skov og natur i tal 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skov og natur i tal 2003"

Transkript

1 skov og natur i tal 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen

2 Titel: Skov og Natur i tal 2003 Udgivet af: Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Grafisk produktion: Schultz Grafisk Oplag: ISBN: Denne publikation har til formål at stille let tilgængeligt statistisk materiale om de danske skove og natur til rådighed for interesserede. Materialet fokuserer på Skov- og Naturstyrelsens ressort - såvel styrelsens myndighedsopgaver som driftsopgaver. Publikationen er udarbejdet af Presse- og informationskontoret i Skov- og Naturstyrelsen. Tabeller og figurer mv. bygger på materiale fra et større antal kilder, som er indsamlet og sammenstillet i efteråret Yderligere eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til: Miljøbutikken, Læderstræde 1-3, 1201 København K Tlf Fax Åbent hverdage

3 Indholdfortegnelse Om Skov- og Naturstyrelsen 5 Skov- og Naturstyrelsens opgaver og organisation 5 Arealanvendelse 6 Arealfordeling 6 Skov- og Naturstyrelsens arealer fordelt til statsskovdistrikter 7 Skov og skovlandskaber 9 Skovareal og antal skovejendomme fordelt på ejerskab 9 Træartsfordeling 9 Tilvækst, hugst og forbrug af træ i Danmark 10 Hugst og salgsværdi fordelt til træarter 10 Produktion af juletræer og pyntegrønt 10 Areal og bevillinger til statslig og privat skovrejsning 11 Nøgletal for skovrejsning 11 Naturskovsstrategien (urørt skov og historiske driftsformer) 11 Forbrug af pesticider 12 Forbrug af handelsgødning 12 Tilskud til skov 12 Natur 13 Naturarealers omfang og fordeling 13 Naturplejeindsatsen på Skov- og Naturstyrelsens arealer 13 Danske vandløb 13 Danske søer (og vandhuller) 13 Fredede arealer i Danmark 14 Rødlistede dyr og planter 14 Fredede dyr og planter 14 Internationale naturbeskyttelsesområder 15 Nye vådområder (VMP II) 16 Naturforvaltning 16 Naturforvaltningsprojekter på Skov- og Naturstyrelsens arealer 17 Import og eksport af truede arter 17 3

4 Friluftsliv 18 Friluftsaktiviteter i skove og naturområder 18 Skov- og Naturstyrelsens friluftsfaciliteter 18 Nøgletal for naturvejledning 19 Jagt og vildtforvaltning 20 Nøgletal for dansk jagt- og vildtforvaltning 20 Natur- og vildtreservater 20 Vildtudbyttestatistik 21 Kulturarv 22 Fortidsminder og kulturhistoriske spor i statsskovene 22 Landbrug og bioteknologi 23 Nøgletal for landbrug 23 Forsøgsudsætninger 23 Tilladelser til indesluttet produktion 23 EU-godkendelser til markedsføring af gensplejsede organismer 24 Råstofindvinding 25 Råstofindvinding på havet 25 Råstofindvinding på land 25 Skov- og Naturstyrelsens økonomi og personale 26 Driftsudgifter og -indtægter 26 Anlægsudgifter og -indtægter 26 Naturforvaltning 27 Tilskudsordninger 27 4

5 Skov- og Naturstyrelsens opgaver Skov- og Naturstyrelsen er en statsvirksomhed under Miljøministeriet. Styrelsen arbejder for at skov, natur og det danske landskab beskyttes gennem en bæredygtig benyttelse af landets arealer og arealafhængige ressourcer. Skov- og Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet, som bl.a. omfatter: Forvaltningen af de danske skove Naturbeskyttelse og naturforvaltning Friluftsliv og forvaltning af sommerhusområder Jagt- og vildtforvaltning Råstofforvaltning Landbrugssektorens miljøpåvirkninger fra husdyrhold, bioteknologi og dambrug. Styrelsen varetager via de 25 statsskovdistrikter driften af Miljøministeriets knap ha skov-, natur- og landbrugsarealer. Arealerne omfatter ca. en fjerdedel af Danmarks samlede skovareal samt betydelige dele af arealet med beskyttede naturtyper. Hertil kommer, at Skov- og Naturstyrelsen repræsenterer Danmark i det internationale samarbejde og forhandlinger om bæredygtig udnyttelse af de globale skov- og naturressourcer. Organisation: Skov- og Naturstyrelsen består af en central styrelse med 12 kontorer og 25 statsskovdistrikter fordelt over hele landet, samt Statsskovenes Planteavlsstation i Humlebæk. Skov- og Naturstyrelsen forestår desuden driften af Miljøministeriets fælles IT-funktioner. 5

6 Organisationsdiagram Direktionen Personalekontoret Handelskontoret 25 Statsskovdistrikter 4 Salgs- og Maskinregioner Økonomikontoret Naturbeskyttelseskontoret Statsskovenes Planteavlsstation Presse- og Informationskontoret Hav- og Habitatkontoret Vildtforvaltningskontoret Frilufts- og Råstofkontoret Driftsplankontoret Landskabskontoret Skovpolitisk kontor Landbrugs- og Bioteknologikontoret (CFI) Center for Informatik 6

7 Arealanvendelse Danmark Skov- og Skov- og Naturstyrelsens i alt (ha) Naturstyrelsen (ha) andel af Danmark i alt Skove (11,3%) (57,9%) 22,5% Landbrug (61,7%) (4,2%) 0,3% (ager incl. gartnerier mv.) Beskyttede naturarealer (9,5%) (25,7%) 11,6% (naturbeskyttelsesloven 3) Øvrige naturarealer (6,1%) (klitter, krat, strand) Byer, veje mv (17,5%) } - - Andre arealer (6,2%) I alt (100%) (100%) 4,4% Kilde: Skove og Plantager Landboforeninger (2001). Landøkonomisk Oversigt Skov- og naturstyrelsens statsskovdistrikter NJ HH TH BU KL FE FU Buderupholm (BU) Bornholm (BO) Falster (FS) Feldborg (FE) Frederiksborg (FR) Fyn (FY) Fussingø (FU) Gråsten (GR) Haderslev (HA) Hanherred (HH) Jægersborg (JÆ) Klosterheden (KL) Kronborg (KR) København (KØ) Lindet (LI) Nordjylland (NJ) Odsherred (OD) Oxbøl (OX) Palsgård (PA) Randbøl (RA) Silkeborg (SI) Thy (TH) Tisvilde (TI) Aabenraa (ÅB) OX UL RA PA SI OD FR TI KØ JÆ KR HA FY FS BO LI ÅB GR 7

8 Skov- og Naturstyrelsens arealer fordelt til statsskovdistrikter Status primo Statsskovdistrikt Skovareal (ha) Naturarealer (ha) Andre arealer (ha) I alt (ha) Kronborg Frederiksborg Københavns Odsherred Falster Bornholms Tisvilde Jægersborg Gl. skovegne øst Buderupholm Fussingø Silkeborg Haderslev Aabenraa Gråsten Fyns Gl. skovegne vest Klosterhedens Ulborg Feldborg Palsgård Randbøl Lindet Hededistrikter Nordjyllands Hanherred Thy Oxbøl Klitdistrikter Planteavlsstationen I alt Kilde: Skov- og Naturstyrelsens CSR-register & Proteus. 8

9 Skov og skovlandskaber Skovareal og antal skovejendomme fordelt på ejerskab Skovareal (ha) Antal skovejendomme (stk) Skov- og Naturstyrelsen Øvrigt offentlig ejede } } Privatejede Selskaber mv I alt Ved sammenligning af det totale skovareal i Danmark de forskellige år skal det bemærkes at opgørelsesprincipperne har varieret. Det skal herunder bemærkes at omfanget af medtagne hjælpearealer er ændret meget. Kilde: Skove og Plantager 1976, 1990 og Træartsfordeling Skovene i alt (ha) Skov- og Naturstyrelsen (ha) Bøg Eg Ask Ær Andet løvtræ Løvtræ i alt (28%) (32%) (36%) (26%) (32%) Rødgran Sitkagran } Nobilis Nordmannsgran } Andet nåletræ Nåletræ i alt (55%) (60%) (60%) (65%) (64%) Bevokset i alt Hjælpearealer og ubevokset (17%) (8%) (4%) (9%) (4%) Totalt (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 1 Ved sammenligning af det totale skovareal i Danmark de forskellige år skal det bemærkes at opgørelsesprincipperne har varieret. Det skal herunder bemærkes at omfanget af medtagne hjælpearealer er ændret meget. Kilde: Skove og Plantager 1976, 1990 og

10 Tilvækst, hugst og forbrug af træ i Danmark (m 3 /ha) (m 3 i alt) (m 3 /ha) (m 3 i alt) (m 3 /ha) (m 3 i alt) Tilvækst Hugst 1 5, , , Import Eksport Tilvækst og hugst er opgjort som gennemsnit over 10 år. Hugsten i 1990 indeholder således træ fra stormfaldet i Kilde: Skove og Plantager 1976, 1990 og 2000, Danmarks Statistik. Hugst (1.000 m 3 fastmasse) og salgsværdi (mio. kr.) Skov- og Skovene Skov- og Skovene Skov- og Skovene Naturstyrelsen i alt Naturstyrelsen i alt Naturstyrelsen i alt Bøg Eg Andet løvtræ Nåletræ Hugst i alt Salgsværdi (mio. kr.) Kilde: LEC. Skov- og Naturstyrelsens virksomhedsregnskab Produktion af juletræer og pyntegrønt Skov- og Skovene Skov- og Skovene Skov- og Skovene Naturstyrelsen i alt Naturstyrelsen i alt Naturstyrelsen i alt Juletræer (1.000 stk) Pyntegrønt (1.000 tons) 1, ,9 48, ,3 1 Salgsværdi juletræ/pynt (mio. kr.) 1 Der findes ikke egentlig statistik for den indenlandske afsætning, som derfor bygger på et skøn - ca. 1,5 mio. juletræer og tons pyntegrønt om året. Kilde: Dansk Juletræsdyrkerforening Datavarehus, Skov- og Naturstyrelsens handelsdatabase. 10

11 Areal og bevillinger til statslig og privat skovrejsning i perioden Arealer (ha) I alt Areal erhvervet til statslig skovrejsning 1 Statslig skovrejsning Privat skovrejsning med tilskud (stat og EU) Bevillinger (mio. kr.) I alt Statslig skovrejsning 42,9 57,2 43,5 55,6 49,2 49,2 17,9 18,1 34,9 368,5 (incl. jorderhvervelse) Privat skovrejsning med tilskud (stat og EU) 1 Tilplantning strækker sig over flere år. 2 Meddelte tilsagn det enkelte år. Tilplantning strækker sig over flere år. Kilde: Naturforvaltning gennem 10 år/ Interne opgørelser i Skov- og Naturstyrelsen. Nøgletal for skovrejsning Skov- og Privat skovrejsning Naturstyrelsen (med tilskud) Træartsfordeling (løv / nål) i perioden / / 6 Gamle skovegne (øst) 85 / 15 - Gamle skovegne (vest) 78 / 22 - Hedeskov 57 / 43 - Klitskove 47 / 53 - Igangværende projekter Igangværende projekters fordeling (Jylland/Fyn/Øerne) 31 / 5 / / 72 / 136 Igangværende projekters gennemsnitsstørrelse 100 ha 8 ha Kilde: TILSKOV, Skov- og Naturstyrelsens tilskudsbehandlingssystem. Naturskovsstrategien Arealer med urørt skov og gamle driftsformer (status primo 2001). Private skove Skov- og Naturstyrelsen I alt Urørt ha ha ha Plukhugst ha ha ha Græsning ha ha ha Stævning 170 ha 180 ha 350 ha Andet 70 ha 70 ha Kilde: Den biologiske mangfoldighed i skove - status for indsats og initiativer, Skov- og Naturstyrelsen

12 Forbrug af pesticider i Skov- og Naturstyrelsens skove og planteskoler Siden 1995 er der sket en reduktion af pesticidforbruget i statsskovene på ca. 90%. Til sammenligning: Pesticidforbrug i private skove: 55 tons (estimat 1995). Pesticidforbrug i landbruget: tons (2001), svarende til et forbrug på 1,43 kg/ha/år. Forbruget i statsskovene (2001) svarer til ca. 0,002 kg/ha/år Kg. virksomt stof Kilde: Skov- og Naturstyrelsens virksomhedsregnskab Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik Mål for Tons kvælstof i handelsgødning Kilde: Skov- og Naturstyrelsens virksomhedsregnskab Danmarks forbrug af handelsgødning 2000/2001, årsrapport fra Plantedirektoratet. Tilskud til skov administreret af Skov- og Naturstyrelsen (mio. kr.) 2001 (udgifter - afgivne tilskud) 2002 (bevilling) Konsulentvirksomhed i skovbruget 8,6 5,5 Produktudvikling af skovbrugsprodukter 10,7 9,3 Tilskud til private skovejere iht. skovloven 151,4 128,2 Tilskud til genplantning efter stormfaldet 1999/ ,0 224,4 Kilde: Intern hovedbudget Forbrug af handelsgødning i Skov- og Naturstyrelsens skove og planteskoler Til sammenligning: Forbrug af handelsgødning i landbruget: tons (2001), svarende til et forbrug på 399 kg/ha/år. Forbruget i statsskovene (2001) svarer til ca. 0,4 kg/ha/år. Forbruget af gødning i de privatejede skove kendes ikke.

13 Natur Naturarealer Skov- og Naturstyrelsen (ha) Danmark i alt (ha) Heder Søer og vandløb Enge Moser og kær Strandenge m.v Overdrev Naturarealer (25,7%) (9,3%) 3 Klitter Strandbred Krat Naturarealer i alt (31,7%) 2-1 Beskyttet i naturbeskyttelsesloven ( 3). 2 Procent af Skov- og Naturstyrelsens areal. 3 Procent af landets areal. Kilde: Nyt om naturbeskyttelsesloven, dec Naturplejeindsatsen på Skov- og Naturstyrelsens arealer Plejet areal, ha / % af totalareal Udgift, kr/ha Moser (18%) 925 (19%) Heder (16%) (16%) Overdrev og slette (51%) (58%) Ferske enge (65%) (68%) Strandenge (56%) (56%) I alt Kilde: Skov- og Naturstyrelsens virksomhedsregnskab 1999 & Danske vandløb Vandløbsbredde 0-2,5 meter 2,5-8,0 meter > 8 meter Total Udstrækning, ca km km km km Kilde: Vandmiljøplanens overvågningsprogram Ferske vandområder - vandløb, kilder. Faglig rapport fra DMU. Danske søer (og vandhuller) Størrelse (ha) < 0,01 0,01-0,1 0, > 1000 Totalt Antal, ca Kilde: Danske søer og deres restaurering; Temarapport fra DMU, nr. 24/1999. Søer og vandhuller; Skov- og Naturstyelsen

14 Fredede områder i Danmark Omfatter aktuelt ca ha, svarende til 4,7% af landets areal. Heraf ejer Miljøministeriet ca ha (18%), der administreres af Skov- og Naturstyrelsen ha Kilder: : Skønnet : Danmarks Statistik Rødlistede dyr og planter i Danmark Arter i alt Rødlistede arter Svampe (29%) Laver (60%) Karplanter (21%) Insekter (i rødlisten) (26%) Ferskvandsfisk (39%) Padder 14 5 (36%) Krybdyr 7 2 (29%) Fugle (ynglende) (37%) Pattedyr (30%) I alt (30%) Kilde: Rødliste 1997; DMU og Skov- og Naturstyrelsen Fredede dyr og planter i Danmark Arter omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen. Arter i alt Fredede arter Fugle (ynglende) Padder Krybdyr 5 5 Ferskvandsfisk 38 1 Insekter ca Pattedyr 50 0 Andre dyr - 4 Dyr i alt - 36 Orkideer Andre karplanter ca Svampe og laver ca Planter i alt ca Totalt Kilde: Artfredningsbekendtgørelsen;

15 Internationale naturbeskyttelsesområder De internationale naturbeskyttelsesområder består af EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder. Områderne har et samlet areal på ha, fordelt med ha på land (31%) og ha på hav (69%). Der er et betydeligt overlap mellem de tre typer områder. Alle Ramsar-områderne er beliggende indenfor EF-fuglebeskyttelsesområderne. 94% af arealet med Fuglebeskyttelsesområder er også udpeget som Habitatområde. Internationale naturbeskyttelsesområder på Skov- og Naturstyrelsens arealer udgør ca ha, svarende til ca. 40% af styrelsens samlede areal. Habitatområder Der findes i alt 253 habitatområder med et samlet areal på ca ha, fordelt med ca ha i skove, ca ha marine områder og ca ha øvrige landområder. Fuglebeskyttelsesområder Der findes i alt 111 områder med et samlet areal på ca ha, fordelt med ca ha i skove, ca ha marine områder og ca ha øvrige landområder. 15

16 Vådområder (VMP II) Status september godkendt til forundersøgelser, gennemførelse eller gennemførte. VMP II vådområde-projekter Forundersøgelse Gennemførelse Gennemførte Hektar Antal Hektar Antal Hektar Antal Bornholms Amt Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt I alt Kilde: Intern opgørelse i Skov- og Naturstyrelsen. Naturforvaltningen Ressourceanvendelse (mio. kr.) fordelt til indsatsområder. Natur Skovrejsning Friluftsliv Kulturmiljø I alt Skov- og Naturstyrelsen Amter Kommuner Øvrige I alt 801 (50 %) 489 (31 %) 308 (19 %) Amters, kommuners og øvriges naturforvaltning er fordelt - som et skøn - med 2/3 til natur og 1/3 til friluftsliv. Kilde: Naturforvaltningen gennem 10 år ( ), Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsens virksomhedsregnskab 1999 og

17 Naturforvaltningsprojekter på Skov- og Naturstyrelsens arealer Naturforvaltningsprojekter ( ), ha Skovrejsning løv nål Skovrejsning I alt Gammel skov løv 639 nål 577 Gammel skov I alt Natur Sø og vandløb Vådområder Tørre naturtyper Natur I alt Publikum/friluftsliv mv. 330 Ager I alt Kategorien Ager : Midlertidig status. Arealerne i denne kategori vil senere overgå til en af de øvrige arealkategorier. Kilde: Naturforvaltningen gennem 10 år / ; Skov- og Naturstyrelsen Import, eksport samt overtrædelser af internationale regler om indførsel af truede arter CITES-tilladelser og certifikater EU certifikater Eksporttilladelser Importtilladelser Re-eksport tilladelser Totalt Politianmeldelser og konfiskerede enheder (Washingtonkonvention / CITES) Antal anmeldelser Antal enheder Kilde: Cites-databasen i Skov- og Naturstyrelsen. 17

18 Friluftsliv Friluftsaktiviteter i skove, på stranden og øvrige naturområder Skov- og Naturstyrelsen Danmark i alt Antal arrangementer Antal personer Uorganiserede aktiviteter (1998) 1 - ca. 35 mio. ca. 75 mio. Skove ca. 50 mio. 3 Strande ca. 30 mio. 3 Marker ca. 25 mio. 3 Organiserede aktiviteter (2000) 2 ca ca Uorganiserede aktiviteter dækker over alm. skovture, hundeluftning, jogging mv., som ikke kræver nogen form for tilladelse. 2 Organiserede aktiviteter dækker over arrangementer, som kræver tilladelse, f.eks. orienteringsløb og andre større arrangementer med mere end 40 deltagere. 3 Skove, strande og marker er de tre mest besøgte steder i landskabet. Hertil kommer besøg til søer, enge, moser mv. Lægges tallene sammen giver det mere end 75 mio. besøg om året. Det skyldes, at vi som regel besøger flere typer områder på samme tur. Kilde: Friluftsliv i landskabet 1999, Skov- og Naturstyrelsen og Skov og Landskab. Orienteringssport på Skov- og Naturstyrelsens arealer Skov- og Naturstyrelsens friluftsfaciliteter Status medio Heraf ca handicapvenlige faciliteter. Antal Vandreruter 307 Cykelruter 25 Rideruter 33 Afmærkede ruter i alt 365 Primitiv overnatning 171 Lejrpladser 113 Overnatning i alt 284 Bål- og grillpladser 253 Naturlegepladser 48 Hundeskove 95 Fugletårne 80 Naturudstillinger 33 Naturskoler 40 Økobaser 10 P-pladser 497 Faciliteter i alt Frit fiskeri 84 Betalingsfiskeri 21 Fiskesteder i alt 105 Antal faciliteter, i alt Kilde: Friluftskortet (www.skovognatur.dk) 18

19 Nøgletal for naturvejledning Skov- og Naturstyrelsen Danmark ialt Antal Antal Antal Antal Antal Antal skoler/ arrange- deltagere skoler/ arrange- deltagere personer menter personer menter Naturskoler (1999) Guidede ture og arrangementer (1999) Naturvejleder- 54 ca ca ca > ordningen (2000/2001) Skovens Dag (2002) - 25 ca ca Foldere (2002) i alt 228 turfoldere mv Kilder: Naturvejlederordningens årsrapport

20 Jagt- og vildtforvaltning Nøgletal for jagt- og vildtforvaltningen i Danmark Antal jægere ca Jagtprøve (pr. år) ca (ca. 80% består) Riffelprøve (pr. år) ca (ca. 75% består) Andel jægere, der nedlægger vildt ca. 2/3 Antal jagtbare vildtarter 45 Tilskud til vildtplantning ca. 4 mio. kr./år Kilde: Vildtinformation 02/2002. Natur- og vildtreservater Danmark har 100 reservater med et samlet areal over ha, hvor der gælder særlige jagtbegrænsninger. Hovedparten er marine reservater (ca ha). Resten er ferskvand (ca ha) og landområder (ca ha). Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside (www.skovognatur.dk) 20

21 Vildtudbyttestatistik Danmark i alt samt nedlagt vildt på Skov- og Naturstyrelsens arealer. 1998/ / /01 Kronvildt (594) (496) 1 Dåvildt (181) (320) 1 Sika (4) 1 Råvildt (2.826) (2.403) 1 Hjortevildt i alt (3.601) (3.223) 1 Hare (877) (648) 1 Kanin Ræv (448) (312) 1 Ilder Mink Husmår Agerhøne (70) 1 Fasan (766) (503) 1 Ringdue Tyrkerdue Gråand Andre svømmeænder Ederfugl Andre dykænder Gæs Andefugle i alt (2.231) (1.925) 1 Måger Blishøne Skovsneppe (1.441) (2.059) 1 Bekkasiner (98) 1 Krage Husskade Sum af andet vildt - (2.186) 1 (493) 1 Vildt uden jagttid (Reguleret efter reglerne om vildtskade) Fiskehejre Råge (1.349) 1 Skarv Stær I alt (11.550) (10.678) 1 1 Nedlagt vildt på Skov- og Naturstyrelsens arealer. Sumtal af udlejet jagtret og jagt forstået af statsskovdistrikterne. Kilde: Vildtinformationen 02/2002, Skov- og Naturstyrelsens jagtdatabase. 21

22 Kulturarv Bevaringsværdige fortidsminder og kulturhistoriske spor på Skov- og Naturstyrelsens arealer Skov- og Naturstyrelsen Gravhøje og røser Dysser og jættestuer 303 Skibssætninger, stenkredse 32 Voldsteder, ruiner 52 Forsvarsanlæg 79 Ødekirkegårde 2 Bautastene, runestene 11 Helleristninger 64 Kors, milesten, vildtbanesten m.fl. 175 Dæmninger, mølleanlæg, kanaler 89 Broer, stenkister, vejanlæg 48 Stenrækker, stenvolde, kreaturfolde 47 Helligkilder, brønde 26 Bopladser og underjordiske fortidsminder 14 Sagnsten, sagntræer 5 Krigergrave 92 Mindesmærker 13 Agerspor - højryggede agre og jernalderagre 130 Fangstgruber 4 Hulvejsspor 148 Saltkogerier på Læsø 627 Fredede og bevaringsværdige bygninger 161 I alt Kilde: Intern opgørelse fra Skov- og Naturstyrelsen. 22

23 Landbrug og bioteknologi Anvendelsen af landbrugsarealer (2001) I henholdsvis dansk landbrug og Skov- og Naturstyrelsen. Dansk landbrug (ha) Skov- og Naturstyrelsen (ha) Det dyrkede areal (incl. gartnerier o.l.) (100%) (100%) Konventionel drift (93,8%) (83%) Økologisk drift (6,2%) (17%) Græs i omdrift (med eller uden græsning) (9,2%) 915 (6%) Øvrige arealer i omdrift (85%) (17%) Græs uden for omdrift (med eller uden græsning) (5,7%) (62%) - eng, overdrev, strandeng o.l. Status for tilsagn til Miljøvenlige (2,9%) jordbrugsforanstaltninger Kilde: Landboforeninger (2001). Landøkonomisk Oversigt Natur og Landbrug - rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe vedrørende landbrug (2001). Skov- og Naturstyrelsens CSR- og lejemålsregister. Forsøgsudsætninger de seneste 10 år De udsatte arter er roer, raps og kartofler. Arealerne må betragtes som maksimumsangivelser, da der er en del godkendelser, hvor det ansøgte areal ikke udnyttes fuldt ud I alt Antal forsøgsudsætninger Forsøgsudsætninger (ha) 1,5 0,3 3,3 6,1 9,7 28,5 16,9 36,8 21,3 5, ,3 Kilde: Intern opgørelse i Skov- og Naturstyrelsen 23

24 Tilladelser til indesluttet anvendelse Indesluttet anvendelse er aktiviteter hvor organismer fremstilles, undersøges aller anvendes under forhold, der begrænser organismernes kontakt med omgivelserne Forskning Laboratorie skala Storskala Produktion Enzym præparater Pharmaseutiske produkter Forsøgsdyr Kilde: Intern opgørelse, Skov- og Naturstyrelsen. EU-godkendelser til markedsføring af gensplejsede organismer Status ultimo Mikroorganismer Vacciner Planter I alt EU-godkendelser Dansk holdning (ja/nej/undladt) - / 1 / - 1 / 2 / - 6 / 7 / 1 7 / 10 / 1 Kilde: Intern opgørelse, Skov- og Naturstyrelsen. 24

25 Råstofindvinding Råstofindvinding på havet mio. m 3 mio. m 3 mio. m 3 Sand 0,66 0,62 0,63 Grus 0,21 0,33 0,36 Ral / sten 1,51 1,16 1,15 Fyldsand 3,97 9,93 3,25 Andet 2,13 0,83 4,59 I alt 8,47 12,87 5,40 Kilde: Skov- og Naturstyrelsen: Råstofproduktion i Danmark, Havområde 1997, 1999 og Råstofindvinding på land mio. m 3 mio. m 3 mio. m 3 Sand, grus, sten mv. 25,20 28,69 26,68 Granit 0,22 0,18 0,17 Ler mv. 1,17 1,18 0,89 Moler 0,25 0,20 0,23 Kridt og kalk 3,92 3,34 3,48 Sphagnum 0,43 0,25 0,29 Andet 0,26 1,15 1,25 I alt 31,45 34,99 33,05 Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik, Råstofindvinding i Danmark i

26 Skov- og Naturstyrelsens økonomi og personale Driftsudgifter og -indtægter i hovedtal (mio. kr.) 2001 (Regnskab) 2003 (Budget) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Løn (funktionærer) 224,3-207,7 - Fællesudgifter 57,5-88,8 - Arealdrift - herunder den erhvervsmæssige 141,1 192,1 106,5 166,6 skovdrift, planteskole- og landbrugsdrift 1 Naturbeskyttelse - herunder naturpleje 1 23,6 9,1 26,0 9,0 Friluftsliv - herunder publikumsfaciliteter, 55,4 13,8 44,7 12,7 dyrehaver og naturvejledning 1 Bygninger - vedligeholdelse, lejemål m.v. 1 31,5 23,1 23,3 24,1 Forskning, udvikling o.lign. projekter 25,5-28,2 - Naturovervågning 8,8-1,4 - Information 3,5-2,0 - Stormfald og vandlagre 39,4 10,5 29,7 40,4 Øvrige 138,1 103,3 115,0 75,4 IT-drift for andre institutioner i Miljøministeriet 45,8 45,8 26,8 26,8 Drift af Danida s Forest Seed Centre 11,6 11,3 12,4 12,3 Bidrag, tilskud m.v. til organisationer og private 18,9-16,2 - Erstatninger 27,2-21,3 - Jagt- og vildtforvaltning 19,6 88,1 18,7 86,7 I alt 871,8 497,1 768,7 454,0 Personale (ÅV) Udgifter indeholder lønudgifter til skovarbejdere. 2 Årsværkstal er LIF-årsværk incl. fællesministeriel IT-funktion. Kilde: Finanslovsforslag for Anlægsudgifter og -indtægter i hovedtal (mio. kr.) 2001 (Regnskab) 2003 (Budget) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Byggeri og anlægsproduktion 13,0 10,9 Erhvervelse af anlæg m.v. 0,3 1,0 Salg af ejendomme 6,7 34,0 Kilde: Finanslovsforslag for

27 Naturforvaltning - udgifter og indtægter i hovedtal (drift og anlæg) (mio. kr.) 2001 (Regnskab) 2003 (Budget) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Løn 9,6-2,5 - Vare og tjenesteydelser 30,7-18,0 - Byggeri og anlæg 1 37,5-6,1 - Erhvervelse og afhændelse af anlæg m.v. 29,7 22,5 33,9 1,0 Jagt- og vildtforvaltning - 16,4-16,5 Øvrige 14,0 4,8 8,0 - I alt 121,5 43,7 68,5 17,5 1 Udgifterne i tabellen for 2001 er inklusiv Skjern Å projektet. Kilde: Finanslovsforslag for Tilskudsordninger administreret af Skov- og Naturstyrelsen (mio. kr.) 2001 (afgivne tilskud) 2003 (årets bevilling) Støtte til de små ø-samfund 6,5 6,5 Vandmiljøplan II - genopretning af vådområder 28,8 28,4 Vandløbsforbedringer - nedbringelse af 7,3 1,0 okkerforurening samt vandløbsrestaurering Konsulentvirksomhed i skovbruget 8,6 6,5 Produktudvikling af skovbrugsprodukter 10,7 9,3 Tilskud til private skovejere iht. skovloven 151,4 105,0 Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald 291,0 1,3 Kilde: Virksomhedsregnskab 2001 og Finanslovsforslag for

28

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Naturindhold og biodiversitet i skove

Naturindhold og biodiversitet i skove Det Grønne Råd i Aalborg Kommune Temamøde om skov 26.06.2014 Skov i Aalborg Kommune drift benyttelse, beskyttelse Naturindhold og biodiversitet i skove Peter Friis Møller Skov- og Naturrådgivning Naturen

Læs mere

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer Øst Nr. 5 Februar 2007 De nye kommuner Skovrejsningsordningen 2007 Natura 2000 Grønne driftsplaner - også et godt udgangspunkt for eventuel certificering af skovdriften Stormskadeforsikring Biotopplaner

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

VILDTSKADER. og regulering af vildt

VILDTSKADER. og regulering af vildt VILDTSKADER og regulering af vildt Her har et krondyr skrællet barken af en rødgran. Men uden for jagttiden efterår og vinter må hjortevildt kun reguleres i almindelige skove med særlig tilladelse fra

Læs mere

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab Regnskabsoversigt for privatskovbruget 25 Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening Underskuddet fra driften af de private skove var i 25 på 3 kr/ha eksklusiv andre indtægter, rentebetaling

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Salgsprospekt. Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn

Salgsprospekt. Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn Salgsprospekt For Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn Areal: 48,6 ha. Kontantpris: 5.900.000 kr. Præsentation Introduktion Vejlegård Skov er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på

Læs mere

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser

Rammer for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning Friluftsliv og oplevelser Dette papir fastlægger rammerne for Friluftsrådets arbejde med vildtforvaltning. Papiret udgør rammerne for Friluftsrådets arbejde i Vildtforvaltningsrådet og med andre vildtforvaltningsmæssige spørgsmål.

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY

Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Revision af driftsplan for Naturstyrelsen THY Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Afvejning af ofte modsatrettede rammer og målsætninger

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

1 Formål. 2 Aftalens omfang

1 Formål. 2 Aftalens omfang Aftale mellem HOFOR Vand København A/S, Miljøministeriet v/naturstyrelsen, og Frederikssund Kommune om et skovrejsningsprojekt ved Hørup Kildeplads: Hørup Skov 1 Formål Formålet med denne aftale er at

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Nye skov- og landskabsingeniører

Nye skov- og landskabsingeniører Nye skov- og landskabsingeniører Fra Skovskolen i Nødebo er der i år dimitteret 35 nye skov- og landskabsingeniører, som præsenteres herunder. Hvis du fatter interesse for en af dimittendernes hovedopgaver,

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Regler for offentlighedens adgang til naturen

Regler for offentlighedens adgang til naturen Færdsel og ophold fra kl. 6 til solnedgang Færdsel og ophold om natten Må man færdes uden for veje og stier Må man cykle Afstand til beboelse ved ophold Er ridning tilladt Barnevogne, el-kørestole, handicapknallerter,

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier

Øst. Grøn driftsplan. Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier Øst August 2007 Indhold Tilskud til grøn driftsplan og skovdrift Grøn driftsplan Tilskud til foryngelse Tilskud til særlig drift Skovdyrkernes grønne driftsplaner i praksis Tilskud til grøn driftsplan

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Miljøindsatsen - før, under og efter Auken

Miljøindsatsen - før, under og efter Auken Miljøindsatsen - før, under og efter Auken Oktober 25 Karl Vogt-Nielsen Det var fra starten regeringens mening, at vi skulle have styr på Aukens overforbrug på miljøområdet. Derfor er det fornuftigt, at

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

SEKTORPLAN. for naturforvaltning

SEKTORPLAN. for naturforvaltning SEKTORPLAN for naturforvaltning 1 KØBENHAVNS AMT Stationsparken 27 2600 Glostrup Tlf: 4322 2222 www.kbhamt.dk Foto: Københavns Amt Forside: Hjortholm Voldsted og Furesøen ved Frederiksdal ISBN: 87-7951-019-1

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN 1 Indhold Forord 3 INDLEDENDE OPLYSNINGER 4 Skov- og Naturstyrelsen 4 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 Grønt regnskab

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder.

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder. BILAG 1: Aftale om samarbejde mellem Næstved Kommune og Miljøministeriet om etablering af 3 skov- og naturområder omkring Næstved, kaldet Vridsløse og Even Statsskove samt Rønnebæk Fælled 1. Aftalens omfang

Læs mere

SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Foto: Henning Larsen Hvorfor en skovpolitik? Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov fordelt på 16 områder (se bagside). Skovene har stor økonomisk såvel som rekreativ

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

4 Enhedens udvikling - planens konsekvenser...1. 4 Enhedens udvikling - planens konsekvenser

4 Enhedens udvikling - planens konsekvenser...1. 4 Enhedens udvikling - planens konsekvenser 4 Enhedens udvikling - planens konsekvenser...1 4.1 Arealfordeling...2 4.2 Hugst og forråd...2 4.3 Naturområdernes udvikling...3 4.4 Publikumsfaciliteter...4 4.5 Landskabet plan og konsekvens...fejl! Bogmærke

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Salgsprospekt For Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Areal: 26,8 ha. Kontantpris: 2.700.000 kr. Præsentation Introduktion Rabeshøj Plantage en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 26,8

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

KAPITEL II BIODIVERSITET

KAPITEL II BIODIVERSITET KAPITEL II BIODIVERSITET II.1. Indledning Biodiversitet: arter, gener og økosystemer Høj biodiversitet fordrer god natur Livet på jorden Biodiversitet er dannet af ordene bio, som betyder liv, og diversitet,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter

Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Afdeling 1. September 2006 Søren W. Pedersen Naturnær skovdrift i praksis Strategi for efter- og videreuddannelsesmateriale og aktiviteter Udarbejdet af Anders Busse Nielsen og J. Bo Larsen Omlægningen

Læs mere

Vildtinformation. Indberetninger efterlyses side 5. Ny jagtetiske regler for kronvildt. Man skyder da ikke rovfugle. Mink og Nilgæs er fredløse

Vildtinformation. Indberetninger efterlyses side 5. Ny jagtetiske regler for kronvildt. Man skyder da ikke rovfugle. Mink og Nilgæs er fredløse Vildtinformation 05 Ny jagtetiske regler for kronvildt side 6 Man skyder da ikke rovfugle side 8 Mink og Nilgæs er fredløse side 11 Skjern Enge et eldorado side 11 1 Vildtinformation 2005 Indberetninger

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Udbudsannonce. Udleje af jagten Bækkelund Plantage. Beskrivelse af lejemålet

Udbudsannonce. Udleje af jagten Bækkelund Plantage. Beskrivelse af lejemålet Udbudsannonce Udleje af jagten Bækkelund Plantage Beskrivelse af lejemålet De ca. 165 ha består af åben granskov, landbrugsarealer, hedearealer samt egeskov. Arealet ligger nord for Herningvej vest for

Læs mere

Strategi for bæredygtig skovdrift

Strategi for bæredygtig skovdrift Strategi for bæredygtig skovdrift Strategi for bæredygtig skovdrift Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 1994 Redaktion: Fotos: Lay-out: Sats: Tryk: Skov- og Naturstyrelsen, Skovpolitisk kontor Bert

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte. Tågerup Hildeskovgård. Campingplads. Maglemose. Hellede Skov.

Basisanalyse for Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte. Tågerup Hildeskovgård. Campingplads. Maglemose. Hellede Skov. Basisanalyse for Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte Storstrøms Amt 2006 Rødehøj Bonderød Enghavehuse Smerupgård Fodgård Værløse Pilevængegård Tågerup Hildeskovgård Spjellerupgård Spjellerup

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Eftersøgningssæsonen 13/14 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Trafikeftersøgninger 2013 5.449 trafikeftersøgninger ny rekord. 7% stigning fra 2012 Trafikeftersøgninger Udviklingen 6000 5000 4000 3000

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Det videre forløb Jø J r ø ge g n e O l O e l s e e s n e

Det videre forløb Jø J r ø ge g n e O l O e l s e e s n e Det videre forløb Jørgen Olesen Forventet tidsplan December 2010: Energiregnskaber med nøgletal og grafer afleveres til kommunerne Afleveringsdato vil afhænge af eksterne dataleverandører samt af jer Januar-

Læs mere

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due 19b-lovgivningen 19b: Aktiviteter nævnt på bilag 2 i NBL i Natura 2000 skal anmeldes Kommunen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 randboel@sns.dk www.skovognatur.dk/randboel Trekantsområdet

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Drømmeboliger til hasselmus, birkemus og flagermus En række danske dyrearter er beskyttet efter EU habitatdirektivet. Det betyder, at arternes yngle

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0

Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0 Miljøudvalget 2013-14 (Omtryk - 21-05-2014 - Ændret titel og fremsendelsesskrivelse) MIU Alm.del Bilag 351 Offentligt en ere brug et Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0 27. juni 2012 INDSÆT FOOTER: >VIS

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Habitatområde H92 Fuglebeskyttelsesområde F76

Læs mere

1) Naturbeskyttelse.dk v/peter Størup, Århus

1) Naturbeskyttelse.dk v/peter Størup, Århus NOTAT Arealdrift, friluftsliv og partnerskaber J.nr. NST-219-00050 Ref. mokro Den 21. august 2015 Naturstyrelsens stormfaldsplaner efter stormene i 2013: Høringsnotat Naturstyrelsen har med en fælles politik

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Tid: Oldtid og Vikingetid NOTAT FASE I OVERIGT OVER KORTKLÆGNINGSEMNER. Landskabstyper Tema Emner Mulige kulturmiljøer 9.

Tid: Oldtid og Vikingetid NOTAT FASE I OVERIGT OVER KORTKLÆGNINGSEMNER. Landskabstyper Tema Emner Mulige kulturmiljøer 9. NOTAT 9. NOVEMBER 2005 FASE I OVERIGT OVER KORTKLÆGNINGSEMNER Forundersøgelsen består af to rapporter: o Dels en arbejdsrapport Karakteristik af hovedtræk, der belyser Møns natur, landskab, kulturhistorie

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere