skov og natur i tal 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skov og natur i tal 2003"

Transkript

1 skov og natur i tal 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen

2 Titel: Skov og Natur i tal 2003 Udgivet af: Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Grafisk produktion: Schultz Grafisk Oplag: ISBN: Denne publikation har til formål at stille let tilgængeligt statistisk materiale om de danske skove og natur til rådighed for interesserede. Materialet fokuserer på Skov- og Naturstyrelsens ressort - såvel styrelsens myndighedsopgaver som driftsopgaver. Publikationen er udarbejdet af Presse- og informationskontoret i Skov- og Naturstyrelsen. Tabeller og figurer mv. bygger på materiale fra et større antal kilder, som er indsamlet og sammenstillet i efteråret Yderligere eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til: Miljøbutikken, Læderstræde 1-3, 1201 København K Tlf Fax Åbent hverdage

3 Indholdfortegnelse Om Skov- og Naturstyrelsen 5 Skov- og Naturstyrelsens opgaver og organisation 5 Arealanvendelse 6 Arealfordeling 6 Skov- og Naturstyrelsens arealer fordelt til statsskovdistrikter 7 Skov og skovlandskaber 9 Skovareal og antal skovejendomme fordelt på ejerskab 9 Træartsfordeling 9 Tilvækst, hugst og forbrug af træ i Danmark 10 Hugst og salgsværdi fordelt til træarter 10 Produktion af juletræer og pyntegrønt 10 Areal og bevillinger til statslig og privat skovrejsning 11 Nøgletal for skovrejsning 11 Naturskovsstrategien (urørt skov og historiske driftsformer) 11 Forbrug af pesticider 12 Forbrug af handelsgødning 12 Tilskud til skov 12 Natur 13 Naturarealers omfang og fordeling 13 Naturplejeindsatsen på Skov- og Naturstyrelsens arealer 13 Danske vandløb 13 Danske søer (og vandhuller) 13 Fredede arealer i Danmark 14 Rødlistede dyr og planter 14 Fredede dyr og planter 14 Internationale naturbeskyttelsesområder 15 Nye vådområder (VMP II) 16 Naturforvaltning 16 Naturforvaltningsprojekter på Skov- og Naturstyrelsens arealer 17 Import og eksport af truede arter 17 3

4 Friluftsliv 18 Friluftsaktiviteter i skove og naturområder 18 Skov- og Naturstyrelsens friluftsfaciliteter 18 Nøgletal for naturvejledning 19 Jagt og vildtforvaltning 20 Nøgletal for dansk jagt- og vildtforvaltning 20 Natur- og vildtreservater 20 Vildtudbyttestatistik 21 Kulturarv 22 Fortidsminder og kulturhistoriske spor i statsskovene 22 Landbrug og bioteknologi 23 Nøgletal for landbrug 23 Forsøgsudsætninger 23 Tilladelser til indesluttet produktion 23 EU-godkendelser til markedsføring af gensplejsede organismer 24 Råstofindvinding 25 Råstofindvinding på havet 25 Råstofindvinding på land 25 Skov- og Naturstyrelsens økonomi og personale 26 Driftsudgifter og -indtægter 26 Anlægsudgifter og -indtægter 26 Naturforvaltning 27 Tilskudsordninger 27 4

5 Skov- og Naturstyrelsens opgaver Skov- og Naturstyrelsen er en statsvirksomhed under Miljøministeriet. Styrelsen arbejder for at skov, natur og det danske landskab beskyttes gennem en bæredygtig benyttelse af landets arealer og arealafhængige ressourcer. Skov- og Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet, som bl.a. omfatter: Forvaltningen af de danske skove Naturbeskyttelse og naturforvaltning Friluftsliv og forvaltning af sommerhusområder Jagt- og vildtforvaltning Råstofforvaltning Landbrugssektorens miljøpåvirkninger fra husdyrhold, bioteknologi og dambrug. Styrelsen varetager via de 25 statsskovdistrikter driften af Miljøministeriets knap ha skov-, natur- og landbrugsarealer. Arealerne omfatter ca. en fjerdedel af Danmarks samlede skovareal samt betydelige dele af arealet med beskyttede naturtyper. Hertil kommer, at Skov- og Naturstyrelsen repræsenterer Danmark i det internationale samarbejde og forhandlinger om bæredygtig udnyttelse af de globale skov- og naturressourcer. Organisation: Skov- og Naturstyrelsen består af en central styrelse med 12 kontorer og 25 statsskovdistrikter fordelt over hele landet, samt Statsskovenes Planteavlsstation i Humlebæk. Skov- og Naturstyrelsen forestår desuden driften af Miljøministeriets fælles IT-funktioner. 5

6 Organisationsdiagram Direktionen Personalekontoret Handelskontoret 25 Statsskovdistrikter 4 Salgs- og Maskinregioner Økonomikontoret Naturbeskyttelseskontoret Statsskovenes Planteavlsstation Presse- og Informationskontoret Hav- og Habitatkontoret Vildtforvaltningskontoret Frilufts- og Råstofkontoret Driftsplankontoret Landskabskontoret Skovpolitisk kontor Landbrugs- og Bioteknologikontoret (CFI) Center for Informatik 6

7 Arealanvendelse Danmark Skov- og Skov- og Naturstyrelsens i alt (ha) Naturstyrelsen (ha) andel af Danmark i alt Skove (11,3%) (57,9%) 22,5% Landbrug (61,7%) (4,2%) 0,3% (ager incl. gartnerier mv.) Beskyttede naturarealer (9,5%) (25,7%) 11,6% (naturbeskyttelsesloven 3) Øvrige naturarealer (6,1%) (klitter, krat, strand) Byer, veje mv (17,5%) } - - Andre arealer (6,2%) I alt (100%) (100%) 4,4% Kilde: Skove og Plantager Landboforeninger (2001). Landøkonomisk Oversigt Skov- og naturstyrelsens statsskovdistrikter NJ HH TH BU KL FE FU Buderupholm (BU) Bornholm (BO) Falster (FS) Feldborg (FE) Frederiksborg (FR) Fyn (FY) Fussingø (FU) Gråsten (GR) Haderslev (HA) Hanherred (HH) Jægersborg (JÆ) Klosterheden (KL) Kronborg (KR) København (KØ) Lindet (LI) Nordjylland (NJ) Odsherred (OD) Oxbøl (OX) Palsgård (PA) Randbøl (RA) Silkeborg (SI) Thy (TH) Tisvilde (TI) Aabenraa (ÅB) OX UL RA PA SI OD FR TI KØ JÆ KR HA FY FS BO LI ÅB GR 7

8 Skov- og Naturstyrelsens arealer fordelt til statsskovdistrikter Status primo Statsskovdistrikt Skovareal (ha) Naturarealer (ha) Andre arealer (ha) I alt (ha) Kronborg Frederiksborg Københavns Odsherred Falster Bornholms Tisvilde Jægersborg Gl. skovegne øst Buderupholm Fussingø Silkeborg Haderslev Aabenraa Gråsten Fyns Gl. skovegne vest Klosterhedens Ulborg Feldborg Palsgård Randbøl Lindet Hededistrikter Nordjyllands Hanherred Thy Oxbøl Klitdistrikter Planteavlsstationen I alt Kilde: Skov- og Naturstyrelsens CSR-register & Proteus. 8

9 Skov og skovlandskaber Skovareal og antal skovejendomme fordelt på ejerskab Skovareal (ha) Antal skovejendomme (stk) Skov- og Naturstyrelsen Øvrigt offentlig ejede } } Privatejede Selskaber mv I alt Ved sammenligning af det totale skovareal i Danmark de forskellige år skal det bemærkes at opgørelsesprincipperne har varieret. Det skal herunder bemærkes at omfanget af medtagne hjælpearealer er ændret meget. Kilde: Skove og Plantager 1976, 1990 og Træartsfordeling Skovene i alt (ha) Skov- og Naturstyrelsen (ha) Bøg Eg Ask Ær Andet løvtræ Løvtræ i alt (28%) (32%) (36%) (26%) (32%) Rødgran Sitkagran } Nobilis Nordmannsgran } Andet nåletræ Nåletræ i alt (55%) (60%) (60%) (65%) (64%) Bevokset i alt Hjælpearealer og ubevokset (17%) (8%) (4%) (9%) (4%) Totalt (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 1 Ved sammenligning af det totale skovareal i Danmark de forskellige år skal det bemærkes at opgørelsesprincipperne har varieret. Det skal herunder bemærkes at omfanget af medtagne hjælpearealer er ændret meget. Kilde: Skove og Plantager 1976, 1990 og

10 Tilvækst, hugst og forbrug af træ i Danmark (m 3 /ha) (m 3 i alt) (m 3 /ha) (m 3 i alt) (m 3 /ha) (m 3 i alt) Tilvækst Hugst 1 5, , , Import Eksport Tilvækst og hugst er opgjort som gennemsnit over 10 år. Hugsten i 1990 indeholder således træ fra stormfaldet i Kilde: Skove og Plantager 1976, 1990 og 2000, Danmarks Statistik. Hugst (1.000 m 3 fastmasse) og salgsværdi (mio. kr.) Skov- og Skovene Skov- og Skovene Skov- og Skovene Naturstyrelsen i alt Naturstyrelsen i alt Naturstyrelsen i alt Bøg Eg Andet løvtræ Nåletræ Hugst i alt Salgsværdi (mio. kr.) Kilde: LEC. Skov- og Naturstyrelsens virksomhedsregnskab Produktion af juletræer og pyntegrønt Skov- og Skovene Skov- og Skovene Skov- og Skovene Naturstyrelsen i alt Naturstyrelsen i alt Naturstyrelsen i alt Juletræer (1.000 stk) Pyntegrønt (1.000 tons) 1, ,9 48, ,3 1 Salgsværdi juletræ/pynt (mio. kr.) 1 Der findes ikke egentlig statistik for den indenlandske afsætning, som derfor bygger på et skøn - ca. 1,5 mio. juletræer og tons pyntegrønt om året. Kilde: Dansk Juletræsdyrkerforening Datavarehus, Skov- og Naturstyrelsens handelsdatabase. 10

11 Areal og bevillinger til statslig og privat skovrejsning i perioden Arealer (ha) I alt Areal erhvervet til statslig skovrejsning 1 Statslig skovrejsning Privat skovrejsning med tilskud (stat og EU) Bevillinger (mio. kr.) I alt Statslig skovrejsning 42,9 57,2 43,5 55,6 49,2 49,2 17,9 18,1 34,9 368,5 (incl. jorderhvervelse) Privat skovrejsning med tilskud (stat og EU) 1 Tilplantning strækker sig over flere år. 2 Meddelte tilsagn det enkelte år. Tilplantning strækker sig over flere år. Kilde: Naturforvaltning gennem 10 år/ Interne opgørelser i Skov- og Naturstyrelsen. Nøgletal for skovrejsning Skov- og Privat skovrejsning Naturstyrelsen (med tilskud) Træartsfordeling (løv / nål) i perioden / / 6 Gamle skovegne (øst) 85 / 15 - Gamle skovegne (vest) 78 / 22 - Hedeskov 57 / 43 - Klitskove 47 / 53 - Igangværende projekter Igangværende projekters fordeling (Jylland/Fyn/Øerne) 31 / 5 / / 72 / 136 Igangværende projekters gennemsnitsstørrelse 100 ha 8 ha Kilde: TILSKOV, Skov- og Naturstyrelsens tilskudsbehandlingssystem. Naturskovsstrategien Arealer med urørt skov og gamle driftsformer (status primo 2001). Private skove Skov- og Naturstyrelsen I alt Urørt ha ha ha Plukhugst ha ha ha Græsning ha ha ha Stævning 170 ha 180 ha 350 ha Andet 70 ha 70 ha Kilde: Den biologiske mangfoldighed i skove - status for indsats og initiativer, Skov- og Naturstyrelsen

12 Forbrug af pesticider i Skov- og Naturstyrelsens skove og planteskoler Siden 1995 er der sket en reduktion af pesticidforbruget i statsskovene på ca. 90%. Til sammenligning: Pesticidforbrug i private skove: 55 tons (estimat 1995). Pesticidforbrug i landbruget: tons (2001), svarende til et forbrug på 1,43 kg/ha/år. Forbruget i statsskovene (2001) svarer til ca. 0,002 kg/ha/år Kg. virksomt stof Kilde: Skov- og Naturstyrelsens virksomhedsregnskab Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik Mål for Tons kvælstof i handelsgødning Kilde: Skov- og Naturstyrelsens virksomhedsregnskab Danmarks forbrug af handelsgødning 2000/2001, årsrapport fra Plantedirektoratet. Tilskud til skov administreret af Skov- og Naturstyrelsen (mio. kr.) 2001 (udgifter - afgivne tilskud) 2002 (bevilling) Konsulentvirksomhed i skovbruget 8,6 5,5 Produktudvikling af skovbrugsprodukter 10,7 9,3 Tilskud til private skovejere iht. skovloven 151,4 128,2 Tilskud til genplantning efter stormfaldet 1999/ ,0 224,4 Kilde: Intern hovedbudget Forbrug af handelsgødning i Skov- og Naturstyrelsens skove og planteskoler Til sammenligning: Forbrug af handelsgødning i landbruget: tons (2001), svarende til et forbrug på 399 kg/ha/år. Forbruget i statsskovene (2001) svarer til ca. 0,4 kg/ha/år. Forbruget af gødning i de privatejede skove kendes ikke.

13 Natur Naturarealer Skov- og Naturstyrelsen (ha) Danmark i alt (ha) Heder Søer og vandløb Enge Moser og kær Strandenge m.v Overdrev Naturarealer (25,7%) (9,3%) 3 Klitter Strandbred Krat Naturarealer i alt (31,7%) 2-1 Beskyttet i naturbeskyttelsesloven ( 3). 2 Procent af Skov- og Naturstyrelsens areal. 3 Procent af landets areal. Kilde: Nyt om naturbeskyttelsesloven, dec Naturplejeindsatsen på Skov- og Naturstyrelsens arealer Plejet areal, ha / % af totalareal Udgift, kr/ha Moser (18%) 925 (19%) Heder (16%) (16%) Overdrev og slette (51%) (58%) Ferske enge (65%) (68%) Strandenge (56%) (56%) I alt Kilde: Skov- og Naturstyrelsens virksomhedsregnskab 1999 & Danske vandløb Vandløbsbredde 0-2,5 meter 2,5-8,0 meter > 8 meter Total Udstrækning, ca km km km km Kilde: Vandmiljøplanens overvågningsprogram Ferske vandområder - vandløb, kilder. Faglig rapport fra DMU. Danske søer (og vandhuller) Størrelse (ha) < 0,01 0,01-0,1 0, > 1000 Totalt Antal, ca Kilde: Danske søer og deres restaurering; Temarapport fra DMU, nr. 24/1999. Søer og vandhuller; Skov- og Naturstyelsen

14 Fredede områder i Danmark Omfatter aktuelt ca ha, svarende til 4,7% af landets areal. Heraf ejer Miljøministeriet ca ha (18%), der administreres af Skov- og Naturstyrelsen ha Kilder: : Skønnet : Danmarks Statistik Rødlistede dyr og planter i Danmark Arter i alt Rødlistede arter Svampe (29%) Laver (60%) Karplanter (21%) Insekter (i rødlisten) (26%) Ferskvandsfisk (39%) Padder 14 5 (36%) Krybdyr 7 2 (29%) Fugle (ynglende) (37%) Pattedyr (30%) I alt (30%) Kilde: Rødliste 1997; DMU og Skov- og Naturstyrelsen Fredede dyr og planter i Danmark Arter omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen. Arter i alt Fredede arter Fugle (ynglende) Padder Krybdyr 5 5 Ferskvandsfisk 38 1 Insekter ca Pattedyr 50 0 Andre dyr - 4 Dyr i alt - 36 Orkideer Andre karplanter ca Svampe og laver ca Planter i alt ca Totalt Kilde: Artfredningsbekendtgørelsen;

15 Internationale naturbeskyttelsesområder De internationale naturbeskyttelsesområder består af EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder. Områderne har et samlet areal på ha, fordelt med ha på land (31%) og ha på hav (69%). Der er et betydeligt overlap mellem de tre typer områder. Alle Ramsar-områderne er beliggende indenfor EF-fuglebeskyttelsesområderne. 94% af arealet med Fuglebeskyttelsesområder er også udpeget som Habitatområde. Internationale naturbeskyttelsesområder på Skov- og Naturstyrelsens arealer udgør ca ha, svarende til ca. 40% af styrelsens samlede areal. Habitatområder Der findes i alt 253 habitatområder med et samlet areal på ca ha, fordelt med ca ha i skove, ca ha marine områder og ca ha øvrige landområder. Fuglebeskyttelsesområder Der findes i alt 111 områder med et samlet areal på ca ha, fordelt med ca ha i skove, ca ha marine områder og ca ha øvrige landområder. 15

16 Vådområder (VMP II) Status september godkendt til forundersøgelser, gennemførelse eller gennemførte. VMP II vådområde-projekter Forundersøgelse Gennemførelse Gennemførte Hektar Antal Hektar Antal Hektar Antal Bornholms Amt Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt I alt Kilde: Intern opgørelse i Skov- og Naturstyrelsen. Naturforvaltningen Ressourceanvendelse (mio. kr.) fordelt til indsatsområder. Natur Skovrejsning Friluftsliv Kulturmiljø I alt Skov- og Naturstyrelsen Amter Kommuner Øvrige I alt 801 (50 %) 489 (31 %) 308 (19 %) Amters, kommuners og øvriges naturforvaltning er fordelt - som et skøn - med 2/3 til natur og 1/3 til friluftsliv. Kilde: Naturforvaltningen gennem 10 år ( ), Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsens virksomhedsregnskab 1999 og

17 Naturforvaltningsprojekter på Skov- og Naturstyrelsens arealer Naturforvaltningsprojekter ( ), ha Skovrejsning løv nål Skovrejsning I alt Gammel skov løv 639 nål 577 Gammel skov I alt Natur Sø og vandløb Vådområder Tørre naturtyper Natur I alt Publikum/friluftsliv mv. 330 Ager I alt Kategorien Ager : Midlertidig status. Arealerne i denne kategori vil senere overgå til en af de øvrige arealkategorier. Kilde: Naturforvaltningen gennem 10 år / ; Skov- og Naturstyrelsen Import, eksport samt overtrædelser af internationale regler om indførsel af truede arter CITES-tilladelser og certifikater EU certifikater Eksporttilladelser Importtilladelser Re-eksport tilladelser Totalt Politianmeldelser og konfiskerede enheder (Washingtonkonvention / CITES) Antal anmeldelser Antal enheder Kilde: Cites-databasen i Skov- og Naturstyrelsen. 17

18 Friluftsliv Friluftsaktiviteter i skove, på stranden og øvrige naturområder Skov- og Naturstyrelsen Danmark i alt Antal arrangementer Antal personer Uorganiserede aktiviteter (1998) 1 - ca. 35 mio. ca. 75 mio. Skove ca. 50 mio. 3 Strande ca. 30 mio. 3 Marker ca. 25 mio. 3 Organiserede aktiviteter (2000) 2 ca ca Uorganiserede aktiviteter dækker over alm. skovture, hundeluftning, jogging mv., som ikke kræver nogen form for tilladelse. 2 Organiserede aktiviteter dækker over arrangementer, som kræver tilladelse, f.eks. orienteringsløb og andre større arrangementer med mere end 40 deltagere. 3 Skove, strande og marker er de tre mest besøgte steder i landskabet. Hertil kommer besøg til søer, enge, moser mv. Lægges tallene sammen giver det mere end 75 mio. besøg om året. Det skyldes, at vi som regel besøger flere typer områder på samme tur. Kilde: Friluftsliv i landskabet 1999, Skov- og Naturstyrelsen og Skov og Landskab. Orienteringssport på Skov- og Naturstyrelsens arealer Skov- og Naturstyrelsens friluftsfaciliteter Status medio Heraf ca handicapvenlige faciliteter. Antal Vandreruter 307 Cykelruter 25 Rideruter 33 Afmærkede ruter i alt 365 Primitiv overnatning 171 Lejrpladser 113 Overnatning i alt 284 Bål- og grillpladser 253 Naturlegepladser 48 Hundeskove 95 Fugletårne 80 Naturudstillinger 33 Naturskoler 40 Økobaser 10 P-pladser 497 Faciliteter i alt Frit fiskeri 84 Betalingsfiskeri 21 Fiskesteder i alt 105 Antal faciliteter, i alt Kilde: Friluftskortet (www.skovognatur.dk) 18

19 Nøgletal for naturvejledning Skov- og Naturstyrelsen Danmark ialt Antal Antal Antal Antal Antal Antal skoler/ arrange- deltagere skoler/ arrange- deltagere personer menter personer menter Naturskoler (1999) Guidede ture og arrangementer (1999) Naturvejleder- 54 ca ca ca > ordningen (2000/2001) Skovens Dag (2002) - 25 ca ca Foldere (2002) i alt 228 turfoldere mv Kilder: Naturvejlederordningens årsrapport

20 Jagt- og vildtforvaltning Nøgletal for jagt- og vildtforvaltningen i Danmark Antal jægere ca Jagtprøve (pr. år) ca (ca. 80% består) Riffelprøve (pr. år) ca (ca. 75% består) Andel jægere, der nedlægger vildt ca. 2/3 Antal jagtbare vildtarter 45 Tilskud til vildtplantning ca. 4 mio. kr./år Kilde: Vildtinformation 02/2002. Natur- og vildtreservater Danmark har 100 reservater med et samlet areal over ha, hvor der gælder særlige jagtbegrænsninger. Hovedparten er marine reservater (ca ha). Resten er ferskvand (ca ha) og landområder (ca ha). Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside (www.skovognatur.dk) 20

21 Vildtudbyttestatistik Danmark i alt samt nedlagt vildt på Skov- og Naturstyrelsens arealer. 1998/ / /01 Kronvildt (594) (496) 1 Dåvildt (181) (320) 1 Sika (4) 1 Råvildt (2.826) (2.403) 1 Hjortevildt i alt (3.601) (3.223) 1 Hare (877) (648) 1 Kanin Ræv (448) (312) 1 Ilder Mink Husmår Agerhøne (70) 1 Fasan (766) (503) 1 Ringdue Tyrkerdue Gråand Andre svømmeænder Ederfugl Andre dykænder Gæs Andefugle i alt (2.231) (1.925) 1 Måger Blishøne Skovsneppe (1.441) (2.059) 1 Bekkasiner (98) 1 Krage Husskade Sum af andet vildt - (2.186) 1 (493) 1 Vildt uden jagttid (Reguleret efter reglerne om vildtskade) Fiskehejre Råge (1.349) 1 Skarv Stær I alt (11.550) (10.678) 1 1 Nedlagt vildt på Skov- og Naturstyrelsens arealer. Sumtal af udlejet jagtret og jagt forstået af statsskovdistrikterne. Kilde: Vildtinformationen 02/2002, Skov- og Naturstyrelsens jagtdatabase. 21

22 Kulturarv Bevaringsværdige fortidsminder og kulturhistoriske spor på Skov- og Naturstyrelsens arealer Skov- og Naturstyrelsen Gravhøje og røser Dysser og jættestuer 303 Skibssætninger, stenkredse 32 Voldsteder, ruiner 52 Forsvarsanlæg 79 Ødekirkegårde 2 Bautastene, runestene 11 Helleristninger 64 Kors, milesten, vildtbanesten m.fl. 175 Dæmninger, mølleanlæg, kanaler 89 Broer, stenkister, vejanlæg 48 Stenrækker, stenvolde, kreaturfolde 47 Helligkilder, brønde 26 Bopladser og underjordiske fortidsminder 14 Sagnsten, sagntræer 5 Krigergrave 92 Mindesmærker 13 Agerspor - højryggede agre og jernalderagre 130 Fangstgruber 4 Hulvejsspor 148 Saltkogerier på Læsø 627 Fredede og bevaringsværdige bygninger 161 I alt Kilde: Intern opgørelse fra Skov- og Naturstyrelsen. 22

23 Landbrug og bioteknologi Anvendelsen af landbrugsarealer (2001) I henholdsvis dansk landbrug og Skov- og Naturstyrelsen. Dansk landbrug (ha) Skov- og Naturstyrelsen (ha) Det dyrkede areal (incl. gartnerier o.l.) (100%) (100%) Konventionel drift (93,8%) (83%) Økologisk drift (6,2%) (17%) Græs i omdrift (med eller uden græsning) (9,2%) 915 (6%) Øvrige arealer i omdrift (85%) (17%) Græs uden for omdrift (med eller uden græsning) (5,7%) (62%) - eng, overdrev, strandeng o.l. Status for tilsagn til Miljøvenlige (2,9%) jordbrugsforanstaltninger Kilde: Landboforeninger (2001). Landøkonomisk Oversigt Natur og Landbrug - rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe vedrørende landbrug (2001). Skov- og Naturstyrelsens CSR- og lejemålsregister. Forsøgsudsætninger de seneste 10 år De udsatte arter er roer, raps og kartofler. Arealerne må betragtes som maksimumsangivelser, da der er en del godkendelser, hvor det ansøgte areal ikke udnyttes fuldt ud I alt Antal forsøgsudsætninger Forsøgsudsætninger (ha) 1,5 0,3 3,3 6,1 9,7 28,5 16,9 36,8 21,3 5, ,3 Kilde: Intern opgørelse i Skov- og Naturstyrelsen 23

24 Tilladelser til indesluttet anvendelse Indesluttet anvendelse er aktiviteter hvor organismer fremstilles, undersøges aller anvendes under forhold, der begrænser organismernes kontakt med omgivelserne Forskning Laboratorie skala Storskala Produktion Enzym præparater Pharmaseutiske produkter Forsøgsdyr Kilde: Intern opgørelse, Skov- og Naturstyrelsen. EU-godkendelser til markedsføring af gensplejsede organismer Status ultimo Mikroorganismer Vacciner Planter I alt EU-godkendelser Dansk holdning (ja/nej/undladt) - / 1 / - 1 / 2 / - 6 / 7 / 1 7 / 10 / 1 Kilde: Intern opgørelse, Skov- og Naturstyrelsen. 24

25 Råstofindvinding Råstofindvinding på havet mio. m 3 mio. m 3 mio. m 3 Sand 0,66 0,62 0,63 Grus 0,21 0,33 0,36 Ral / sten 1,51 1,16 1,15 Fyldsand 3,97 9,93 3,25 Andet 2,13 0,83 4,59 I alt 8,47 12,87 5,40 Kilde: Skov- og Naturstyrelsen: Råstofproduktion i Danmark, Havområde 1997, 1999 og Råstofindvinding på land mio. m 3 mio. m 3 mio. m 3 Sand, grus, sten mv. 25,20 28,69 26,68 Granit 0,22 0,18 0,17 Ler mv. 1,17 1,18 0,89 Moler 0,25 0,20 0,23 Kridt og kalk 3,92 3,34 3,48 Sphagnum 0,43 0,25 0,29 Andet 0,26 1,15 1,25 I alt 31,45 34,99 33,05 Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, Råstofindvinding i Danmark i

26 Skov- og Naturstyrelsens økonomi og personale Driftsudgifter og -indtægter i hovedtal (mio. kr.) 2001 (Regnskab) 2003 (Budget) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Løn (funktionærer) 224,3-207,7 - Fællesudgifter 57,5-88,8 - Arealdrift - herunder den erhvervsmæssige 141,1 192,1 106,5 166,6 skovdrift, planteskole- og landbrugsdrift 1 Naturbeskyttelse - herunder naturpleje 1 23,6 9,1 26,0 9,0 Friluftsliv - herunder publikumsfaciliteter, 55,4 13,8 44,7 12,7 dyrehaver og naturvejledning 1 Bygninger - vedligeholdelse, lejemål m.v. 1 31,5 23,1 23,3 24,1 Forskning, udvikling o.lign. projekter 25,5-28,2 - Naturovervågning 8,8-1,4 - Information 3,5-2,0 - Stormfald og vandlagre 39,4 10,5 29,7 40,4 Øvrige 138,1 103,3 115,0 75,4 IT-drift for andre institutioner i Miljøministeriet 45,8 45,8 26,8 26,8 Drift af Danida s Forest Seed Centre 11,6 11,3 12,4 12,3 Bidrag, tilskud m.v. til organisationer og private 18,9-16,2 - Erstatninger 27,2-21,3 - Jagt- og vildtforvaltning 19,6 88,1 18,7 86,7 I alt 871,8 497,1 768,7 454,0 Personale (ÅV) Udgifter indeholder lønudgifter til skovarbejdere. 2 Årsværkstal er LIF-årsværk incl. fællesministeriel IT-funktion. Kilde: Finanslovsforslag for Anlægsudgifter og -indtægter i hovedtal (mio. kr.) 2001 (Regnskab) 2003 (Budget) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Byggeri og anlægsproduktion 13,0 10,9 Erhvervelse af anlæg m.v. 0,3 1,0 Salg af ejendomme 6,7 34,0 Kilde: Finanslovsforslag for

27 Naturforvaltning - udgifter og indtægter i hovedtal (drift og anlæg) (mio. kr.) 2001 (Regnskab) 2003 (Budget) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Løn 9,6-2,5 - Vare og tjenesteydelser 30,7-18,0 - Byggeri og anlæg 1 37,5-6,1 - Erhvervelse og afhændelse af anlæg m.v. 29,7 22,5 33,9 1,0 Jagt- og vildtforvaltning - 16,4-16,5 Øvrige 14,0 4,8 8,0 - I alt 121,5 43,7 68,5 17,5 1 Udgifterne i tabellen for 2001 er inklusiv Skjern Å projektet. Kilde: Finanslovsforslag for Tilskudsordninger administreret af Skov- og Naturstyrelsen (mio. kr.) 2001 (afgivne tilskud) 2003 (årets bevilling) Støtte til de små ø-samfund 6,5 6,5 Vandmiljøplan II - genopretning af vådområder 28,8 28,4 Vandløbsforbedringer - nedbringelse af 7,3 1,0 okkerforurening samt vandløbsrestaurering Konsulentvirksomhed i skovbruget 8,6 6,5 Produktudvikling af skovbrugsprodukter 10,7 9,3 Tilskud til private skovejere iht. skovloven 151,4 105,0 Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald 291,0 1,3 Kilde: Virksomhedsregnskab 2001 og Finanslovsforslag for

28

SKOV OG NATUR I TAL 2007

SKOV OG NATUR I TAL 2007 SKOV OG NATUR I TAL 2007 Titel : Skov og Natur i tal 2007 Udgivet af : Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen Design : Roll Company Grafisk produktion : Schultz Grafisk Forsidefoto : Lars Gejl Oplag

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger NOTAT 6 Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger L.B., Det Økologiske Råd 14. september 2014 1 Arealopgørelse vedvarende

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

1.0 Indledning. 1.1 Areal

1.0 Indledning. 1.1 Areal 1. Skovressourcer 18 - Skovressourcer 1.0 Indledning Hvis Danmark var ubeboet af mennesker ville landet være dækket af skov. Menneskenes skovrydninger gennem årtusinder samt husdyrenes græsning i skovene

Læs mere

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55)

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Området er et tidligere grusgravningsområde, beliggende på en jævn klitslette. Området er en fortsættelse af Hanstholm Kystskrænt (se Areal nr.

Læs mere

Bilag 6.9.a - Naturstyrelsen arealer pr. 1. januar 2011 Bevokset areal Ubevokset areal Ubevokset areal Hektar Naturarealer Andre arealer

Bilag 6.9.a - Naturstyrelsen arealer pr. 1. januar 2011 Bevokset areal Ubevokset areal Ubevokset areal Hektar Naturarealer Andre arealer Bilag 6.9.a - Naturstyrelsen arealer pr. 1. januar 2011 Bevokset areal Ubevokset areal Ubevokset areal Hektar Naturarealer Andre arealer Enhed Bøg Eg Ask og ær Andet løvtræ Løvtræ i alt Gran Ædelgran Bjergfyr

Læs mere

Kollerup Plantage (Areal nr. 90)

Kollerup Plantage (Areal nr. 90) Thy Statsskovdistrikt - Arealbeskrivelser Kollerup Klitplantage (Areal nr. 90) Kollerup Plantage (Areal nr. 90) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Kollerup Plantage ligger umiddelbart nord for Fjerritslev by,

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi sætter naturen og fremtidens Danmarkskort på dagsordenen.

Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi sætter naturen og fremtidens Danmarkskort på dagsordenen. Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi sætter naturen og fremtidens Danmarkskort på dagsordenen. Miljøministeriets organisation Ministeren Departementet Miljøstyrelsen

Læs mere

Østerild Klitplantage (Areal nr. 62)

Østerild Klitplantage (Areal nr. 62) Thy Statsskovdistrikt - Arealbeskrivelser Østerild Klitplantage (Areal nr. 62) Østerild Klitplantage (Areal nr. 62) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Plantagen ligger umiddelbart nordøst for byen Østerild. Plantagens

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. oktober 2012 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Nitratudvaskning fra skove

Nitratudvaskning fra skove Nitratudvaskning fra skove Per Gundersen Sektion for Skov, Natur og Biomasse Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning Variation i nitrat-koncentration Hvad påvirker nitrat under skov Detaljerede målinger

Læs mere

4. Skovenes biodiversitet

4. Skovenes biodiversitet 4. Skovenes biodiversitet 96 - Biodiversitet 4. Indledning Gennem 199 erne har et nyt syn på vore skove vundet frem. Siden Brundtland-kommissionens rapport fra 1987 der fokuserede på bæredygtig udvikling,

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer

Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer Dette notat er senest ændret den 18. august 2015. Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 2. Stævningsdrift og skovgræsning... 2 2.1

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Skovbrug. 1. Skovtælling 2000 Forestry census 2000

Skovbrug. 1. Skovtælling 2000 Forestry census 2000 Skovbrug 223. Skovtælling 2000 Forestry census 2000 Skovtællinger Skovloven Danmark har en lang tradition for at udarbejde skovstatistikker med regelmæssige mellemrum. Det giver et godt overblik over skovressourcerne.

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Lisbjerg Skov Status 2005

Lisbjerg Skov Status 2005 Bilag 2 Eksempel på status og skovudviklingsplan for Lisbjerg Skov og Havreballe Skov Lisbjerg Skov Status 2005 Bevoksede er (ha) (%) Ubevoksede er (ha) (%) Bøg 45,43 29,16 Krat, hegn 1,19 0,76 Eg 52,01

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Certificering af statsskovene

Certificering af statsskovene Certificering af Hidtidige forløb Ult. 04: Ministeren beslutter, at skal certificeres KR og FU udvalgt som forsøgsdistrikter. Aftale indgås s med NEPCon om både b FSC- og PEFC-certificering Maj 06: Evaluering

Læs mere

Status, målsætninger og virkemidler for biodiversiteten i de danske skove

Status, målsætninger og virkemidler for biodiversiteten i de danske skove Status, målsætninger og virkemidler for biodiversiteten i de danske skove Biodiversitetssymposiet 2011 Aarhus Universitet JACOB HEILMANN-CLAUSEN & HANS HENRIK BRUUN CENTER FOR MAKRØKOLOGI, EVOLUTION &

Læs mere

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54)

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hanstholmknuden er Jyllands nordvestligste forbjerg. Arealerne ved Hanstholm Kystskrænt består af forland og klitslette op mod stejle, nordvendte

Læs mere

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35)

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Vangså hede er en vidstrakt klithede-slette, beliggende mellem Tvorup Plantage

Læs mere

Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt

Forslag til driften af Silkeborg Statsskovdistrikt 1 INTRODUKTION...1 2 SKOV- OG NATURSTYRELSEN OG SILKEBORG STATSSKOVDISTRIKT...2 2.1 ADMINISTRATIV STRUKTUR...2 2.2 ADMINISTRATIV AREALOVERSIGT...3 2.3 DISTRIKTETS OPGAVER...4 2.4 OVERSIGT OVER DISTRIKTETS

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

6. Samfundsøkonomiske funktioner og forhold

6. Samfundsøkonomiske funktioner og forhold 6. Samfundsøkonomiske funktioner og forhold 118 - Samfundsøkonomiske funktioner 6.0 Indledning Hvor de tidligere kapitler har beskrevet forskellige aspekter af de danske skove som en fysisk størrelse som

Læs mere

Løvtræ dækker 63% af det skovbevoksede areal på distriktet, mens 37% er nåletræ. Træartsfordeling, SNS-Kronjylland (bevokset areal 2895 ha)

Løvtræ dækker 63% af det skovbevoksede areal på distriktet, mens 37% er nåletræ. Træartsfordeling, SNS-Kronjylland (bevokset areal 2895 ha) 1.4 Skovene Det skovbevoksede areal på Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland distrikt omfatter 2895 ha. De mest betydende skove er Viborg Plantage, Hald Ege og de øvrige skove omkring Hald Sø, Vindum Skov,

Læs mere

Slettestrand (Areal nr. 93)

Slettestrand (Areal nr. 93) Slettestrand (Areal nr. 93) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Områderne ligger mellem Slettestrand og Tranum, og udgør distriktets østligste del. Arealerne afgrænses mod øst af Tranum Strandvej, der samtidig

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

Amternes naturpleje. - en spørgeskemaundersøgelse om status og behov ved naturområders drift og pleje

Amternes naturpleje. - en spørgeskemaundersøgelse om status og behov ved naturområders drift og pleje Amternes naturpleje - en spørgeskemaundersøgelse om status og behov ved naturområders drift og pleje Udarbejdet af Rita Merete Buttenschøn, Forskningscenter for Skov og Landskab for Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Bilag 5.9.a Naturstyrelsens arealer pr. 1. januar 2012 Bevokset areal Ubevokset areal Ubevokset areal I alt Hektar Naturarealer Andre arealer

Bilag 5.9.a Naturstyrelsens arealer pr. 1. januar 2012 Bevokset areal Ubevokset areal Ubevokset areal I alt Hektar Naturarealer Andre arealer Bilag 5.9.a Naturstyrelsens arealer pr. 1. januar 2012 Bevokset areal Ubevokset areal Ubevokset areal I alt Hektar Naturarealer Andre arealer Enhed Bøg Eg Ask og ær Andet løvtræ Løvtræ i alt Gran Ædel

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet.

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet. 1.7 Friluftsliv 1.7.1 Rekreativ anvendelse og friluftsfaciliteter Arealerne under Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland rummer mange arealer af stor friluftsmæssig betydning og distriktets arealer er derfor

Læs mere

Bilag 4.7.a Naturstyrelsens arealer pr. 1. januar 2013 Bevokset areal Ubevokset areal Ubevokset areal I alt Hektar Naturarealer Andre arealer

Bilag 4.7.a Naturstyrelsens arealer pr. 1. januar 2013 Bevokset areal Ubevokset areal Ubevokset areal I alt Hektar Naturarealer Andre arealer Bilag 4.7.a Naturstyrelsens arealer pr. 1. januar 2013 Bevokset areal Ubevokset areal Ubevokset areal I alt Hektar Naturarealer Andre arealer Enhed Bøg Eg Ask og ær Andet løvtræ Løvtræ i alt Gran Ædel

Læs mere

Som en del af driftsplanprocessen er den eksisterende jagtudlejning blevet gennemgået.

Som en del af driftsplanprocessen er den eksisterende jagtudlejning blevet gennemgået. Jagtbilag Fyn Som en del af driftsplanprocessen er den eksisterende udlejning blevet gennemgået. Overvejelser om ændret praksis er kort refereret under de skove, hvor en om-kategorisering har været overvejet.

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1 UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1 I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Naturforvaltning 2007 2012

Naturforvaltning 2007 2012 Naturforvaltning 2007 2012 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Naturovervågning Naturpleje og naturgenopretning Pleje af fortidsminder Guidede naturture Formidling og skiltning Svendborg Kommune ønsker med

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Fremtiden for skovenes biodiversitet set i lyset af Naturplan Danmark og det nationale skovprogram

Fremtiden for skovenes biodiversitet set i lyset af Naturplan Danmark og det nationale skovprogram Fremtiden for skovenes biodiversitet set i lyset af Naturplan Danmark og det nationale skovprogram Lidt skovhistorie Den tamme skov Status for beskyttelse Fremtiden Jacob Heilmann-Clausen Natur- og Miljøkonferencen

Læs mere

NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune

NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune Envinas Naturårsmøde den 3. september 2014 Biolog Maria Astrup Skov Naturbeskyttelseslovens Kapitel 2a Internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Varedeklaration for Vildtudbyttet

Varedeklaration for Vildtudbyttet Danmarks Statistik 14. januar 2015 Varedeklaration for Vildtudbyttet 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Vildtudbyttet 0.2 Emnegruppe Miljø og energi 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor

Læs mere

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docid=bek20070886-full

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docid=bek20070886-full Page 1 of 5 Bek. om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 886 af 27/06 2007 Status: Gældende Nr. 886 af 27. juni 2007 Miljøministeriet Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører konventionen

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. november 2013 Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 9 Faglig

Læs mere

Spørgsmål. Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (Bekendtgørelse nr. 982 af 10. september 2014)

Spørgsmål. Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (Bekendtgørelse nr. 982 af 10. september 2014) Spørgsmål Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (Bekendtgørelse nr. 982 af 10. september 2014) Udskriv præsentationen og klip kortene ud til quiz og byt øvelser for jagttegnseleverne.

Læs mere

8. Metode og begreber

8. Metode og begreber 8. Metode og begreber 140 - Metode og begreber 8.0 Skovtælling 2000 Med udgivelsen af denne publikation offentliggøres de endelige resultater fra Skovtællingen 2000. Foreløbige resultater er bragt i Nyt

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

Naturindhold og biodiversitet i skove

Naturindhold og biodiversitet i skove Det Grønne Råd i Aalborg Kommune Temamøde om skov 26.06.2014 Skov i Aalborg Kommune drift benyttelse, beskyttelse Naturindhold og biodiversitet i skove Peter Friis Møller Skov- og Naturrådgivning Naturen

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

SKOV OG NATUR I TAL 2006

SKOV OG NATUR I TAL 2006 SKOV OG NATUR I TAL 2006 Titel: Skov og Natur i tal 2006 Udgivet af: Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen Design: Roll Grafisk produktion: Schultz Grafisk Forsidefoto: Søren Kaslov Oplag: 2.000 ISBN:

Læs mere

Naturnær skovdrift i statsskovene

Naturnær skovdrift i statsskovene Naturnær skovdrift i statsskovene Hvad, Hvordan og Hvornår 2005 Titel: Naturnær skovdrift i statsskovene Hvad, Hvordan og Hvornår Udgivet af: Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Fotos: Lars Gejl/Scanpix,

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Sundby Sø (Areal nr. 24)

Sundby Sø (Areal nr. 24) Sundby Sø (Areal nr. 24) 1 Beskrivelse Umiddelbart nordvest for Vildsund finder man de afvandede arealer i Sundby Sø og Tagkær Landvindingslag. Her er det besluttet at gennemføre et naturprojekt, der skal

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Status for VMP i Limfjordens opland

Status for VMP i Limfjordens opland Status for VMP i Limfjordens opland MVJ ordninger Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 MILJØVENLIGE JORDBRUGSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

SKOV OG NATUR I TAL 2010. Skov og Naturstyrelsen

SKOV OG NATUR I TAL 2010. Skov og Naturstyrelsen SKOV OG NATUR I TAL 2010 Skov og Naturstyrelsen Arealanvendelse...4 Skov og Naturstyrelsens arealer fordelt på lokalenheder (ha)...4 Arealanvendelse 2008/2010...5 Zoneinddeling i Danmark...5 Anvendelse

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Varedeklaration for De danske skove og deres sundhedstilstand

Varedeklaration for De danske skove og deres sundhedstilstand Danmarks Statistik 14. januar 2015 Varedeklaration for De danske skove og deres sundhedstilstand 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn De danske skove og deres sundhedstilstand 0.2

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) BEK nr 844 af 27/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

SKOVOMRÅDER. Skov Større by Hovedvandskel. Figur 4.3 Skovområder SKOVREJSNINGSOMRÅDER OG OMRÅDER HVOR SKOVTIL- PLANTNING ER UØNSKET

SKOVOMRÅDER. Skov Større by Hovedvandskel. Figur 4.3 Skovområder SKOVREJSNINGSOMRÅDER OG OMRÅDER HVOR SKOVTIL- PLANTNING ER UØNSKET 20 Skov Godt 11 % af Danmark er dækket af skov, men der er stor forskel på amternes andel af skovarealerne. I Århus Amt udgør skovarealet ca. 70.000 ha, hvilket svarer til godt 15 % af amtets areal. Arealet

Læs mere

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999.

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. Udgave nr. 5 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Økonomikontoret J.nr. SN 2001-0323-0008 Ref. ARD/GJE/OEJ Vejledning om medfinansiering af offentlig skovtilplantning Den 11. oktober 2005 Indledning: EU-kommissionen

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003

Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003 Indberettede ilanddrevne havpattedyr 23 Fiskeri- og Søfartsmuseet Zoologisk Museum Skov- og Esbjerg København Naturstyrelsen 24 Indberettede ilanddrevne havpattedyr 23 I henhold til Beredskabsplanen vedrørende

Læs mere

Kapitel 4. Landets natur og miljøtilstand

Kapitel 4. Landets natur og miljøtilstand Kapitel 4. Landets natur og miljøtilstand 4.1 Indledning Danmark er et af de lande i verden med den mest intensive arealudnyttelse. Inden for det sidste århundrede er der sket en gennemgribende ændring

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Holdningspapir om naturpolitik

Holdningspapir om naturpolitik Holdningspapir om naturpolitik Det handler om mennesker Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 27.08.2016 Holdningspapir om naturpolitik 1. Vision Radikale Venstre ønsker en

Læs mere

STRATEGI FOR BIODIVERSITET

STRATEGI FOR BIODIVERSITET STRATEGI FOR BIODIVERSITET Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet: November 2014 INDHOLD 1. Formål 3 2. Baggrund 3 3. Indhold 4 4. Forankring

Læs mere

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik Danmark er et dejligt land en radikal naturpolitik 2 Det Radikale Venstre, august 2004 Danmark er et dejligt land. Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

1.5 Biologiske forhold

1.5 Biologiske forhold 1.5 Biologiske forhold Sikring og forbedring af de naturmæssige værdier er et væsentligt aktivitetsformål for Thy Statsskovdistrikt. Det gælder for såvel skovarealer som åbne naturarealer. Et helt særligt

Læs mere

Lunken (skov nr. 68) Beskrivelse

Lunken (skov nr. 68) Beskrivelse Lunken (skov nr. 68) Beskrivelse Generelt Lunken ligger 18 km øst nordøst for Brønderslev, som en del af Pajhede skovkompleks. Skovens sammensætning pr. 1/1 2007 og beliggenhed fremgår af nedenstående

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere