CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning."

Transkript

1 Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: Published by: Stable Url: Digitized: 28/12/2010 Terms and Conditions of Use Your use of the CHARA Journal archive indicates your acceptance and CHARA s terms and Conditions of Use, available at CHARA s Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may use content in the CHARA Journal archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work at Each copy or any part of a CHARA publication must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such publication. CHARA is a not-for-profit organization founded in We work to create new knowledge on Creativity, Spontaneity and Learning and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information on CHARA please contact CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, No. 4 pp Marianne Grønbæk Fra direktiv til dialog Gode råd er bedst for dem, der giver dem Af Marianne Grønbæk, chefkonsulent MG UDVIKLING At tage position i ledelse og at tage position i kreativitet i ledelse kræver klarhed på positioner både egne og andres. Det gælder både de positioner vi tager, og dem vi giver. Denne artikel anvender en historie som ramme for beskrivelsen af to samtalemodeller som er skabt til at skabe kreativitet og udvikling via dialoger, nemlig Semantiske Polariteter og VækstModellen. Således vil beskrivelserne af samtalemodellerne løbende blive relateret til historien. Her tages det udgangspunkt at ledelse er at skabe rum for samtaler om det rigtige tema med de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Dette kaldes også dialogbaseret ledelse. Når man taler om kreativitet i ledelse synes dette kun at give menig såfremt ledelse sker i sammenhæng med andre. At være alene i sin kreativitet i ledelse synes ikke at give mening. Historien: En leder af en gruppe af fagpersoner henvendte sig og fortalte at hun ikke oplevede at hun magtede at være leder, og at hendes samarbejde med den gruppe, hun skulle lede, var præget af mistillid, frustration, beskyldninger, direktiver og gode råd fra alle hendes kolleger og sågar fra hendes medarbejdere. I løbet af den første samtale konstaterede vi at der også var en fatal mangel på dialoger. Der var således megen snak og gode råd til hinanden, men der var mangel på dialoger, hvor parterne skaber forståelse for egne og andres positioner, meninger og holdninger. Således var samtaler blevet til gensidige beskyldninger, og alle samtalerne var præget af forudgående og afstemte meninger. Disse samtaler betegnede vi herefter som TOVTRÆKKERI, hvilket kan ses som det modsatte af dialoger. Vi enedes om et forløb hvor både lederen og medarbejderne var til stede på samme tid og i samme dialoger. For at kunne gøre dette skulle lederens og medarbejdernes respektive positioneringer gøres klare, og der skulle skabes en bevidsthed om at alle positioner var personlige, at den enkelte skulle kunne føle sig fri til at tage nye positioner igennem forløbet, og at når en position var taget, var den optaget 1. Set fra konsulentens position var samtalerne præget af en total forudsigelighed. Således var det de samme 1 Grønbæk og Campbell: Semantiske Polariteter og Positioner, MG-UDVIKLING, ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 587

3 Marianne Grønbæk mennesker i gruppen, der stort set gentog de samme ting i alle samtaler. Man kan sammenligne det med når man fx har mistet noget og vil lede efter det. Her leder man ofte de samme steder igen og igen og igen uden at finde det man leder efter. Såfremt man finder på at lede andre steder, sker det ofte at man finder det man ledte efter. På samme måde gælder det dialoger. Såfremt det ikke virker at gøre det man gør, må man forsøge at finde en ny måde at gøre det på. For at gøre en lang proces kortfattet er ovenstående historie endt med at lederen og medarbejderne nu udvikler i samme retning, de udvikler hver især og sammen. Lederen påtager sig sin lederposition, og de enkelte medarbejdere fremstår nu som individer i en gruppe, hvor fagligheden, opgaveløsningen og forskelligheden er sat i fokus. Alle indgår i dialoger og respekterer hinandens positioner. Såfremt dette ikke sker, kan der nu samtales om det. De har skabt nye positive historier via deres arbejde og dermed synliggjort deres faglighed. Lederen er i fuld gang med at udvikle sig som leder og tager ansvar for den overordnede faglige udvikling, for personalet og for visioner og strategier. Hun respekteres for at tage sin lederposition. At tage og give positioner i samtaler Der er mange, både medarbejdere, konsulenter og undervisere, der fortæller ledere hvad de skal gøre, og hvordan de skal lede. Man kan sige at ved at give et godt råd til en anden, har man også valgt hvad der er det bedste for vedkommende, og hvad vedkommende har brug for. Såfremt ledelse primært består i at være nærværende og anvende sig selv og sine egne ledelsesredskaber til at skabe sin egen ledelsesstil, kan man sige, at jeg nu befinder mig i mit eget dilemma: på den ene side at lade den enkelte leder selv kreere og skabe sin egen ledelsesstil og sine egne ledelsesredskaber og på den anden side alligevel komme med mit bud på en kreativitet i ledelse som endnu et bud på hvordan ledere skal lede. Så lad os starte med at opstille denne semantiske polaritet: Ledere kreerer selv deres redskaber Ledere anvender redskaber kreeret af andre En leder er helt unik i sin sammensætning og måde at lede på. Alligevel taler vi om ledelse som om det er en konkret og aftalt størrelse. Jeg tager nu selv en position på denne linje: Ledere kreerer selv deres redskaber Ledere anvender redskaber kreeret af andre 588 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 Fra direktiv til dialog gode råd er bedst for dem, der giver dem HVORFOR tager jeg netop denne position? Hvad ligger der bag min valgte position? Hvorfor tager jeg netop denne position? Hvordan kan jeg tage denne position? Jeg tager denne position fordi jeg har det bedst med at kreere mine egne ledelsesredskaber. Således bliver de naturlige for mig at anvende. Jeg oplever at jeg kan være til stede i dialogerne, at jeg kan reagere i nuet og lytte til min indre stemme på en bedre måde, end hvis jeg skulle rette mig efter en model skabt af en anden. Min position er samtidig udtryk for at jeg også ofte inspireres af andres tanker og modeller, men at jeg har brug for at sætte mit eget præg på disse for at opleve mig nærværende og opmærksom i dialogerne. Min position kan være forskellig fra situation til situation og er således kontekst-bestemt. Overvejende har jeg størst brug for at kunne skabe og kreere egne modeller eller udvikle andres, til de passer til mig. Ledere er som alle andre mennesker forskellige. De har forskellige tanker om ledelse og om hvad der er de bedste løsninger og redskaber: Nogle ledere har det bedst med at anvende andres redskaber, andre har det bedst med at anvende egne redskaber. Den interesserede leder kunne her selv tage position på ovenstående polaritet og fortælle, hvad der ligger bag positionen. I disse år er der stor fokus på ledelse. Vi taler om at vi er alle ledere. Herefter skelnes mellem ledelse af opgaven / fagligheden og så på ledelse af personale, visioner og strategier. Forskellen mellem disse to former for ledelsesområder kan opstilles i en Semantisk Polariteter 2 : Ledelse af opgaven / fagligheden Ledelse af personale, visioner og strategier - Omsættelse af visionerne i praksis - Skabelse af rum til de rigtige dialoger med de rigtige medarbejdere om det rigtige, og på det rigtige tidspunkt - Selvstændig udførelse af opgaven - Fokus på forhold omkring praktikerne - Fokus på faglighed - Fokus på personaleledelse - Fokus på opgaveløsning - Fokus på proces - Fokus på egne arbejdsvilkår - Fokus på resultater 2 Grønbæk og Campbell: Semantiske Polariteter og positioner, MG-UDVIKLING, 2005 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 589

5 Marianne Grønbæk Der kan opstilles flere punkter under hver side af denne semantiske polaritet. Det vigtigste er, at det er den enkelte leder og dennes medarbejdere, der er i en dialog om de forskellige positioner og deres betydning. Semantiske Polariteter kan lidt enkelt oversættes med: forståelige positioner. Man kan opstille polariteter på alle emner. Anvendt i ledelse kan denne opstilling anvendes til at skabe dialoger, uanset om der er enighed eller uenighed. Fokus er på at alle deltagere i samtalen tager deres egen position og italesætter, hvad der ligger bag deres valg af netop denne position. Derved skabes den dialog, som i sig selv er en kreativ proces forstået på den måde, at der ikke er en særlig bagtanke eller forudbestemt løsning som afslutning på samtalen. Her skaber dialogen de beslutninger og konklusioner, deltagerne i samtalen bliver enige om. Såfremt lederen er indstillet på dette, skabes der et rum for samtaler om det, det ellers kan være vanskeligt at samtale om. Man kan sige at ovenstående model gør det muligt at have udfordrende samtaler i en tryg kontekst. Såfremt der er skabt en bevidsthed imellem lederen og medarbejderne om, at alle tager deres positioner i dialogerne, er det i denne model muligt at sige, hvad man har på hjerte, og samtidig må man så finde sig i at blive modsagt. Således håndteres uenigheder ud fra,at der er fokus på at skabe klarhed på forskelligheden mere end at skabe enighed. Enighed erstattes her med en konklusion, hvor alle er blevet hørt og dermed kan respektere beslutningen. Her er fokus på at skabe klarhed på den enkeltes position og forstå den frem for at ville give et direktiv om en evt. handling. At den enkelte i samtalen har frihed til at tage nye positioner og at der er mere fokus på den dialog, som modellen skaber, frem for på modellen selv. Ovenstående kan for enkelthedens skyld opstilles i nedenstående semantiske polariteter, som har været anvendt af ledere, der ønskede at skabe mere dialog i deres organisationer: Har det bedst med enighed Har det bedst med plads til uenighed Direktiv Dialog Modellen udvikler samtalen Samtalen udvikler modellen Fokus på beslutningen Fokus på processen 590 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

6 Fra direktiv til dialog gode råd er bedst for dem, der giver dem Den interesserede læser kan tage egne positioner på ovenstående polariteter og fortælle, hvad der ligger bag valget af position. Den enkelte leders valg er afgørende for de samtaler, lederen og medarbejderne får skabt. Tilbage til historien: Konsulenten valgte at introducere Semantiske Polariteter som en model, der kunne anvendes til samtaler om det vanskelige. Dette valg blev begrundet i, at samtalerne var stigmatiserede, og alle havde besluttet sig for, hvad den anden sagde, inden det overhovedet blev sagt. Lederen og medarbejderne havde således alle positioneret sig selv som har ret og den anden som har uret. Samtalerne med denne samtalemodel skabte nye historier om hver enkelt og gav dermed plads til, at alle kunne tage nye positioner, som igen skabe grundlag for andre positioner. Eksempelvis valgte én af medarbejderne, der i første møde fortalte, at hun ikke plejede at sige noget overhovedet, at tage en ny position, hvor hun ville sige det, hun havde på hjerte. Og det var det, hun gjorde. Lederen valgte ikke bare at indgå i samtalerne. Hun valgte også at udvikle brugen af modellen til på et senere tidspunkt at tage trivselssamtaler med hver enkelt medarbejder for at sikre sig, at arbejdsmiljøet generelt blev bedre. Dette har bl.a. resulteret i, at sygefraværet er faldet drastisk. Lederen og medarbejderne gav udtryk for, at de oplevede, at selve legen med at tage positioner gav energi til andre nødvendige samtaler. VækstModellen vejen til dialogbaseret ledelse 3 Når der er skabt bevidsthed om at alle tager og giver forskellige positioner, og at det er muligt at tale om dette, er grundlaget for en dialogbaseret organisation skabt. Herefter kan man udvikle ledelse og medarbejdere til at anvende andre dialogbaserede modeller. Vi har udviklet VækstModellen 4. Modellen tager afsæt i Semantiske Polariteter og i den værdsættende tankegang (Appreciative Inquiry). VækstModellen er i al sin enkelthed en model, som - Omsætter Den værdsættende Samtale (AI) i praksis - Baseres på Semantiske Polariteter og Positioner - Stiller skarpt på mennesker som udviklere og medskabere i en handlingsorienteret proces ud fra de definerede opgaver (udvalgte fokus) - Honorerer vores krav til enkelhed og anvendelighed Formålet er at skabe rum for samtaler der - Udvikler emner / situationen i en positiv og konstruktiv retning - Skaber nytænkning og udvikling! 4 Grønbæk og Pors: VækstModellen vejen til den gode samtale, Dafolo 2009 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 591

7 Marianne Grønbæk - Sætter en diskurs, der - Afgrænser samtalerne til at handle om det mulige - Skaber klarhed på det umulige, som ønskes gjort muligt - Skaber klarhed på aftaler om konkrete handlinger, der skaber de ønskede forandringer Enkelt sagt er VækstModellen En ramme som skaber en samtaleproces for gode udfordrende samtaler i en tryg kontekst Baseret på Semantiske Polariteter og Positioner og Den værdsættende tankegang Samtalerne gøres visuelle via papir og tusser. Dette sætter fokus på det, der samtales om En dagsorden, hvor hver cirkel er et punkt Alle har hver sin farve tus. Penneføreren styrer tiden og processen igennem hele modellen Modellen 5 : 1. Det er godt 2. Udfordringer 3. Muligheder 4. Aftaler 5. Hvad har været det bedste i samtalen i dag? Begrundelsen for at skrive i cirkler er, at hvert udsagn kan læses og prioriteters uden skelen til hvor langt nede eller oppe på listen, det står. I daglig omtale kalder vi disse cirkler for sole. En organisation beskriver brugen af solene således: C 592 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

8 Fra direktiv til dialog gode råd er bedst for dem, der giver dem Noget af det vi har haft størst glæde af, er brugen af sole. At kunne få synliggjort sin dialog i ikke prioriteret form, har løftet samtaler og diskussioner, der handler om holdninger og det jeg brænder for, op til at være dialoger om den enkelte sag/det enkelte emne. De fleste sole synliggøres og bruges som udgangspunkt i en senere dialog. VækstModellen er i sin form så enkel, at den enkelte leder kan udvikle modellen via sin egen kreativitet og personlige lederstil. Vigtigst er det, at lederes intentioner er at skabe gode samtaler i og om organisationen. VækstModellen er så enkel, at den kan bruges til alle former for samtaler gående fra udvikling til problemer, fra ansættelsessamtaler til afviklingssamtaler, fra MUS(medarbejderudviklings-samtaler) til GUS (gruppeudviklingssamtaler). Den kan bruges til at udvikle den enkelte opgave, medarbejder og leder. Den kan bruges til at udvikle samarbejdet mellem ledere og medarbejdere, medarbejdere imellem og mellem medarbejdere og deres brugere / klienter / kunder. Den kan bruges af ledere og af medarbejdere. Bruges den både af ledere og medarbejdere i organisationen, skabes en genkendelighed og dermed en lethed og tryghed til at fokusere på det, der tales om, mere end at fokusere på rammen. Den kan bruges i sin helhed, og man kan også bruge de enkelte cirkler enkeltvis. Vigtigst er det, at der er fokus på den dialog, som modellen skaber mulighed for og er rammen om, snarere end på selve modellen. Tilbage til historien: Konsulenten valgte at introducere VækstModellen for lederen og gruppen af medarbejdere. Det skete ved at anvende den i praksis på et emne, som ellers havde været vanskeligt for dem at samtale om: deres indbyrdes samarbejde. Alle havde deres farve tus og alle skrev selv deres egne udsagn op på en flipover hver cirkel for sig. Således gennemførtes processen med fokus på dialogerne, som opstod i takt med, at alle skrev deres udsagn på flipoveren og italesatte dem, mens alle andre lyttede. Således overholdt alle de mest elementære regler for dialog: at tage både tale- og lyttepositioner. Lederen valgte her at anvende og invitere alle medarbejdere i gruppen til at blive bedre til at anvende VækstModellen i praksis. Således blev både medarbejdere og ledere ikke bare fortrolige med modellen, så de fik yderligere fokus på dialogerne. De valgte også at udvikle modellen til at være anvendelig i præcis hver deres opgaver og samtaler. Således anvendte lederen modellen i sin ledelse, og medarbejderne anvendte den i samtaler med deres klienter. Samtidig fortæller de, at de enkelte medarbejdere alle har mulighed for at anvende modellen tilpasset til egen stil. Enkelte har udtalt, at de anvender modellen som den er beskrevet, fordi det giver dem tryghed. Andre fortæller, at de her tilrettet den i forhold til tid og sted og opgave. Andre igen fortæller, at de har modellen i baghovedet, fordi det giver en god struktur og dagsorden i deres samtaler. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 593

9 Marianne Grønbæk Lederen beskriver, at ledelse for hende er blevet mere let som at lege. Hun kan anvende sin kreativitet og udvikle sin ledelsesstil. Medarbejderne og lederen fortæller, at deres dialoger giver mening og udvikling. At alle deltager. At det også er blevet lettere at sige det vanskelige og udfordrende til hinanden. Lederen fortæller også, at der er respekt for den enkeltes position, herunder hendes ledelsesposition. Lederen fortæller, at der nu er nye udfordringer i organisationen, idet der igen har været omlægninger, således at hendes afdeling nu er kommet under en ny chef. Denne chef anvender ikke samme dialoger og samtalemodeller. forskellen på ledelsesstile kan synliggøres i denne semantiske polaritet: Styrer mest via direktiver Styrer mest via dialoger Man kan sige, at lederen oplever, at den nye chef mest tager position i Styrer via direktiver, men oplever at tage mest position i Styrer mest via dialoger. Udfordringen bliver således at komme i dialoger om forskellige ledelsesstile og forstå, hvad der ligger bag den enkeltes valg af positioner. Man kunne fristes til at sige, at lederen allerede kender vejen til at skabe den ønskede forandring. Men der er én væsentlig forskel her: denne gang er hun leder, og han er chef. Hans valg af dialoger og samtalemodeller har en afgørende betydning for de samtaler og dialoger, der kan skabes om ledelse i den nye organisation. Udfordringen til lederen er nu at skabe et trygt rum til samtaler om forskellige ledelsesstile fra sin egen position. Hun fortæller, at hun har energien og troen på det, men at modellerne igen skal udvikles til at blive anvendt i disse samtaler. Afsluttende er det nødvendigt at anføre at kreativitet og ledelse ikke nødvendigvis er én og samme ting. Det modsatte kan også være tilfældet. Så tilbage til starten og den opstillede semantiske polaritet: Ledere kreerer selv deres redskaber Ledere anvender andres kreerede redskaber Den enkelte leder kan efter at have læst denne artikel selv tage position på ovenstående polaritet. Og fortælle, hvad der ligger bag positionen. Der er ikke én sandhed om,hvad der er bedst eller rigtigst. Den enkelte leder må gøre dette op med sig selv. Men vi kan vælge at udvikle de af andre udviklede dialogmodeller, så de passer til vores egen ledelsesstil. Er det kreativitet? Skal kreativitet forstås som at man udvikler sine egne dialogmodeller fra bunden konstant? Set fra min position 594 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

10 Fra direktiv til dialog gode råd er bedst for dem, der giver dem er det vigtigst at ledelse forstår sig selv som skabere af rum til samtaler, hvor den enkelte kan tage position i den konkrete situation og opgave som medskabere af den bedst mulige organisation. MG-UDVIKLING arbejder siden 1995 i Skandinavien, Irland og Storbritannien med udvikling i alle former for organisationer med ledelse og medarbejdere i udviklingsforløb, coaching, træning, supervision, konsultation og projektstyring. Grundlæggende elementer er Appreciative Inquiry, Den værdsættende tankegang, Semantiske polariteter og positioner, VækstModellen, Fokusledelse og glæde, begejstring og et positivt fokus og livssyn. Fokus er på det, der virker i kompetencer, handlinger, samarbejdsrelationer og i arbejdsmiljø. Marianne Grønbæk er medforfatter til flere relaterede fagbøger. MG-UDVIKLING udbyder løbende kurser/uddannelser se nærmere på ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 595

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Flere pikke på husmurene, tak! Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 631-634 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne Author(s): Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 615-621 Published

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Bandet - musikkens kreative organisation Author(s): Henrik Sveidahl Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 545-554 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G. w w w. v i r k e r. d k

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G. w w w. v i r k e r. d k MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 2 M a j 2 0 1 1 Velkommen I d e t

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreativitet - skulle det være noget særligt? Author(s): Lene Tanggaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 513-520 Published by:

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website

Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 M a j 2 0 1 2 Velkommen I d e t

Læs mere

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk.

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk. MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk Nyhedsbrev Nummer 3 J u l i 2 0 1 2 Velkommen I dette nummer: Velkommen 1 God sommer 1 Velkommen til MG-Udviklings

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreative kræfters selvledelse Author(s): Lars Geer Hammershøj Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 521-530 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Korlederen som kreativ kulturaktør Author(s): Margit Saltofte Nielsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 531-543 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Krise som brændende platform

Krise som brændende platform Krise som brændende platform Med udgangspunkt i en innovations og ledelses undersøgelse: Konklusion på undersøgelse blandt danske virksomheder Innovation som vækst motor Ledelses stilens indflydelse på

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

ADHD Konflikthåndtering

ADHD Konflikthåndtering ADHD 1 Stress: I dette område mistes evnen til at bruge sin viden, færdigheder og holdning jo længere op man kommer. Til sidst er der kun reaktioner. ADHD kontra Alm. Flow Stress 0% Flow Arbejdskapacitet

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Teambuilding som ledelsesværkstøj

Teambuilding som ledelsesværkstøj Teambuilding som ledelsesværkstøj 1 Ledelse er et magtinstrument Hvorfor er der egentlig nogen der tillader, at andre tager magten over dem? 2 1 Agenda Magtens legitimering (historiske træk) Behovet for

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Verdensmestre i anerkendelse

Verdensmestre i anerkendelse Verdensmestre i anerkendelse Af Sidsel Boye, sib@kl.dk Københavns Kommune har sendt alle deres institutionsledere på kursus i anerkendende ledelse, fordi medarbejderne efterlyser feedback og opmærksomhed.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere