1. Du skal nu lave en redegørelse, hvori du begrundet - tager stilling til konflikten mellem Hans Hansen og formiddagsavisen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Du skal nu lave en redegørelse, hvori du begrundet - tager stilling til konflikten mellem Hans Hansen og formiddagsavisen."

Transkript

1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI : VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Hans Hansen var lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Han var meget interesseret i at fotografere. I foråret 2006 opholdt han sig en periode på Samsø, og her lykkedes det ham bl.a. at tage et super godt fotografi af tre døde grise, der var smidt ud i en stor affaldscontainer, der stod ved en kæmpestor grisefarm. Billedet inddrog han i sin undervisning, hvor det illustrerede den industrialisering og det ressourcespild, der kendetegnede landbruget i moderne tid. Hans Hansen syntes vældig godt om billedet og dets budskab, så han uploadede dette på sin computer og lagde det på sin hjemmeside. En journalist, der var ansat på en formiddagsavis, fik øje på billedet i forbindelse med sin research på nettet, og billedet blev bragt på forsiden af avisen til illustration af et tema om landbruget. Under billedet stod der, at det var en af bladets egne fotografer, der havde taget billedet. En af Hans Hansens studerende gjorde ham opmærksom på, at han havde set billedet i avisen. Hans Hansen kontaktede straks chefredaktøren, der imidlertid afviste ethvert krav fra Hans Hansen i anledning af optrykket af billedet. 1. Du skal nu lave en redegørelse, hvori du begrundet - tager stilling til konflikten mellem Hans Hansen og formiddagsavisen. Aarhus Universitet havde jubilæum, og i den anledning udgav man et jubilæumsskrift med en masse gode historier om universitet, dets institutter, ansatte mv. Jubilæumsskriftet var rigt illustreret, og bl.a. var Hans Hansens berømte grisebillede optrykt i forbindelse med omtalen af Institut for Statskundskab. Hans Hansen var ikke på 1

2 nogen måde blevet involveret i dette optryk, og selvom hans navn var angivet i forbindelse med billedet, reagerede han og kontaktede sin fagforening og bad dem om en udtalelse om hvorvidt dette optryk var lovligt og - hvis ikke det var tilfældet hvilke sanktionsmuligheder, han i så fald havde overfor universitetet. 2. Du skal nu som sagsbehandler i Hans Hansens fagforening udarbejde en udtalelse i sagen, hvor du begrundet redegør for sagens udfald og for Hans Hansens eventuelle sanktionsmuligheder. Hans Hansen havde siden 1995 udgivet en lærebog med tilhørende opgavebog. Bøgerne var populære og blev løbende revideret og udgivet i nye oplag. I begge bøger indgik en fiktiv bank, Økonomibanken, som gang på gang optrådte meget uhensigtsmæssigt, og som derfor gav anledning til en lang række fiktive sager, der var vældigt illustrative for de emner, bøgerne behandlede. I 2002 åbnede den første filial af den svenske Økonomi-banken i Danmark, og i årene der fulgte kom flere filialer af banken til. I foråret 2006 blev Hans Hansen kontaktet af Økonomi-bankens advokat, der bad ham om straks at ophøre med at benytte navnet Økonomibanken i sine bøger. Hans Hansen, der var ved at være træt af alle de konflikter, han mere eller mindre uforskyldt var blevet involveret i, afviste ethvert krav i denne anledning. 3. Hvilke argumenter kan anføres for og imod advokatens krav til Hans Hansen, og hvorledes bør denne konflikt løses? Hans Hansen havde en søster, Mette Madsen, der var havearkitekt og ansat i firmaet Skønne Haver A/S. Mette havde længe overvejet at blive selvstændig, og i slutningen af 2005 sagde hun sin stilling op for ved årsskiftet 2005/2006 at starte eget havearkitektfirma. Hun etablerede med det samme en hjemmeside med en præsentation af sit nye firma. På hjemmesiden var bl.a. et fotografi af en have, hun engang havde tegnet, mens hun var ansat i Skønne Haver A/S. Fotografiet, som Mette i sin tid havde taget, blev sammen med en række skitser og tegninger af den samme have alt sammen 2

3 lavet af Mette lagt ud på hjemmesiden for at vise, hvad Mette kunne tilbyde i sit ny firma. Da direktøren i Skønne Haver A/S blev opmærksom på Mettes nyetablerede hjemmeside, bad han virksomhedens advokat om at skrive et brev til Mette med besked om straks at fjerne fotografi, skitser og tegninger fra hjemmesiden, idet han var af den opfattelse, at alt dette materiale tilhørte virksomheden. Mette protesterede, og konflikten endte i retten. 4. Hvorledes bør sagen afgøres? Mette havde under sin ansættelse i Skønne Haver A/S været primus motor i forbindelse med udviklingen af en helt speciel grusblanding. Blandingen havde vist sig at være særdeles velegnet til gangstier og lignende, idet den udover at have en meget smuk farve, ved normal brug gav et meget stabilt og plant underlag. Gruset var, i modsætning til allerede eksisterende grusblandinger, bl.a. karakteriseret ved, at det hurtigt blev meget fast, og derfor ikke spredte sig til omkringliggende bede, græsplæner mv. Såvel grusets nærmere indhold som det helt unikke blandingsforhold af sten og bindingsmidler mv. havde man valgt at hemmeligholde, således at alene ledelsen og Mette var bekendt hermed. I årene efter udviklingen af denne grusblanding, havde man oparbejdet en solid forretning med produktion og salg af grusblandingen til især større offentlige parkanlæg i ind- og udland. Da Mette var kommet godt i gang med sit nye firma, henvendte hun sig til ledelsen i Skønne Haver A/S, fordi hun gerne selv ville producere grusblandingen til brug for de haveanlæg, hun fremover måtte blive involveret i. På grund af den verserende sag om fotografierne mv. på Mettes hjemmeside afslog ledelsen pure at lade Mette starte denne produktion, og de henviste hende til at hun måtte indkøbe gruset direkte hos Skønne Haver A/S eller hos en af selskabets autoriserede forhandlere. Mette var alt andet end tilfreds med dette svar, idet hun hvad rigtigt var betragtede sig selv som hovedpersonen bag såvel idé som udvikling af grusblandingen. Hun syntes derfor ikke, det var rimeligt, at hun skulle betale den høje pris, selskabet som følge af den vellykkede hemmeligholdelse kunne opretholde for gruset. Mette valgte derfor at trodse 3

4 sin tidligere arbejdsgiver og satte straks en mindre grusproduktion i gang på basis af den opskrift, hun havde med sig fra virksomheden. Da Skønne Haver A/S hørte om Mettes træk i denne sag, bad ledelsen virksomhedens advokat om straks at udtage stævning mod Mette med påstand om forbud og erstatning i anledning af det passerede. 5. Lav en begrundet redegørelse for udfaldet af denne konflikt. 6. Lav endvidere en redegørelse til Skønne Haver A/S om de mulige alternativer, der findes, til den hemmeligholdelse af opskriften på grusblandingen, som virksomheden har forladt sig på. Du skal særligt redegøre for fordele og ulemper ved de forskellige beskyttelsesformer. Midt i alle retssagerne trængte Mette til lidt adspredelse, og en dag tog hun en tur ind til byen. Efter et par timers intensiv shopping lykkedes det Mette at finde et par super smarte briller i byens førende brilleforretning, Brillegalleriet. Her fandtes alt det sidste nye både i brillemodeller og med hensyn til teknisk udstyr. Når man skulle vælge brillemodel, kunne man blive fotograferet, hvorefter billedet blev lagt på en computer. Ved brug af et helt nyt program kunne man manipulere med billedet: Ændre på frisure, brilleform og brillefarve mv., indtil man havde fundet lige præcis den model, der var mest klædelig. Mette blev fotograferet og brugte sammen med Brillegalleriets indehaver Claus Clausen lang tid på at lege med dette fantastiske program. Hun endte med at finde lige præcis det helt rigtige par briller. Der var gået mindre end en uge, da Mette i Århus Onsdag stødte på en helsides annonce for Brillegalleriet. Det helt dominerende element i annoncen var et billede af Mette med sine nye briller. Mette protesterede straks telefonisk overfor Claus Clausen, og bad ham om at ophøre med den pågældende annoncering, ligesom hun mente, at hun havde krav på et honorar i den anledning. Claus Clausen afslog ethvert krav fra Mettes side. 7. Hvorledes skal denne konflikt løses? 4

5 Konflikten mellem Mette og Brillegalleriet endte også i retten, og Claus Clausen hyrede i den forbindelse en advokat med speciale i immaterialret til at føre sagen. Claus havde af en god bekendt, Tom Tønnes, fået tilbudt et stort parti brillestel til en rigtig god pris. Brillestellene var alle dyre designer-briller, nogle var danskproducerede af mærket Pro-design, andre var produceret i USA og af mærket Calvin Klein. Pro-design brillerne havde Tom Tønnes købt i Spanien af den spanske Pro-design eneforhandler, der var brændt inde med et mindre parti af sidste års modeller. Calvin Klein brillerne kom fra USA og dem havde Tom Tønnes købt via en amerikansk hjemmeside. Da containeren med Calvin Klein brillerne fra USA ankom til Danmark, indrykkede Claus en annonce i Århus Onsdag, hvori han bl.a. skrev: Vi har importeret et parti designerbriller, og sælger disse til uhørt lave priser. 8. Du skal nu som Claus advokat redegøre for de immaterialretlige problemstillinger, dette hændelsesforløb rejser, samt redegøre for problemernes løsning. 5

6 Rettevejledning HA(jur.) Immaterialret - sommer 2006 Alle henvisninger til Grundlæggende Immaterialret (GI) er til 1. udgave, Henvisninger til Markedsret er til 4. udgave, Fotografiet er enten et værk i henhold til ohl 1 eller et fotografisk billede i henhold til ohl 70. Det har ingen betydning for løsningen af den konkrete konflikt, om der er tale om den ene eller den anden form for beskyttelse, hvilket den fine besvarelse bør påpege. Fotografiet er uplaodet på HH s hjemmeside. Det er dermed gjort tilgængeligt for almenheden og offentliggjort. Avisens optryk af billedet på forsiden er en eksemplarfremstilling og en tilgængeliggørelse for almenheden i form af eksemplarspredning. Dette strider mod HH s rettigheder i henhold til ohl 2. At artiklen tillige trykkes med angivelse af, at det var en af avisens egne fotografer, der havde taget billedet, er en krænkelse af HH s paternitetsret i henhold til ohl 3, stk om kunstcitat kan ikke anvendes på situationen. Der henvises til GI side 34-37, 54, 65-69, Aarhus Universitet er HH s arbejdsgiver. Der er ingen kontraktslig regulering mellem parterne af spørgsmålet om overgang af rettigheder, og spørgsmålet er derfor, om universitet qua ansættelsen af HH har erhvervet dennes rettigheder til billedet. Det følger af retspraksis, at ophavsrettigheder til værker, der er skabt i et fast ansættelsesforhold, alene går over til arbejdsgiveren i det omfang det er nødvendigt for dennes sædvanlige virksomhed. Den ledende afgørelse på området er U H. Det skal drøftes, om udgivelsen af et jubilæumsskrift er en del af universitetets sædvanlige virksomhed, og om overgangen af rettigheder overhovedet er nødvendigt. Billedet er muligvis taget af Hans Hansen i dennes fritid, han bruger det arbejdsmæssigt, idet han inddrager billedet i sin undervisning, men disse momenter er ikke afgørende. Det rigtige svar er, at rettighederne ikke er gået over til universitetet, og at Hans Hansen derfor er blevet udsat for en ophavsretskrænkelse. 6

7 I redegørelsen for, hvilke sanktionsmuligheder, der er, bør forbuddet nævnes som den vigtigste, men konkret jo ikke den relevante, idet krænkelseshandlingen må siges at være afsluttet. Der bliver snarere tale om konfiskation af oplaget af jubilæumsskriftet og naturligvis erstatning, hvor det bør nævnes, at Hans Hansen næppe har lidt et økonomisk tab, hvorfor vederlagsreglen i ohl 83 kunne blive relevant. Dertil kommer et evt. ikke-økonomisk tab i form af den droit moral krænkelse, som brugen af billedet måtte indebære. Den krænkelse må dog siges at være beskeden, idet i hvert fald paternitetsreglen i ohl 3, stk. 1 jo er iagttaget af universitetet. Der henvises til GI side og kapitel 8 (Håndhævelse og sanktioner). 3. Denne del af opgaven er kendetegnsretlig og markedsføringsretlig. Økonomibanken er et meget lidt særpræget kendetegn, hvilket er en forudsætning for en varemærkeretlig beskyttelse, jf. vml. 2, stk. 1 og 13, stk. 1 og eksempelvis U SH (Dansk Dagligvaresalg). Dertil kommer, at brugen af navnet i lærebogen formentlig ikke er en anvendelse, der favnes af varemærkerettens indhold, jf. vml 4. Endelig er der et tidsmæssigt perspektiv, der taler til fordel for Hans Hansens afvisning, idet lærebogen er fra 1995, mens den svenske Økonomibanken åbnede sin første filial i Det næste, der bør anføres er mfl 5 om forretningskendetegn og lignende, men også her er kravet, at brugen skal være egnet til at fremkalde forveksling med andres kendetegn, hvilket Hans Hansens brug af Økonomibanken i en lærebog ikke er. Endelig bør mfl 1 god markedsføringsskik bringes frem i den gode besvarelse, idet man bør drøfte og afvise at anvendelsen af navnet som sket skulle stride mod god markedsføringsskik. Resultatet på konflikten er, at Hans Hansen får ret. Der henvises til GI side 160, og 174 ff. og Markedsretten side 257 ff. 4. Fotografi, skitser og tegninger af en have er umiddelbart værker i ophavsretslovens forstand (arkitektur og fotografier), jf ohl 1. I GI er nævnt, at parkanlæg hører til værker af bygningskunst (side 37). Det er Mette, der har skabt værkerne, og hun lægger dem ud på sin hjemmeside for sit nystartede firma, 7

8 hvilket er en ophavsretlig relevant handling: Tilgængeliggørelse for almenheden og eksemplarfremstilling, jf. ohl 2. Mette har imidlertid ikke ret til dette, idet rettighederne til det pågældende materiale uden tvivl er gået over til Mettes tidligere arbejdsgiver, Skønne Haver A/S. En sådan overgang at rettigheder anfægtes ikke af, at Mette ikke længere er ansat i firmaet. Det pågældende materiale kan evt. være designretligt beskyttet, men dette ændrer ikke på resultatet, idet designrettigheder antages at overgå til arbejdsgiveren, selv uden en udtrykkelig aftale herom. Der henvises til GI side 37-38, 122 f., 141 ff., 150 f. 5. Grusblandingen er muligvis en opfindelse, der kan patenteres. Det er Mette, der er opfinderen (muligvis i samarbejde med andre, men det er ikke relevant for den konkrete konflikt mellem Mette og Skønne Haver A/S). I henhold til Lov om arbejdstageres opfindelser 1 og 5 er der overdragelsespligt for sådanne opfindelser mod en kompensation i form af en rimelig godtgørelse, jf. lovens 8. Der er masser af fordele ved at patentere, bl.a. jo at forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager er direkte lovreguleret. Ulempen ved patentering er, at det er dyrt og at det tager lang tid. Man har imidlertid valgt at hemmeligholde opskriften, og der er derfor et værn imod Mettes grusproduktion i mfl 10, hvorefter Mette som tilknyttet person i indtil 3 år efter tilknytningsforholdets ophør ikke må benytte erhvervshemmeligheden om den pågældende grusblanding. Endelig kan forholdet rammes af mfl 1, idet det vil være i strid med god markedsføringsskik, at Mette, som tidligere ansat igangsætter direkte konkurrerende virksomhed bl.a. på baggrund af den hemmeligholdte opskrift på grusblandingen. Der henvises til GI side 315ff. og 336 ff. 6. Alternative beskyttelsesmuligheder til hemmeligholdelsen er udover patentering brugsmodelbeskyttelse, der er billigere og nemmere end patentering. Man kunne endelig vælge patentprofylakse: At offentliggøre opfindelsen og opskriften, og dermed ødelægge nyheden, hvilket gør, at ingen, heller ikke Skønne Haver A/S kan patentere eller brugsmodelbeskytte. Den form for beskyttelse er gratis, og 8

9 kan være tilstrækkelig for den opfinder, der har et produktionsmæssigt forspring, hvorved han kan distancere sig fra konkurrenterne og måske nå at opbygge et marked, goodwill, navn mv. inden konkurrenterne kommer på banen. Der henvises til GI side Mette har med hjemmel i almindelige retsgrundsætninger en personlig ret til sit eget billede. Denne ret indebærer, at Claus Clausen ikke kan bruge billederne af Mette i reklamemæssig sammenhæng uden først at have indhentet og fået et samtykke fra Mette. Mette kan få erstatning efter dansk rets almindelige regler samt godtgørelse, hvis der er sket en personlig krænkelse/en krænkelse af ens integritet. Problemet med erstatningskravet er at godtgøre, at der er lidt et tab, hvilket nemmest lader sig gøre, hvis man enten er en kendt person eller fotomodel, og dermed kan sandsynliggøre, at brugen af ens billede har en kommerciel værdi. Personlighedskrænkelsen og dermed godtgørelsen kan eksempelvis bestå i, at man sættes i bås med et produkt eller lignende, man ikke sympatiserer med. Der er masser af retspraksis om retten til eget billede, eksempelvis U H, U Ø og U SH. Der henvises til GI side 44 og Markedsretten side Briller kan nyde ophavsretlig, designretlig og/eller varemærkeretlig beskyttelse. Uanset hvilket regelsæt, der anvendes, er parallelimporten fra Spanien lovlig, mens importen fra USA ikke er, idet der i dag gælder regional EØS konsumption i al immaterialret, jf. ohl 19, vml 6 og dsl 12. I samtlige eneretslove konsumeres retten til videresalg, hvilket der er tale om her. Annonceteksten giver ikke anledning til juridiske problemer. Den er helt åbenbart lovlig, idet der alene oplyses om, at man sælger designerbriller, hvilket er en markedsføring, som varemærkeindehaveren ikke har nogen rimelig grund til at modsætte sig. Der henvises til GI kap. 7 (Konsumptionsprincippet). Hanne Kirk Deichmann 9

Overdragelser af ophavsret

Overdragelser af ophavsret Kapitel 7 Overdragelser af ophavsret Kapitel 7. Overdragelser af ophavsret A.»Overdragelser«og»licenser«Som nævnt i kapitel 4 opstår ophavsrettigheder altid hos ophavsmanden. Ophavsrettigheder kan imidlertid

Læs mere

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) samt medlemmerne direktør Kai Wöldike Bested og

Læs mere

Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx

Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx af MILLE RUDBECK-THOMSEN Nærværende specialeafhandling omhandler den kendetegnsretlige regulering af søgeordsbaseret

Læs mere

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet.

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. Den dengang 15-årige A oprettede i 1998 en hjemmeside på internettet med direkte

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. april 2013 V-79-11 Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark (Divisionsforeningen) (Advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. oktober 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Torben Svanberg

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 8. maj 2012 V-124-10 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) Indledning Sagens hovedspørgsmål er,

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 16. februar 2011. V-42-09 1) Lyngholm Kloak Service I/S 2) Lyngholm Kloak-Renovering A/S 3) Lyngholm TV-Inspektion ApS (Advokat Hanne Weywardt)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

K har på denne baggrund overtrådt navneeneretten i FIL 7, stk. 5 ved at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn.

K har på denne baggrund overtrådt navneeneretten i FIL 7, stk. 5 ved at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn. Kendelse af 9. februar 2010 (J.nr. 2009-0019017) Andelskasse påbudt at ophøre med at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn, herunder at slette ordet bank fra andelskassens domænenavn. Lov

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. november 2011 V-29-11 1) Fagligt Fælles Forbund 2) Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen (begge advokat Peter Giersing) mod 1) Det

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM -CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat

Læs mere

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker

IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Indledning IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Oversigt over immaterialretten Virksomhedsoverdragelse Produkt: VML, MFL 5 jf. 1 Kendetegnsbeskyttelse Virksomhed: selskabslove, MFL

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 5. marts 2015. U-3-10 e-takeaway ApS (advokat Lars Cort Hansen) mod Just-Eat.dk ApS (advokat Morten Stadil) og U-6-10 Pizza.dk (advokat Lars Cort

Læs mere

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere