Måling af zinklagtykkelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måling af zinklagtykkelser"

Transkript

1 Brochure.Måling af zinklagtyk. 30/03/01 14:06 Side 1 Måling af zinklagtykkelser Det er i dag meget almindeligt, at der stilles krav til zinklagtykkelsen, når en stålkonstruktion skal korrosionsbeskyttes ved varmforzinkning. Det er derfor vigtigt, at lagtykkelsesmålingerne udføres, så de er reproducerbare og angiver den opnåede zinklagtykkelse med god nøjagtighed. I det følgende er det kort beskrevet, hvordan målingerne bør udføres ved den magnetiske målemetode, der er ikke-destruktiv og langt den mest anvendte. Målingerne uføres i henhold til DS/EN ISO 1461, DS/EN ISO 2178, EN DS/EN ISO 2064 og de tilsvarende nationale standarder med enkelte praktiske tilpasninger. Udgivet af Foreningen af Danske Varmforzinkere og Nordisk Förzinkningsförening i samarbejde med FORCE Instituttets Korrosionsafdeling, Danmark.

2 Brochure.Måling af zinklagtyk. 30/03/01 14:06 Side 2 1. Måleapparat Måling udføres i dag hovedsageligt med elektroniske måleapparater, der kan kalibreres i det ønskede måleinterval. Måleprincippet er baseret på, at modstanden mod den magnetiske flux mellem målesonde og stålunderlag øges med stigende zinklagtykkelse Kalibrering af måleapparat Måleapparatet kalibreres, eller kalibreringen kontrolleres, før måling påbegyndes. Materiale Kalibreringen skal udføres på en stålprøve med samme magnetiske egenskaber som måleobjektet. Da forskellen i magnetiske egenskaber for almindeligt anvendt varmvalset eller koldvalset konstruktionsstål er ubetydeligt, kan en stålprøve heraf generelt anvendes ved måling på disse stål. Før måling på støbegods eller hærdede stål skal kalibrering udføres på en prøve af tilsvarende materiale. Overfladeruhed Stålprøven, der anvendes til kalibrering, bør have en glatslebet og poleret overflade med mindst mulig overfladeruhed. Herved opnås den mest veldefinerede kalibrering og den bedst mulige reproducerbarhed i måleresultaterne. DS/EN ISO 2178 anfører imidlertid, at kalibreringsstandarden skal have samme overfladeruhed som måleobjektet, hvilket anses for at være uhensigtsmæssigt. Dels kan overfladeruheden på en stålkonstruktion variere meget, dels vil kalibrering på en ru overflade som f.eks. en sandblæst overflade hurtigt ødelægge kalibreringsfolierne. Endelig vil det oftest være umuligt at fremskaffe ikke-forzinkede prøver af stålet, der indgår i den varmforzinkede konstruktion, der skal kontrolleres. Overfladegeometri Ved måling på en krum overflade skal kalibrering foretages på en stålprøve med tilvarende krumning for at undgå systematiske målefejl. En alternativ mulighed er at udarbejde og anvende en korrektionstabel, der angiver den systematiske målefejl på overflader med forskellige krumningsradier, når måleapparatet er kalibreret på en plan ståloverflade. Målefejlen er apparatafhængig, men aftager med stigende krumningsradius. Med de fleste nyere måleapparater vil den systematiske målefejl være mindre end 5%, når der måles på rør eller rundjern med diameter over 100 mm. Dette bør kontrolleres for det enkelte apparat. Måling tæt på en kant eller på et stålemne, der er meget tyndt, kan give anledning til målefejl. DS/EN ISO 1461 angiver, at måling ikke skal foretages på emnekanter og på de yderste 10 mm af de tilgrænsende flader. Målefejlen vil da være ubetydelig for de fleste elektroniske apparater, hvis stålets godstykkelse samtidigt er 1 mm eller derover, men fabrikanten af måleapparatet giver normalt oplysninger herom i måleapparatets manual. Kalibreringens udførelse og kontrol Kalibreringen foretages med folier, der normalt er af plast og med kendte tykkelser, der dækker det ønskede måleområde. Ved større måleserier kontrolleres kalibreringen regelmæssigt ved måling på de samme folier, der anvendes til kalibrering. Måleværdierne kan registreres og anvendes som led i dokumentationen. Behovet for kontrol er apparatafhængigt. 2. Målenøjagtighed Ifølge EN ISO 2178 skal kalibrering og måling udføres, så måleværdierne maksimalt afviger ± 10% eller ± 1,5 µm fra den sande lagtykkelse, idet den største værdi er gældende. Metoden er i stand til at give større målenøjagtigheder. Måleområdets overflade skal være fuldstændig ren før måling, da eventuelle belægninger af snavs eller korrosionsprodukter vil resultere i målefejl. 2

3 Brochure.Måling af zinklagtyk. 30/03/01 14:06 Side 3 3. Lagtykkelseskrav ifølge DS/EN ISO 1461 Kontrollens udførelse og omfang er refereret i nedenstående punkter: 1. Antal emner til stikprøvekontrol udtages i henhold til tabel Lagtykkelseskravet afhænger af emnernes godstykkelse, hvor der er 6 forskellige klasser for ophængningsgods og 5 forskellige klasser for centrifugegods, som angivet i tabel 2 og Den lokale zinklagtykkelse bestemmes som gennemsnittet af minimum 5 aflæsninger på et afgrænset måleområde (referenceområde) på emnet. 4. Beregning af middelzinklagtykkelsen afhænger af emnernes overfladeareal, som angivet under pkt Måleområdernes størrelse bør være minimum 1000 mm 2 (= 10 cm 2 ). 6. Måling foretages mindst 100 mm fra emneender og mindst 10 mm fra kanter. 7. Måling foretages ikke på flammeskårne kanter. 8. Måleområderne (referenceområderne) skal udvælges, så de omfatter hele emnets tværsnit og så de er repræsentative for emnernes zinklagtykkelse. 9. Emnerne, der indeholder dele med flere forskellige godstykkelser, opdeles i de forskellige godstykkelseskategorier, der er angivet i tabel 2 eller 3. Hver godstykkelseskategori skal betragtes som et selvstændigt "emne". 10. "Emnerne" opdeles i 4 forskellige størrelsesklasser: a) Areal > 2 m 2 (Areal > cm 2 ) Den lokale zinklagtykkelse bestemmes på mindst 3 måleområder pr. "emne", og alle værdier skal opfylde minimumskravet i DS/EN ISO Middellagtykkelser bestemmes for hvert enkelt "emne" i stikprøven som gennemsnittet af alle måleværdier, og skal opfylde minimumskravet i DS/EN ISO b) mm 2 < Areal 2 m 2 (100 cm 2 < Areal cm 2 ) Den lokale zinklagtykkelse bestemmes på mindst 1 måleområde pr. "emne", og alle værdier skal opfylde minimumskravet i DS/EN ISO Middellagtykkelsen bestemmes som gennemsnittet af måleværdierne for alle "emnerne" i stikprøven, og skal opfylde minimumskravet i DS/EN ISO c) mm 2 Areal mm 2 (10 cm 2 Areal 100 cm 2 ) Den lokale zinklagtykkelse bestemmes på 1 måleområde pr. "emne" og skal opfylde minimumkrav til lokal lagtykkelse i DS/EN ISO Middellagtykkelsen bestemmes som gennemsnittet af alle måleværdier for alle "emner" i stikprøven, og skal opfylde minimumskravet i DS/EN ISO d) Areal < mm 2 (Areal < 10 cm 2 ) Flere emner samles, indtil der opnås et samlet overfladeareal på mm 2, der anvendes til bestemmelse af én måleværdi. Antallet af sådanne emnesamlinger, hvor lagtykkelsen skal bestemmes, er angivet i højre kolonne i tabel 1. Den enkelte måleværdi skal overholde krav til lokal lagtykkelse, og gennemsnittet af alle måleværdier skal overholde kravet til middelzinklagtykkelse ifølge DS/EN ISO Kravene til zinklagtykkelse ifølge DS/EN ISO 1461 afhænger af stålets godstykkelse, som det fremgår af tabel 2 og 3, der er gældende for henholdsvis ophængningsgods og slynggods. De målte zinklagtykkelser skal således både opfylde minimumskravet til den lokale lagtykkelse og til middellagtykkelse, der beregnes for det enkelte emne eller for samtlige emner i stikprøven, afhængig af emnestørrelsen, som angivet i ovenstående pkt. 10. For yderligere oplysninger om lagtykkelseskontrollen henvises til DS/EN ISO

4 Brochure.Måling af zinklagtyk. 30/03/01 14:06 Side 4 Tabel 1. Stikprøvens størrelse i forhold til antal emner i partiet Antal emner i partiet Mindste antal emner i stikprøven Alle Delene af det varmforzinkede emne, der har haft længst dyppetid i zinksmelten og kortest dyppetid i zinksmelten lokaliseres, idet man her vil måle emnets højeste og laveste zinklagtykkelser henholdsvist. På et langt emne vil det være overfladerne ved emnets to ender, der har korteste og længste dyppetid. Lokalisering af det varmforzinkede emnes ophængningspunkter kan eventuelt være en hjælp hertil, men i tvivlstilfælde kan enkelte orienterende lagtykkelsesmålinger på emnets hovedelement vise, hvor de laveste og højeste zinklagtykkelser forekommer. De orienterende lagtykkelsesmålinger registreres ikke. Over Der bestemmes en måleværdi på alle indgående profiltyper og dimensioner, dels mod den ende af emnet, der har laveste zinklagtykkelse og dels mod den ende af emnet, der har højeste zinklagtykkelse, - altså 2 måleværdier pr. profiltype og pr. dimension (se note 1). 4. Lagtykkelseskontrol i praksis Proceduren, der er angivet i DS/EN ISO 1461, giver anledning til et omfattende arbejde med opdeling af de varmforzinkede emner i forskellige godstykkelseskategorier og med bestemmelse af overfladeareal for hver godstykkelseskategori. Dette er nødvendigt for at fastlægge antallet af måleområder og metoden for bestemmelse af middellagtykkelse i henhold til standarden. Kontrolarbejdet kan lettes betydeligt, samtidigt med at der opnås en større sikkerhed i lagtykkelseskontrollen, med en mere praktisk anvendelig metode, som beskrevet nedenfor. Metoden indebærer, at der anvendes et større antal måleværdier end foreskrevet i DS/EN ISO 1461, men til gengæld begrænses arbejdet med bestemmelse af overfladearealer til et minimum. Proceduren omfatter kun stålemner, der har et samlet overfladeareal over mm 2 (10x10 cm): 1. De varmforzinkede emner til stikprøvekontrol udtages ifølge tabel En måleværdi (= lokal zinklagtykkelse) bestemmes som gennemsnittet af minimum 5 aflæsninger inden for et måleområde. Måleområdet skal - i det omfang det er muligt - omfatte hele profilets tværsnit, og aflæsningerne foretages ifølge DS/EN ISO 1461 mindst 10 cm fra emnets ender og ikke på kanter eller inden for en afstand af 10 mm fra kanter. Det bemærkes, at de enkelte aflæsninger inden for et måleområde ikke anvendes. 5. Måling foretages ikke på flamme-, laser- eller plasmaskårne flader, med mindre andet er aftalt. 6. De lokale zinklagtykkelser registreres for det enkelte element/profil sammen med godstykkelsen, og målepositionerne angives eventuelt på en tegning eller en skitse af emnet. 7. Middelzinklagtykkelser bestemmes for hvert emne som gennemsnittet af alle måleværdier inden for hver godstykkelseskategori. 8. Opfyldelse af lagtykkelseskrav: a) Lagtykkelseskrav ifølge DS/EN ISO 1461 er opfyldt, hvis hvert emnes middelzinklagtykkelse og lokale zin- 4

5 Brochure.Måling af zinklagtyk. 30/03/01 14:06 Side 5 5. Godkendelseskriterier klagtykkelser i hver godstykkelseskategori alle opfylder minimumskravene i tabel 2 eller 3. b) Lagtykkelseskravene i DS/EN ISO 1461 er ikke opfyldt, hvis en eller flere lokale zinklagtykkelser i et eller flere emner er under minimumskravet for lokal zinklagtykkelse i tabel 2 eller 3. c) Hvis alle lokale zinklagtykkelser opfylder minimumskravet i tabel 2 eller 3, men en eller flere middellagtykkelser i et eller flere emner er under minimumskravet for middellagtykkelse i tabel 2 eller 3, er det nødvendigt at bestemme middellagtykkelsen nøjagtigt, som angivet i DS/EN ISO 1461 for de godstykkelseskategorier, hvor kravet til middellagtykkelse ikke er opfyldt. Hvis stikprøven overholder alle minimumskrav til lokal lagtykkelse og minimumskrav til gennemsnitslagtykkelse i tabel 2 og 3 er lagtykkelseskravene ifølge DS/EN ISO 1461 opfyldt, og zinklagtykkelserne i emnepartiet, hvorfra stikprøven er udtaget, godkendes. Hvis stikprøven ikke opfylder lagtykkelseskravene udtages en ny stikprøve med det dobbelte antal emner (eller alle emner, hvis dette antal er mindst) i forhold til første stikprøve. Hvis denne udvidede stikprøve opfylder kravene, godkendes emnepartiet. Emner i den først udtagne stikprøve, der ikke opfyldte lagtykkelseskravene, omforzinkes eller udbedres på anden måde efter aftale med kunden. Hvis den udvidede stikprøve ikke opfylder kravet, kasseres varmforzinkningen af emnepartiet. Der foretages bestemmelse af overfladearealet for den (eller de) godstykkelseskategorier, hvor kravet til middellagtykkelse ikke er opfyldt: Tabel 2: Minimumslagtykkelse på emner, der ikke er centrifugeret 1) Hvis godstykkelseskategoriens areal er over 2 m 2, er middellagtykkelsen allerede bestemt som angivet i DS/EN ISO 1461, og kravet til middellagtykkelse er således ikke opfyldt. Stål, 6 mm t 1) Emner med godstykkelse t Stål, 3 mm t < 6 mm Lokal lagtykkelse min. (µm) Middel lagtykkelse min. (µm) ) Hvis godstykkelseskategoriens areal er mindre end 2 m 2, bestemmes middellagtykkelsen som gennemsnittet af alle måleværdier for den aktuelle godstykkelseskategori fra hele stikprøven. Det afgøres herefter, om denne korrekt bestemte middellagtykkelse opfylder kravet til middellagtykkelse efter DS/EN ISO 1461, som angivet i tabel 2 eller 3. Stål, 1,5 mm t < 3 mm Stål, t < 1,5 mm Støbegods 6 mm t Støbegods, t < 6 mm ) Stål med godstykkelser på 6 mm eller derover. c) Det skal dog bemærkes, at det er overholdelsen af minimumkravet til lokal zinklagtykkelse, der er langt væsentligst for korrosionsbeskyttelsens levetid. Note 1: På meget lange emner, kan der også bestemmes en måleværdi omkring midten af emnet. Meget lange emner kan være varmforzinkede ved dobbeltdypning, så det er overfladerne omkring midten af emnet, der har haft korteste dyppetid og har laveste zinklagtykkelse. 5

6 Brochure.Måling af zinklagtyk. 30/03/01 14:06 Side 6 Tabel 3: Minimumslagtykkelse på emner, der er centrifugeret Emner med godstykkelse t eller diameter d Emne med gevind: 20 mm diam. d 6 mm diam. d < 20 mm Lokal lagtykkelse min. (µm) Middel lagtykkelse min. (µm) Eksempel på praktisk lagtykkelseskontrol Kontrollen udføres, som angivet i afsnit 4, på 3 søjler, udtaget som stikprøve, fra en leverance på i alt 10 søjler. Søjlerne omfatter 2 forskellige godstykkelseskategorier, som vist på figur 1. Måleresultatet for en af søjlerne er vist i tabel 4. Det ses, at måleværdierne (= lokal zinklagtykkelse) og middellagtykkelserne opfylder minimumskravene i tabel 2 for begge godstykkelseskategorier. På figur 1 er det vist, hvor hver enkelt måleværdi er bestemt. diam. d < 3 mm Andre emner (også støbegods): 3 mm t t < 3 mm Tabel 4: Måleresultat for RHS-søjle Godstykkelseskategori Element/profil (måling nr.) Måleværdier 1) Middellagtykkelse 6 mm t Fodplade (nr. 1, 2) 128 µm, 132 µm 130 µm 3 mm t < 6 mm Topplade (nr. 3, 4) 108 µm, 102 µm Plade (nr. 5, 6) 61 µm, 58 µm 76 µm RHS-profil (nr. 7, 8) 58 µm, 71 µm 1) Måleværdier = lokal lagtykkelse. Hver måling er bestemt som gennemsnittet af minimum 5 aflæsninger inden for måleområdet. RHS-søjle nr. 3 nr. 5 nr. 2 nr. 7 nr. 8 nr. 4 nr. 6 nr. 1 Figur 1: Skitse af RHS-søjle med angivelse af måleområdernes placering. 6

7 Brochure.Måling af zinklagtyk. 30/03/01 14:06 Side 7 Fodplade 200 x 300 x 20 mm (Måling nr. 1, 2) Pladen har udskæring 100 x 120 mm og ø25 mm huller og opdeles i 2 måleområder (f.eks højre halvdel og venstre halvdel). Målingerne udføres min. 10 mm fra kanterne med 3 aflæsninger på overside og 3 aflæsninger på underside. 7. Kontrol af lokale zinklagtykkelser Hvis varmforzinker og køber er enige herom, kan kontrolarbejdet reduceres, ved kun at foretage kontrol af, om minimumkravene til lokal zinklagtykkelse er overholdt. Proceduren ændrer ikke lagtykkelseskravene, men giver, med en mindre arbejdsindsats, en større sikkerhed for, at krav til minimum lokal zinklagtykkelse er overholdt. Det er den lokale zinklagtykkelse, der har langt den største betydning for korrosionsbeskyttelsens holdbarhed. Proceduren er beskrevet nedenstående: Topplade 180 x 240 x 5 mm (Måling nr. 3, 4) Pladen har udskæring100 x120 mm og ø15 mm huller og opdeles i 2 måleområder ligesom fodpladen. De 2 måleværdier bestemmes som gennemsnittet af 6 aflæsninger, 3 på oversiden og 3 på undersiden. Pladestykker 80 x 80 x 4 mm (Måling nr. 5, 6) Pladestykkerne har ø15 mm huller. Der bestemmes én måleværdi pr. pladestykke, som gennemsnittet af 6 aflæsninger, dvs. 3 aflæsninger på hver side af pladestykket. Aflæsningerne foretages mindst 10 mm fra kanterne. RHS-rør 100 x 120 x 4 mm, længde 2100 mm (Måling nr. 7, 8) Der foretages bestemmelse af 2 måleværdier, og måleområderne vælges som 2 rundgående, 4 cm høje bånd, der starter 100 mm fra firkantrørets ender. Hver måleværdi bestemmes som gennemsnittet af 8 aflæsninger, 2 på hver flade. Aflæsningerne placeres mindst 10 mm fra kanterne. 1. De varmforzinkede emner til stikprøvekontrol udtages ifølge tabel Den del af det varmforzinkede emne, der har haft kortest dyppetid i zinksmelten, og som har laveste zinklagtykkelse, identificeres enten visuelt eller ved udførelse af enkelte orienterende lagtykkelsesmålinger i begge ender af emnet. De orienterende målinger udføres ved enderne på emnets hovedelement, dvs. det profil eller den plade i emnet, der er længst. De orienterende målinger registreres ikke. Bemærk, at meget lange emner kan være varmforzinkede ved dobbeltdypning, så overfladerne, der har haft kortest dyppetid og har laveste zinklagtykkelse, findes omkring dobbeltdypzonen. 3. Måling af den lokale zinklagtykkelse foretages på alle indgående profiltyper og dimensioner mod den ende af emnet, der har laveste lagtykkelse. Målingerne udføres, så de i størst muligt omfang omfatter hele elementets tværsnit. 4. De herved bestemte lokale zinklagtykkelser registreres for det enkelte element/profil sammen med godstykkelsen, og målepositionerne angives eventuelt på en tegning eller en skitse af emnet. 5. Måleområderne placeres, så de opfylder de i DS/EN ISO angivne krav: Måling foretages min. 100 mm fra emneender og min. 10 mm fra kanter. Måling foretages ikke på flamme-, laser- eller plasmaskårne kanter. 6. Det kontrolleres, om alle måleværdier overholder minimumskravet til lokal zinklagtykkelse i tabel 2. Godkendelse og kassation af varmforzinkningen i øvrigt, foretages som angivet i afsnit 5. 7

8 Brochure.Måling af zinklagtyk. 30/03/01 14:05 Side 8 Retningslinier for valg af stål kan rekvireres hos: Medlem af Foreningen af Danske Varmforzinkere Yderligere information ved henvendelse til: Zinc Info Norden AB Västra vägen 11 B, SE SOLNA (Nordic Galvanizers Association, Sweden) Tel/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Foreningen af Danske Varmforzinkere Tel/Phone: Graphium Danmark, tlf

Måling af zinklagtykkelser

Måling af zinklagtykkelser Råd og vejledning om varmforzinkning: Måling af zinklagtykkelser Det er i dag meget almindeligt, at der stilles krav til zinklagtykkelsen, når en stålkonstruktion skal korrosionsbeskyttes ved varmforzinkning.

Læs mere

Valg af stål til varmforzinkning

Valg af stål til varmforzinkning Valg af stål til varmforzinkning Hvilke specielle krav skal man stille til stål, for at det skal være egnet til varmforzinkning? Spørgsmålet bør besvares allerede under projekteringen af såvel større som

Læs mere

Reparation af skader i zinkbelægninger

Reparation af skader i zinkbelægninger Reparation af skader i zinkbelægninger Eksempel på reparation af zinkafskalning omkring et udstanset hul i varmforzinket plade. Reparationen er udført med zinkstøvmaling. I forbindelse med udførelse af

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Info om overfladebehandling

Info om overfladebehandling Info om overfladebehandling Oplysninger og illustrationer vedrørende: Varmforzinkning Valg af stål Stålfejl Svejsning Konstruktionsudformninger / huller mv. Beholdere Hvidrust Duplex maling på varmforzinket

Læs mere

Belægninger på metal - del 1 - del 2 - del 3

Belægninger på metal - del 1 - del 2 - del 3 Belægninger på metal - del 1 Tykkelsen af en belægning (lak, galvanisering, eloxering osv.) på metal har direkte indflydelse på, hvor godt emnet er beskyttet mod slid eller korrosion. Generelt kan man

Læs mere

DS/EN 1090? vi er klar hos DOT

DS/EN 1090? vi er klar hos DOT DS/EN 1090? vi er klar hos DOT CE-MÆRKNING Skal varmforzinknings virksomheder som DOT CE-mærkes? Nej. Vi skal blot overholde DS/EN ISO 1461, som normalt, men... vi skal understøtte kundens CE-certificering

Læs mere

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II STRENOMETER INFORMATION Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II Elcometer 345 MARK II er en let, bærbar digital lagtykkelsesmåler med vidvinklet (105º) display for nem aflæsning af de gentagelige målinger.

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Side Forord 1 Certificering iht. EN 13133 2 Væsentlige parametre 2 Prøvning og acceptkriterier

Side Forord 1 Certificering iht. EN 13133 2 Væsentlige parametre 2 Prøvning og acceptkriterier Nøgle til hårdlodning Certificering af loddeoperatører iht. DS/EN 13133 Forord Kvaliteten af en manuel udført lodning afhænger primært af lodderens håndværksmæssige kvalifikationer og aktuelle træning

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK Kontrolsystem for vandmålere i drift. Vandværkets manual for stikprøvekontrol af vandmålere. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 Baggrund og formål 2

Læs mere

KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT. Furesø Vandforsyning

KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT. Furesø Vandforsyning KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT for Furesø Vandforsyning 1. Indledning 1.1 Baggrund og formål I denne kontrolmanual beskrives det kontrolsystem som Furesø Vandforsyning har opbygget for at overvåge

Læs mere

System information. PercoTop industrilakering. vedrørende: DIN EN ISO 12944 QUALICOAT

System information. PercoTop industrilakering. vedrørende: DIN EN ISO 12944 QUALICOAT System information. industrilakering. vedrørende: - - DIN EN ISO 12944 QUALICOAT Kun til erhvervsmæssigt brug. I-System-datablad nr. DK / SYS_PT951.0 / 02 An Axalta Coating Systems Brand 1 / 01.10.2014

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000

VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000 VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000 Teknisk Forvaltning Notat: Kontrolmanual Journal: Sag 3845 Manual for kontrol af forbrugsvandmålere i drift i Værløse Kommunes vandforsyning. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Minitest 700 serien Ikke destruktiv lagtykkelsesmåling

Minitest 700 serien Ikke destruktiv lagtykkelsesmåling Minitest 700 serien Ikke destruktiv lagtykkelsesmåling Kreativt og kompakt design - klart og overskueligt Funktionel og ergonomisk form - enkel og sikker håndtering for MiniTest serie 700 Serie 720: med

Læs mere

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening M iljøpr ojekt nr. 449 1999 Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening Lektor, cand.scient., lic.tech. Helle Holst IMM, Institut for Matematisk Modellering DTU, Danmarks

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Matematik A. Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Ved valgopgaver må kun det anførte antal afleveres til bedømmelse.

Matematik A. Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Ved valgopgaver må kun det anførte antal afleveres til bedømmelse. HTX Matematik A Fredag den 18. maj 2012 Kl. 09.00-14.00 GL121 - MAA - HTX 1 Matematik A Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Ved valgopgaver må kun det anførte antal afleveres til

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

svejste PRÆCISIONSSTÅLRØR

svejste PRÆCISIONSSTÅLRØR Teknisk information svejste PRÆCISIONSSTÅLRØR SveJSTE RUNDE RØR Svejste runde stålrør i henhold til EN 10305-3 (DIN 2394) Leveringstilstand Betegnelse Betegnelse Beskrivelse iht. EN 10305-3 Svejste og

Læs mere

Kombinationsprodukter

Kombinationsprodukter Kombinationsprodukter Læs nedenstående definitioner på medicinsk udstyr og på lægemidler Beskriv ligheder og forskelle på definitionerne: Lægemiddel: Enhver vare, der a) præsenteres som et egnet middel

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf.

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf. Kontaktinformation Martin Nielsen Morten Jensen Direktør Bygningskonstruktør Tlf.: 60 68 53 63 Tlf.: 23 83 37 85 Mn@Bygcom.com Mj@Bygcom.com Jacob Levsen Olesen Inja Langanin Bygningskonstruktør Sælger

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Kontrolsystem for vandmålere i drift

Kontrolsystem for vandmålere i drift Kontrolsystem for vandmålere i drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 3 1.1 Baggrund og formål 3 1.2 Statistisk stikprøvekontrol 3 1.3 Udskiftning uden stikprøve 3 1.4 Overførsel af kontrolresultater

Læs mere

Materialer. Stål 240 YP. Stål HSS420. Stål S235 JRG2. EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240. Mekaniske data:

Materialer. Stål 240 YP. Stål HSS420. Stål S235 JRG2. EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240. Mekaniske data: Materialer Stål 240 YP EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240 Ståltype baseret på S 235 JRG2 iht. EN 10025 med forbedrede egenskaber for koldbearbejdning og styrke samt bedre tolerancer. Teknisk

Læs mere

2. Når hjulet er monteret på akselopspænding,

2. Når hjulet er monteret på akselopspænding, STÅL- FÆLGE 1. Skærmbillede ved opstart af maskinen. 2. Når hjulet er monteret på akselopspænding, køres målearmen ind på fælgen, og bekræftelseslyd vil fremkomme via beep-lyd. Herved måles fælgdiameter

Læs mere

I praksis er det kun de statiske og i nogen grad de dynamiske metoder, som er standardiserede i en sådan grad, at de er universelle.

I praksis er det kun de statiske og i nogen grad de dynamiske metoder, som er standardiserede i en sådan grad, at de er universelle. C 3 Hårdhedsmåling Peter H. Gundel Bodycote Varmebehandling A/S Hårdhed er et særligt begreb, knap nok en egenskab, hvilket også afspejler sig i de forskellige opfattelser, der er af den ud fra den givne

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus TEKNISK DATABLAD - 1 - Hårde plader til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Hårdplade Plus er en plade som kan bruges til blandt andet brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Pladerne består

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 2 ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB Aptering

Kørestrømsanlæg. SAB Aptering Dokument: Udg 02 Udgave: Udg 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal 79626

Læs mere

APPLIKATORER STRENOMETER INFORMATION LIDT TEORI. Erichsen model 238 Dobbelt og tredobbelt applikator efter Biddle

APPLIKATORER STRENOMETER INFORMATION LIDT TEORI. Erichsen model 238 Dobbelt og tredobbelt applikator efter Biddle STRENOMETER INFORMATION APPLIKATORER LIDT TEORI Enhver test af malinger eller lignende flydende produkter forudsætter, at man kan påføre vådfilmen med en reproducerbar og kontrolleret tykkelse på et velegnet

Læs mere

Introduktion til Clamp-on flowmålere

Introduktion til Clamp-on flowmålere Introduktion til Clamp-on flowmålere Februar 2016 Notatforfatter: Pieter F. Nieman, Teknologisk Institut 1 Indledning Dette notat omhandler brugen af clamp-on flowmålere og beskriver i korte træk nogle

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: forberedelse af produktionen sker under styrede og dokumenterede forhold gennemførsel af produktionen sker under styrede

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SENGE OG REJSESENGE TIL BØRN

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SENGE OG REJSESENGE TIL BØRN PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SENGE OG REJSESENGE TIL BØRN TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR SENGE OG REJSESENGE TIL BØRN VF 2506:4 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Barnesenge og rejsesenge (senge der er sammenklappelige)

Læs mere

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER Den brandfaste gipsplade 2 PRÉGYFEU-A1 PRÉGYFEU-A1: BRANDFAST GIPSPLADE BEKLÆDNING Prégyfeu-A1-pladen er en fuldstændig brandfast gipsplade i brandklasse

Læs mere

Normplader 1,5 og 2,0 mm

Normplader 1,5 og 2,0 mm Normplade fuldsømmet Fig. 1 Anvendelse Normplader anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art. Normplader anvendes især til gitter- og hanebåndsspær. For yderligere information se Træinformations

Læs mere

Kriterier for genbrugt arbejdsbeklædning og kassering Herning Kommune

Kriterier for genbrugt arbejdsbeklædning og kassering Herning Kommune Side 1 af 5 1. Generelle krav til genbrugt arbejdsbeklædning Disse generelle krav gælder alt genbrugt arbejdsbeklædning: Alle sikkerhedslovkrav inkl. krav til reflekser og flourescerende materialer iht.

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT Denne manual er gældende for: Skrillinge Russelbæk Vandværk - og redegør for vandværkets procedurer, i forbindelse med udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol. Udarbejdet

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10)

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10) Side 1 af 10 VEJ nr 9567 af 18/10/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-10-2013 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 9227 af 17/10/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Dobbelt

Læs mere

DRIFT & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

DRIFT & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DRIFT & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Sortemosen Renovering af 112 almene boliger 2730 Herlev Nye altaner & franske altaner Sags nr. 20195-00 DATO: 30.06.2015 Rahbek Brande A/S Fabriksvej 1, 7330 Brande Tlf.

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 1 Modtagekontrol 1. Modtagelse af indkøbt udstyr af det akkrediterede laboratorium (vare).

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR OPEL Karl CYKELSTATIV NUMMER: Stænger/Fast/Aftageligt system T43 K039

MONTERINGSVEJLEDNING FOR OPEL Karl CYKELSTATIV NUMMER: Stænger/Fast/Aftageligt system T43 K039 FOR OPEL Karl 2015- CYKELSTATIV NUMMER: 33-2917-10 Stænger/Fast/Aftageligt system T43 K039 Max belastning: 60 Kg GEJLHAVEGÅRD 4 Tel: +45 7550 0390 Fax: +45 7550 1959 Side 2 af 7 Før montage af trækket:

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR HYUNDAI I30 10/2007- TRÆK NUMMER: AFTAGELIGT SYSTEM

MONTERINGSVEJLEDNING FOR HYUNDAI I30 10/2007- TRÆK NUMMER: AFTAGELIGT SYSTEM FOR HYUNDAI I30 10/2007- TRÆK NUMMER: 21-2304-20 AFTAGELIGT SYSTEM Godkendelsesnummer: D-værdi: Max belastning (horisontalt) Max belastning (vertikalt) e6*94/20*0656*00 8,5 kn 1500 Kg 75 Kg GEJLHAVEGÅRD

Læs mere

TEMPERATURMÅLERE STRENOMETER INFORMATION KONTAKTTERMOMETRE. Testo 925, 922 & 935

TEMPERATURMÅLERE STRENOMETER INFORMATION KONTAKTTERMOMETRE. Testo 925, 922 & 935 STRENOMETER INFORMATION TEMPERATURMÅLERE KONTAKTTERMOMETRE Fordelen ved kontakttermometre er deres store nøjagtighed, samt at de kan måle på mange forskellige områder. Andre fordele er det brede følersortiment

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

LH-CD6(P) tykkelsessmåling

LH-CD6(P) tykkelsessmåling SUNX LH-50 serien Quickguide LH-CD6(P) tykkelsessmåling Tak fordi du har valgt SUNX. Denne quickguide er designet som hjælp til førstegangsbrugeren. Denne vejledning koncentrerer sig om brugere, der skal

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, DK-1862 Frederiksberg C, Denmark Telefon +45 3555 7017 Fax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Projekt: 545821 Rapport: 545821

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf Vordingborg Vand Brovejen 10 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 37 00 Kontrolmanual Kontrolsystem for vandmålere i drift Manual for stikprøvekontrol af vandmålere. 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1

Læs mere

15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE. EF Wessels Have

15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE. EF Wessels Have 15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE EF Wessels Have Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn Ansøgningsprocessen ved sekretariatsleder Ole Ravn Testning Step 1 Ansøger Læs vejledninger og materialespecifikation Strukturér ansøgningen, fx hvor mange ansøgninger skal der indsendes i forhold til

Læs mere

Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Dato: Afd. 10 Grønningen Side: 1 GENERELLE NOTER FOR STÅL

Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Dato: Afd. 10 Grønningen Side: 1 GENERELLE NOTER FOR STÅL Afd. 10 Grønningen Side: 1 0. GENERELT Stålkonstruktionerne for nærværende projekt skal leveres og udføres i: Materialekontrolklasse: Generel sikkerhedsklasse: Normal Normal Såfremt ikke andet er angivet

Læs mere

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark Procedures for accepting road restraint systems in Denmark Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark WG 1 Road Restraint systems WG 6 Noise Barriers WG 10 Passive safety of support structures for road equipment

Læs mere

Flow efter rørbøjninger med dimensionsovergange

Flow efter rørbøjninger med dimensionsovergange Flow efter rørbøjninger med dimensionsovergange Flowcenter Danmark har gennemført numeriske beregninger på flowstrømning i rør. Beregningerne undersøger effekten af dimensionsændringer på rørføringen igennem

Læs mere

Måling af turbulent strømning

Måling af turbulent strømning Måling af turbulent strømning Formål Formålet med at måle hastighedsprofiler og fluktuationer i en turbulent strømning er at opnå et tilstrækkeligt kalibreringsgrundlag til modellering af turbulent strømning

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (Omtryk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 2007-12-04. Jour.: D63317100-239. Init.: Lars Vædeled Roed

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (Omtryk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 2007-12-04. Jour.: D63317100-239. Init.: Lars Vædeled Roed Miljø- og Planlægningsudvalget 010-11 (Omtrk) MPU alm. del Bilag 149 Offentligt NOTAT 007-1-04 Jour.: D63317100-39 Sag: RE07344-3 Init.: Lars Vædeled Roed E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 0 1 89 01 Oplag

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Glansmåling. efter DIN og DIN Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.

Teknisk information. PercoTop Glansmåling. efter DIN og DIN Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950. Teknisk inforion. Glansmåling. efter DIN 53230 og DIN 67530 Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.5 / 00 An Axalta Coating Systems Brand 1 / 01.10.2014 Grundlag. Glansen på

Læs mere

Blandede opgaver (2) Maler-Biksen. Matematik på VUC Modul 3c Opgaver

Blandede opgaver (2) Maler-Biksen. Matematik på VUC Modul 3c Opgaver Blandede opgaver (2) 1: Tegningen viser et værelse med skråvæg. To af væggene kaldes A og B. a: Find arealet af væg A. b: Find arealet af væg B. A B 1 m 465 cm 4 m c: Tegn væggene i målestoksforhold 1:50.

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Teknisk notat DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Måling af lydisolation i forsøgsopstilling Udført for Kuben Byggeadm. A/S Sagsnr.: K 870152 Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Kongsvang Allé 33 DK-8000 Århus

Læs mere

Boxsekstant (kopi) instrumentbeskrivelse og virkemåde

Boxsekstant (kopi) instrumentbeskrivelse og virkemåde Boxsekstant (kopi) instrumentbeskrivelse og virkemåde Sekstantens dele Figur 1. Boxsekstanten med låget skruet på som håndtag. Figur 2 Boxsekstanten anbragt i sin trækasse i lukket tilstand. Boxsekstanten

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Miljøsynsmanual 1. udgave, august 2009

Miljøsynsmanual 1. udgave, august 2009 Miljøsynsmanual 1. udgave, august 2009 Indledning Sydtrafik ønsker at kunne kontrollere, at de busser, som Sydtrafiks vognmænd indsætter på Sydtrafiks ruter, også efter kontraktens indgåelse overholder

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

HB Trapper & Stål A/S HB Trapper

HB Trapper & Stål A/S HB Trapper HB Trapper & Stål A/S HB Trapper Sagsnavn: Kubehusene Ordre: 43425 Entreprisen: altaner, værn og trapper Bygningsdelen omfatter følgende emner: 1. Vamforzinkede emner side 2 2. Træ håndlister side 6 3.

Læs mere