Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler."

Transkript

1 HANSENBERG ønsker at skabe et positivt image omring Skolepraktikordningen i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Hvad mener I, vi som skole kan iværksætte for at vi kan komme i mål med denne opgave? -Fokusere på de positive historier om, hvordan skp har hjulpet elever i ordinær uddannelsesaftale -Synliggørelse af statistik antallet af lærlinge der reelt færdiggør deres uddannelse i skp. -EMMA vurderingen skal der arbejdes mere kvalitativt med. Elevernes ressourceprofil. Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler. Eleverne skal være klædt på til at komme ud i en virksomhed herunder: At eleverne har kendskab til hvordan man begår sig på en dansk arbejdsplads At deres faglige kompetencer er høje og at de fx kan tilbyde svejsning At eleverne laver forudgående aftaler med virksomheden inden de går ud og søger en praktikplads/læreplads. Ved at gennemføre virksomhedsforlagt undervisning så eleverne oplever arbejdskulturen i de enkelte virksomheder. SKP har fået et dårligt image mange er tilfredse når de får en SKP-elev, men mange ved ikke hvad det er. Lige nu er det ikke svært at få SKP-eleverne afsat til en mester. Tilskud til SKP-elever er med til at gøre det attraktivt at tage en SKP-elev. Tilskuddet er kun til at hjælpe elever der mister deres læreplads pga. økonomi. Hvordan kan virksomhederne bidrage, for at vi kan komme i mål med opgaven? Praktikken bør foregå i en anlægs- og i en servicevirksomhed, dette vil give eleven en alround uddannelse. Vi kan måske nedtone skolepraktikordningen hvis virksomhederne bliver trygge ved indgå kortaftaler og kombinationsaftaler. Ved at skolen er underleverandør af enkeltkomponenter til de enkelte virksomheder. Der er mangel på realistiske opgaver til eleverne. Eleverne skal væk fra skolemiljøet og ud i værkstedsmiljøet. 1

2 Det er vores erfaring, at skolepraktikeleverne ikke har de nødvendige kompetencer til at kunne gøre sig så interessante, at virksomhederne vil underskrive en kontrakt med dem. I den sammenhæng vil vi gerne have jeres bud på: Hvilke tiltag mener I der skal iværksættes for at skole-praktik eleverne kan blive attraktive og interessante for virksomhederne og dermed kan sælge sig selv. -Møde om morgenen og mødestabilitet. -Sælge sig selv vise initiativ og selviværksættende -Indgå i teamsamarbejde kunne skabe sociale relationer til kolleger, mærke og finde sin plads, indgå i fællesskabet. -Personlig fremtræden ren og pæn, -Venlig og høflig Fremme i skoene vise han virkelige gerne vil have den praktikplads. -Mobil telefonen skal være slukket også når de er i skp. -Eleverne skal være på niveau fagligt som lærlinge i uddannelsesaftale der skal udfyldes praktikerklæringer! Eleverne skal altid ringe ud og aftale tid i virksomhederne Har eleverne opnået yderligere kompetencer evt. et svejsecertifikat, vil det alt andet lige være nemmere for eleven at sælge sig selv. Eventuelt også kurser indenfor varmepumper og jordvarme. Disse tiltag kan være med til at højne standarden i uddannelsen generelt. Eleverne skal lære at sælge sig selv samt være bekendt med tilskudsreglerne. Eleverne skal lave opfølgning på deres praktikpladssøgning samt være vedholdende. Eleverne skal føre logbog / portefolie med tekst billeder og tegninger over der arbejdsprojekter, som de kan fremvise til virksomhederne Generelt er virksomhederne ikke glade for skp-ordningen. Skolen skal have meget mere fokus på elevernes viden (faglig som almen) og deres personlige fremtoning. Skolen skal give lektier for, og generelt medvirke til at eleverne opnår bedre almene- og sprogkundskaber Eleverne skal vise større initiativ og interesse Give eleverne mere teori mens de er i skp. evt. lade dem følge dele hf de endnu ikke er berettiget til. Det må ikke være økonomien der afgør om en elev er attraktiv. Deres portefølje er måske for meget, men en logbog eller en form for CV som følger eleven. Fokus på deres evne til selv at være nysgerrige og opsøgende. De skal holde øje med tingene læse butikkens arbejdsrytme. Service i forhold til kunderne og samarbejde og assistance i forhold til de øvrige ansatte. Dilemma mellem at gøre SKP attraktivt og så ikke få for mange fordi det er attraktivt, fordi eleverne hellere vil være SKP elev end komme i lære i en salon. Det er hårdt at være SKP elev når man kommer rundt mange forskellige steder. 2

3 Hvilke kompetencer mangler skolepraktikeleverne for at de kan forbedre deres chance for at få en praktikplads? Her tænker vi kompetencer i bred forstand faglige, personlige og sociale -De faglige basale færdigheder skal være på plads -De skal kunne sætte gibsvægge op, sætte vinduer/døre i, sætte loft op, gulvlægning Skolen skal styrke elevernes personlige kompetencer i forhold til det at begå sig på en arbejdsplads. Faglige kompetencer: Eleverne skal på svejsekursus i 3 4 uger A certifikat Fjernvarmecetifikat Kunne arbejde med jordvarme og andre former for alternativ energi Personlige kompetencer: -Elevens personlige fremtræden skal matche virksomhedens image fx udseende (tatoveringer, ringe i næse, ører) -Elevens sprog og evner til at kunne samarbejde med de øvrige i virksomheden. -Vigtigt at virksomhedens svende ønsker at have eleven med ud på arbejdspladsen. -At eleven møder til tiden og tager ansvar Der tænkes primært på de sociale kompetencer hvor eleverne skal bedre til takt og tone på en arbejdsplads samt værktøjer til telefonisk og personlig opfølgning ved virksomhederne Mere praktisk erfaring Vigtigt at få afklaret hvad SKP-eleverne allerede kan. Det grundlæggende skal være på plads og det har mester behov for at sikre sig inden eleven går i gang. Vigtigt at de har et klart billede af sig selv. Hvordan får vi gjort tydeligt hvad vi mener afstemme forventninger / niveauer. Kalder eleven ind til træningsaften i salonen. Skal anses som en del af ansøgningen. En form for CV med ud fra skolen. Vigtigt: Lære eleven at aflæse kulturen i salonen. Hvilken profil har salonen? Kan skolen lære eleven dette? Nogle saloner har set nødvendigheden af at beskrive deres salon guidelines til does og don ts. Det kan være en god idé som supplement. Tjeklister Opmærksomhed på skrevne og uskrevne spilleregler! Invitere ind på skolen og se de modeller som eleven har klippet. Få syn for sagen inden man tager dem ind. 3

4 Hvad kan skolen bidrage med, således at virksomhederne kan give eleverne en konstruktiv og ærlig feedback efter en praktikperiode? Skp instruktøren holder møde med lærling og virksomhed om hvad der er gået godt og hvad der skal arbejdes videre med. Her skal logbogen bruges og udfyldes løbende. Skrive pixi bog om skp tømrer /bred på skp. Evt. brev til mestre om vfu elev på større projekter. Praktikpladskonsulenten skal ud i virksomheden og evaluere skolepraktikforløbet. Vi skal ikke sende flere skemaer etc. ud i virksomheden. Evalueringen skal foregå i et tæt samarbejde mellem virksomhed elev - skole. Skolepraktikinstruktøren/ virksomhedskonsulenten aftaler i god tid hvor og hvornår evalueringsmødet finder sted Skolen udarbejder et feedback skema som danner udgangspunkt for virksomhedens feedback til eleven efter endt praktikperiode. Personlig opfølgning af en skolerepræsentant på virksomheden efter en praktikperiode sammen med eleven og en virksomhedsrepræsentant for at tale om praktiktiden hvad var positivt og hvilke områder for forbedringer er der. Uddannelsesplan skal laves. Virksomhederne skal involveres og give tilbagemelding. Eleven skal kende konsekvensen af ikke at opfylde uddannelsesplanen og virksomhedens eventuelt negative tilbagemelding (EMMA). Der skal laves uddannelsesplan sammen med virksomheden for praktikperioden (f.eks. 3 mdr.). Det er godt med skema MEN den personlige kontakt pr. telefon er væsentlig bedre. Det er lettere at planlægge en god feedback, hvis man har en aftale om et telefonmøde eller et kort møde i salonen. Aftales individuelt fra person til person / fra gang til gang. Tilbagemeldingerne bruges i skolen til at forbedre eleven til en ny praktik. En af forudsætningerne for at skolepraktikeleverne er motiverede når de er i lære på HANSENBERG er, at de kan få mulighed for at arbejde med fagrelevante opgaver. Hvilke autentiske projekter og opgaver mener I vi kan byde ind på, således at eleverne får udbygget deres kompetencer. Arbejde der ellers ville have været lavet som frivilligt arbejde er okay. Forslag: -Købe et gammelt hus/bygning som eleverne kan renovere -Arbejdsgiverne henvender sig om at de kan bruge 2 elever til opsætning af fx gips i 4 uger. Skp finder egnede elever og fagligt klargøre dem fagligt til at kunne arbejde med gips. Som tidligere omtalt er det en god forudsætning at eleven erhverver sig ekstra kompetencer indenfor svejsning, varmepumper m.m. som foregår mens eleven er i skolepraktik på skolen. Udover ovennævnte er det svært at nævne nye projekter som eleverne kan arbejde med på skolen. Delprojekter til produktionen, der kan lægges på lager, således at man er mere eller mindre uafhængig af leveringssikkerheden fra SKP eleverne. Der er for få lifte til eleverne på HB. Lave en kontrakt med en virksomhed om rep. af bil. Rep. kan foregå på HB el. virksomhed. Hvordan laver vi et autentisk miljø på skolen? Det er ikke realistisk at lave et autentisk miljø uden det bliver konkurrenceforvridende eleverne skal ud i praktik så meget som muligt. Rollespil. Øve sig på hinanden. 4

5 Hvordan kan HANSENBERG i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og virksomhederne får vi skabt fokus på skolepraktikordningen i erhvervslivet? Et fokus som skal være med til at danne et solidt netværk dels for skolepraktikeleverne men også for skolen. Fokusgruppedeltagerne opfordrer skolen til at gøre et ekstra arbejde for at gå skabt uddannelsesaftaler til skolepraktikeleverne evt. korttidsaftaler. Det lokale uddannelsesudvalg for VVS bliver orienteret om fokusgruppemødet. Virksomhedsrepræsentan terne på fokusgruppemødet orienterer deres netværk i organisationen om skolepraktikordningen. Der er stor forståelse for at de 6 skolepraktikelever skal ud i virksomheder Netværksmøder med relevante virksomheder hvor LUU inviterer. Virksomheds arrangementer ved afslutningerne på hovedforløbene samt grundforløbene hvor PPK har en stand med nyt om SKPerne, tilskudsordninger og lignende. Synlig vægplads med indgåede SKP aftaler og praktikaftaler hvem har fået aftale hvor. Vi skal fejre vore succeser. Skolen skal være konsekvent overfor EMMA. Fagforeningen skal være indforståede med de aftaler/kontrakter der laves med virksomhederne. Det betyder også at de er indforståede med at elever bortvises fra skp. Nogle elever med dårlige erfaringer f.eks. pga. at de har mistet deres læreplads har måske brug for at have skolen med ud, når de skal videre med deres praktikpladssøgning. Det kan påvirke elevens selvværd og hendes mulighed for at sælge sig selv. Skolen skal have opmærksomhed på at matche praktikplads og elev. Kemi. Virker godt i dag. Mester kommer ind og ser hvilke elever der er aktuelle på skolen besøg på skolen for at møde eleverne / workshops / interviews med flere. 5

6 I uddannelsesbekendtgørelserne og de tilhørende vejledninger er der beskrevet praktikmål for de enkelte praktikperioder. Hvordan mener I skolepraktikken kan få sat større fokus på arbejdet med praktikmålene, når eleverne er ude i virksomhederne? Der følges op på praktikmålene, når eleven kommer tilbage til skolen efter en virksomhedspraktik. Her sættes der fokus på hvilke kompetencer eleverne har opnået i den pågældende praktikperiode. Er der praktikmål som eleven ikke har opnået i den pågældende periode, må skolen sørge for at disse mål bliver opfyldt. Praktikmålene skal være aftalt inden eleven starte i virksomheden således at de er bekendte for virksomheden og eleven. Vi skal bruge Elevplan med uddannelsesplan og praktikmål. Lave aftale med virksomhederne om hvilke praktikmål der skal arbejdes med i praktiktiden, og virksomhederne skal give tilbagemelding på om målene er nået. Der kan bruges mere tid på at få elever i praktik. Evt. en ansat der kun tager sig af skp. på hele skolen. (Esbjerg model). Det er godt at der er et mål med at være i praktik. At eleven har gjort sig nogle tanker om hvad hun vil have ud af praktikken at eleven ikke bare er passiv, men selv tager ansvar for sin praktik og sin læring. Mester skal hjælpe med at afpasse målene for praktikken, så de er realistiske og så det kan nås. Vigtigt at udnytte muligheden for at lære at være i salonen. Andre emner der ikke er sat fokus på Mere teori Kontrakt med eleverne om hvad de skal nå. Overholdes kontrakten, er det en gulerod ift. at komme i praktik. Kontrakt med virksomhederne. Forventningsafstemning forud for praktikken. En for-samtale er meget vigtig. Give informationer, men ikke dømme eleven på forhånd. service er vigtigere og at de tør byde ind og tage fat - udvise lærevillighed det faglige skal de nok få lært. Vigtigt at SKP eleven har én af læne sig op ad i salonen. Fra dag 1 vil det være gavnligt hvis eleverne har en liste over hvad man må og ikke må som ny skp. elev. 6

7 7

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: EUC Syd Institutionsnummer: 537401 Journalnr.: 089.82K.391 www.eucsyd.dk/om EUC Syd/Åbenhed og kvalitet 1 1. Opnåede

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Forstærket mentorindsats i overgang mellem grundforløb og hovedforløb skaber flere praktikpladser

Forstærket mentorindsats i overgang mellem grundforløb og hovedforløb skaber flere praktikpladser Forstærket mentorindsats i overgang mellem grundforløb og hovedforløb skaber flere praktikpladser Uddannelsespuljen Indhold Projektet, Praktikplads til alle, udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale og

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER KVINDER FOR FREMTIDEN FOR FREMTIDEN FORLØBSBESKRIVELSE KVINDER FOR FREMTIDEN Forløbsbeskrivelse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie MED.MERE NYT FRA SELANDIA - ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER NOVEMBER 2013 TEMA PRAKTIKPLADSER Har du praktikelever? Læs om, hvordan du spotter de gode praktikanter og hvilke fordele og muligheder, der er ved

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere