Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder"

Transkript

1 Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Energistyrelsen Marts 2014 v.2 Catalyst Strategy Consulting Nordre Fasanvej 113, Frederiksberg Denmark Telefon: Web:

2 Introduktion til studie Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Nærværende studie er udarbejdet af Catalyst Strategy Consulting i perioden fra januar til marts 2014, i forbindelse med 5. tilskudsrunde af forsøgsordningen for elbiler med støtte fra Energistyrelsen. Formålet med studiet Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder er at kortlægge og analysere offentlige køretøjer og deres brugsmønstre med henblik på at undersøge, hvor stor en del der evt. vil kunne erstattes med el-køretøjer samt en evaluering og perspektivering af den nuværende fælles indkøbsmodel drevet af Københavns Kommune. Studiet er opbygget i fire dele: 1) Kortlægning af antallet af køretøjer i de offentlige instanser dvs. staten, regionerne og kommunerne, samt en perspektivering ift. udvalgte semi-offentlige virksomheder 2) Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre for køretøjer i offentlige flåder 3) Analyse-skitse af det offentliges mobilitetbehov 4) Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel 2

3 Indholdsfortegnelse Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Hovedkonklusioner 03 Introduktion Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre Analyse-skitse af det offentliges mobilitet Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel 76 Bilag 91 3

4 Hovedkonklusioner Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder 1. Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Kommunerne har ca. 78% af den offentlige flåde disse udgøres primært af dieselkøretøjer Samlet set er der ca. 330 el-køretøjer i det offentlige hvoraf 95% er i kommunerne Over halvdelen af de offentlige køretøjer er under 5 år gamle, og der er en nogenlunde jævn aldersfordeling mht. staten, regionerne og kommunerne Kommunerne har flest små lette køretøjer, hvorimod statens typisk er tungere og i mellemklasse 1 niveau Post Danmarks varebiler til godstransport udgør størstedelen af den semi-offentlige prøve 2. Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre Kommunernes personbiler til privatkørsel og varebiler til godstransport er bedst egnede til omstilling til el-køretøjer baseret på køretøjstype, km/dag, kørselsmønster og præcedens Det rationelle adresserbare potentiale for el-køretøjer i det offentlige baseret på øjebliksbilledet indikerer et stort uudnyttet potentiale i personbiler til privatkørsel og varebiler Potentialet for el-køretøjer i det offentlige estimeres til at være ca. 43% af flåden dvs. ca køretøjer der umiddelbart kunne skifte til el Den årlige CO 2 -besparelse er estimeret til ca. 11,6 tusinde ton CO 2, hvilket svarer til ca. 0,02% af Danmarks årlige udledning Til trods for tilstedeværelsen af et tilsyneladende stort potentiale, er der fortsat en rækker faktorer der skal adresseres for at fjerne de væsentligste barrier, og forløse potentialet for elbiler i de offentlige flåder 3. Analyse-skitse af det offentliges mobilitet En række person-relaterede transporter i det offentlige kan umiddelbart flyttes til grønnere transportformer i elbil Services som tilbydes af det offentlige via samarbejdspartnere, kunne oplagt favorisere grøn transport i elbil, eller man kunne stille krav hertil Foruden det primære behov (egne biler), kan der flyttes kilometre i hhv. det sekundære og tertiære mobilitetsbehov, så den samlede kilometer sammensætning gøres mere grøn Mobilitetsanalysen kan gennemføres vha. Offentlige-profiler ift. at estimere det samlede mobilitetsbehov, via en sekventiel proces over 6-8 uger 4. Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel Den væsentligste forskel indkøbsmodellerne imellem, ligger i volumen, adaptivhed & fleksibilitet de Alm. Kommuner og Københavns Kommune forekommer mindre statisk og reaktiv sammenlignet med SKI Potentielle virkemidler til at accelerere omstillingen til el i det offentlige, baseret på interviews, kunne omfatte opdaterede use cases, da der skal mere fokus på eksisterende gode erfaringer, da der fortsat er stort opmærksomhed på 2-3 år gamle eksempler og negative erfaringer med ombyggede el-køretøjer 4 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

5 Indholdsfortegnelse Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Hovedkonklusioner 03 Introduktion Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre Analyse-skitse af det offentliges mobilitet Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel 76 Bilag 91 5

6 Baggrund Der er få el-køretøjer i det offentlige i forhold til de politiske ambitioner, og der mangler et samlet flåde-overblik, hvorfor potentialet for el-køretøjer er ukendt på nuværende tidspunkt Baggrund for analyse (Illustration) Politisk ambition: Det offentlige skal spille en nøglerolle i den grønne omstilling af transporten 1 Udfordring 1: Få el-køretøjer i det offentlige 2 Udfordring 2: Intet centralt overblik over offentlig flåde 3 Udfordring 3: Ukendt potentiale for el-køretøjer i det offentlige Manglende overblik mht. det offentliges flåde (Citat) I Danmark var ingen mandag i stand til at oplyse, hvor mange personbiler staten ejer og indkøber pr. år, herunder hvor mange af dem der er el-køretøjer. Information har forespurgt i Trafikstyrelsen under Transportministeriet, i Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet, i Energistyrelsen under Klimaministeriet, hos Statens og Kommunernes Indkøbsservice samt hos Danmarks Statistik. Ingen af stederne havde man tallene. Overblikket over, hvor mange el-køretøjer staten har og løbende indkøber, synes ikke at eksistere. Et gæt blandt fagfolk er, at staten langtfra er kommet op på 100 eldrevne personbiler. Information: Staten svigter el-køretøjerne 28. maj Vi har ikke et detailkendskab til bilerne og deres anvendelse, der gør os i stand til at besvare præcist og faktabaseret... Biler er decentralt styret i Regionen, hvorfor denne viden er spredt meget vidt... Der er ingen overordnet bilpolitik eller anden retningsgivende indkøbspolitik for biler. Respondent fra en af regionerne 4. marts Kilde: Information, Primær research, Catalyst Strategy Consulting analyse

7 Formål Studiet har til formål at kortlægge og analysere den offentlige flåde med henblik på at estimere det adresserbare marked for el-køretøjer, og evaluere samt perspektivere den fælles indkøbsmodel ILLUSTRATIV Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre Analyse-skitse af det offentliges mobilitet Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel Vægt* ~40% ~30% ~10% ~20% Formål Kortlægge og analysere offentlige køretøjer for at estimere den samlede offentlige flåde Analysere offentlige køretøjers anvendelsesområder med henblik på at estimere det adresserbare marked Skitsere hvilke analyser der skal til for at forstå det offentliges mobilitetsbehov Evaluere og perspektivere den nuværende model for fælles indkøb samt foreslå nye initiativer Dele Identificering af det offentliges køretøjer Kortlægning af køretøjer segmenteret efter relevante områder eks. drivmiddel, alder mv. Estimering af samlet offentlig flåde Segmentering af offentlige køretøjer baseret på anvendelsesområder og brugsmønstre Estimering af det adresserbare marked dvs. antallet af køretøjer som potentielt set kan omstilles til el Segmentering af det offentliges mobilitetsbehov Analyse af det offentliges øvrige mobilitet behov Analyse af det offentliges efterspørgsel på generelle transportydelser Danske indkøbsmodeller Evaluering af København Kommunes fælles indkøbsmodel Erfaringer fra udlandet med puljeindkøb af elkøretøjer Forslag til initiativer Analyse Skitse 7 OBS. Dette studie fokuserer ikke på de ladeinfrastrukturelle udfordringer ifb. med omstillingen til el i den offentlige sektor, da det primære fokus og scope for analysen er køretøjer. *Jvf. tilsagn vedr. ansøgning pr. 14. november samt opstartsmøde den 22. januar Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

8 Metode Kombinationen af kvantitativ og kvalitativ research samt en iterativ proces muliggør en helhedsanalyse, som er baseret på et trianguleret datagrundlag Metode (Diagram) KONCEPTUEL Data-sammenligning baseret på stikprøver vedr. antal køretøjer (Afvigelse i % mellem interview-input og data-udtræk) Analyse Trianguleret datagrundlag Iterativ proces 19% 18% 11% 16% Ø 13% Kvantitativ Kvalitativ* Databaser (De Danske Bilimportører) Artikler/rapporter Interviews med: Kommuner Regioner Statslige enheder Andre relevante aktører 1% Objektiv vurdering Subjektiv vurdering Statslig enhed Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 4 Metode muligheder Metode begrænsninger Ét centralt overblik over den samlede offentlige flåde Identifikation af det offentliges biltyper på aggregeret basis Identifikation af offentlige ejere på aggregeret basis Identifikation af forbrugsdata på aggregeret basis Potentiale estimering på aggregeret basis pga. hhv. kvantitativ data (DDB) samt kvalitativ data (Kommune interviews) NB: Infrastruktur og ladeeffekt ikke i scope Én central database. Data tillader ikke sondring brugere og ejere Data kan ikke entydigt filtreres ml. anvendelsesområder og bilmodeller dermed er data ikke ekskluderende Data er ikke udtømmende i alle segmenter, hvorfor nogle er mere detaljerede end andre Gennemsnitsbetragtninger på tværs af segmenter, herunder eks. kørselsbehov samt bilens rækkevidde (maks. estimeret til 150 km/opladning) Ikke udtømmende indsigt i frekvens for bilens returnering til samme adresse, samt evt. returnering i løbet af dagen Gennemsnitlig afvigelse på 13% mellem data og interview-input Interview input understøtter tesen om et ukomplet centralt flåde-overblik i det offentlige (til trods for Bilimportørenes centrale database) Data-udtrækket fra De Danske Bilimportører indeholder personbiler, busser, varebiler, lastbiler, campere dog ikke evt. specialkøretøjer Ikke alle køretøjer i data-udtrækket er segmenteret, men er kategoriseret som hørende under Diverse, Øvrige eller Ukendt 8 *Studiet indbefatter 13 interviews med kommuner, regioner, statslige enheder m.fl. - en større population vil give højere validitet for profilerne. Kilde: De Danske Bilimportører, Interviews med statslige enheder og kommuner, Catalyst Strategy Consulting analyse

9 Indholdsfortegnelse Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Hovedkonklusioner 03 Introduktion Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre Analyse-skitse af det offentliges mobilitet Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel 76 Bilag 91 9

10 Scope Den offentlige flåde, som er scope for dette studie, består af ca. 17 tusinde køretøjer, og udgør under 1% af den samlede danske køretøjsbestand Antal køretøjer i Danmark (Anvendelsesområde vs. antal køretøjer*) DDB DATA ~ ~ Scope på ca. 17 tusinde køretøjer Staten Regionerne Ca. 2,7 millioner køretøjer i DK pr. februar 2014 Ca. 17 tusinde offentlige køretøjer dvs. under 1% af Danmarks køretøjer er indenfor scope ~ Scope Kommunerne % Offentlig indbefatter personbiler, busser, varebiler og lastbiler i offentligt regi Kommunerne har næsten 78% af den offentlige flådes køretøjer ~ % Privat Erhverv Offentlig 10 *Eksakte tal: ; ; Kilde: De Danske Bilimportører (Bestand pr ), Catalyst Strategy Consulting analyse

11 Segmenter Staten, regionerne og kommunerne udgør de tre nøgle-segmenter, som er analyseret der er en række lighedstræk mellem segmenternes køretøjers anvendelsesområder Segmenter Anvendelsesområder Eksempler* KONCEPTUEL Staten Offentlige tjenester Ministerier Styrelser Beredskaber Institutioner Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. Domstole og fængselsvæsen Forsvar Politi Stationer, godsterminaler mv. Videregående uddannelser på universitetsniveau Regionerne Offentlige tjenester Sundhedsvæsen Administration Hospitaler Den Sociale Virksomhed (Handicap, socialpsykiatri og udsatte) Kommunerne Offentlige tjenester Forvaltninger Administration Hjemmeplejen Teknisk Service Vej og Park Center for Misbrug Ungdomsenheden Jobcenter 11 *Ikke udtømmende Kilde: De Danske Bilimportører, Primær og sekundær research, Catalyst Strategy Consulting analyse

12 INDIKATIV Køretøjstyper Forklaring af køretøjstypers anvendelsesområder og eksempler på modeller baseret på terminologi fra data-udtræk de samme køretøjsmodeller kan godt optræde under mere end én køretøjstype Køretøjstype Anvendelsesområder (Top 2) 1 Lille klasse Personbil privat pers. Eksempler (Køretøjsmodeller Top 5*) ICE: Toyota Yaris, Citroen C3, Fiat Panda, Suzuki Splash, Ford Fiesta EV: Renault Zoe, Peugeot ion, Citroen C-Zero, Mitsubishi imiev, VW E-Up!, Think City, Smart Fortwo Vægt (ton) 1,1-2,0 1,1-1,9 2 Mellemklasse 1 Personbil privat pers. ICE: Opel Astra, VW Golf, Peugeot 308, Ford Focus, Kia Ceed EV: Nissan LEAF, Renault Fluence Z.E. 1,4-2,2 1,9-2,0 3 Mellemklasse 2 Personbil privat pers. ICE: VW Passat, Ford Mondeo, Skoda Superb, Mercedes C-klasse, Opel Vectra EV: NA 1,7-2,7 NA 4 Stor klasse Personbil privat pers. ICE: Audi A6, Volvo V70, BMW 5 er, Peugeot 607, Volvo S80 EV: NA 1,9-2,6 NA 5 Luksus Personbil privat pers. ICE: Audi A8, Mercedes S-klasse, BMW 7 er, Lexus LS EV: Tesla Model S 2,5-4,0 2,6-2,6 6 Kassevogn Varebil godstransport, erhverv Varebil mandskab/materiel ICE: VW Transporter, Iveco Daily, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Renault Master EV: Renault Kangoo Z.E., Peugeot Partner Electric, Fiat Scudo Electric 1,7-3,5 1,9-2,9 7 MPV Personbil privat pers. Personbil særlig anv. ICE: VW Touran, VW Caddy, Citroen Berlingo, Fiat Scudo, Peugeot Partner EV: Fiat Fioriono, Fiat Micro-Vett 1,3-3,5 1,7-1,8 8 Pickup Varebil godstransport, erhverv Varebil mandskab/materiel ICE: Ford Transit, Toyota Dyna, Fiat Ducato, Toyota Hilux, VW Transporter EV: Mega e-worker 2,0-3,5 1,6-1,6 9 Diverse Varebil godstransport, erhverv ICE: Peugeot Partner, Skoda Fabia, Opel Meriva Activan, Citroen Berlingo, Opel Zafira EV: Renault Kangoo Z.E., Mega Multitruck, Peugeot Partner Electric, Club Car Carryall 1,2-3,5 1,1-2,2 10 Øvrige Personbil privat pers. Personbil særlig anv. ICE: Fiat Ducato, Ford Transit, VW Transporter, Citroen Jumper, VW Caravelle EV: Club Car Villager 0,5-6,0 0,8-0,8 11 Ukendt / Ikke defineret Varebil godstransport, erhverv Lastbil gods, Lastbil - brandslukning ICE: Toyota Yaris, Mercedes Sprinter, Citroen C3, Suzuki SX4, Peugeot 208 EV: Modec Electric Truck, Dennis Eagle Elite 2, Fiat Micro-Vett 1,0-32,0 1,7-26,0 12 *Alle EV (Electric Vehicle) og top 5 ICE (Internal Combustion Engine) pr. køretøjstype er listet. Hvis den samme køretøjsmodel går igen i forskellige køretøjstyper kan det eksempelvis skyldes forskellige anvendelser hhv. hvid- og gulpladebil. NA = Not Available.

13 13 Kortlægning af den offentlige flåde

14 Introduktion til kortlægningsområder Den offentlige flåde analyseres ved hjælp af en række udvalgte kortlægningsområder som f.eks. drivmiddel, alder og køretøjstype Kortlægningsområder (Områder) Drivmiddel Alder Ejerskabsforhold Alder vs. ejerskabsforhold Køretøjstype 1. Køretøjstype detaljeret Vægt 2. Anvendelse Rationale for at undersøge fordeling Forstå fordelingen mellem benzin, diesel og el Nuværende antal el-køretøjer i det offentlige Forstå den offentlige flådes aldersfordeling Ældre køretøjer vil typisk være mere oplagte at skifte til el pga. TCO Forstå fordelingen mellem leasing og ejerskab Typisk kortere tidshorisont for leasing, hvilket kan være en udfordring mht. TCO-fordele ved el Forstå sammenhængen mellem nye køretøjer og leasing tese om at nye køretøjer er leaset Forstå fordelingen af køretøjstyper for hhv. staten, regionerne og kommunerne Køretøjstypen kan være med til at aflede anvendelsesområdet og dermed indikere hvor egnet køretøjet er til at blive udskiftet med et tilsvarende el-køretøj Afhængig af data kan køretøjstype nedbrydes yderligere to niveauer for at forstå køretøjets anvendelsesområde bedst muligt Forstå vægtfordeling da el som drivmiddel typisk vil være mindre velegnet til tungere køretøjer Semi-offentlig perspektivering (Beskrivelse) Scope for dette studie er den offentlige flåde Men da den semi-offentlige flåde ligger i umiddelbar forlængelse af det adresserbare marked som det offentlige har indflydelse på, vil kortlægningen også indeholde en kort high-level perspektivering mht. semi-offentlige køretøjer Den high-level perspektivering består af en analyse af en prøve med to semi-offentlige virksomheder: Post Danmark Dong Energy Data-udtrækket for de to semi-offentlige virksomheder indeholder desværre ingen ejerskabsforhold, som det er tilfældet for data-udtrækket for den offentlige flåde derfor er det svært sandsynliggøre, at det er totalsummen af biler i deres respektive flåder Offentlig Semi-offentlig Privat KONCEPTUEL Top 10 Top 3/5/10 afhængig af split for hhv. de største statslige enheder, regioner og kommuner 14 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

15 Indholdsfortegnelse for kortlægningen 1. Offentlig flåde A. Drivmiddel B. Alder C. Ejerskabsforhold D. Alder vs. ejerskabsforhold E. Køretøjstype Køretøjstype detaljeret Anvendelse F. Vægt G. Staten top 10 H. Regionerne top 5 I. Kommunerne top Offentlig el-flåde A. Alder B. Ejerskabsforhold C. Alder vs. ejerskabsforhold D. Køretøjstype Køretøjstype detaljeret Anvendelse E. Vægt F. Staten top 10 G. Regionerne top 5 H. Kommunerne top Perspektivering Semi-offentlig flåde A. Drivmiddel B. Alder C. Køretøjstype detaljeret Anvendelse D. Vægt 4. Perspektivering Semi-offentlig el-flåde A. Alder B. Anvendelse 15

16 Læsevejledning Kortlægningen af den offentlige flåde vil følge en konsekvent opbygning med absolut og relativ fordeling for det pågældende område f.eks. mht. drivmiddel og en boks til højre med findings* Område f.eks. drivmiddel (Område vs. antal køretøjer) Summerer altid til totalen Info-boks med findings KONCEPTUEL 67% Nøgle konklusion A B C Finding 1 Finding 2 5% 14% 31% 3% 4% 11% 19% 4% 100% Finding 3 82% 66% 85% 78% A B C Staten Regionerne Kommunerne 16 *Undtagen området Anvendelse som er niveau 3 i detaljeringsgrad mht. køretøjstype, da denne fylder hele siden ud med henblik på at forbedre læsbarheden af diagrammet Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

17 17 1. Offentlig flåde

18 OFFENTLIG FLÅDE Drivmiddel Kommunerne har ca. 78% af den offentlige flåde disse udgøres primært af dieselkøretøjer - samlet set er der ca. 330 el-køretøjer i det offentlige, hvoraf ca. 95% er i kommunerne Drivmiddel (Drivmiddel vs. antal køretøjer) DDB DATA 67% 31% Diesel Benzin El Brint Gas % 2% 18% 21% 19% 4% 4% 4% 78% 75% 95% 78% 100% Flest køretøjer i kommunerne Kommunerne har flest køretøjer Dieselkøretøjer udgør ca. 67% af den totale offentlige flåde og benzinkøretøjer udgør ca. 31% Der er 332 el-køretøjer i de offentlige flåder svarende til ca. 24% af Danmarks samlede bestand af elkøretøjer* Kommunerne har ca. 95% af elkøretøjerne Diesel Benzin El Brint Gas Staten Regionerne Kommunerne 18 *Ifølge en Berlingske Tidende artikel fra var der. ca el-køretøjer i Danmark på daværende tidspunkt Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

19 OFFENTLIG FLÅDE Alder Over halvdelen af køretøjerne er under 5 år gamle, og der er en nogenlunde jævn aldersfordeling mht. staten, regionerne og kommunerne, dog er der relativt set flere køretøjer fra 2004 og før i kommunerne Alder (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) DDB DATA 54% % Over halvdelen er under 5 år gamle og før 54% af de offentlige køretøjer er indregistreret i 2010 eller senere 20% 10% 21% 3% 19% 5% 3% 4% 100% Kommunerne har relativt set flere biler som er indregistreret i 2004 eller før end staten og regionerne 76% 76% 87% 78% og før Staten Regionerne Kommunerne 19 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

20 OFFENTLIG FLÅDE Ejerskabsforhold Størstedelen af offentlige køretøjer er købt, og statens flåde består næsten udelukkende af købte køretøjer - kommunerne leaser en stor del af deres flåde foruden at eje Ejerskabsforhold (Ejerskabsforhold vs. antal køretøjer) DDB DATA % Præference for ejerskab 68% Næsten 70% af alle det offentliges køretøjer er købt og ejes Ejet Leasing Staten ejer 97% af sin flåde Regionerne ejer 76% af sine køretøjer 3% 2% 26% 19% 4% 4% 100% Kommunerne ejer 61% af sin flåde og leaser dermed også en betydelig del af sine køretøjer 69% 95% 78% Ejet Leasing Staten Regionerne Kommunerne 20 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

21 OFFENTLIG FLÅDE Alder vs. Ejerskabsforhold Leasing er slået igennem de seneste ~3 år, hvilket ses i en ligelig fordeling mellem leasing og ejer for køretøjer indregistreret i 2010 og frem, hvorimod ældre køretøjer primært er ejet Ejer (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) Leasing (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) DDB DATA % % Leasing nyt fænomen i det offentlige og før og før Køretøjer fra 2009 og før er primært blevet købt 37% 6% 57% 24% 3% 72% 10% 87% 3% 26% 4% 69% 100% 2% 0% 0% 3% 2% 3% 3% 95% 97% 97% 95% 2% 100% Der er ca. lige mange købte køretøjer fra 2010 og frem som der er leaset køretøjer og før og før Staten Regionerne Kommunerne 21 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

22 OFFENTLIG FLÅDE Køretøjstype (1/3) Personbiler udgør mere end halvdelen af den offentlige flåde - varebiler er det næststørste segment Køretøjstype (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA 56% % Personbiler udgør over halvdelen Personbil Varebil Lastbil Bus Camper Personbiler udgør 56% af den offentlige flåde 24% 4% 12% 6% 4% 4% 6% 1% 7% 19% 4% 100% Varebiler er det næststørste segment og 38% af det samlede antal køretøjer 72% 84% 90% 93% 94% 78% Personbil Varebil Lastbil Bus Camper Staten Regionerne Kommunerne 22 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

23 Lille klasse Kassevogn Diverse Ukendt MPV Stor klasse Mellemklasse 2 Mellemklasse 1 Øvrige Luksus Pickup Lille klasse Kassevogn Diverse Ukendt MPV Stor klasse Mellemklasse 2 Mellemklasse 1 Øvrige Luksus Pickup OFFENTLIG FLÅDE Køretøjstype detaljeret (2/3) Lille klasse personbiler og kassevogne udgør næsten halvdelen af den offentlige flåde Køretøjstype (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % Lille klasse nr. 1 og kassevogne nr. 2 28% Kommunernes små biler og kassevogne udgør størstedelen af køretøjerne 4% 5% 91% 15% 13% 5% 4% 5% 4% 30% 4% 80% 83% 92% 66% 1% 99% 50% 50% 92% 6% 3% 80% 20% 15% 19% 4% 65% 85% 78% 20% 15% 100% Staten dominerer mellemklasse 1 segmentet bl.a. pga. ministerbiler Staten Regionerne Kommunerne 23 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

24 Personbil - privat pers. Varebil - godstransport, erhverv Varebil - mandskab/materiel Personbil - særlig anv. Lastbil - gods Lastbil - brandslukning Varebil - gods Personbil - brandslukning Stor personbil - privat bus Stor personbil - særlig anv. Varebil - godstransport, erhverv/privat Personbil - beboelse Varebil - særlig anv. Varebil - brandslukning Stor personbil - buskørsel Stor personbil - rutekørsel Varebil Varebil - godstransport, privat Lastbil - særlig anv. Stor personbil - privat pers. Lastbil - mandskab/materiel Personbil - mandskab/materiel Personbil - sygetransport Personbil - ambulance Lastbil - trækkraft f. sættevogn Lastbil - godstransport, erhverv Personbil - rustvogn Stor personbil - beboelse Personbil - hyrekørsel OFFENTLIG FLÅDE Anvendelse (3/3) Personbiler til privat kørsel og godstransport-varebiler til erhverv udgør ca. 80% af den samlede offentlige flåde Anvendelse (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % 49% Staten Regionerne Kommunerne 24 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

25 OFFENTLIG FLÅDE Vægt Kommunerne har flest små lette køretøjer, hvorimod køretøjerne i staten typisk er tungere og i mellemklasse 1 niveau Vægt (Vægt [kg] vs. antal køretøjer) DDB DATA 45% % Flest lette køretøjer Gruppen kg udgør næsten halvdelen af den offentlige flåde 5% 14% 31% 4% 3% 11% 19% 4% 100% Staten har flere køretøjer i mellemgruppen fra kg end i den lette og tung gruppe 82% 66% 85% 78% Staten Regionerne Kommunerne 25 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

26 Rigspolitiet Banedanmark Vejdirektoratet Skatteministeriet Kriminalforsorgen Fødevarestyrelsen Justitsministeriet, Departementet Naturstyrelsen Arbejdstilsynet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet OFFENTLIG FLÅDE Staten Rigspolitiet har tre gange så mange køretøjer, som den næststørste statslige enhed; Banedanmark - og af de ti statslige enheder med flest køretøjer er det kun Fødevarestyrelsen der har el-køretøjer Top 10 (Statslig enhed vs. antal køretøjer antal køretøjer i staten: 3.112) DDB DATA Diesel Benzin El Rigspolitiet har klart flest køretøjer Rigspolitiet har klart flest køretøjer i form af med en overvægt af benzin-køretøjer På nær Rigspolitiet og Justitsministeriet har de øvrige statslige enheder en præference for diesel-køretøjer Fødevarestyrelsen er den eneste af de top 10 statslige enheder som har elkøretøjer 26 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

27 OFFENTLIG FLÅDE Regionerne Region Syddanmark og Region Midtjylland har flest køretøjer, men Region Hovedstaden er nr. 1 når det kommer til el-køretøjer Regionerne (Region vs. antal køretøjer antal køretøjer i regionerne: 661) DDB DATA Diesel Benzin El Region Syd og Midt har flest Region Syddanmark og Region Midtjylland har flest køretøjer begge ca Præference for dieseldrevne køretøjer på tværs af alle fem regioner Region Hovedstaden har flest eldrevne køretøjer Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden 27 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

28 København Vejle Silkeborg Odense Aalborg Sønderborg Esbjerg Næstved Aarhus Hjørring OFFENTLIG FLÅDE Kommunerne København har næsten dobbelt så mange køretøjer som den næststørste kommune; Vejle - og dominerer mht. el-køretøjer med 121 køretøjer, hvor nr. 2 Aarhus, til sammenligning kun har 24 Top 10 (Kommune vs. antal køretøjer antal køretøjer i kommunerne: ) DDB DATA Diesel Benzin El Gas Brint Københavns Kommune har flest Københavns Kommune har flest køretøjer med ca Kommunerne i top 10 har en præference for diesel-drevne køretøjer på nær Vejle som har flere benzindrevne Københavns Kommune har 121 elkøretøjer - mere end fem gange så mange som nr. 2, Aarhus Kommune 28 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

29 OFFENTLIG FLÅDE Delopsamling 1A Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Offentlig flåde Drivmiddel Kommunerne har 78% af den offentlige flåde som primært udgøres af dieselkøretøjer, og samlet set er der ca. 330 el-køretøjer i det offentlige, hvoraf 95% er i kommunerne Alder Over halvdelen af de offentlige køretøjer er under 5 år gamle, og der er en nogenlunde jævn fordeling mht. staten, regionerne og kommunerne, dog er der relativt set flere køretøjer fra 2004 og før i kommunerne Ejerskabsforhold Størstedelen af offentlige køretøjer er købt, og statens flåde består næsten udelukkende af købte køretøjer, hvorimod kommunerne leaser en stor del af deres flåde Alder vs. Ejerskabsforhold Leasing er et relativt nyt fænomen, men der er næsten en ligelig fordeling mellem leasing og ejer for køretøjer indregistreret i 2010 og frem, hvorimod ældre køretøjer primært er ejet Køretøjstype Personbiler udgør mere end halvdelen af den offentlige flåde og varebiler er næststørst Køretøjstype detaljeret Lille klasse personbiler og kassevogne udgør næsten halvdelen af den offentlige flåde Anvendelse Kommunerne har flest små lette køretøjer, hvorimod køretøjerne i staten typisk er lidt tungere og i mellemklasse 1 niveau Vægt Personbiler til privat kørsel og godstransport-varebiler til erhverv udgør ca. 80% af den samlede offentlige flåde Staten Rigspolitiet har tre gange så mange køretøjer, som den næststørste statslige enhed Banedanmark, og kun Fødevarestyrelsen har el-køretøjer Regionerne Region Syddanmark og Region Midtjylland har flest køretøjer, men Region Hovedstaden er nr. 1 når det kommer til el-køretøjer Kommunerne København har næsten dobbelt så mange køretøjer som den næststørste kommune, Vejle, og dominerer mht. el-køretøjer med sine 121, hvor nr. 2, Aarhus, kun har 24 el-køretøjer 29 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

30 30 2. Offentlig el-flåde

31 OFFENTLIG EL-FLÅDE Alder Næsten samtlige el-køretøjer er indregistreret indenfor de seneste 5 år Alder (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) DDB DATA Næsten alle er fra 2010 eller senere 97% % % af de offentlige køretøjer er indregistreret i 2010 eller senere og før Kommunerne har 315 el-køretøjer ca. 95% af alle de offentlige el-køretøjer 3% 2% 3% 2% 100% Staten og regionerne har udelukkende el-køretøjer fra 2010 eller senere 95% 95% og før Staten Regionerne Kommunerne 31 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

32 OFFENTLIG EL-FLÅDE Ejerskabsforhold I modsætning til den samlede offentlige flåde er der næsten en ligelig fordeling mellem leasede og ejede el-køretøjer, dog ejer staten alle sine seks el-køretøjer Ejerskabsforhold (Ejerskabsforhold vs. antal køretøjer) DDB DATA % Jævn fordeling mellem leasing og ejer 51% 155 Ejet Leasing Ca. halvdelen af det offentliges elkøretøjer er ejet og den anden halvdel er leaset 5% 4% 2% 3% 2% 100% Staten ejer alle sine el-køretøjer i modsætning til kommunerne og regionerne som også leaser 92% 98% 95% Ejet Leasing Staten Regionerne Kommunerne 32 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

33 OFFENTLIG EL-FLÅDE Alder vs. Ejerskabsforhold Leasing- og ejerprofilen er meget ens, da de fleste el-køretøjer er fra 2010 eller senere både mht. leasing og ejer Ejer (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) Leasing (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) DDB DATA Leasing- og ejerprofil er meget ens % % % 4% og før % 4% 100% % og før % 0% 100% Ikke stor forskel på leasing- og ejerprofilen, da begge næsten udelukkende vedr. nye el-køretøjer 91% 92% 98% 98% og før og før Staten Regionerne Kommunerne 33 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

34 OFFENTLIG EL-FLÅDE Køretøjstype (1/3) De nuværende el-køretøjer i det offentlige udgøres primært af personbiler, men næsten 20% er varebiler og kommunerne har også enkelte el-drevne lastbiler Køretøjstype (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % El-køretøjer primært personbiler 80% Personbil Varebil Lastbil Bus Camper Personbiler udgør 80% af den offentlige flåde 3% 2% 6% 2% 3% 2% 100% Varebiler er det næststørste segment og 19% af det samlede antal køretøjer 95% 92% 95% Personbil Varebil Lastbil Bus Camper Staten Regionerne Kommunerne 34 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

35 Lille klasse Kassevogn Diverse Ukendt MPV Stor klasse Mellemklasse 2 Mellemklasse 1 Øvrige Luksus Pickup Lille klasse Kassevogn Diverse Ukendt MPV Stor klasse Mellemklasse 2 Mellemklasse 1 Øvrige Luksus Pickup OFFENTLIG EL-FLÅDE Køretøjstype detaljeret (2/3) Lille klasse og Mellemklasse 1 udgør næsten 80% af den offentlige el-flåde i modsætning til i den samlede offentlige flåde, hvor disse udgør ca. en tredjedel Køretøjstype (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % Lille klasse udgør over halvdelen 54% Lille klasse er det største segment da over halvdelen af el-flåden består af disse 2% 3% 95% 8 2% 8% 90% 7 67% % 95% 2% 100% Mellemklasse 1 segmentet 33% Staten Regionerne Kommunerne 35 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

36 OFFENTLIG EL-FLÅDE Anvendelse (3/3) Personbiler til privat kørsel og varebiler til godstransport udgør ca. 96% af den samlede el-drevne flåde Anvendelse (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % 51 79% Personbil - privat pers. Varebil - godstransport, erhverv Lastbil - gods Varebil - gods Varebil Staten Regionerne Kommunerne 36 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

37 OFFENTLIG EL-FLÅDE Vægt Det offentliges el-drevne flåde består næsten udelukkende af lette køretøjer, og kun 6 køretøjer vejer over kg sammenlignet med næsten køretøjer i den samlede flåde Vægt (Vægt [kg] vs. antal køretøjer) DDB DATA % Hovedsagligt lette køretøjer 83% Hele 83% af den offentlige el-flåde består af køretøjer i segmentet kg Næsten en tredjedel udgøres af mellemtunge køretøjer 3% 1% 4% 4% 6 3% 2% 100% Ca. 2% af el-flåden er tunge køretøjer over kg, og disse findes udelukkende i kommunerne 95% 92% 95% Staten Regionerne Kommunerne 37 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

38 OFFENTLIG EL-FLÅDE Staten, Regionerne og Kommunerne Den største bestand af el-køretøjer findes i kommunerne, hvor ni kommuner har over syv el-køretøjer Antal el-køretøjer i hhv. staten, regionerne og top 10 kommuner (Enhed vs. antal køretøjer) 4 DDB DATA El 1 1 Top 10 kommuner har flest el-køretøjer Fødevarestyrelsen Sorø Akademis Skole Klima- Energi- Og Bygnings- Ministeriet 6 Region Hovedstaden Region Syddanmark 1 Region Sjælland 1 Region Midtjylland 1 Region Nordjylland Kun tre statslige enheder har elkøretøjer sin flåde Region Hovedstaden har 6 el-køretøjer og dermed klart flest i forhold til de øvrige regioner Alle kommuner indenfor top 10 har flere el-køretøjer end de statslige enheder eller enkelte regioner Københavns Kommune er i en liga for sig med hele 124 el-køretøjer, og nr. 2, Aarhus Kommune, har 24 el-køretøjer Aarhus Høje- Fredens- Taastrup borg København Albertslund Roskilde Lyngby- Taarbæk Skive Holbæk Læsø 38 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg) Catalyst Strategy Consulting analyse

39 OFFENTLIG EL-FLÅDE Delopsamling 1B Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Offentlig el-flåde Alder Næsten samtlige el-køretøjer er indregistreret indenfor de seneste 5 år Ejerskabsforhold I modsætning til den samlede offentlige flåde er der næsten en ligelig fordeling mellem leasede og ejede el-køretøjer, dog ejer staten alle sine seks el-køretøjer Alder vs. Ejerskabsforhold Leasing- og ejerprofilen er meget ens, da de fleste el-køretøjer er fra 2010 eller senere både mht. leasing og ejer Køretøjstype De nuværende el-køretøjer i det offentlige udgøres primært af personbiler, men næsten 20% er varebiler og kommunerne har også enkelte el-drevne lastbiler Køretøjstype detaljeret Lille klasse og Mellemklasse 1 udgør næsten 80% af den offentlige flåde Anvendelse Personbiler til privat kørsel og godstransport-varebiler til erhverv udgør 96% af den samlede el-drevne flåde Vægt Det offentliges el-drevne flåde består næsten udelukkende af lette køretøjer, og kun 6 køretøjer vejer over kg sammenlignet med næsten køretøjer i den samlede flåde Staten, Regionerne og Kommunerne Den største bestand af el-køretøjer findes i kommunerne, hvor ni kommuner har over syv el-køretøjer med hovedstadskommunerne som forgangsmænd 39 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

40 40 3. Perspektivering Semi-offentlig flåde

41 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG FLÅDE Drivmiddel For at undersøge det semi-offentlige segment er to aktører blevet udvalgt, som tilsammen har ca køretøjer, hvoraf 97% er diesel-køretøjer og benzin og el udgør hver ca. 1% af den samlede flåde Drivmiddel (Drivmiddel vs. antal køretøjer) DDB DATA Næsten udelukkende diesel 97% For de specifikke CVR-numre: Diesel Benzin El Post Danmark har ca. en ti gange så stor flåde som Dong Energy 9% 46% 7% 9% 100% I den semi-offentlige flåde består 97% af dieseldrevne køretøjer Benzin og el udgør hver især kun ca. 1 % 91% 54% 93% 91% Diesel Benzin El Post Danmark A/S Dong Energy A/S 41 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

42 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG FLÅDE Alder I den semi-offentlige flåde er næsten to tredjedele af køretøjerne under 5 år gamle Alder (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) DDB DATA 65% % To tredjedele er under 5 år gamle For de specifikke CVR-numre: og før Næsten to tredjedele af de semioffentlige køretøjer er under 5 år gamle Ca. en tredjedel er indregistreret i % 2% 10% 9% 100% Der er næsten ingen køretøjer indregistreret i 2004 og før i den semioffentlige flåde 87% 98% 90% 91% og før Post Danmark A/S Dong Energy A/S 42 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

43 Kassevogn Mellemklasse 2 Pickup Diverse MPV Mellemklasse 1 Lille klasse Ukendt Øvrige Stor klasse Luksus Kassevogn Mellemklasse 2 Pickup Diverse MPV Mellemklasse 1 Lille klasse Ukendt Øvrige Stor klasse Luksus PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG FLÅDE Køretøjstype detaljeret (1/2) Post Danmarks kassevogne udgør størstedelen af den semi-offentlige prøve Køretøjstype (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA Kassevogne udgør størstedelen 73% For de specifikke CVR-numre: Ca. 3/4 af flåden udgøres af kassevogne 2% 98% 49% 51% 1% 99% 13% 87% 47% 48% 53% 52% 8% 7% 9% 79% 95% 92% 93% 91% 21% 5% 100% Mellemklasse 2 segmentet er det næststørste men udgør kun ca. 6% Post Danmark A/S Dong Energy A/S 43 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

44 Varebil - godstransport, erhverv Personbil - privat pers. Varebil - gods Lastbil - gods Lastbil - trækkraft f. sættevogn Varebil - mandskab/materiel Varebil - godstransport, erhverv/privat Varebil PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG FLÅDE Anvendelse (2/2) Størstedelen af den samlede flåde udgøres af Post Danmarks varebiler til godstransport, hvorimod Dong Energy primært har personbiler Anvendelse (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % 81% Post Danmark A/S Dong Energy A/S 44 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

45 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG FLÅDE Vægt Størstedelen af køretøjerne vejer mellem kg, hvorfor den semi-offentlige flåde må betegnes som tungere end den offentlige flåde Vægt (Vægt [kg] vs. antal køretøjer) Tungere end den offentlige DDB DATA 82% For de specifikke CVR-numre: % 75% % 7% 9% 91% 93% 91% 100% Baseret på de to udvalgte semioffentlige virksomheder er køretøjerne tungere end i offentligt regi Hele 82% af flåden udgøres af køretøjer i vægtklassen kg Antallet af køretøjer i den helt tunge ende er ca. fire gange så stort som antallet i vægtklassen kg Post Danmark A/S Dong Energy A/S 45 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

46 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG FLÅDE Delopsamling 1C Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Semi-offentlig flåde Drivmiddel For at undersøge det semi-offentlige segment er to aktører blevet udvalgt, som tilsammen har ca køretøjer, hvoraf 97% er diesel-køretøjer og benzin og el udgør hver ca. 1% af den samlede flåde Alder I den semi-offentlige flåde er næsten to tredjedele af køretøjerne under 5 år gamle Køretøjstype Post Danmarks kassevogne udgør størstedelen af den semi-offentlige prøve Køretøjstype detaljeret Post Danmarks kassevogne udgør størstedelen af den semi-offentlige prøve Anvendelse Størstedelen af den samlede flåde udgøres af Post Danmarks varebiler til godstransport, hvorimod Dong Energy primært har personbiler Vægt Størstedelen af køretøjerne vejer mellem kg, hvorfor den semi-offentlige flåde må betegnes som tungere end den offentlige flåde 46 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

47 47 4. Perspektivering Semi-offentlig el-flåde

48 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG EL-FLÅDE Alder Der er samlet set 54 el-køretøjer i den semi-offentlige prøve, og Post Danmark samt Dong Energys er alle under 5 år gamle Alder (Indregistreringsår vs. antal køretøjer) DDB DATA Alle el-køretøjer under fem år gamle % 50 For de specifikke CVR-numre: og før Alle 54 el-køretøjer er indregistreret i 2010 eller senere 7% 7% 100% El-køretøjer er stadig et relativt nyt fænomen i semi-offentligt regi 93% 93% og før Post Danmark A/S Dong Energy A/S 48 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

49 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG EL-FLÅDE Anvendelse Post Danmarks el-køretøjer anvendes som varebiler til godstransport, men Dong Energy har også en personbil i sin el-flåde Anvendelse (Køretøjstype vs. antal køretøjer) DDB DATA % Varebil - godstransport, erhverv Personbil - privat pers. Post Danmark A/S Dong Energy A/S 49 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

50 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG EL-FLÅDE Vægt Den semi-offentlige el-flådes køretøjer vejer alle lige omkring ca kg og ligger dermed i den tunge ende af vægtskalaen DDB DATA Vægt (Vægt [kg] vs. antal køretøjer) El-køretøjer i den tunge skala % % % 100% For de specifikke CVR-numre: Den semi-offentlige flådes el-køretøjer vejer mellem kg og ligger dermed i den lidt tungere ende af vægtskalaen 85% 93% Post Danmark A/S Dong Energy A/S 50 Kilde: De Danske Bilimportører dataudtræk (Bestand pr : Personbiler, Busser, Varebiler, Lastbiler, Campere; Vægt mellem 0 og kg, CVR: DONG Energy A/S: , Post Danmark A/S: ) Catalyst Strategy Consulting analyse

51 PERSPEKTIVERING SEMI-OFFENTLIG EL-FLÅDE Delopsamling 1D Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Semi-offentlig el-flåde Alder Der er samlet set 54 el-køretøjer i den semi-offentlige prøve, og Post Danmark samt Dong Energys er alle under 5 år gamle Anvendelse Post Danmarks el-køretøjer anvendes som varebiler til godstransport, men Dong Energy har også en personbil i sin el-flåde Vægt Den semi-offentlige el-flådes køretøjer vejer alle lige omkring ca kg og ligger dermed i den tunge ende af vægtskalaen 51 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

52 Opsamling 1 Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Offentlig flåde Kommunerne har 78% af den offentlige flåde disse udgøres primært af dieselkøretøjer Samlet set er der ca. 330 el-køretøjer i det offentlige, hvoraf 95% er i kommunerne Over halvdelen af de offentlige køretøjer er under 5 år gamle, og der er en nogenlunde jævn fordeling mht. staten, regionerne og kommunerne Leasing er et relativt nyt fænomen, men der er næsten en ligelig fordeling mellem leasing og ejer for køretøjer indregistreret i 2010 og frem, hvorimod ældre køretøjer primært er ejet Kommunerne har flest små lette køretøjer, hvorimod køretøjerne i staten typisk er lidt tungere og i mellemklasse 1 niveau Offentlig el-flåde Samtlige el-køretøjer er indregistreret indenfor de seneste 5 år I modsætning til den samlede offentlige flåde er der næsten en ligelig fordeling mellem leasede og ejede el-køretøjer, dog ejer staten alle sine seks el-køretøjer Leasing- og ejerprofilen er meget ens, da de fleste el-køretøjer er fra 2010 eller senere Personbiler til privat kørsel og godstransport-varebiler til erhverv udgør 96% af den samlede eldrevne flåde Semi-offentlig flåde Baseret på Post Danmark og Dong Energy udgøres 97% af flåden af dieseldrevne køretøjer I den semi-offentlige flåde er næsten to tredjedele af køretøjerne under 5 år gamle Post Danmarks varebiler til godstransport udgør størstedelen af den semi-offentlige prøve Semi-offentlig el-flåde Der er samlet set 54 el-køretøjer i den semi-offentlige prøve som alle er indregistreret indenfor 5 år El-køretøjerne er primært varebiler til godstransport, men består også af personbiler 52 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

53 Indholdsfortegnelse Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Hovedkonklusioner 03 Introduktion Kortlægning og analyse af offentlige køretøjer Analyse af anvendelsesområder og brugsmønstre Analyse-skitse af det offentliges mobilitet Evaluering og perspektivering af fælles indkøbsmodel 76 Bilag 91 53

54 Introduktion til anvendelsesområder og brugsmønstre En profiltilgang anvendes med henblik på at analysere forskellige køretøj-segmenters egnethed til at blive omstillet til el og potentiale Profil-tilgang (Rationale) Ikke detailniveau Ressourcerne allokeret til dette studie har nødvendiggjort en profil-tilgang, da det ikke har været muligt at analysere hver eneste bil på detailniveau Valid high level estimat af potentiale Det vurderes at være muligt at lave et valid high-level estimat af potentialet for elkøretøjer Fokus på største profiler Analysen af potentialet vil fokusere på 90% af bestanden indenfor hvert segment for at fjerne ekstremer, og fokusere på de vigtigste/største anvendelser/profiler Metode (Illustration) Fokus på største profiler (Diagram) Profil A Profil B Profil C Profil D Profil E Profil.. Profil Z KONCEPTUEL 49 Kommunerne Profil A Profil B Profil C Profil D Profil E... Profil Z Staten Profil A Profil B Profil C... Profil Z Regionerne Profil A Profil B Profil C Profil D... Profil Z Dækker 90% af antallet af benzin- og dieselkøretøjer indenfor det pågældende segment 54 Kilde: Catalyst Strategy Consulting analyse

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet Bilejernes vurdering af den enkelte bilmodel er omregnet til en skala på 0 1000 indekspoint. De tre parametre, der forholdsvis har scoret mest og mindst, står i prioriteret rækkefølge i skemaet. Kilde:

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility - Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering Jens R. Andersen, Green Mobility Bilens TCO (Total Cost of Ownership) 2010-2018 Hvad betyder det for os? Vi skal bruge mindre brændstof Vi skal

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Center for Grøn Transport Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Den 25. august 2009 blev der indført energi- og miljøkrav til taxier jf. bekendtgørelse

Læs mere

Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009

Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009 Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009 udvikling a/s Rådgivning Strategi Udvikling Arbejder udelukkende med den danske bilbranche 15 års erfaring med bilbranchen (Danmark,

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Indhold Hvem er vi? Eksempler på projekter Partnerskaber for indkøb af elbiler Indkøbssamarbejde for elbiler Hvorfor et indkøbssamarbejde? Hvad har vi opnået? Næste

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

Københavns Kommune. Slutrapport. Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler

Københavns Kommune. Slutrapport. Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Københavns Kommune Slutrapport Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler CMI, Klima og grøn vækst 31-01-2013 Slutrapport for Københavns Kommune Indfasning

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1 Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013 Side 1 Overblik over forsøgsprojektet 1.500 testfamilier i 24 danske kommuner 3,8 mio kørte kilometer på strøm 198 biler Side 2

Læs mere

Test: Biler der kører længst på literen

Test: Biler der kører længst på literen Test: Biler der kører længst på literen De nye regler om energimærkning har gjort det lettere for normalforbrugeren at se, hvilke biler, der tilbyder den bedste brændstoføkonomi. Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW BETJENINGSENHEDER El-værkstedet tlf. +45 8741 8020 fax. +45 8617 4444 ALFA

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 28.08.2012 Lærke Flader, Branchechef, Dansk Elbil Alliance Agenda Status hvad har vi og hvad sker

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance.

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance. UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance dato side 1 Forfatter, Titel AGENDA Kort om DEA Status for elbiler i Danmark og EU

Læs mere

TERMO- KONTROL Produktnyheder Første kvartal 2015

TERMO- KONTROL Produktnyheder Første kvartal 2015 TERMO- KONTROL Produktnyheder Første kvartal 2015 BEHR HELLA SERVICE TERMOKONTROLEKSPERTEN FOR PERSON- OG ERHVERVSKØRETØJER Med mere end 6.500 kvalitetsartikler fordelt på over 20 produktgrupper tilbyder

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Hyundai Getz årgang 2002-2009 Alu-fælge (4x100 Et 37) monteret med 195/50R15 Kormoran helt NYE dæk. Kr. 2500.-

Hyundai Getz årgang 2002-2009 Alu-fælge (4x100 Et 37) monteret med 195/50R15 Kormoran helt NYE dæk. Kr. 2500.- Vi har over 100 sæt brugte hjul på lager til forskellige biler. Herunder er blot et lille udvalg. Audi 80/90 årg. 90-00 - 4 brugte sommerhjul Alufælge (4x108 Et 35) monteret med 205/50R15 Budget sommerdæk

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Afslutningsmøde og status i Esbjerg og Varde Kommuner Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Esbjerg d. 25.06.2013 Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 52190839 Besøg os på www.clever.dk,

Læs mere

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015 MARKEDSANALYSE Rapport 29 01 2015 Indhold Sammenfatning Resultater 3 6 1 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres analysens formål, metode og datagrundlag samt hovedkonklusionerne. 3 Sammenfatning Kort

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

PRISLISTE TRANSPORT 3.0

PRISLISTE TRANSPORT 3.0 Citroen Berlingo Skap 03-08 Normal høyrerygg 134018 1 498 kr Citroen Berlingo Skap 08-134534 1 498 kr Citroen Berlingo Skap 08-134531 2 247 kr Citroen Jumper 02-06 Utfellbart bord på 2-seteren 134017 1

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Guide. brugte biler BILLIGSTE. Gør et godt køb. sider. Se hvor i landet det er billigst. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. brugte biler BILLIGSTE. Gør et godt køb. sider. Se hvor i landet det er billigst. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Gør et godt køb De BILLIGSTE brugte biler Se hvor i landet det er billigst Her finder du de bil Københavnerne kører

Læs mere

Kampagneavis. Sortimo Car-Safety. Sortimo bilindretning den perfekte løsning til alle brancher. www.sortimo.dk. Kr. 7.995, Kr. 139, Kr.

Kampagneavis. Sortimo Car-Safety. Sortimo bilindretning den perfekte løsning til alle brancher. www.sortimo.dk. Kr. 7.995, Kr. 139, Kr. Kampagneavis Sortimo bilindretning den perfekte løsning til alle brancher Komplet indretningsforslag fra Kr. 7.995, Ekskl. moms, fragt og montage Sortimo Car-Safety i-boxx 72 Car-Safety I-72 CS Art.-Nr.

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

El som drivmiddel Status - og et bud på fremtiden! Lars Bording Adm. Direktør LBO@clever.dk +454132 3030

El som drivmiddel Status - og et bud på fremtiden! Lars Bording Adm. Direktør LBO@clever.dk +454132 3030 El som drivmiddel Status - og et bud på fremtiden! Lars Bording Adm. Direktør LBO@clever.dk +454132 3030 11. november 2013 Hvorfor El som drivmiddel? Elbilen i et forbruger- og samfundsperspektiv I dag

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringer i april 2007 Rasmus Gravesen, projektleder Laura Vestergaard M.fl. Ændrede Trafikdage bilafgifter / 25. august

Læs mere

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år.

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år. ALM. BRAND Leasing Alm. Brand Leasing A/S Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 70 03 Telefax 35 47 70 04 www.almbrandleasing.dk Oktober 2013 Nyhedsbrev Kære kunde Nu er vi gået ind i efteråret

Læs mere

Statusrapport 31. oktober 2014

Statusrapport 31. oktober 2014 0 Mød elbilen Et elbil-formidlingsprojekt gennemført af Copenhagen Electric, Region Hovedstadens elbilsekretariat med støtte fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler (5. tilskudsrunde) Region Hovedstaden

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Toyota Mirai brintbil lanceret i Danmark September 2015 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Benzin Diesel. Guide. eller. sider. Oversigt benzin-vindere og diesel-vindere samt nøgletal for 28 biler

Benzin Diesel. Guide. eller. sider. Oversigt benzin-vindere og diesel-vindere samt nøgletal for 28 biler Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Benzin Diesel eller 12 sider Oversigt benzin-vindere og diesel-vindere samt nøgletal for 28 biler BENZIN ELLER DIESEL INDHOLD:

Læs mere

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13. Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.00 TEMA: GAS 1 Deltagere: E.ON: Bent Erik Hawaleska & Derya Topcu. HTK: Arne Scholler

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 Guide: sider Næsten samme bil - bare billigere Hvorfor betale 130.000 kr. for en Fiat 500, når du kan få en Ford Ka til 70.000 kr.?»fordi

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Commonrail Power Chip. Monteringsvejledning

Commonrail Power Chip. Monteringsvejledning Commonrail Power Chip Monteringsvejledning Version: 10-04-2008 Vigtigt! Montering af Commonrail Power Chip sker på dit eget ansvar. Ligeledes tager Chiptuning Direct ApS ikke ansvar for eventuelle defekter/skader,

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

på afbetaling guide Så billigt kan du købe bil sider Oversigt: Priser på 13 mikrobiler August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

på afbetaling guide Så billigt kan du købe bil sider Oversigt: Priser på 13 mikrobiler August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Så billigt 8 sider kan du købe bil på afbetaling Oversigt: Priser på 13 mikrobiler 795 Ford Ka er Danmarks billigste bil at

Læs mere

Aftaler på vej vareområdet

Aftaler på vej vareområdet Aftaler på vej vareområdet Vært: Mickey Johansen Talere: Morten Bitsch Gert Eriksen Agenda Rammeaftaler på vej indenfor Vareområdet Forbrugsartikler Biler Brændstof og fyringsolie For hver rammeaftale

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

De bedste bilkøb. guide MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE. Se listerne: 202 modeller. sider. Flere guider på bt.dk/plus FÆRREST FEJL

De bedste bilkøb. guide MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE. Se listerne: 202 modeller. sider. Flere guider på bt.dk/plus FÆRREST FEJL FEBRUAR 2012 guide 16 Flere guider på bt.dk/plus sider FÆRREST FEJL De bedste bilkøb MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE BEDSTE GARANTI BEDSTE TOTALØKONOMI Se listerne: 202 modeller Vælg bil med tegnebogen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Rapport. Prisundersøgelse. Udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen

Rapport. Prisundersøgelse. Udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen Rapport Prisundersøgelse Udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen Indhold Afrapportering på prisundersøgelse udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen... 2 Baggrunden for undersøgelsen...

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Her sparer du penge på værkstedsregningen

Her sparer du penge på værkstedsregningen Her sparer du penge på værkstedsregningen Din bil er gået i stykker, og du vil indhente et tilbud på reparation. Det sker hurtigst hos en værkstedsportal, har danskerne erfaret Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning om indsats ved uheld med elkøretøjer Indhold Side Baggrund 3 De forskellige typer elkøretøjer 3 Elkøretøj 4 Hybridkøretøj 5 Plugin hybridkøretøj

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Ærø kommune slutrapport apr. 2013

Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Elbiler til udlejning og tjenestekørsel - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler til turistudlejning og drift i

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC.

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. DelebilFonden 28. november 2011 Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. Nærværende notat giver et overblik over udbredelsen

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Bilindretning. Ved du hvem du er og hvad du kører i - så har vi løsningen! Den perfekte arbejdsplads på 4 hjul er en raaco løsning

Bilindretning. Ved du hvem du er og hvad du kører i - så har vi løsningen! Den perfekte arbejdsplads på 4 hjul er en raaco løsning Bilindretning Ved du hvem du er og hvad du kører i - så har vi løsningen! Den perfekte arbejdsplads på 4 hjul er en raaco løsning indhold Introduktion... side 2-5 Minimumsmål... side 6 Tjek at modellerne

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US SJÆLLAND Skadesværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Vilkår Kontaktperson Mail adresse Bilmærke Incl. 50 km.pr.dag Bo Kjeldsmark Islevdalsvej 2610 Rødovre 44 91 04 00 u/b Andy Baüerlein ab@rodovre.peugeot.dk

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Interface løsning til flere mærker. (kræver adapterkabel). Se på de sidste sider.

Interface løsning til flere mærker. (kræver adapterkabel). Se på de sidste sider. Interface løsning til flere mærker. (kræver adapterkabel). Se på de sidste sider. Alternativ løsning Mærke MODEL Årgang Varenummer Telefonknap support * CAN BUS Original radio / info Alternativ Nødvendig

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune. Peter Krongaard-Kruse Natur- og miljøchef Fredericia Kommune

Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune. Peter Krongaard-Kruse Natur- og miljøchef Fredericia Kommune Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune Ambition om at være grøn kommune Ambition om at være grøn kommune Fredericia Byråd prioriterer natur og miljø højt, hvilket fremgår af

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013 Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb November, 2013 Indhold Introduktion til AlmenIndkøb og den almene boligsektor Information om AlmenIndkøb og den almene boligsektors

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere