Rammeaftale for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag"

Transkript

1 Rammeaftale for Ensemble MidtVest 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale for Ensemble MidtVest er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune og Struer Kommune samt den selvejende institution Ensemble MidtVest. Ensemble MidtVest er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten og Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune og Struer Kommune. Der kan findes yderligere oplysninger om Ensemble MidtVest på Aftalens formål m.v. Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Aftalen har hjemmel i 9 i lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Ensemble MidtVests strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af Ensemble MidtVests virksomhed i aftaleperioden. Statens tilskud ydes med hjemmel i 3 i musikloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 af lov om musik. Med tilskuddet og aftalen vedkender staten sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar for Ensemble MidtVest som en kulturinstitution af national betydning. Tilskuddet fra Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune og Struer Kommune ydes som led i det tværkommunale kultursamarbejde kommunerne imellem. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2014 og løber indtil 31. december 2017, hvor den ophører, med mindre andet aftales. I 2017 indledes drøftelser om en evt. ny rammeaftale fra Væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, herunder dens økonomiske grundlag, kan give anledning til en genforhandling af aftalen. Statens Kunstråds formål er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd

2 Side 2 Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse Økonomisk grundlag Ensemble MidtVests virksomhed finansieres af offentlige tilskud, egenindtægter og eventuelt bidrag fra private fonde og sponsorer. Dertil kommer supplerende offentlige eller private tilskud til særskilt definerede projekter. Den forventede finansiering og udviklingen i egenkapitalen i aftaleperioden fremgår af nedenstående tabel. Til sammenligning ses det realiserede resultat og egenkapitalen i Kr niveau 2014-niveau Statslige driftstilskud Øvrige tilskud fra staten Kommunale driftstilskud Øvrige tilskud fra kommuner og regioner Fonde og sponsorer Egenindtægter mv Finansielle indtægter Finansiering i alt Egenkapital, ultimo Statens driftstilskud, som fastsættes af Statens Kunstråds Musikudvalg på baggrund af de årlige bevillingslove, udgør i aftaleperioden årligt kr. (niveau 2013). Tilskuddet pris- og lønfremskrives efter de almindeligt gældende satser for bevillingsområdet. Hvis bevillingsområdet rammes af besparelser, kan Statens Kunstråds Musikudvalg uden varsel reducere tilskuddets størrelse. Det er en forudsætning for det statslige tilskud, at Ensemble MidtVest modtager et årligt kommunalt driftstilskud på minimum halvdelen af det statslige tilskud. Kommunernes driftstilskud, som fastsættes på baggrund af de årlige kommunale budgetter, udgør i aftaleperioden årligt kr. (niveau 2014) fordelt således: Herning Kommune Holstebro Kommune Ikast-Brande Kommune Struer Kommune Kommunale driftstilskud i alt Kommunernes tilskud pris- og lønfremskrives årligt i hele aftaleperioden med KLs udmeldte fremskrivningsprocent for området (2014: 2,10 procent).

3 Side 3 2. Formål og vision 2.1 Statens Kunstråds Musikudvalgs formål og vision Statens Kunstråds Musikudvalg har fastsat følgende fælles formål og vision for basisensemblerne i Danmark i aftaleperioden: Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske kvalitet er tilgængelig i hele landet. Dette sker gennem koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling. Vision Basisensemblerne har hver især en markant musikalsk profil og virker som kunstneriske dynamoer for et levende og aktivt lokalt og nationalt musikmiljø. Basisensemblerne fremfører en mangfoldighed af ny og ældre musik og har en status som lokale og nationale fyrtårne. De bidrager aktivt til, at publikum i alle aldre møder levende musik, der beriger og bevæger, og som gennem oplevelse og engagement udvider det musikalske univers. Ensemblerne skal desuden bidrage til at styrke musikudøvelsen blandt børn og unge Ensemble MidtVests mission og vision Ensemble MidtVest har formuleret følgende mission og vision for sin virksomhed i aftaleperioden: Mission: Ensemble MidtVest forener en omfattende lokal aktivitet med store internationale ambitioner. Ensemblet er bredt anerkendt i ind- og udland for sit høje kunstneriske niveau. Ensemble MidtVest er en uundværlig kulturdynamo i det lokale og sikrer jævnligt nye publikumssegmenter til musik i almindelighed og den klassiske musik i særdeleshed. Ensemble MidtVest udbreder og øger kendskabet til den klassiske musik blandt børn og unge samt bidrager til udviklingen af musikalske talenter lokalt, nationalt og internationalt. Ensemble MidtVest synliggør dansk musik såvel som den særlige basisensemblemodel i udlandet og brander således både Danmark og Midt- og Vestjylland som området, der på enestående måde støtter den klassiske musik. Vision: Ensemble MidtVest spiller traditionel kammermusik på højeste kunstneriske niveau og udvikler sin egen klang ved hjælp af fri improvisation. Samspil med repræsentanter for andre kunstarter og musikgenrer indgår med jævne mellemrum i det kunstneriske program. Ensemble MidtVest optræder på sin midt- og vestjyske hjemmebane, hvor det kunstneriske program jævnligt suppleres med formidlingsaktiviteter til både børn og voksne, samt andre steder i Danmark og i udlandet. Ensemble MidtVest brander Danmark og særligt Midt- og Vestjylland ved jævnlige koncerter på højprofilerede koncertsteder herhjemme og i udlandet samt gennem indspilninger, begge dele under særlig hensyntagen til dansk repertoire.

4 Side 4 Ensemble MidtVest har som grundlag for denne rammeaftale udarbejdet en strategi (bilag 1). Strategien, som løbende kan revideres, er tilgængelig på Større ændringer i strategien skal godkendes af tilskudsyderne. 3. Opgaver og resultatmål for Ensemble MidtVest Ensemble MidtVest har to opgaver, (1) koncertvirksomhed og (2) formidling og publikumsudvikling. Med udgangspunkt i denne rammeaftales formål og vision og på grundlag af Ensemble MidtVests strategi er der aftalt nedenstående resultatmål inden for de to opgaver: Opgave Koncertvirksomhed Formidling og publikumsudvikling Resultatmål Mål 1.1. At give borgerne, primært i de tilskudsgivende kommuner, musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet og med et forskelligartet repertoire. Mål 1.2. At bidrage til mangfoldigheden i musiklivet ved at præsentere ensemblets unikke profil og kvalitet i forbindelse med koncerter i hele Danmark. Mål 1.3. At øge kendskabet til Ensemble MidtVest og Danmark som musiknation i udlandet og sætte de medejende kommuner på det musikalske verdenskort. Mål 2.1. At styrke formidlingen med henblik på at øge særligt det voksne publikums forståelse for og baggrundsviden om ensemblets koncerter. Mål 2.2. At styrke børn og unges interesser for klassisk musik gennem øget formidling, herunder en styrkelse af fødekæden og den musikalske talentudvikling generelt. Mål 2.3. At styrke musik- og kulturlivet i Midt- og Vestjylland som en aktiv, lokal kulturdynamo på tværs af musikgenrer, kunstarter og kulturformer. Mål 2.4. At øge kendskabet til ensemblets musik og unikke profil gennem indspilninger og andet formidlingsarbejde. Mål 2.5. At udvikle nyt publikum gennem formidling til forskellige målgrupper, båden inden for og uden for de traditionelle rammer. I tilknytning til strategi og resultatmål har Ensemble MidtVest opstillet en række nøgletal og indikatorer, som illustrerer den ønskede udvikling. Disse nøgletal og indikatorer, som ikke har karakter af resultatkrav, fremgår af strategien og dens bilag. Nøgletal og indikatorer anvendes i den årlige resultatopfølgning.

5 Side 5 4. Rapportering og tilsyn Ensemble MidtVest er omfattet af Lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Der henvises desuden til Kulturstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger Evaluering Statens Kunstråds Musikudvalg gennemfører sammen med Ensemble MidtVest en evaluering i Evalueringen gennemføres som et møde mellem repræsentanter for Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune og Struer Kommune samt Ensemble MidtVest. Til brug for mødet indsender Ensemble MidtVest en midtvejsstatus, som gør rede for ensemblets virksomhed de første to år af aftalen, konkluderer på målopfyldelsen og beskriver eventuelle ønsker om justering og nye udviklingsmuligheder de resterende to år af aftaleforløbet. Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder en beskrivelse og vurdering af Ensemble MidtVests resultater og udviklingsmuligheder. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt. ny rammeaftale fra Åbenhed og gennemsigtighed Ensemble MidtVest kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandet andet, at følgende oplysninger skal gøres tilgængelige via internettet: Vedtægter Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger Rammeaftale med bilag Årsrapporter 4.3. Løbende dialog Ensemble MidtVest har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for, at institutionen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger og krav fastsat i nærværende rammeaftale. Større justeringer af ensemblets strategi skal godkendes af tilskudsyderne Tilsyn Det offentlige tilsyn med Ensemble MidtVest sker efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er Herning Kommune, der er offentlig tilsynsmyndighed for Ensemble MidtVest. På baggrund af institutionens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de aftalte faglige resultater.

6

7 Ensemble MidtVest strategi v. 4. september 2013 OQ Statens Kunstråds Musikudvalgs fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske kvalitet er tilgængelig i hele landet. Dette sker gennem koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling. Vision Basisensemblerne har hver især en markant musikalsk profil og virker som kunstneriske dynamoer for et levende og aktivt lokalt og nationalt musikmiljø. Basisensemblerne fremfører en mangfoldighed af ny og ældre musik og har en status som nationale fyrtårne. De bidrager aktivt til, at publikum i alle aldre møder levende musik, der beriger og bevæger, og som gennem oplevelse og engagement udvider det musikalske univers. Ensemblerne skal desuden bidrage til at styrke musikudøvelsen blandt børn og unge. Vision for Ensemble MidtVest i 2017 Ensemble MidtVest forener en omfattende lokal aktivitet med store internationale ambitioner. Ensemblet er bredt anerkendt i ind- og udland for sit høje kunstneriske niveau. Ensemble MidtVest er en uundværlig kulturdynamo i det lokale og sikrer jævnligt nye publikumssegmenter til musik i almindelighed og den klassiske musik i særdeleshed. Ensemble MidtVest udbreder og øger kendskabet til den klassiske musik blandt børn og unge samt bidrager til udviklingen af musikalske talenter lokalt, nationalt og internationalt. Ensemble MidtVest synliggør dansk musik såvel som den særlige basisensemblemodel i udlandet og brander således både Danmark og Midt- og Vestjylland som områder, der på enestående måde støtter den klassiske musik. Mission Ensemble MidtVest......spiller traditionel kammermusik på højeste kunstneriske niveau og udvikler sin egen klang vha. fri improvisation. Samspil med repræsentanter for andre kunstarter og musikgenrer indgår med jævne mellemrum i det kunstneriske program....optræder på sin midt- og vestjyske hjemmebane, hvor det kunstneriske program jævnligt suppleres med formidlingsaktiviteter til både børn og voksne, samt andre steder i Danmark og i udlandet....brander Danmark og særligt Midt- og Vestjylland ved jævnlige koncerter på højprofilerede koncertsteder herhjemme og i udlandet samt gennem indspilninger, begge dele under særlig hensyntagen til dansk repertoire.

8 Opgaver, resultatmål, metoder, nøgletal og indikatorer OPGAVE A KONCERTVIRKSOMHED A koncerter Resultatmål A 1 At give befolkningen i de tilskudsgivende kommuner adgang til musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet og med forskelligartet repertoire. Metoder - Klassiske kammerkoncerter, dels sammen med højtprofilerede gæstemusikere - Koncerter i samarbejde med musikere fra andre genrer - Nørre Vosborg Kammermusikfestival - EMVinterfestival (arbejdstitel) på HEART eller et andet sted i tilskudsområdet Nøgletal og indikatorer - Antal af lokale koncerter incl. koncerter i forbindelse med festivaler: 45 pr. år. - Jævn spredning af koncerterne i de tilskudsgivende kommuner - Repertoiret omfatter hvert år et stort antal forskellige komponister fra forskellige epoker. Resultatmål A 2 At bidrage til mangfoldigheden i det danske musikliv ved at præsentere ensemblets unikke profil og kvalitet i forbindelse med koncerter i hele Danmark Metoder - Nationale koncerter, dvs. koncerter uden for tilskudskommunerne - Radioudsendelser i tæt samarbejde med DR, deltagelse i interviews i forbindelse med og udenfor koncerttransmissioner - Udgivelse af CD er - Effektivisering/Yderligere intensivering af det nationale pressearbejde Nøgletal og indikator - Antal af nationale koncerter: 14 pr. år. - Antal radiotransmissioner om året på DR P2: 6 - Antal CD-udgivelser pr. år total (gennemsnitligt): 3 - Antal gange om året, EMV får større omtale i en avis eller andet medie udenfor tilskudsområdet: 8 - Kendthedsgraden til Ensemble MidtVest og dermed Midt- og Vestjylland som område, der i særlig grad støtter kulturen, stiger jævnligt.

9 Resultatmål A 3 At øge kendthedsgraden til EMV og Danmark som musiknation i udlandet, at sætte de medejende kommuner på det musikalske verdenskort og at give musikerne særlige kunstneriske udfordringer ved at spille i udlandet og frem for alt stadig oftere på verdens helt store koncertscener. Metoder - Medvirken i danske musikfremstød i udlandet - Stadig udvidelse af netværket af højprofilerede steder og festivaler i udlandet - Internationalt pressearbejde i samarbejde med PR-bureauer, der er specialiserede på kultur, frem for alt i anledning af store udenlandske koncerter Nøgletal og indikatorer - Antal af internationale koncerter: 10 pr. år. - Antal gange om året, EMV i koncertsammenhæng får større omtale i en avis eller andet medie i udlandet: 5 - Midt- og Vestjylland samt Danmark generelt bliver endnu mere kendte som områder, hvor den klassiske musik er i højsædet. - Kendthedsgraden til den danske basisensemblemodel i udlandet stiger. - Bevidstheden for og stoltheden af, at man er medejer af en kulturinstitution, der som få andre har mulighed for at sætte ens kommune eller landsdel på verdenskortet, stiger i lokalområdet. - De kunstneriske udfordringer, der ligger i at spille på en prestigefyldt scene i udlandet styrker ensemblets kunstneriske kvalitet generelt, så alle koncertgængere uanset geografien kan få en oplevelse af endnu højere niveau. - Koncerterne skaber motivation hos musikerne til at blive i Ensemble MidtVest. For at kunne opfylde de ovennævnte målsætninger, er to metoder af gennemgående betydning, idet de sikrer Ensemble MidtVests til enhver tid ypperlige kunstneriske niveau og særligt nuancerede samspil, en unik programlægning samt ensemblets egen klang : Gennemgående metode 1 Kvalitetssikring, så hver eneste koncert med Ensemble MidtVest, uanset repertoire eller genre, foregår på det samme, ypperste niveau. Redskaber - Tilknytning af årligt mindst én instruktør, der arbejder med ensemblets musikere på traditionelt kammermusikrepertoire. - Samarbejde med Sergio Azzolini som ny kunstnerisk konsulent for EMV indledes senest i Gennemgående metode 2 Fri improvisation EMV udforsker yderligere muligheder og grænser for et klassisk musikensembles fremstød i improvisationens univers og sikrer således videreudviklingen af Ensemble MidtVests egen klang vha. fri improvisation.

10 Redskaber - Samarbejde med Carsten Dahl fortsættes i form af workshops og offentlige koncerter. - Workshop- og evt. koncertsamarbejde med andre eksperter inden for improvisation - Yderligere integration af improvisationen i koncertvirksomheden, - Brug af fri improvisation i relevante, meningsfyldte sammenhænge - Balance mellem klassisk musik og improvisation i ét program. - Meditationskoncerter - Stumfilmskoncerter med hovedvægt på improvisation - Nye koncepter à la Best of -koncerterne under Nørre Vosborg Kammermusikfestivalen

11 OPGAVE B FORMIDLING, PUBLIKUMSUDVIKLING B1 Voksne Resultatmål B 1.1 At give det lokale publikum særlig indsigt i den musik, der spilles under ensemblets koncerter, mhp. at øge nydelsen af koncerten gennem større viden. Metoder - Koncertoptakter ved ensemblets musikere eller udefrakommende gæsteforelæsere - Formidling undervejs under koncerterne ved ensemblets musikere - Eftersnak med vin, særligt ved kortere koncerter og koncerter med gæstemusikere og solister Nøgletal og indikatorer - 8 koncertoptakter eller publikumsmøder i forlængelse af koncerter om året (kun lokalt). Resultatmål B 1.2 Kontinuerligt at øge publikumstallet til ensemblets lokale koncerter. Metoder - Særlige koncertkoncepter så som brunchkoncerter, huskoncerter, meditationskoncerter, (bedste-)forældrekoncerter og familiearrangementer m.m. - I et vist omfang optrædener i det offentlige rum, særligt i anledning af festivaler eller andre begivenheder af lokal betydning. - Tæt samarbejde med Ensemblets Venner - Tæt samarbejde med skoler om særlige skolekoncerter, der har direkte tilknytning til aftenprogrammer, som elevernes forældre målrettet inviteres til - Aktiv deltagelse i publikumsfremmende tiltag så som arbejdsgruppen Klassisk Ikast-Brande - Yderligere effektivisering af reklame og PR Nøgletal - Kontinuerlig stigning af de lokale publikumstal i hele aftaleperioden. - Gennemsnitligt besøgstal pr. lokal koncert i 2017: 100. Resultatmål B 1.3 At udvikle nye publikumsgruppers interesse for klassisk musik. Metoder - Ét decideret publikumsudviklingsprojekt om året mhp. at tilgængeliggøre den klassiske musik for nye publikumsmålgrupper.

12 Dette kan være en særlig aktivitet (et stunt ) eller mere løbende, men konkret mod publikumsudviklingen rettede tiltag. - Særlige koncertkoncepter så som musikalsk fredagsbar og meditationskoncerter - I et vist omfang optrædener i det offentlige rum, særligt i anledning af festivaler eller andre begivenheder af lokal betydning. - Tæt samarbejde med interessegrupper så som fx. DFUNK Indikator - Der kommer andre publikumsgrupper til de klassiske koncerter i forhold til de sædvanlige. B2 Børn og unge Resultatmål B 2.1 Målrettet at fremme en dyberegående interesse for klassisk musik blandt børn og unge. Metode - Forskningsprojekt i samarbejde med et af landets universiteter mhp. at kortlægge, hvilken tilgang unge mennesker i dag har til musik og hvad der skal til for, at flere unge deltager i klassiske koncertbegivenheder. Indikator - Forskningsprojektet planlægges, iværksættes og afsluttes i aftaleperioden under forudsætning af, at der kan rejses den fornødne eksterne finansiering hertil. Resultatmål B 2.2 At formidle den klassiske musik bredt til unge mennesker og at oplære dem i at gå til koncert. Metoder - Skolekoncerter, dels i tilknytning til specifikke aftenkoncerter - Særlige skolekoncerter for YAMAHA-blæserklasserne i området - (Bedste-)Forældrekoncerter og familiearrangementer Nøgletal og indikatorer - Lokale skolekoncerter om året: I antallet af skolekoncerter indgår ét større formidlingsprojekt om året, der involverer børn og sikrer en tæt, personlig kontakt til ensemblets musikere. - Antal årlige koncerter for børn og unge eller familier, som skal opsøges uden for skolen el. lign.: 4 - Flere unge ses til de almindelige klassiske koncerter Resultatmål B 2.3 At styrke fødekæden og den musikalske talentudvikling generelt, både lokalt, nationalt og internationalt. Metoder

13 - Projekt Morgendagens Stjerner (samarbejde med områdets musikskoler samt OrkesterEfterskolen i Holstebro), hvor unge talenter efter bestået prøvespil får lov til at spille og optræde sammen med ensemblets musikere - Udvikling af koncept for øget samarbejde mellem ensemblets musikere og de lokale musikskolers lærere - Fortsat udbredelse af og samarbejde med YAMAHA-blæserklassen - Workshops og masterclass en i forbindelse med internationale turnéer. - Etablering af et kammermusik-akademi for både danske og udenlandske konservatoriestuderende under forudsætning af, at der kan rejses den fornødne eksterne finansiering. Indikatorer - Projekt Morgendagens Stjerner fortsættes og gennemføres én gang årligt i hele aftaleperioden. - Målrettet samarbejde med de lokale musikskolers lærere iværksættes i løbet af aftaleperiodens første halvdel.

14 B3 Lokal kulturdynamovirksomhed Resultatmål B 3 At styrke musik- og kulturlivet i Midt- og Vestjylland som aktiv lokal kulturdynamo. Metoder - Aktiv deltagelse i Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland samt andre lokale og tværkommunale aktiviteter så som festivaler og lignende begivenheder af tværregional betydning - Aktiv deling af viden om og erfaringer med tværkommunale samarbejdsprojekter i almindelighed og situationen i Midt- og Vestjylland i særdeleshed. - Aktiv brug af viden, høstet igennem lændsdækkende og international aktivitet. - Jævnlig gennemførelse af koncerter med andre musikere end ensemblets egne, herunder de øvrige basisensembler. Nøgletal og indikatorer - Medlemskab af enkelte medarbejdere i op til flere bestyrelser af andre lokale kulturinstitutioner i hele aftaleperioden - Antal årlige gæstekoncerter med bl.a. landets øvrige basisensembler: 3 B4 Indspilninger Resultatmål B 4 At sprede budskabet om Ensemble MidtVests eksistens og kunstneriske betydning samt at formidle kendskabet til dansk musik, både herhjemme og uden for landets grænser, gennem cd er og andre lydmedier Metode - Gennemtænkt strategi mhp. udvælgelse af repertoire til indspilninger, som egner sig til nye udgivelser, dette i tæt kontakt med pladeselskaberne (særligt Dacapo Records og CPO) Nøgletal og indikatorer - Antal nye udgivelser i hele aftaleperioden: 10 - Antal gange om året, EMV får større omtale i en avis eller andet medie pga. en indspilning: 5 B5 Yderligere implementering af den frie improvisation Resultatmål B 5 At dokumentere aktiviteterne omkring fri improvisation samt deres resultater og at dele den opnåede viden om klassiske musikere, der improviserer, samt tværgående projekter i det hele taget. Metoder

15 - Udgivelse af én cd med både impro og klassisk, fx i form af en optagelse af Best of -konceptet - Deltagelse i relevante konferencer o.lign., evt. ved selv at arrangere en konference om klassiske musikere, der improviserer, eller en hensigtsmæssig måde at lave tværgående projekter i almindelighed Nøgletal og indikatorer - Udgivelse af 1 CD eller andet lydmedie i aftaleperioden, der indeholder både klassisk musik og improvisation. - Aktiv og målrettet deling af viden om klassisk musik i samspil med improvisation samt tværgående projekter i almindelighed med tilsvarende interessenter

16 Uddybende bemærkninger Ensemble MidtVest forener en omfattende lokal aktivitet med store ambitioner mht. international synlighed. Disse to aspekter, som begge to bygger på en meget høj kunstnerisk integritet og kvalitet, udgør ikke et modsætningsforhold, men gavner og styrker hinanden. Ensemble MidtVest ønsker at brande Danmark i almindelighed og Midt- og Vestjylland i særdeleshed som et område, hvor den klassiske musik nyder stor anerkendelse og støtte, herunder ved internationalt at udbrede kendskabet til den særlige danske basisensemblemodel. Dette sker bl.a., ud over koncerter i udlandet, vha. højprofilerede cd-udgivelser samt målrettet international markedsføring i samarbejde med globale PR-aktører som fx Christina Jensen PR (New York) eller evt. Brunswick Arts (London). Ved konsekvent at gennemføre de to førnævnte punkter viser Ensemble MidtVest, hvilket potentiale der ligger i et offentligt finansieret ensemble med stærk lokal tilknytning og opbakning. Ensemble MidtVest sætter således nye standarder for, hvilke krav et klassisk basisensemble må kunne forventes at tilfredsstille. Ensemble MidtVest har i den foregående aftaleperiode gjort en stor indsats for at udvide sit internationale netværk, hvilket har båret frugt og medført en række tilfredsstillende resultater, herunder den tætte kontakt til MidAmerica Productions og dermed Carnegie Hall. Ensemblet har spillet på og er blevet inviteret igen af en række internationale festivaler, herunder PROBALTICA i Polen, Vale of Glamorgan i Wales og Musikfestspiele Mecklenburg- Vorpommern i Tyskland. Ensemble MidtVest bliver stadig oftere kontaktet af andre internationale festivaler og koncertarrangører, der har hørt ensemblet i udlandet eller har fået en anbefaling om at rette henvendelse til EMV. En særlig rolle har i denne forbindelse vores stadig hyppigere CD-udgivelser. I en tid, hvor der mest af alt er tale om krise på cd-markedet, er vi stolte af at være blandt dem, flere højprofilerede labels fortsat tør satse på, herunder danske Dacapo Records og tyske CPO. Det er vores erfaring, at hver enkelt cd-udgivelse kan skabe medieomtale i stort omfang og i mange forskellige lande, hvilket gavner efterspørgslen efter live-koncerter og bruges målrettet, når ensemblet henvender sig til nye koncertarrangører. Ensemble MidtVest lægger stor vægt på, at musikken altid fremføres i nogle rammer, der giver publikum den størst mulige nydelse, særligt i akustisk henseende. Desuden er det væsentligt at respektere musikernes spidskompetencer, dvs. den traditionelle kammermusik og improvisation, som til enhver tid er udgangspunktet for en varsom udvidelse af repertoire og præsentation af musikken. Den individuelle musikers evner og forudsætninger inddrages i størst muligt omfang i overvejelserne mht. projekter, der ligger udenfor disse to kompetenceområder. Ensemble MidtVest bidrager til samtidsmusikken igennem improvisation snarere end ved opførelser af nyskreven kompositionsmusik. Nyere og ny musik programsættes, under hensyntagen til specialensemblerne Athelas Sinfonietta, Århus Sinfonietta og Esbjerg Ensemblets særlige evner på dette område, kun i det omfang, Ensemble MidtVests musikere med deres baggrund som klassisk uddannede kammermusikere kan fremføre den på det samme ypperste niveau, som til enhver tid kendetegner deres opførelser af EMVs traditionelle kernerepertoire.

17 Ensemble MidtVest - Bilag 1 Fælles nøgletalskategorier for alle basisensemblerne Antal tilhørere ved samtlige koncerter, bortset fra nedenstående bemærkninger realiseret realiseret forventet forventet forventet forventet forventet publikumstallet i 2012 var særdeles højt pga. EMVs 10-års og Ensemblets Venners 25-års jubilæum Antal tilhørere ved udendørs koncerter Antal tilhørere ved koncerter/formidling til børn og unge Antal tilhørere i alt Antal koncerter tallene for 2011, 2012 i landsdelen 1) og 2013 inkluderer de såkaldte regionale koncerter Antal koncerter i andre landsdele Antal koncerter i udlandet Antal koncerter i alt Heraf antal koncerter/formidlinger rettet mod børn og unge ) Lokalområde fra : Tilskudskommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer

18 Yderligere nøgletalskategorier og indikatorer, specifikke for Ensemble MidtVest Antal større formidlingsprojekter (lokalt) til børn og unge Nørre Vosborg Kammermusikfestival EMVinterfestival (arbejdstitel) Koncerter på særdeles højprofilerede steder og festivaler i udlandet så som Carnegie Hall Andel af koncerter, der helt eller delvist består af fri improvisation Publikum pr. koncert (lokalt) 2011 realiseret 2012 realiseret forventet forventet forventet forventet forventet % 13% 22% 20 % 20 % 20 % 20 % Bemærkninger CD-udgivelser ,2 90, publikumstallet i 2012 var særdeles højt pga. EMVs 10-års og Ensemblets Venners 25- års jubilæum. Proces omkring klassiske spillemåder, evt. på historiske instrumenter Forskningsprojekt mhp. udvikling af særdeles målrettede redskaber og tiltag mht. at få unge mennesker til at interessere sig for klassisk musik Konference om tværgående projekter el. lign deltagelse i Århus 2017 Ensemble MidtVest Chamber Music Academy forberede nde drøftelser 1. workshop med Sergio Azzolini indledend e drøftelser og undersøge lser 1. offentlige koncerter på historiske instrument er lancering af projektet forberede s forberede s forberede nde drøftelser projektet etableret som fast del af EMVs repertoire offentliggø relse af midtvejssta tus el. lign. gennemfør es gennemfør es forbereden de drøftelser; evt. slås pladserne op allerede i 2017, ellers i 2018, >> prøvespil, 1. årgang inviteres Forudsætter særligt tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg eller ekstern finansiering ved fonde og legater. Forudsætter ekstra finansiering. Forudsætter ekstra finansiering. Selve Akademiet starter først i næste aftaleperiode. Forudsætter særligt tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg samt ekstern finansiering ved fonde og legater.

19 Ensemble MidtVest - Finansieringsplan 2017 (alle beløb i 2014-tal) B2017 Indtægter Statslige tilskud Driftstilskud tilskud fra Puljen for international musikformidling (transportudgifter til udlandet) Kommunale og regionale tilskud Herning Kommune, driftstilskud Holstebro Kommune, driftstilskud Ikast-Brande Kommune, driftstilskud Struer Kommune, driftstilskud Fonde og sponsorer Fondstilskud Sponsorbidrag Egenindtægter mv Honorarer for koncerter og cd-indspilninger Billetindtægter og salg af cd'er Finansielle indtægter (renter) Indtægter i alt

20 Ensemble MidtVest - BUDGET 2014 godkendt på bestyrelsesmødet d. 29/ B2014 B2013 R2012 R2011 opdateret d. 05/ Indtægter *) Statslige tilskud *) Kommunale og regionale tilskud *) Fonde og sponsorer *) Egenindtægter mv Finansielle indtægter Indtægter i alt Udgifter *) Kunstnerisk produktion *) Administration, ledelse, markedsføring mv Lokaleudgifter *) Øvrige udgifter Finansielle udgifter Udgifter i alt RESULTAT FØR SKAT *) se noterne for nærmere specifikation Side 1 af 1

21 Ensemble MidtVest - NOTER TIL BUDGET 2014 (alle beløb i 2014-tal) B2014 Indtægter Statslige tilskud Driftstilskud tilskud fra Puljen for international musikformidling (transportudgifter til udlandet) Kommunale og regionale tilskud Herning Kommune, driftstilskud Holstebro Kommune, driftstilskud Ikast-Brande Kommune, driftstilskud Struer Kommune, driftstilskud Fonde og sponsorer Fondstilskud Sponsorbidrag Egenindtægter mv Honorarer for koncerter og cd-indspilninger Billetindtægter og salg af cd'er Finansielle indtægter (renter) Indtægter i alt Udgifter Kunstnerisk produktion Løn musikere Pension musikere Honorar assistenter Honorar vikarer 0 Honorar solister Honorar komponister Honorar konsulenter Honorar andre Sociale udgifter Regulering feriepengeforpligtelse Refusioner 0 KODA noder instrumenter og udstyr studieleje osv Møder / rejser transporter/billeje Kørsel assistenter Kørsel musikere Kørsel administration Kørsel vikarer 0 Kørsel andre Hotel / Ophold Fortæring (diæter)

22 Administration, ledelse, markedsføring mv Løn ledelse Pension ledelse Løn administration Pension administration Sociale udgifter Regulering feriepengeforpligtelse Personaleudgifter Mødeudgifter Repræsentation Revision og regnskabsmæssig assistance Andre konsulenter 0 Markedsføring Hjemmeside og logo Lokaleudgifter Øvrige udgifter Kontorartikler Telefon, porto og fragt Fotokopiering EDB-udgifter Anskaffelse og vedl. af inventar Anskaffelser over kr. 0 Abonnementer og kontingenter Forsikringer Billeasing og drift Afskrivninger 0 gebyrer diverse Finansielle udgifter 0 Udgifter i alt RESULTAT FØR SKAT 0

23 Ensemble MidtVest - NOTER TIL BUDGET 2013 B2013 Indtægter Statslige tilskud Driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 søges hos udviklingspuljen til basisensembler (proj. 1308) kr ,00 søges hos udviklingspuljen til basisensembler (proj. 1321) kr ,00 søges hos udviklingspuljen til basisensembler (proj. 1324) kr ,00 søges hos Puljen for international musikformidling (proj. 1309) kr ,00 søges hos Puljen for international musikformidling (proj. 1330) kr ,00 søges hos Statens Kunstfond (proj. 1324) kr ,00 Kommunale og regionale tilskud Herning Kommune, driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Holstebro Kommune, driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Ikast-Brande Kommune, driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Struer Kommune, driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Herning Kommune, projekttilskud til proj kr ,00 Fonde og sponsorer Fondstilskud kr ,00 Sponsorbidrag kr ,00 Egenindtægter mv Koncerthonorarer kr ,00 Billetindtægter kr ,00 Finansielle indtægter (renter) Indtægter i alt Udgifter Kunstnerisk produktion Løn musikere kr ,00 Pension musikere kr ,00 Honorar assistenter kr ,00 Honorar vikarer kr ,00 Honorar solister kr ,00 Honorar komponister kr ,00 Honorar konsulenter kr ,00 Honorar andre kr ,00 Sociale udgifter kr ,50 Regulering feriepengeforpligtelse kr ,80 Refusioner -kr ,00 KODA kr ,00 noder kr ,00 instrumenter og udstyr kr ,00 Møder / rejser kr ,00 transporter/billeje kr ,00 Kørsel assistenter kr ,00 Kørsel musikere kr ,00 Kørsel administration kr ,00 Kørsel vikarer kr ,00 Kørsel andre kr ,00 Hotel / Ophold kr ,00 Fortæring (diæter) kr ,00

24 Administration, ledelse, markedsføring mv Løn ledelse kr ,75 Pension ledelse kr ,64 Løn administration kr ,25 Pension administration kr ,36 Sociale udgifter kr ,50 Regulering feriepengeforpligtelse kr ,20 Personaleudgifter kr ,00 Mødeudgifter kr ,00 Repræsentation kr ,00 Revision og regnskabsmæssig assistance kr ,00 Andre konsulenter kr ,00 Markedsføring kr ,75 Hjemmeside og logo kr ,00 Lokaleudgifter Øvrige udgifter Kontorartikler kr ,00 Telefon, porto og fragt kr ,00 Fotokopiering kr ,00 EDB-udgifter kr ,00 Anskaffelse og vedl. af inventar kr ,00 Anskaffelser over kr. kr. 0,00 Abonnementer og kontingenter kr ,00 Forsikringer kr ,00 Billeasing og drift kr ,00 Afskrivninger kr. 0,00 gebyrer kr ,00 diverse kr ,00 Finansielle udgifter 0 Udgifter i alt RESULTAT FØR SKAT 609

25 Ensemble MidtVest - NOTER TIL REGNSKAB 2012 R 2012 Indtægter Statslige tilskud Driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Udviklingspuljen til basisensembler kr ,00 Retur til Udviklingspuljen til basisensembler -kr ,00 Kommunale og regionale tilskud Herning Kommune, driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Holstebro Kommune, driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Ikast-Brande Kommune, driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Struer Kommune, driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Fonde og sponsorer Fondstilskud kr ,00 Sponsorbidrag kr ,00 Egenindtægter mv Koncerthonorarer kr ,00 Billetindtægter kr ,00 øvrige indtægter kr ,00 Finansielle indtægter (renter) Indtægter i alt Udgifter Kunstnerisk produktion Løn musikere incl. pension kr ,00 Honorar assistenter kr ,00 Honorar vikarer kr ,00 Honorar solister kr ,00 Honorar komponister kr. 0,00 Honorar konsulenter kr ,00 Honorar andre kr ,00 Sociale udgifter kr ,00 Regulering feriepengeforpligtelse kr ,00 Koncertudgifter (noder, instrumenter, koncertsalsleje m.v.) kr ,00 Rejse- og opholdsudgifter kr ,00

26 Administration, ledelse, markedsføring mv Løn ledelse og administration incl. pension kr ,00 Sociale udgifter kr ,00 Regulering feriepengeforpligtelse kr ,00 Personaleudgifter kr ,00 Mødeudgifter kr ,00 Repræsentation kr ,00 Revision og regnskabsmæssig assistance kr ,00 Markedsføring kr ,00 Hjemmeside og logo kr ,00 Lokaleudgifter Øvrige udgifter Kontorartikler kr ,00 Telefon, porto og fragt kr ,00 Fotokopiering kr ,00 EDB-udgifter kr ,00 Anskaffelse og vedl. af inventar kr ,00 Anskaffelser over kr. kr. 0,00 Abonnementer og kontingenter kr ,00 Forsikringer kr ,00 Billeasing og drift kr ,00 Afskrivninger kr ,00 gebyrer kr ,00 diverse kr ,00 Finansielle udgifter Udgifter i alt RESULTAT FØR SKAT

27 Ensemble MidtVest - NOTER TIL REGNSKAB 2011 R 2011 Indtægter Statslige tilskud Driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Udviklingspuljen til basisensembler kr ,00 Puljen til int. Musikformidling kr ,00 Kommunale og regionale tilskud Herning Kommune, driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Holstebro Kommune, driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Ikast-Brande Kommune, driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Struer Kommune, driftstilskud iht. rammeaftale kr ,00 Fonde og sponsorer Fondstilskud kr ,00 Sponsorbidrag kr ,00 Egenindtægter mv Koncerthonorarer kr ,00 Billetindtægter kr ,00 øvrige indtægter -kr ,00 Finansielle indtægter (renter) Indtægter i alt Udgifter Kunstnerisk produktion Løn musikere incl. pension kr ,00 Honorar assistenter kr ,00 Honorar vikarer kr ,00 Honorar solister kr ,00 Honorar komponister kr. 0,00 Honorar konsulenter kr ,00 Honorar andre kr ,00 Sociale udgifter kr ,00 Regulering feriepengeforpligtelse kr ,00 Koncertudgifter (noder, instrumenter, koncertsalsleje m.v.) kr ,00 Rejse- og opholdsudgifter kr ,00

28 Administration, ledelse, markedsføring mv Løn ledelse og administration incl. pension kr ,00 Personaleudgifter kr ,00 Mødeudgifter kr ,00 Repræsentation kr ,00 Revision og regnskabsmæssig assistance kr ,00 Markedsføring kr ,00 Hjemmeside og logo kr ,00 Lokaleudgifter Øvrige udgifter Kontorartikler kr ,00 Telefon, porto og fragt kr ,00 Fotokopiering kr ,00 EDB-udgifter kr ,00 Anskaffelse og vedl. af inventar kr ,00 Anskaffelser over kr. kr. 0,00 Abonnementer og kontingenter kr ,00 Forsikringer kr ,00 Billeasing og drift kr ,00 Afskrivninger kr ,00 gebyrer kr. 0,00 x diverse kr ,00 Finansielle udgifter 42 Udgifter i alt RESULTAT FØR SKAT

29 Bilag 4 - Omverdensvurdering Lokalområdet Ensemble Midt Vest har siden 2007 haft kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer som tilskudsgivende lokalområde. Som led i den rammeaftale, nærværende er afløser for, blev ensemblet herudover forpligtet til at spille et fastlagt antal koncerter og skolekoncerter i de dele af Midt- og Vestjylland, som ikke giver driftstilskud til Ensemble MidtVest. Midt- og Vestjylland defineres af kulturaftaleregionen af samme navn, som fra og med 2013 blev udvidet med Skive Kommune, som forhåbentligt indtræder i kredsen af ensemblets støttekommuner med virkning fra 1. januar Det har ikke vist sig hensigtsmæssigt at være forpligtet til at spille et fastlagt antal koncerter i et forholdsvis lille og nøje afgrænset område i rammeaftalen for kaldet region, der ikke yder tilskud til ensemblet på trods af, at i hvert fald dele af dette område endda er med i samme kulturaftale og -samarbejde som de kommuner, der rent faktsik støtter deres lokale kammerensemble økonomisk. Der er dog ikke noget i vejen for, at Ensemble MidtVest også fremover spiller i de kommuner, der grænser op til tilskudsområdet, såfremt der er efterspørgsel fra de lokale koncertarrangører. Der arbejdes på, at også de to kommuner Ringkøbing-Skjern og Lemvig kan bydes velkommen i kredsen af Ensemble MidtVests hjemkommuner inden udgangen af Stor efterspørgsel på landsplan imødekommes igennem besætningsmæssig fleksibilitet På landsplan er koncertarrangørernes interesse for Ensemble MidtVest kommet op på et niveau, der indimellem har gjort det nødvendigt at stille større krav mht. publikum og økonomi, hvis ensemblet skal rykke ud, særligt da antallet af nationale koncerter i 2011 var blevet skruet op, så hverken reglerne mht. musikernes arbejdstid eller ensemblets økonomi på længere sigt ville kunne holde til det. Ensemblets sammensætning af blæserkvintet og klaverkvintet og den dermed forbundne besætningsmæssige fleksibilitet, der muliggør opførelser af værker i standardbesætninger så som strygekvartet, klavertrio, - kvar- og -kvintet såvel som (dels under tilkaldelse af en enkelt assistent på kontrabas) de store, blandede besætninger som fx septetter, oktetter og nonetter for blæsere og strygere, har vist sig at være den helt rigtige og mest effektive for et klassisk basisensemble. Alle disse formationer er stort set lige efterspurgte, da nogle arrangører sætter pris på et ensemble, der kan spille en Schubert-oktet med nogle musikerne som ikke kun mødes ad hoc, dvs. på projektbasis, mens nogle andre foretrækker de små, mere intime besætninger, som Ensemble MidtVest dyrker i størst muligt omfang for kvalitetsmæssigt at kunne hamle op med de musikere, som mere eller mindre udelukkende optræder som trio, kvar- eller kvintet. Desuden er det en stor fordel, at ensemblet kan deles op i to mindre besætninger, der kan arbejde samtidigt, hvilket giver mulighed for at imødekomme den stadig stigende efterspørgsel efter koncerter med Ensemble MidtVest. Aktiviteter i udlandet udløser lokal stolthed og international interesse for dansk musik og musikliv såvel som den danske basisensemblemodel Der har den seneste tid været yderligere en markant stigning i opbakningen til Ensemble MidtVest i lokalområdet. Som hovedårsagerne hertil anses et meget højt aktivitetsniveau i det lokale, den omfattende formidlingsvirksomhed samt de stadig hyppigere optrædener i udlandet, som den 17. februar 2012 nåede et foreløbigt højdepunkt i form af en vellykket koncert i Carnegie Hall i New York, som TV/Midt-Vest lavede forskellige udsendelser om de efterfølgende uger. Begivenheden har medført en lokal stolthed omkring ensemblet, som man havde store forhåbninger om, da man i begyndelsen af rammeaftaleperioden

30 besluttede at satse på øget international aktivitet mhp. at sætte Danmark i almindelighed og Midt- og Vestjylland i særdeleshed på det musikalske verdenskort. Det har vist sig, at stort set hver eneste af Ensemble MidtVests optrædener uden for Danmarks grænser skaber positiv opmærksomhed omkring Danmark og de områder, der er med til at finansiere et lokalt basisensemble. Desuden er der tit stor interesse for den særlige danske basisensemblemodel, dvs. strukturen, der muliggør lokal lige så vel som landsdækkende forsyning med klassisk musik, på et kunstnerisk niveau, man lægger mærke til også på de store internationale koncertscener, Disse positive erfaringer ønskes gentaget og videreudviklet i form af flere koncerter på relevante koncertsteder og festivaler i udlandet i den nye rammeaftaleperiode. Indspilninger og radiotransmissioner Samarbejdet med DR omkring koncerttransmissioner er yderst tilfredsstillende og dermed et vigtigt led i ensemblets bestræbelser på at blive en anerkendt størrelse også uden for Midt- og Vestjylland. Desuden er det i aftaleperioden lykkedes at indgå bindende aftaler med to højtprofilerede pladeselskaber, danske Dacapo Records og tyske CPO, om regelmæssige udgivelser med Ensemble MidtVest. Omfattende synlighed på det globale cd-marked samt nationale såvel som internationale anmeldelser af ensemblets indspilninger er et afgørende led i markedsføringen af ensemblet både nationalt og internationalt, uden for koncerterne og med henblik på at øge efterspørgslen af disse. Improvisationen er ved at etablere sig Der kan desuden konstateres stigende interesse i den del af ensemblets virke, der handler om den frie improvisation, som stadig oftere bliver efterspurgt af koncertarrangører i Danmark og særligt i udlandet. Ud over sin mangfoldige brug af fri improvisation i en hel række relevante sammenhænge, herunder meditationskoncerter såvel som et stresskursus, i det lokale, har Ensemble MidtVest efterhånden inkluderet improvisationen i koncerter i både Tyskland, England, Wales, Sverige og Polen. Desuden er det planlagt at spille en koncert med udelukkende improviseret musik, når Ensemble MidtVest til april 2014 spiller i New York igen. Synlighed i medierne skaber opbakning hos publikum og bevillingsgivere Ensemble MidtVests efterhånden store ambitioner om at være mere end et lokalt kammerensemble og på denne måde at brande hjemmebanen som et område, der i særlig høj grad satser på kultur og klassisk musik, har medført betydeligt større synlighed i medierne. I det hele taget er der ingen tvivl om den store lokale opbakning, som tilkendegives løbende fra lokale publikummer og politikere, og som til fulde kom til udtryk i forbindelse med Ensemble MidtVests 10-års jubilæum i efteråret Denne opbakning handler det i årene fremover om at sikre og videreudvikle. Støttekredsen Ensemblets Venner Blandt de lokale støtter udgør Ensemblets Venner fortsat den uundværlige kerne af meget engagerede mennesker, der kommer til koncerter og yder praktisk hjælp såvel som økonomisk støtte til ensemblet. Medlemstallet er de seneste år steget yderligere, og sammenfaldet af Ensemblets Venners 25-års og EMVs 10-års jubilæum i efteråret 2012 har givet anledning til yderligere tæt samarbejde i forbindelse med de to fejringer, der har bekræftet det meget nære forhold mellem ensemblet og dets venner. Store fremskridt på formidlingsområdet Ud over de jævnlige skolekoncerter i tilskudsområdet og den omkringliggende region, har Ensemblet MidtVest de seneste år, dels i samarbejde med Yamaha-blæserklassen, etableret mindst et skræddersyet

31 formidlingsprojekt i hver af de fire støttekommuner. Forsøg på at integrere skolekoncerter i en almindelig koncertproduktion mhp. via skolerne at komme i kontakt med et større publikum til aftenkoncerterne er begyndt at give pote og videreudvikles i den nye aftaleperiode. HEART et fantastisk udgangspunkt for aktiviteterne i Midt- og Vestjylland Kunstmuseet HEART har vist sig at være en optimal basis for ensemblets dagligdag og koncerter i Herning. Adskillige store begivenheder, den sceniske koncert Lyden af stemmen og verdenshistorien (2010), jubilæumsfejringerne i 2012 samt tekstilkoncerten Klangstoffer (2013) har nydt godt af både samarbejdet med museets ledelse og medarbejdere samt de fantastiske faciliteter ud over koncertsalen, som størstedelen af ensemblets koncerter i Herning foregår i. Projekter, der involverer både klassisk musik og moderne billedkunst, gennemføres i den udstrækning, det er muligt og ikke forstyrrer de øvrige støttekommuners ejerskabsfornemmelse. Kulturdynamo i hele regionen Pga. sin rolle som tværkommunal kulturinstitution, falder det Ensemble MidtVest naturligt at påtage sig rollen som kulturdynamo i hele regionen. Ensemblet er meget aktivt og fast forankret i Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og bliver ofte adspurgt om sine erfaringer i tværkommunale kulturelle sammenhænge. Deltagelse i tovholdergruppen for den fireårige kulturfestival i Midt- og Vestjylland (BØLGEN, aug.-okt. 2013) har skabt tæt kontakt til og adskillige samarbejdsrelationer med en hel række af regionens øvrige kulturinstitutioner. Rollen som lokal kulturdynamo anses som en af de vigtigste opgaver, Ensemble MidtVest har på sin midt- og vestjyske hjemmebane, hvorfor der vil gøres en stor indsats for at bibeholde og videreudvikle den. Facit Der er ingen tvivl om, at Ensemble MidtVest de seneste fire år har udviklet sig i høj fart, men også på en sund og fremtidsorienteret måde. Her i begyndelsen af den nye rammeaftaleperiode står ensemblet stærkt og nyder stor opbakning fra alle sider. Det vil derfor i høj grad handle om at sikre tilfredsheden blandt publikum, presse og bevillingsgivere ved en kontinuerlig fortsættelse af de tiltag, der har medført denne opbakning, i den nye aftaleperiode. På det kunstneriske område står sikringen af ensemblets sublime kvalitet øverst på dagsordenen, da denne er en uundgåelig forudsætning for at Ensemble MidtVests vision om at brande Danmark og Midt- og Vestjylland på verdensplan kan blive en realitet. Desuden kommer Ensemble MidtVest til at gennemføre endnu dybere fremstød i improvisationens uendelige univers samtidig med, at den frie improvisation etableres i stadig flere forskellige sammenhænge nye såvel som traditionelle og i formidlingsøjemed. I forbindelse med begge aspekter vil samarbejdet med Sergio Azzolini og Carsten Dahl (fortsat) have stor betydning. Det er et erklæret mål at øge de lokale publikumstal yderligere samt at yde en endnu større indsats for målrettet og på baggrund af relevant viden og ved hjælp af hensigtsmæssige redskaber at introducere unge mennesker i Midt- og Vestjylland til den klassiske musik for således at yde et bidrag til opbygningen af det fremtidige publikum. Forskellige tiltag for at bidrage til at højne niveauet af musikuddannelsen i Danmark er under overvejelse og forventes at blive konkrete i den nye aftaleperiode. Herning den 25. april 2013 Oliver Quast Ensemblechef

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31.

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

"#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<&

#$%&'(!)& *+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<& "#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VESTVOLDEN DETAILBUDGET STATUS -2013-13 STATUS pr 1.maj 2013

VESTVOLDEN DETAILBUDGET STATUS -2013-13 STATUS pr 1.maj 2013 STATUS pr 1.maj 2013 Note 1 Salg af billetter 140.000,00 270.000,00 25.000,00 295.000,00 2 Salg af forestillinger 471.140,00 631.780,00 0,00 631.780,00 3 Andre aktiviteter 0,00 0,00 0,00 0,00 3a Øvrige

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

BUDGET TEATERØEN 2015

BUDGET TEATERØEN 2015 BUDGET TEATERØEN 2015 Præmis: Eksisterende forhold og derudover lejes underetagen til backstage og kontorlokaler LOKALEUDGIFTER Husleje i alt 800 kvm stue- og kælderetage inklusiv teatersal 500.000 Husleje

Læs mere

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

EVENT MARKETING PRODUCTION

EVENT MARKETING PRODUCTION dk EVENT MARKETING PRODUCTION EMP Det er vores dybeste forpligtelse, og vores løfte, at vi i samarbejde med vores partnere, vil opnå de resultater, vi har i sinde at realisere. Denne målsætning udgør fundamentet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere