 15% 19% 4% 65% 85% 78% 20% 15% 100% Staten dominerer mellemklasse 1 segmentet bl.a. pga. ministerbiler Staten Regionerne Kommunerne 23 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

24 Personbil - privat pers. Varebil - godstransport, erhverv Varebil - mandskab/materiel Personbil - særlig anv. Lastbil - gods Lastbil - brandslukning Varebil - gods Personbil - brandslukning Stor personbil - privat bus Stor personbil - særlig anv. Varebil - godstransport, erhverv/privat Personbil - beboelse Varebil - særlig anv. Varebil - brandslukning Stor personbil - buskørsel Stor personbil - rutekørsel Varebil Varebil - godstransport, privat Lastbil - særlig anv. Stor personbil - privat pers. Lastbil - mandskab/materiel Personbil - mandskab/materiel Personbil - sygetransport Personbil - ambulance Lastbil - trækkraft f. sættevogn Lastbil - godstransport, erhverv Personbil - rustvogn Stor personbil - beboelse Personbil - hyrekørsel OFFENTLIG FLÅDE Anvendelse (3/3) Personbiler til privat kørsel og godstransport-varebiler til erhverv udgør ca. 80% af den samlede offentlige flåde Anvendelse (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % 49% Staten Regionerne Kommunerne 24 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

25 OFFENTLIG FLÅDE Vægt Kommunerne har flest små lette køretøjer, hvorimod køretøjerne i staten typisk er tungere og i mellemklasse 1 niveau Vægt (Vægt [kg] vs. antal køretøjer) DDB DATA 45% % Flest lette køretøjer Gruppen kg udgør næsten halvdelen af den offentlige flåde 5% 14% 31% 4% 3% 11% 19% 4% 100% Staten har flere køretøjer i mellemgruppen fra kg end i den lette og tung gruppe 82% 66% 85% 78% Staten Regionerne Kommunerne 25 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

26 Rigspolitiet Banedanmark Vejdirektoratet Skatteministeriet Kriminalforsorgen Fødevarestyrelsen Justitsministeriet, Departementet Naturstyrelsen Arbejdstilsynet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet OFFENTLIG FLÅDE Staten Rigspolitiet har tre gange så mange køretøjer, som den næststørste statslige enhed; Banedanmark - og af de ti statslige enheder med flest køretøjer er det kun Fødevarestyrelsen der har el-køretøjer Top 10 (Statslig enhed vs. antal køretøjer antal køretøjer i staten: 3.112) DDB DATA Diesel Benzin El Rigspolitiet har klart flest køretøjer Rigspolitiet har klart flest køretøjer i form af med en overvægt af benzin-køretøjer På nær Rigspolitiet og Justitsministeriet har de øvrige statslige enheder en præference for diesel-køretøjer Fødevarestyrelsen er den eneste af de top 10 statslige enheder som har elkøretøjer 26 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

27 OFFENTLIG FLÅDE Regionerne Region Syddanmark og Region Midtjylland har flest køretøjer, men Region Hovedstaden er nr. 1 når det kommer til el-køretøjer Regionerne (Region vs. antal køretøjer antal køretøjer i regionerne: 661) DDB DATA Diesel Benzin El Region Syd og Midt har flest Region Syddanmark og Region Midtjylland har flest køretøjer begge ca Præference for dieseldrevne køretøjer på tværs af alle fem regioner Region Hovedstaden har flest eldrevne køretøjer Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden 27 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

28 København Vejle Silkeborg Odense Aalborg Sønderborg Esbjerg Næstved Aarhus Hjørring OFFENTLIG FLÅDE Kommunerne København har næsten dobbelt så mange køretøjer som den næststørste kommune; Vejle - og dominerer mht. el-køretøjer med 121 køretøjer, hvor nr. 2 Aarhus, til sammenligning kun har 24 Top 10 (Kommune vs. antal køretøjer antal køretøjer i kommunerne: ) DDB DATA Diesel Benzin El Gas Brint Københavns Kommune har flest Københavns Kommune har flest køretøjer med ca Kommunerne i top 10 har en præference for diesel-drevne køretøjer på nær Vejle som har flere benzindrevne Københavns Kommune har 121 elkøretøjer - mere end fem gange så mange som nr. 2, Aarhus Kommune 28 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

29 OFFENTLIG FLÅDE Delopsamling 1A Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Offentlig flåde Drivmiddel Kommunerne har 78% af den offentlige flåde som primært udgøres af dieselkøretøjer, og samlet set er der ca. 330 el-køretøjer i det offentlige, hvoraf 95% er i kommunerne Alder Over halvdelen af de offentlige køretøjer er under 5 år gamle, og der er en nogenlunde jævn fordeling mht. staten, regionerne og kommunerne, dog er der relativt set flere køretøjer fra 2004 og før i kommunerne Ejerskabsforhold Størstedelen af offentlige køretøjer er købt, og statens flåde består næsten udelukkende af købte køretøjer, hvorimod kommunerne leaser en stor del af deres flåde Alder vs. Ejerskabsforhold Leasing er et relativt nyt fænomen, men der er næsten en ligelig fordeling mellem leasing og ejer for køretøjer indregistreret i 2010 og frem, hvorimod ældre køretøjer primært er ejet Køretøjstype Personbiler udgør mere end halvdelen af den offentlige flåde og varebiler er næststørst Køretøjstype detaljeret Lille klasse personbiler og kassevogne udgør næsten halvdelen af den offentlige flåde Anvendelse Kommunerne har flest små lette køretøjer, hvorimod køretøjerne i staten typisk er lidt tungere og i mellemklasse 1 niveau Vægt Personbiler til privat kørsel og godstransport-varebiler til erhverv udgør ca. 80% af den samlede offentlige flåde Staten Rigspolitiet har tre gange så mange køretøjer, som den næststørste statslige enhed Banedanmark, og kun Fødevarestyrelsen har el-køretøjer Regionerne Region Syddanmark og Region Midtjylland har flest køretøjer, men Region Hovedstaden er nr. 1 når det kommer til el-køretøjer Kommunerne København har næsten dobbelt så mange køretøjer som den næststørste kommune, Vejle, og dominerer mht. el-køretøjer med sine 121, hvor nr. 2, Aarhus, kun har 24 el-køretøjer 29 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

30 30 2. Offentlig el-flåde

31 OFFENTLIG EL-FLÅDE Alder Næsten samtlige el-køretøjer er indregistreret indenfor de seneste 5 år Alder (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) DDB DATA Næsten alle er fra 2010 eller senere 97% % % af de offentlige køretøjer er indregistreret i 2010 eller senere og før Kommunerne har 315 el-køretøjer ca. 95% af alle de offentlige el-køretøjer 3% 2% 3% 2% 100% Staten og regionerne har udelukkende el-køretøjer fra 2010 eller senere 95% 95% og før Staten Regionerne Kommunerne 31 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

32 OFFENTLIG EL-FLÅDE Ejerskabsforhold I modsætning til den samlede offentlige flåde er der næsten en ligelig fordeling mellem leasede og ejede el-køretøjer, dog ejer staten alle sine seks el-køretøjer Ejerskabsforhold (Ejerskabsforhold vs. antal køretøjer) DDB DATA % Jævn fordeling mellem leasing og ejer 51% 155 Ejet Leasing Ca. halvdelen af det offentliges elkøretøjer er ejet og den anden halvdel er leaset 5% 4% 2% 3% 2% 100% Staten ejer alle sine el-køretøjer i modsætning til kommunerne og regionerne som også leaser 92% 98% 95% Ejet Leasing Staten Regionerne Kommunerne 32 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

33 OFFENTLIG EL-FLÅDE Alder vs. Ejerskabsforhold Leasing- og ejerprofilen er meget ens, da de fleste el-køretøjer er fra 2010 eller senere både mht. leasing og ejer Ejer (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) Leasing (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) DDB DATA Leasing- og ejerprofil er meget ens % % % 4% og før % 4% 100% % og før % 0% 100% Ikke stor forskel på leasing- og ejerprofilen, da begge næsten udelukkende vedr. nye el-køretøjer 91% 92% 98% 98% og før og før Staten Regionerne Kommunerne 33 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

34 OFFENTLIG EL-FLÅDE Køretøjstype (1/3) De nuværende el-køretøjer i det offentlige udgøres primært af personbiler, men næsten 20% er varebiler og kommunerne har også enkelte el-drevne lastbiler Køretøjstype (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % El-køretøjer primært personbiler 80% Personbil Varebil Lastbil Bus Camper Personbiler udgør 80% af den offentlige flåde 3% 2% 6% 2% 3% 2% 100% Varebiler er det næststørste segment og 19% af det samlede antal køretøjer 95% 92% 95% Personbil Varebil Lastbil Bus Camper Staten Regionerne Kommunerne 34 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

35 Lille klasse Kassevogn Diverse Ukendt MPV Stor klasse Mellemklasse 2 Mellemklasse 1 Øvrige Luksus Pickup Lille klasse Kassevogn Diverse Ukendt MPV Stor klasse Mellemklasse 2 Mellemklasse 1 Øvrige Luksus Pickup OFFENTLIG EL-FLÅDE Køretøjstype detaljeret (2/3) Lille klasse og Mellemklasse 1 udgør næsten 80% af den offentlige el-flåde i modsætning til i den samlede offentlige flåde, hvor disse udgør ca. en tredjedel Køretøjstype (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % Lille klasse udgør over halvdelen 54% Lille klasse er det største segment da over halvdelen af el-flåden består af disse 2% 3% 95% 8 2% 8% 90% 7 67% % 95% 2% 100% Mellemklasse 1 segmentet 33% Staten Regionerne Kommunerne 35 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

36 OFFENTLIG EL-FLÅDE Anvendelse (3/3) Personbiler til privat kørsel og varebiler til godstransport udgør ca. 96% af den samlede el-drevne flåde Anvendelse (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % 51 79% Personbil - privat pers. Varebil - godstransport, erhverv Lastbil - gods Varebil - gods Varebil Staten Regionerne Kommunerne 36 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

37 OFFENTLIG EL-FLÅDE Vægt Det offentliges el-drevne flåde består næsten udelukkende af lette køretøjer, og kun 6 køretøjer vejer over kg sammenlignet med næsten køretøjer i den samlede flåde Vægt (Vægt [kg] vs. antal køretøjer) DDB DATA % Hovedsagligt lette køretøjer 83% Hele 83% af den offentlige el-flåde består af køretøjer i segmentet kg Næsten en tredjedel udgøres af mellemtunge køretøjer 3% 1% 4% 4% 6 3% 2% 100% Ca. 2% af el-flåden er tunge køretøjer over kg, og disse findes udelukkende i kommunerne 95% 92% 95% Staten Regionerne Kommunerne 37 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

38 OFFENTLIG EL-FLÅDE Staten, Regionerne og Kommunerne Den største bestand af el-køretøjer findes i kommunerne, hvor ni kommuner har over syv el-køretøjer Antal el-køretøjer i hhv. staten, regionerne og top 10 kommuner (Enhed vs. antal køretøjer) 4 DDB DATA El 1 1 Top 10 kommuner har flest el-køretøjer Fødevarestyrelsen Sorø Akademis Skole Klima- Energi- Og Bygnings- Ministeriet 6 Region Hovedstaden Region Syddanmark 1 Region Sjælland 1 Region Midtjylland 1 Region Nordjylland Kun tre statslige enheder har elkøretøjer sin flåde Region Hovedstaden har 6 el-køretøjer og dermed klart flest i forhold til de øvrige regioner Alle kommuner indenfor top 10 har flere el-køretøjer end de statslige enheder eller enkelte regioner Københavns Kommune er i en liga for sig med hele 124 el-køretøjer, og nr. 2, Aarhus Kommune, har 24 el-køretøjer Aarhus Høje- Fredens- Taastrup borg København Albertslund Roskilde Lyngby- Taarbæk Skive Holbæk Læsø 38 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

39 OFFENTLIG EL-FLÅDE Delopsamling 1B Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Offentlig el-flåde Alder Næsten samtlige el-køretøjer er indregistreret indenfor de seneste 5 år Ejerskabsforhold I modsætning til den samlede offentlige flåde er der næsten en ligelig fordeling mellem leasede og ejede el-køretøjer, dog ejer staten alle sine seks el-køretøjer Alder vs. Ejerskabsforhold Leasing- og ejerprofilen er meget ens, da de fleste el-køretøjer er fra 2010 eller senere både mht. leasing og ejer Køretøjstype De nuværende el-køretøjer i det offentlige udgøres primært af personbiler, men næsten 20% er varebiler og kommunerne har også enkelte el-drevne lastbiler Køretøjstype detaljeret Lille klasse og Mellemklasse 1 udgør næsten 80% af den offentlige flåde Anvendelse Personbiler til privat kørsel og godstransport-varebiler til erhverv udgør 96% af den samlede el-drevne flåde Vægt Det offentliges el-drevne flåde består næsten udelukkende af lette køretøjer, og kun 6 køretøjer vejer over kg sammenlignet med næsten køretøjer i den samlede flåde Staten, Regionerne og Kommunerne Den største bestand af el-køretøjer findes i kommunerne, hvor ni kommuner har over syv el-køretøjer med hovedstadskommunerne som forgangsmænd 39 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

40 40 3. Perspektivering Semi-offentlig flåde

41 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG FLÅDE Drivmiddel For at undersøge det semi-offentlige segment er to aktører blevet udvalgt, som tilsammen har ca køretøjer, hvoraf 97% er diesel-køretøjer og benzin og el udgør hver ca. 1% af den samlede flåde Drivmiddel (Drivmiddel vs. antal køretøjer) DDB DATA Næsten udelukkende diesel 97% For de specifikke CVR-numre: Diesel Benzin El Post Danmark har ca. en ti gange så stor flåde som Dong Energy 9% 46% 7% 9% 100% I den semi-offentlige flåde består 97% af dieseldrevne køretøjer Benzin og el udgør hver især kun ca. 1 % 91% 54% 93% 91% Diesel Benzin El Post Danmark A/S Dong Energy A/S 41 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

42 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG FLÅDE Alder I den semi-offentlige flåde er næsten to tredjedele af køretøjerne under 5 år gamle Alder (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) DDB DATA 65% % To tredjedele er under 5 år gamle For de specifikke CVR-numre: og før Næsten to tredjedele af de semioffentlige køretøjer er under 5 år gamle Ca. en tredjedel er indregistreret i % 2% 10% 9% 100% Der er næsten ingen køretøjer indregistreret i 2004 og før i den semioffentlige flåde 87% 98% 90% 91% og før Post Danmark A/S Dong Energy A/S 42 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

43 Kassevogn Mellemklasse 2 Pickup Diverse MPV Mellemklasse 1 Lille klasse Ukendt Øvrige Stor klasse Luksus Kassevogn Mellemklasse 2 Pickup Diverse MPV Mellemklasse 1 Lille klasse Ukendt Øvrige Stor klasse Luksus PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG FLÅDE Køretøjstype detaljeret (1/2) Post Danmarks kassevogne udgør størstedelen af den semi-offentlige prøve Køretøjstype (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA Kassevogne udgør størstedelen 73% For de specifikke CVR-numre: Ca. 3/4 af flåden udgøres af kassevogne 2% 98% 49% 51% 1% 99% 13% 87% 47% 48% 53% 52% 8% 7% 9% 79% 95% 92% 93% 91% 21% 5% 100% Mellemklasse 2 segmentet er det næststørste men udgør kun ca. 6% Post Danmark A/S Dong Energy A/S 43 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

44 Varebil - godstransport, erhverv Personbil - privat pers. Varebil - gods Lastbil - gods Lastbil - trækkraft f. sættevogn Varebil - mandskab/materiel Varebil - godstransport, erhverv/privat Varebil PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG FLÅDE Anvendelse (2/2) Størstedelen af den samlede flåde udgøres af Post Danmarks varebiler til godstransport, hvorimod Dong Energy primært har personbiler Anvendelse (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % 81% Post Danmark A/S Dong Energy A/S 44 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

45 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG FLÅDE Vægt Størstedelen af køretøjerne vejer mellem kg, hvorfor den semi-offentlige flåde må betegnes som tungere end den offentlige flåde Vægt (Vægt [kg] vs. antal køretøjer) Tungere end den offentlige DDB DATA 82% For de specifikke CVR-numre: % 75% % 7% 9% 91% 93% 91% 100% Baseret på de to udvalgte semioffentlige virksomheder er køretøjerne tungere end i offentligt regi Hele 82% af flåden udgøres af køretøjer i vægtklassen kg Antallet af køretøjer i den helt tunge ende er ca. fire gange så stort som antallet i vægtklassen kg Post Danmark A/S Dong Energy A/S 45 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

46 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG FLÅDE Delopsamling 1C Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Semi-offentlig flåde Drivmiddel For at undersøge det semi-offentlige segment er to aktører blevet udvalgt, som tilsammen har ca køretøjer, hvoraf 97% er diesel-køretøjer og benzin og el udgør hver ca. 1% af den samlede flåde Alder I den semi-offentlige flåde er næsten to tredjedele af køretøjerne under 5 år gamle Køretøjstype Post Danmarks kassevogne udgør størstedelen af den semi-offentlige prøve Køretøjstype detaljeret Post Danmarks kassevogne udgør størstedelen af den semi-offentlige prøve Anvendelse Størstedelen af den samlede flåde udgøres af Post Danmarks varebiler til godstransport, hvorimod Dong Energy primært har personbiler Vægt Størstedelen af køretøjerne vejer mellem kg, hvorfor den semi-offentlige flåde må betegnes som tungere end den offentlige flåde 46 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

47 47 4. Perspektivering Semi-offentlig el-flåde

48 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG EL-FLÅDE Alder Der er samlet set 54 el-køretøjer i den semi-offentlige prøve, og Post Danmark samt Dong Energys er alle under 5 år gamle Alder (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) DDB DATA Alle el-køretøjer under fem år gamle % 50 For de specifikke CVR-numre: og før Alle 54 el-køretøjer er indregistreret i 2010 eller senere 7% 7% 100% El-køretøjer er stadig et relativt nyt fænomen i semi-offentligt regi 93% 93% og før Post Danmark A/S Dong Energy A/S 48 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

49 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG EL-FLÅDE Anvendelse Post Danmarks el-køretøjer anvendes som varebiler til godstransport, men Dong Energy har også en personbil i sin el-flåde Anvendelse (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % Varebil - godstransport, erhverv Personbil - privat pers. Post Danmark A/S Dong Energy A/S 49 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

50 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG EL-FLÅDE Vægt Den semi-offentlige el-flådes køretøjer vejer alle lige omkring ca kg og ligger dermed i den tunge ende af vægtskalaen DDB DATA Vægt (Vægt [kg] vs. antal køretøjer) El-køretøjer i den tunge skala % % % 100% For de specifikke CVR-numre: Den semi-offentlige flådes el-køretøjer vejer mellem kg og ligger dermed i den lidt tungere ende af vægtskalaen 85% 93% Post Danmark A/S Dong Energy A/S 50 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

51 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG EL-FLÅDE Delopsamling 1D Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Semi-offentlig el-flåde Alder Der er samlet set 54 el-køretøjer i den semi-offentlige prøve, og Post Danmark samt Dong Energys er alle under 5 år gamle Anvendelse Post Danmarks el-køretøjer anvendes som varebiler til godstransport, men Dong Energy har også en personbil i sin el-flåde Vægt Den semi-offentlige el-flådes køretøjer vejer alle lige omkring ca kg og ligger dermed i den tunge ende af vægtskalaen 51 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

52 Opsamling 1 Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Offentlig flåde Kommunerne har 78% af den offentlige flåde disse udgøres primært af dieselkøretøjer Samlet set er der ca. 330 el-køretøjer i det offentlige, hvoraf 95% er i kommunerne Over halvdelen af de offentlige køretøjer er under 5 år gamle, og der er en nogenlunde jævn fordeling mht. staten, regionerne og kommunerne Leasing er et relativt nyt fænomen, men der er næsten en ligelig fordeling mellem leasing og ejer for køretøjer indregistreret i 2010 og frem, hvorimod ældre køretøjer primært er ejet Kommunerne har flest små lette køretøjer, hvorimod køretøjerne i staten typisk er lidt tungere og i mellemklasse 1 niveau Offentlig el-flåde Samtlige el-køretøjer er indregistreret indenfor de seneste 5 år I modsætning til den samlede offentlige flåde er der næsten en ligelig fordeling mellem leasede og ejede el-køretøjer, dog ejer staten alle sine seks el-køretøjer Leasing- og ejerprofilen er meget ens, da de fleste el-køretøjer er fra 2010 eller senere Personbiler til privat kørsel og godstransport-varebiler til erhverv udgør 96% af den samlede eldrevne flåde Semi-offentlig flåde Baseret på Post Danmark og Dong Energy udgøres 97% af flåden af dieseldrevne køretøjer I den semi-offentlige flåde er næsten to tredjedele af køretøjerne under 5 år gamle Post Danmarks varebiler til godstransport udgør størstedelen af den semi-offentlige prøve Semi-offentlig el-flåde Der er samlet set 54 el-køretøjer i den semi-offentlige prøve som alle er indregistreret indenfor 5 år El-køretøjerne er primært varebiler til godstransport, men består også af personbiler 52 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

53 Indholdsfortegnelse Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Hovedkonklusioner 03 Introduktion Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre Analyse-skitse af det offentliges mobilitet Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel 76 Bilag 91 53

54 Introduktion til anvendelsesområder og brugsmønstre En profiltilgang anvendes med henblik på at analysere forskellige køretøj-segmenters egnethed til at blive omstillet til el og potentiale Profil-tilgang (Rationale) Ikke detailniveau Ressourcerne allokeret til dette studie har nødvendiggjort en profil-tilgang, da det ikke har været muligt at analysere hver eneste bil på detailniveau Valid high level estimat af potentiale Det vurderes at være muligt at lave et valid high-level estimat af potentialet for elkøretøjer Fokus på største profiler Analysen af potentialet vil fokusere på 90% af bestanden indenfor hvert segment for at fjerne ekstremer, og fokusere på de vigtigste/største anvendelser/profiler Metode (Illustration) Fokus på største profiler (Diagram) Profil A Profil B Profil C Profil D Profil E Profil.. Profil Z KONCEPTUEL 49 Kommunerne Profil A Profil B Profil C Profil D Profil E... Profil Z Staten Profil A Profil B Profil C... Profil Z Regionerne Profil A Profil B Profil C Profil D... Profil Z Dækker 90% af antallet af benzin- og dieselkøretøjer indenfor det pågældende segment 54 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 0 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN. JANUAR. MARTS 0 Indholdsfortegnelse. Hvad er Projekt Test-en-elbil?.... Hypoteserne der skal besvarer målsætningen i Projekt

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt Elbiler som taxier Forberedelse af flådeprojekt 16-01-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88707083 F: 33321661 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Forord I

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner

KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner 0 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland,

Læs mere

Kvantificering af værdien af åbne offentlige data

Kvantificering af værdien af åbne offentlige data Kvantificering af værdien af åbne offentlige data Version: 1.1 11/3 2011 1 Indhold Executive summary... 5 Introduktion... 7 Værdien af åbne data... 7 Analysens mål... 7 Metode... 7 Identifikation og beskrivelse

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt Fossilfri Vejtransport 2050 Analyse nr. 10 2013 27. november 2013 Resume I dette notat er de teknologiske muligheder for at opnå en fossilfri vejtransport

Læs mere

udvikling a/s www.udvikling-as.dk Elbiler i Danmark Status og perspektiver Oktober 2009 Rapport udarbejdet for:

udvikling a/s www.udvikling-as.dk Elbiler i Danmark Status og perspektiver Oktober 2009 Rapport udarbejdet for: udvikling a/s www.udvikling-as.dk Elbiler i Danmark Status og perspektiver Oktober 2009 Rapport udarbejdet for: Elbiler i Danmark Status og perspektiver INDHOLD 1. FORORD... 2 2. INTRODUKTION... 3 3. TEKNOLOGI...

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark

Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark 1/2 2013 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse 22 November 2012 1. Resumé... 3 2. Introduktion... 4 3. Metode... 4 3.1 Totaløkonomi... 4 3.2 Elbilernes indtrængning...

Læs mere

Udbredelse af elbiler

Udbredelse af elbiler Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen Baggrundsanalyse, politiske målsætninger og understøttende tiltag Udgivet af Öresundskomiteen, januar 2015 Fotos: RKLM KLS Grafisk Hus Initiativet kort fortalt

Læs mere

Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Marts 2008

Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Marts 2008 Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Marts 2008 Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Marts 2008 Forord I denne rapport beskriver

Læs mere

Implementering af elbiler i Københavns Kommune

Implementering af elbiler i Københavns Kommune Implementering af elbiler i Københavns Kommune - Kan Oslo Kommunes succesfulde tiltag benyttes i Københavns Kommune? Roskilde Universitet Teknologisk-samfundsvidenskabelig Planlægning Efterår, 2014 Afleveret

Læs mere

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 CLEVER A/S MIDTVEJSRAPPORT FOR TEST-EN-ELBIL PROJEKTET CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk Indhold

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Liberaliseringen af bilsynsmarkedet. En evaluering set med forbrugernes øjne

Liberaliseringen af bilsynsmarkedet. En evaluering set med forbrugernes øjne Liberaliseringen af bilsynsmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning og konklusion 3 2 Indledning og afgrænsning 5

Læs mere